OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI"

Transkrypt

1 CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA OGÓLNA ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PROCES CERTYFIKACJI Informacje wstępne Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji i przegląd wniosku Dokumenty badań wyrobu Ocena dokumentacji wyrobu i wyników jego badań Wydanie certyfikatu Rozszerzenie zakresu certyfikatu Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu ODWOŁANIA, REKLAMACJE I SPRAWY SPORNE OPŁATY ZAŁĄCZNIKI.. 11 str. 2/11

3 1. INFORMACJA OGÓLNA Dział Certyfikacji Wyrobów jest komórką organizacyjną działającą w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., zlokalizowaną w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych w Mysłowicach-Brzezince. Działalność Działu Certyfikacji Wyrobów w zakresie certyfikacji jest prowadzona w oparciu o wymagania normy PN-EN oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (wraz z późniejszymi zmianami). Działalność Działu jest nadzorowana przez Radę Zarządzającą. 2. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI Działalność certyfikacyjna prowadzona przez Dział Certyfikacji Wyrobów oparta jest na zasadach dobrowolnej certyfikacji wyrobów. System certyfikacji spełnia wymagania zawarte w: normie PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów, Ustawie o systemie oceny zgodności dnia 30 sierpnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami), System dobrowolnej certyfikacji wyrobów, na zgodność z normą lub dokumentem normatywnym, obejmuje następujące elementy: określenie właściwości (badanie/inspekcję wyrobu przedstawionego do certyfikacji), ocenę wyrobu i raportów z badań/inspekcji, decyzja dotyczącą certyfikacji, udzielenie zezwolenia. Dział Certyfikacji Wyrobów korzysta z usług akredytowanych: laboratoriów w zakresie badań parametrów wyrobów przewidzianych dla TC zgodnie z postanowieniami PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jednostek inspekcyjnych w zakresie badań przewidzianych zgodnie z postanowieniami PN-EN ISO/IEC 17020:2006. W przypadku braku laboratoriów akredytowanych dla wymaganego zakresu badań, można je wykonać w innych laboratoriach o potwierdzonym systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pod nadzorem Działu Certyfikacji Wyrobów. Kompetencje techniczne takiego laboratorium są uprzednio sprawdzane przez Dział Certyfikacji Wyrobów. str. 3/11

4 Dział Certyfikacji Wyrobów kończy proces certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty rejestracji wniosku z wyłączeniem czasu badań długotrwałych i wysoce specjalistycznych oraz pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. Jeżeli w trakcie procesu okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie lub poprawienie, okres ten przedłuża się o czas, w którym wnioskodawca dokona niezbędnych uzupełnień i poprawek. Uzyskanie certyfikatu nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za wyrób, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na jednostkę certyfikującą lub na PCA. Certyfikacja dobrowolna prowadzona przez Dział Certyfikacji Wyrobów obejmuje certyfikację zgodności z wymaganiami norm międzynarodowych, europejskich i krajowych oraz własnych kryteriów technicznych w zakresie wyrobów określonych w załączniku nr 6. Bezstronność działań Działu Certyfikacji Wyrobów jest gwarantowana przez: Radę Zarządzającą z udziałem stron, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji, odpowiedzialność personelu, którego wynagrodzenie jest niezależne od ilości i w żadnym wypadku od wyniku certyfikacji. Kompetencja działań osiągana jest przez: wysokie kwalifikacje i doświadczenie personelu w zakresie wiedzy technicznej oraz podejmowanych działań, ujętych w systemie zarządzania, stałe podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez systematyczną działalność szkoleniową, prowadzoną w CBiDGP Sp. z o.o., współpracę z Radą Zarządzającą w zakresie treści merytorycznej kryteriów technicznych oceny wyrobów. Poufność informacji uzyskiwanych w trakcie działań certyfikacyjnych jest osiągana przez: wprowadzenie, na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz na wszystkich etapach procesu certyfikacji, zasad poufności ustalonych w procedurach, instrukcjach, zakresach obowiązków personelu i wszystkich podwykonawców, odpowiednie zasady dostępności i przechowywania dokumentacji, ścisłe określenie zasad dostępności do pomieszczeń Działu Certyfikacji Wyrobów, personelu, innych pracowników CBiDGP Sp. z o.o. oraz klientów zewnętrznych. str. 4/11

5 3. PROCES CERTYFIKACJI 3.1. Informacje wstępne Wnioskodawca lub posiadacz certyfikatu oraz jednostka certyfikująca, jako strony procesu certyfikacji mają następujące obowiązki i uprawnienia: Wnioskodawca - jednostka organizacyjna ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu na wyroby określone w załączniku nr 1: zgłasza wyrób do certyfikacji na Wniosku o przeprowadzenie dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobu (formularz PT/02-01),, przeprowadza badania zgłoszonego wyrobu w laboratorium akredytowanym lub o potwierdzonym systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 bądź akredytowanej jednostce inspekcyjnej, zobowiązuje się, że wyrób będzie spełniał wymagania stanowiące podstawę wydania certyfikatu. Posiadacz certyfikatu: zobowiązuje się udostępniania wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny, przechowywania i udostępniania Działowi Certyfikacji Wyrobów oraz zapisów dotyczących reklamacji certyfikowanych wyrobów, zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich działań dotyczących reklamacji i usterek certyfikowanego wyrobu oraz dokumentowania tych działań, ma prawo wykorzystywania otrzymanego certyfikatu zgodności wyłącznie na wyrób na który został on wydany zgodnie z zakresem certyfikatu, nie będzie wykorzystywał udzielonego certyfikatu w sposób mogący narazić na szwank dobre imię jednostki certyfikującej oraz nie składał oświadczeń mogących, które jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione, zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania stosowania certyfikatu przypadku jego cofnięcia, zawieszenia lub unieważnienia, na żądanie Działu Certyfikacji Wyrobów zwróci wszelkie dokumenty certyfikacyjne w przypadku zawieszenia lub unieważnienia certyfikatu, str. 5/11

6 będzie wykorzystywał certyfikat tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wymaganiami dokumentów normatywnych wskazanych w certyfikacie, zobowiązuje się, że certyfikat lub wyniki badań wyrobu ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd, ma prawo wykorzystywania otrzymanego certyfikatu zgodności wyrobu w wydawanych przez siebie dokumentach, informatorach, katalogach czy reklamach pod warunkiem spełnienia wymagań Działu Certyfikacji Wyrobów Dział Certyfikacji Wyrobów: umożliwia dostęp do informacji związanych z zasadami prowadzenia certyfikacji wyrobów, przyjmuje zgłoszenia do certyfikacji i ocenia kompletność oraz treść merytoryczną załączonej dokumentacji, podejmuje, decyzję o wydaniu certyfikatu (w uzasadnionych przypadkach w oparciu o orzecznictwo Komitetu Technicznego), wydaje certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z określonymi dokumentami normatywnymi, deklaruje współpracę oraz udziela wyjaśnień w zakresie stosowanych zasad certyfikacji wyrobów, udostępnia swoje usługi wszystkim wnioskodawcom niezależnie od wielkości organizacji dostawcy, członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu. Dostęp do informacji związanych z certyfikacją wyrobów w Dziele Certyfikacji Wyrobów CBiDGP Sp. z o.o. odbywa się poprzez: publikacje zawierające opis i zasady certyfikacji oraz wykazy udzielonych certyfikatów, udostępnianie udokumentowanego opisu systemu zarządzania zawartego w Księdze Jakości, udostępnianie wymagań stawianych dla dokumentacji i właściwości wyrobów, uprzedzanie klientów o planowanych zmianach dotyczących wymagań certyfikacyjnych. str. 6/11

7 Dział Certyfikacji Wyrobów CBiDGP Sp. z o.o., na życzenie klientów, udziela informacji o: aktualnie obowiązujących przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji, normach krajowych i międzynarodowych, przepisach i dokumentach prawnych wykorzystywanych w ocenie wyrobów objętych zakresem akredytacji, laboratoriach badawczych/jednostkach inspekcyjnych w zakresie certyfikowanych wyrobów, trybie certyfikacji prowadzonej przez Dział Certyfikacji Wyrobów i procedurach z nim związanych, zasadach rozszerzania zakresu wydanych certyfikatów, zasadach zawieszania / cofania wydanych certyfikatów, procedurze skarg, reklamacji i odwołań, opłatach związanych z przeprowadzeniem procesu certyfikacji Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji i przegląd wniosku Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji w Dziale Certyfikacji Wyrobów CBiDGP Sp. z o.o. odbywa się wg następujących zasad: zgłoszenia wyrobu dokonuje się na Wniosku o przeprowadzenie dobrowolnej certyfikacji wyrobu - formularz PT/02-01, wniosek może obejmować tylko jeden wyrób lub grupę odmian wyrobu i może być zgłoszony tylko przez jednego dostawcę, do wniosku powinny być dołączone dokumenty odpowiednie dla danego wyrobu, w szczególności: opis jednoznacznie identyfikujący wyrób i charakteryzującą go dokumentację techniczną z podaniem zakresu badań wykonywanych przez dostawcę i warunków użytkowania (opis techniczny, dokumentacja techniczno-ruchowa, warunki techniczne wykonania i kontroli), wykaz norm i/lub innych dokumentów normatywnych, których wymagania spełnia wyrób i na zgodność z którymi ma być wydany certyfikat, sprawozdanie (raport) z badań pełnych wyrobu, przeprowadzonych przez laboratoria akredytowane lub jednostki inspekcyjne, egzemplarz wyrobu lub informacja o miejscu udostępnienia wyrobu do oględzin i badań (wg uzgodnień z Działem Certyfikacji Wyrobów), wniosek oraz załączona dokumentacja podlega przeglądowi i ocenie wstępnej w zakresie właściwości zapisów, kompletności dokumentacji, poprawności wypełnienia str. 7/11

8 dokumentów, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku i uiszczenia opłaty wstępnej przez wnioskodawcę, w przypadku pozytywnego wyniku przeglądu, wniosek zostaje przyjęty do realizacji, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z równoczesnym podaniem warunków finansowych, w przypadku niejasności dotyczących wypełnionego wniosku, Dział Certyfikacji Wyrobów kontaktuje się z wnioskodawcą celem ich wyjaśnienia Dokumenty badań wyrobu Dla celów certyfikacji wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku sprawozdanie z badań wyrobu wykonanych przez laboratorium akredytowane lub o potwierdzonym systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 bądź akredytowaną jednostkę inspekcyjną. Dla przyspieszenia procesu certyfikacji możliwe jest również dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego przyjęcie wyrobu do badań przez laboratorium akredytowane lub o potwierdzonym systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 bądź akredytowaną jednostkę inspekcyjną. W przypadku, gdy dla określonych badań nie ma laboratorium badawczego o potwierdzonym systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005, badania te mogą być przeprowadzone przez inne laboratorium (np. producenta), które spełnia wymagania normy z PN-EN ISO/IEC 17025: Ocena dokumentacji wyrobu i wyników jego badań Przedmiotowa ocena polega na sprawdzeniu, czy: dokumentacja techniczna danego wyrobu zawiera niezbędne składniki: opis techniczny obejmujący odpowiednio charakterystykę konstrukcyjną wyrobu, dane techniczne, przeznaczenie, rysunki, schematy elektryczne, opis budowy i działania, dokumentację techniczno-ruchową zawierającą niezbędne elementy opisu technicznego, warunki stosowania, instrukcję obsługi, postępowanie przy przeglądach i konserwacji, wykaz części zamiennych i zapasowych, warunki techniczne wykonania i kontroli zawierające zbiór wymagań i opis metod badań oraz oceny wyrobu w toku produkcji i w badaniach gotowego wyrobu, a także wzór raportu kontrolnego. str. 8/11

9 zapisy zawarte w dokumentacji, dotyczące własności eksploatacyjnych, danych technicznych, są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odpowiednich normach i przepisach, zapisy dotyczące informacji dla użytkownika umożliwiają instalację, eksploatację i konserwację wyrobu w sposób bezpieczny, dostawca wyrobu przeprowadza kontrole pozwalające upewnić się, że wszystkie wyprodukowane wyroby, będą spełniać wymagania stawiane im przez odpowiednie normy i przepisy, które mają wpływ na bezpieczne ich użytkowanie, metody przeprowadzenia badań poszczególnych cech wyrobu, są zgodne z metodyką badań podaną w odpowiednich normach i/lub procedurach. wyniki poszczególnych badań określające cechy i własności wyrobu, potwierdzają spełnienie wymagań ujętych w odpowiednich normach lub innych dokumentach normatywnych Wydanie certyfikatu Decyzję w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu podejmuje Kierownik Działu Certyfikacji Wyrobów CBiDGP Sp. z o.o. na podstawie przeglądu i oceny całego materiału zebranego podczas procesu certyfikacji, to jest oceny dokumentacji, kontroli i wyników badań wyrobu. Kierownik Działu Certyfikacji Wyrobów CBiDGP Sp. z o. o. nie uczestniczy w badaniu i ocenie wyrobów. Certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów opisanych w jego treści i w takim wymiarze, w jakim były zgłoszone do badań i certyfikacji. W przypadku podjęcia decyzji o nie przyznaniu certyfikatu, wnioskodawca otrzymuje pismo z wykazem niezgodności i fakturą Rozszerzanie zakresu certyfikatu Rozszerzenie certyfikatu wymaga złożenia stosownego wniosku przez posiadacza certyfikatu. Jeżeli rozszerzenie dotyczy wyrobów spełniających wymagania tych samych norm lub innych dokumentów normatywnych co wyroby określone w certyfikacie, wnioskodawca powinien dołączyć raporty z badań tych wyrobów, a Dział Certyfikacji Wyrobów może wydać certyfikat na podstawie pozytywnej oceny wyników badań. W przypadku wyrobów, w których zmiany lub różnice w ich konstrukcji oraz użytkowaniu w stosunku do wyrobów, dla których są wydane certyfikaty, nie obniżają ich jakości oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowania, wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku opis str. 9/11

10 różnic w stosunku do wyrobów wymienionych w certyfikatach. Ponadto przedmiotowe różnice należy przedstawić w dokumentacji technicznej. Na podstawie przeglądu wszystkich złożonych dokumentów Dział Certyfikacji Wyrobów podejmuje decyzję o rozszerzeniu certyfikatu po uprzednim przeprowadzeniu procedury certyfikacyjnej lub jej wybranych fragmentów. Decyzja o rozszerzeniu wydawana jest w formie aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu Cofnięcie lub zawieszenie certyfikatu może wynikać z: rezygnacji z certyfikatu zgłoszonej przez Klienta, nadużywania certyfikatu, niemożliwości prowadzenia działalności przez Klienta związanej z certyfikowanym wyrobem. Cofnięcie lub unieważnienie certyfikatu na wyrób podstawowy skutkuje również dla wszystkich aneksów wydanych do tego certyfikatu. Decyzja o cofnięciu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej, z podaniem terminu, od którego decyzja ta obowiązuje. Dział Certyfikacji Wyrobów podaje do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu. 4. ODWOŁANIA, REKLAMACJE I SPRAWY SPORNE Odwołanie, reklamacja lub sprawa sporna wniesiona przez klienta lub inną stronę na przebieg usług prowadzonych przez Dział Certyfikacji Wyrobów rozpatrywana jest przez Dyrektora ds. Jakości i Marketingu. Dyrektor ds. Jakości i Marketingu wyjaśnia okoliczności odwołania, reklamacji lub sprawy spornej, analizuje czy jest ona zasadna oraz informuje pisemnie klienta lub inną stronę o sposobie załatwienia sprawy. Od decyzji wydanych przez Dyrektora ds. Jakości i Marketingu klient ma prawo wnieść odwołanie do Zarządu CBiDGP, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 5. OPŁATY Koszty związane z procesem certyfikacji ponosi wnioskodawca. Zasady ustalania opłat i cennik są zatwierdzane przez Prezesa Zarządu CBiDGP Sp. z o.o., po ich uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Zarządzającą i podlegają okresowej aktualizacji. Zasady ustalania opłat i cennik dostępne są w Dziale Certyfikacji Wyrobów. str. 10/11

11 6. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Wykaz wyrobów certyfikowanych w Dziale Certyfikacji Wyrobów str. 11/11

12 Załącznik nr 1 strona 1/stron 2 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Urządzenia do transportu poziomego i pionowego Wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Wykaz wyrobów certyfikowanych w Dziale Certyfikacji Wyrobów System certyfikacji wg PKN-Guide 67 Akronim programu certyfikacji Numer normy lub dokumentu kryterialnego 1b PCW-1b Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciw pożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006r. Nr 124, poz. 863, z 2010r. Nr 126, poz. 855). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz z późniejszymi zmianami). PN-EN A1:2010 PN-G-36002:2004 PN-G-46860:2011 PN-G-46866:2005 PN-G-46867:2007 PN-G-50054:2001 PN-G-46730:2002 PN-G-59006:1999 PN-G-46205:1997 PN-G-46230:1996 PN-G-46207:1997 PN-G-46200:1994 PN-G-46201:1997 PN-G-46202:1994 PN-G-46203:1996 PN-G-46208:2002 1b PCW-1b PN-EN :2011 PN-EN A1:2010 PN-EN ISO 340:2005 PN-EN ISO 845:2010 PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO 11402:2006 PN-EN 1710+A1:2010 PN-EN :2010 PN-EN :2011 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-C-89071:1993 CLC/TR 50404:2003 PN-C-89071:1993 PN-G-15092:1999 PN-G-15091:1998 ICS

13 Elementami ocenianymi równocześnie jest wyposażenie wchodzące w skład wyrobów i urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, tj.: Załącznik nr 1 strona 2/stron 2 Nazwa wyrobu Numer normy Kod ICS Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach PN-EN 1710+A1:2010 PN-EN 50303:2004 PN-EN :2009 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2011 PN-EN :2011 PN-EN :2007 PN-EN :2008 PN-EN :2010 PN-EN : Elementami ocenianymi równocześnie jest wyposażenie wchodzące w skład urządzeń transportu pionowego i poziomego, tj.: Nazwa wyrobu Numer normy Kod ICS Kształtowniki stalowe PN-H :2004 PN-H : PN-H :1994 Szyny i elementy konstrukcyjne linii PN-H-93422:1979 kolejowych PN-H-93409: Dźwignice PN-M-45002:1992 PN-M-45008: Inne urządzenia dźwigowe PN-EN 1808+A1: Wyposażenie ochronne (bezpieczeństwa) maszyn Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne PN-EN ISO 12100:2011 PN-EN :2009 PN-EN : PN-EN :2010 PN-G-50000:2002 PN-EN ISO 4413:

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 174 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 4 września 2015 r. AC 174 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB)

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Zatwierdzam (-) Piotr Kantor Kierownik Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT Wydanie z dnia 2009-07-07 Str. 1 / 8 Dyrektor Instytutu Jolanta Mamenas tel. +48 42 61

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 02 1b Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 7 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE Strona 1 Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa Badanie typu WE Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

Wydanie 04. Data wydania Strona 1 z 6. Informacje ogólne

Wydanie 04. Data wydania Strona 1 z 6. Informacje ogólne 1 z 6 Informacje ogólne Informator określa zasady weryfikacji (GHG) stosowane przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD Polska Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Polska oświadcza, że: działa bezstronnie i niezależnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o. DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. Kryteria certyfikacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG PROGRAMU CERTYFIKACJI TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG PROGRAMU CERTYFIKACJI TYPU 1a INSTYTUT ENERGETYKI ul. Mory 8, 01-330 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG PROGRAMU CERTYFIKACJI TYPU 1a Wydanie nr 06 Data wydania: 2015.05.20 Strona: 1/15 Sporządził Kierownik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH 0 PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin (IPR) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r. N-21920/2012 ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 1/15 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji IPR

Program certyfikacji IPR IPR Program certyfikacji Numer: PL_IP_0_ Program certyfikacji integrowanej produkcji Wersja: 3 Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2015/08/17 Opracowała: Zatwierdziły: A. Klimas M. Kręcka H. Maślanka 1. O FIRMIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BADAŃ I CERTYFIKACJI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH. Informator dla Klientów

OGÓLNE WARUNKI BADAŃ I CERTYFIKACJI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH. Informator dla Klientów DC 101 Wydanie XII OGÓLNE WARUNKI BADAŃ I CERTYFIKACJI WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH Informator dla Klientów Warszawa, maj 2015 r. Nr stronicy SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 1 OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUG 3 1.1 Wniosek-zlecenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-2 CERTEX OPJ CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OCENĄ PROCESU PRODUKCJI/DOSTAWY Łódź, dnia 30.06.2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo