Zasady projektowania niwelety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady projektowania niwelety"

Transkrypt

1 długość odcinka prostego L=72,72m R=250m K=145,44m L=72,72m L=45,22m A=134,84m To=153,32m A=134,84m zo=26,82m 6,08 α=50 długość odcinka prostego L=609,18m 3,72 L=148,64m A=228,09m α=73 R=350m K=297,28m To=335,14m zo=88,67m L=148,64m A=228,09m i=1,08 t=32,4m 2,92 R=6000m f=0,087m długość odcinka prostego L=2227,29m 27,5 i= 7,73 R=2500m t=96,6m f=1,87m 56,8 67,5 32,5 87,7 95,5 37,5 6,62 2,25 8,55 42,5 2,45 9,55 47,5 52,5 57,5 i= 4,19 R=8000m t=167,6m f=1,75m 4,50 62,5 63,6 62,5 67,5 1,35 9,69 72,5 72,5 77,5 Zasady kształtowania profilu podłuŝnego Zasady projektowania niwelety Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (rys. 1). Mogą to być rzędne krawędzi jezdni przy pasie dzielącym na drodze dwujezdniowej lub rzędne osi jezdni na drodze dwu- lub jednojezdniowej. 1 : , , , , , droga lokalna 0+113,31 WARIANT , ,56 linia energetyczna 1+083,5 rzędne terenu 1+574,38 droga lokalna 1+775, ,05 niweleta 2+481,57 droga główna 2+510, , , , ,88 ciek wodny 3+254, ,63 koniec projektowanego odcinka 3+767,13 17, ,5 poziom porównawczy10 m.n.p.m. rzędne niwelety drogi rzędne terenu pochylenia i łuki pionowe proste i łuki poziome odległości hektometry i kilometry 45,22 21,04 20,12 20,78 20,00 20,75 13,31 20,00 20,72 17,94 20,00 20,70 90,66 20,00 20,35 96,00 20,00 20,37 20,00 20,39 0,47 % 190,66 20,64 20,68 20,85 21,02 21,31 0,46 % 271,34 53,88 63,38 36,10 21,60 62,00 21,41 20,96 0,49 % 227,29 20,19 20,92 25,44 20,00 20,80 44,67 18,75 20,70 89,29 18,75 20,49 19,37 20,54 10,74 20,00 20,59 36,74 20,00 20,70 57,95 18,75 20,79 18,75 20,98 18,75 8,06 20,00 21,02 21,00 21,15 37,96 21,42 21,55 21,59 21,73 39,25 22,02 21,86 22,25 22,06 22,46 22, ,30 23,75 22,35 24,06 22,74 24,42 23,18 46,56 90,61 11,76 0,44 % 885,09 91,20 24,75 23,58 24,78 23,62 62,35 25,00 23,89 25,00 24,06 39,84 25,00 24,24 74,38 25,00 24,38 25,00 24,24 23,89 23,84 23,77 23,70 23,64 25,00 23,75 20,00 0,56 % 200,9 61,8 71,76 84,66 95,56 99,36 20,00 23,50 23,43 23,40 23,25 23,25 23,75 22,29 23,75 23,37 34,46 47,36 53,46 75,28 83,50 32,9 23,75 23,54 52,05 24,01 23,64 24,84 23,88 25,00 23,93 23,75 24,07 24,15 24,30 23,75 24,40 0,51 % 262,31 38,1 53,2 82,7 37,59 25,00 24,50 70,00 25,00 24,40 91,9 25,00 24,28 24,76 24,23 34,9 23,75 24,03 67,7 23,84 21,46 23,66 23,62 20,00 23,51 18,75 23,42 18,75 23,09 18,75 22,78 0,57 % 472,37 6,5 25,5 42,7 54, ,00 92,8 22,42 17, ,98 23,18 21,91 23,77 24,41 25,00 24,93 26,25 25,31 25,74 28,75 26,31 30,00 26,86 31,25 27,52 28,04 33,13 28,81 33, ,00 30,75 36,25 31,88 57,5 81,57 90,00 10,56 27,8 40,00 48,00 76,96 33,22 38,75 34,11 22,66 33,68 49,42 68,20 80,60 38,75 35,61 40,00 41,25 35,8935,75 30,20 37,44 47,00 43,75 38,64 57,94 45,00 39,43 7,16 % 494,54 46,25 42,62 46,38 43,16 45,88 45,30 36,90 74,72 48,00 82,00 48,75 48,41 90,70 50,00 48,97 98,77 51,25 49,49 14,93 50, ,75 50,97 55,00 52,00 56,25 53,63 55,55 39,72 68,27 58,75 58,64 59,85 60,31 61,25 60,00 60,53 60,95 63,75 61,36 65,00 62,38 65,00 62,40 65,00 62,60 63,75 63,06 68,27 18,00 15,79 27,58 39,25 56,06 78,66 94,02 63,53 63,41 64,12 29,88 64,86 63,11 54,89 27,61 67,02 35,64 63,75 67,26 45,14 65,00 67,54 71,40 66,25 68,32 79,45 68,56 69,21 68,75 91,87 70,00 71,90 71,25 72,44 2,97 % 762,63 72,33 74,45 74,47 75,01 73,75 75,46 75,00 76,10 76,25 76,69 77,63 81,32 99,64 14,62 36,13 55,86 77,82 93,81 78,84 78,75 28,11 80,00 80,00 67, Rys. 1. Przykładowy profil podłuŝny drogi klasy G 1 : 5000 Projektowanie niwelety drogi wymaga: dostosowania jej przebiegu do ukształtowania terenu i warunków gruntowowodnych przy równoczesnym zachowaniu parametrów geometrycznych, określonych elementów drogi w planie i w profilu, przy jej dostosowywaniu do ukształtowania terenu, dąŝenia do ograniczania: duŝego udziału maksymalnych wartości pochyleń podłuŝnych, stosowania spadków straconych, zapewnienia optymalnej wielkości robót ziemnych na drogach klasy A, S, GP i G, a na drogach niŝszych klas naleŝy dąŝyć do takiego jej zaprojektowania, aby roboty ziemne były jak najmniejsze, a ich bilans zbliŝony do zera, zapewnienia widoczności pionowej (poprzez dobór odpowiednich promieni łuków wypukłych i wklęsłych), Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r ) Na kaŝdym pasie ruchu drogi klasy G i dróg wyŝszych klas powinna być zapewniona co najmniej odległość widoczności pozwalająca kierowcy pojazdu poruszającego się z prędkością miarodajną, a w wypadku pozostałych klas dróg z prędkością o 10 km/h większą niŝ prędkość projektowa, na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni. unikania projektowania łuków wklęsłych (między odwrotnymi pochyleniami) w wykopach, jeśli to uniemoŝliwia prawidłowe odprowadzenie wody, teren moŝliwy łuk pionowy wklęsły niweleta niedopuszczalne projektowanie łuku pionowego wklęsłego wodociek moŝliwy łuk pionowy wklęsły Rys. 2. Zasady stosowania łuków wklęsłych w wykopach

2 zachowania płynności trasy przez odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych elementów drogi w planie i w profilu podłuŝnym, Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 26.1) JeŜeli na to pozwalają warunki miejscowe, powinna być zapewniona kompozycja przestrzenna elementów geometrycznych drogi w planie i w przekroju podłuŝnym, spełniająca w szczególności następujące wymagania: 1) zapewniona jest ciągłość pola widzenia jezdni oraz płynność i brak wzrokowych złudzeń deformacji jej krawędzi na odległość nie mniejszą niŝ 300 m przy prędkości projektowej 120 km/h oraz nie mniejszą niŝ 250 m i 200 m przy prędkości projektowej odpowiednio 100 km/h i 80 km/h, 2) nie stosuje się długich prostych w planie oraz elementów krzywoliniowych wymagających pochylenia poprzecznego jezdni większego niŝ 4% w przypadku drogi na terenie zabudowy i większego niŝ 5% poza terenem zabudowy. odpowiedniego wyniesienia korony drogi nad terenem, w miejscach naraŝonych na zaśnieŝanie (powstawanie zasp śnieŝnych): na drogach klasy A i S przynajmniej 0,5 m ponad grubość pokrywy śnieŝnej, charakterystycznej dla danego regionu kraju, na drogach klasy GP przynajmniej 0,5 m i na drogach klasy G 0,3 m ponad grubość pokrywy śnieŝnej, charakterystycznej dla danego regionu kraju, na drogach klasy Z, D i L przynajmniej 0,5 m ponad poziom terenu, Rys. 3. Przykłady złego projektowania niwelety odpowiedniego wyniesienia korony drogi nad poziomem wód gruntowych i powierzchniowych, Rys. 4. Przykłady bardzo złego projektowania niwelety a) na drogach klasy A i S przy dostosowywaniu drogi do warunków gruntowo-wodnych zaleca się wyniesienie drogi: w gruntach wysadzinowych ponad poziom zwierciadła wody gruntowej na wysokość, która będzie większa od głębokości przemarzania, w gruntach wątpliwych i wysadzinowych ponad teren na taką wysokość, aby spód konstrukcji jezdni znajdował się co najmniej 1,0 m nad poziomem wody gruntowej, b) na drogach klasy GP i G najmniejsze wyniesienie krawędzi korony drogi nad poziomem wód gruntowych, wód powierzchniowych, których wysoki stan utrzymuje się w okresie mrozów, zaleŝy od rodzaju gruntu i powinno wynosić: przy gruntach o duŝej przepuszczalności 0,70 m, przy gruntach niewysadzinowych 0,9 m,

3 przy gruntach wątpliwych 1,20 m, przy gruntach wysadzinowych 1,50 m, c) na drogach klasy Z, D i L najmniejsze wyniesienie krawędzi korony drogi nad poziomem wód gruntowych powinno wynosić przynajmniej 1 m, a zaleca się co najmniej 1,5 m, odpowiedniego wyniesienia korony drogi nad poziomem wód zalewowych, Wyniesienie krawędzi korony drogi nad poziomem wód na terenach zalewowych zaleŝy od rodzaju gruntu, z którego jest wykonany nasyp drogowy. Przy zalewach krótkotrwałych wyniesienie krawędzi korony drogi ponad poziom wysokiej wody powinno wynosić: 0,70 m, jeśli nasyp drogi wykonany będzie z gruntu niewysadzinowego, 1,00 m, jeśli nasyp drogi wykonany będzie z gruntu wątpliwego. Przy zalewach długotrwałych wyniesienie krawędzi korony drogi ponad poziom wysokiej wody powinno wynosić 1,50 m. Natomiast, gdy skarpa nasypu drogi naraŝona jest stale na działanie wód stojących (np. jeziora, stawy), wyniesienie krawędzi korony drogi nad maksymalnym poziomem wody naleŝy przyjmować, co najmniej 1,00 m. Rys. 5. Przykłady dobrego projektowania niwelety zachowania normatywnych pochyleń, tj. stosowania pochylenia podłuŝnego nie większego od dopuszczalnego Niweleta drogi moŝe składać się z odcinków o stałym pochyleniu, krzywych wypukłych lub krzywych wklęsłych. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 24.2) 2. Pochylenie niwelety jezdni nie powinno być większe niŝ określone w tabeli: Prędkość projektowa, [km/h] Pochylenie niwelety jezdni, [%] Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 24) 3. W wypadku przebudowy albo remontu drogi o prędkości projektowej 100 km/h i mniejszej dopuszcza się zwiększenie pochylenia, o którym mowa w ust. 2, nie więcej niŝ o 1%. 4. Pochylenie ukośne jezdni nie powinno być mniejsze niŝ 0,7% i nie większe niŝ 12%. W wypadku trudnego ukształtowania terenu dopuszcza się na drogach klasy L i D pochylenie ukośne większe niŝ 12%. 5. Pochylenie niwelety jezdni powinno wynosić nie mniej niŝ 0,3%, z zastrzeŝeniem 17 ust. 3 pkt Dopuszcza się mniejsze pochylenie niwelety jezdni niŝ określone w ust. 5, gdy droga: 1) znajduje się na terenie zabudowy, 2) przebiega po terenie bagiennym, zalesionym, płaskim lub o duŝej przepuszczalności gruntu, pod warunkiem naleŝytego odwodnienia jezdni i korpusu drogi. Odcinki o poziomej niwelecie dopuszcza się w nasypach, gdy droga jest zlokalizowana na terenach wybitnie płaskich i na krótkich groblach wykonywanych na terenach bagnistych lub zalewowych, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia poprzecznego samej jezdni, jak równieŝ drogowej budowli ziemnej.

4 Załamania niwelety naleŝy łagodzić łukiem w profilu podłuŝnym, jeśli róŝnica pochyleń jest większa od: 1% przy prędkości projektowej 50 km/h, 1,5 % przy niŝszej prędkości projektowej. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 24.7) Promienie krzywych wypukłych i wklęsłych niwelety jezdni, z zachowaniem warunków, o których mowa w 168, nie powinny być mniejsze niŝ określone w tabeli: Prędkość projektowa, [km/h] Promień krzywej droga dwujezdniowa *) wypukłej, [m] droga jednojezdniowa Promień krzywej wklęsłej, [m] *) Dopuszcza się m przy przebudowie albo remoncie drogi. W celu zapewniania prawidłowości zaprojektowanej drogi z wytycznymi WT naleŝy pamiętać i sprawdzić zgodność zaprojektowanej trasy z 20. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r ) JeŜeli pozwalają na to warunki miejscowe, długość odcinka prostego na drodze poza terenem zabudowy o wypukłych załomach niwelety nieograniczających widoczności nie powinna przekraczać wartości określonych w tabeli: Prędkość projektowa, [km/h] Największa długość odcinka prostego, [m] Najmniejsza długość odcinka prostego między odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu, [m] unikanie prowadzenia niwelety o pochyleniu mniejszym niŝ 0,5 % na odcinkach szczególnie zacienionych na drogach klasy A i S (np. intensywnie występujące grupy drzew, przestrzennie pod wiaduktami, murami oporowymi itp.) ze względu na lepszy spływ wody, unikanie na terenach spodziewanych oblodzeń jezdni na drodze klasy A i S (np. na obiektach i w pobliŝu duŝych zbiorników wodnych) pochylenia niwelety większego niŝ 3 %, stosowania pochylenia podłuŝnego na długości obiektu inŝynierskiego nie mniejszego niŝ 0,5 % i nie większego niŝ 4 %, a takŝe pochylenia podłuŝnego nie większego niŝ 4% na wysokich nasypach, stanowiących dojazdy do tych obiektów, powiązania z tzw. punktami stałymi, tj. z krzyŝującymi się drogami, liniami kolejowymi, istniejącymi i przyszłymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi (m.in. przepustami, mostami, rurociągami) oraz z terenami zabudowanymi połoŝonymi w pobliŝu drogi.

5 stosowania bezpiecznego pochylenia na skrzyŝowaniu, Oznacza to, Ŝe powierzchnia skrzyŝowania powinna być tak ukształtowana, aby woda bez trudności spływała ze skrzyŝowania. Nie powinno się dopuścić, by woda z wlotu drogi bocznej przepływała przez jezdnię drogi głównej. W przypadkach wątpliwych, a zwłaszcza na skrzyŝowaniu dróg o przekroju ulicznym naleŝy sporządzić plan warstwicowy skrzyŝowania. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r.) Ukształtowanie wysokościowe powierzchni jezdni skrzyŝowania powinno być dostosowane do pochylenia podłuŝnego i poprzecznego drogi z pierwszeństwem przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyŝowania. W wypadku skrzyŝowania dróg bez pierwszeństwa przejazdu oraz ronda moŝna wzajemnie dostosować pochylenia podłuŝne i poprzeczne dróg w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody. 2. Pochylenia podłuŝne i poprzeczne drogi z pierwszeństwem przejazdu w miejscu występowania skrzyŝowania nie powinny być większe niŝ: 3% w przypadku dróg klasy S i GP, 3,5% w przypadku dróg klasy G i Z oraz 4% w przypadku dróg klasy L i D. Na skrzyŝowaniu poza terenem zabudowy dopuszcza się pochylenia drogi z pierwszeństwem przejazdu odpowiednio równe 4%, 5% i 6%. 3. Pochylenie podłuŝne drogi podporządkowanej nie powinno być większe niŝ 3% na długości, co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu. Na wlotach dróg podporządkowanych na długości co najmniej 20 m od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza drogi z pierwszeństwem przejazdu, pochylenie niwelety nie powinno przekraczać 3%. Załomy niwelety na wlotach podporządkowanych o róŝnicy pochyleń przekraczających 5% naleŝy wyokrąglać promieniami nie mniejszymi niŝ 200 m. dostosowania na obszarach zurbanizowanych niwelety ulicy do poziomu wejść do budynków, bram, urządzeń podziemnych i nadziemnych, np.: głębokiego wodociągu, skrajni pod przewodami elektrycznymi lub telefonicznymi. W obrębie istniejących urządzeń nadziemnych, (jak linie elektryfikacyjne i telekomunikacyjne, kolejki napowietrzne) oraz w obrębie urządzeń podziemnych, (jak linie telekomunikacyjne, rurociągi itp.), niweletę drogi naleŝy projektować: przy urządzeniach nadziemnych, z zachowaniem obowiązującej skrajni drogi, przy urządzeniach podziemnych, z zachowaniem przepisowego zagłębienia tych urządzeń pod powierzchnią drogi. Lokalizację urządzeń podziemnych i ich minimalne zagłębienia podane są w WPU.

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni)

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta 42 Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta składa się z odcinków prostych oraz łuków wklęsłych i wypukłych

Bardziej szczegółowo

Drogi szybkiego ruchu. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16

Drogi szybkiego ruchu. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Drogi szybkiego ruchu Niweleta doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu zasady projektowania: ogólne szczegółowe jak projektować niweletę? literatura Ogólne zasady projektowania minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania - 2-1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) będący częścią projektowanej drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Projekt odcinka drogi kl. techn. Z, V p =40/h strona 1 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Koordynacja elementów planu i profilu drogi

Koordynacja elementów planu i profilu drogi Koordynacja elementów planu i profilu drogi Droga wraz z otaczającym środowiskiem tworzy kompozycję przestrzenną ocenianą zarówno przez kierowców jak i innych uŝytkowników drogi. Wymagania koordynacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Dział I PRZEPISY OGÓLNE

Dział I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.99.43.430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Niweleta doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe pojęcia elementy składowe zasady projektowania jak projektować niweletę? forma przedstawienia literatura Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ OBRYTKI Odcinek I długości 0+802,09 m. Odcinek II długości 0+276,90 m. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb wsi Obrytki pas drogowy 249/1, 200/1, 241/2,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI P.B. W.B.i I.Ś. Z.I.D. Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI str. I. CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA 1. Opis techniczny str 1.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M.

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM 0+046 NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. DĄBROWA TARNOWSKA Inwestor: Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1854B Kubra Stara Kubra Nowa OD KM 0+000 DO KM 1+262,65 ODC. DŁ. 1262,75 MB DZIAŁKI: Nr: 59, 100, 101, 47, 20/1, 19/1, 4, 94 INWESTOR;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : Działki Nr : obręb wsi Milewo : - działki istniejącego pasa drogowego: 474, 228,

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH w m. Sieburczyn, gm. Wizna odcinek I w km 0+000 0+319,28, odcinek II w km 0+000 0+343,71, odcinek III w km 0+000 0+488,30 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb wsi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu inŝ. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601 86-87-78 ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock NIP 774-27-49-470 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 2 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U.1999.43.430 2015.03.25 zm. Dz.U.2015.329 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C. 09-200 SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 Zamawiający: PROJEKT BUDOWLANY URZĄD MIASTA I GMINY W śurominie 09-300 śuromin Plac Piłsudskiego 3 Tytuł opracowania: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ Przytuły Kolonia Odcinek długości 1+455,79 m. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb wsi Przytuły Kolonia pas drogowy 196, Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105708B Podgórze Siemień Nadrzeczny Odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 679 w m. Podgórze do drogi powiatowej Nr 1937B w m. Siemień Nadrzeczny Odcinek długości 2112,96 m. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. ny do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie.

Opis techniczny. ny do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie. Opis techniczny ny do projektu przebudowy dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie. 1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA - zlecenie Zamawiającego - Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: Rozbudowa ul. Niskiej w Ostrowie m na odcinku od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej przy posesji nr 17. 1. UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA PIIB 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD :

Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD : str. 3 II. PROJEKT DROGI 1. USTALENIE PRĘDKOŚCI MIARODAJNEJ DLA PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI Zgodnie z [1] 13.1 podpunkt dla dwupasowej drogi dwukierunkowej poza terene zabudowy dla drogi o szerokości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1964b na odcinku Janczewo Bronowo Bożejewo (km rob. 0+015 0+820,32). odcinek długości 805,32 m PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb Bożejewo Stare: działki istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek 83-200 Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 Projektowanie wszelkich konstrukcji budowlanych, (stalowych, Ŝelbetowych, drewnianych) Projektowanie dróg, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Podstawa opracowania. 1. Zlecenia Urzędu Gminy Łaziska.

Opis techniczny. I. Podstawa opracowania. 1. Zlecenia Urzędu Gminy Łaziska. Opis techniczny do projektu budowlano wykonawczego na zgłoszenie remontu modernizacji drogi gminnej Nr 108105L Majdany Grabowiec Las Dębowy od km 0+900 do km 2+556 I. Podstawa opracowania 1. Zlecenia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA Droga gminna dojazdowa Korzęcin - Kolonia Korzęcin objęta planowaną przebudową znajduje się w granicach działek nr 62 dr i 73 dr obręb Korzęcin - jedn.

Bardziej szczegółowo

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1 egzemplarz do zatwierdzenia nr... PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEJ I NA CZAS ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY KOMONIECKIEGO, UL. WIŚNIOWEJ I UL. WIERZBOWEJ W śywcu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

/ ) II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

/ ) II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Opracowanie zawiera: I. CZĘŚĆ OPISOWA, UZGODNIENIA 1. Opis techniczny. 2. Przedmiar robót etap. 3. Opinia ZUDP Radom NR 1321-1/2012. 4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR3/2012.

Bardziej szczegółowo

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM sem. III, r. P- 01/013-1- Spis treści 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania 1.. Podstawa wykonania projektu 1.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe 1.4. Zakres projektu 1.5. Droa w planie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m PROJEKT UPROSZCZONY Działki Nr : - obręb Bronowo: - działki istniejącego pasa drogowego: 635 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNO - BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNO - BUDOWLANY INWESTOR: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny OBIEKT: Budowa drogi rolniczej Kolonia Wólka Kańska - Kanie odc. km 0+000 1+887,75 DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb wsi Giełczyn : - działki istniejącego pasa drogowego: 410, 414, 385, 368, 357, 349,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Oświadczenie projektantów III. Zawartość opracowania IV. Opis techniczny zagospodarowania 1. Przedmiot inwestycji 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne aspekty projektowania

Przestrzenne aspekty projektowania Drogi szybkiego ruchu Przestrzenne aspekty projektowania dobrze doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu wkomponowanie w teren koordynacja widoczność odwodnienie literatura Wkomponowanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu

Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu Przebudowa ul.lubelskiej na odc. drogi krajowej nr 19 od Al.Wyzwolenia do granicy miasta Projekt organizacji ruchu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa 1. Cel opracowania 2. Podstawa prawna 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105667B Ul. Forteczna w Piątnicy Poduchownej na odcinku od skrzyŝowania z droga powiatową Nr 1900B (ul. Czarnocka) do skrzyŝowania z drogą gminną nr 109671B (ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr G ul. Wojska Polskiego w Skórczu.

OPIS TECHNICZNY. Do projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr G ul. Wojska Polskiego w Skórczu. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 241055G ul. Wojska Polskiego w Skórczu. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni drogi

Bardziej szczegółowo

GP lx2 2x2 2x3. 1x 2 2x2 2x3 A D ~ Dziennik Ustaw Nr Poz. 430

GP lx2 2x2 2x3. 1x 2 2x2 2x3 A D ~ Dziennik Ustaw Nr Poz. 430 Dziennik Ustaw Nr 43-2375- Poz. 430 tów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. 7. 1. Szerokość ulicy w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Rodzaj opracowania: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedmiot opracowania: Nazwa, adres obiektu budowlanego i nr ewid. działek, na których obiekt jest usytuowany: Remont drogi powiatowej Nr 1065R Harasiuki Lipiny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Droga TEMAT : Ciąg pieszo-jezdny szerokości 4,0m łączący ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Siemiatyczach wraz z budową wjazdów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA (BRANŻA DROGOWA)... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 4 5. STAN PROJEKTOWANY... 5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA PROJEKTOWANIE I NADZORY Grzegorz Szmidt Świecie nad Osą 91 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Stadium : Projekt budowlany Branża : Drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka tel. 52 320-68-68 fax: 52 320-68-50 e-mail: ug@nowawieswielka.pl http://www.bip.nowawieswielka.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU GODZIMIERZ-MARCELIN INWESTOR GMINA SZCZECINEK UL. PILSKA 3 78-400 SZCZECINEK ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Droga gminna, Gmina Szczecinek,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA 52 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA przebudowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych osiedle Leśne oraz budowa chodnika w pasie technicznym drogi ulicy Sportowej (droga krajowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt : PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA działki oznaczone nr 11 dr, 36 dr, 54/15 obręb Bezrzecze, gmina Dobra, powiat policki. Inwestor : GMINA DOBRA ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Egz. Nr 5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGI GMINNEJ NR 105 878 B WE WSI NOWOSIEDLINY Inwestor: Obiekt: Gmina Miastkowo 18-413 Miastkowo, ul. ŁomŜyńska 32 Przebudowa drogi gminnej nr 105 878 B we wsi Nowosiedliny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel.-fax (029) 760-69-38, kom. 692-755-975 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Obiekt: Działki: Gmina ŁomŜa ul.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO 18-400 ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ROSTKI- CEDRY-DO DR WOJEWÓDZKIEJ W LOKALIZACJI ODC 1 0+000-2+135 ODC 2 0+000-0+181

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawy opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis projektowanego rozwiązania. 5. Zestawienie zasadniczych danych II.

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Inwestor: Urząd Gminy w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz Jednostka projektowa: ALFA PROJEKT Tomasz Płonka 50-540 Wrocław, ul. Strońska 4A/21 tel.(0 71) 70 71 203; fax (0 71) 70 71 256

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz ul. Przesmyk 25 09-410 Nowe Gulczewo NIP 774-268-15-59 REGON 140940016 tel. 606-296-200 www.roadgroup.pl Projekt stałej organizacji ruchu w związku z Przebudową drogi 300118W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY G) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY G) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1; 35 064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: NAZWA INWESTYCJI: 194/ID.3329 18/10 ROZBUDOWA UL. BEDNARSKIEJ EGZ. 1 STADIUM PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-1 Plan sytuacyjny 1:500 D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. Wizja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych droga powiatowa Nr 1729B. 3. Tabela powierzchni zdjęcia humusu droga powiatowa Nr 1729B. 4. Tabela powierzchni plantowania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430) (zm.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STA EJ ORGANIZACJI RUCHU

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STA EJ ORGANIZACJI RUCHU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STA EJ ORGANIZACJI RUCHU dla projektu przebudowy ul. Edukacyjnej w Biaymstoku I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA str. 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm.

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm. PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, m. Masanów, gmina Sieroszewice,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni Pracownia Projektowa Wiesław Kozłowski ul. Proszowska 11 32-700 Bochnia PROJEKT BUDOWLANY przedmiot inwestycji: Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ: EGZ. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SREBROWO-RUTKI W DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA 35 18-430 WIZNA PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/64 18-400 ŁOMŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU M-Ka Studio Anna Kawa ul. Kurantowa 6/42 20-836 Lublin PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa obiektu budowlanego: Droga gminna nr 08685L w m. Węglin, gmina Trzydnik Duży na odcinku km 0+000,00 km 0+730,00

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA p.n.

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA p.n. VIA ROMANA drogi projektowa projektowanie, nadzory ROMAN KONIECZNY NIP 886-111-21-82 REGON 020194454 Tel/faks 074 84 52 707 kom. 0 604 506 995 e-mail: via.romana@wp.pl 58-312 STARE BOGACZOWICE UL. GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo