Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144"

Transkrypt

1 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D Berlin Tel.: Fax: Internet: Upow ażniony i notyf ikow any zgodnie z A rtykułem 10 Dyrektyw y Rady z dnia 21 grudnia 1988 odnośnie zrównania przepisów praw nych i administracyjnych Państw Członkow skich dot. produktów budow lanych (89/106/EEC) Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Tłumaczenie na język polski. Oryginalna wersja dokumentu w języku niemieckim. Nazwa handlowa kotwa sufitowa fischer FDN Właściciel aprobaty Rodzaj i cel zastosowania produktu Okres ważności od do przedłużony od do fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde Waldachtal Kotwa rozporowa o kontrolowanym rozporze wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie do wielopunktowych zamocowań w systemach nienośnych w betonie. 21 luty grudzień grudzień grudzień 2016 Zakład produkcyjny fischerwerke Aprobata zawiera 10 stron włącznie z 3 załącznikami European Organization for Technical Approvals

2 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 2 z 10 / 13 grudzień 2011 I PODSTAWY PRAWNE I USTALENIA OGÓLNE 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik) w zgodności z: Dyrektywą Rady Europy 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącą zrównania przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę Rady Europy 93/68/EEC 2 i rozporządzenie (KE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 3 ; Ustawą o wprowadzeniu do obrotu oraz wolnym obrocie wyrobami budowlanymi, mającą na celu wdrażania Dyrektywy 89/106/EWG Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej zrównania przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie wyrobów budowlanych oraz innymi aktami prawnymi Wspólnoty Europejskiej (ustawa o wyrobach budowlanych BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmienioną poprzez ustawę z dnia 31 października ; Wspólnymi Uregulowaniami w zakresie wnioskowania, przygotowania oraz udzielania Europejskich Aprobat Technicznych zgodnie z załącznikiem do decyzji 94/23/EC 6 Komisji Europejskiej; Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych dla Kotew metalowych do użycia w betonie - rozdział 6: Kotwy do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych" ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do kontrolowania, czy postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej są spełniane. Kontrola taka może zostać przeprowadzona w zakładzie produkcyjnym. Właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej odpowiedzialny jest za zgodność produktów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz za ich sprawność/użyteczność w przewidywanym zakresie użytkowania. 3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przenoszona na producentów lub przedstawicieli producentów, innych niż tych wymienionych na stronie nr 1, lub też na zakłady produkcyjne, inne niż te wymienione na stronie nr 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsche Institut für Bautechnik) może wycofać niniejszą aprobatę techniczną, w szczególności na podstawie informacji Komisji Europejskiej, zgodnie z Art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EEC. 5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być powielana także w formie elektronicznej tylko w wersji nieskróconej/pełnej. Powielanie fragmentów aprobaty dozwolone jest jedynie za pisemną zgodą Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. W takim wypadku fragmenty aprobaty powinny być oznaczone jako takie. Tekst i rysunki broszur reklamowych nie mogą zaprzeczać, ani nadużywać Europejskiej Aprobaty Technicznej. 6 Europejska Aprobata Techniczna jest wydana przez organ aprobujący w jego języku urzędowym. Niniejsza wersja w pełni nawiązuje do wersji wykorzystywanej przez organizację EOTA. Tłumaczenia na inne języki muszą zostać oznaczone jako takie. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40, , str Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220, , str. 1 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284, , str Federalny Dziennik Ustaw część I 1998, str Federalny Dziennik Ustaw część I 2006, str. 2407, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17, , str. 34

3 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 3 z 10 / 13 grudzień 2011 II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis produktu i zakres jego zastosowania 1.1 Opis produktu Kotwa sufitowa fischer FDN jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej galwanicznie, która zostaje umieszczana jest w wywierconym otworze i kotwiona za pomocą kontrolowanego rozporu. Ilustracja produktu oraz jego zastosowanie znajduje się w załączniku nr Zakres zastosowania Kotwa przeznaczona jest do zamocowań, które muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa użycia w myśli Podstawowych Wymagań 4 Dyrektywy 89/106 EEC, a uszkodzenie zamocowań skutkuje niebezpieczeństwem dla życia ludzi. Kotwa może być stosowana wyłącznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych. Definicja pojęcia "wielopunktowego zamocowania niekonstrukcyjnego" zgodnie podana jest w załączniku 1 ETAG 001, w rozdziale 6. Kotwa może być użyta do zakotwień, które wymagają określonej odporności pożarowej. Kotwa może być użyta wyłącznie do zakotwień obciążenia statycznego lub kwasi-statycznego, w zbrojonym lub niezbrojonym betonie normalnym, o klasie wytrzymałości od C20/25 (minimum) do C50/60 (maksimum) zgodnie z normą EN 206-1: Kotwa może być użyta w betonie zarysowanym lub niezarysowanym betonie. Kotwa może być użyta wyłącznie do mocowania elementów, w miejscach, w których panują suche warunki wewnętrzne. Warunki opisane w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej oparte są na podstawie zakładanego okresu użytkowania kotwy przez 50 lat. Dane dotyczące okresu użytkowania nie mogą być rozumiane jako gwarancja producenta, ale mogą być traktowane jedynie jako pomoc przy wyborze właściwego produktu w aspekcie oczekiwanego i ekonomicznie odpowiedniego okresu użytkowania. 2 Charakterystyki produktu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyki produktu Rysunki i dane kotwy zostały zamieszczone w załączniku nr 2. Charakterystyczne wartości materiałowe, wymiary oraz tolerancje kotwy, które nie zostały podane w załączniku nr 2, muszą odpowiadać odpowiednim wartościom zamieszczonym w dokumentacji technicznej 7 odnoszącej się do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Odnośnie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, zakłada się, że kotwa spełnia wymagania klasy A1 odnośnie reakcji na ogień, zgodnie z warunkami decyzji 96/603/EC, poprawionej przez decyzję 2000/605/EC. 7 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej złożona jest w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i może zostać przekazana uprawnionym organom włączonym do procedury potwierdzania o zgodności, o ile jest ona istotna dla zadań realizowanych przez te organy.

4 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 4 z 10 / 13 grudzień 2011 Charakterystyczne parametry niezbędne dla projektowania zakotwień, podane są w załączniku 3. Wartości charakterystyczne do projektowania zakotwień uwzględniających odporność ogniową podane są w załączniku 3, tabeli 4. Wartości te są prawidłowe do zastosowania w systemie, który musi spełnić wymagania określonej klasy odporności ogniowej. Każdy łeb kotwy posiada oznaczenia: znak identyfikacyjny producenta, typ kotwy, rozmiar kotwy zgodnie z załącznikiem 2. Kotwa może być dostarczana wyłącznie jako kompletny produkt. 2.2 Metody weryfikacji Ocena przydatności kotwy do przewidywanego zastosowania w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa zastosowania w myśl Podstawowych Wymagań 4, została wykonana w zgodności z "Wytyczną dla Europejskich Aprobat Technicznych dla kotew metalowych do zastosowania w betonie", z rozdziałem 1 "Kotwy - uwagi ogólne" oraz rozdziałem 6 "Kotwy do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie". Ocena przydatności kotwy do przewidywanego zastosowania w odniesieniu do wymagań odporności na ogień, została wykonana w zgodności z Raportem Technicznym TR 020 "Ocena zakotwień w betonie w odniesieniu odporności na ogień". Uzupełnieniem wymagań, oprócz specyficznych postanowień dotyczących substancji niebezpiecznych objętych niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną, mogą istnieć inne wymagania mające odniesienie do wyrobów (np. transponowane ustawodawstwo europejskie i ustawy krajowe, przepisy prawne i wykonawcze). Aby spełnić warunki dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych, należy spełnić także te wymagania, jeżeli mają one zastosowanie. 3 Ocena poświadczanie zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System poświadczania zgodności Zgodnie z decyzją 97/161/EG Komisji Europejskiej 8, systemem poświadczania zgodności jest system 2(ii) (określany tutaj jako system 2+). System ten zdefiniowany jest następująco: System 2+: Deklaracja producenta o zgodności produktu, na podstawie: (a) Zadań producenta: (1) wstępne badania typu (2) zakładowa kontrola produkcji, (3) testy próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań. (b) Zadań jednostki upoważnionej: (4) certyfikacja zakładowej kontroli produkcji na podstawie: - początkowej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji, - bieżący nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. Uwaga: jednostki upoważnione określane są także jako jednostki notyfikowane. 8 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 67 z dnia

5 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 5 z 10 / 13 grudzień Odpowiedzialność Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent zobowiązany jest do wykonywania ciągłęj wewnętrznej kontroli produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i ustalenia przyjęte przez producenta, powinny być w sposób systematyczny dokumentowane przez zapisywanie sposobu postępowania, procedur oraz wyników kontroli. System kontroli produkcji musi zapewnić, że produkt jest zgodny z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie takie materiały i surowce, które są wyszczególnione w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji musi pozostawać w zgodności z planem kontroli, który jest częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli ustalony jest w kontekście zakładowej kontroli produkcji wykonywanej przez producenta i złożony jest w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji muszą być zapisywane i oceniane zgodnie z postanowieniami planu kontroli Pozostałe zadania producenta. Producent ma obowiązek włączyć na zasadach kontraktu jednostkę uprawnioną do wykonywania zadań określonych w punkcie 3.1 w dziedzinie kotew, w celu realizacji zadań określonych w punkcie W tym celu producent powinien przedłożyć uprawnionej jednostce, plan kontroli określony w punktach i Producent ma obowiązek deklarować zgodność stwierdzeniem, iż dany produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostek uprawnionych Jednostki uprawnione mają obowiązek wykonywać: - początkową inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, - bieżący nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie kontroli. Jednostka uprawniona ma obowiązek zachowywać istotne punkty wyżej wymienionych zadań oraz dokumentować uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski w formie pisemnego raportu. Zaangażowany przez producenta uprawniony organ certyfikujący, ma obowiązek wydawać certyfikaty EC zgodności zakładowej kontroli produkcji, z oświadczeniem o zgodności z wymaganiami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadku gdy wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej i przynależnego planu kontroli nie są spełniane, organ certyfikujący ma obowiązek wycofać certyfikat zgodności i natychmiast poinformować o tym fakcie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. 3.3 Oznakowanie CE Oznaczenie CE musi być uwidocznione na każdym opakowaniu kotew. Po literach "CE" musi występować numer identyfikacyjny uprawnionego organu certyfikującego, jak też następujące dane dodatkowe: - nazwa i adres posiadacza aprobaty (jednostka prawnie odpowiedzialna za produkcję), - dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało dołączone oznakowanie CE, 9 Plan kontroli jest poufną częścią Europejskiej Aprobaty Technicznej i może zostać przekazany tylko uprawnionym organom uczestniczącym w procedurze zaświadczania o zgodności (patrz punkt 3.2.2).

6 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 6 z 10 / 13 grudzień numer certyfikatu zgodności EC zakładowej kontroli produkcji, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - numer wytycznej dla Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETAG 001-6), - rozmiar. 4 Założenia w oparciu o które, przydatność produktu dla przewidzianego zastosowania, została oceniona pozytywnie 4.1 Produkcja Europejska Aprobata Techniczna została wydana dla produktu na podstawie danych i informacji przedłożonych Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej, które służą do identyfikacji ocenionego i poddanego ekspertyzie produktu. Zmiany produktu lub procesu produkcyjnego, które mogłyby spowodować niepoprawność przedłożonych danych i informacji, należy zgłaszać do Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej przed wprowadzeniem takich zmian. Niemiecki Instytut Technik Budowlanych podejmie wówczas decyzję, czy zmiany takie wpływają na aprobatę i w konsekwencji na ważność oznaczenia CE. Jeżeli zmiany miałyby wpływ na aprobatę, wówczas Niemiecki Instytut Technik Budowlanych stwierdzi, czy wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz lub zmian w aprobacie. 4.2 Projektowanie zakotwień Przydatność kotew może zostać przyjęta wyłącznie, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: Zakotwienia zostaną zaprojektowane zgodnie z "Wytyczną dla Europejskich Aprobat Technicznych dla kotew metalowych do użycia w betonie", załącznik C, metoda B, za odpowiedzialnością inżyniera doświadczonego w dziedzinie kotwienia i budownictwa betonowego. Kotwa może być stosowana wyłącznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, definicja wielopunktowego zamocowania znajduje się w załączniku 1 dokumentu ETAG 001, rozdział 6. Kotwa może być użyta wyłącznie raz. Zostaną przygotowane weryfikowalne rysunki oraz obliczenia, które uwzględniają docelowe obciążenia. Pozycja kotwy zaznaczona zostanie na rysunkach projektowych (np. z usytuowaniem w stosunku do zbrojenia lub do podpór). Projekt zamocowania uwzględni, że w przypadku nadmiernego wysunięcia się lub uszkodzenia jednej z kotew, obciążenie zostanie przekazane kotwom sąsiednim. Przy projektowaniu zakotwień z uwzględnieniem narażenia na ogień, należy r o z p a t r z y ć warunki przedstawione w Raporcie Technicznym TR 020 "Ocena przydatności kotwy do przewidzianego zastosowania w odniesieniu do wymagań wytrzymałości na ogień. Odpowiednie wartości charakterystyczne przedstawione są w załączniku 3, tabela 4. Metoda projektowa uwzględnia wyłącznie ogień z jednej strony. Jeżeli ogień oddziaływuje z więcej niż jednej strony, wówczas metoda projektowa może zostać użyta wyłącznie, jeżeli odległość kotwy od krawędzi jest większa niż c 300 mm. W przypadku narażenia na działanie ognia mogą wystąpić miejscowe odpryskiwania. Aby zapobiec wpływowi tych odprysków na zakotwienie, żelbetowy element konstrukcyjny w przypadku zakotwienia w zwykłym betonie C20/25 do C50/60 musi zostać zwymiarowany wg normy EN Elementy konstrukcyjne muszą też zostać wykonane z betonu z domieszkami kwarcowymi i podlegać ochronie przez bezpośrednią wilgocią lub musi występować wyrównywanie wilgotności betonu, tak jak w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. W przypadku trwale wilgotnego betonu głębokość zakotwienia należy powiększyć o minimum 30 mm w stosunku do wartości podanej w aprobacie.

7 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 7 z 10 / 13 grudzień Montaż kotew Przydatność kotwy może zostać uznana za właściwą tylko wtedy, jeżeli zostanie zamontowana w następujący sposób: - Montaż kotwy wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel i pod nadzorem kierownika budowy. - Użycie kotwy wyłącznie z częściami jakie dostarczył producent, wymienianie części kotwy jest niedozwolone. - Montaż kotwy zgodnie ze specyfikacją i rysunkami producenta, z użyciem odpowiednich narzędzi. - Sprawdzenie przed montażem, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym kotwa zostanie umieszczona, znajduje się w podanym zakresie i nie jest niższa niż klasa wytrzymałości betonu, dla którego obowiązują nośności charakterystyczne. - Sprawdzenie, czy beton jest prawidłowo zagęszczony, np. bez znaczących pustek powietrznych. - Odległości od krawędzi i odległości osiowe nie są mniejsze niż określone wartości bez tolerancji ujemnych. - Usytuowanie otworów nie uszkodziło zbrojenia. - W przypadku zaniechania otworu: nowy otwór wykonać w odległości nie mniejszej niż dwukrotna głębokość zaniechanego otworu lub mniejszej, jeżeli zaniechany otwór jest wypełniony zaprawą o wysokiej wytrzymałości oraz jeżeli nie leży on w miejscu i na kierunku działania obciążenia ścinającego lub ukośnego. - Otwór zostanie oczyszczony. - Montaż kotwy zapewniający odpowiednią efektywną głębokość zakotwienia. Warunek ten jest spełniony, jeżeli grubość elementu mocowanego nie jest większa, niż wartości maksymalne podane w załączniku 2. - Rozparcie kotwy następuje poprzez wbicie wystającej części klina do otworu. Kotwa jest poprawnie zamontowana, jeżeli wystająca część zostanie całkowicie wbita. 5 Odpowiedzialność producenta Producent odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie osoby których to dotyczy, otrzymały informację o specyficznych warunkach z rozdziałów 1 i 2, włącznie z załącznikami do których nawiązuje się w tych rozdziałach oraz z rozdziałów 4.2 i 4.3 Informacje te mogą zostać powielone z odpowiednich części niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto producent zobowiązany jest także do umieszczenia czytelnych instrukcji na opakowaniu i/lub na dołączonej ulotce, najlepiej z zamieszczeniem ilustracji. Informacje powinny zawierać co najmniej: - średnicę wiertła, - minimalną efektywną głębokość zakotwienia, - minimalną głębokość otworu, - minimalną oraz maksymalną grubość elementu mocowanego dla danej kotwy, - informację o sposobie montażu, wskazane jest użycie ilustracji, - wskazanie/informację o ewentualnym specjalnym sprzęcie instalacyjnym, - identyfikację partii produkcji. Wszystkie informacje muszą być przedstawione w czytelnej i zrozumiałej formie. Georg Feistel Kierownik Wydziału uwierzytelnił: [okrągła pieczęć Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej] nieczytelny podpis

8 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 8 z 10 / 13 grudzień 2011 Wyłącznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, zgodnie z ETAG 001, rozdział 6, załącznik 1 kotwa sufitowa fischer typ FDN Produkt i jego stan po zamontowaniu Załącznik 1

9 klin trzpień kotwy Tabela 1: Wymiary i materiały kotwa sufitowa fischer FDN 6/5 FDN 6/35 Długość klina [mm] Długość trzpienia [mm] 39 69,5 Materiał Stal wg EN Tabela 2: Parametry montażowe Kotwa sufitowa fischer FDN 6/5 FDN 6/35 Średnica wywierconego otworu d 0 [mm] 6 Głębokość wywierconego otworu h 0 [mm] 40 Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] 32 Minimalna grubość podłoża h min [mm] 80 Maksymalna grubość elementu [mm] 5 35 mocowanego t flx Instrukcja montażu kotwa sufitowa fischer typ FDN Wymiary i materiały Parametry montażowe i instrukcja montażu Załącznik 2

10 Przedłużenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0144 strona 10 z 10 / 13 grudzień 2011 Tabela 3: Metoda projektowa C: wartości charakterystyczne kotwa sufitowa fischer FDN 6/5 FDN 6/35 Obciążenie, w każdym kierunku Wytrzymałość charakterystyczna (w betonie od C20/25 do C50/60) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣm 1) [-] 1,5 Odległości osiowe S cr [mm] 200 Odległości od krawędzi C cr [mm] 150 Obciążenie ścinające ze zginaniem F 0 Rk M 0 2) Rk,5 Charakterystyczny moment zginanający [Nm] 5,4 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 1) Zawiera współczynnik bezpieczeństwa montażu ɣ 2 = 1.0 2) Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie patrz ETAG 001, Załącznik C, Sekcja b) [kn] 5 Kotwa może być stosowana wyłącznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych, definicja mocowania wielopunktowego znajduje się w załączniku 1 instrukcji ETAG 001 rozdział 6. Tabela 4:Wartości charakterystyczne uwzględniające wpływ ognia, w betonie od C20/25 do C50/60 przy obciążeniu w każdym kierunku bez zginania, metoda projektowa C Klasa odporności ogniowej kotwa sufitowa fischer R 30 Charakterystyczna wytrzymałość FRk,fi30 2) [kn] 0,8 R 60 Charakterystyczna wytrzymałość FRk,fi60 2) [kn] 0,7 R 90 Charakterystyczna wytrzymałość FRk,fi90 2) [kn] 0,6 R 120 Charakterystyczna wytrzymałość FRk,fi120 2) [kn] 0,4 R 30 do R 120 1) W przypadku oddziaływania ognia z więcej niż jednej strony, odległość od krawędzi musi być > 300 mm 2) W przypadku braku innych krajowych regulacji, zalecany jest częściowy współczynnik bezpieczeństwa pożarowego ɣm fi = 1,0 W przypadku trwale wilgotnego betonu głębokość zakotwienia należy powiększyć o minimum 30 mm w stosunku do wartości w aprobacie. FDN Odległość osiowa Scr.fi [mm] 200 Odległość od krawędzi Scr,fi [mm] 150 kotwa sufitowa fischer FDN Metoda projektowa C: wartości charakterystyczne Wartości charakterystyczne w betonie z narażeniem na działanie ognia Załącznik 3 Niniejszy dokument nie jest dokumentem oryginalnym, tylko tłumaczeniem z języka angielskiego, jednakże dla

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346 Strona 1 wydanej 1. Grudnia 2009 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Tłumaczenie dokumentu Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung numer Z-21.8-1980. Tłumaczenie oryginału z języka niemieckiego,. Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego Strona 1 udzielonej dnia 17 stycznia 2007 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka prawa cywilnego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49 (0) 30 787 30 0 Fax.: +49 (0) 30 787 30 320 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty i konstrukcje budowlane Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-14/0130

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I 129 FH II i FH II-I INFORMACJE OGÓLNE obciążeń FH II-S, obciążeń FH II-SK, obciążeń FH II-H, obciążeń FH II-B, obciążeń FH II-I, z gwintem wewnętrznym, Zastosowanie: i niezarysowany C20/25 do C50/60. Także

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna. ETA-17/0508 z dnia 20 października 2017 r. Wersja angielska przygotowana przez DIBt oryginał w języku niemieckim

Europejska ocena techniczna. ETA-17/0508 z dnia 20 października 2017 r. Wersja angielska przygotowana przez DIBt oryginał w języku niemieckim Członek Organ zatwierdzający dla wyrobów budowlanych i typów budowli Bautechnisches Prüfamt Instytucja ustanowiona przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Wyznaczona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. 40 MOCOWANIA CHEMICZNE Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. INFORMACJE OGÓLNE Uwaga: nowsza wersja prętów gwintowanych nie posiada znacznika głębokości kotwienia. Ampułka żywiczna R M Pręt

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA DRAFT Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym Nailed-in plastic anchors

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Niemiecki

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT Strona 1 z 8 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej URZĄD PRAWA PUBLICZNEGO 10829 Berlin, Kolonnenstrasse 30L... DIBt Członek EOTA EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0020 Nazwa handlowa: Uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA TITAN PLATE Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie COMING SOON WSZECHSTRONNA Do użycia przy połączeniach ciągłych zarówno do płyt z drewna klejonego

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0573

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0573 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego

Tłumaczenie z języka angielskiego Tłumaczenie z języka angielskiego 3M Fire Protection Products ------------------ DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWYCH Zgodnie z aneksem III do rozporządzenia nr 305/2011 ---- 3M Fire Barrier CP 25WB+ --------------------

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087 Tłumaczenie z języka niemieckiego Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0 Fax: +49(0)30-78730-320 e-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft Member of www.eota.eu Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organization for Technical Assessment) Europejska Ocena Techniczna Draft ETA-16/0509

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6927/2006 Kotwy HAB-H WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań AT-HP Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu System Zamocowań INFORMACJE OGÓLNE Żywica metakrylowa bez styrenu do wysokowydajnych mocowań dla prętów gwintowanych i zbrojenia w betonie (pręty żebrowane).

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087 Tłumaczenie z języka niemieckiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

zamocowania specjalistyczne

zamocowania specjalistyczne zamocowania specjalistyczne strona symbol nazwa nity 70 Nity otwarte aluminium stal zwykła 71 Nity otwarte aluminium stal nierdzewna 72 Nity szczelne aluminium stal zwykła 73 Nity szczelne aluminium stal

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 29 sierpnia 2014

Ocena Techniczna z dnia 29 sierpnia 2014 Member of Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe www.eota.eu Europejska ETA-04/0064

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r.

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r. Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Ważne definicje Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów.

Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. MOCOWANIA CHEMICZNE 73 Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. INFORMACJE OGÓLNE zaprawa iniekcyjna Pręt gwintowany FIS A, stal ocynkowana Pręt gwintowany FIS

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna English language

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 1968 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0724 Strona 1 z czerwca 2013

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0724 Strona 1 z czerwca 2013 Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0724 Strona 1 z 16 30 czerwca 2013 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing of external

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 pobierz plik pdf do wydruku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo