POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 7 Warszawa, r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych Wymagania akredytacyjne Zakres akredytacji Zasady prowadzenia oceny jednostek inspekcyjnych w procesach akredytacji i nadzoru Postanowienia ogólne Środki techniczne i wyposażenie Możliwości badawcze Sprawozdania z inspekcji i świadectwa z inspekcji Szkolenie personelu jednostki inspekcyjnej Identyfikacja lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności Zasady wyboru inspektorów i inspekcji do obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Procesy nadzoru Nadzór planowany i ponowna ocena Rozszerzanie zakresu akredytacji Szczegółowe warunki zawieszania lub ograniczania zakresu akredytacji Postanowienia końcowe Dokumenty związane Załączniki... 7 Wydanie 7 z r. Str. 2/7

3 1 Wprowadzenie Polskie Centrum Akredytacji podczas prowadzenia ocen jednostek inspekcyjnych postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji oraz zasadami określonymi poniżej. 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych Warunkiem udzielania i utrzymywania akredytacji jednostce inspekcyjnej jest spełnienie wszystkich wymagań akredytacyjnych określonych w niniejszym dokumencie oraz prowadzenie inspekcji w danym rodzaju i dziedzinie inspekcji. PCA nie udziela akredytacji jednostkom inspekcyjnym w dziedzinie inspekcji, w której nie było możliwości, przeprowadzenia obserwacji pracy inspektorów. PCA rozróżnia, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020, następujące typy jednostek inspekcyjnych: A, B i C. W procesie oceny szczegółowej analizie podlega stopień niezależności jednostki inspekcyjnej. Jednostka inspekcyjna typu A jest organizacją całkowicie niezależną od wszystkich zainteresowanych stron. Jednostki inspekcyjne typu B i C mają różne stopnie niezależności. 3 Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych 3.1 Wymagania akredytacyjne PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję 1 ; DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (o ile jednostka inspekcyjna wykorzystuje badania wykonywane przez laboratoria badawcze); DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. 3.2 Zakres akredytacji Zakres akredytacji wyszczególnia usługi akredytowanej jednostki, do świadczenia których PCA potwierdziło jej kompetencje. Zakres akredytacji określa siedzibę (lokalizację główną) oraz wszystkie inne lokalizacje, w których prowadzona jest działalność kluczowa z podaniem ich adresów. W zakresie akredytacji jednostki inspekcyjnej podaje się zgodnie z załącznikiem nr 1: symbol inspekcji; rodzaj inspekcji; dziedzinę inspekcji, oraz zidentyfikowane metody i procedury inspekcji (numerem, wydaniem oraz tytułem), którymi mogą być: przepisy prawne, normy, specyfikacje, udokumentowane własne procedury inspekcji, itp. 3.3 Zasady prowadzenia oceny jednostek inspekcyjnych w procesach akredytacji i nadzoru Postanowienia ogólne Środki techniczne i wyposażenie Jednostka inspekcyjna powinna dysponować odpowiednimi środkami technicznymi i wyposażeniem (własnym lub nie będącym jej własnością), pozwalającym na prowadzenie 1 Patrz Komunikat nr 107 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.); Wydanie 7 z r. Str. 3/7

4 działalności inspekcyjnej objętej zakresem akredytacji. PCA ocenia dowody potwierdzające utrzymywanie wyposażenia stosowanego przez jednostkę we właściwym stanie technicznym, włącznie z dokumentami potwierdzającymi status jego wzorcowania zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie DA Możliwości badawcze Jeżeli procedury inspekcji przewidują wykonywanie badań, to laboratoria jednostki lub podwykonawcy powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO/IEC W procesie akredytacji i nadzoru jednostki inspekcyjnej, jako spełniające ten warunek, PCA będzie uznawać laboratoria akredytowane lub ocenione przez jednostkę. W przypadku wątpliwości lub braku dostatecznych dowodów oceny laboratorium przez jednostkę, w tym braku uczestnictwa laboratorium z pozytywnym wynikiem w badaniach biegłości (PT), PCA dokona oceny laboratorium na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC w zakresie niezbędnym dla realizacji badań przewidzianych w procedurze inspekcji. Działalność jednostki inspekcyjnej polegająca tylko na pobieraniu próbek nie może być akredytowana w ramach normy PN-EN ISO/IEC Sprawozdania z inspekcji i świadectwa z inspekcji Jednostka inspekcyjna powinna wydawać dokumenty z inspekcji w przyjętej formie, np. sprawozdania z inspekcji. Jednostka inspekcyjna może wydawać dodatkowo świadectwa inspekcji zawierające krótkie, oficjalne oświadczenie o zgodności z wymaganiami. Świadectwa inspekcji i/lub sprawozdania z inspekcji wydawane w ramach zakresu akredytacji powinny być oznaczone symbolem akredytacji lub zawierać słowne powołanie na status akredytacji Szkolenie personelu jednostki inspekcyjnej Jedną z zasad funkcjonowania jednostki inspekcyjnej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO/IEC jest wprowadzenie i utrzymywanie systemu szkoleń personelu na poziomie gwarantującym prowadzenie działalności inspekcyjnej w sposób wiarygodny i kompetentny. PCA będzie oczekiwać, że jednostki przedstawią dowody potwierdzające: wprowadzenie systemu szkolenia pracowników, który zapewni utrzymanie kompetencji personelu gwarantując odpowiednią jakość usług inspekcyjnych; kwalifikacje personelu, szkolenia, doświadczenie oraz poziom wiedzy osób wymaganych do wykonywania czynności inspekcyjnych; określenie potrzeb szkoleniowych i opracowania na ich podstawie programu szkoleń dotyczących zwłaszcza realizacji prac inspekcyjnych, wzorcowania lub utrzymywania przyrządów pomiarowych, prowadzenia auditów wewnętrznych, itp.; przeprowadzania identyfikacji potrzeb szkoleniowych dla każdego pracownika co najmniej raz w roku Identyfikacja lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności Działania inspekcyjne zazwyczaj wykonywane są poza siedzibą (lokalizacją) jednostki. W inspekcji decyzje dotyczące wyniku oceny zgodności często są podejmowane przez inspektora na miejscu oraz są częścią samej inspekcji. Nie jest konieczne przeprowadzanie przez PCA wizyty w każdej lokalizacji jednostki inspekcyjnej, w której podejmowana jest decyzja dotycząca zgodności. Przy rozpatrywaniu tego, czy w lokalizacji wykonywane są kluczowe działalności, PCA uwzględnia kwestie, które mają wpływ na wyniki inspekcji. Do kluczowych działalności należy m.in.: formułowanie polityki, Wydanie 7 z r. Str. 4/7

5 rozwój procesu i/lub procedur, proces wstępnego wyboru inspektorów oraz jeśli to właściwe: przegląd umowy, planowanie ocen zgodności, przegląd i zatwierdzanie ocen zgodności Zasady wyboru inspektorów i inspekcji do obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru Wybierając próbkę inspekcji do obserwacji, PCA kieruje się zasadami podanymi w punktach i niniejszego dokumentu oraz zasadą minimalizacji ryzyka popełnienia błędu przy ocenie kompetencji jednostki inspekcyjnej. PCA wybiera z list inspekcji przekazanych przez jednostkę do PCA takie inspekcje, których wyniki mają największy wpływ na bezpieczeństwo osób, stan urządzeń, efekty ekonomiczne lub środowisko naturalne, a także uwzględniające czynniki krytyczne (np. nowi pracownicy, ryzyko i złożoność działalności inspekcyjnej, fizyczne zdolności personelu). Ubiegająca się o akredytację albo akredytowana jednostka inspekcyjna jest zobowiązana do dostarczenia do PCA listy planowanych inspekcji we wnioskowanym zakresie lub w akredytowanym zakresie wskazanym przez PCA. Lista ta powinna zawierać wykaz inspekcji (o ile to możliwe, co najmniej dwóch) planowanych przez jednostkę w terminie ustalonej oceny w siedzibie jednostki i, stosownie do sytuacji, w lokalizacjach w których wykonywane są kluczowe działalności. W razie niemożliwości synchronizacji czasowej oceny w siedzibie i w ww. lokalizacjach z obserwacją inspekcji, jednostka dostarcza do PCA wykaz wszystkich inspekcji planowanych w okresie jednego miesiąca kalendarzowego przed i po dacie oceny w siedzibie. W szczególnych sytuacjach, dopuszcza się odstępstwa od zasady synchronizacji czasowej ocen polegające na wydłużeniu czasu pomiędzy oceną w siedzibie i lokalizacjach, w których wykonywane są kluczowe działalności Proces akredytacji Ocena jednostki w procesie akredytacji polega na przeglądzie dokumentacji i ocenie kompetencji na podstawie przeprowadzonej oceny w siedzibie i obserwacji. Warunkiem ubiegania się o akredytację inspekcji w danej dziedzinie, wymienionej w formularzu FAK-01, jest przeprowadzenie co najmniej jednego procesu inspekcji w zgłaszanej dziedzinie wykonywanej daną metodą lub procedurą inspekcji. Ocena jednostki inspekcyjnej w procesie akredytacji obejmuje: przegląd dokumentacji - jednostka powinna przeprowadzić przegląd dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi i przedstawić jego wyniki na formularzu FAK-02 do PCA, wraz z wnioskiem (FAK-01); ocenę na miejscu w siedzibie jednostki inspekcyjnej i wszystkich jej lokalizacjach (oddziały, filie, itp. o ile są), w których wykonywane są kluczowe działalności; obserwacje inspekcji prowadzonych przez inspektorów jednostki na zlecenie jej klientów. PCA obserwuje co najmniej 1 inspekcję prowadzoną według metody i/lub procedury w każdej z dziedzin inspekcji zgłoszonych do akredytacji. W wypadku istnienia placówek terenowych, zarządzanych z siedziby lub z lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności, PCA prowadzi obserwację działalności wybranego inspektora w danej dziedzinie inspekcji z wybranej placówki terenowej z zachowaniem zasady obserwacji jednego inspektora z danej lokalizacji. Tryb wyboru inspekcji do obserwacji został podany w punkcie Wydanie 7 z r. Str. 5/7

6 3.3.3 Procesy nadzoru Nadzór planowany i ponowna ocena W nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny PCA potwierdza kompetencje do prowadzenia działalności inspekcyjnej poprzez ocenę w siedzibie i obserwację działań jednostki. Ocena na miejscu w nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny dotyczy siedziby jednostki i jej lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności. Lokalizacje wybiera się losowo w ten sposób, żeby w trakcie całego cyklu akredytacji, włącznie z ponowną oceną: liczba ocenianych za każdym razem lokalizacji była możliwie taka sama; zostały ocenione wszystkie lokalizacje. Oprócz ocen na miejscu, PCA prowadzi obserwacje inspekcji prowadzonych przez inspektorów jednostki na zlecenie jej klientów, wybierając do obserwacji jedną z akredytowanych dziedzin inspekcji. PCA obserwuje co najmniej 1 inspekcję w wybranej dziedzinie inspekcji w siedzibie i w każdej z ocenianych lokalizacji. Wybór próbki dziedzin inspekcji odbywa się z zachowaniem zasady obserwacji wszystkich akredytowanych dziedzin w danym cyklu akredytacji. W wypadku istnienia placówek terenowych, zarządzanych z siedziby lub w których wykonywane są kluczowe działalności, PCA prowadzi obserwacje działalności wybranego inspektora w danej dziedzinie inspekcji z wybranej placówki terenowej z zachowaniem warunku obserwacji jednego inspektora z danej lokalizacji kluczowej i wybierając za każdym razem innego inspektora do obserwacji. Tryb wyboru inspekcji do obserwacji został podany w punkcie W nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny, PCA ocenia, na miejscu, kompetencje jednostki do prowadzenia procesów inspekcji na podstawie zapisów z ich przebiegu Rozszerzanie zakresu akredytacji Rozszerzenie zakresu akredytacji jednostki inspekcyjnej dotyczy: a) nowego rodzaju inspekcji; b) nowej dziedziny inspekcji, c) nowych metod i procedur inspekcji; ; d) nowych lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności. PCA może przeprowadzić ocenę na podstawie przeglądu dokumentacji dostarczonej przez jednostkę w przypadku, gdy jednostka inspekcyjna posiada akredytację na dany rodzaj i dziedzinę inspekcji i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe metody i procedury inspekcji. Jednostka powinna dostarczyć do PCA co najmniej dowody na: posiadanie kompetentnego personelu do prowadzenia inspekcji we wnioskowanym zakresie, spełniającego kryteria kwalifikacyjne jednostki; posiadanie możliwości badawczych (o ile są potrzebne badania) we wnioskowanym zakresie; przeprowadzenie procesu inspekcji w zakresie wnioskowanego rozszerzenia. W przypadku wnioskowania o rozszerzenie zakresu akredytacji o nowy rodzaj, dziedzinę inspekcji lub o nowe lokalizacje, ocena jednostki inspekcyjnej odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w punkcie Wydanie 7 z r. Str. 6/7

7 Szczegółowe warunki zawieszania lub ograniczania zakresu akredytacji Zawieszenie akredytacji w części zakresu, oprócz zasad określonych w dokumencie DA-01, następuje w przypadku: utraty kompetencji jednostki do prowadzenia inspekcji w danej dziedzinie; uniemożliwienia przeprowadzenia oceny i obserwacji w procesie nadzoru. Wznowienie akredytacji po zawieszeniu następuje po spełnieniu przez jednostkę, w wyznaczonym przez PCA terminie, warunków postawionych przy zawieszeniu oraz, jeśli to właściwe, po przedstawieniu dowodów na przeprowadzenie inspekcji w zawieszonej części zakresu. W przeciwnym wypadku PCA ogranicza zakres akredytacji w zawieszonej części. Jednostka przed oceną w planowanym nadzorze lub przed ponowną oceną powinna przedstawić dowody swojej aktywności w akredytowanych dziedzinach inspekcji. W przypadku gdy jednostka w danym cyklu akredytacji nie prowadziła inspekcji w określonej dziedzinie i nie wydawała sprawozdań bądź świadectw z inspekcji z powołaniem się na posiadaną akredytację zgodnie z zasadami dokumentu DA-02, akredytacja w tym zakresie zostaje ograniczona z końcem tego cyklu. 4 Postanowienia końcowe Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 6. z dnia r. Niniejszy dokument został wprowadzony Komunikatem nr 140 z dnia r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania 7 zostały oznaczone kolorem czerwonym. 5 Dokumenty związane PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję DA-01 Opis systemu akredytacji DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl). Dokumenty EA, IAF, ILAC w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: IAF: ILAC: Dokumenty PCA oraz tłumaczenia dokumentów EA, IAF, ILAC dostępne są na stronie internetowej PCA Dostęp do dokumentów PCA oraz EA, IAF i ILAC jest bezpłatny. 6 Załączniki Załącznik nr 1 Rodzaje i dziedziny inspekcji Wydanie 7 z r. Str. 7/7

8 Załącznik nr 1 Rodzaje i dziedziny inspekcji Załącznik nr 1 IT. Symbol inspekcji IT.1 IT.2 IT.3 IT.4 IT.5 IT.6 IT.7 IT.8 IT.9 IT.10 IT. 11 IT.12 IT.13 IT.14 IWTO. IWTO.1 IWTO.3 IWTO.4 IU. IU.1 IU.2 ID. ID.1 ID.2 ID.3 ID.4 ID.5 ID.6 ID.7 ID.8 ID.9 ID.10 ID.11 ID 12 ID.13 ID.14 ID. 15 ID.16 ID.17 IS. IS.1 IS.2 IS.3 IS.4 IS.5 IS.6 Rodzaj inspekcji Inspekcje ilości i jakości towarów Inspekcje WTO procesów produkcji Inspekcje usług Inspekcje dozorowe Inspekcje sanitarne zboża pasze, śruty roślin oleistych rośliny oleiste i strączkowe (nasiona) paliwa stałe (węgiel kamienny, koks) paliwa płynne (ropa naftowa) Dziedzina inspekcji ciekłe produkty naftowe (benzyny, olej napędowy, olej opałowy, JET A-1) gazy węglowodorowe nawozy sztuczne mleko w proszku i przetwory mleczarskie w proszku masło i przetwory pochodne oleje jadalne surowiec drzewny biomasa (pelet, drewno kawałkowe, słoma, rośliny energetyczne) rudy metali (np. żelaznych, staliwnych, nieżelaznych, lekkich, szlachetnych, specjalnych i rzadkich, promieniotwórczych) kontrola WTO produkcji wyrobów motoryzacyjnych kontrola WTO produkcji wyrobów diagnostycznych kontrola WTO procesów produkcji, w których stosuje się. usługi świadczone przez Ośrodki Szkolenia Kierowców usługi świadczone przez Przedsiębiorstwa Transportowe urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki ciśnieniowe zbiorniki transportowe zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych urządzenia transportu bliskiego urządzenia transportu linowego odbiory techniczne pojazdów szynowych, w tym po naprawie odbiory techniczne elementów nawierzchni kolejowej odbiory techniczne wyrobów hutniczych urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych stacje kontroli pojazdów elementy górniczych wyciągów szybowych górnicze urządzenia transportu specjalnego urządzenia ciśnieniowe stosowane w podziemiach kopalń urządzenia dźwignicowe stosowane w podziemiach kopalń statki morskie i śródlądowe instalacje morskie materiały i wyroby na statki morskie zapobiegawczy nadzór sanitarny (pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi) nadzór bieżący (higiena radiacyjna) nadzór bieżący (higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku) nadzór bieżący (higiena komunalna - obiekty użyteczności publicznej) nadzór bieżący (higiena pracy) epidemiologia Załącznik do Wydanie 3 z r. str. 1/3

9 Załącznik nr 1 IS.7 IS.8 IW. IW.1 IW.2 IŚR. IŚR.1 IŚR.2 IŚR.3 IŚR.4 IETV. IETV.1 IETV.2 IETV.3 IH IH.1 IH.2 IH.3 IH.4 Inspekcje weterynaryjne Inspekcje środowiskowe Weryfikacje technologii środowiskowych Inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia nadzór bieżący (higiena dzieci i młodzieży) promocja zdrowia nadzór farmaceutyczny (obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych) nadzór nad paszami leczniczymi (wytwarzanie, obrót) powietrze (ochrona przed zanieczyszczeniami) woda (ochrona przed zanieczyszczeniami) gospodarka odpadami ochrona przed hałasem oczyszczanie i monitoring wody: monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. zestawy pomiarowe, sondy, analizatory) uzdatnianie wody do spożycia z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. filtracja, dezynfekcja chemiczna, zaawansowane utlenianie) oraz odsalanie wody morskiej oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. techniki separacji, oczyszczanie biologiczne, metody elektrochemiczne, małe systemy oczyszczania dla słabo zaludnionych obszarów) oczyszczanie wody przemysłowej (np. dezynfekcja, filtracja, oczyszczanie) materiały, odpady i zasoby: recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane (np. przeróbka cegieł) recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych do celów innych niż rolnictwo poprawa wydajności zasobów poprzez stosowanie materiałów zastępczych separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali), odzysk surowców recykling baterii, akumulatorów i substancji chemicznych (np. technologie przerobu metali) redukcja skażenia rtęcią z odpadów stałych (np. separacja, usuwanie rtęci odpadowej oraz bezpieczne technologie składowania) produkty wykonane z biomasy (produkty zdrowotne, wyroby z włókien, biotworzywa, biopaliwa, enzymy) technologie energetyczne produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (np. wiatru, morza, geotermii i biomasy wykorzystanie energii z odpadów, biomasy lub odpadów (np. paliwa 3-ciej generacji, technologii spalania) ogólne energie technologiczne (np. mikro-turbiny, wodór i ogniwa paliwowe, pompy ciepła, skojarzona produkcja ciepła i energii), dystrybucja, magazynowanie energii wydajność energetyczna procesów przemysłowych i budynków (np. koperty termiczne, izolacje ścian, energooszczędne okna, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) przeprowadzanie badań homologacyjnych typu WE pojazdu przeprowadzanie badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzanie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przeprowadzanie kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części Załącznik do Wydanie 3 z r. str. 2/3

10 Załącznik nr 1 IH.5 IH.6 IH.7 IH.8 ICSM Inspekcje adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka przeprowadzanie kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie wymagań przez typ przedmiotu wyposażenia lub części w celu dopuszczenia do obrotu Podsystemy strukturalne: - Infrastruktura - Energia - Sterowanie urządzenia pokładowe - Sterowanie urządzenia przytorowe - Tabor Podsystemy funkcjonalne: - Ruch kolejowy - Utrzymanie - Aplikacje telematyczne Systemy zarządzania: - SMS - MMS - QMS Załącznik do Wydanie 3 z r. str. 3/3

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ TYPU A Nr AK 020

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ TYPU A Nr AK 020 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ TYPU A Nr AK 020 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 28 kwietnia 2016 r. AK 020 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI Projekt nr 2 Wydania 5 Warszawa, 25.02.2016 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji organizatorów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW MEDYCZNYCH Wydanie 3 Warszawa, 16.07.2015 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji laboratoriów medycznych...3

Bardziej szczegółowo

Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV) wsparciem dla wdrażania ekoinnowacji

Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV) wsparciem dla wdrażania ekoinnowacji Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV) wsparciem dla wdrażania ekoinnowacji Izabela Ratman-Kłosińska, ekspert zewnętrzny Ministerstwa Środowiska ds. EcoAP

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

EU Environmental Technology Verification Pilot Programme

EU Environmental Technology Verification Pilot Programme Izabela Ratman-Kłosińska Ekspert Ministerstwa Środowiska ds. ETV Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Dzień Informacyjny Programu CIP Ekoinnowacje, Warszawa, 4czerwca 2013r. Cel ETV W

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY EMISJI ZE ŹRÓDEŁ STACJONARNYCH Projekt Wydania 2 Warszawa, 30.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE Wydanie 4 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r.

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 3 Warszawa, 29.04.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 4 Warszawa, 19.05.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Środowiskowych EU ETV - wsparcie

Środowiskowych EU ETV - wsparcie Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych EU ETV - wsparcie rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym Trudności z komercjalizacją innowacyjnych technologii MŚP nie posiadające silnej pozycji na

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 maja 2014 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 10 Warszawa, 16.10.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 29 maja 2013 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. mgr inż. Piotr Lewandowski

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. mgr inż. Piotr Lewandowski SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI mgr inż. Piotr Lewandowski Polskie Centrum Akredytacji Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jako jednostka nadzorująca m.in. pracę laboratoriów wzorcujących

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r. PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 05-05-2005 r. Wprowadzenie Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej tylko

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17043 KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 Koordynator jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wszystkimi

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH Projekt Wydania 9 z dnia 23.09.2015 r.) Warszawa, DD.MM.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce Użytkownicy przyrządów pomiarowych w organizacjach zobowiązani są do zachowania spójności pomiarowej.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 8 Warszawa, 5.08.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.2.2016 L 33/3 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/172 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w odniesieniu do określenia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45011:2000 Wydanie 3 Warszawa, 5.07.2013 r. Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 stycznia 2013 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. Wydanie 10 Warszawa, 24.10.2014 r. 1. WSTĘP 1.1. Zasady ustalania opłat za czynności związane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 4 października 2013 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA Numer Publikacji EA-INF/04:2012 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI I UZNAWANIU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W RAMACH EA MLA CEL

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 2 Warszawa, 24.11.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. Nazwa i adres NUSCANA BIOTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 1120 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB Członek: EUROLAB EURACHEM TARGI EUROLAB 2015 POTENCJALNE ŹRÓDŁA BŁĘDÓW W RUTYNOEJ PRACY LABORATORIUM Andrzej Brzyski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że w protokołach pomiarów środowiska pracy przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane występują błędy;

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Data Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Autor dokumentu 03.08.2015 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 03.08.2015 KJ Agata Wilczyńska- Piliszek Zatwierdził do stosowania 03.08.2015 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC w pigułce

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC w pigułce Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w pigułce Rajmund Michalski Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wymaganiach polityk PCA: DA-05, DA-06 i DAB-07

Zmiany w wymaganiach polityk PCA: DA-05, DA-06 i DAB-07 POLLAB-PETROL 23-24.04.2012, Warszawa. Zmiany w wymaganiach polityk PCA: DA-05, DA-06 i DAB-07 Jolanta Kowalczyk 1 DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości wydanie 5 z 17.11.2011 r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo