Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej"

Transkrypt

1 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D Berlin Tel.: Fax: Internet: Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-11/0095 Nazwa handlowa Trade name fischer Śruba do betonu FBS, FBS A4 i FBS C fischer Concrete screw FBS, FBS A4 and FBS C Właściciel aprobaty Holder of approval Przedmiot aprobaty i sposób zastosowania produktu Generic type and use Of construction product fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde Waldachtal NIEMCY Śruba do betonu ze stali cynkowanej galwanicznie i nierdzewnej w rozmiarach 8, 10, 12 i 14 do kotwienia w betonie. fischer concrete screw made of galvanised steel and stainless steel of sizes 8, 10, 12 and 14 for use in concrete Okres ważności: Validity: Zakład produkcyjny Manufacturing plant od from do to 12 maja lutego 2016 fischerwerke Niniejsza aprobata zawiera This Approval contains 14 stron łącznie z 6 załącznikami 14 pages including 6 annexes

2 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0095 Strona 2 z 14 / 12 maja 2011 I PODSTAWY PRAWNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 dotyczącą ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych Państw Członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę Rady 93/68/EWG 2 oraz przez Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Ustawą o wprowadzaniu do obrotu i wolnym obrocie wyrobami budowlanymi w celu realizacji dyrektywy 89/106/EWG Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej zrównania przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie produktów budowlanych i innymi aktami prawnymi Wspólnoty Europejskiej (Ustawa o produktach budowlanych) z 28 kwietnia , zmieniona ostatnio rozporządzeniem z dnia 31 października Wspólnymi Zasadami Proceduralnymi wnioskowania, przygotowania i udzielania europejskich aprobat technicznych zgodnie z załącznikiem do Decyzji Komisji 94/23/EG 6 - Wytyczną do Europejskiej Aprobaty Technicznej dla Kotw metalowych do mocowania w betonie Część 3: Kotwy podcinające, ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do kontrolowania, czy spełnione zostały postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Kontrola taka może się odbyć w zakładzie produkcyjnym. Właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej pozostaje jednakże odpowiedzialny za zgodność produktów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz za ich przydatność do przewidywanego celu zastosowania. 3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przenoszona na innych producentów i przedstawicieli producentów niż wymienieni na stronie 1 lub na inne zakłady produkcyjne niż wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej może odwołać niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną w szczególności na podstawie informacji ze strony Komisji zgodnie z Art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być rozpowszechniana jedynie w pełnej postaci - także w przypadku przekazywania drogą elektroniczną. Za pisemną zgodą Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej może nastąpić jednakże częściowe opublikowanie dokumentu. Publikacja dokumentu w formie częściowej powinna zawierać informację, że jest to część dokumentu. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie mogą ani stać w sprzeczności z Europejską Aprobatą Techniczną ani też bezprawnie ją wykorzystywać. 6 Europejska Aprobata Techniczna jest przyznawana przez organ aprobujący w jego języku urzędowym. Niniejsza wersja w pełni odpowiada wersji EOTA. Wersje przetłumaczone na inne języki powinny zawierać informację, że są tłumaczeniem. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dn.11 lutego 1989, S Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia 30 sierpnia.1993, S. 1 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dn. 31 października 2003, S. 1 4 Federalny Dziennik Ustaw część I, 1998, S Federalny Dziennik Ustaw część I, 2006, S 2407, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17 z dn.,20 stycznia 1994, S. 34

3 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0095 Strona 3 z 14 / 12 maja 2011 II SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis produktu i celu jego zastosowania 1.1 Opis produktu budowlanego Śruba do betonu FBS jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej galwanicznie lub stali z powłoką cynkowo-lamelkową lub ze stali nierdzewnej (oznaczona jako FBS A4) lub ze stali wysoko odpornej na korozję (oznaczona jako FBS C) w rozmiarach 8, 10, 12 i 14. Kotwa jest wkręcana do uprzednio nawierconego cylindrycznego otworu. Podczas wkręcania kotwy jej specjalny gwint nacina w podłożu kotwiącym gwint wewnętrzny. Zakotwienie następuje poprzez połączenie kształtowe gwintu specjalnego. W załączniku 1 przedstawiono produkt i jej zamocowanie w podłożu. 1.2 Cel zastosowania Kotwy przeznaczone są do zastosowań, w przypadku których muszą zostać spełnione wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej i stateczności oraz bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu istotnych wymagań 1 i 4 Dyrektywy 89/106/EWG i w przypadku których defekt kotwy może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia osób i/lub znaczne straty ekonomiczne. Kotwa może być stosowana w zamocowaniach, względem których stawiany jest wymóg ognioodporności. Kotwa może być stosowana wyłącznie w zamocowaniach poddawanych statycznemu lub quasi statycznemu obciążeniu w zwykłym betonie zbrojonym lub niezbrojonym o klasie wytrzymałości co najmniej C20/25 i maksymalnie C50/60 zgodnie z normą EN 206: Może ona być mocowana w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Kotwa ze stali ocynkowanej galwanicznie lub ze stali z powłoką cynkowo lamelową: Śruba do betonu FBS może być stosowana wyłącznie w elementach konstrukcyjnych w warunkach suchych pomieszczeń wewnętrznych. Kotwa ze stali nierdzewnej: Śruba do betonu FBS A4 może być stosowana w elementach konstrukcyjnych w suchych pomieszczeniach wewnętrznych oraz na zewnątrz (włącznie z atmosferą przemysłową i nadmorską) lub w pomieszczeniach wilgotnych, jeśli nie występują tam szczególnie agresywne warunki. Do tychże szczególnie agresywnych warunków zalicza się np. stale zmieniające się zanurzanie w wodzie morskiej lub strefy rozpryskiwania wody morskiej, otoczenie zawierające chlor w krytych pływalniach lub atmosferę o ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje odsiarczania spalin lub tunele drogowe, w których stosuje się środki odladzające nawierzchnię). Kotwa ze stali o wysokiej odporności na korozję: Śruba do betonu FBS C może być stosowana w elementach konstrukcyjnych w suchych pomieszczeniach wewnętrznych oraz na zewnątrz, w pomieszczeniach wilgotnych lub w szczególnie agresywnych warunkach. Do tychże szczególnie agresywnych warunków zalicza się np. stale zmieniające się zanurzanie w wodzie morskiej lub strefy rozpryskiwania wody morskiej, otoczenie zawierające chlor w krytych pływalniach lub atmosferę o ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. instalacje odsiarczania spalin lub tunele drogowe, w których stosuje się środki odladzające nawierzchnię).

4 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0095 Strona 4 z 14 / 12 maja 2011 Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej przyjęto na podstawie założonego okresu użytkowania kotwy wynoszącego 50 lat. Dane dotyczące okresu użytkowania nie mogą być interpretowane jako gwarancja producenta, lecz służą jedynie jako pomoc przy wyborze właściwego produktu w aspekcie oczekiwanego i ekonomicznie uzasadnionego okresu użytkowania obiektu. 2 Cechy produktu i metody weryfikacji 2.1 Cechy produktu Kotwa odpowiada rysunkom i danym zamieszczonym w załącznikach 2. Parametry materiałów, wymiary i tolerancje kotwy, których nie podano w załączniku 2 muszą odpowiadać informacjom wyszczególnionym w dokumentacji technicznej 7 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Pod względem wymogów przeciwpożarowych zakłada się, że śruba do betonu FBS firmy fischer spełnia wymagania klasy A1 w odniesieniu do zachowania w przypadku pożaru w zgodności z postanowieniami Decyzji Komisji 96/603/WE, zmienionej przez 2000/605/WE. Charakterystyczne parametry kotwy dla zwymiarowania zamocowań podane są w załącznikach 4 i 5. Parametry charakterystyczne dla zwymiarowania zamocowań w odniesieniu do ognioodporności podano w załączniku 6. Obowiązują one dla zastosowania w systemie, który musi spełniać wymogi określonej klasy ognioodporności. Każdą kotwę oznaczyć należy znakiem identyfikacyjnym producenta, typem kotwy, średnicą i długością zgodnie z załącznikiem 2. Kotwa może być pakowana i dostarczana tylko jako jednolita jednostka mocująca. 2.2 Metody weryfikacji Ocena przydatności kotwy do przewidywanego celu zastosowania pod względem wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej i stateczności oraz bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu istotnych wymagań 1 i 4 została przeprowadzona w zgodności z Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych dla kotw metalowych do stosowania w betonie, część 1 Kotwy - informacje ogólne i część 3: Kotwy podcinające na podstawie opcji 1. Ocena przydatności kotwy do przewidywanego celu zastosowania pod względem ognioodporności została przeprowadzona zgodnie z Raportem Technicznym TR020 "Ocena kotwień w betonie pod względem ognioodporności". W uzupełnieniu właściwych postanowień niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, odnoszących się do substancji niebezpiecznych, produkty te mogą podlegać innym wymaganiom w zakresie obowiązywania tej Aprobaty (np. transponowane prawodawstwo europejskie oraz krajowe przepisy prawne i administracyjne). Aby spełnić postanowienia Dyrektywy o produktach budowlanych, konieczne jest zachowanie także i tych wymagań. 7 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej złożona jest w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i, jeśli to istotne dla zadań placówek upoważnionych włączonych w postępowanie dotyczące świadectw zgodności, wydawane upoważnionym placówkom.

5 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0095 Strona 5 z 14 / 12 maja Ocena i poświadczanie zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System poświadczania zgodności Zgodnie z Decyzją 96/582/WE Komisji Europejskiej 8 stosować należy system 2(i) (określany jako system 1) poświadczania zgodności. Opis tego systemu poświadczania zgodności przedstawiono poniżej: System 1: Certyfikacja zgodności produktu poprzez upoważnioną jednostkę certyfikującą na postawie: (a) Zadań producenta: (1) Zakładowa kontrola produkcji (2) Dodatkowe badania próbek pobranych w zakładzie przez producenta zgodnie z uzgodnionym planem kontroli (b) Zadania jednostki uprawnionej: (3) - wstępne badanie produktu (4) - wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji (5) - bieżący nadzór, ocena i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji Uwaga: jednostki uprawnione określane są także mianem jednostek notyfikowanych. 3.2 Kompetencje Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent musi prowadzić stały własny nadzór nad produkcją. Wszystkie zalecone przez producenta dane, wymagania i przepisy należy systematycznie dokumentować w formie pisemnych instrukcji zakładowych i procedur, włącznie z zapisem uzyskanych wyników. Zakładowa kontrola produkcji ma za zadanie zapewnić, aby produkt pozostawał w zgodności z tą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może używać jedynie materiałów wyjściowych/surowców/elementów składowych wymienionych w dokumentacji technicznej tej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji musi być zgodna z planem kontroli będącym częścią dokumentacji technicznej tej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli ustalony został w związku z realizowanym przez producenta systemem zakładowej kontroli produkcji i przedłożony w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9 Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy dokumentować i oceniać zgodnie z postanowieniami planu kontroli Pozostałe zadania producenta Producent ma obowiązek na podstawie umowy włączyć do realizacji działań wynikających z rozdziału jednostkę uprawnioną do realizacji zadań w zakresie kotw zgodnie z rozdziałem 3.1. W tym celu producent powinien przedłożyć uprawnionej jednostce plan kontroli zgodnie z rozdziałami i Producent ma obowiązek przekazać deklarację zgodności ze stwierdzeniem, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami tej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 8 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 254 z dnia Plan kontroli stanowi poufną częścią składową dokumentacji tej Europejskiej Aprobaty Technicznej i jest wydawany wyłącznie uprawnionym placówkom włączonym w procedurę poświadczania zgodności. Patrz rozdział 3.2.2

6 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0095 Strona 6 z 14 / 12 maja Zadania jednostki uprawnionej Jednostka uprawniona powinna wykonać następujące zadania zgodnie z planem kontroli: - Wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji - Bieżący nadzór, ocena i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji Jednostka uprawniona powinna w pisemnym sprawozdaniu udokumentować istotne punkty wymienionych powyżej działań, a także osiągnięte wyniki i wnioski. Zaangażowana przez producenta uprawniona jednostka certyfikująca ma obowiązek przyznania certyfikatu zgodności CE z oświadczeniem, że produkt jest zgodny z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Jeżeli postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej i przynależnego planu kontroli nie byłyby spełniane, jednostka certyfikująca ma obowiązek wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego poinformowania Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Oznakowanie CE Znak CE umieścić należy na każdym opakowaniu kotew. Po literach CE podać należy ewent. numer identyfikacyjny uprawnionej jednostki certyfikującej, a także następujące dodatkowe informacje: - Nazwę i adres właściciela Aprobaty (osobę prawną odpowiedzialną za produkcję) - Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak CE - Numer Certyfikatu Zgodności WE dla produktu - Numer Europejskiej Aprobaty Technicznej - Numer wytycznej dla Europejskiej Aprobaty Technicznej - Kategorie zastosowań (ETAG 001-1, opcja 7) - Rozmiar 4 Założenia, zgodnie z którymi przydatność produktu do przewidzianego celu zastosowania została oceniona pozytywnie. 4.1 Produkcja Europejska Aprobata Techniczna została wydana dla produktu na podstawie uzgodnionych danych i informacji, które zostały złożone w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i służą identyfikacji ocenianego produktu. Zmiany dotyczące produktu lub procesu produkcji, mogące doprowadzić do tego, że złożone dane i informacje przestaną być prawidłowe, należy zgłosić do Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zadecyduje o tym, czy takie zmiany mają wpływ na aprobatę i skutkiem tego na ważność oznakowania CE przydzielonego na postawie Aprobaty, oraz o tym, czy konieczna jest dodatkowa ocena lub zmiana Aprobaty Wymiarowanie zakotwień Przydatność kotwy zostanie spełniona pod następującymi warunkami: Wymiarowanie zakotwień przeprowadzane jest w zgodności z Wytycznymi dla europejskiej aprobaty technicznej dla kotew metalowych, przeznaczonych do kotwienia w betonie, załącznik C, procedura A, na odpowiedzialność inżyniera posiadającego odpowiednie doświadczenie w zakresie kotwienia i budownictwa betonowego.

7 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0095 Strona 7 z 14 / 12 maja 2011 Uwzględniając obciążenia działające na zamocowania, należy sporządzić możliwe do weryfikacji obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych należy podać położenie kotwy (np. usytuowanie kotwy w stosunku do zbrojenia lub do podpór, w betonie zarysowanym i niezarysowanym itp.). Przy wymiarowaniu zamocowań w warunkach pożaru należy przestrzegać postanowień Raportu Technicznego TR 020 "Ocena zakotwień w betonie pod względem ognioodporności". Miarodajne, charakterystyczne parametry kotew podano w załączniku 6, tabela 8 i 9. Metoda wymiarowania obowiązuje dla jednostronnego oddziaływania pożaru na element konstrukcyjny. W przypadku wielostronnego oddziaływania pożarowego metodę można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy odstęp kotwy od krawędzi wynosi c 300 mm. 4.3 Montaż kotwy Przydatność kotwy można przyjąć jedynie wówczas, jeśli zachowane zostaną następujące warunki montażu: - Montaż kotwy przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy, - Montaż tylko w takim stanie, w jakim kotwa została dostarczona przez producenta, - Montaż kotwy według informacji producenta i zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, - Sprawdzenie przed montażem kotwy, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym ma zostać osadzona kotwa, nie jest niższa niż klasa wytrzymałości betonu, dla której obowiązują nośności charakterystyczne, - Prawidłowe zagęszczenie betonu, np. brak istotnych porów, - Zachowanie ustalonych odstępów od krawędzi i odstępów osiowych bez tolerancji ujemnych - Rozmieszczenie otworów bez uszkodzenia zbrojenia, - W przypadku źle wywierconych otworów: umieszczenie nowego otworu w odległości odpowiadającej przynajmniej podwójnej głębokości źle wywierconego otworu lub w mniejszej odległości, jeśli źle wywiercony otwór zostanie wypełniony zaprawą o dużej wytrzymałości i nie leży on na kierunku przyłożonego obciążenia poprzecznego lub skośnego, - Oczyszczenie otworu ze zwiercin zgodnie z załącznikiem 3, - Takie osadzenie kotwy, że jej długość w betonie będzie odpowiadać co najmniej wartości h nom zgodnie z załącznikiem 3, tabela 2, - Nie będzie możliwe łatwe dalsze wkręcanie kotwy, - Łeb kotwy przylega całą powierzchnią do elementu mocowanego i nie jest uszkodzony, - Kotwa może zostać użyta tylko jednorazowo. 5 Obowiązki producenta Zadaniem producenta jest zadbanie o to, aby wszyscy zainteresowani zostali poinformowani o postanowieniach szczególnych zgodnie z rozdziałami 1 i 2 wraz z załącznikami, oraz rozdziałami 4.2 i 4.3. Informacja ta może zostać przekazana w postaci odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto wszystkie informacje dotyczące montażu muszą zostać podane na opakowaniu i/lub ulotce dołączonej do opakowania, najlepiej w formie obrazowej.

8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0095 Strona 8 z 14 / 12 maja 2011 Przedstawić zależy przynajmniej następujące informacje: - Średnica wiertła, - Rozmiar kotwy, - Maksymalna grubość elementu kotwionego, - Minimalna głębokość zakotwienia, - Minimalna głębokość wywierconego otworu, - Informacje dotyczące montażu wraz z czyszczeniem otworu, najlepiej w formie obrazowej, - Wskazówka dotycząca koniecznych narzędzi montażowych, - Numer partii produkcyjnej. Wszystkie informacje przekazać należy w czytelnej i zrozumiałej formie. Georg Feistel Kierownik Wydziału Uwierzytelniono

9 Strona 9 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095, wydanej w dniu 12 maja 2011 Głębokość wkręcania h norm Głębokość otworu h 1 Grubość podłoża h min Grubość elementu mocowanego t fix fischer Śruba do betonu FBS, FBS A4 i FBS C Produkt i stan po zamontowaniu Załącznik 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095

10 Strona 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095, udzielonej w dniu 12 maja 2011 Cechowanie FBS 8 ST i FBS 10 ST z gwintem przyłączeniowym i łbem sześciokątnym np. FBS 10x120 M12x20 ST FBS-S z łbem sześciokątnym np. FBS 10x100 S A4 Cechowanie FBS SK z łbem stożkowym i gniazdem typu Torx np. FBS 10x75 SK FBS -US ze zintegrowaną podkładką i łbem sześciokątnym np. FBS 10x100 US Cechowanie FBS-US ze zintegrowaną podkładką, łbem sześciokątnym i gniazdem typu Torx (tylko dla FBS 8) np. FBS 10x100 US Cechowanie: Typ śruby: FBS / TSM Średnica otworu w mm: np. 10 Długość kotwy w mm: np. 100 np.: FBS Tabela 1: Wymiary Rozmiar kotwy Długość śruby Średnica rdzenia Średnica zewnętrzna Materiał FBS Materiał FBS A4 Materiał FBS C Stal EN , cynkowana galwanicznie zgodnie z DIN EN ISO 4042 lub powłoka cynkowo-lamelowa zgodnie z EN ISO ( 5 m) lub lub lub fischer Śruba do betonu FBS, FBS A4 i FBS C Kształty łba Wymiary i materiały kotew; Załącznik 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095

11 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095, wydanej w dniu 12 maja 2011 Tabela 2: Parametry montażowe Rozmiar kotwy Średnica nominalna wiertła Średnica ostrza wiertła Głębokość otworu Długość kotwy w betonie Otwór przelotowy w elemencie mocowanym Instrukcja montażu Wywiercić otwór Oczyścić otwór Zamontować śrubę do betonu Tabela 3: Minimalna grubość podłoża oraz minimalne odstępy osiowe i odstępy od krawędzi Rozmiar kotwy Min. grubość podłoża Min. odstęp od krawędzi Min. odstęp osiowy fischer Śruba do betonu FBS, FBS A4 i FBS C Parametry montażowe Załącznik 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095

12 Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095, wydanej w dniu 12 maja 2011 Tabela 4: Metoda wymiarowania A Nośności charakterystyczne przy obciążeniu wyrywającym Rozmiar kotwy Zniszczenie stali Nośność charakterystyczna Przynależny częściowy współczynnik bezpieczeństwa Wyrywanie Nośność charakterystyczna w betonie zarysowanym C 20/25 Nośność charakterystyczna w betonie niezarysowanym C 20/25 Wyrywanie nie jest miarodajne Wyrywanie nie jest miarodajne Współczynniki zwiększające nośność charakterystyczną w zarysowanym i niezarysowanym betonie Częściowy współcz. bezpiecz. Wyrywanie i rozłupywanie betonu Efektywna głębokość zakotwienia Odstęp od krawędzi Odstęp osiowy Przynależny częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) O ile nie istnieją inne uregulowania krajowe 2) Zawarty jest częściowy współczynnik bezpieczeństwa 2 = 1,0 Tabela 5: Przemieszczenia pod centrycznym obciążeniem wyrywającym Rozmiar kotwy Centryczne obciążenie wyrywające Przemieszczenie fischer Śruba do betonu FBS, FBS A4 I FBS C Metoda wymiarowania A Nośności charakterystyczne pod obciążeniem wyrywającym Przemieszczenia Załącznik 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095

13 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095, wydanej w dniu 12 maja 2011 Tabela 6: Metoda wymiarowania A Nośności charakterystyczne przy obciążeniu ścinającym Rozmiar kotwy Zniszczenie stali bez dźwigni Charakterystyczna nośność na ścinanie Przynależny częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zniszczenie stali z dźwignią Charakterystyczny moment zginający Przynależny częściowy współczynnik bezpieczeństwa Wyrywanie betonu po stronie bez obciążenia Współczynnik k ETAG 001 Załącznik C Równanie (5.6) Zniszczenie krawędzi betonu Działająca długość kotwy przy obciążeniu poprzecznym Działająca średnica zewnętrzna Przynależny częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) O ile nie istnieją inne regulacje krajowe 2) Zawarty jest częściowy współczynnik bezpieczeństwa 2 = 1,0 Tabela 7: Przemieszczenia pod obciążeniem ścinającym Rozmiar kotwy Obciążenie ścinające Przemieszczenie Wskazówki dotyczące wymiarowania przy obciążeniu ścinającym: Ogólnie rzecz biorąc nie są zachowane warunki wg ETAG 001 Załącznik C, punkt a) i punkt b), gdyż otwór przelotowy w elemencie mocowanym zgodnie z Załącznikiem 3 tabela 2 jest większy niż wartości podane w Załączniku C, tabela 4.1 dla odpowiednich średnic kotew. fischer Śruba do betonu FBS, FBS A4 i FBS C Metoda wymiarowania A Wartości charakterystyczne pod obciążeniem ścinającym Przemieszczenia Załącznik 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095

14 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095, wydanej w dniu 12 maja 2011 Tabela 8: Wartości charakterystyczne w warunkach oddziaływania pożarowego w betonie C20/25 do C50/60 przy obciążeniu wyrywającym Klasa ognioodporności Odstęp osiowy Odstęp od krawędzi 1) 1) Jeśli oddziaływanie pożarowe występuje z więcej niż jednej strony, odstęp od krawędzi musi wynosić 300 mm. 2) Jeśli nie istnieją inne regulacje krajowe, dla oddziaływania pożarowego zalecany jest częściowy współczynnik bezpieczeństwa M,fi = 1,0. Tabela 9: Wartości charakterystyczne w warunkach oddziaływania pożarowego w betonie C20/25 do C50/60 przy obciążeniu wyrywającym Klasa ognioodporności Odstęp osiowy Odstęp od krawędzi 1) 1) Jeśli oddziaływanie pożarowe występuje z więcej niż jednej strony, odstęp od krawędzi musi wynosić 300 mm. 2) Jeśli nie istnieją inne regulacje krajowe, dla oddziaływania pożarowego zalecany jest częściowy współczynnik bezpieczeństwa M,fi = 1,0. 3) Dla wersji śrub z łbem sześciokątnym lub stożkowym 4) Dla wersji śrub z gwintem przyłączeniowym fischer Śruba do betonu FBS, FBS A4 i FBS C Wartości charakterystyczne w warunkach oddziaływania pożarowego Załącznik 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0095

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo