Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346"

Transkrypt

1 Strona 1 wydanej 1. Grudnia 2009 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L Berlin Niemcy Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: UpowaŜniony i notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli- Ŝenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) [LOGO DIBT] Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Polskie tłumaczenie przygotowane przez KOELNER S.A. wersja oryginalna w języku niemieckim Handelsbezeichnung Nazwa handlowa Zulassungsinhaber Posiadacz aprobaty Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck Rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego Geltungsdauer: Ważność: Herstellwerk Zakład produkcyjny vom: od: bis: do: KOELNER S.A. Flachdachbefestigungselemente KOELNER S.A. Kwidzynska Wroclaw POLSKA Befestigungselemente für Dachabdichtungssysteme Łączniki do systemu mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych 1 grudnia grudnia 2014 KOELNER S.A. Kwidzynska Wroclaw POLSKA Diese Zulassung umfasst Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera 61 Seiten einschließlich 55 Anhänge 61 stron z 55. załącznikami [LOGO EOTA] E u r o p ä i s c h e O r g a n i s a t i o n f ü r T e c h n i s c h e Z u l a s s u n g e n E u r o p e j s k a O r g a n i z a c j a ds. A p r o b a t T e c h n i c z n y c h

2 Strona 2 wydanej 1. Grudnia 2009 I POSDTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EEC 2 oraz Rozporządzenie (EC) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - (tekst po niemiecku) Ustawą o wprowadzeniu do obrotu oraz o wolnym obrocie towarowym wyrobów budowlanych mającą na celu wdrożenie Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnot Europejskich (Ustawa o produktach budowlanych BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmienioną przez Ustawę z dnia 31 października 2006r. 5 ; - Wspólnymi Zasadami Proceduralnymi w sprawie Ubiegania się, Opracowywania i Udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, ustanowionymi w Załączniku do decyzji Komisji 94/23/EC 6 ; - Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych jest Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej upoważniony jest do sprawdzenia, czy spełnione są przepisy niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Sprawdzanie może odbywać się w zakładzie produkującym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania spoczywa na posiadaczu Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przekazywana producentom lub ich pośrednikom innym aniżeli tym wskazanym na stronie 1. Lub zakładom produkcyjnym innym niż te wskazane na stronie 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Aprobata Techniczna może być wycofana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, zgodnie z informacją otrzymaną od Komisji na podstawie Artykułu 5 (1) Dyrektywy Rady 89/106/EEC. 5. Powielanie niniejszej Aprobaty Technicznej, włącznie z przekazywaniem drogą elektroniczną, odbywa się w całości. Jednakże częściowe powielanie może odbyć się za pisemną zgodą Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. W takim przypadku częściowe powielanie musi być traktowane jako takie. Teksty i rysunki pism reklamujących nie mogą być sprzeczne lub użyte niezgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez organ zatwierdzający w jego urzędowym języku. Wersja ta powinna odpowiadać w pełni wersji stosowanej przez EOTA przy obrocie wyrobami. W przypadku tłumaczeń na inne języki powinno być zaznaczone, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L40, 11 Luty 1989, str Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L220, 30 Sierpnia 1993, str. 1 3 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L284, 31 Października 2003, str Bundesgesetzblatt Teil I 1998, str Bundesgesetzblatt Teil I 2006, str. 2407, Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 17, 20 Stycznia.1994, str

3 Strona 3 wydanej 1. Grudnia 2009 II WARUNKI CHARAKTERYSTYCZNE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Definicja produktu i przeznaczenie stosowania 1.1 Definicja wyrobu Opisywane wyroby budowlane są łącznikami mechanicznymi, na które składają się ocynkowany galwanicznie wkręt wykonany ze stali węglowej oraz podkładka z lub bez zintegrowanego kołnierza. Podkładki bez zintegrowanego kołnierza wykonane są z ocynkowanej galwanicznej stali węglowej, natomiast podkładki z kołnierzem wykonane są z tworzywa sztucznego (poliamidu lub polipropylenu). 1.2 Przeznaczenie stosowania Opisywane łączniki przeznaczone są do mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych zgodnie z ETAG 006. Możliwe materiały podłoża to stal, drewno lub beton. Przepisy niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej ustanowione są w oparciu o zakładaną trwałość użytkową łączników, która wynosi 10 lat. Wskazania dotyczące trwałości użytkowej nie mogą być interpretowane jako gwarancja dawana przez producenta. Powinny być uważane jedynie jako wskazówka mająca na celu umożliwienie wyboru właściwych wyrobów w zależności od spodziewanej, ekonomicznie uzasadnionej trwałości użytkowej konstrukcji. W celu użycia łączników do systemów mechanicznego mocowania membran dachowych, wymagana jest oddzielna ETA zgodna z ETAG 006 dla całego systemu hydroizolacji. 2 Charakterystyka wyrobów i metody ich weryfikacji 2.1 Charakterystyka wyrobów Łączniki powinny odpowiadać danym zawartym w Załączniku 1 do 53. Materiał surowca, wymiary oraz tolerancje, których nie wymieniono w Załączniku 1 do 53, powinny odpowiadać informacjom zawartym w dokumentacji technicznej 7 do niniejszej Aprobaty Technicznej. 2.2 Bezpieczeństwo użytkowania (ER 4) Charakterystyczne oraz średnie wartości wytrzymałości łączników na wyrywanie podane są w Załączniku 54 i 55. Wartości te uzyskane zostały podczas badań wytrzymałościowych obciążenia siłą wyrywającą zgodnie z wytycznymi wg ETAG 006. Łączniki spełniają wymagania ETAG 006 uwzględniające proces wyrywania. Zostało to ocenione na podstawie przedstawionych doświadczeń praktycznych producenta. 2.3 Aspekty wytrzymałości Warunki wytrzymałości zawarte w ETAG 006 (odporność na korozję łączników stalowych, wytrzymałość na uderzenie oraz kruchość łączników z tworzywa sztucznego przed i po starzeniu cieplnym, wymagania dla wyników badań metodą Charpy ego dla materiałów z tworzywa sztucznego przed i po starzeniu cieplnym) są spełnione dla stali węglowej cynkowanej galwanicznie oraz łączników wykonanych z poliamidu i polipropylenu. Wszystkie łączniki ze stali utwardzanej powierzchniowo wytrzymały 15 cykli testu, którego procedurę podaje ETAG 006 (test Kesternich a), a także nie wykazały więcej niż 15% korozji powierzchniowej. 7 Dokumentacja techniczna do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej złożona została w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i jeżeli jest to istotne dla zadań placówek włączonych do postępowania dotyczącego zaświadczenia o zgodności, może zostać wydane tym jednostkom

4 Strona 4 wydanej 1. Grudnia 2009 Wyniki badań testów sprawdzających wytrzymałość na uderzenia oraz kruchość elementów z tworzywa pokazują większą niż 1,0m wysokość spadania przed i po ich starzeniu cieplnym. Ponadto wyniki odpowiadające testom Charpy ego po starzeniu cieplnym nie wykazały żadnych znaczących różnic w stosunku do badań wykonanych przed starzeniem cieplnym. 3 Ocena, certyfikacja zgodności oraz znakowanie CE 3.1 System certyfikacji zgodności Zgodnie z Decyzją 99/92/EC Komisji Europejskiej 8 należy stosować system 2+ certyfikacji zgodności. System ten zdefiniowany jest następująco: System 2+: Deklaracje zgodności produktów wystawione przez producenta na podstawie: (a) Zadania producenta: (1) Wstępne badania typu; (2) Kontrola produkcji; (3) Badanie próbek pobranych z produkcji zadnie z ustalonym planem badań. (b) Zadania jednostki aprobującej: (4) Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji na podstawie: - wstępnej inspekcji zakładu produkującego i zakładowej kontroli produkcji; - stałego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. Uwaga: Notyfikowane jednostki certyfikujące zwane są także jednostkami notyfikującymi. 3.2 Obowiązki Obowiązki Producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent powinien prowadzić ciągłą kontrolę produkcji. Wszystkie dane, wymagania i przepisy powinny być systematycznie dokumentowane w formie pisemnych wskazówek i procedur włącznie z wynikami wykonanych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna zapewniać zgodność produktu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może używać tylko surowców, które wymienione zostały w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji powinna odbywać się zgodnie z planem kontroli z dnia 1 grudnia 2009 odnoszącym się do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej i jest częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli jest zapisany w kontekście zakładowej kontroli produkcji obsługiwanej przez producenta i zdeponowanej w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny zostać zapisane i oceniane zgodnie z przepisami zawartymi w planie kontroli Inne zadania producenta Producent powinien na podstawie umowy włączyć jednostkę notyfikowaną do zadań zgodnych z punktem 3.1 w zakresie łączniki do mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych w celu podjęcia działań zawartych w rozdziale W tym celu producent powinien przedstawić notyfikującej jednostce certyfikującej plan kontroli zawarty w punkcie oraz Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L80, 18 Marca 1998 Plan kontroli jest poufną częścią dokumentacji do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej i wydana może być tylko jednostce dopuszczonej w postępowaniu potwierdzającym zgodność. Patrz punkt

5 Strona 5 wydanej 1. Grudnia 2009 Producent powinien wydać deklarację zgodności, potwierdzającą, iż wyroby budowlane zgodne są z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostki notyfikowanej. Jednostka notyfikowana powinna przeprowadzić: - wstępną inspekcję zakładu oraz kontrolę produkcji, - ciągły nadzór, ocenę i zatwierdzenie kontroli produkcji, zgodnie z przepisami zawartymi w planie kontroli. Jednostka notyfikująca powinna przechowywać istotne punkty opisanych powyżej zadań, a także pisemne raporty z uzyskanych wyników badań i wyciągniętych wniosków końcowych. Notyfikowana jednostka certyfikująca zaangażowana przez Producenta powinna wydać certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji stwierdzający o jej zgodności z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. W przypadkach niespełniania postanowień Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz planu badań, jednostka notyfikująca powinna wycofać wydany certyfikat zgodności oraz powiadomić Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. 3.3 Znakowanie CE Oznaczenie CE powinno być umieszczone każdym opakowaniu z łącznikami. Po oznaczeniu CE powinien znaleźć się numer identyfikacyjny jednostki notyfikującej oraz następujące dane: - nazwa i adres Producenta (prawna jednostka odpowiedzialna za produkcję), - dwie ostatnie cyfry roku, w którym nadano oznakowanie CE, - numer certyfikatu EC zakładowej kontroli produkcji, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - nazwa produktu. 4 Założenia, zgodnie z którymi użyteczność produktu dla przewidzianego zastosowania została oceniona pozytywnie 4.1 Produkcja Europejską Aprobatę Techniczną udzielono na podstawie uzgodnionych i złożonych w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej danych/informacji, które służą do identyfikacji ocenianych i opiniowanych produktów. Przed wprowadzeniem zmian w produktach lub do procesu produkcji, które w rezultacie mogą wpływać na poprawność złożonych danych/informacji, należy o nich poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej podejmie decyzję, czy takie zmiany mają wpływ na Aprobatę i jednocześnie na ważność oznaczenia CE wystawionego na podstawie Aprobaty, a jeśli tak to czy nanoszenie późniejszych opinii lub poprawek jest konieczne. 4.2 Montaż Montaż łączników wykonuje się zgodnie z instrukcją Producenta. Producent powinien przekazać instrukcje montażu firmie wykonawczej. W celu użycia łączników do systemach mechanicznego mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych, wydana na podstawie ETAG 006 Europejska Aprobata Techniczna ważna jest na cały system. Europejska Aprobata Techniczna wydana na podstawie ETAG 006 obejmuje wytrzymałość całego systemu i poszczególnych elementów łącznika na działanie siły wyrywającej wiatru. Poprawność zamocowanych łączników zgodnie z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej potwierdzany jest przez firmę wykonawczą

6 Strona 6 wydanej 1. Grudnia Instrukcje dla Producenta Do odpowiedzialności producenta należy poinformowanie o wymaganiach zawartych w punktach 1, 2 i 4 osób zainteresowanych. Informacje mogą być dostarczone jako kopia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto wszystkie dane dotyczące instalacji powinny być pokazane wyraźnie na opakowaniu i/lub na załączonej instrukcji, najlepiej używając do tego ilustracji. Dipl.-Ing. Gerhard Breitschaft beglaubigt President of Deutsches Institut für Bautechnik Spohn Berlin, 1 Grudnia 2009 beglaubigt [okrągła pieczątka z podpisem]

7 Strona 7 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 1 Podkładka: GOK Załącznik

8 Strona 8 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 2 Podkładka: GOK-PLUS Załącznik

9 Strona 9 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 3 Podkładka: GOK75 Załącznik

10 Strona 10 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 4 Podkładka: GOW Załącznik

11 Strona 11 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 5 Podkładka: GOW-PLUS Załącznik

12 Strona 12 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 6 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

13 Strona 13 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 7 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

14 Strona 14 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 8 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

15 Strona 15 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 9 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WB Załącznik

16 Strona 16 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 10 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WB Załącznik

17 Strona 17 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 11 Podkładka: POW-09-AlZn Łącznik: WB Załącznik

18 Strona 18 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 12 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WB Załącznik

19 Strona 19 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 13 Podkładka: GOK Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

20 Strona 20 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 14 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

21 Strona 21 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 15 Podkładka: GOK75 Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

22 Strona 22 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 16 Podkładka: GOW Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

23 Strona 23 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 17 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

24 Strona 24 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 18 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

25 Strona 25 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 19 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

26 Strona 26 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 20 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

27 Strona 27 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 21 Podkładka: GOK Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

28 Strona 28 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 22 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

29 Strona 29 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 23 Podkładka: GOK75 Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

30 Strona 30 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 24 Podkładka: GOW Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

31 Strona 31 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 25 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

32 Strona 32 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 26 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

33 Strona 33 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 27 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

34 Strona 34 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 28 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

35 Strona 35 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 29 Podkładka: GOK Łącznik: WBT Załącznik

36 Strona 36 wydanej 1. Grudnia 2009 Załącznik 30 Połączenie 30 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WBT

37 Strona 37 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 31 Podkładka: GOK75 Łącznik: WBT Załącznik

38 Strona 38 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 32 Podkładka: GOW Łącznik: WBT Załącznik

39 Strona 39 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 33 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WBT Załącznik

40 Strona 40 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 34 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WBT Załącznik

41 Strona 41 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 35 Podkładka: POK-09-AlZn Łącznik: WBT Załącznik

42 Strona 42 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 36 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WBT Załącznik

43 Strona 43 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 37 Podkładka: GOK Łącznik: WBT-A Załącznik

44 Strona 44 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 38 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WBT-A Załącznik

45 Strona 45 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 39 Podkładka: GOK75 Łącznik: WBT-A Załącznik

46 Strona 46 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 40 Podkładka: GOW Łącznik: WBT-A Załącznik

47 Strona 47 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 41 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WBT-A Załącznik

48 Strona 48 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 42 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WCS Załącznik

49 Strona 49 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 43 Podkładka: POW-09-AlZn Łącznik: WCS Załącznik

50 Strona 50 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 44 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WCS Załącznik

51 Strona 51 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 45 Podkładka: GOK Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

52 Strona 52 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 46 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

53 Strona 53 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 47 Podkładka: GOK75 Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

54 Strona 54 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 48 Podkładka: GOW Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

55 Strona 55 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 49 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

56 Strona 56 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 50 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

57 Strona 57 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 51 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

58 Strona 58 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 52 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

59 Strona 59 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 53 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

60 Strona 60 wydanej 1. Grudnia 2009 Koelner S.A. Materiał podłoża Łączniki do dachów płaskich Podłoże stalowe Drewno Załącznik Sklejka Płyta OSB Beton EN S280GD - EN konstrukcyjne 4), 5) ETA EN 313 EN 300 C12/ EN 338 / C24 t 0,75mm t 24mm 1) t 20mm 2) t 18mm 3) 4), 5) C25/30 1 GOK 2 GOK-PLUS 3 GOK75 4 WX GOW 5 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 0, POW-05-AlZn 7 POW-07-AlZn 8 POK-041-AlZn 9 POW-05-AlZn 10 POW-07-AlZn WB 11 POW-09-AlZn 0, POK-041-AlZn 13 GOK 14 GOK-PLUS 15 GOK75 16 WO GOW 17 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 1, POW-05-AlZn 19 POW-07-AlZn 20 POK-041-AlZn 21 GOK 22 GOK-PLUS ,78 23 GOK ,76 WO 24 GOW (T25 lub PH2) ,74 25 GOW-PLUS + K08 26 POW-05-AlZn 27 POW-07-AlZn ,58 28 POW-09-AlZn 29 GOK 30 GOK-PLUS ,78 31 GOK ,76 32 GOW WBT 33 GOW-PLUS ,74 34 POW-07-AlZn ,21 35 POW-09-AlZn ,17 36 POK-041-AlZn ,00 37 GOK 38 GOK-PLUS ,78 39 WBT-A GOK ,76 40 GOW 41 GOW-PLUS ,74 42 POW-07-AlZn ,21 43 WCS POW-09-AlZn ,17 44 POK-041-AlZn ,00 45 GOK 46 GOK-PLUS - 1,78 1,78 1,78-47 GOK75-1,76 1,76 1,76-48 GOW 49 WW GOW-PLUS - 1,74 1,74 1,74-50 POW-05-AlZn 51 POW-07-AlZn 52 POW-09-AlZn - 3,84 2,33 1,94-53 POK-041-AlZn 1) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 24mm 2) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 20mm 3) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 18mm 4) dla WO z K08: średnica wiercenia = 8,0mm i głębokość zakotwienia 40mm 5) dla WBT i WCS: średnica wiercenia = 5,0mm i głębokość zakotwienia 30mm Średnie wartości wytrzymałości na wyrywanie [kn] Załącznik

61 Strona 61 wydanej 1. Grudnia 2009 Koelner S.A. Materiał podłoża Łączniki do dachów płaskich Podłoże stalowe Drewno Załącznik Sklejka Płyta OSB Beton EN S280GD - EN konstrukcyjne 4), 5) ETA EN 313 EN 300 C12/ EN 338 / C24 t 0,75mm t 24mm 1) t 20mm 2) t 18mm 3) 4), 5) C25/30 1 GOK 2 GOK-PLUS 3 GOK75 4 WX GOW 5 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 0, POW-05-AlZn 7 POW-07-AlZn 8 POK-041-AlZn 9 POW-05-AlZn 10 POW-07-AlZn WB 11 POW-09-AlZn 0, POK-041-AlZn 13 GOK 14 GOK-PLUS 15 GOK75 16 WO GOW 17 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 0, POW-05-AlZn 19 POW-07-AlZn 20 POK-041-AlZn 21 GOK 22 GOK-PLUS ,66 23 GOK ,73 WO 24 GOW (T25 lub PH2) ,71 25 GOW-PLUS + K08 26 POW-05-AlZn 27 POW-07-AlZn ,97 28 POW-09-AlZn 29 GOK 30 GOK-PLUS ,66 31 GOK ,73 32 GOW WBT 33 GOW-PLUS ,71 34 POW-07-AlZn ,09 35 POW-09-AlZn ,03 36 POK-041-AlZn ,84 37 GOK 38 GOK-PLUS ,66 39 WBT-A GOK ,73 40 GOW 41 GOW-PLUS ,71 42 POW-07-AlZn ,71 43 WCS POW-09-AlZn ,03 44 POK-041-AlZn ,84 45 GOK 46 GOK-PLUS - 1,66 1,66 1,52-47 GOK75-1,73 1,73 1,52-48 GOW 49 WW GOW-PLUS - 1,71 1,71 1,52-50 POW-05-AlZn 51 POW-07-AlZn 52 POW-09-AlZn - 2,30 2,12 1,52-53 POK-041-AlZn 1) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 24mm 2) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 20mm 3) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 18mm 4) dla WO z K08: średnica wiercenia = 8,0mm i głębokość zakotwienia 40mm 5) dla WBT i WCS: średnica wiercenia = 5,0mm i głębokość zakotwienia 30mm Charakterystyczne wartości wytrzymałości na wyrywanie [kn] Załącznik

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna

Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna Innovative Engineering Polska Sp. z o. o. Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie polskie, oryginał w języku angielskim) Universität Karlsruhe (TH)

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Zamocowania izolacji. dachowych

Zamocowania izolacji. dachowych Zamocowania izolacji dachowych KOELNER SA ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław tel. 071 32 09, fax 071 37 26 111 info@koelner.pl Gdynia Szczecin Poznań Warszawa Pabianice Wrocław Centrala Lubartów Chorzów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna SINTEF Building and Infrastructure P.O.Box 124 Blindern N-0314 Oslo Tel. 47 22 96 55 55 Fax 47 22 69 54 38TAB TA Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0285 z dn. 07.03.2014 Informacje ogólne Jednostka ds.

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny Anna Panek Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny Seminarium ITB Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce MEMO OKUCIA BUDOWLANE OZNACZONE CE Oznakowanie CE: Dlaczego? GŁÓWNE CELE Oznakowanie CE definiuje jasne i konkretne cele bezpieczeństwa. Cele które są korzystne zarówno dla producentów, pośredników jak

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0333 z 30/09/2014

ETA-14/0333 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0333 z 30/09/2014 EKOSPAN ŚCIANA/EKOSPAN WALL Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych Self-supporting composite

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Deklaracje zgodności. ci, certyfikaty badania typu

Deklaracje zgodności. ci, certyfikaty badania typu Deklaracje zgodności ci, certyfikaty badania typu Ocena zgodności elementów bezpieczeństwa w dźwigachd Przed wprowadzeniem do obrotu elementów bezpieczeństwa stwa, wymienionych w załą łączniku IV dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze oferty kierowano się w 80 % kryterium ceny, w 20% kryterium doświadczenia. Była to jedyna oferta, która nie podlegała odrzuceniu.

Przy wyborze oferty kierowano się w 80 % kryterium ceny, w 20% kryterium doświadczenia. Była to jedyna oferta, która nie podlegała odrzuceniu. Strzelce Krajeńskie, dnia 11 lutego 2015r. RG.272.1.2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: BIEŻACE UTRZYMANIE

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane w świetle nowych przepisów

Wyroby budowlane w świetle nowych przepisów Wyroby budowlane w świetle nowych przepisów Dr inż. Jarosław Michałek, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 1. Wprowadzenie W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd Certyfikacji Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Urząd Kontroli ds. Inżynierii Budowlanej Instytucja prawa publicznego prowadzona wspólnie przez państwo i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego

T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna T³umaczenie na jêzyk polski T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-08/0018 fdokument sporządzono w wersji dwąęzycznej Tłumaczenia dokonano wyłącznie z języka angielskiego] *yrr VTT,tl*lti Te ilińsntu*ilłłuśkeś s Pt 1000 02044

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 - Prosek Republika Czeska Tel.: +420 286 019 458 www: www.tzus.eu Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0393

Bardziej szczegółowo

System EJOT HTK 2G. Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich

System EJOT HTK 2G. Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich System EJOT HTK 2G Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich Oszczędność czasu i kosztów! System HTK 2G to nowa jakość mocowania hydro i termoizolacji za pomocą skompletowanych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0026

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0026 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

nych (89/106/EWG) Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Trade name 23 luty 2009 22 luty 2014 10 stron wraz z 2 załącznikami Techniczna obejmuje

nych (89/106/EWG) Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Trade name 23 luty 2009 22 luty 2014 10 stron wraz z 2 załącznikami Techniczna obejmuje Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0 Fax: +49(0)30-78730-320 e-mail: dibt@dibt.de Upoważniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Zasady wprowadzania do obrotu okien, drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami mgr inż. Marzena Jakimowicz przegrody@itb.pl, m.jakimowicz@itb.pl, 022 56 64 260, 022 56 64 221 Zakład

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE

DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE 9.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 238/7 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 89/106/EWG RADY

DYREKTYWA 89/106/EWG RADY DYREKTYWA 89/106/EWG RADY z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych RADA WSPÓLNOT

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR5

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR5 Instytut Techniki Górniczej Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 203/DLS/2012 Temat: Badania właściwości mechanicznych, fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

EJOT TRIO JEDEN DLA WSZYSTKICH. EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY

EJOT TRIO JEDEN DLA WSZYSTKICH. EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY JEDEN DLA WSZYSTKICH EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY Uniwersalny - jedna tuleja trzy trzpienie EJOT TRIO, to najbardziej uniwersalny kołek do dociepleń. Składa

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15

Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15 Tłumaczenie z języka angielskiego Strona 1 z 15 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Tłumaczenie wykonano z oryginału dokumentu składającego się z czternastu stron. Na stronie tytułowej, w prawym górnym roku

Bardziej szczegółowo

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami

Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Wkręt samowiercący ze skrzydełkami 1 Wkręt samowiercący ze skrzydełkami Stal szlachetna hartowana lub stal ocynkowana na niebiesko 2 Wymiary (mm) Typ gniazda łba grubość połączenia głębokość wiercenia

Bardziej szczegółowo

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez:

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez: EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 / 6 0432 Deklaracja została wystawiona zgodnie z Dyrektywą Wytwarzania Produktów 89/106/EEC Produkt: Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0425 z dnia 13.11.2014 r.

Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0425 z dnia 13.11.2014 r. Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0425 z dnia 13.11.2014 r. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Janusz Rymsza

Dr inŝ. Janusz Rymsza Seminarium Stal w infrastrukturze drogowej Warszawa, 14 stycznia 2010 r. Wymagania techniczne stawiane stalowym wyrobom budowlanym w budownictwie komunikacyjnym Dr inŝ. Janusz Rymsza Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 1165 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2014. Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy

Katalog produktów 2014. Diversity is limited only by imagination. Budownictwo program podstawowy Diversity is limited only by imagination Baltic Fasteners Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 10 11-034 Stawiguda Tel.: +48 (89) 722 95 55 Fax.: +48 (89) 670 77 71 info@balticfasteners.pl www.balticfasteners.com

Bardziej szczegółowo

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm]

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm] Kotwy stalowe TM-FL i TM-F Kotwy stalowe TM-FL ocynkowane na biało z przedłużonym klipsem rozpierającym. Kotwy stalowe TM-F ocynkowane na biało ze zwykłej długości klipsem rozpierającym. TM-FL TM-F Kotwy

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0810 BBV L1 P. System sprężania cięgnami wewnętrznymi bez przyczepności

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0810 BBV L1 P. System sprężania cięgnami wewnętrznymi bez przyczepności Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0810 BBV L1 P System sprężania cięgnami wewnętrznymi bez przyczepności Post-tensioning system for internal unbounded prestressing Europejska aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE W TECHNICE BUDOWLANEJ

WYMAGANIA PODSTAWOWE W TECHNICE BUDOWLANEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 Barbara Dłużewska Kajetan Woźniak WYMAGANIA PODSTAWOWE W TECHNICE BUDOWLANEJ Warszawa 2008 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 30.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 262/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Krzysztof Mielnik krzysztof.mielnik@obac.com.pl AC 146 QMS EMS BHP OCENA ZGODNOŚCI DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 123/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2003/94/WE. z dnia 8 października 2003 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2003/94/WE. z dnia 8 października 2003 r. DYREKTYWA KOMISJI 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0435 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 5.8.2004 L 259/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 198 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego)

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego) Belgijski Związek Aprobaty Technicznej w Budownictwie p/a Federalna Gospodarka Usług Publicznych, SMEs, Sektor Prywatny i Energetyczny WTC 3, 6th Floor, Simon Bolivarlaan, 30, B-1000 Brussel Tel: 0032

Bardziej szczegółowo

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku Wyroby budowlane w świetle ustawy o wyrobach budowlanych. (konspekt) Gdańsk, styczeń 2012 roku. Strona 1 z 15 1. Wprowadzenie Zasady wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SST 12 - KONSTRUKCJE STALOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wkręt do blach lmpax...6. Wkręt do płyt warstwowych...8. Wkręt farmerski samowiercący do blach profilowanych...9. Wkręt samowiercący Borrskruv...

Wkręt do blach lmpax...6. Wkręt do płyt warstwowych...8. Wkręt farmerski samowiercący do blach profilowanych...9. Wkręt samowiercący Borrskruv... wkręty WKRĘTY Wkręt do blach lmpax...6 Wkręt do płyt warstwowych...8 Wkręt farmerski samowiercący do blach profilowanych...9 Wkręt samowiercący orrskruv...11 Wkręt do blach...12 Essve Marutex wkręt do

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych CPR: Deklaracja właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych CPR: Deklaracja właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE Wytyczne dotyczące oznakowania CE REYNAERS ALUMINIUM NV/SA Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel t +32 15 30 85 00 f +32 15 30 86 00 www.reynaers.com info@reynaers.com Rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo