Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim."

Transkrypt

1 Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L Berlin Deutschland Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Uprawniony oraz notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 odnośnie - zrównania przepisów prawnych i administracyjnych Państw Członków dot. produktów budowlanych (89/106/EWG) Członek EOTA Member o f EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Nazwa handlowa Trade name Właściciel Aprobaty Holder of approval Kotwa fischer FAZ II fischer Anchor Bolt FAZ II fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Weinha de Waldachtal Rodzaj i sposób zastosowania produktu Generic type and use of construction product Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcenia w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 oraz M24 do stosowania w betonie. Torque controlled expansion anchor made of sizes M8, MI, M12, M16, M20 and M24 for use in concrete Okres ważności: Validity: od from do to 9.grudnia grudnia 2013 Zakład produkcyjny Manufacturing plant fischerwerke Aprobata zawiera This Approval contains Aprobata zastępuje This Approval replaces 16 stron włącznie z 8 aneksami 16 paged including 8 annexes ETA-05/0069 ważna od do ETA-05/0069 with validity from to E u r o p ä i s c h e O r g a n i s a t i o n f ü r T e c h n i s c h e Z u l a s s u n g e n E u r o p e a n O r g a n i s a t i o n f o r T e c h n i c a l A p p r o v a l s

2 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 I PODSTAWY PRAWNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza europejska aprobata techniczna została wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsches Institut für Bautechnik] zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej przybliżenia ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EWG Rady 2 oraz przez Rozporządzenie (EG) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Z ustawą o wprowadzaniu do obrotu i wolnym obrocie towarowym produktami budowlanymi odnośnie wdrażania Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej przybliżenia przepisów prawnych i administracyjnych Krajów Członkowskich w odniesieniu do produktów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej (Ustawa o produktach budowlanych - BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmieniona przez ustawę z dnia ; - Wspólnymi proceduralnymi regułami wnioskowania, przygotowania i udzielania europejskich aprobat technicznych zgodnie z załącznikiem do Decyzji Komisji 94/23/EG 6 ; - Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych dla kotew metalowych do stosowania w betonie Część 2: rozporowe kotwy z kontrolowanym momentem dokręcenia", ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsches Institut für Bautechnik] jest uprawniony do sprawdzania, czy zostały spełnione postanowienia dotyczące niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Sprawdzenie może się odbyć w zakładzie produkcyjnym. Właściciel europejskiej aprobaty technicznej pozostaje jednakże odpowiedzialny za zgodność produktów z europejską aprobatą techniczną oraz za ich przydatność do przewidywanego celu zastosowania. 3 Niniejsza europejska aprobata techniczna nie może być przenoszona na osoby i producentów innych, niż wyszczególniono na stronie 1 lub na przedstawicieli producentów lub też na zakłady produkcyjne inne, niż wyszczególniono na stronie 1 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 4 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [Deutsche Institut für Bautechnik] może wycofać europejską aprobatę techniczną, w szczególności na podstawie informacji ze strony Komisji zgodnie z Art. 5 Ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Europejska aprobata techniczna może być rozpowszechniana jedynie w formie pełnej - także w przypadku przekazywania drogą elektroniczną. Za pisemną zgodą Instytutu Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej może jednakże być dokonane częściowe rozpowszechnienie dokumentu. Częściowe kopie dokumentu powinny być dokładnie oznaczone jako niepełne. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie mogą być sprzeczne bądź nadużywać europejskiej aprobaty technicznej. 6 Niniejsza europejska aprobata techniczna jest wydawana przez Organ aprobujący w jego języku urzędowym. Niniejsza wersja odpowiada wersji EOTA. Tłumaczenia na inne języki należy wyraźnie oznaczyć Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia , str. 12 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia , S. 1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dnia , str. 25 Federalny Dziennik Ustaw I, str. 812 Federalny Dziennik Ustaw I, str.2, 15 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17 z dnia , str. 34 Z Deutsches Insti tut für B au te ch ni k /06 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

3 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 II WARUNKI EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis produktu budowlanego i jego zastosowanie 1.1 Opis produktu Kotwa fischer FAZ II w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 i M24 wykonywana jest ze stali pokrytej elektrolityczną powłoką cynkową, ze stali nierdzewnej (oznaczonej jako A4 ) albo ze stali wysoko odpornej na korozję (oznaczonej jako C ) która jest osadzana w wywierconym otworze i zakotwiona przez rozpór z kontrolowanym momentem dokręcenia. W załączniku 1 jest zilustrowany produkt i jego zastosowanie. 1.2 Zastosowanie Kotwa jest przeznaczona do zamocowań, w przypadku których wymagania odnośnie mechanicznej wytrzymałości i trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania w myśl podstawowych wymagań 1 i 4 Dyrektywy 89/106/EWG muszą zostać spełnione, ponieważ zniszczenie zakotwienia wykonanego z tych produktów mogłoby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i / lub do poważnych następstw ekonomicznych. Kotwa może być użyta do zakotwień z wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej. Kotwa może być stosowana do zakotwień poddawanych statycznemu lub quasi statycznemu obciążeniu w zbrojonym i niezbrojonym betonie klasy od B25 do B zgodnie z normą EN 206: Może ona być mocowana w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Kotwa fischer FAZ II ze stali ocynkowanej galwanicznie Może ona być użyta tylko do mocowania konstrukcji w warunkach suchych, wewnątrz pomieszczeń. Kotwa fischer FAZ II A4 ze stali nierdzewnej Kotwa ze stali nierdzewnej A4 może być zastosowana w warunkach suchych, wewnątrz budynków jak również na zewnątrz (włącznie w atmosferze przemysłowej i w pobliżu morza) albo w pomieszczeniach mokrych, jeśli nie ma tam wyjątkowo agresywnego otoczenia. Do takiego otoczenia należy np. ciągłe naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej albo umieszczenie w rejonie rozpryskiwania wody morskiej, albo atmosfera basenów krytych zawierająca chlor, albo atmosfera ekstremalnie zanieczyszczona chemicznie (np. przy instalacji odsiarczania spalin albo w tunelach, w których zastosowano środki do usuwania oblodzenia. Kotwa fischer FAZ II C ze stali wysokoodpornej na korozję Kotwa ze stali wysokoodpornej na korozję może być zastosowana w warunkach suchych, wewnątrz budynków, jak również na zewnątrz, w mokrych pomieszczeniach albo w szczególnie w warunkach wyjątkowo agresywnego otoczenia. Do takiego otoczenia należy np. ciągłe naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej albo umieszczenie w rejonie rozpryskiwania wody morskiej, albo atmosfera basenów krytych zawierająca chlor, albo atmosfera ekstremalnie zanieczyszczona chemicznie (np. przy instalacji odsiarczania spalin albo w tunelach, w których zastosowano środki do usuwania oblodzenia) Postanowienia niniejszej europejskiej aprobaty technicznej przyjęte są na podstawie założonego okresu użytkowania kotwy przez 50 lat. Dane dotyczące okresu użytkowania kotwy nie mogą być rozumiane jako gwarancja producenta, lecz należy je rozpatrywać jedynie jako pomoc przy wyborze właściwego produktu w aspekcie oczekiwanego i ekonomicznie odpowiedniego okresu użytkowania budowli. porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

4 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Charakterystyka produktu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka produktu Kotwa odpowiada rysunkom i danym zamieszczonym w załącznikach 2 i 3. Parametry materiałowe oraz wymiary i tolerancje kotwy, których nie podano w załącznikach 2 i 3 odpowiadają wartościom zapisanym w dokumentacji technicznej 7 przedłożonej do tej europejskiej aprobaty technicznej. W odniesieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej można przyjąć, że kotwa spełnia wymagania klasy odporności ogniowej A1, zgodnie z przepisami Decyzji 96/3/EG Komisji Europejskiej, ( poprawiona 2000/5/EWG) Wartości charakterystyczne do projektowania zakotwień są podane w załącznikach 5 i 6. Wartości charakterystyczne do projektowania zakotwień w związku odpornością ogniową są podane w załącznikach 7 i 8. Mogą być stosowane w systemach, które wymagają odpowiedniej klasy ognioodporności. Każda kotwa została oznaczona znakiem producenta, rodzajem, wielkością gwintu oraz maksymalną grubością elementu mocowanego według załącznika 2. Każda kotwa ze stali nierdzewnej A4 została dodatkowo oznaczona znakiem A4,a Każda kotwa ze stali o wysokiej odporności została dodatkowo oznaczono znakiem C Kotwa może być pakowana i dostarczana jako kompletny element mocujący. 2.2 Metody weryfikacji Sprawdzenie przydatności kotew do przewidywanego zastosowania w zależności od wymagań dotyczących wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania w myśl podstawowych wymagań 1 oraz 4 zostało przeprowadzone w zgodności z "Wytycznymi dla europejskich aprobat technicznych dla kotew metalowych do zakotwienia w betonie", ETAG1 Część 1 "Kotwa Uwagi ogólne" oraz Część 2 "Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem dokręcenia", na podstawie Opcji 1. Ocena przydatności kotwy do przewidywanego zastosowania w zależności od wymagań ognioodporności została wykonana zgodnie z raportem technicznym TR 020 "Szacowanie kotwień w betonie dotyczące ognioodporności". Dodatkowo do postanowień określonych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej, dotyczących bezpieczeństwa, może być konieczne spełnienie innych wymagań odnośnie stosowania tych produktów (np. zmiany w ustawodawstwie europejskim oraz krajowe przepisy prawne i administracyjne). Ażeby wypełnić postanowienia dyrektywy muszą być przestrzegane także te wymagania. 7 Dokumentacja techniczna do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest złożona w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i o ile jest ona istotna dla zadań uprawnionych organów włączonych do procedury potwierdzania zgodności, to powinna być przekazana tym organom. Z porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

5 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Ocena zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System poświadczania zgodności Zgodnie z Decyzją 96/582/EG Komisji europejskiej 8 należy stosować system 2(i) (określony również jako system 1) oceny zgodności. Ten system oceny zgodności jest opisany poniżej, jak następuje: System 1: Certyfikacja zgodności produktu przez uprawniony organ certyfikacji na podstawie: (a) Zadania producenta: (1) Zakładowa kontrola produkcji; (2) Dodatkowe testy pobranych próbek w zakładzie przez producenta według ustalonego planu kontroli; (b) Zadania uprawnionego organu: (3) Początkowe badania typu dla produktu; (4) Początkowa inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji; (5) Bieżące nadzorowanie, sprawdzanie i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji. Adnotacja: Uprawnione organy są także nazywane "organami notyfikowanymi". 3.2 Obowiązki Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent musi przeprowadzać stały nadzór produkcji. Wszystkie dane, wymagania, przepisy przyjęte przez producenta należy systematycznie dokumentować w formie pisemnych instrukcji zakładowych z zapisem rezultatów. Ten system kontroli produkcji powinien zapewniać, że produkt jest zgodny z niniejszą europejską aprobatą techniczną. Producent może stosować tylko materiałów i surowców które są wyszczególnione w dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Zakładowa kontrola produkcji musi być zgodna z planem kontroli z czerwca 2007, który jest częścią dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Plan kontroli jest ustalony w powiązaniu z systemem zakładowej kontroli produkcji realizowanym przez producenta i został on przedłożony w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy przechowywać i poddawać je ocenie zgodnie z postanowieniami planu kontroli Pozostałe zadania producenta Producent ma obowiązek na podstawie umowy, zaangażować organ, który jest uprawniony do zadań według rozdziału 3.1 w dziedzinie kotew, do realizacji czynności wymienionych w rozdziale W tym celu producent powinien przedłożyć uprawnionemu organowi plan kontroli zgodnie z rozdziałem i Producent powinien sporządzić deklarację zgodności zawierającą oświadczenie, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. zgodności CE będącego potwierdzeniem, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Jeżeli postanowienia niniejszej europejskiej aprobaty technicznej oraz odpowiedniego planu kontroli nie są spełnione, to organ certyfikacyjny ma obowiązek wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 7 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 254 z dnia Plan kontroli jest poufną częścią składową dokumentacji dla powyższej europejskiej aprobaty technicznej i jest wydawany tylko uprawnionym organom zaangażowanym w procedurę oceny zgodności. Patrz rozdział porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

6 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Zadania uprawnionych organów Uprawniony organ powinien wykonać następujące zadania, zgodnie z planem kontroli: - Początkowe badanie typu dla produktu, - Początkowa inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji, - Bieżące nadzorowanie, kontrola i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji zgodnie z planem kontroli, Uprawniony organ powinien zachowywać wyżej wymienionych działania oraz udokumentować uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski w pisemnym sprawozdaniu. Zaangażowany przez producenta uprawniony organ certyfikujący ma obowiązek przyznania certyfikatu zgodności UE, wraz z zaznaczeniem, iż produkt odpowiada wszystkim warunkom określonym w tej europejskiej aprobacie technicznej. Jeśli warunki europejskiej aprobaty technicznej i związany z nią plan kontroli nie zostałyby spełnione, to organ certyfikujący ma obowiązek anulować certyfikat zgodności i niezwłocznie poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE należy umieścić na każdym opakowaniu kotew. Po literach "CE" należy umieścić numer identyfikacyjny uprawnionego organu certyfikacyjnego, jak też następujące dane dodatkowe: - Nazwę i adres właściciela aprobaty (osoba prawna odpowiedzialna za produkcję), - Dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało umieszczone oznakowanie CE, - Numer certyfikatu zgodności EC [Wspólnoty Europejskiej] dla produktu, - Numer europejskiej aprobaty technicznej, - Numer wytycznych dla europejskiej aprobaty technicznej, - Kategoria użytkowania (ETAG Opcja 1), - Rozmiar. 4 Założenia będące podstawą do pozytywnej oceny przydatność produktu dla przewidzianego celu. 4.1 Produkcja Kotwa jest wytwarzana zgodnie z postanowieniami europejskiej aprobaty technicznej poprzez zautomatyzowany proces produkcyjny jak stwierdzono podczas inspekcji fabryki przeprowadzonej przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i uprawniony organ i przedstawiony w dokumentacji technicznej. Europejska aprobata techniczna zostało wydana dla produktu na podstawie uzgodnionych danych i informacji, które znajdują się w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i identyfikują poddany ekspertyzie i oceniony produkt. Zmiany produktu lub metody produkcji, które mogą skutkować tym ze złożone w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, należy tam zgłosić przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zadecyduje o tym, czy takie zmiany mają wpływ na aprobatę i w następstwie na ważność oznakowania CE umieszczonego na podstawie aprobaty, czy też nie, jak też o tym, czy jest konieczna dodatkowa ekspertyza lub zmiana aprobaty. Z Deutsches Insti tut für B au te ch ni k Deutsches Insti tut für B au te ch ni k /06 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

7 Strona 7Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Montaż Wymiarowanie zakotwień Przydatność kotwy do określonego zastosowania jest spełniona przy następujących założeniach: Wymiarowanie zakotwień następuje w zgodności z "wytycznymi dla europejskiej aprobaty technicznej dla kotew metalowych do zakotwienia w betonie ", załącznik C, Procedura A, dla kotew rozporowych kontrolowanym momentem dokręcenia, na odpowiedzialność inżyniera doświadczonego w dziedzinie kotwienia i budownictwa betonowego. Przy sprawdzaniu wytrzymałości zakotwienia należy sporządzić możliwe do sprawdzenia obliczenia i rysunki konstrukcyjne. Na rysunkach konstrukcyjnych należy podać położenie kotwy (np. położenie kotwy w stosunku do zbrojenia lub do podpór). Projekt połączenia pod wpływem ekspozycji ogniowej musi wziąć pod uwagę warunki dane w raporcie technicznym TR 020 "Szacowanie kotwień w betonie dotyczące ognioodporności". Związane z tym charakterystyczne wartości połączeń są podane w załącznikach 7 i 8. Metoda projektowa obowiązuje jedynie przy wystawieniu połączenia na działanie ognia tylko z jednej strony. Jeżeli działanie ognia występuje z więcej niż jednej strony, metoda projektowa jest ważna tylko wówczas, gdy odległość od krawędzi jest c 0mm Montaż kotew Podane parametry techniczne kotew można przyjąć jako obowiązujące tylko wtedy, gdy zachowane są następujące warunki montażu: - Montaż przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem kierownika budowy, - Montaż tylko jako kompletny produkt, bez wymiany poszczególnych części, - Montaż według specyfikacji podanych przez producenta i rysunków konstrukcyjnych oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi, - Sprawdzenie przed osadzeniem kotwy, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym ma być osadzona kotwa, nie jest niższa, niż wytrzymałość betonu, dla którego przeprowadzono obliczenia, - Sprawdzenie prawidłowego zagęszczenie betonu np. brak dużych pustek powietrznych, - Zachowanie ustalonych rozstawów i odstępów nie mniejszych niż podane wartości bez tolerancji ujemnych, - Rozmieszczenie wierconych otworów bez uszkodzenia zbrojenia, - W przypadku nieudanego/błędnego nawiercenia: umiejscowić nowy otwór w odstępie, który odpowiada, co najmniej podwójnej głębokości wadliwego otworu lub też w odstępie mniejszym, jeżeli wadliwy otwór zostanie wypełniony wysokiej wytrzymałości zaprawą, oraz jeżeli nie leży on w miejscu i na kierunku działania obciążenia ścinającego lub ukośnego, - Oczyszczenie nawierconego otwór z pyłu, - Zachowanie efektywnej głębokości zakotwienia. Ten warunek jest spełniony, jeżeli grubość mocowanego elementu nie jest grubsza niż maksymalna grubość zaznaczona na kotwie, - Związana charakterystyczna wartość siły ścinającej musi być wyznaczona zależnie od rzeczywistej grubości połączenia i typu kotwy użytej na budowie. - Zachowanie podanego w załączniku 4 montażowego momentu dokręcenia oraz dokręcanie kotwy przy pomocy kalibrowanego klucza dynamometrycznego;

8 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia Obowiązki producenta Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, ażeby wszyscy użytkownicy produktu zostali poinformowani o zapisach zawartych rozdziałach 1 i 2 włącznie z załącznikami, do których się odnoszą, jak również w rozdziałach Taka informacja może być dostarczana poprzez rozpowszechnienie odpowiednich części niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Ponadto należy podać wszystkie dane dotyczące montażu na opakowaniu i / lub na dołączonej ulotce, najlepiej w formie ilustracji. Należy podać, co najmniej następujące dane: - Średnica wiertła, - Średnica gwintu, - Maksymalna grubość elementu mocowanego, - Minimalna głębokość zakotwienia, - Minimalna głębokość wywierconego otworu, - Moment dokręcenia, - Dane dotyczące procesu montażu włącznie z oczyszczeniem wywierconego otworu, najlepiej w formie ilustracji, - Wskazówka dotycząca wymaganych narzędzi do montażu, - Identyfikacja partii produkcji. Wszystkie dane muszą być przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Dipl.-Ing. E. Jasch Prezydent Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Uwierzytelnił: Berlin, 9 grudnia 2008 podpisano Lange Pieczęć okrągła: Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik)

9 Strona 9 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 SWORZEŃ WALCOWANY NA ZIMNO: SWORZEŃ WYKONANY PRZEZ SKRAWANIE: 1 pręt kotwy (walcowany na zimno) 2 klips rozporowy 3 nakrętka 4 podkładka 1) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość mocowanego elementu 3) głębokość otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Produkt i zastosowanie ZAŁĄCZNIK 1 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08 porównania tekstów format pozostał zachowany. Firma fischerpolska Sp. z o.o. potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem.

10 Strona 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Oznaczenia kotwy, przekrój poprzeczny Oznaczenie na łbie kotwy kod literowy FAZ II 12/10 A4 Identyfikacja materiału A4 lub C Maksymalna grubość mocowanego elementu Rozmiar gwintu Typ kotwy Logo producenta Kod literowy, oznaczenie znajduje się na łbie kotwy i określa maksymalną grubość elementu mocowanego oznaczenie (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (K) (L) (M) Max tfix M8-M oznaczenie (N) (O) (P) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) Max tfix M8-M Tabela 1: Wymiary kotew [mm] FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Część Oznaczenie Odchyłka M8 M10 M12 M16 M20 M24 średnica gwintu M8 M10 M12 M16 M20 M24 Ød 0 7,8 9,8 11,8 15,7 19,8 23,5 1 Pręt kotwy Ød K 7,1 8,9 10,7 14,5 19,8 23,5 L G Klips rozporowy m 17, ,6 27,5 33,4 40,2 grubość klipsa 1,3 1,4 1,6 2,4 2,4 3,0 3 Nakrętka rozmiar nakrętki Podkładka t s 1,4 1,8 2,3 2,7 2,7 3,7 Ød s ) min t fix max Długość L min kotwy L max Kotwa może być produkowana z różną dopuszczalną maksymalną grubością połączenia. Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Wymiary kotwy ZAŁĄCZNIK 2 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

11 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 2: Materiały FAZ II Część Oznaczenie Materiał Obróbka Cynkowanie 5mμ zgodnie z 1 Pręt kotwy Walcowana na zimno lub skrawana stal EN ISO powlekanie Klips Cynkowanie 5mμ funkcjonalne zgodnie z 2 Taśma walcowana na zimno, EN rozporowy EN ISO Nakrętka Stal klasy 8, EN Cynkowanie 5mμ EN ISO Podkładka Taśma walcowana na zimno, EN powlekanie funkcjonalne 1) 1)powlekanie funkcjonalne na nakrętkach M8 i M10 oraz na podkładkach dla M12, M16 i M24 Tabela 2b: Materiały FAZ II A4 Część Oznaczenie Materiał Obróbka 1 Pręt kotwy Stal nierdzewna EN powlekanie funkcjonalne 2 Klips rozporowy Taśma walcowana na zimno, EN Nakrętka Stal klasy 8, EN powlekanie funkcjonalne 4 Podkładka Taśma walcowana na zimno, EN Tabela 2c: Materiały FAZ II C Część Oznaczenie Materiał Obróbka 1 Pręt kotwy 2 Klips rozporowy Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN ; ISO ; klasa właściwości 70 powlekanie funkcjonalne 3 Nakrętka Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN powlekanie funkcjonalne 4 Podkładka Stal o wysokiej odpronosci na korozję EN Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Materiały ZAŁĄCZNIK 3 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

12 Aplikacje z grubością elementu betonowego Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 3: parametry montażowe Typ/rodzaj kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Nominalna średnica otworu wierconego d 0 =[mm] Średnica wiertła d cut [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 Głębokość otworu w betonie h 1 [mm] Średnica otworu w elemencie mocowanym d f [mm] Wymagany moment dokręcenia T inst =[Nm] ) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość łącznika elementu mocowowanego elementu mocowanego 3) głębokość wierconego otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego 1) efektywna głębokość zakotwienia 2) grubość elementu mocowanego 3) głębokość otworu 4) minimalna grubość elementu betonowego (podłoża) Tabela 4: Minimalna grubość elementu betonowego, minimalne odległości osiowe i krawędziowe. 2xhef Aplikacje z grubością elementu betonowego < 2xhef Typ/ rozmiar kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 min. grubość podłoża h min,1 [mm] beton niezarysowany min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] beton zarysowany min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] min. grubość podłoża h min,2 [mm] zarysowany i niezarysowany beton min. rozstaw s min [mm] dla c [mm] min. odl. do krawędzi c min [mm] dla s [mm] Średnie wartości dla s min i c min z liniowej interpolacji dla tej samej grubości betonowego elementu. Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Parametry instalacji ZAŁĄCZNIK 4 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

13 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 5: METODA PROJEKTOWA A - wartości charakterystyczne dla obciążeń rozciągających Typ kotwy / rozmiar FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Zniszczenie stali Wytrzymałość charakterystyczna N Rk,s [kn] , Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Ms 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Wciągnięcie (wyrwanie) Charakterystyczna wytrzymałość W zarysowanym betonie Charakterystyczna wytrzymałość W niezarysowanym betonie Współczynnik zwiększający dla N Rk,p dla betonu zarysowanego i nie zarysowanego N Rk,p [kn] N Rk,p [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mp 1) ψ c 2) C20/ ) C20/ C20/25 1,1 C/37 1,22 C35/45 1,34 C40/50 1,41 C45/55 1,48 C50/ 1,55 1,5 3) Zniszczenie betonu (wyrwanie stożka), rozłupanie przy grubości elementu betonowego 2xh ef Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] Min. Grubość elementu betonowego h min,1 [mm] Odległość osiowa s cr,n [mm] Odległość krawędziowa c cr,n [mm] Odległość osiowa (rozłupanie) 4) s cr,sp [mm] Odległość krawędziowa (rozłupanie) 4) c cr,sp [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Mc 1,5 3) Zniszczenie betonu (wyrwanie stożka), rozłupanie przy grubości elementu betonowego <2xh ef Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] min. grubość elementu betonowego h min,2 [mm] Odległość osiowa s cr,n [mm] Odległość krawędziowa c cr,n [mm] Odległość osiowa (rozłupanie) 4) s cr,sp [mm] Odległość krawędziowa (rozłupanie) 4) c cr,sp [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1) γ Mc 1,5 3) 1) w przypadku braku innych państwowych przepisów 2) zniszczenie przez wyciągnięcie nie istotne 3) zawiera częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2=1,0 4) średnie wartości s cr,sp i c cr,sp pomiędzy grubościami h min,1 i h min,2 wyznaczyć za pomocą interpolacji liniowej Tabela 6: przemieszczenia wywołane obciążeniem rozciągającym Typ/rodzaj kotwy FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 Obciążenie rozciągające w zarysowanym betonie N [kn] 2,3 4,2 7,5 13,2 16,4 22,9 Przemieszczenia δ N0 [mm] 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 1,2 δ N [mm] 1,2 1,4 1,5 Obciążenie rozciągające w niespękanym betonie N [kn] 4,2 7,5 11,7 18,7 23,3 32,5 Przemieszczenia δ N0 [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 1,2 1,2 δ N [mm] 1,2 1,4 1,5 2) - 2) - 2) - 2) - Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C ZAŁĄCZNIK 5 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 WYMIAROWANIE METODĄ A, charakterystyczne wartości dla obciążeń rozciągających, przemieszczenia Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

14 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0069, wydanej dnia 9 grudnia 2008 Tabela 7: Metoda projektowa A, charakterystyczne wartości dla obciążeń ścinających FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C Typ kotwy/rozmiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Zniszczenie stali bez dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna V Rk,s [kn] , Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms 1) Zniszczenie stali z dźwignią Wytrzymałość charakterystyczna na M 0 Rk,s zginanie 1) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms 1,25 Zniszczenie betonu przez wyważenie Współczynnik równania (5.6) k 2,0 2,2 2,4 2,8 2,8 2,8 ETAG załącznik C, ) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mcp 1,5 2) Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy w obciążeniu L f ścinającym [mm] Efektywna średnica kotwy d nom [mm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mc 1) 1) Przy braku innych narodowych norm 2) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2=1,0 już zawarty. 1,25 1,5 2) Tabela 8: Przemieszczenia pod wpływem obciążeń ścinających Typ kotwy / rozmiar Obciążenie ścinaniem W zarysowanym i nie zarysowanym betonie V [kn] FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C M8 M10 M12 M16 M20 M24 6,9 11,4 16,9 31,4 39,4 48,5 Odpowiednie przemieszczenie δ V [mm] δ V0 [mm] 2,4 3,6 4,2 6,3 4,5 6,8 3,0 4,5 3,6 5,4 3,6 5,4 Kotwa rozporowa fischer FAZ II, FAZ II A4, FAZ II C WYMIAROWANIE METODĄ A Charakterystyczne wartości ścinania i przemieszczeń ZAŁĄCZNIK 6 EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ ETA 05/0069 Z Deutsches Insti tut für Bautechni k /08

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II Vademecum Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I (Organizacje eksporterów, izby handlowe, federacje zawodowe, urzędy zajmujące się wdrażaniem dyrektyw UE, producenci, jednostki zajmujące się

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik Opracowanie: W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo