Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim."

Transkrypt

1 Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L Berlin Deutschland Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Uprawniony oraz notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 odnośnie - zrównania przepisów prawnych i administracyjnych Państw Członków dot. produktów budowlanych (89/106/EWG) Członek EOTA Member o f EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Nazwa handlowa Trade name Właściciel Aprobaty Holder of approval Kotwa fischer FAZ II fischer Anchor Bolt FAZ II fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Weinha de Waldachtal Rodzaj i sposób zastosowania produktu Generic type and use of construction product Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcenia w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 oraz M24 do stosowania w betonie. Torque controlled expansion anchor made of sizes M8, MI, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete Okres ważności: Validity: od from do to 9.grudnia grudnia 2013 Zakład produkcyjny Manufacturing plant fischerwerke Aprobata zawiera This Approval contains Aprobata zastępuje This Approval replaces 16 stron włącznie z 8 aneksami 16 paged including 8 annexes ETA-05/0069 ważna od do ETA-05/0069 with validity from to E u r o p ä i s c h e O r g a n i s a t i o n f ü r T e c h n i s c h e Z u l a s s u n g e n E u r o p e a n O r g a n i s a t i o n f o r T e c h n i c a l A p p r o v a l s

2 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 I PODSTAWY PRAWNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza europejska aprobata techniczna została wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsches Institut für Bautechnik] zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej przybliżenia ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EWG Rady 2 oraz przez Rozporządzenie (EG) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Z ustawą o wprowadzaniu do obrotu i wolnym obrocie towarowym produktami budowlanymi odnośnie wdrażania Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej przybliżenia przepisów prawnych i administracyjnych Krajów Członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej (Ustawa o produktach budowlanych - BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmieniona przez ustawę z dnia ; - Wspólnymi proceduralnymi regułami wnioskowania, przygotowania i udzielania europejskich aprobat technicznych zgodnie z załącznikiem do Decyzji Komisji 94/23/EG 6 ; - Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych dla kotew metalowych do stosowania w betonie Część 2: rozporowe kotwy z kontrolowanym momentem dokręcenia", ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsches Institut für Bautechnik] jest uprawniony do sprawdzania, czy zostały spełnione postanowienia dotyczące niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Sprawdzenie może się odbyć w zakładzie produkcyjnym. Właściciel europejskiej aprobaty technicznej pozostaje jednakże odpowiedzialny za zgodność produktów z europejską aprobatą techniczną oraz za ich przydatność do przewidywanego celu zastosowania. 3 Niniejsza europejska aprobata techniczna nie może być przenoszona na osoby i producentów innych, niż wyszczególniono na stronie 1 lub na przedstawicieli producentów lub też na zakłady produkcyjne inne, niż wyszczególniono na stronie 1 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 4 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsche Institut für Bautechnik] może wycofać europejską aprobatę techniczną, w szczególności na podstawie informacji ze strony Komisji zgodnie z Art. 5 Ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Europejska aprobata techniczna może być rozpowszechniana jedynie w formie pełnej - także w przypadku przekazywania drogą elektroniczną. Za pisemną zgodą Instytutu Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej może jednakże być dokonane częściowe rozpowszechnienie dokumentu. Częściowe kopie dokumentu powinny być dokładnie oznaczone jako niepełne. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie mogą być sprzeczne bądź nadużywać europejskiej aprobaty technicznej. 6 Niniejsza europejska aprobata techniczna jest wydawana przez Organ aprobujący w jego języku urzędowym. Niniejsza wersja odpowiada wersji EOTA. Tłumaczenia na inne języki należy wyraźnie oznaczyć Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia , str. 12 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia , S. 1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dnia , str. 25 Federalny Dziennik Ustaw I, str. 812 Federalny Dziennik Ustaw I, str.2, 15 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17 z dnia , str. 34 Z Deutsches Insti tut für B au te ch ni k /06 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

3 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 II WARUNKI EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis produktu budowlanego i jego zastosowanie 1.1 Opis produktu Kotwa fischer FAZ II w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24 wykonywana jest ze stali pokrytej elektrolityczną powłoką cynkową, ze stali nierdzewnej (oznaczonej jako A4 ) albo ze stali wysoko odpornej na korozję (oznaczonej jako C ) która jest osadzana w wywierconym otworze i zakotwiona przez rozpór z kontrolowanym momentem dokręcenia. W załączniku 1 jest zilustrowany produkt i jego zastosowanie. 1.2 Zastosowanie Kotwa jest przeznaczona do zamocowań, w przypadku których wymagania odnośnie mechanicznej wytrzymałości i trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania w myśl podstawowych wymagań 1 i 4 Dyrektywy 89/106/EWG muszą zostać spełnione, ponieważ zniszczenie zakotwienia wykonanego z tych produktów mogłoby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i / lub do poważnych następstw ekonomicznych. Kotwa może być użyta do zakotwień z wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej. Kotwa może być stosowana do zakotwień poddawanych statycznemu lub quasi statycznemu obciążeniu w zbrojonym i niezbrojonym betonie klasy od B25 do B zgodnie z normą EN 206: Może ona być mocowana w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Kotwa fischer FAZ II ze stali ocynkowanej galwanicznie Może ona być użyta tylko do mocowania konstrukcji w warunkach suchych, wewnątrz pomieszczeń. Kotwa fischer FAZ II A4 ze stali nierdzewnej Kotwa ze stali nierdzewnej A4 może być zastosowana w warunkach suchych, wewnątrz budynków jak również na zewnątrz (włącznie w atmosferze przemysłowej i w pobliżu morza) albo w pomieszczeniach mokrych, jeśli nie ma tam wyjątkowo agresywnego otoczenia. Do takiego otoczenia należy np. ciągłe naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej albo umieszczenie w rejonie rozpryskiwania wody morskiej, albo atmosfera basenów krytych zawierająca chlor, albo atmosfera ekstremalnie zanieczyszczona chemicznie (np. przy instalacji odsiarczania spalin albo w tunelach, w których zastosowano środki do usuwania oblodzenia. Kotwa fischer FAZ II C ze stali wysokoodpornej na korozję Kotwa ze stali wysokoodpornej na korozję może być zastosowana w warunkach suchych, wewnątrz budynków, jak również na zewnątrz, w mokrych pomieszczeniach albo w szczególnie w warunkach wyjątkowo agresywnego otoczenia. Do takiego otoczenia należy np. ciągłe naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej albo umieszczenie w rejonie rozpryskiwania wody morskiej, albo atmosfera basenów krytych zawierająca chlor, albo atmosfera ekstremalnie zanieczyszczona chemicznie (np. przy instalacji odsiarczania spalin albo w tunelach, w których zastosowano środki do usuwania oblodzenia) Postanowienia niniejszej europejskiej aprobaty technicznej przyjęte są na podstawie założonego okresu użytkowania kotwy przez 50 lat. Dane dotyczące okresu użytkowania kotwy nie mogą być rozumiane jako gwarancja producenta, lecz należy je rozpatrywać jedynie jako pomoc przy wyborze właściwego produktu w aspekcie oczekiwanego i ekonomicznie odpowiedniego okresu użytkowania budowli. porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

4 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Charakterystyka produktu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka produktu Kotwa odpowiada rysunkom i danym zamieszczonym w załącznikach 2 i 3. Parametry materiałowe oraz wymiary i tolerancje kotwy, których nie podano w załącznikach 2 i 3 odpowiadają wartościom zapisanym w dokumentacji technicznej 7 przedłożonej do tej europejskiej aprobaty technicznej. W odniesieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej można przyjąć, że kotwa spełnia wymagania klasy odporności ogniowej A1, zgodnie z przepisami Decyzji 96/3/EG Komisji Europejskiej, ( poprawiona 2000/5/EWG) Wartości charakterystyczne do projektowania zakotwień są podane w załącznikach 5 i 6. Wartości charakterystyczne do projektowania zakotwień w związku odpornością ogniową są podane w załącznikach 7 i 8. Mogą być stosowane w systemach, które wymagają odpowiedniej klasy ognioodporności. Każda kotwa została oznaczona znakiem producenta, rodzajem, wielkością gwintu oraz maksymalną grubością elementu mocowanego według załącznika 2. Każda kotwa ze stali nierdzewnej A4 została dodatkowo oznaczona znakiem A4,a Każda kotwa ze stali o wysokiej odporności została dodatkowo oznaczono znakiem C Kotwa może być pakowana i dostarczana jako kompletny element mocujący. 2.2 Metody weryfikacji Sprawdzenie przydatności kotew do przewidywanego zastosowania w zależności od wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania w myśl podstawowych wymagań 1 oraz 4 zostało przeprowadzone w zgodności z "Wytycznymi dla europejskich aprobat technicznych dla kotew metalowych do zakotwienia w betonie", ETAG1 Część 1 "Kotwa Uwagi ogólne" oraz Część 2 "Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcenia", na podstawie Opcji 1. Ocena przydatności kotwy do przewidywanego zastosowania w zależności od wymagań ognioodporności została wykonana zgodnie z raportem technicznym TR 020 "Szacowanie kotwień w betonie dotyczące ognioodporności". Dodatkowo do postanowień określonych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej, dotyczących bezpieczeństwa, może być konieczne spełnienie innych wymagań odnośnie stosowania tych produktów (np. zmiany w ustawodawstwie europejskim oraz krajowe przepisy prawne i administracyjne). Ażeby wypełnić postanowienia dyrektywy muszą być przestrzegane także te wymagania. 7 Dokumentacja techniczna do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest złożona w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i o ile jest ona istotna dla zadań uprawnionych organów włączonych do procedury potwierdzania zgodności, to powinna być przekazana tym organom. Z porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

5 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Ocena zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System poświadczania zgodności Zgodnie z Decyzją 96/582/EG Komisji europejskiej 8 należy stosować system 2(i) (określony również jako system 1) oceny zgodności. Ten system oceny zgodności jest opisany poniżej, jak następuje: System 1: Certyfikacja zgodności produktu przez uprawniony organ certyfikacji na podstawie: (a) Zadania producenta: (1) Zakładowa kontrola produkcji; (2) Dodatkowe testy pobranych próbek w zakładzie przez producenta według ustalonego planu kontroli; (b) Zadania uprawnionego organu: (3) Początkowe badania typu dla produktu; (4) Początkowa inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji; (5) Bieżące nadzorowanie, sprawdzanie i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji. Adnotacja: Uprawnione organy są także nazywane "organami notyfikowanymi". 3.2 Obowiązki Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent musi przeprowadzać stały nadzór produkcji. Wszystkie dane, wymagania, przepisy przyjęte przez producenta należy systematycznie dokumentować w formie pisemnych instrukcji zakładowych z zapisem rezultatów. Ten system kontroli produkcji powinien zapewniać, że produkt jest zgodny z niniejszą europejską aprobatą techniczną. Producent może stosować tylko materiałów i surowców które są wyszczególnione w dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Zakładowa kontrola produkcji musi być zgodna z planem kontroli z czerwca 2007, który jest częścią dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Plan kontroli jest ustalony w powiązaniu z systemem zakładowej kontroli produkcji realizowanym przez producenta i został on przedłożony w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy przechowywać i poddawać je ocenie zgodnie z postanowieniami planu kontroli Pozostałe zadania producenta Producent ma obowiązek na podstawie umowy, zaangażować organ, który jest uprawniony do zadań według rozdziału 3.1 w dziedzinie kotew, do realizacji czynności wymienionych w rozdziale W tym celu producent powinien przedłożyć uprawnionemu organowi plan kontroli zgodnie z rozdziałem i Producent powinien sporządzić deklarację zgodności zawierającą oświadczenie, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. zgodności CE będącego potwierdzeniem, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Jeżeli postanowienia niniejszej europejskiej aprobaty technicznej oraz odpowiedniego planu kontroli nie są spełnione, to organ certyfikacyjny ma obowiązek wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 7 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 254 z dnia Plan kontroli jest poufną częścią składową dokumentacji dla powyższej europejskiej aprobaty technicznej i jest wydawany tylko uprawnionym organom zaangażowanym w procedurę oceny zgodności. Patrz rozdział porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

6 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Zadania uprawnionych organów Uprawniony organ powinien wykonać następujące zadania, zgodnie z planem kontroli: - Początkowe badanie typu dla produktu, - Początkowa inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji, - Bieżące nadzorowanie, kontrola i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji zgodnie z planem kontroli, Uprawniony organ powinien zachowywać wyżej wymienionych działania oraz udokumentować uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski w pisemnym sprawozdaniu. Zaangażowany przez producenta uprawniony organ certyfikujący ma obowiązek przyznania certyfikatu zgodności UE, wraz z zaznaczeniem, iż produkt odpowiada wszystkim warunkom określonym w tej europejskiej aprobacie technicznej. Jeśli warunki europejskiej aprobaty technicznej i związany z nią plan kontroli nie zostałyby spełnione, to organ certyfikujący ma obowiązek anulować certyfikat zgodności i niezwłocznie poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE należy umieścić na każdym opakowaniu kotew. Po literach "CE" należy umieścić numer identyfikacyjny uprawnionego organu certyfikacyjnego, jak też następujące dane dodatkowe: - Nazwę i adres właściciela aprobaty (osoba prawna odpowiedzialna za produkcję), - Dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało umieszczone oznakowanie CE, - Numer certyfikatu zgodności EC [Wspólnoty Europejskiej] dla produktu, - Numer europejskiej aprobaty technicznej, - Numer wytycznych dla europejskiej aprobaty technicznej, - Kategoria użytkowania (ETAG Opcja 1), - Rozmiar. 4 Założenia będące podstawą do pozytywnej oceny przydatność produktu dla przewidzianego celu. 4.1 Produkcja Kotwa jest wytwarzana zgodnie z postanowieniami europejskiej aprobaty technicznej poprzez zautomatyzowany proces produkcyjny jak stwierdzono podczas inspekcji fabryki przeprowadzonej przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i uprawniony organ i przedstawiony w dokumentacji technicznej. Europejska aprobata techniczna zostało wydana dla produktu na podstawie uzgodnionych danych i informacji, które znajdują się w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i identyfikują poddany ekspertyzie i oceniony produkt. Zmiany produktu lub metody produkcji, które mogą skutkować tym ze złożone w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, należy tam zgłosić przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zadecyduje o tym, czy takie zmiany mają wpływ na aprobatę i w następstwie na ważność oznakowania CE umieszczonego na podstawie aprobaty, czy też nie, jak też o tym, czy jest konieczna dodatkowa ekspertyza lub zmiana aprobaty. Z Deutsches Insti tut für B au te ch ni k Deutsches Insti tut für B au te ch ni k /06 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

7 Strona 7Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Montaż Wymiarowanie zakotwień Przydatność kotwy do określonego zastosowania jest spełniona przy następujących założeniach: Wymiarowanie zakotwień następuje w zgodności z "wytycznymi dla europejskiej aprobaty technicznej dla kotew metalowych do zakotwienia w betonie ", załącznik C, Procedura A, dla kotew rozporowych kontrolowanym momentem dokręcenia, na odpowiedzialność inżyniera doświadczonego w dziedzinie kotwienia i budownictwa betonowego. Przy sprawdzaniu wytrzymałości zakotwienia należy sporządzić możliwe do sprawdzenia obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych należy podać położenie kotwy (np. położenie kotwy w stosunku do zbrojenia lub do podpór). Projekt połączenia pod wpływem ekspozycji ogniowej musi wziąć pod uwagę warunki dane w raporcie technicznym TR 020 "Szacowanie kotwień w betonie dotyczące ognioodporności". Związane z tym charakterystyczne wartości połączeń są podane w załącznikach 7 i 8. Metoda projektowa obowiązuje jedynie przy wystawieniu połączenia na działanie ognia tylko z jednej strony. Jeżeli działanie ognia występuje z więcej niż jednej strony, metoda projektowa jest ważna tylko wówczas, gdy odległość od krawędzi jest c 0mm Montaż kotew Podane parametry techniczne kotew można przyjąć jako obowiązujące tylko wtedy, gdy zachowane są następujące warunki montażu: - Montaż przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy, - Montaż tylko jako kompletny produkt, bez wymiany poszczególnych części, - Montaż według specyfikacji podanych przez producenta i rysunków konstrukcyjnych oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi, - Sprawdzenie przed osadzeniem kotwy, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym ma być osadzona kotwa, nie jest niższa, niż wytrzymałość betonu, dla którego przeprowadzono obliczenia, - Sprawdzenie prawidłowego zagęszczenie betonu np. brak dużych pustek powietrznych, - Zachowanie ustalonych rozstawów i odstępów nie mniejszych niż podane wartości bez tolerancji ujemnych, - Rozmieszczenie wierconych otworów bez uszkodzenia zbrojenia, - W przypadku nieudanego/błędnego nawiercenia: umiejscowić nowy otwór w odstępie, który odpowiada, co najmniej podwójnej głębokości wadliwego otworu lub też w odstępie mniejszym, jeżeli wadliwy otwór zostanie wypełniony wysokiej wytrzymałości zaprawą, oraz jeżeli nie leży on w miejscu i na kierunku działania obciążenia ścinającego lub ukośnego, - Oczyszczenie nawierconego otwór z pyłu, - Zachowanie efektywnej głębokości zakotwienia. Ten warunek jest spełniony, jeżeli grubość mocowanego elementu nie jest grubsza niż maksymalna grubość zaznaczona na kotwie, - Związana charakterystyczna wartość siły ścinającej musi być wyznaczona zależnie od rzeczywistej grubości połączenia i typu kotwy użytej na budowie. - Zachowanie podanego w załączniku 4 montażowego momentu dokręcenia oraz dokręcanie kotwy przy pomocy kalibrowanego klucza dynamometrycznego;

8 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Obowiązki producenta Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, ażeby wszyscy użytkownicy produktu zostali poinformowani o zapisach zawartych rozdziałach 1 i 2 włącznie z załącznikami, do których się odnoszą, jak również w rozdziałach Taka informacja może być dostarczana poprzez rozpowszechnienie odpowiednich części niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Ponadto należy podać wszystkie dane dotyczące montażu na opakowaniu i / lub na dołączonej ulotce, najlepiej w formie ilustracji. Należy podać, co najmniej następujące dane: - Średnica wiertła, - Średnica gwintu, - Maksymalna grubość elementu mocowanego, - Minimalna głębokość zakotwienia, - Minimalna głębokość wywierconego otworu, - Moment dokręcenia, - Dane dotyczące procesu montażu włącznie z oczyszczeniem wywierconego otworu, najlepiej w formie ilustracji, - Wskazówka dotycząca wymaganych narzędzi do montażu, - Identyfikacja partii produkcji. Wszystkie dane muszą być przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Dipl.-Ing. E. Jasch Prezydent Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Uwierzytelnił: Berlin, 9 grudnia 2008 podpisano Lange Pieczęć okrągła: Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik)

9 Strona 9 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 SWORZEŃ WALCOWANY NA ZIMNO: SWORZEŃ WYKONANY PRZEZ SKRAWANIE: 1 pręt kotwy (walcowany na zimno) 2 klips rozporowy 3 nakrętka 4 podkładka 1) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość mocowanego elementu 3) głębokość otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Produkt i zastosowanie ZAŁĄCZNIK 1 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

10 Strona 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Oznaczenia kotwy, przekrój poprzeczny Oznaczenie na łbie kotwy kod literowy FAZ II 12/10 A4 Identyfikacja materiału A4 lub C Maksymalna grubość mocowanego elementu Rozmiar gwintu Typ kotwy Logo producenta Kod literowy, oznaczenie znajduje się na łbie kotwy i określa maksymalną grubość elementu mocowanego oznaczenie (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (K) (L) (M) Max tfix M8-M oznaczenie (N) (O) (P) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) Max tfix M8-M Tabela 1: Wymiary kotew [mm] FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Część Oznaczenie Odchyłka M8 M10 M12 M16 M20 M24 średnica gwintu M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ød 0 7,8 9,8 11,8 15,7 19,8 23,5 1 Pręt kotwy Ød K 7,1 8,9 10,7 14,5 19,8 23,5 L G Klips rozporowy m 17, ,6 27,5 33,4 40,2 grubość klipsa 1,3 1,4 1,6 2,4 2,4 3,0 3 Nakrętka rozmiar nakrętki Podkładka t s 1,4 1,8 2,3 2,7 2,7 3,7 Ød s ) min t fix max Długość L min kotwy L max Kotwa może być produkowana z różną dopuszczalną maksymalną grubością połączenia. Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Wymiary kotwy ZAŁĄCZNIK 2 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

11 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 2: Materiały FAZ II Część Oznaczenie Materiał Obróbka Cynkowanie 5mμ zgodnie z 1 Pręt kotwy Walcowana na zimno lub skrawana stal EN ISO powlekanie Klips Cynkowanie 5mμ funkcjonalne zgodnie z 2 Taśma walcowana na zimno, EN rozporowy EN ISO Nakrętka Stal klasy 8, EN Cynkowanie 5mμ EN ISO Podkładka Taśma walcowana na zimno, EN powlekanie funkcjonalne 1) 1)powlekanie funkcjonalne na nakrętkach M8 i M10 oraz na podkładkach dla M12, M16 i M24 Tabela 2b: Materiały FAZ II A4 Część Oznaczenie Materiał Obróbka 1 Pręt kotwy Stal nierdzewna EN powlekanie funkcjonalne 2 Klips rozporowy Taśma walcowana na zimno, EN Nakrętka Stal klasy 8, EN powlekanie funkcjonalne 4 Podkładka Taśma walcowana na zimno, EN Tabela 2c: Materiały FAZ II C Część Oznaczenie Materiał Obróbka 1 Pręt kotwy 2 Klips rozporowy Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN ; ISO ; klasa właściwości 70 powlekanie funkcjonalne 3 Nakrętka Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN powlekanie funkcjonalne 4 Podkładka Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Materiały ZAŁĄCZNIK 3 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

12 Aplikacje z grubością elementu betonowego Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 3: parametry montażowe Typ/rodzaj kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Nominalna średnica otworu wierconego d 0 =[mm] Średnica wiertła d cut [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 Głębokość otworu w betonie h 1 [mm] Średnica otworu w elemencie mocowanym d f [mm] Wymagany moment dokręcenia T inst =[Nm] ) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość łącznika elementu mocowowanego elementu mocowanego 3) głębokość wierconego otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego 1) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość elementu mocowanego 3) głębokość otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego (podłoża) Tabela 4: Minimalna grubość elementu betonowego, minimalne odległości osiowe i krawędziowe. 2xhef Aplikacje z grubością elementu betonowego < 2xhef Typ/ rozmiar kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 min. grubość podłoża h min,1 [mm] beton niezarysowany min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] beton zarysowany min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] min. grubość podłoża h min,2 [mm] zarysowany i niezarysowany beton min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] Średnie wartości dla s min i c min z liniowej interpolacji dla tej samej grubości betonowego elementu. Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Parametry instalacji ZAŁĄCZNIK 4 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

13 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 5: METODA PROJEKTOWA A - wartości charakterystyczne dla obciążeń rozciągających Typ kotwy / rozmiar FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Zniszczenie stali Wytrzymałość charakterystyczna N Rk,s [kn] , Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Ms 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Wciągnięcie (wyrwanie) Charakterystyczna wytrzymałość W zarysowanym betonie Charakterystyczna wytrzymałość W niezarysowanym betonie Współczynnik zwiększający dla N Rk,p dla betonu zarysowanego i nie zarysowanego N Rk,p [kn] N Rk,p [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mp 1) ψ c 2) C20/ ) C20/ C20/25 1,1 C/37 1,22 C35/45 1,34 C40/50 1,41 C45/55 1,48 C50/ 1,55 1,5 3) Zniszczenie betonu (wyrwanie stożka), rozłupanie przy grubości elementu betonowego 2xh ef Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] Min. Grubość elementu betonowego h min,1 [mm] Odległość osiowa s cr,n [mm] Odległość krawędziowa c cr,n [mm] Odległość osiowa (rozłupanie) 4) s cr,sp [mm] Odległość krawędziowa (rozłupanie) 4) c cr,sp [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Mc 1,5 3) Zniszczenie betonu (wyrwanie stożka), rozłupanie przy grubości elementu betonowego <2xh ef Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] min. grubość elementu betonowego h min,2 [mm] Odległość osiowa s cr,n [mm] Odległość krawędziowa c cr,n [mm] Odległość osiowa (rozłupanie) 4) s cr,sp [mm] Odległość krawędziowa (rozłupanie) 4) c cr,sp [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Mc 1,5 3) 1) w przypadku braku innych państwowych przepisów 2) zniszczenie przez wyciągnięcie nie istotne 3) zawiera częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2=1,0 4) średnie wartości s cr,sp i c cr,sp pomiędzy grubościami h min,1 i h min,2 wyznaczyć za pomocą interpolacji liniowej Tabela 6: przemieszczenia wywołane obciążeniem rozciągającym Typ/rodzaj kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Obciążenie rozciągające w zarysowanym betonie N [kn] 2,3 4,2 7,5 13,2 16,4 22,9 Przemieszczenia δ N0 [mm] 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 1,2 δ N [mm] 1,2 1,4 1,5 Obciążenie rozciągające w niespękanym betonie N [kn] 4,2 7,5 11,7 18,7 23,3 32,5 Przemieszczenia δ N0 [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 1,2 1,2 δ N [mm] 1,2 1,4 1,5 2) - 2) - 2) - 2) - Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C ZAŁĄCZNIK 5 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 WYMIAROWANIE METODĄ A, charakterystyczne wartości dla obciążeń rozciągających, przemieszczenia Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

14 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 7: Metoda projektowa A, charakterystyczne wartości dla obciążeń ścinających FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Typ kotwy/rozmiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Zniszczenie stali bez dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna V Rk,s [kn] , Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms 1) Zniszczenie stali z dźwignią Wytrzymałość charakterystyczna na M 0 Rk,s zginanie 1) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms 1,25 Zniszczenie betonu przez wyważenie Współczynnik równania (5.6) k 2,0 2,2 2,4 2,8 2,8 2,8 ETAG załącznik C, ) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mcp 1,5 2) Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy w obciążeniu L f ścinającym [mm] Efektywna średnica kotwy d nom [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mc 1) 1) Przy braku innych narodowych norm 2) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2=1,0 już zawarty. 1,25 1,5 2) Tabela 8: Przemieszczenia pod wpływem obciążeń ścinających Typ kotwy / rozmiar Obciążenie ścinaniem W zarysowanym i nie zarysowanym betonie V [kn] FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 6,9 11,4 16,9 31,4 39,4 48,5 Odpowiednie przemieszczenie δ V [mm] δ V0 [mm] 2,4 3,6 4,2 6,3 4,5 6,8 3,0 4,5 3,6 5,4 3,6 5,4 Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C WYMIAROWANIE METODĄ A Charakterystyczne wartości ścinania i przemieszczeń ZAŁĄCZNIK 6 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

fischer Kotwa sworzniowa FAZ II

fischer Kotwa sworzniowa FAZ II Teraz dostępny w wersji krótkiej Teraz o zmniejszonej głębokości kotwienia fischer Kotwa sworzniowa FAZ II Mocna kotwa spełniająca najwyższe wymagania. ETA-05/0069 ETAG 001-2 Option 1 für gerissenen Beton

Bardziej szczegółowo

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm]

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm] Kotwy stalowe TM-FL i TM-F Kotwy stalowe TM-FL ocynkowane na biało z przedłużonym klipsem rozpierającym. Kotwy stalowe TM-F ocynkowane na biało ze zwykłej długości klipsem rozpierającym. TM-FL TM-F Kotwy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstraβe 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Centre Scientifique et Technique du Batiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 [po francusku] Autorise et notifie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Członek EOTA Member of EOTA

Członek EOTA Member of EOTA ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Autoryzowany i notyfikowany na podstawie Artykułu 10 Dyrektywy Rady z 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Niemiecki

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Program sprzedaży. z danym technicznymi

Program sprzedaży. z danym technicznymi Program sprzedaży 08 09 z danym technicznymi Spis treści Kotwy mechaniczne Kotwa trzpieniowa BZ plus 6-7 Kotwa trzpieniowa BZ plus A4 8-9 Kotwa trzpieniowa BZ plus HCR 10-11 Kotwa trzpieniowa BZ-IG A4

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Przedmiot certyfikatu oraz cel zastosowania Okres ważności: Zakład produkcyjny od do ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy Katalog systemy łączników i kotew EJOT Jakość łączy Wydawca i autor tekstów: EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeżowska 9 42 793 Ciasna Wskazówki prawne: Obowiązują aktualne warunki sprzedaży i dostaw.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

MOCOWANIA DUŻYCH OBCIĄŻEŃ /KOTWY STALOWE

MOCOWANIA DUŻYCH OBCIĄŻEŃ /KOTWY STALOWE MOCOWANIA DUŻYCH OBCIĄŻEŃ /KOTWY STALOWE 107 Kotwa sworzniowa FAZ II...strona 108 Przyrząd do osadzania kotew sworzniowych FABS...strona 113 Kotwa sworzniowa FBN II...strona 114 Kotwa Zykon FZA...strona

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ W POŁĄCZENIACH NAKŁADAJĄCYCH SIĘ ELEMENTÓW CYNKOWANE GALWANICZNIE, CYNKOWANE OGNIOWO ORAZ STAL NIERDZEWNA NARZĘDZIE BOXSOK DO SPRAWNEGO MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego str. 1 / 20 [Tłumaczenie obejmuje 20 stron Aprobaty: 8 stron tekstu i 12 załączników. W tłumaczeniu zachowano oryginalny układ dokumentu; pominięto fragmenty

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing of external

Bardziej szczegółowo

fischer Kotwa wbijana EA II

fischer Kotwa wbijana EA II fischer Kotwa wbijana EA II Bezpieczna kotwa do łatwego i szybkiego montażu. NOWOŚĆ Dostępna wersja krótka Dostępna wersja krótka ETA-07/0135 ETAG 001-4 Option 7 für ungerissenen Beton ETA-07/0142 ETAG

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0122

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0122 Deutsches Institut für Bautechnik Zullassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraβe30

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Przegląd systemów kotew wklejanych fischer do betonu zarysowanego. strona 3 Profesjonalny system do betonu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0089

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0089 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087 Tłumaczenie z języka niemieckiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-12/0208

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-12/0208 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Niemiecki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

fischer Śruby do betonu fischer FBS i FSS Szybki montaż, dobre mocowanie.

fischer Śruby do betonu fischer FBS i FSS Szybki montaż, dobre mocowanie. fischer Śruby do betonu fischer FBS i FSS Szybki montaż, dobre mocowanie. Z-21.8-2015 Śruby do betonu FBS 8, 10, 12 i 14. Mocne złącze o łatwym i szybkim montażu. Śruba ma stosunkowo dużą średnicę gwintu

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY EDYCJA 10 KOTWY WKLEJANE KOTWY MECHANICZNE IZOLACJI DACHOWYCH ZAMOCOWANIA LEKKIE

KATALOG TECHNICZNY EDYCJA 10 KOTWY WKLEJANE KOTWY MECHANICZNE IZOLACJI DACHOWYCH ZAMOCOWANIA LEKKIE EDYCJA 10 KOTWY WKLEJANE KOTWY MECHANICZNE ZAMOCOWANIA KATALOG IZOLACJI DACHOWYCH ZAMOCOWANIA LEKKIE TECHNICZNY ZAMOCOWANIA CIESIELSKIE AKCESORIA METALOWE ZAMOCOWANIA SAMOWIERCĄCE CHEMIA BUDOWLANA ZAMOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129 Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 12/0129, wydanej 15.05.2013 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Mocowania fischer do systemów tryskaczowych

Mocowania fischer do systemów tryskaczowych Mocowania fischer do systemów tryskaczowych Systemy tryskaczowe. Efektywne rozwiązania do systemów alarmowych i gaśniczych. Zabezpieczenia pożarowe nie mogą być utożsamiane z systemami tryskaczowymi: Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/184 Nazwa handlowa ESSVE kotwa wiążąca ze stali nierdzewnej Właściciel Aprobaty Rodzaj generyczny oraz zastosowanie wyrobu konstrukcyjnego ESSVE Produkter AB Box 770

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA HTA-CE 11 PL BETON Nowość! Europejska Aprobata Techniczna ETA - 09/0339 Wstęp Europejska Aprobata Techniczna ETA ETA - 09 / 0339 432-CPD-8394-01 Firma HALFEN uzyskała Europejską

Bardziej szczegółowo

nych (89/106/EWG) Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Trade name 23 luty 2009 22 luty 2014 10 stron wraz z 2 załącznikami Techniczna obejmuje

nych (89/106/EWG) Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Trade name 23 luty 2009 22 luty 2014 10 stron wraz z 2 załącznikami Techniczna obejmuje Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0 Fax: +49(0)30-78730-320 e-mail: dibt@dibt.de Upoważniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0011

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0011 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Zakład aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych i typów konstrukcji Instytucja Bautechnisches prawa Prüfamt publicznego wspólna dla władz federalnych i krajowych

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 Członek Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 Europejska Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0044

Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0044 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Zakład prawa publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo