Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim."

Transkrypt

1 Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L Berlin Deutschland Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Uprawniony oraz notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 odnośnie - zrównania przepisów prawnych i administracyjnych Państw Członków dot. produktów budowlanych (89/106/EWG) Członek EOTA Member o f EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Nazwa handlowa Trade name Właściciel Aprobaty Holder of approval Kotwa fischer FAZ II fischer Anchor Bolt FAZ II fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Weinha de Waldachtal Rodzaj i sposób zastosowania produktu Generic type and use of construction product Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcenia w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 oraz M24 do stosowania w betonie. Torque controlled expansion anchor made of sizes M8, MI, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete Okres ważności: Validity: od from do to 9.grudnia grudnia 2013 Zakład produkcyjny Manufacturing plant fischerwerke Aprobata zawiera This Approval contains Aprobata zastępuje This Approval replaces 16 stron włącznie z 8 aneksami 16 paged including 8 annexes ETA-05/0069 ważna od do ETA-05/0069 with validity from to E u r o p ä i s c h e O r g a n i s a t i o n f ü r T e c h n i s c h e Z u l a s s u n g e n E u r o p e a n O r g a n i s a t i o n f o r T e c h n i c a l A p p r o v a l s

2 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 I PODSTAWY PRAWNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza europejska aprobata techniczna została wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsches Institut für Bautechnik] zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej przybliżenia ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EWG Rady 2 oraz przez Rozporządzenie (EG) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Z ustawą o wprowadzaniu do obrotu i wolnym obrocie towarowym produktami budowlanymi odnośnie wdrażania Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej przybliżenia przepisów prawnych i administracyjnych Krajów Członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej (Ustawa o produktach budowlanych - BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmieniona przez ustawę z dnia ; - Wspólnymi proceduralnymi regułami wnioskowania, przygotowania i udzielania europejskich aprobat technicznych zgodnie z załącznikiem do Decyzji Komisji 94/23/EG 6 ; - Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych dla kotew metalowych do stosowania w betonie Część 2: rozporowe kotwy z kontrolowanym momentem dokręcenia", ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsches Institut für Bautechnik] jest uprawniony do sprawdzania, czy zostały spełnione postanowienia dotyczące niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Sprawdzenie może się odbyć w zakładzie produkcyjnym. Właściciel europejskiej aprobaty technicznej pozostaje jednakże odpowiedzialny za zgodność produktów z europejską aprobatą techniczną oraz za ich przydatność do przewidywanego celu zastosowania. 3 Niniejsza europejska aprobata techniczna nie może być przenoszona na osoby i producentów innych, niż wyszczególniono na stronie 1 lub na przedstawicieli producentów lub też na zakłady produkcyjne inne, niż wyszczególniono na stronie 1 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 4 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsche Institut für Bautechnik] może wycofać europejską aprobatę techniczną, w szczególności na podstawie informacji ze strony Komisji zgodnie z Art. 5 Ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Europejska aprobata techniczna może być rozpowszechniana jedynie w formie pełnej - także w przypadku przekazywania drogą elektroniczną. Za pisemną zgodą Instytutu Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej może jednakże być dokonane częściowe rozpowszechnienie dokumentu. Częściowe kopie dokumentu powinny być dokładnie oznaczone jako niepełne. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie mogą być sprzeczne bądź nadużywać europejskiej aprobaty technicznej. 6 Niniejsza europejska aprobata techniczna jest wydawana przez Organ aprobujący w jego języku urzędowym. Niniejsza wersja odpowiada wersji EOTA. Tłumaczenia na inne języki należy wyraźnie oznaczyć Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia , str. 12 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia , S. 1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dnia , str. 25 Federalny Dziennik Ustaw I, str. 812 Federalny Dziennik Ustaw I, str.2, 15 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17 z dnia , str. 34 Z Deutsches Insti tut für B au te ch ni k /06 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

3 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 II WARUNKI EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis produktu budowlanego i jego zastosowanie 1.1 Opis produktu Kotwa fischer FAZ II w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24 wykonywana jest ze stali pokrytej elektrolityczną powłoką cynkową, ze stali nierdzewnej (oznaczonej jako A4 ) albo ze stali wysoko odpornej na korozję (oznaczonej jako C ) która jest osadzana w wywierconym otworze i zakotwiona przez rozpór z kontrolowanym momentem dokręcenia. W załączniku 1 jest zilustrowany produkt i jego zastosowanie. 1.2 Zastosowanie Kotwa jest przeznaczona do zamocowań, w przypadku których wymagania odnośnie mechanicznej wytrzymałości i trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania w myśl podstawowych wymagań 1 i 4 Dyrektywy 89/106/EWG muszą zostać spełnione, ponieważ zniszczenie zakotwienia wykonanego z tych produktów mogłoby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i / lub do poważnych następstw ekonomicznych. Kotwa może być użyta do zakotwień z wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej. Kotwa może być stosowana do zakotwień poddawanych statycznemu lub quasi statycznemu obciążeniu w zbrojonym i niezbrojonym betonie klasy od B25 do B zgodnie z normą EN 206: Może ona być mocowana w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Kotwa fischer FAZ II ze stali ocynkowanej galwanicznie Może ona być użyta tylko do mocowania konstrukcji w warunkach suchych, wewnątrz pomieszczeń. Kotwa fischer FAZ II A4 ze stali nierdzewnej Kotwa ze stali nierdzewnej A4 może być zastosowana w warunkach suchych, wewnątrz budynków jak również na zewnątrz (włącznie w atmosferze przemysłowej i w pobliżu morza) albo w pomieszczeniach mokrych, jeśli nie ma tam wyjątkowo agresywnego otoczenia. Do takiego otoczenia należy np. ciągłe naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej albo umieszczenie w rejonie rozpryskiwania wody morskiej, albo atmosfera basenów krytych zawierająca chlor, albo atmosfera ekstremalnie zanieczyszczona chemicznie (np. przy instalacji odsiarczania spalin albo w tunelach, w których zastosowano środki do usuwania oblodzenia. Kotwa fischer FAZ II C ze stali wysokoodpornej na korozję Kotwa ze stali wysokoodpornej na korozję może być zastosowana w warunkach suchych, wewnątrz budynków, jak również na zewnątrz, w mokrych pomieszczeniach albo w szczególnie w warunkach wyjątkowo agresywnego otoczenia. Do takiego otoczenia należy np. ciągłe naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej albo umieszczenie w rejonie rozpryskiwania wody morskiej, albo atmosfera basenów krytych zawierająca chlor, albo atmosfera ekstremalnie zanieczyszczona chemicznie (np. przy instalacji odsiarczania spalin albo w tunelach, w których zastosowano środki do usuwania oblodzenia) Postanowienia niniejszej europejskiej aprobaty technicznej przyjęte są na podstawie założonego okresu użytkowania kotwy przez 50 lat. Dane dotyczące okresu użytkowania kotwy nie mogą być rozumiane jako gwarancja producenta, lecz należy je rozpatrywać jedynie jako pomoc przy wyborze właściwego produktu w aspekcie oczekiwanego i ekonomicznie odpowiedniego okresu użytkowania budowli. porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

4 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Charakterystyka produktu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka produktu Kotwa odpowiada rysunkom i danym zamieszczonym w załącznikach 2 i 3. Parametry materiałowe oraz wymiary i tolerancje kotwy, których nie podano w załącznikach 2 i 3 odpowiadają wartościom zapisanym w dokumentacji technicznej 7 przedłożonej do tej europejskiej aprobaty technicznej. W odniesieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej można przyjąć, że kotwa spełnia wymagania klasy odporności ogniowej A1, zgodnie z przepisami Decyzji 96/3/EG Komisji Europejskiej, ( poprawiona 2000/5/EWG) Wartości charakterystyczne do projektowania zakotwień są podane w załącznikach 5 i 6. Wartości charakterystyczne do projektowania zakotwień w związku odpornością ogniową są podane w załącznikach 7 i 8. Mogą być stosowane w systemach, które wymagają odpowiedniej klasy ognioodporności. Każda kotwa została oznaczona znakiem producenta, rodzajem, wielkością gwintu oraz maksymalną grubością elementu mocowanego według załącznika 2. Każda kotwa ze stali nierdzewnej A4 została dodatkowo oznaczona znakiem A4,a Każda kotwa ze stali o wysokiej odporności została dodatkowo oznaczono znakiem C Kotwa może być pakowana i dostarczana jako kompletny element mocujący. 2.2 Metody weryfikacji Sprawdzenie przydatności kotew do przewidywanego zastosowania w zależności od wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania w myśl podstawowych wymagań 1 oraz 4 zostało przeprowadzone w zgodności z "Wytycznymi dla europejskich aprobat technicznych dla kotew metalowych do zakotwienia w betonie", ETAG1 Część 1 "Kotwa Uwagi ogólne" oraz Część 2 "Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcenia", na podstawie Opcji 1. Ocena przydatności kotwy do przewidywanego zastosowania w zależności od wymagań ognioodporności została wykonana zgodnie z raportem technicznym TR 020 "Szacowanie kotwień w betonie dotyczące ognioodporności". Dodatkowo do postanowień określonych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej, dotyczących bezpieczeństwa, może być konieczne spełnienie innych wymagań odnośnie stosowania tych produktów (np. zmiany w ustawodawstwie europejskim oraz krajowe przepisy prawne i administracyjne). Ażeby wypełnić postanowienia dyrektywy muszą być przestrzegane także te wymagania. 7 Dokumentacja techniczna do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest złożona w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i o ile jest ona istotna dla zadań uprawnionych organów włączonych do procedury potwierdzania zgodności, to powinna być przekazana tym organom. Z porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

5 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Ocena zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System poświadczania zgodności Zgodnie z Decyzją 96/582/EG Komisji europejskiej 8 należy stosować system 2(i) (określony również jako system 1) oceny zgodności. Ten system oceny zgodności jest opisany poniżej, jak następuje: System 1: Certyfikacja zgodności produktu przez uprawniony organ certyfikacji na podstawie: (a) Zadania producenta: (1) Zakładowa kontrola produkcji; (2) Dodatkowe testy pobranych próbek w zakładzie przez producenta według ustalonego planu kontroli; (b) Zadania uprawnionego organu: (3) Początkowe badania typu dla produktu; (4) Początkowa inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji; (5) Bieżące nadzorowanie, sprawdzanie i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji. Adnotacja: Uprawnione organy są także nazywane "organami notyfikowanymi". 3.2 Obowiązki Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent musi przeprowadzać stały nadzór produkcji. Wszystkie dane, wymagania, przepisy przyjęte przez producenta należy systematycznie dokumentować w formie pisemnych instrukcji zakładowych z zapisem rezultatów. Ten system kontroli produkcji powinien zapewniać, że produkt jest zgodny z niniejszą europejską aprobatą techniczną. Producent może stosować tylko materiałów i surowców które są wyszczególnione w dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Zakładowa kontrola produkcji musi być zgodna z planem kontroli z czerwca 2007, który jest częścią dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Plan kontroli jest ustalony w powiązaniu z systemem zakładowej kontroli produkcji realizowanym przez producenta i został on przedłożony w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy przechowywać i poddawać je ocenie zgodnie z postanowieniami planu kontroli Pozostałe zadania producenta Producent ma obowiązek na podstawie umowy, zaangażować organ, który jest uprawniony do zadań według rozdziału 3.1 w dziedzinie kotew, do realizacji czynności wymienionych w rozdziale W tym celu producent powinien przedłożyć uprawnionemu organowi plan kontroli zgodnie z rozdziałem i Producent powinien sporządzić deklarację zgodności zawierającą oświadczenie, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. zgodności CE będącego potwierdzeniem, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Jeżeli postanowienia niniejszej europejskiej aprobaty technicznej oraz odpowiedniego planu kontroli nie są spełnione, to organ certyfikacyjny ma obowiązek wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 7 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 254 z dnia Plan kontroli jest poufną częścią składową dokumentacji dla powyższej europejskiej aprobaty technicznej i jest wydawany tylko uprawnionym organom zaangażowanym w procedurę oceny zgodności. Patrz rozdział porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

6 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Zadania uprawnionych organów Uprawniony organ powinien wykonać następujące zadania, zgodnie z planem kontroli: - Początkowe badanie typu dla produktu, - Początkowa inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji, - Bieżące nadzorowanie, kontrola i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji zgodnie z planem kontroli, Uprawniony organ powinien zachowywać wyżej wymienionych działania oraz udokumentować uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski w pisemnym sprawozdaniu. Zaangażowany przez producenta uprawniony organ certyfikujący ma obowiązek przyznania certyfikatu zgodności UE, wraz z zaznaczeniem, iż produkt odpowiada wszystkim warunkom określonym w tej europejskiej aprobacie technicznej. Jeśli warunki europejskiej aprobaty technicznej i związany z nią plan kontroli nie zostałyby spełnione, to organ certyfikujący ma obowiązek anulować certyfikat zgodności i niezwłocznie poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE należy umieścić na każdym opakowaniu kotew. Po literach "CE" należy umieścić numer identyfikacyjny uprawnionego organu certyfikacyjnego, jak też następujące dane dodatkowe: - Nazwę i adres właściciela aprobaty (osoba prawna odpowiedzialna za produkcję), - Dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało umieszczone oznakowanie CE, - Numer certyfikatu zgodności EC [Wspólnoty Europejskiej] dla produktu, - Numer europejskiej aprobaty technicznej, - Numer wytycznych dla europejskiej aprobaty technicznej, - Kategoria użytkowania (ETAG Opcja 1), - Rozmiar. 4 Założenia będące podstawą do pozytywnej oceny przydatność produktu dla przewidzianego celu. 4.1 Produkcja Kotwa jest wytwarzana zgodnie z postanowieniami europejskiej aprobaty technicznej poprzez zautomatyzowany proces produkcyjny jak stwierdzono podczas inspekcji fabryki przeprowadzonej przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i uprawniony organ i przedstawiony w dokumentacji technicznej. Europejska aprobata techniczna zostało wydana dla produktu na podstawie uzgodnionych danych i informacji, które znajdują się w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i identyfikują poddany ekspertyzie i oceniony produkt. Zmiany produktu lub metody produkcji, które mogą skutkować tym ze złożone w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, należy tam zgłosić przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zadecyduje o tym, czy takie zmiany mają wpływ na aprobatę i w następstwie na ważność oznakowania CE umieszczonego na podstawie aprobaty, czy też nie, jak też o tym, czy jest konieczna dodatkowa ekspertyza lub zmiana aprobaty. Z Deutsches Insti tut für B au te ch ni k Deutsches Insti tut für B au te ch ni k /06 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

7 Strona 7Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Montaż Wymiarowanie zakotwień Przydatność kotwy do określonego zastosowania jest spełniona przy następujących założeniach: Wymiarowanie zakotwień następuje w zgodności z "wytycznymi dla europejskiej aprobaty technicznej dla kotew metalowych do zakotwienia w betonie ", załącznik C, Procedura A, dla kotew rozporowych kontrolowanym momentem dokręcenia, na odpowiedzialność inżyniera doświadczonego w dziedzinie kotwienia i budownictwa betonowego. Przy sprawdzaniu wytrzymałości zakotwienia należy sporządzić możliwe do sprawdzenia obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych należy podać położenie kotwy (np. położenie kotwy w stosunku do zbrojenia lub do podpór). Projekt połączenia pod wpływem ekspozycji ogniowej musi wziąć pod uwagę warunki dane w raporcie technicznym TR 020 "Szacowanie kotwień w betonie dotyczące ognioodporności". Związane z tym charakterystyczne wartości połączeń są podane w załącznikach 7 i 8. Metoda projektowa obowiązuje jedynie przy wystawieniu połączenia na działanie ognia tylko z jednej strony. Jeżeli działanie ognia występuje z więcej niż jednej strony, metoda projektowa jest ważna tylko wówczas, gdy odległość od krawędzi jest c 0mm Montaż kotew Podane parametry techniczne kotew można przyjąć jako obowiązujące tylko wtedy, gdy zachowane są następujące warunki montażu: - Montaż przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy, - Montaż tylko jako kompletny produkt, bez wymiany poszczególnych części, - Montaż według specyfikacji podanych przez producenta i rysunków konstrukcyjnych oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi, - Sprawdzenie przed osadzeniem kotwy, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym ma być osadzona kotwa, nie jest niższa, niż wytrzymałość betonu, dla którego przeprowadzono obliczenia, - Sprawdzenie prawidłowego zagęszczenie betonu np. brak dużych pustek powietrznych, - Zachowanie ustalonych rozstawów i odstępów nie mniejszych niż podane wartości bez tolerancji ujemnych, - Rozmieszczenie wierconych otworów bez uszkodzenia zbrojenia, - W przypadku nieudanego/błędnego nawiercenia: umiejscowić nowy otwór w odstępie, który odpowiada, co najmniej podwójnej głębokości wadliwego otworu lub też w odstępie mniejszym, jeżeli wadliwy otwór zostanie wypełniony wysokiej wytrzymałości zaprawą, oraz jeżeli nie leży on w miejscu i na kierunku działania obciążenia ścinającego lub ukośnego, - Oczyszczenie nawierconego otwór z pyłu, - Zachowanie efektywnej głębokości zakotwienia. Ten warunek jest spełniony, jeżeli grubość mocowanego elementu nie jest grubsza niż maksymalna grubość zaznaczona na kotwie, - Związana charakterystyczna wartość siły ścinającej musi być wyznaczona zależnie od rzeczywistej grubości połączenia i typu kotwy użytej na budowie. - Zachowanie podanego w załączniku 4 montażowego momentu dokręcenia oraz dokręcanie kotwy przy pomocy kalibrowanego klucza dynamometrycznego;

8 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Obowiązki producenta Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, ażeby wszyscy użytkownicy produktu zostali poinformowani o zapisach zawartych rozdziałach 1 i 2 włącznie z załącznikami, do których się odnoszą, jak również w rozdziałach Taka informacja może być dostarczana poprzez rozpowszechnienie odpowiednich części niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Ponadto należy podać wszystkie dane dotyczące montażu na opakowaniu i / lub na dołączonej ulotce, najlepiej w formie ilustracji. Należy podać, co najmniej następujące dane: - Średnica wiertła, - Średnica gwintu, - Maksymalna grubość elementu mocowanego, - Minimalna głębokość zakotwienia, - Minimalna głębokość wywierconego otworu, - Moment dokręcenia, - Dane dotyczące procesu montażu włącznie z oczyszczeniem wywierconego otworu, najlepiej w formie ilustracji, - Wskazówka dotycząca wymaganych narzędzi do montażu, - Identyfikacja partii produkcji. Wszystkie dane muszą być przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Dipl.-Ing. E. Jasch Prezydent Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Uwierzytelnił: Berlin, 9 grudnia 2008 podpisano Lange Pieczęć okrągła: Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik)

9 Strona 9 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 SWORZEŃ WALCOWANY NA ZIMNO: SWORZEŃ WYKONANY PRZEZ SKRAWANIE: 1 pręt kotwy (walcowany na zimno) 2 klips rozporowy 3 nakrętka 4 podkładka 1) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość mocowanego elementu 3) głębokość otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Produkt i zastosowanie ZAŁĄCZNIK 1 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

10 Strona 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Oznaczenia kotwy, przekrój poprzeczny Oznaczenie na łbie kotwy kod literowy FAZ II 12/10 A4 Identyfikacja materiału A4 lub C Maksymalna grubość mocowanego elementu Rozmiar gwintu Typ kotwy Logo producenta Kod literowy, oznaczenie znajduje się na łbie kotwy i określa maksymalną grubość elementu mocowanego oznaczenie (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (K) (L) (M) Max tfix M8-M oznaczenie (N) (O) (P) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) Max tfix M8-M Tabela 1: Wymiary kotew [mm] FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Część Oznaczenie Odchyłka M8 M10 M12 M16 M20 M24 średnica gwintu M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ød 0 7,8 9,8 11,8 15,7 19,8 23,5 1 Pręt kotwy Ød K 7,1 8,9 10,7 14,5 19,8 23,5 L G Klips rozporowy m 17, ,6 27,5 33,4 40,2 grubość klipsa 1,3 1,4 1,6 2,4 2,4 3,0 3 Nakrętka rozmiar nakrętki Podkładka t s 1,4 1,8 2,3 2,7 2,7 3,7 Ød s ) min t fix max Długość L min kotwy L max Kotwa może być produkowana z różną dopuszczalną maksymalną grubością połączenia. Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Wymiary kotwy ZAŁĄCZNIK 2 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

11 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 2: Materiały FAZ II Część Oznaczenie Materiał Obróbka Cynkowanie 5mμ zgodnie z 1 Pręt kotwy Walcowana na zimno lub skrawana stal EN ISO powlekanie Klips Cynkowanie 5mμ funkcjonalne zgodnie z 2 Taśma walcowana na zimno, EN rozporowy EN ISO Nakrętka Stal klasy 8, EN Cynkowanie 5mμ EN ISO Podkładka Taśma walcowana na zimno, EN powlekanie funkcjonalne 1) 1)powlekanie funkcjonalne na nakrętkach M8 i M10 oraz na podkładkach dla M12, M16 i M24 Tabela 2b: Materiały FAZ II A4 Część Oznaczenie Materiał Obróbka 1 Pręt kotwy Stal nierdzewna EN powlekanie funkcjonalne 2 Klips rozporowy Taśma walcowana na zimno, EN Nakrętka Stal klasy 8, EN powlekanie funkcjonalne 4 Podkładka Taśma walcowana na zimno, EN Tabela 2c: Materiały FAZ II C Część Oznaczenie Materiał Obróbka 1 Pręt kotwy 2 Klips rozporowy Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN ; ISO ; klasa właściwości 70 powlekanie funkcjonalne 3 Nakrętka Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN powlekanie funkcjonalne 4 Podkładka Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Materiały ZAŁĄCZNIK 3 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

12 Aplikacje z grubością elementu betonowego Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 3: parametry montażowe Typ/rodzaj kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Nominalna średnica otworu wierconego d 0 =[mm] Średnica wiertła d cut [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 Głębokość otworu w betonie h 1 [mm] Średnica otworu w elemencie mocowanym d f [mm] Wymagany moment dokręcenia T inst =[Nm] ) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość łącznika elementu mocowowanego elementu mocowanego 3) głębokość wierconego otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego 1) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość elementu mocowanego 3) głębokość otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego (podłoża) Tabela 4: Minimalna grubość elementu betonowego, minimalne odległości osiowe i krawędziowe. 2xhef Aplikacje z grubością elementu betonowego < 2xhef Typ/ rozmiar kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 min. grubość podłoża h min,1 [mm] beton niezarysowany min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] beton zarysowany min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] min. grubość podłoża h min,2 [mm] zarysowany i niezarysowany beton min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] Średnie wartości dla s min i c min z liniowej interpolacji dla tej samej grubości betonowego elementu. Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Parametry instalacji ZAŁĄCZNIK 4 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

13 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 5: METODA PROJEKTOWA A - wartości charakterystyczne dla obciążeń rozciągających Typ kotwy / rozmiar FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Zniszczenie stali Wytrzymałość charakterystyczna N Rk,s [kn] , Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Ms 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Wciągnięcie (wyrwanie) Charakterystyczna wytrzymałość W zarysowanym betonie Charakterystyczna wytrzymałość W niezarysowanym betonie Współczynnik zwiększający dla N Rk,p dla betonu zarysowanego i nie zarysowanego N Rk,p [kn] N Rk,p [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mp 1) ψ c 2) C20/ ) C20/ C20/25 1,1 C/37 1,22 C35/45 1,34 C40/50 1,41 C45/55 1,48 C50/ 1,55 1,5 3) Zniszczenie betonu (wyrwanie stożka), rozłupanie przy grubości elementu betonowego 2xh ef Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] Min. Grubość elementu betonowego h min,1 [mm] Odległość osiowa s cr,n [mm] Odległość krawędziowa c cr,n [mm] Odległość osiowa (rozłupanie) 4) s cr,sp [mm] Odległość krawędziowa (rozłupanie) 4) c cr,sp [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Mc 1,5 3) Zniszczenie betonu (wyrwanie stożka), rozłupanie przy grubości elementu betonowego <2xh ef Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] min. grubość elementu betonowego h min,2 [mm] Odległość osiowa s cr,n [mm] Odległość krawędziowa c cr,n [mm] Odległość osiowa (rozłupanie) 4) s cr,sp [mm] Odległość krawędziowa (rozłupanie) 4) c cr,sp [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Mc 1,5 3) 1) w przypadku braku innych państwowych przepisów 2) zniszczenie przez wyciągnięcie nie istotne 3) zawiera częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2=1,0 4) średnie wartości s cr,sp i c cr,sp pomiędzy grubościami h min,1 i h min,2 wyznaczyć za pomocą interpolacji liniowej Tabela 6: przemieszczenia wywołane obciążeniem rozciągającym Typ/rodzaj kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Obciążenie rozciągające w zarysowanym betonie N [kn] 2,3 4,2 7,5 13,2 16,4 22,9 Przemieszczenia δ N0 [mm] 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 1,2 δ N [mm] 1,2 1,4 1,5 Obciążenie rozciągające w niespękanym betonie N [kn] 4,2 7,5 11,7 18,7 23,3 32,5 Przemieszczenia δ N0 [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 1,2 1,2 δ N [mm] 1,2 1,4 1,5 2) - 2) - 2) - 2) - Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C ZAŁĄCZNIK 5 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 WYMIAROWANIE METODĄ A, charakterystyczne wartości dla obciążeń rozciągających, przemieszczenia Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

14 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 7: Metoda projektowa A, charakterystyczne wartości dla obciążeń ścinających FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Typ kotwy/rozmiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Zniszczenie stali bez dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna V Rk,s [kn] , Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms 1) Zniszczenie stali z dźwignią Wytrzymałość charakterystyczna na M 0 Rk,s zginanie 1) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms 1,25 Zniszczenie betonu przez wyważenie Współczynnik równania (5.6) k 2,0 2,2 2,4 2,8 2,8 2,8 ETAG załącznik C, ) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mcp 1,5 2) Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy w obciążeniu L f ścinającym [mm] Efektywna średnica kotwy d nom [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mc 1) 1) Przy braku innych narodowych norm 2) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2=1,0 już zawarty. 1,25 1,5 2) Tabela 8: Przemieszczenia pod wpływem obciążeń ścinających Typ kotwy / rozmiar Obciążenie ścinaniem W zarysowanym i nie zarysowanym betonie V [kn] FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 6,9 11,4 16,9 31,4 39,4 48,5 Odpowiednie przemieszczenie δ V [mm] δ V0 [mm] 2,4 3,6 4,2 6,3 4,5 6,8 3,0 4,5 3,6 5,4 3,6 5,4 Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C WYMIAROWANIE METODĄ A Charakterystyczne wartości ścinania i przemieszczeń ZAŁĄCZNIK 6 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR

Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR LOGO ZAG Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku angielskim. ETA-14/0345 Z 13.10.2014 Nazwa handlowa: Trade name: Anchor Właściciel aprobaty: Holder

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. 40 MOCOWANIA CHEMICZNE Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. INFORMACJE OGÓLNE Uwaga: nowsza wersja prętów gwintowanych nie posiada znacznika głębokości kotwienia. Ampułka żywiczna R M Pręt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-CAS-V Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym Bonded anchors

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Tłumaczenie dokumentu Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung numer Z-21.8-1980. Tłumaczenie oryginału z języka niemieckiego,. Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego Strona 1 udzielonej dnia 17 stycznia 2007 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka prawa cywilnego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49 (0) 30 787 30 0 Fax.: +49 (0) 30 787 30 320 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346 Strona 1 wydanej 1. Grudnia 2009 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7840/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym Nailed-in plastic anchors

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim Członek www.eota.eu Badawczo-Techniczny Instytut Budowlany w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

fischer Kotwa sworzniowa FAZ II

fischer Kotwa sworzniowa FAZ II Teraz dostępny w wersji krótkiej Teraz o zmniejszonej głębokości kotwienia fischer Kotwa sworzniowa FAZ II Mocna kotwa spełniająca najwyższe wymagania. ETA-05/0069 ETAG 001-2 Option 1 für gerissenen Beton

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstraβe 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7729/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA TITAN PLATE Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie COMING SOON WSZECHSTRONNA Do użycia przy połączeniach ciągłych zarówno do płyt z drewna klejonego

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm]

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm] Kotwy stalowe TM-FL i TM-F Kotwy stalowe TM-FL ocynkowane na biało z przedłużonym klipsem rozpierającym. Kotwy stalowe TM-F ocynkowane na biało ze zwykłej długości klipsem rozpierającym. TM-FL TM-F Kotwy

Bardziej szczegółowo

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań AT-HP Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu System Zamocowań INFORMACJE OGÓLNE Żywica metakrylowa bez styrenu do wysokowydajnych mocowań dla prętów gwintowanych i zbrojenia w betonie (pręty żebrowane).

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Niemiecki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

Członek EOTA Member of EOTA

Członek EOTA Member of EOTA ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Autoryzowany i notyfikowany na podstawie Artykułu 10 Dyrektywy Rady z 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Centre Scientifique et Technique du Batiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 [po francusku] Autorise et notifie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r.

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r. Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: Technical and Test Institute for Construction Prague Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz www.eota.eu Europejska

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą

HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie wysokich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, ciężkich urządzeń itd., zamocowania elementów

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Program sprzedaży. z danym technicznymi

Program sprzedaży. z danym technicznymi Program sprzedaży 08 09 z danym technicznymi Spis treści Kotwy mechaniczne Kotwa trzpieniowa BZ plus 6-7 Kotwa trzpieniowa BZ plus A4 8-9 Kotwa trzpieniowa BZ plus HCR 10-11 Kotwa trzpieniowa BZ-IG A4

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Przedmiot certyfikatu oraz cel zastosowania Okres ważności: Zakład produkcyjny od do ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna (English language

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

MOCOWANIA DUŻYCH OBCIĄŻEŃ /KOTWY STALOWE

MOCOWANIA DUŻYCH OBCIĄŻEŃ /KOTWY STALOWE MOCOWANIA DUŻYCH OBCIĄŻEŃ /KOTWY STALOWE 107 Kotwa sworzniowa FAZ II...strona 108 Przyrząd do osadzania kotew sworzniowych FABS...strona 113 Kotwa sworzniowa FBN II...strona 114 Kotwa Zykon FZA...strona

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ W POŁĄCZENIACH NAKŁADAJĄCYCH SIĘ ELEMENTÓW CYNKOWANE GALWANICZNIE, CYNKOWANE OGNIOWO ORAZ STAL NIERDZEWNA NARZĘDZIE BOXSOK DO SPRAWNEGO MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy Katalog systemy łączników i kotew EJOT Jakość łączy Wydawca i autor tekstów: EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeżowska 9 42 793 Ciasna Wskazówki prawne: Obowiązują aktualne warunki sprzedaży i dostaw.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP No. 0679-CPD-0913 - PL (Wersja 1) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:spit MULTI-MAX 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo