POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 7 Warszawa, r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych Wymagania akredytacyjne Zakres akredytacji Zasady prowadzenia oceny jednostek inspekcyjnych w procesach akredytacji i nadzoru Postanowienia ogólne Środki techniczne i wyposażenie Możliwości badawcze Sprawozdania z inspekcji i świadectwa z inspekcji Szkolenie personelu jednostki inspekcyjnej Identyfikacja lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności Zasady wyboru inspektorów i inspekcji do obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Procesy nadzoru Nadzór planowany i ponowna ocena Rozszerzanie zakresu akredytacji Szczegółowe warunki zawieszania lub ograniczania zakresu akredytacji Postanowienia końcowe Dokumenty związane Załączniki... 7 Wydanie 7 z r. Str. 2/7

3 1 Wprowadzenie Polskie Centrum Akredytacji podczas prowadzenia ocen jednostek inspekcyjnych postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji oraz zasadami określonymi poniżej. 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych Warunkiem udzielania i utrzymywania akredytacji jednostce inspekcyjnej jest spełnienie wszystkich wymagań akredytacyjnych określonych w niniejszym dokumencie oraz prowadzenie inspekcji w danym rodzaju i dziedzinie inspekcji. PCA nie udziela akredytacji jednostkom inspekcyjnym w dziedzinie inspekcji, w której nie było możliwości, przeprowadzenia obserwacji pracy inspektorów. PCA rozróżnia, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020, następujące typy jednostek inspekcyjnych: A, B i C. W procesie oceny szczegółowej analizie podlega stopień niezależności jednostki inspekcyjnej. Jednostka inspekcyjna typu A jest organizacją całkowicie niezależną od wszystkich zainteresowanych stron. Jednostki inspekcyjne typu B i C mają różne stopnie niezależności. 3 Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek inspekcyjnych 3.1 Wymagania akredytacyjne PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję 1 ; DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (o ile jednostka inspekcyjna wykorzystuje badania wykonywane przez laboratoria badawcze); DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. 3.2 Zakres akredytacji Zakres akredytacji wyszczególnia usługi akredytowanej jednostki, do świadczenia których PCA potwierdziło jej kompetencje. Zakres akredytacji określa siedzibę (lokalizację główną) oraz wszystkie inne lokalizacje, w których prowadzona jest działalność kluczowa z podaniem ich adresów. W zakresie akredytacji jednostki inspekcyjnej podaje się zgodnie z załącznikiem nr 1: symbol inspekcji; rodzaj inspekcji; dziedzinę inspekcji, oraz zidentyfikowane metody i procedury inspekcji (numerem, wydaniem oraz tytułem), którymi mogą być: przepisy prawne, normy, specyfikacje, udokumentowane własne procedury inspekcji, itp. 3.3 Zasady prowadzenia oceny jednostek inspekcyjnych w procesach akredytacji i nadzoru Postanowienia ogólne Środki techniczne i wyposażenie Jednostka inspekcyjna powinna dysponować odpowiednimi środkami technicznymi i wyposażeniem (własnym lub nie będącym jej własnością), pozwalającym na prowadzenie 1 Patrz Komunikat nr 107 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.); Wydanie 7 z r. Str. 3/7

4 działalności inspekcyjnej objętej zakresem akredytacji. PCA ocenia dowody potwierdzające utrzymywanie wyposażenia stosowanego przez jednostkę we właściwym stanie technicznym, włącznie z dokumentami potwierdzającymi status jego wzorcowania zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie DA Możliwości badawcze Jeżeli procedury inspekcji przewidują wykonywanie badań, to laboratoria jednostki lub podwykonawcy powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO/IEC W procesie akredytacji i nadzoru jednostki inspekcyjnej, jako spełniające ten warunek, PCA będzie uznawać laboratoria akredytowane lub ocenione przez jednostkę. W przypadku wątpliwości lub braku dostatecznych dowodów oceny laboratorium przez jednostkę, w tym braku uczestnictwa laboratorium z pozytywnym wynikiem w badaniach biegłości (PT), PCA dokona oceny laboratorium na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC w zakresie niezbędnym dla realizacji badań przewidzianych w procedurze inspekcji. Działalność jednostki inspekcyjnej polegająca tylko na pobieraniu próbek nie może być akredytowana w ramach normy PN-EN ISO/IEC Sprawozdania z inspekcji i świadectwa z inspekcji Jednostka inspekcyjna powinna wydawać dokumenty z inspekcji w przyjętej formie, np. sprawozdania z inspekcji. Jednostka inspekcyjna może wydawać dodatkowo świadectwa inspekcji zawierające krótkie, oficjalne oświadczenie o zgodności z wymaganiami. Świadectwa inspekcji i/lub sprawozdania z inspekcji wydawane w ramach zakresu akredytacji powinny być oznaczone symbolem akredytacji lub zawierać słowne powołanie na status akredytacji Szkolenie personelu jednostki inspekcyjnej Jedną z zasad funkcjonowania jednostki inspekcyjnej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO/IEC jest wprowadzenie i utrzymywanie systemu szkoleń personelu na poziomie gwarantującym prowadzenie działalności inspekcyjnej w sposób wiarygodny i kompetentny. PCA będzie oczekiwać, że jednostki przedstawią dowody potwierdzające: wprowadzenie systemu szkolenia pracowników, który zapewni utrzymanie kompetencji personelu gwarantując odpowiednią jakość usług inspekcyjnych; kwalifikacje personelu, szkolenia, doświadczenie oraz poziom wiedzy osób wymaganych do wykonywania czynności inspekcyjnych; określenie potrzeb szkoleniowych i opracowania na ich podstawie programu szkoleń dotyczących zwłaszcza realizacji prac inspekcyjnych, wzorcowania lub utrzymywania przyrządów pomiarowych, prowadzenia auditów wewnętrznych, itp.; przeprowadzania identyfikacji potrzeb szkoleniowych dla każdego pracownika co najmniej raz w roku Identyfikacja lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności Działania inspekcyjne zazwyczaj wykonywane są poza siedzibą (lokalizacją) jednostki. W inspekcji decyzje dotyczące wyniku oceny zgodności często są podejmowane przez inspektora na miejscu oraz są częścią samej inspekcji. Nie jest konieczne przeprowadzanie przez PCA wizyty w każdej lokalizacji jednostki inspekcyjnej, w której podejmowana jest decyzja dotycząca zgodności. Przy rozpatrywaniu tego, czy w lokalizacji wykonywane są kluczowe działalności, PCA uwzględnia kwestie, które mają wpływ na wyniki inspekcji. Do kluczowych działalności należy m.in.: formułowanie polityki, Wydanie 7 z r. Str. 4/7

5 rozwój procesu i/lub procedur, proces wstępnego wyboru inspektorów oraz jeśli to właściwe: przegląd umowy, planowanie ocen zgodności, przegląd i zatwierdzanie ocen zgodności Zasady wyboru inspektorów i inspekcji do obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru Wybierając próbkę inspekcji do obserwacji, PCA kieruje się zasadami podanymi w punktach i niniejszego dokumentu oraz zasadą minimalizacji ryzyka popełnienia błędu przy ocenie kompetencji jednostki inspekcyjnej. PCA wybiera z list inspekcji przekazanych przez jednostkę do PCA takie inspekcje, których wyniki mają największy wpływ na bezpieczeństwo osób, stan urządzeń, efekty ekonomiczne lub środowisko naturalne, a także uwzględniające czynniki krytyczne (np. nowi pracownicy, ryzyko i złożoność działalności inspekcyjnej, fizyczne zdolności personelu). Ubiegająca się o akredytację albo akredytowana jednostka inspekcyjna jest zobowiązana do dostarczenia do PCA listy planowanych inspekcji we wnioskowanym zakresie lub w akredytowanym zakresie wskazanym przez PCA. Lista ta powinna zawierać wykaz inspekcji (o ile to możliwe, co najmniej dwóch) planowanych przez jednostkę w terminie ustalonej oceny w siedzibie jednostki i, stosownie do sytuacji, w lokalizacjach w których wykonywane są kluczowe działalności. W razie niemożliwości synchronizacji czasowej oceny w siedzibie i w ww. lokalizacjach z obserwacją inspekcji, jednostka dostarcza do PCA wykaz wszystkich inspekcji planowanych w okresie jednego miesiąca kalendarzowego przed i po dacie oceny w siedzibie. W szczególnych sytuacjach, dopuszcza się odstępstwa od zasady synchronizacji czasowej ocen polegające na wydłużeniu czasu pomiędzy oceną w siedzibie i lokalizacjach, w których wykonywane są kluczowe działalności Proces akredytacji Ocena jednostki w procesie akredytacji polega na przeglądzie dokumentacji i ocenie kompetencji na podstawie przeprowadzonej oceny w siedzibie i obserwacji. Warunkiem ubiegania się o akredytację inspekcji w danej dziedzinie, wymienionej w formularzu FAK-01, jest przeprowadzenie co najmniej jednego procesu inspekcji w zgłaszanej dziedzinie wykonywanej daną metodą lub procedurą inspekcji. Ocena jednostki inspekcyjnej w procesie akredytacji obejmuje: przegląd dokumentacji - jednostka powinna przeprowadzić przegląd dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi i przedstawić jego wyniki na formularzu FAK-02 do PCA, wraz z wnioskiem (FAK-01); ocenę na miejscu w siedzibie jednostki inspekcyjnej i wszystkich jej lokalizacjach (oddziały, filie, itp. o ile są), w których wykonywane są kluczowe działalności; obserwacje inspekcji prowadzonych przez inspektorów jednostki na zlecenie jej klientów. PCA obserwuje co najmniej 1 inspekcję prowadzoną według metody i/lub procedury w każdej z dziedzin inspekcji zgłoszonych do akredytacji. W wypadku istnienia placówek terenowych, zarządzanych z siedziby lub z lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności, PCA prowadzi obserwację działalności wybranego inspektora w danej dziedzinie inspekcji z wybranej placówki terenowej z zachowaniem zasady obserwacji jednego inspektora z danej lokalizacji. Tryb wyboru inspekcji do obserwacji został podany w punkcie Wydanie 7 z r. Str. 5/7

6 3.3.3 Procesy nadzoru Nadzór planowany i ponowna ocena W nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny PCA potwierdza kompetencje do prowadzenia działalności inspekcyjnej poprzez ocenę w siedzibie i obserwację działań jednostki. Ocena na miejscu w nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny dotyczy siedziby jednostki i jej lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności. Lokalizacje wybiera się losowo w ten sposób, żeby w trakcie całego cyklu akredytacji, włącznie z ponowną oceną: liczba ocenianych za każdym razem lokalizacji była możliwie taka sama; zostały ocenione wszystkie lokalizacje. Oprócz ocen na miejscu, PCA prowadzi obserwacje inspekcji prowadzonych przez inspektorów jednostki na zlecenie jej klientów, wybierając do obserwacji jedną z akredytowanych dziedzin inspekcji. PCA obserwuje co najmniej 1 inspekcję w wybranej dziedzinie inspekcji w siedzibie i w każdej z ocenianych lokalizacji. Wybór próbki dziedzin inspekcji odbywa się z zachowaniem zasady obserwacji wszystkich akredytowanych dziedzin w danym cyklu akredytacji. W wypadku istnienia placówek terenowych, zarządzanych z siedziby lub w których wykonywane są kluczowe działalności, PCA prowadzi obserwacje działalności wybranego inspektora w danej dziedzinie inspekcji z wybranej placówki terenowej z zachowaniem warunku obserwacji jednego inspektora z danej lokalizacji kluczowej i wybierając za każdym razem innego inspektora do obserwacji. Tryb wyboru inspekcji do obserwacji został podany w punkcie W nadzorze planowanym i w trakcie ponownej oceny, PCA ocenia, na miejscu, kompetencje jednostki do prowadzenia procesów inspekcji na podstawie zapisów z ich przebiegu Rozszerzanie zakresu akredytacji Rozszerzenie zakresu akredytacji jednostki inspekcyjnej dotyczy: a) nowego rodzaju inspekcji; b) nowej dziedziny inspekcji, c) nowych metod i procedur inspekcji; ; d) nowych lokalizacji, w których wykonywane są kluczowe działalności. PCA może przeprowadzić ocenę na podstawie przeglądu dokumentacji dostarczonej przez jednostkę w przypadku, gdy jednostka inspekcyjna posiada akredytację na dany rodzaj i dziedzinę inspekcji i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe metody i procedury inspekcji. Jednostka powinna dostarczyć do PCA co najmniej dowody na: posiadanie kompetentnego personelu do prowadzenia inspekcji we wnioskowanym zakresie, spełniającego kryteria kwalifikacyjne jednostki; posiadanie możliwości badawczych (o ile są potrzebne badania) we wnioskowanym zakresie; przeprowadzenie procesu inspekcji w zakresie wnioskowanego rozszerzenia. W przypadku wnioskowania o rozszerzenie zakresu akredytacji o nowy rodzaj, dziedzinę inspekcji lub o nowe lokalizacje, ocena jednostki inspekcyjnej odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w punkcie Wydanie 7 z r. Str. 6/7

7 Szczegółowe warunki zawieszania lub ograniczania zakresu akredytacji Zawieszenie akredytacji w części zakresu, oprócz zasad określonych w dokumencie DA-01, następuje w przypadku: utraty kompetencji jednostki do prowadzenia inspekcji w danej dziedzinie; uniemożliwienia przeprowadzenia oceny i obserwacji w procesie nadzoru. Wznowienie akredytacji po zawieszeniu następuje po spełnieniu przez jednostkę, w wyznaczonym przez PCA terminie, warunków postawionych przy zawieszeniu oraz, jeśli to właściwe, po przedstawieniu dowodów na przeprowadzenie inspekcji w zawieszonej części zakresu. W przeciwnym wypadku PCA ogranicza zakres akredytacji w zawieszonej części. Jednostka przed oceną w planowanym nadzorze lub przed ponowną oceną powinna przedstawić dowody swojej aktywności w akredytowanych dziedzinach inspekcji. W przypadku gdy jednostka w danym cyklu akredytacji nie prowadziła inspekcji w określonej dziedzinie i nie wydawała sprawozdań bądź świadectw z inspekcji z powołaniem się na posiadaną akredytację zgodnie z zasadami dokumentu DA-02, akredytacja w tym zakresie zostaje ograniczona z końcem tego cyklu. 4 Postanowienia końcowe Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 6. z dnia r. Niniejszy dokument został wprowadzony Komunikatem nr 140 z dnia r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania 7 zostały oznaczone kolorem czerwonym. 5 Dokumenty związane PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję DA-01 Opis systemu akredytacji DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl). Dokumenty EA, IAF, ILAC w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: IAF: ILAC: Dokumenty PCA oraz tłumaczenia dokumentów EA, IAF, ILAC dostępne są na stronie internetowej PCA Dostęp do dokumentów PCA oraz EA, IAF i ILAC jest bezpłatny. 6 Załączniki Załącznik nr 1 Rodzaje i dziedziny inspekcji Wydanie 7 z r. Str. 7/7

8 Załącznik nr 1 Rodzaje i dziedziny inspekcji Załącznik nr 1 IT. Symbol inspekcji IT.1 IT.2 IT.3 IT.4 IT.5 IT.6 IT.7 IT.8 IT.9 IT.10 IT. 11 IT.12 IT.13 IT.14 IWTO. IWTO.1 IWTO.3 IWTO.4 IU. IU.1 IU.2 ID. ID.1 ID.2 ID.3 ID.4 ID.5 ID.6 ID.7 ID.8 ID.9 ID.10 ID.11 ID 12 ID.13 ID.14 ID. 15 ID.16 ID.17 IS. IS.1 IS.2 IS.3 IS.4 IS.5 IS.6 Rodzaj inspekcji Inspekcje ilości i jakości towarów Inspekcje WTO procesów produkcji Inspekcje usług Inspekcje dozorowe Inspekcje sanitarne zboża pasze, śruty roślin oleistych rośliny oleiste i strączkowe (nasiona) paliwa stałe (węgiel kamienny, koks) paliwa płynne (ropa naftowa) Dziedzina inspekcji ciekłe produkty naftowe (benzyny, olej napędowy, olej opałowy, JET A-1) gazy węglowodorowe nawozy sztuczne mleko w proszku i przetwory mleczarskie w proszku masło i przetwory pochodne oleje jadalne surowiec drzewny biomasa (pelet, drewno kawałkowe, słoma, rośliny energetyczne) rudy metali (np. żelaznych, staliwnych, nieżelaznych, lekkich, szlachetnych, specjalnych i rzadkich, promieniotwórczych) kontrola WTO produkcji wyrobów motoryzacyjnych kontrola WTO produkcji wyrobów diagnostycznych kontrola WTO procesów produkcji, w których stosuje się. usługi świadczone przez Ośrodki Szkolenia Kierowców usługi świadczone przez Przedsiębiorstwa Transportowe urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki ciśnieniowe zbiorniki transportowe zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych urządzenia transportu bliskiego urządzenia transportu linowego odbiory techniczne pojazdów szynowych, w tym po naprawie odbiory techniczne elementów nawierzchni kolejowej odbiory techniczne wyrobów hutniczych urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych stacje kontroli pojazdów elementy górniczych wyciągów szybowych górnicze urządzenia transportu specjalnego urządzenia ciśnieniowe stosowane w podziemiach kopalń urządzenia dźwignicowe stosowane w podziemiach kopalń statki morskie i śródlądowe instalacje morskie materiały i wyroby na statki morskie zapobiegawczy nadzór sanitarny (pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi) nadzór bieżący (higiena radiacyjna) nadzór bieżący (higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku) nadzór bieżący (higiena komunalna - obiekty użyteczności publicznej) nadzór bieżący (higiena pracy) epidemiologia Załącznik do Wydanie 3 z r. str. 1/3

9 Załącznik nr 1 IS.7 IS.8 IW. IW.1 IW.2 IŚR. IŚR.1 IŚR.2 IŚR.3 IŚR.4 IETV. IETV.1 IETV.2 IETV.3 IH IH.1 IH.2 IH.3 IH.4 Inspekcje weterynaryjne Inspekcje środowiskowe Weryfikacje technologii środowiskowych Inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia nadzór bieżący (higiena dzieci i młodzieży) promocja zdrowia nadzór farmaceutyczny (obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych) nadzór nad paszami leczniczymi (wytwarzanie, obrót) powietrze (ochrona przed zanieczyszczeniami) woda (ochrona przed zanieczyszczeniami) gospodarka odpadami ochrona przed hałasem oczyszczanie i monitoring wody: monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. zestawy pomiarowe, sondy, analizatory) uzdatnianie wody do spożycia z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. filtracja, dezynfekcja chemiczna, zaawansowane utlenianie) oraz odsalanie wody morskiej oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. techniki separacji, oczyszczanie biologiczne, metody elektrochemiczne, małe systemy oczyszczania dla słabo zaludnionych obszarów) oczyszczanie wody przemysłowej (np. dezynfekcja, filtracja, oczyszczanie) materiały, odpady i zasoby: recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane (np. przeróbka cegieł) recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych do celów innych niż rolnictwo poprawa wydajności zasobów poprzez stosowanie materiałów zastępczych separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali), odzysk surowców recykling baterii, akumulatorów i substancji chemicznych (np. technologie przerobu metali) redukcja skażenia rtęcią z odpadów stałych (np. separacja, usuwanie rtęci odpadowej oraz bezpieczne technologie składowania) produkty wykonane z biomasy (produkty zdrowotne, wyroby z włókien, biotworzywa, biopaliwa, enzymy) technologie energetyczne produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (np. wiatru, morza, geotermii i biomasy wykorzystanie energii z odpadów, biomasy lub odpadów (np. paliwa 3-ciej generacji, technologii spalania) ogólne energie technologiczne (np. mikro-turbiny, wodór i ogniwa paliwowe, pompy ciepła, skojarzona produkcja ciepła i energii), dystrybucja, magazynowanie energii wydajność energetyczna procesów przemysłowych i budynków (np. koperty termiczne, izolacje ścian, energooszczędne okna, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) przeprowadzanie badań homologacyjnych typu WE pojazdu przeprowadzanie badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzanie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przeprowadzanie kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części Załącznik do Wydanie 3 z r. str. 2/3

10 Załącznik nr 1 IH.5 IH.6 IH.7 IH.8 ICSM Inspekcje adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka przeprowadzanie kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie wymagań przez typ przedmiotu wyposażenia lub części w celu dopuszczenia do obrotu Podsystemy strukturalne: - Infrastruktura - Energia - Sterowanie urządzenia pokładowe - Sterowanie urządzenia przytorowe - Tabor Podsystemy funkcjonalne: - Ruch kolejowy - Utrzymanie - Aplikacje telematyczne Systemy zarządzania: - SMS - MMS - QMS Załącznik do Wydanie 3 z r. str. 3/3

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 28.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r. DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości Dokument doradczy EA-4/18: 2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości CEL Celem niniejszego dokumentu jest promowanie harmonizacji pomiędzy jednostkami akredytującymi

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo