8. OCHRONA PRZED HAŁASEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. OCHRONA PRZED HAŁASEM"

Transkrypt

1 8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 8.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego Hałas przemysłowy Hałas przemysłowy i związana z nim uciążliwość akustyczna spowodowana jest działalnością na terenie gminy zakładów przemysłowych i usługowych reprezentujących takie sektory gospodarki jak: górnictwo rud cynkowo-ołowiowych, wapieni i piasku, energetyka, petrochemia, budownictwo, przetwórstwo, gastronomia, handel oraz usługi transportowe. Do dużych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy należą m. in.: PKE S.A. Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini, Zakłady Górnicze Trzebionka S.A. w Trzebini (w likwidacji), Grupa Kapitałowa Rafinerii S.A., GÓRKA CEMENT Sp. z o.o. w Trzebini, PCC Rail S.A., Energomedia Sp. z o.o. Tylko PKE S.A. Elektrownia Siersza S.A., Grupa Kapitałowa Rafinerii S.A, GÓRKA CEMENT Sp. z o.o. i Energomedia Sp. z o.o. posiadają decyzje administracyjne na emitowanie hałasu do środowiska. Pozostałe podmioty gospodarcze działające na terenie gminy nie posiadają decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska oraz opracowań dotyczących emisji tego typu uciążliwości do środowiska zewnętrznego Hałas drogowy Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach. Jest to hałas typu liniowego. Podstawowe źródło hałasu drogowego w gminie stanowią następujące arterie komunikacyjne: droga krajowa DK nr 79 relacji Kraków--Chrzanów na długości 9,15 km (od km do km ), droga wojewódzka nr 791 relacji Wanaty-Zawiercie-Ogrodzieniec-Olkusz- na długości 10,64 km, drogi powiatowe całkowita długość dróg powiatowych wynosi 74,28 km, z czego ciągi miejskie stanowią ok. 32,49 km, drogi gminne długość dróg wynosi 134 km. Przez teren gminy przebiega 6 km fragment odcinka autostrady A-4 Katowice- Kraków. Biegnie on przez miasto oraz wieś Młoszowa i Bolęcin. Omawiany odcinek autostrady przebiega głównie przez lasy zlokalizowane w południowej części gminy. Tylko na niewielkim odcinku autostrada przebiega przez teren zabudowy miasta Hałas kolejowy Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych. Wielkości i zasięg oddziaływania hałasu kolejowego w zasadniczy sposób zależy od częstotliwości kursowania pociągów, składu taboru kolejowego, technicznego przygotowania torowiska oraz topografii terenu wraz z lokalną strukturą zabudowy. 116

2 Wykaz linii kolejowych przebiegających przez teren gminy przedstawiono w tabeli 8-1. Tabela 8 1 Linie kolejowe przebiegające przez teren gminy (wg informacji PKP S.A. Oddział Regionalny w Krakowie) Lp. Nr linii od km do km Długość linii [km] ,350 2,300 1, ,000 7,100 7, ,000 5,480 5, ,000 9,450 1, ,560 37,590 8, ,160 38,610 0,450 Do chwili obecnej PKP Oddział Regionalny w Krakowie nie przeprowadzał żadnych badań oceny oddziaływania na środowisko linii kolejowych przebiegających przez teren gminy. Lokalizacja źródeł hałasu drogowego i kolejowego przedstawiona została na rysunku 8-1. Linie kolejowe na terenie gminy 791 DK 79 A 4 Rysunek 8-1 Źródła hałasu drogowego i kolejowego na terenie gminy 117

3 Hałas lotniczy Gmina jest zlokalizowana w odległości ok. 30 km od portu lotniczego Balice (na kierunku wschodnim) oraz w odległości ok. 62 km od portu lotniczego Pyrzowice (na kierunku północno-wschodnim). Lokalizacja portów lotniczych nie ma bezpośredniego wpływu na klimat akustyczny gminy Hałas linii elektroenergetycznych Liniowym źródłem hałasu jest pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN prądu zmiennego. Hałas generowany przez pracującą linię WN spowodowany jest mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów (na skutek ulotu). Z badań przeprowadzonych przez WIOŚ Kraków, w różnych warunkach pogodowych, wynika, że na klimat akustyczny w istotny sposób (z przekroczeniami dopuszczalnych wartości) oddziałują linie przesyłowe 400 kv natomiast linie energetyczne 220 kv oddziałują na środowisko w sposób nieznaczny. W przypadku linii elektroenergetycznych 110 kv nie stwierdzono niekorzystnego oddziaływania akustycznego. Na terenie gminy pracuje obecnie: 34,679 km napowietrznych linii 30 kv, 16,952 km napowietrznych linii 15 kv, 57,548 km napowietrznych linii 6 kv, 51,733 km kablowych linii 6 kv, 1,565 km napowietrznych linii 20 kv oraz 2,6 km kablowych linii 20 kv. Wymienione wyżej linie zasilają 125 stacji SN/nn, w tym 50 wnętrzowych i 74 stacje słupowe. Przez teren gminy przechodzą również trasy napowietrznych ciągów liniowych 110 kv. Z powyższego wynika, że przez teren gminy nie przebiegają linie przesyłowe 400 kv, które w sposób zasadniczy mogłyby wpływać na klimat akustyczny. Natomiast linie przesyłowe 220 kv przebiegają głównie przez tereny leśne, a tym samym nie są uciążliwe dla mieszkańców Pomiary hałasu na terenie gminy Hałas drogowy Na terenie gminy przeprowadzono tylko badania natężenia ruchu wzdłuż DK 79, drogi wojewódzkiej nr 791 oraz dla dróg gminnych. Badania dla DK 97 przeprowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2000 r. i 2005 r. Dodatkowo GDDKiA w Krakowie wykonała w 2004 r. i 2007 r. pomiary hałasu wzdłuż DK 79. Pomiary wykonano w 16 punktach pomiarowych. Badania te nie pozwalają jednak określić wpływu DK 79 na klimat akustyczny gminy, z uwagi na fakt, że żaden z punktów pomiarowych nie był zlokalizowany na jej terenie. W przypadku drogi wojewódzkiej nr 791 badania natężenia ruchu były przeprowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w 2000 r. Pomiarów natężenia ruchu dokonano na odcinku Lgota-, nie przeprowadzając jednak pomiaru hałasu. W przypadku dróg gminnych badania zostały przeprowadzone w 2003 r. i dotyczyły one pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych przecinających drogi gminne na terenie gminy. Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego na lata naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku występują na odcinku autostrady A4 do węzła Balice I do granicy z województwem śląskim. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie 118

4 analizowanego odcinka autostrady A4 (na terenie gminy ) przedstawiono w tabeli 8-2. Tabela 8-2 Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanego odcinka autostrady A4 (na terenie gminy ) Lp. Orientacyjny kilometraż Nazwa gminy Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem L DWN Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości db w sąsiedztwie km Pozostałe budynki zlokalizowane na tym odcinku w większej odległości od drogi znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości. Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości db na odcinku od km do km Pozostałe budynki zlokalizowane na tym odcinku w większej odległości od drogi znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości db na odcinku od km do km Pozostałe budynki zlokalizowane na tym odcinku w większej odległości od drogi znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Chrzanów / Hałas kolejowy Z informacji uzyskanych w PKP Oddział Regionalny w Krakowie wynika, że nie prowadzono pomiaru hałasu wzdłuż linii kolejowych przebiegających przez teren gminy Ochrona przed hałasem Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Ocena środowiska akustycznego w wyniku emisji hałasu z różnych źródeł dokonywana jest na podstawie pomiaru poziomów dźwięku równoważnego A w [db]. Wyniki prowadzonych pomiarów odnoszone są do wartości dopuszczalnych określonych przepisami szczegółowymi. Dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska (tabela 8-3) określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 826). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 113 ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) i zgodnie z ustawą wprowadzającą będzie obowiązywało do czasu ukazania się nowych uregulowań prawnych w tym zakresie. 119

5 Tabela 8-3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L DWN i L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem L.p. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w [db] Pozostałe obiekty i Drogi lub linie kolejowe 1) działalność będąca źródłem hałasu L DWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku L N przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy L DWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku L N przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d).tereny mieszkaniowo-usługowe a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 2) ) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwarta zabudowa mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości równoważnego L Aeq i wynosi odpowiednio: mała uciążliwość - L Aeq < 52 db, średnia uciążliwość 52 db < L Aeq < 62 db, duża uciążliwość 63 db < L Aeq < 70 db, bardzo duża uciążliwość - L Aeq > 70 db. 120

6 Ochrona przed hałasem przemysłowym Zakłady przemysłowe i usługowe zlokalizowane na terenie gminy kształtują klimat akustyczny w swoim bezpośrednim otoczeniu. Na podstawie art. 115 a ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późń. zm.) w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1 ww. ustawy jest starosta chrzanowski (zgodnie z art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późń. zm.) Ochrona przed hałasem drogowym Gwałtowny rozwój motoryzacji i w konsekwencji stały wzrost natężenia ruchu, nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny, dekapitalizacja zasobów drogowej infrastruktury komunikacyjnej oraz rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aż do włącznie powoduje wzrost uciążliwości akustycznej na terenie gminy, a także powstawanie nowych obszarów, na których dopuszczalne poziomy hałasu zostaną przekroczone. Poprawę sytuacji w tym zakresie można osiągnąć m.in. poprzez modernizację lub przebudowę tras komunikacyjnych, właściwą dbałość o stan nawierzchni dróg, budowę obwodnic czy opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego na najbardziej obciążonych skrzyżowaniach np. poprzez zastosowanie ronda. Należy także stosować rozwiązania techniczne ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu np. ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej. Z uwagi jednak na względy architektoniczne oraz zbyt bliską zabudową wzdłuż ciągów komunikacyjnych ich zastosowanie jest znacznie ograniczone Ochrona przed hałasem kolejowym Eksploatacja linii kolejowych nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska, a tym samym powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający linią kolejową ma tytuł prawny. Jeżeli w związku z eksploatacją linii kolejowej utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem. W przypadku gdy eksploatacja linii kolejowych powoduje, przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, zarządzający linią kolejową zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań ograniczających hałas. Ponadto należy pamiętać, aby w przypadku aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczyć obszary dla zieleni izolacyjnej w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej od strony linii kolejowych. 121

7 8.4. Identyfikacja problemów W oparciu o analizę stanu aktualnego do głównych problemów związanych z klimatem akustycznym na terenie gminy zaliczyć należy: zły stan infrastruktury drogowej i konieczność przebudowy skrzyżowań na terenie miasta(tj. skrzyżowania drogi krajowej nr 79 (ul. Kościuszki) z ul. Pułaskiego i Nowoprojektowaną; skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Harcerską; skrzyżowania ul. Tuwima z ul. Długą: skrzyżowania ul. Św. Stanisława z łącznikiem do ul. Kościuszki i ul. Krakowskiej; skrzyżowania ul. Krakowskiej (droga krajowa nr 79) z ul. Ochronkową (droga wojewódzka nr 791)), uciążliwość akustyczna związana z wzrostem natężenia ruchu na DK 79 i drodze wojewódzkiej nr 791, brak wschodniej obwodnicy miasta, uciążliwość akustyczna związana z odcinkiem autostrady A4 przebiegającym przez teren gminy (brak ekranów akustycznych), brak ekranów lub pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych (DK 79 i drogi wojewódzkiej nr 791), brak systemu monitorowania hałasu drogowego Cele i kierunki działań Zmniejszenie uciążliwości związanej z emisją hałasu do środowiska, a tym samym poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy wymaga podjęcia szeregu zadań natury pozainwestycyjnej, jak i inwestycyjnej zmierzających do ograniczeniu lub eliminowania ruchu z terenów mieszkaniowych oraz zastosowanie ekranów i zieleni izolacyjnej. W Programie Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata za cel długoterminowy uznano: Podniesienie komfortu akustycznego mieszkańców województwa Natomiast w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego (2005 r.) jak cel ekologiczny w zakresie ochrony przed hałasem przyjęto: Zmniejszenie uciążliwości hałasu w środowisku W oparciu o cele zaprezentowane w ww. dokumentach dla gminy jak celu główny w zakresie ochrony przed hałasem uznano: Zmniejszenie uciążliwości akustycznej na terenie gminy poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego Do głównych kierunków działań pozainwestycyjnych warunkujących osiągnięcie zakładanego celu należą: okresowe przeprowadzenie badań poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych, opracowanie mapy akustycznej gminy, stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych i usługowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla mieszkańców i środowiska, 122

8 opracowanie studium komunikacyjnego gminy wraz z projektem zmian organizacji ruchu, opracowanie programów edukacyjnych dotyczących ochrony przed uciążliwością akustyczną (m.in. promujących eko-driving, carpooling) wyznaczenie obszarów ograniczonego użytkowania z uwagi na uciążliwość akustyczną, kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie ich wpływu na środowisko akustyczne. Natomiast do głównych działań inwestycyjnych warunkujących osiągnięcie zakładanego celu należą: modernizacja i przebudowa dróg gminnych, rozbudowa skrzyżowania DK 79 z ul. Pułaskiego i Nowoprojektowaną wraz z przebudową układu komunikacyjnego - Etap II, budowa ekranów lub urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych (DK 79 i drogi wojewódzkiej nr 791), utworzenie terenów zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych dla środowiska, budowa systemu monitorowania hałasu drogowego, egzekwowanie ograniczeń prędkości (montaż fotoradarów), stosowanie technologii ograniczających emisje hałasu do środowiska (asfalty porowate, ciche asfalty ). W tabeli 8-4 zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Rozwoju Gminy Referat Dróg i Transportu Publicznego przedstawiono zadania inwestycyjne na lata w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy. Tabela 8-4 Zakres rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej w latach na terenie gminy Lp. Nazwa zadania Aktualny stan prac 1. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 (ul. Kościuszki) z ul. Pułaskiego i Nowoprojektowaną w Trzebini wraz z przebudową układu komunikacyjnego w Trzebini Etap II (realizacja drogi 4 KL wraz z małym rondem do ul. Dworcowej na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych). 2. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Jana Pawła II i Ks. Rapacza w Psarach. 3. Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Harcerską w Trzebini. 4. Budowa drogi gminnej obok elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka (obwodnica sołectwa Czyżówki). 5. Przebudowa skrzyżowania ul. Tuwima z ul. Długą i nowoprojektowanym łącznikiem do ul. Puszkina w Trzebini. 6. Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Stanisława z łącznikiem do ul. Kościuszki i ul. Krakowskiej oraz skrzyżowania przedmiotowego łącznika z ul. Kościuszki i ul. Krakowską. 7. Przebudowa skrzyżowania ul. Krakowskiej (droga krajowa nr 79) z ul. Ochronkową (droga wojewódzka nr 791) sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej obejmująca parking miejski przy ul. Krakowskiej. 8. Budowa wschodniej obwodnicy miasta w powiązaniu z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym. Zadanie będzie realizowane jako Etap II przy udziale środków z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych na lata Została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa z terminem wykonania do r. Zostały opracowane koncepcje, na podstawie których sukcesywnie będą zlecane do opracowania projekty budowlano-wykonawcze. 123

9 Natomiast w tabeli 8-5 zgodnie z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego na lata przedstawiono zestawienie działań naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego na odcinku autostrady A4 teren gminy. Tabela 8-5 Zestawienie działań naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego na odcinku autostrady A4 teren gminy Lp. Kilometraż odcinka Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego Po stronie lewej budowa ekranu akustycznego od km do km (przy łącznicy) oraz od km do km W chwili obecnej istnieje ekran akustyczny od km na łącznicy do km Po stronie prawej budowa ekranu akustycznego od km do km W chwili obecnej istnieje ekran akustyczny od km do km Budowa ekranu akustycznego od km do km (strona prawa) Budowa ekranu akustycznego od km do km (strona prawa) Szacunkowe koszty 5,7 mln zł 7,5 mln zł 12,6 mln zł Termin realizacji Nazwa gminy Chrzanów/ 8.6. Zadania własne i koordynowane w zakresie ochrony przed hałasem. W tabeli 8-6 przedstawiono zadania własne i koordynowane w zakresie ochrony przed hałasem do realizacji w latach na terenie gminy. Zaplanowano 12 zadań, w tym 4 zadania własne. 124

10 Tabela 8-6 Zadania w zakresie ochrony przed hałasem do realizacji w latach na terenie gminy Lp. Nazwa zadania 1. Uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wymagań z zakresu ochrony przed hałasem 2. Opracowanie studium komunikacyjnego gminy wraz z projektem zmian organizacji ruchu. 3. Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony przed uciążliwością akustyczną, 4. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zgodnie z tabelą 8-4) 1. Okresowe przeprowadzenie badań poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Planowany termin rozpoczęcia zakończenia Jednostka odpowiedzialna ZADANIA WŁASNE Burmistrz Miasta Trzebini Burmistrz Miasta Trzebini Burmistrz Miasta Trzebini Burmistrz Miasta Trzebini Efekt ekologiczny Ochrona mieszkańców gminy przed nadmiernym hałasem przemysłowym, drogowym i kolejowym. drogowego. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w sferze ochrony przed hałasem. (współpraca z organizacjami ekologicznymi, Starostwem Powiatowym, Zarządcami Dróg) drogowego ZADANIA KOORDYNOWANE Zarządcy Dróg Uzyskanie informacji o rzeczywistej uciążliwości akustycznej wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy Źródło finansowania Bez dodatkowych kosztów budżet gminy budżet gminy budżet gminy, Narodowy Program Rozbudowy Dróg Lokalnych na lata budżet Zarządców Dróg, budżet PKP Koleje Regionalne w Krakowie budżet powiatu, 125

11 Lp. Nazwa zadania 2. Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych i usługowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla mieszkańców i środowiska. Planowany termin rozpoczęcia zakończenia 3. Modernizacja DK79 i drogi wojewódzkiej nr 791 oraz dróg powiatowych 4. Budowa ekranów lub urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych (patrz. tabela 8-4) 5. Utworzenie terenów zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych dla środowiska 6. Budowa systemu monitorowania hałasu drogowego Jednostka odpowiedzialna Starosta Chrzanowski Burmistrz Miasta Trzebini WIOŚ w Krakowie GDDKiA, ZDW w Krakowie, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Chrzanowski, Zarządcy Dróg Przedsiębiorcy Zarządcy Dróg Efekt ekologiczny Uzyskanie informacji o rzeczywistej uciążliwości akustycznej związanej z działalnością gospodarczą i usługową. Zmniejszenie poziomu hałasu drogowego drogowego i kolejowego przemysłowego Uzyskanie informacji o rozkładzie emisji hałasu drogowego w punktach o zwiększonym natężeniu ruchu drogowego budżet gminy, budżet powiatu, inne źródła Źródło finansowania budżet GDDKiA, budżet Zarządcy Dróg Wojewódzkich, budżet Województwa, budżet powiatu, inne źródła Zarządcy Dróg (m.in. Stalexport Autostrada Małopolska S.A.), inne źródła przedsiębiorcy Zarządcy Dróg 7. Stosowanie technologii ograniczających emisje hałasu do środowiska 8. Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie ich wpływu na środowisko akustyczne Przedsiębiorcy WIOŚ w Krakowie przemysłowego przemysłowego przedsiębiorcy budżet powiatu budżet WIOŚ 126

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5.1. Część opisowa 5.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Fragmenty autostrady A4 analizowane w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 4 hałas Presje Hałas nigdy nie był tak powszechny, a zarazem tak uciążliwy jak obecnie. Na wielkość jego emisji wpływają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7.1. Część opisowa 7.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 3,6 km rozpoczyna się w km 103+100 (m. ) a kończy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: Biuro

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt z dnia 6 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Finansowano ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykonawca

Finansowano ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykonawca Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R.

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. W ramach opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. UCHWAŁA NR LXXXIII/1093/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przyjęcia i określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 119 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

2. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU OD WĘZŁA BALICE I DO GRANICY Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM

2. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU OD WĘZŁA BALICE I DO GRANICY Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM 2. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU OD WĘZŁA BALICE I DO GRANICY Z WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM 2.1. Część opisowa 2.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 35,6 km rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA na lata 2013-2017 Sosnowiec, 26 września 2013 r. Maciej Hałucha, Krzysztof Kowalczyk EKKOM Sp. z o.o. Podstawy prawne wykonania Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

4. DROGA KRAJOWA NR 7 NA ODCINKU KRAKÓW - MYŚLENICE

4. DROGA KRAJOWA NR 7 NA ODCINKU KRAKÓW - MYŚLENICE 4. DROGA KRAJOWA NR 7 NA ODCINKU KRAKÓW - MYŚLENICE 4.1. Część opisowa 4.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 21,4 km rozpoczyna się w km 674+482 (m. Kraków)

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 maja 2016 r. Poz. 2952 UCHWAŁA NR XVIII/183/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony przed

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych Zmiana kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu Na podstawie art. 135 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŒRODOWISKA W RZESZOWIE WYDZIA MONITORINGU ŒRODOWISKA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU RZESZÓW, SIERPIEÑ 2011 Ocena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/143/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem Na podstawie art. 84, art. 119 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Odpowiedzi i uzupełnienia do przedłożonego Raportu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 5 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/207/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków

Bardziej szczegółowo

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać w kraju wspólnotowe przepisy prawne. Hałas w środowisku, na który narażeni są ludzie, reguluje Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

HAŁAS hałas IV.1 hałas

HAŁAS hałas IV.1 hałas IV HAŁAS Rozdział IV HAŁAS HAŁAS 127 IV.1 HAŁAS 129 IV.1 HAŁAS Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Rozdział IV HAŁAS HAŁAS 125 IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce Marta Kozynacka Drogi Wojewódzkie w Małopolsce Łącznie 1372,5 km DROGI WOJEWÓDZKIE DROGI KRAJOWE Walka z hałasem metody ZDW Kraków: - Ekrany

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

6. Podsystem: monitoring hałasu

6. Podsystem: monitoring hałasu 6. Podsystem: monitoring hałasu 90 1. Pomiary hałasu w środowisku oraz ocena klimatu akustycznego Podstawą prowadzenia badań i oceny stanu akustycznego środowiska są: ustawa Prawo ochrony środowiska z

Bardziej szczegółowo

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie. Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów

Bardziej szczegółowo

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy III. HAŁAS Stan klimatu akustycznego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Spośród wielu rodzajów hałasu (komunikacyjny, komunalny

Bardziej szczegółowo

8. DROGA KRAJOWA NR 94 NA ODCINKU BOLESŁAW - OLKUSZ - SIENICZNO

8. DROGA KRAJOWA NR 94 NA ODCINKU BOLESŁAW - OLKUSZ - SIENICZNO 8. DROGA KRAJOWA NR 94 NA ODCINKU BOLESŁAW - OLKUSZ - SIENICZNO 8.1. Część opisowa 8.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 16 km rozpoczyna się w km 285+500

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o łącznej długości 23.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 92 o łącznej długości 23. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/210/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKOPOMORSKIE Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r. ń ł Ś ł ł ń ó ł ń Ś ł ł Ę ń ł ł Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 5 4. Zakres i metodyka pomiarów... 7 5. Główne źródła hałasu w środowisku...

Bardziej szczegółowo

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Wykonano na podstawie umowy nr 757/2014/Wn-50/MN-PO/D z dnia 07.11.2014 r. na realizację zadania pjb pt. Wykonanie oceny stanu klimatu akustycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

8. Ochrona przed hałasem

8. Ochrona przed hałasem 8. Ochrona przed hałasem 8. Ochrona przed hałasem... 126 8.1. Wprowadzenie... 126 8.2. Charakterystyka i ocena stanu aktualnego... 130 8.2.1. Hałas przemysłowy... 130 8.2.2. Hałas drogowy... 130 8.2.3.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości km

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości km Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/208/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków drogi krajowej nr 11 o łącznej długości km STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 roku Nr XIV/208/11 Sejmik Województwa Wielkopolskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla pięciu odcinków

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2011 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Presje. Wykres 2. Poziomy hałasu w 2010 r. pora dzienna (źródło: IOŚ, WIOŚ) pora dzienna ( ) Laeq [db] Hrubieszów Zamość Puławy

HAŁAS Presje. Wykres 2. Poziomy hałasu w 2010 r. pora dzienna (źródło: IOŚ, WIOŚ) pora dzienna ( ) Laeq [db] Hrubieszów Zamość Puławy HAŁAS Presje Z roku na rok coraz większa emisja hałasu komunikacyjnego do środowiska jest przyczyną pogarszania się komfortu życia. Wciąż rośnie liczba pojazdów na drogach województwa lubelskiego, od 2000

Bardziej szczegółowo

IV.1 WSTĘP Hałas

IV.1 WSTĘP Hałas HAŁAS IV Rozdział IV IV.1 WSTĘP...153 IV.1 WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) Wojewódzkie Inspektoraty

Bardziej szczegółowo

zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa

zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa Załącznik: Uzasadnienie zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przy opracowywaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami połoŝonych

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 7 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo