Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń"

Transkrypt

1 KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data Strona 1 Stron 8 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. wzorcowy Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian w treści dokumentu, a także kopiowania i rozpowszechniania dokumentu, bez zgody kierownika Zakładu Certyfikacji.

2 KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Spis treści Wydanie VI Data Strona 2 Stron 8 1. Informacje ogólne Przedmiot programu Cel i zakres programu Definicje Typ certyfikacji 3 (w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17067: ) zastosowany w programie Proces certyfikacji Identyfikacja dokumentów normatywnych certyfikacji Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji i przyjęcie wniosku Procedura poboru (znakowania) próbek do badań i kontroli Możliwości badawcze Ocena początkowa procesu produkcyjnego wnioskodawcy Przegląd Decyzje dotyczące certyfikacji... 5 a. Przekazanie decyzji o wynikach certyfikacji... 5 b. Zawieszenie procesu certyfikacji... 5 c. Przerwanie procesu certyfikacji... 5 d. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu... 5 e. Odmowa wydania certyfikatu... 5 f. Rozszerzenie zakresu certyfikatu... 5 g. Zawieszanie i cofanie certyfikatów... 5 h. Przedłużenie okresu ważności certyfikatu Atestacja, udzielanie zezwolenia, wznowienie... 5 a. Wydanie certyfikatu... 5 b. Stosowanie certyfikatów... 6 c. Wznowienie Nadzór nad wydanymi certyfikatami oraz wyrobami posiadającymi certyfikaty Sprawozdanie z badań lub kontroli, raport z kontroli Warunków Techniczno- Organizacyjnych Minimalna częstość badań i kontroli, kontroli WTO Umowa o warunkach stosowania certyfikatu i nadzoru nad wyrobem Działania klienta po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu certyfikacji: Działania Jednostki po zawieszeniu, cofnięciu certyfikacji Udostępnianie dokumentów certyfikacyjnych przez klienta Udostępnianie treści programu Dokumenty związane Załączniki... 8

3 KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data Strona 3 Stron 8 1. Informacje ogólne Właścicielem programu jest Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Jednostką realizującą program jest Zakład Certyfikacji IZTW. 2. Przedmiot programu Przedmiotem programu certyfikacji PRC-01-3 jest ocena zgodności z dokumentami normatywnymi oraz certyfikacja wyrobów określonych w załączniku nr 1. Program dotyczy maszyn i urządzeń produkowanych (importowanych) powtarzalnie (wg tej samej dokumentacji technicznej) oraz produkowanych w tych samych warunkach (technologia, maszyny itp.), przeznaczony jest do oceny zgodności bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania maszyn i urządzeń. 3. Cel i zakres programu Celem programu certyfikacji jest określenie zasad certyfikacji wyrobów, które dotyczą wspólnej cechy bezpieczeństwo i do których stosuje się ten sam system certyfikacji, te same procedury, takie same wyspecyfikowane wymagania np. co do osłon, napędów, wyposażenia elektrycznego itp. Program obejmuje certyfikację maszyn i urządzeń ujętych w załączniku nr Definicje Badanie określenie co najmniej jednej właściwości przedmiotu oceny zgodności, zgodnie z procedurą Kontrola badanie projektu wyrobu, wyrobu, procesu lub instalacji i określenie ich zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami lub, na podstawie profesjonalnego osądu, z wymaganiami ogólnymi. Ocena Zgodności wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu, procesu zostały spełnione. Ocena zgodności obejmuje działania takie jak badanie i kontrola, jak również certyfikacja. Ocena (przegląd) - weryfikacja przydatności, adekwatności i skuteczności działań związanych z wyborem i określeniem oraz wyników tych działań w odniesieniu do spełnienia przez przedmiot oceny zgodności wyspecyfikowanych wymagań 5. Typ certyfikacji 3 (w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17067: ) zastosowany w programie Typ certyfikacji 3 obejmuje: 1. Wybór dokumenty normatywne, pobranie(znakowanie) próbki 2. Określenie właściwości - badanie i/lub kontrolę wyrobu (przez kompetentne jednostki), 3. Przegląd - badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu określenia, w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione

4 KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data Strona 4 Stron 8 4. Decyzję dotyczące certyfikacji - Udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, ograniczanie, zawieszanie, cofnięcie certyfikacji 5. Atestacja, udzielanie zezwolenia - wydanie certyfikatu zgodności lub innego oświadczenia o zgodności (atestacja), udzielenie prawa do stosowania certyfikatów lub innych oświadczeń o zgodności (udzielenie zezwolenia) 6. Nadzór - badanie i/lub kontrolę próbek z fabryki, ocenę produkcji 6. Proces certyfikacji Szczegółowo proces certyfikacji opisano w Informatorze, dostępnym na stronie internetowej ZC IZTW. 7. Identyfikacja dokumentów normatywnych certyfikacji Dokumentami normatywnymi stosowanymi przy certyfikacji są: normy zharmonizowane i przepisy techniczne - wg załącznika nr Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji i przyjęcie wniosku Proces zgłaszania wyrobów do certyfikacji opisuje punkt 2 w Informatorze. Przyjmowanie wniosków opisuje punkt 3 Informatora. 9. Procedura poboru (znakowania) próbek do badań i kontroli Zakład Certyfikacji IZTW dokonuje poboru bądź znakowania próbek do badań i kontroli zgodnie z przyjętym dokumentem odniesienia. Jeśli w dokumencie odniesienia nie ustalono inaczej, liczność i rodzaj próbek ustala ZC IZTW. 10. Możliwości badawcze Zakład Certyfikacji IZTW korzysta z wyników badań laboratoriów akredytowanych PCA (laboratorium akredytowane IZTW i/lub zewnętrzne akredytowane laboratoria badawcze) działających w oparciu o normę ISO/IEC przy przeprowadzaniu procesu oceny zgodności z dokumentami normatywnymi. Zakład Certyfikacji IZTW może również nadzorować prace badawcze na rzecz certyfikacji w Laboratorium producenta. Kontrole na rzecz certyfikacji wykonywane są przez specjalistów ZC. 11. Ocena początkowa procesu produkcyjnego wnioskodawcy ZC IZTW przeprowadza ocenę początkową procesu produkcyjnego wnioskodawcy zgodnie z pkt. 4. Informatora.

5 KRAKÓW 12. Przegląd INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data Strona 5 Stron 8 Przegląd dokonywany jest przez wybranego pracownika ZC IZTW zgodnie z pkt. 5. Informatora lub w przypadkach wątpliwych bądź też niejednoznacznych kierownik może posłużyć się opinią Komitetu Technicznego zgodnie z pkt. 6. Informatora. 13. Decyzje dotyczące certyfikacji a. Przekazanie decyzji o wynikach certyfikacji Przekazanie decyzji o wynikach certyfikacji opisane jest w punkcie 7. Informatora b. Zawieszenie procesu certyfikacji Zawieszenie procesu certyfikacji opisane jest w punkcie 8. Informatora c. Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji opisane jest w punkcie 9. Informatora. W przypadku przerwania procesu certyfikacji, jednostka certyfikująca może domagać się poniesienia przez wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania. d. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania podejmuje kierownik ZC IZTW lub osoba upoważniona. Opis postepowania znajduje się w punkcie 10. Informatora. e. Odmowa wydania certyfikatu Opis postępowania znajduje się w punkcie 12. Informatora. f. Rozszerzenie zakresu certyfikatu Opis postępowania znajduje się w punkcie 13. Informatora g. Zawieszanie i cofanie certyfikatów Opis postępowania znajduje się w punkcie 17. Informatora oraz w umowie zawartej z wnioskodawcą. h. Przedłużenie okresu ważności certyfikatu Opis postępowania znajduje się w punkcie 18. Informatora. 14. Atestacja, udzielanie zezwolenia, wznowienie a. Wydanie certyfikatu Opis postępowania znajduje się w punkcie 11. Informatora.

6 KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data Strona 6 Stron 8 b. Stosowanie certyfikatów Stosowanie certyfikatów opisane jest w punktach Informatora. c. Wznowienie W przypadku wznowienia certyfikatu sposób postepowania jest opisany w punkcie 19. Informatora. 15. Nadzór nad wydanymi certyfikatami oraz wyrobami posiadającymi certyfikaty Tryb postępowania w nadzorze określa umowa i załącznik do umowy podpisywanej z Posiadaczem Certyfikatu oraz punkty 14,15 i 16 Informatora. 16. Sprawozdanie z badań lub kontroli, raport z kontroli Warunków Techniczno-Organizacyjnych Sprawozdanie z badań lub kontroli powinno być opracowane zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025, raport z kontroli Warunków Techniczno-Organizacyjnych powinien być opracowany zgodnie z pkt 4.1. Informatora. 17. Minimalna częstość badań i kontroli, kontroli WTO Terminy przeprowadzenia działań w nadzorze zawarte są w umowie o warunkach stosowania certyfikatu. 18. Umowa o warunkach stosowania certyfikatu i nadzoru nad wyrobem Wzór umowy zawiera znajduje się na stronie internetowej ZC IZTW druk PC-01-01/ Działania klienta po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu certyfikacji: a) Posiadacz certyfikatu nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który może być uznany za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony. b) Posiadacz certyfikatu powinien zaprzestać stosowania wszelkich działań reklamowych, które zawierają jakiekolwiek odniesienie do niej (np. informacji zawartych na stronie internetowej). c) Posiadacz certyfikatu powinien zwrócić na żądanie jednostki certyfikującej wydane dokumenty certyfikacyjne.

7 KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data Strona 7 Stron 8 d) Posiadacz certyfikatu powinien zastosować się do dodatkowych sankcji związanych nałożonych przez jednostkę, które dostosowane będą do przyczyny wprowadzenia zawieszenia/cofnięcia/zakończenia certyfikacji. W szczególności mogą one dotyczyć: o o o Zakazu sprzedaży wyrobów, które zawierają oznaczenia wskazujące, że wyrób ten spełnia wymagania certyfikacyjne. Poinformowanie przez Posiadacza certyfikatu swoich klientów o zawieszeniu/cofnięciu certyfikacji. Wycofanie z rynku wyrobów, które były objęte certyfikacją przez Posiadacza certyfikatu. e) w przypadku ustania przyczyny zawieszenie certyfikatu, właściciel certyfikatu może zwrócić się z pisemna prośbą do ZC IZTW, o wznowienie ważności certyfikatu. Dalsze czynności, w tym wskazanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie procesu punktu 19 Informatora, zależne są od przyczyn powstania zawieszenia. 20. Działania Jednostki po zawieszeniu, cofnięciu certyfikacji. Działania jednostki podane są w umowie zawieranej z wnioskodawcą oraz w punkcie 17 Informatora. 21. Udostępnianie dokumentów certyfikacyjnych przez klienta W przypadku gdy Posiadacz Certyfikatu przekazuje innym kopie dokumentów certyfikacyjnych, muszą one być skopiowane w całości. Możliwym jest kopiowanie częściowe dokumentów certyfikacyjnych jedynie w taki sposób, aby zachowana została jednoznaczna identyfikacja przedmiotu certyfikatu oraz jego zakresu, a także aby nie wystąpiła sytuacja celowego wprowadzania w błąd. 22. Udostępnianie treści programu Stosowane przez Jednostkę programy certyfikacji są udostępnione są do wglądu na stronie internetowej Instytutu. Każdorazowo po modyfikacji programu zawartość odnośnika na stronie internetowej jest niezwłocznie aktualizowana. W przypadku zmian wnoszących merytoryczny wpływ na udzielone wg danego programu certyfikaty, o zmianach informowany jest każdy dotknięty takowymi zmianami właściciel certyfikatu. Postępowanie względem certyfikatu po wprowadzeniu zmian, jak również w przypadku zmian inicjowanych przez właściciela certyfikatu, jest ustalane indywidualnie dla każdego odrębnego przypadku, z zachowaniem wszelkich zasad certyfikacji wyrobów opisanych w systemie SZJ. Ewentualne działania podejmowane w powyższej sytuacji powinny obejmować: ocenę (Informator, pkt 2), przegląd (Informator, pkt 5),

8 KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data Strona 8 Stron 8 decyzję (Informator, pkt 10), wydanie zmienionych, formalnych dokumentów certyfikacyjnych, rozszerzających lub ograniczających zakres certyfikacji (Informator, pkt 11), wydanie dokumentów certyfikacyjnych po przeprowadzeniu zmienionych działań związanych z nadzorem (jeżeli nadzór jest częścią programu certyfikacji, Informator punkty 14,15 i 16), zapisy o odstępstwach od powyżej wymienionych działań. 23. Dokumenty związane Informator Zakres akredytacji Zakładu Certyfikacji Możliwość sprawdzenia aktualnego zakresu akredytacji znajduje się pod adresem: Załączniki Opracował: Krzysztof Wcisło Szymon Misiołek

9 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Wyposażenie ochronne (bezpieczeństwa) maszyn PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN 574+A1:2010P PN-EN A1:2009E PN-EN A1:2010P PN-EN ISO : E PN-EN 842+A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN ISO 14120: E PN-EN 981+A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2009E PN-EN A1:2009E PN-EN 1037+A1:2010P PN-EN ISO 14119: E PN-EN ISO 19353: E PN-EN 1837+A1:2009E PN-EN 60073:2003E PN-EN :2010P PN-EN :2003P PN-EN :2009P PN-EN :2010P PN-EN :2010P PN-EN : E PN-EN ISO 12100:2012P PN-EN ISO : E PN-EN ISO : E PN-EN ISO 13850: E PN-EN ISO 13855:2010E PN-EN ISO 13857:2010P PN-EN : E Wyposażenie ochronne maszyn (ergonomia) Urządzenia, wyroby i środki ochrony przed szkodliwym promieniowaniem (ekrany, urządzenia EAS, RFID, itp.) PN-EN ISO :2009E PN-EN ISO :2009E PN-EN 12254:2011P PN-EN : E PN-EN :2010E Pompy PN-EN 809+A1:2009E

10 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne PN-EN ISO 4413:2011E Sprężarki i urządzenia pneumatyczne PN-EN ISO 4414:2011E PN-EN :2011P PN-EN A1:2011P Centra obróbkowe PN-EN A2:2011P Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych PN-EN 1550+A1:2010P PN-ISO 10887:2002P PN-ISO 10888:2002P PN-ISO :2000P PN-ISO :2000P Obrabiarki do metali PN-EN A1:2009E Tokarki PN-EN ISO 23125: E Wytaczarki i frezarki Wiertarki PN-EN A2:2011P PN-EN A1:2011P PN-EN A1:2009E Szlifierki i polerki Przecinarki PN-EN ISO 16089: E PN-EN : PN-EN A1:2009 Urządzenia do obróbki bezwiórowej PN-M-68000:1994P Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce PN-EN 692+A1:2010P PN-EN 693+A2:2012E PN-EN A1: E PN-EN A1:2012P PN-EN A1:2012P Urządzenia do formowania PN-EN 710+A1:2012P PN-EN 869+A1:2010P PN-EN 1248+A1:2010P PN-M-68060:1998P Urządzenia do obróbki elektrochemicznej PN-EN ISO 28881: E Narzędzia z napędem pneumatycznym PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO : E PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO : E PN-EN A1:2008E

11 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS PN-EN ISO : E PN-EN ISO : E PN-EN ISO : E Narzędzia z napędem elektrycznym PN-EN 50580:2012E PN-EN 50580:2012/A1: E PN-EN :2011E PN-EN :2011/A2: E PN-EN :2009E PN-EN :2009/A1:2011E PN-EN :2012P PN-EN :2007P PN-EN :2007/A1:2008E PN-EN :2007/A2:2012E PN-EN : E PN-EN :2011/A11: E PN-EN : E PN-EN :2010E PN-EN : E Narzędzia z napędem PN-EN : elektrycznym PN-EN :2009E PN-EN : E PN-EN :2010E PN-EN :2009E PN-EN :2009E PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN :2012E PN-EN :2010E PN-EN : PN-EN : E PN-EN : /A11: E PN-IEC 61939:2004P Narzędzia z napędem elektrycznym (zakres EMC) PN-EN : Narzędzia z napędem PN-EN :2002E ręcznym PN-EN ISO 6789:2009P PN-ISO 1085:2003P PN-ISO :2001P PN-ISO 2236:1997P PN-ISO 5747:2003P

12 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS PN-ISO 6788:2002P PN-ISO 11168:2002P PN-ISO 234-2:1999P PN-M-64970:1989P Elektryczne i elektroniczne wyposażenie maszyn PN-EN :2010P Maszyny wirujące (emisja hałasu) PN-EN :2009P Zestawy wytwarzające energię PN-EN ISO : Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania (zakres EMC) PN-EN :2008P PN-EN :2006P Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych (odporność) PN-EN 50270: Urządzenia laserowe PN-EN : PN-EN :2011P PN-EN :2011/A2:2011E PN-EN ISO 11252: E PN-EN ISO :2010P PN-EN ISO :2010P Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC) PN-EN 12895: E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN 62041:2011E PN-EN : E PN-EN ISO 14982:2009E PN-EN :2007P PN-EN 55011: E PN-EN 55012:2012P PN-EN :2012P PN-EN 55015: E PN-EN 55015: /A1: PN-EN 55022:2011P PN-EN 55025:2009E PN-EN : E

13 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS PN-EN :2004P PN-EN :2008P PN-EN :2008/A1:2012P PN-EN :2008P PN-EN :2008/A1:2012P PN-EN :2005 PN-EN 61566:1999P PN-EN :2005P PN-EN 55024:2011P PN-EN 55024:2011/A1: E PN-EN :2012P PN-EN :2012/IS1: E PN-EN : E PN-EN :2008P PN-EN :2008P Urządzenia i materiały do reprodukcji (maszyny papiernicze) PN-EN A1:2011E PN-EN A1:2011P PN-EN A1:2011P Wózki przemysłowe PN-EN ISO : E Maszyny do robót ziemnych PN-EN A1:2009P PN-EN A1:2009P PN-EN A2:2012E PN-EN A3: E PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P PN-EN A1:2010P Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego i obuwniczego Maszyny, narzędzia i sprzęt dla leśnictwa, rolnictwa i ogrodnictwa PN-EN 1845:2009P PN-EN A2:2010P PN-EN 786+A2:2009E PN-EN ISO : E - sprzęt dla ogrodnictwa PN-EN A2:2011E PN-EN ISO :2012P PN-EN ISO :2012/A1 : E - sprzęt dla leśnictwa PN-EN A1 :2009E PN-EN ISO :2012P PN-EN ISO :2012P PN-EN ISO :2012E PN-EN ISO :2012E

14 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Wyposażenie dla przemysłu spożywczego PN-EN 453: P PN-EN 454: P PN-EN 1974+A1:2010P PN-EN A1:2011P PN-EN 12268: P PN-EN 12331: E PN-EN A1:2010E PN-EN A1: E PN-EN 13379: E Obrabiarki do obróbki PN-EN A2: E drewna PN-EN A2: E PN-EN 848-3: E PN-EN 859+A2:2012E PN-EN 860+A2:2012E PN-EN 861+A2:2012E PN-EN 940+A1:2012E PN-EN A1:2009E PN-EN A1:2009E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : PN-EN :2012E PN-EN A2: E PN-EN A1:2010E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : PN-EN : PN-EN A2:2012E PN-EN A2:2012E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : P PN-EN A1: E PN-EN 12750: E Narzędzia do obróbki PN-EN 847-1: E drewna PN-EN 847-2: Maszyny dla przemysłu PN-EN 201:2011P gumowego i tworzyw PN-EN 289+A1:2008E ta czy następna

15 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS sztucznych PN-EN 289: PN-EN 422:2010P PN-EN :2011P PN-EN A1:2008P PN-EN 1417: PN-EN A1:2008E PN-EN A1:2009P PN-EN A1:2008E PN-EN A1:2008E PN-EN A1:2008E PN-EN A1:2012E PN-EN 13418: E PN-M-68208:1996P PN-M-68209:1997P PN-M-68210:1997P PN-M-68211:1997P PN-M-68212:1997P PN-M-68213:1997P PN-M-68214:1997P PN-M-68215:1997P PN-M-68216:1997P Maszyny budowlane i sprzęt budowlany PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN : E PN-EN 12001: E PN-EN 12151:2008P PN-EN A1:2009E PN-EN A1:2009E PN-EN ISO 19432:2012E Maszyny budowlane i sprzęt PN-EN 13309:2010E budowlany (zakres EMC) Maszyny i konstrukcje drogowe PN-EN A1:2010E PN-EN A1:2009P PN-EN A1:2009P PN-EN 500-4:2011E PN-EN 536: E PN-EN A1:2009E

16 Załącznik nr 1 do programu certyfikacji PRC-01-3 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS PN-EN A1:2009E

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 02 1b Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 7 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE Strona 1 Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa Badanie typu WE Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 005 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 sierpnia 2015 r. AC 005 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 września 2013 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 03 grudnia 2013 r. AC 006 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 06 grudnia 2012 r. AC 006 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PR-1a Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. AC 006 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 14 września 2015 r. AC 006 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin (IPR) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-3 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-3 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu na podstawie programu 1a normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA CERTYFIKACJA WYROBÓW prowadzona w trybie dobrowolnym INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: IV DATA WYDANIA: 06.2017 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 2 1 Podstawy prawne certyfikacji wyrobów 3 2 Zakres certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wymagania dla jednostek certyfikujących. Zatwierdzam do stosowania.

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wymagania dla jednostek certyfikujących. Zatwierdzam do stosowania. Zatwierdzam do stosowania. Data. Dyrektor INiG-PIB System V-Bioss INiG/4 Kraków, luty 2016 Strona 1 z 9 Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne wymagania dla jednostek certyfikujących Opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ INFORMATOR DLA KLIENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKCJĘ WYROBU Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. posiada:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: VII OiB DATA WYDANIA: 11.2014 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 10 Data wydania: 01.12.2017 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Opaszowski 1. O FIRMIE TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 07 sierpnia 2015 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/2 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E Program certyfikacji płyt drewnopochodnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami CARB, IKEA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NADWOZIA POJAZDÓW SZYNOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SZYNOWYCH

NADWOZIA POJAZDÓW SZYNOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SZYNOWYCH INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 003 Proces Certyfikacji Wyrobów NADWOZIA POJAZDÓW SZYNOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SZYNOWYCH Opracował(a): mgr inż. Małgorzata Magnucka-Blandzi... (podpis) dr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TRAKCJI KOLEJOWEJ

URZĄDZENIA TRAKCJI KOLEJOWEJ INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 007 Proces Certyfikacji Wyrobów URZĄDZENIA TRAKCJI KOLEJOWEJ Opracował(a): mgr inż. Małgorzata Magnucka-Blandzi... (podpis) dr inż. Estera Wojciechowska... (podpis)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo