Zasady projektowania niwelety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady projektowania niwelety"

Transkrypt

1 długość odcinka prostego L=72,72m R=250m K=145,44m L=72,72m L=45,22m A=134,84m To=153,32m A=134,84m zo=26,82m 6,08 α=50 długość odcinka prostego L=609,18m 3,72 L=148,64m A=228,09m α=73 R=350m K=297,28m To=335,14m zo=88,67m L=148,64m A=228,09m i=1,08 t=32,4m 2,92 R=6000m f=0,087m długość odcinka prostego L=2227,29m 27,5 i= 7,73 R=2500m t=96,6m f=1,87m 56,8 67,5 32,5 87,7 95,5 37,5 6,62 2,25 8,55 42,5 2,45 9,55 47,5 52,5 57,5 i= 4,19 R=8000m t=167,6m f=1,75m 4,50 62,5 63,6 62,5 67,5 1,35 9,69 72,5 72,5 77,5 Zasady kształtowania profilu podłuŝnego Zasady projektowania niwelety Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (rys. 1). Mogą to być rzędne krawędzi jezdni przy pasie dzielącym na drodze dwujezdniowej lub rzędne osi jezdni na drodze dwu- lub jednojezdniowej. 1 : , , , , , droga lokalna 0+113,31 WARIANT , ,56 linia energetyczna 1+083,5 rzędne terenu 1+574,38 droga lokalna 1+775, ,05 niweleta 2+481,57 droga główna 2+510, , , , ,88 ciek wodny 3+254, ,63 koniec projektowanego odcinka 3+767,13 17, ,5 poziom porównawczy10 m.n.p.m. rzędne niwelety drogi rzędne terenu pochylenia i łuki pionowe proste i łuki poziome odległości hektometry i kilometry 45,22 21,04 20,12 20,78 20,00 20,75 13,31 20,00 20,72 17,94 20,00 20,70 90,66 20,00 20,35 96,00 20,00 20,37 20,00 20,39 0,47 % 190,66 20,64 20,68 20,85 21,02 21,31 0,46 % 271,34 53,88 63,38 36,10 21,60 62,00 21,41 20,96 0,49 % 227,29 20,19 20,92 25,44 20,00 20,80 44,67 18,75 20,70 89,29 18,75 20,49 19,37 20,54 10,74 20,00 20,59 36,74 20,00 20,70 57,95 18,75 20,79 18,75 20,98 18,75 8,06 20,00 21,02 21,00 21,15 37,96 21,42 21,55 21,59 21,73 39,25 22,02 21,86 22,25 22,06 22,46 22, ,30 23,75 22,35 24,06 22,74 24,42 23,18 46,56 90,61 11,76 0,44 % 885,09 91,20 24,75 23,58 24,78 23,62 62,35 25,00 23,89 25,00 24,06 39,84 25,00 24,24 74,38 25,00 24,38 25,00 24,24 23,89 23,84 23,77 23,70 23,64 25,00 23,75 20,00 0,56 % 200,9 61,8 71,76 84,66 95,56 99,36 20,00 23,50 23,43 23,40 23,25 23,25 23,75 22,29 23,75 23,37 34,46 47,36 53,46 75,28 83,50 32,9 23,75 23,54 52,05 24,01 23,64 24,84 23,88 25,00 23,93 23,75 24,07 24,15 24,30 23,75 24,40 0,51 % 262,31 38,1 53,2 82,7 37,59 25,00 24,50 70,00 25,00 24,40 91,9 25,00 24,28 24,76 24,23 34,9 23,75 24,03 67,7 23,84 21,46 23,66 23,62 20,00 23,51 18,75 23,42 18,75 23,09 18,75 22,78 0,57 % 472,37 6,5 25,5 42,7 54, ,00 92,8 22,42 17, ,98 23,18 21,91 23,77 24,41 25,00 24,93 26,25 25,31 25,74 28,75 26,31 30,00 26,86 31,25 27,52 28,04 33,13 28,81 33, ,00 30,75 36,25 31,88 57,5 81,57 90,00 10,56 27,8 40,00 48,00 76,96 33,22 38,75 34,11 22,66 33,68 49,42 68,20 80,60 38,75 35,61 40,00 41,25 35,8935,75 30,20 37,44 47,00 43,75 38,64 57,94 45,00 39,43 7,16 % 494,54 46,25 42,62 46,38 43,16 45,88 45,30 36,90 74,72 48,00 82,00 48,75 48,41 90,70 50,00 48,97 98,77 51,25 49,49 14,93 50, ,75 50,97 55,00 52,00 56,25 53,63 55,55 39,72 68,27 58,75 58,64 59,85 60,31 61,25 60,00 60,53 60,95 63,75 61,36 65,00 62,38 65,00 62,40 65,00 62,60 63,75 63,06 68,27 18,00 15,79 27,58 39,25 56,06 78,66 94,02 63,53 63,41 64,12 29,88 64,86 63,11 54,89 27,61 67,02 35,64 63,75 67,26 45,14 65,00 67,54 71,40 66,25 68,32 79,45 68,56 69,21 68,75 91,87 70,00 71,90 71,25 72,44 2,97 % 762,63 72,33 74,45 74,47 75,01 73,75 75,46 75,00 76,10 76,25 76,69 77,63 81,32 99,64 14,62 36,13 55,86 77,82 93,81 78,84 78,75 28,11 80,00 80,00 67, Rys. 1. Przykładowy profil podłuŝny drogi klasy G 1 : 5000 Projektowanie niwelety drogi wymaga: dostosowania jej przebiegu do ukształtowania terenu i warunków gruntowowodnych przy równoczesnym zachowaniu parametrów geometrycznych, określonych elementów drogi w planie i w profilu, przy jej dostosowywaniu do ukształtowania terenu, dąŝenia do ograniczania: duŝego udziału maksymalnych wartości pochyleń podłuŝnych, stosowania spadków straconych, zapewnienia optymalnej wielkości robót ziemnych na drogach klasy A, S, GP i G, a na drogach niŝszych klas naleŝy dąŝyć do takiego jej zaprojektowania, aby roboty ziemne były jak najmniejsze, a ich bilans zbliŝony do zera, zapewnienia widoczności pionowej (poprzez dobór odpowiednich promieni łuków wypukłych i wklęsłych), Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r ) Na kaŝdym pasie ruchu drogi klasy G i dróg wyŝszych klas powinna być zapewniona co najmniej odległość widoczności pozwalająca kierowcy pojazdu poruszającego się z prędkością miarodajną, a w wypadku pozostałych klas dróg z prędkością o 10 km/h większą niŝ prędkość projektowa, na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni. unikania projektowania łuków wklęsłych (między odwrotnymi pochyleniami) w wykopach, jeśli to uniemoŝliwia prawidłowe odprowadzenie wody, teren moŝliwy łuk pionowy wklęsły niweleta niedopuszczalne projektowanie łuku pionowego wklęsłego wodociek moŝliwy łuk pionowy wklęsły Rys. 2. Zasady stosowania łuków wklęsłych w wykopach

2 zachowania płynności trasy przez odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych elementów drogi w planie i w profilu podłuŝnym, Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 26.1) JeŜeli na to pozwalają warunki miejscowe, powinna być zapewniona kompozycja przestrzenna elementów geometrycznych drogi w planie i w przekroju podłuŝnym, spełniająca w szczególności następujące wymagania: 1) zapewniona jest ciągłość pola widzenia jezdni oraz płynność i brak wzrokowych złudzeń deformacji jej krawędzi na odległość nie mniejszą niŝ 300 m przy prędkości projektowej 120 km/h oraz nie mniejszą niŝ 250 m i 200 m przy prędkości projektowej odpowiednio 100 km/h i 80 km/h, 2) nie stosuje się długich prostych w planie oraz elementów krzywoliniowych wymagających pochylenia poprzecznego jezdni większego niŝ 4% w przypadku drogi na terenie zabudowy i większego niŝ 5% poza terenem zabudowy. odpowiedniego wyniesienia korony drogi nad terenem, w miejscach naraŝonych na zaśnieŝanie (powstawanie zasp śnieŝnych): na drogach klasy A i S przynajmniej 0,5 m ponad grubość pokrywy śnieŝnej, charakterystycznej dla danego regionu kraju, na drogach klasy GP przynajmniej 0,5 m i na drogach klasy G 0,3 m ponad grubość pokrywy śnieŝnej, charakterystycznej dla danego regionu kraju, na drogach klasy Z, D i L przynajmniej 0,5 m ponad poziom terenu, Rys. 3. Przykłady złego projektowania niwelety odpowiedniego wyniesienia korony drogi nad poziomem wód gruntowych i powierzchniowych, Rys. 4. Przykłady bardzo złego projektowania niwelety a) na drogach klasy A i S przy dostosowywaniu drogi do warunków gruntowo-wodnych zaleca się wyniesienie drogi: w gruntach wysadzinowych ponad poziom zwierciadła wody gruntowej na wysokość, która będzie większa od głębokości przemarzania, w gruntach wątpliwych i wysadzinowych ponad teren na taką wysokość, aby spód konstrukcji jezdni znajdował się co najmniej 1,0 m nad poziomem wody gruntowej, b) na drogach klasy GP i G najmniejsze wyniesienie krawędzi korony drogi nad poziomem wód gruntowych, wód powierzchniowych, których wysoki stan utrzymuje się w okresie mrozów, zaleŝy od rodzaju gruntu i powinno wynosić: przy gruntach o duŝej przepuszczalności 0,70 m, przy gruntach niewysadzinowych 0,9 m,

3 przy gruntach wątpliwych 1,20 m, przy gruntach wysadzinowych 1,50 m, c) na drogach klasy Z, D i L najmniejsze wyniesienie krawędzi korony drogi nad poziomem wód gruntowych powinno wynosić przynajmniej 1 m, a zaleca się co najmniej 1,5 m, odpowiedniego wyniesienia korony drogi nad poziomem wód zalewowych, Wyniesienie krawędzi korony drogi nad poziomem wód na terenach zalewowych zaleŝy od rodzaju gruntu, z którego jest wykonany nasyp drogowy. Przy zalewach krótkotrwałych wyniesienie krawędzi korony drogi ponad poziom wysokiej wody powinno wynosić: 0,70 m, jeśli nasyp drogi wykonany będzie z gruntu niewysadzinowego, 1,00 m, jeśli nasyp drogi wykonany będzie z gruntu wątpliwego. Przy zalewach długotrwałych wyniesienie krawędzi korony drogi ponad poziom wysokiej wody powinno wynosić 1,50 m. Natomiast, gdy skarpa nasypu drogi naraŝona jest stale na działanie wód stojących (np. jeziora, stawy), wyniesienie krawędzi korony drogi nad maksymalnym poziomem wody naleŝy przyjmować, co najmniej 1,00 m. Rys. 5. Przykłady dobrego projektowania niwelety zachowania normatywnych pochyleń, tj. stosowania pochylenia podłuŝnego nie większego od dopuszczalnego Niweleta drogi moŝe składać się z odcinków o stałym pochyleniu, krzywych wypukłych lub krzywych wklęsłych. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 24.2) 2. Pochylenie niwelety jezdni nie powinno być większe niŝ określone w tabeli: Prędkość projektowa, [km/h] Pochylenie niwelety jezdni, [%] Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 24) 3. W wypadku przebudowy albo remontu drogi o prędkości projektowej 100 km/h i mniejszej dopuszcza się zwiększenie pochylenia, o którym mowa w ust. 2, nie więcej niŝ o 1%. 4. Pochylenie ukośne jezdni nie powinno być mniejsze niŝ 0,7% i nie większe niŝ 12%. W wypadku trudnego ukształtowania terenu dopuszcza się na drogach klasy L i D pochylenie ukośne większe niŝ 12%. 5. Pochylenie niwelety jezdni powinno wynosić nie mniej niŝ 0,3%, z zastrzeŝeniem 17 ust. 3 pkt Dopuszcza się mniejsze pochylenie niwelety jezdni niŝ określone w ust. 5, gdy droga: 1) znajduje się na terenie zabudowy, 2) przebiega po terenie bagiennym, zalesionym, płaskim lub o duŝej przepuszczalności gruntu, pod warunkiem naleŝytego odwodnienia jezdni i korpusu drogi. Odcinki o poziomej niwelecie dopuszcza się w nasypach, gdy droga jest zlokalizowana na terenach wybitnie płaskich i na krótkich groblach wykonywanych na terenach bagnistych lub zalewowych, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia poprzecznego samej jezdni, jak równieŝ drogowej budowli ziemnej.

4 Załamania niwelety naleŝy łagodzić łukiem w profilu podłuŝnym, jeśli róŝnica pochyleń jest większa od: 1% przy prędkości projektowej 50 km/h, 1,5 % przy niŝszej prędkości projektowej. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r. 24.7) Promienie krzywych wypukłych i wklęsłych niwelety jezdni, z zachowaniem warunków, o których mowa w 168, nie powinny być mniejsze niŝ określone w tabeli: Prędkość projektowa, [km/h] Promień krzywej droga dwujezdniowa *) wypukłej, [m] droga jednojezdniowa Promień krzywej wklęsłej, [m] *) Dopuszcza się m przy przebudowie albo remoncie drogi. W celu zapewniania prawidłowości zaprojektowanej drogi z wytycznymi WT naleŝy pamiętać i sprawdzić zgodność zaprojektowanej trasy z 20. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r ) JeŜeli pozwalają na to warunki miejscowe, długość odcinka prostego na drodze poza terenem zabudowy o wypukłych załomach niwelety nieograniczających widoczności nie powinna przekraczać wartości określonych w tabeli: Prędkość projektowa, [km/h] Największa długość odcinka prostego, [m] Najmniejsza długość odcinka prostego między odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu, [m] unikanie prowadzenia niwelety o pochyleniu mniejszym niŝ 0,5 % na odcinkach szczególnie zacienionych na drogach klasy A i S (np. intensywnie występujące grupy drzew, przestrzennie pod wiaduktami, murami oporowymi itp.) ze względu na lepszy spływ wody, unikanie na terenach spodziewanych oblodzeń jezdni na drodze klasy A i S (np. na obiektach i w pobliŝu duŝych zbiorników wodnych) pochylenia niwelety większego niŝ 3 %, stosowania pochylenia podłuŝnego na długości obiektu inŝynierskiego nie mniejszego niŝ 0,5 % i nie większego niŝ 4 %, a takŝe pochylenia podłuŝnego nie większego niŝ 4% na wysokich nasypach, stanowiących dojazdy do tych obiektów, powiązania z tzw. punktami stałymi, tj. z krzyŝującymi się drogami, liniami kolejowymi, istniejącymi i przyszłymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi (m.in. przepustami, mostami, rurociągami) oraz z terenami zabudowanymi połoŝonymi w pobliŝu drogi.

5 stosowania bezpiecznego pochylenia na skrzyŝowaniu, Oznacza to, Ŝe powierzchnia skrzyŝowania powinna być tak ukształtowana, aby woda bez trudności spływała ze skrzyŝowania. Nie powinno się dopuścić, by woda z wlotu drogi bocznej przepływała przez jezdnię drogi głównej. W przypadkach wątpliwych, a zwłaszcza na skrzyŝowaniu dróg o przekroju ulicznym naleŝy sporządzić plan warstwicowy skrzyŝowania. Wg Rozporządzenia MTiGM (D.U. nr 43 z 1999 r.) Ukształtowanie wysokościowe powierzchni jezdni skrzyŝowania powinno być dostosowane do pochylenia podłuŝnego i poprzecznego drogi z pierwszeństwem przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyŝowania. W wypadku skrzyŝowania dróg bez pierwszeństwa przejazdu oraz ronda moŝna wzajemnie dostosować pochylenia podłuŝne i poprzeczne dróg w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody. 2. Pochylenia podłuŝne i poprzeczne drogi z pierwszeństwem przejazdu w miejscu występowania skrzyŝowania nie powinny być większe niŝ: 3% w przypadku dróg klasy S i GP, 3,5% w przypadku dróg klasy G i Z oraz 4% w przypadku dróg klasy L i D. Na skrzyŝowaniu poza terenem zabudowy dopuszcza się pochylenia drogi z pierwszeństwem przejazdu odpowiednio równe 4%, 5% i 6%. 3. Pochylenie podłuŝne drogi podporządkowanej nie powinno być większe niŝ 3% na długości, co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu. Na wlotach dróg podporządkowanych na długości co najmniej 20 m od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza drogi z pierwszeństwem przejazdu, pochylenie niwelety nie powinno przekraczać 3%. Załomy niwelety na wlotach podporządkowanych o róŝnicy pochyleń przekraczających 5% naleŝy wyokrąglać promieniami nie mniejszymi niŝ 200 m. dostosowania na obszarach zurbanizowanych niwelety ulicy do poziomu wejść do budynków, bram, urządzeń podziemnych i nadziemnych, np.: głębokiego wodociągu, skrajni pod przewodami elektrycznymi lub telefonicznymi. W obrębie istniejących urządzeń nadziemnych, (jak linie elektryfikacyjne i telekomunikacyjne, kolejki napowietrzne) oraz w obrębie urządzeń podziemnych, (jak linie telekomunikacyjne, rurociągi itp.), niweletę drogi naleŝy projektować: przy urządzeniach nadziemnych, z zachowaniem obowiązującej skrajni drogi, przy urządzeniach podziemnych, z zachowaniem przepisowego zagłębienia tych urządzeń pod powierzchnią drogi. Lokalizację urządzeń podziemnych i ich minimalne zagłębienia podane są w WPU.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo