Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 BDG-II MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez na mocy pełnomocnictwa/upoważnienia nr z dnia r. udzielonego przez, stanowiącego Załącznik nr 1, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 1) W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna. Panem/ią, zam., legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i numer, wydanym przez, PESEL, NIP, działającym/-ą osobiście, 2) W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Panem/ią prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod numerem - Załącznik nr 2, PESEL, NIP, działającym/-ą osobiście, 3) W przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego. z siedzibą w, ul., NIP, REGON, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: -, zgodnie z odpisem z KRS z dnia stanowiącym Załącznik nr 2, zwanym/-ą/-i w dalszej części umowy Wykonawcą ; zwanymi w dalszej części umowy Stronami. 1

2 1. 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dzieła pt.: Analiza konkurencyjności sektorów wytwarzających materiały budowlane Szczegółowy opis dzieła znajduje się w Załączniku nr 3 do umowy. 2. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju. 2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania dzieła w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło i przedłożyć je Zamawiającemu do odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009 r. 2. Odbioru dzieła w terminie 4 dni od dnia przedłożenia, o którym mowa w ust. 1, dokona osoba wskazana przez Zamawiającego, przy czym dzieło uznaje się za wykonane zgodnie z umową dopiero z chwilą stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, prawidłowości wykonania dzieła zgodnie z umową. 3. Ze strony Zamawiającego osobą, która dokona odbioru dzieła, będzie:. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy. 4. Z odbioru dzieła zostanie sporządzony i podpisany przez osoby powołane do jego odbioru, protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności: 1) datę i miejsce odbioru dzieła, 2) ocenę prawidłowości wykonania dzieła oraz jego zgodności z postanowieniami umowy, 3) oświadczenie osób powołanych do odbioru dzieła o istnieniu bądź braku wad w wykonanym dziele, 4) w przypadku stwierdzenia wad zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2

3 5. Ww. protokół odbioru zostanie przez Zamawiającego przekazany Wykonawcy celem zapoznania się przez niego z jego treścią, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 także podpisany przez Wykonawcę. 6. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści ww. protokołu odbioru, dzieło będzie miało wady, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w sposób oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich wiadomości o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę dzieła i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, wynagrodzenie w kwocie zł. (słownie: ) netto, co stanowi kwotę brutto zł. (słownie: ). 2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będzie zaakceptowana przez Zamawiającego prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (lub wystawiony przez Wykonawcę rachunek). Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT (lub rachunek), dopiero po podpisaniu bez zastrzeżeń przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 4 umowy. 3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania faktury VAT (lub rachunku) przez Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego faktury VAT (lub rachunku) nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu przez osoby wskazane w 3 ust. 3 umowy protokołu odbioru i stwierdzenia w nim prawidłowości wykonania dzieła. 4. Zapłata wskazanego wyżej wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze VAT (lub rachunku). 5. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy oraz za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich praw dotyczących majątkowych praw autorskich na wszystkich wymienionych w 7 ust. 2 polach eksploatacji oraz ewentualne wynagrodzenie za realizację prawa do nadzoru autorskiego Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień uchybienia terminu, o którym mowa w 3 ust. 1 kara jest naliczana także w przypadku wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunięcia wad, 2) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 3

4 2. W przypadku, gdy Wykonawca, w terminie określonym w 3 ust. 1, nie wykona bądź nie przedstawi dzieła do odbioru, lub nie usunie wad dzieła w sposób i w terminie określonym zgodnie z 3 ust. 6 umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. 3. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z należnego Wykonawcy, zgodnie z 4 umowy, wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę. 4. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania osobiście lub za pośrednictwem poczty na następujące adresy: 1) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającemu jest adres: Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki lub Minister Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, 2) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla doręczeń Wykonawcy jest adres:. 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 1. Wykonawca oświadcza, że: 7. 1) wykonanie pracy nie będzie naruszało praw autorskich innych osób, 2) będzie dysponował autorskimi prawami majątkowymi określonymi w ust Wykonawca przenosi z momentem odbioru dzieła na Zamawiającego na zasadzie wyłączności: 1) autorskie prawa majątkowe odnoszące się do dzieła w zakresie: a) kopiowania dzieła na dowolny nośnik, b) wystawiania dzieła lub jego prezentacji na wystawach, podczas seminariów i zebrań, c) wykorzystania dzieła w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych oraz sprzedaży lub wymiany i innego rodzaju zbywania dzieła osobom trzecim w formie wypożyczenia i wydzierżawienia, 4

5 2) prawo do wykorzystania dzieła na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, b) zwielokrotnienie określoną techniką, c) wprowadzenie do obrotu, d) publiczne wykonywanie lub publiczne powielanie, wystawianie, wyświetlanie, e) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, f) transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet) Zamawiający nie zgadza się na zmiany postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 144, ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Ilekroć w treści niniejszej umowy jest mowa o umowie, rozumie się przez to niniejszą umowę. 9. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 10. Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na kolejno numerowanych i parafowanych przez Strony kartach, z których 3 egzemplarz/-e wraz z załącznikami otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz/-e wraz z załącznikami otrzymuje Wykonawca. Załączniki do umowy:. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-526) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo