Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r"

Transkrypt

1 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Strona 1 z Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, Gliwice tel.: (032) , fax.: (032) , Informator Ośrodka OBAC Zasady certyfikacji wyrobów 1. Informacja o Ośrodku Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Od 2002 roku Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji z Warszawy i świadczy usługi w zakresie oceny zgodności wyrobów z normami lub innymi dokumentami normatywnymi. Jednostka Certyfikująca OBAC w zakresie porozumienia jednostek certyfikujących na znak bezpieczeństwa B w ramach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST-Q prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów na znak bezpieczeństwa B, na podstawie wymagań dotyczących bezpieczeństwa ustalonych w normach lub/i przepisach prawnych. Od 2004 roku Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. posiada status Jednostki Notyfikowanej nr 1461 świadczący usługi w zakresie oceny zgodności wg dyrektyw 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2000/14/WE, 2014/30/UE, 2014/34/UE w ramach posiadanej autoryzacji i notyfikacji udzielonej przez Ministerstwo Gospodarki. W 2014 roku Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. uzyskał akceptację International Electrotechnical Commision (IECEx) w zakresie certyfikacji wyrobów stosowanych w przestrzeniach o zagrożeniu wybuchem (IECEx System, Equipment Scheme 02) z Australii i świadczy usługi w zakresie oceny zgodności z normami IEC dla wyrobów przeznaczonych do stosowaniach w strefach o zagrożeniu wybuchem. 2. Ubieganie się o certyfikację wyrobu Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację wyrobu otrzymuje w Ośrodku OBAC niniejszy informator o zasadach certyfikacji wyrobów oraz formularz wniosku o certyfikację. Ośrodek OBAC przeprowadza certyfikację wyrobów na zgodność z normami lub innymi dokumentami normatywnymi wg obowiązujących programów certyfikacji przynależnych do danej grupy wyrobów. Programy certyfikacji dostępne są na stronie internetowej lub w Sekretariacie Ośrodka. Dostępne są poniższe programy certyfikacji: OBAC/PC-1a - Program certyfikacji wyrobów typu 1a OBAC/PC-3 Program certyfikacji wyrobów typu 3 OBAC/PC-N Program certyfikacji wyrobów typu N W ramach udzielonej autoryzacji i notyfikacji ocena zgodności wyrobów prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi procedurami oceny zgodności tj.: OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 1 z 9

2 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 2 z 9 Strona 2 z - dyrektywa maszynowa nr 2006/42/WE (badanie typu WE pełne zapewnienie jakości), - dyrektywa niskonapięciowa nr 2006/95/WE(sprawozdanie zgodności sprzętu elektrycznego (Artykuł 8), opinia zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b (Artykuł 9)), - dyrektywa hałasowa nr 2000/14/WE (okresowa kontrola zgodności urządzenia z dokumentacją techniczną i sprawdzenie urządzenia w fazie produkcji, weryfikacja jednostkowa, pełne zapewnienie jakości), - dyrektywa ATEX nr 2014/34/UE (badanie typu UE, zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem, zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu, zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu, zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu, zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową, wewnętrzna kontrola produkcji oraz przesłanie dokumentacji technicznej), - dyrektywa EMC nr 2014/30/UE (badanie typu UE dla aparatury elektrycznej). W ramach udzielonej akceptacji International Electrotechnical Commision IECEx w zakresie certyfikacji wyrobów stosowanych w przestrzeniach o zagrożeniu wybuchem (IECEx System, Equipment Scheme 02) z Australii ocen zgodności prowadzona jest w oparciu o normy IEC. Proces certyfikacji wg systemu IECEx 02 dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zawiera następujące procedury: - wydanie certyfikatu zgodności CoC, - wydanie raportu z badań i oceny ExTR, - wydanie raportu z oceny systemy zapewnienia jakości (QAR). 3. Proces certyfikacji Jednostka Certyfikująca Wyroby Ośrodka Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. prowadzi certyfikację wyrobów na zasadach oceny wyrobów prowadzanej przez stronę trzecią w oparciu o wymagania ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U Nr 166 poz.1360 z późniejszymi zmianami) oraz poniższych dokumentów normatywnych: - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. - PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności. - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. Jednostka Certyfikująca Wyroby Ośrodka Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. udziela niezbędnych wskazówek dla sprawnego przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz informacji o.: - przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji przez Kierownika Zespołu Certyfikującego. - rodzaju i zakresu niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych, - laboratoriach badawczych spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, - dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji, - procedurze certyfikacji wyrobów, - sposobie wykorzystania certyfikatu, - opłatach za proces certyfikacji, - zasadach zawieszania i cofania certyfikatów, - możliwości odwołania się od decyzji Ośrodka OBAC. OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 2 z 9

3 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 3 z 9 Strona 3 z Wszelkie informacje dotyczące procesu certyfikacji wyrobów dostępne są na stronie internetowej w siedzibie Ośrodka OBAC, mogą być przesyłane drogą elektroniczną lub listowie do Wnioskującego o certyfikację Złożenie zapytania/ wniosku o certyfikację wyrobu Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację wyrobów zobligowany jest złożyć zapytanie o certyfikację wyrobu. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. - wyrobu, który ma być certyfikowany, - norm lub innych dokumentów normatywnych na zgodność, z którymi ma być przeprowadzona certyfikacja, - ogólnych danych, w tym nazwę i adres(-y) fizycznej(-ych) lokalizacji, oraz znaczące aspekty procesu i działań. Ośrodek OBAC udostępnia Wnioskodawcą formalny wniosek o certyfikację wyrobu, druk nr OBAC/PO-1/F4, który dostępny jest na stronie internetowej lub w sekretariacie Ośrodka Przegląd wniosku o certyfikację Na podstawie otrzymanego formalnego wniosku o certyfikację Jednostka Certyfikująca dokonuje przeglądu wniosku w celu potwierdzenia, że: - informacja o kliencie i wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji, - wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy a Wnioskodawcą, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm zostały rozwiązane, - zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany, - środki do prowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne, - Jednostka Certyfikująca posiada kompetencje i możliwości do prowadzenia działalności certyfikacyjnej. W przypadku uwag do złożonego w Jednostce Certyfikującej wniosku o certyfikację wyrobu i/lub dokumentów towarzyszących Wnioskodawca jest informowany o konieczności uzupełnienia braków. Na podstawie przeglądu wniosku Jednostka Certyfikująca podejmuje decyzję o rozpoczęciu lub odmowie rozpoczęcia procesu certyfikacji Oferta Na podstawie wyniku przeglądu wniosku oraz określeniu przez Zespół Certyfikacji wymaganego zakresu badań laboratoryjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny wyrobu zgłoszonego wnioskiem o certyfikację, Ośrodek OBAC przygotowuje ofertę cenową na przeprowadzenie procesu certyfikacji w oparciu o aktualny cennik opłat za prace objęte procesem certyfikacji wyrobów oraz kosztu badań laboratoryjnych. Oferta cenowa przesyłana jest do Wnioskującego o certyfikację do akceptacji i zatwierdzenia. Jednostka Certyfikująca Wyroby Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. uznaje wyniki badań laboratoryjnych wykonane przez własne laboratorium LABOREx działające zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC W przypadku braku możliwości technicznych wykonania badań przez własne laboratorium badawcze LABOREx lub braku laboratoriów akredytowanych w niezbędnym zakresie, Ośrodek OBAC uznaje wyniki badań przeprowadzonych w innych laboratoriach pod warunkiem, że zostały potwierdzone ich kompetencje wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC Informację o uznanych laboratoriach badawczych przez Ośrodek OBAC można uzyskać w sekretariacie Ośrodka. OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 3 z 9

4 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 4 z 9 Strona 4 z 3.4. Podpisanie umowy o certyfikację i nadzorze (jeśli dotyczy) Po zaakceptowaniu oferty cenowej na przeprowadzenie procesu certyfikacji i wymaganego niemniejszym programem nadzoru, Wnioskodawca otrzymuje do akceptacji i podpisania umowę w sprawie świadczenia usług certyfikacyjnych i nadzoru nad certyfikacją. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia wymaganej procesem certyfikacji wyrobów dokumentacji technicznej, jak i wytypowanych przez Zespół Certyfikacji próbek wyrobu do badań laboratoryjnych lub w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę sprawozdań z badań. Jednostka Certyfikująca wyroby nie przyjmuje sprawozdań z badań wykonanych przez laboratorium nie spełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC Ocena początkowa procesu produkcyjnego (jeśli dotyczy) Ocena początkowa procesu produkcji Ośrodka OBAC polega na kontroli warunków technicznoorganizacyjnych w miejscu produkcji i sprawdzeniu czy organizacja procesu produkcyjnego oraz prowadzone wewnętrzne kontrole i badania w trakcie produkcji i/lub wyrobu gotowego zapewniają utrzymanie stabilnego poziomu produkcji wyrobu oraz czy wyroby będą stale spełniały wymagania określone w normach lub innych dokumentach normatywnych zgłoszonych wnioskiem o certyfikację. W przypadku posiadania przez Producenta wyrobu zgłoszonego wnioskiem certyfikowanego systemu jakości potwierdzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą obejmującego wyrób zgłoszony do certyfikacji Ośrodek OBAC może odstąpić od początkowej oceny procesu produkcyjnego, żądając od Wnioskodawcy dowodów potwierdzających decyzję o odstąpieniu. Wnioskodawca informowany jest po rozpoczęciu procesu certyfikacji o terminie i warunkach kontroli. Jeżeli podczas kontroli stwierdzono niezgodności Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC informuje o tym Wnioskującego. Decyzja o zapewnieniu stabilnego poziomu produkcji przekazywana jest w procesie certyfikacji jako niezbędny wniosek do etapu przeglądu i podjęcia decyzji o udzielenie certyfikacji Badania laboratoryjne Jeżeli istnieje konieczność wykonania badań laboratoryjnych na podstawie opracowanego zakresu badań przez Zespół Certyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia dalszego procesu oceny i dostarczeniu próbek wyrobu do uzgodnionego z Wnioskodawcą laboratorium Jednostka Certyfikująca zleca wykonanie badań. Po otrzymaniu wyników badań są one przekazywane do Zespołu Certyfikującego wyznaczonego do przeprowadzenia merytorycznej oceny wyrobu Ocena wyrobu Wyznaczony Zespół Specjalistów Jednostki Certyfikującej przeprowadza merytoryczną ocenę wyrobu w odniesieniu do wymagań norm lub innych dokumentów normatywnych zgłoszonych wnioskiem o certyfikację. Jeżeli podczas oceny stwierdzono niezgodności Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC informuje o tym Wnioskodawcę i jeżeli ten wyraża zainteresowanie kontynuowaniem procesu certyfikacji, przekazuje mu informacje dotyczące dodatkowych działań związanych z oceną potrzebnych do zweryfikowania, czy stwierdzone niezgodności zostały usunięte (np. ponowna ocena dokumentacji, dodatkowe badania). Informacja o wyniku oceny i spełnieniu przez wyrób wymagań dokumentów normatywnych określonych wnioskiem o certyfikację przekazywana jest w dalszej części procesu certyfikacji jako niezbędny wniosek do etapu przeglądu i podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji. OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 4 z 9

5 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 5 z 9 Strona 5 z 3.8. Przegląd wyników oceny i decyzja o udzieleniu certyfikacji Całość zgromadzonych informacji, wyniki oceny jak i niezbędne wnioski o zapewnieniu stabilnego poziomu produkcji (jeśli dotyczy) i spełnieniu przez wyrób wymagań dokumentów normatywnych określonych wnioskiem o certyfikację przekazywana jest do Kierownika Jednostki Certyfikującej celem ich przeglądu i podjęcia decyzji. Na podstawie przeglądu wszystkich przekazanych informacji i wyników oceny Kierownik Jednostki Certyfikującej podejmuje decyzje o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Klient jest informowany o podjętej decyzji. W przypadku decyzji odmownej Klient otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podejmowana jest do 7 dni od momentu zakończenia procesu oceny Wydanie certyfikatu Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu certyfikacji Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC przygotowuje odpowiedni certyfikat będący potwierdzeniem udzielenia certyfikacji Nadzór nad udzieloną certyfikacją Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC zgodnie z niniejszym programem certyfikacji sprawuje nadzór nad udzieloną certyfikacją w czasie ważności certyfikatu poprzez: - nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów (natrafienia w deklaracji zgodności, reklamach, katalogach itp., na niewłaściwe powołanie się na system certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatu, podjęcie działań prowadzących do wyeliminowania takiego postępowania i naprawienia jego skutków, poprzez przeprowadzenie przez Posiadacza certyfikatu niezbędnych działań korekcyjnych/ korygujących. Jeżeli Posiadacz certyfikatu dostarcza innym kopie certyfikatu, to powinny być one skopiowane w całości, - nadzór nad procesem produkcji poprzez kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych w miejscu produkcji wyrobu objętego udzieloną certyfikacją poszerzoną o sprawdzanie prawidłowości stosowania i wykorzystania certyfikatów przez Posiadacza certyfikatu (jeśli dotyczy) i/lub inspekcję próbek w miejscu produkcji i poddawanie ich działaniom związanym z określeniem w celu sprawdzenia, czy wyroby produkowane po początkowej atestacji spełniają wyspecyfikowane wymagania. 4. Obowiązki, odpowiedzialność i prawa Jednostki Certyfikującej Wyroby Ośrodka OBAC Sp. z o.o. Wszystkie informacje uzyskane w procesie certyfikacji przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. są poufne. Wszyscy zaangażowani w proces certyfikacji pracownicy Ośrodka OBAC podpisują deklarację o zachowaniu poufności i braku konfliktu interesów, w której zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji i dokumentacji przekazanych przez Wnioskodawcę. Do publicznej wiadomości podawane są informacje o zawieszonych, ograniczonych i cofniętych certyfikatach. Ośrodek OBAC udostępnia na życzenie informację o ważności udzielonych certyfikacji. Wszelkie inne informacje, z wyłączeniem informacji publicznie dostępnych są poufne. Ośrodek OBAC informuje wnioskodawców o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, jeżeli zmiany te wymagają od wnioskodawcy działań dostosowawczych. Sposób informowania wnioskodawców o zmianach zależy od ich rodzaju. W uzasadnionych przypadkach (np. określonych w umowie) Ośrodek OBAC ma prawo do: - przerwania procesu certyfikacji, OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 5 z 9

6 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 6 z 9 Strona 6 z - ograniczenia zakresu certyfikacji. - zawieszenia ważności certyfikatu, - cofnięcia certyfikatu. Rozszerzanie zakresu certyfikatu Ośrodka OBAC stosuje się na wniosek klienta, w przypadku, gdy certyfikat wcześniej nie był wydany dla wyrobu o najwyższym stopniu złożoności. Tok postępowania przebiega jak podczas pierwszego procesu certyfikacji z tą różnicą, że analizowana jest wówczas dokumentacja techniczna wyrobu i dokumentacja znajdująca się w Ośrodku OBAC, związana z udzielonym certyfikatem pod kontem wprowadzonych zmian. Ograniczenie zakresu certyfikatu Ośrodka OBAC stosuje się gdy pojawiają się informacje świadczące o niedotrzymywaniu warunków posiadania certyfikatu. Ośrodek OBAC podejmuje działania sprawdzające o różnej intensywności. Może to być: rozmowa z przedstawicielem posiadacza certyfikatu, sprawdzenie warunków organizacyjno-technicznych lub poddanie wyrobu ponownemu badaniu. W przypadku potwierdzenia zastrzeżeń, Kierownik Jednostki Certyfikującej Ośrodka OBAC podejmuje decyzje o ograniczeniu zakresu certyfikatu. Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w przypadku czasowego nie spełnienia warunków certyfikacji. Decyzję o zawieszeniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej Ośrodka OBAC podając datę wejścia w życie tej decyzji. Dodatkowo podawany jest okres jego trwania i warunki przywrócenia ważności certyfikatu. Certyfikat może być również zawieszony na podstawie wystąpienia posiadacza certyfikatu do Ośrodka OBAC. Posiadacz certyfikatu ma prawo w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o zawieszeniu certyfikatu złożyć odwołanie Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. W zawiadomieniu o podjętej decyzji umieszczona jest powyższa informacja. Decyzje i dokumenty związane z postępowaniem dotyczącym zawieszania certyfikatu pracownik Ośrodka OBAC przekazuje posiadaczowi certyfikatu listem poleconym lub w inny udokumentowany sposób. Informacja o zawieszonym certyfikacie jest umieszczana na stronie internetowej Ośrodka OBAC po upłynięciu czasu przewidzianego na odwołanie lub rozpatrzenie sprawy. Pod koniec okresu zawieszenia certyfikatu sprawdza się zostały spełnione wcześniej określone warunki, niezbędne do przywrócenia ważności certyfikatu. W przypadku spełnienia tych warunków, przywraca się ważność certyfikatu, o czym zawiadamiany jest posiadacz w sposób udokumentowany. Okres zawieszenia certyfikatu wliczany jest do okresu jego ważności. Nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Certyfikat może być cofnięty w przypadkach: - jeżeli posiadacz certyfikatu nie spełnia zobowiązań finansowych, - jeżeli ma miejsce inne naruszenie warunków umowy w sprawie nadzorowania używania certyfikatu, - jeżeli zostały podjęte przez posiadacza certyfikatu niewystarczające działania w przypadku zawieszenia, - jeżeli normy lub zasady zostają zmienione, a posiadacz certyfikatu albo nie zapewni, albo nie może zapewnić zgodności z nowymi wymaganiami - jeżeli wyrób nie jest już produkowany lub jeżeli posiadacz certyfikatu zaprzestaje działalności. W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa w stopniu zagrażającym bezpośrednio zdrowiu lub życiu użytkowników, Kierownik Jednostki Certyfikującej OBAC cofa certyfikat w trybie natychmiastowym. OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 6 z 9

7 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 7 z 9 Strona 7 z Podejmując decyzję o cofnięciu certyfikatu Kierownik Jednostki Certyfikującej decyduje również o konsekwencjach dotyczących certyfikowanych wyrobów, oraz o innych koniecznych działaniach. Decyzja o cofnięciu certyfikatu i konsekwencjach wyżej opisanych przekazywana jest pisemnie Posiadaczowi certyfikatu. Certyfikat może być także cofnięty w następstwie zgłoszenia przez zainteresowanego dostawcę o rezygnacji z certyfikatu. Cofnięcie certyfikatu jest podstawą do aktualizowania wykazu wydanych certyfikatów. W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji klient jest zobowiązany do zwrotu na żądanie Ośrodka OBAC wszelkich dokumentów certyfikacyjnych oraz zaprzestania wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powoływanie się na tą certyfikację. 5. Obowiązki, odpowiedzialność i prawa klienta Klient zobowiązuje się do spełnienia wymagań certyfikacyjnych oraz zobowiązuje się udostępnić Ośrodkowi OBAC wszystkie dokumenty odnoszące się do certyfikowanego wyrobu oraz zapewnia dostęp do obszarów przedsiębiorstwa związanych z zakresem certyfikacji. Klient będzie informował Ośrodek OBAC o zmianach, które mogą wpływać na spełnianie wymagań stanowiących podstawę certyfikacji. Obejmują one m. in. zmiany dotyczące: - statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego, - struktury organizacyjnej i zarządzania, - adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności, - dokumentacji technicznej oraz procesu produkcyjnego. Klient będzie przechowywał i udostępniał Ośrodkowi OBAC na życzenie lub w czasie auditów zapisy dotyczące wszystkich reklamacji oraz działań korygujących i zapobiegawczych. Klient może powoływać się na uzyskany certyfikat Ośrodka OBAC w prowadzonej działalności reklamowej i w kontaktach z klientami w odniesieniu do działalności objętej zakresem certyfikatu. Klient może wnioskować o: - przerwanie procesu certyfikacji, - rozszerzenie zakresu certyfikatu, - zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu, - przedłużenie lub wznowienie ważności certyfikatu. Klient może złożyć skargę lub odwołanie od decyzji do Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzenia procesu certyfikacji wyrobów i stosowania nadzoru. Termin odpowiedzi na skargę/odwołanie wynosi 14 dni od daty wpływu do Ośrodka OBAC. Od decyzji wydanych przez Kierownika Jednostki Certyfikującej w procesie certyfikacji i podczas sprawowania nadzoru Klient ma prawo wnieść skargę lub odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W każdej sytuacji Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi na działalność Ośrodka OBAC do Polskiego Centrum Akredytacji. 6. Przedłużenie ważności certyfikacji Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na formalny wniosek. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu powinien być przesłany co najmniej na 2 miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu. Proces certyfikacji związany z przedłużeniem ważności certyfikatu obejmuje przegląd wniosku, akceptację oferty, podpisanie umowy o certyfikację i nadzór (jeśli dotyczy), badania wyrobu w zakresie określonym przez Zespół Certyfikacji, ocenę wyrobu, przegląd i decyzję o udzieleniu certyfikacji, wydanie certyfikatu zgodności, nadzór nad udzieloną certyfikacją. OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 7 z 9

8 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 8 z 9 Strona 8 z 7. Zmiany mające wpływ na certyfikację W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na certyfikację, Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC informuje pisemnie Posiadacza certyfikatu o tym fakcie, podając termin wprowadzenia zmian oraz warunki ich weryfikacji. Jeśli Posiadacz certyfikatu zawiadomi Ośrodek OBAC w wyznaczonym terminie, że nie jest przygotowany na potwierdzenie nowych lub zmienionych wymagań wpływających na udzieloną certyfikacje w terminie i na warunkach określonych przez Ośrodek OBAC uruchomiana jest procedura ograniczenia lub zawieszenia certyfikatu. Jeśli wynik weryfikacji wdrożenia nowych wymagań wpływających na udzieloną certyfikację okaże się niezadowalający lub jeżeli Posiadacz certyfikatu oznajmi, iż nie jest zainteresowany potwierdzeniem nowych wymagań, certyfikat jest ważny do dnia wejścia w życie zmian mających wpływ na certyfikację. Wszelkie zmiany zainicjowane przez Klienta w stosunku do wydanego certyfikatu wymagają złożenia formalnego wniosku. Tok postępowania przebiega jak podczas pierwszego procesu certyfikacji z tą różnicą, że analizowana jest wówczas dokumentacja techniczna wyrobu związana z wprowadzanymi zmianami w celu potwierdzenia dalszego spełniania wymagań stawianych certyfikowanemu wyrobowi. 8. Nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatu Nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatu Jednostka Certyfikująca dokonuje przez: - sprawdzenie sposobu wykorzystania certyfikatu, - zmiany w statusie własności Posiadacza certyfikatu, - analizę reklamacji zgłaszanych Posiadaczowi certyfikatu i/lub wpływających skarg do Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. oraz zapisów z działań korekcyjnych/korygujących podejmowanych przez Posiadacza certyfikatu, - ocenę skuteczności działań, podejmowanych przez Posiadacza certyfikatu w związku z reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji, W przypadku natrafienia w deklaracji zgodności, reklamach, katalogach itp., na niewłaściwe powołanie się na udzieloną certyfikację lub symbol certyfikacji OBAC Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. podejmuje działania prowadzące do wyeliminowania takiego postępowania i usunięcia jego skutków, poprzez przeprowadzenie przez Posiadacza certyfikatu niezbędnych działań korygujących/korekcyjnych. Jeżeli klient dostarcza innym kopie certyfikatu, to powinny być one skopiowane w całości. 9. Opłaty Wszystkie opłaty związane z procesem certyfikacji (niezależnie od jego wyniku) ponosi Wnioskujący/Posiadacz certyfikatu na podstawie faktur wystawionych przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Opłaty ustala się na podstawie obowiązującego w Ośrodku OBAC Sp z o.o. cennika i ustalane są indywidualnie dla każdego wyrobu, procesu certyfikacji w zależności od stopnia skomplikowania oceny. 10. Bezstronność i poufność procesu certyfikacji Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. działa jako niezależna strona trzecia i zapewnia obiektywność prowadzonych działań poprzez identyfikowanie oraz analizę potencjalnych OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 8 z 9

9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 9 z 9 Strona 9 z konfliktów interesów. Dla zachowania bezstronności procesów oceny wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji Jednostka Certyfikująca Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. nie projektuje oraz nie produkuje wyrobów, które certyfikuje oraz wymaga od swojego personelu wewnętrznego, jak i zewnętrznego ujawniania każdej sytuacji, która może stanowić potencjalny konflikt interesów w przypadku prowadzenia procesów certyfikacji wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji. Ośrodek OBAC zapewnia na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej poufność informacji uzyskanych w procesie certyfikacji. Zasady zarządzania poufnością zostały wdrożone Zarządzeniem Prezesa Zarządu Ośrodka OBAC Sp. z o.o. w sprawie zapewnienia poufności wyników procesów certyfikacyjnych oraz ochrony praw własności klienta. Ośrodek OBAC deklaruje i zapewnia, że: - wszystkie osoby biorące udział w procesie certyfikacji wyrobów w Ośrodku OBAC Sp. z o.o. są zobowiązane do zachowania poufności co do uzyskanych informacji będących własnością klienta, podpisując deklarację o zachowaniu poufności i braku konfliktu interesów. - jeśli prawo będzie wymagało ujawnienia stronie trzeciej jakiejkolwiek informacji pozyskanej w trakcie procesu certyfikacji przez Jednostkę Certyfikującą, Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. jest zobligowany do poinformowania Posiadacza certyfikatu o potrzebie udostępnienia informacji będącej jego własnością. 11. Skargi i odwołania Klient Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o ma prawo do wniesienia skargi lub złożenia odwołania od decyzji Jednostki Certyfikującej na każdym etapie postępowania w procesie certyfikacji. Wszelkie skargi lub odwołania należy kierować do Kierownika Jednostki Certyfikującej Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w sekretariacie Ośrodka OBAC Sp. z o.o. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom obiektywność i bezstronność w rozpatrywaniu skarg lub odwołań. Wszystkie skargi lub odwołania złożone przez Klienta Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. poddawane są weryfikacji pod względem ich zasadności. Ośrodek OBAC każdorazowo na piśmie informuje Klient o wyniku i zakończeniu postępowania ze skargą lub odwołaniem. Sposób postępowania w przypadku złożenia skargi lub odwołania przebiega zgodnie z procedurą OBAC/PO-9 Skargi i odwołania, dostępną do wglądu na życzenie Klienta w sekretariacie Ośrodka OBAC Sp. z o.o. 12. Odpowiedzialność prawna Wydany przez Jednostkę Certyfikującą Ośrodka OBAC Sp. z o.o. certyfikat zgodności nie zwalnia Posiadacza certyfikatu z odpowiedzialności za wyrób oraz skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w Gliwicach wydając certyfikat zgodności nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych. 13. Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe można uzyskać w Sekretariacie Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o., tel. +48 (032) , fax.: +48 (032) , OBAC/PO-1/Z1 wyd. 11 z Strona 9 z 9

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 wyd.1 z 09.04.2018 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Załącznik OBAC/PO-1/Z3, wyd.2, r. Strona 1 z 5

Załącznik OBAC/PO-1/Z3, wyd.2, r. Strona 1 z 5 Załącznik OBAC/PO-1/Z3, wyd.2, 30.04.15 r. Strona 1 z 5 Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PR-1a Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie

J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-3 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Małgorzata Zarzycka Łukasz Brudny Bogdan Szyc Dokument jest nadzorowany i aktualny w dniu zatwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PR-1a Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Małgorzata Zarzycka Łukasz Brudny Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany i aktualny w dniu zatwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-3 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Małgorzata Zarzycka Łukasz Brudny Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany i aktualny w dniu zatwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Wytyczne: Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i kryteriów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby Jeeddnnoosst J tkkaa Noot tyyf fikkoowaannaa Nrr 11443399 Jeeddnnoosst J tkkaa AAkkrreeddyyt toowaannaa Nrr AACC 005555 INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYRÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI W OBSZARZE DYREKTYWY 2014/53/UE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH PC-P-07-05

PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI W OBSZARZE DYREKTYWY 2014/53/UE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH PC-P-07-05 Strona 1 z 13 W OBSZARZE DYREKTYWY 2014/53/UE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH PC-P-07-05 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty normatywne związane z programem. 3. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-1. Złożenie wniosku. Przegląd formalny wniosku o certyfikację. Oferta cenowa/umowa. Ocena. Przegląd.

Program certyfikacji PRZCIS-1. Złożenie wniosku. Przegląd formalny wniosku o certyfikację. Oferta cenowa/umowa. Ocena. Przegląd. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma zadanie przedstawić wymagania oraz zasady dobrowolnej certyfikacji typu wyrobów i umożliwienie Klientom zainteresowanym tą certyfikacją właściwe przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

Informator Ośrodka OBAC Zasady certyfikacji systemów zarządzania

Informator Ośrodka OBAC Zasady certyfikacji systemów zarządzania Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl Informator Ośrodka OBAC

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców Strona 1 z 15 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 15 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW 1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Dokument opracowano zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067, systemem certyfikacji wyrobów zbudowanym w oparciu o zasady, procedury i system zarządzania wdrożonym i funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo