Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346"

Transkrypt

1 Strona 1 wydanej 1. Grudnia 2009 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L Berlin Niemcy Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: UpowaŜniony i notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli- Ŝenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) [LOGO DIBT] Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Polskie tłumaczenie przygotowane przez KOELNER S.A. wersja oryginalna w języku niemieckim Handelsbezeichnung Nazwa handlowa Zulassungsinhaber Posiadacz aprobaty Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck Rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego Geltungsdauer: Ważność: Herstellwerk Zakład produkcyjny vom: od: bis: do: KOELNER S.A. Flachdachbefestigungselemente KOELNER S.A. Kwidzynska Wroclaw POLSKA Befestigungselemente für Dachabdichtungssysteme Łączniki do systemu mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych 1 grudnia grudnia 2014 KOELNER S.A. Kwidzynska Wroclaw POLSKA Diese Zulassung umfasst Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera 61 Seiten einschließlich 55 Anhänge 61 stron z 55. załącznikami [LOGO EOTA] E u r o p ä i s c h e O r g a n i s a t i o n f ü r T e c h n i s c h e Z u l a s s u n g e n E u r o p e j s k a O r g a n i z a c j a ds. A p r o b a t T e c h n i c z n y c h

2 Strona 2 wydanej 1. Grudnia 2009 I POSDTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EEC 2 oraz Rozporządzenie (EC) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - (tekst po niemiecku) Ustawą o wprowadzeniu do obrotu oraz o wolnym obrocie towarowym wyrobów budowlanych mającą na celu wdrożenie Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnot Europejskich (Ustawa o produktach budowlanych BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmienioną przez Ustawę z dnia 31 października 2006r. 5 ; - Wspólnymi Zasadami Proceduralnymi w sprawie Ubiegania się, Opracowywania i Udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, ustanowionymi w Załączniku do decyzji Komisji 94/23/EC 6 ; - Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych jest Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, ETAG Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej upoważniony jest do sprawdzenia, czy spełnione są przepisy niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Sprawdzanie może odbywać się w zakładzie produkującym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania spoczywa na posiadaczu Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przekazywana producentom lub ich pośrednikom innym aniżeli tym wskazanym na stronie 1. Lub zakładom produkcyjnym innym niż te wskazane na stronie 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Aprobata Techniczna może być wycofana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, zgodnie z informacją otrzymaną od Komisji na podstawie Artykułu 5 (1) Dyrektywy Rady 89/106/EEC. 5. Powielanie niniejszej Aprobaty Technicznej, włącznie z przekazywaniem drogą elektroniczną, odbywa się w całości. Jednakże częściowe powielanie może odbyć się za pisemną zgodą Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. W takim przypadku częściowe powielanie musi być traktowane jako takie. Teksty i rysunki pism reklamujących nie mogą być sprzeczne lub użyte niezgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez organ zatwierdzający w jego urzędowym języku. Wersja ta powinna odpowiadać w pełni wersji stosowanej przez EOTA przy obrocie wyrobami. W przypadku tłumaczeń na inne języki powinno być zaznaczone, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L40, 11 Luty 1989, str Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L220, 30 Sierpnia 1993, str. 1 3 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L284, 31 Października 2003, str Bundesgesetzblatt Teil I 1998, str Bundesgesetzblatt Teil I 2006, str. 2407, Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 17, 20 Stycznia.1994, str

3 Strona 3 wydanej 1. Grudnia 2009 II WARUNKI CHARAKTERYSTYCZNE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Definicja produktu i przeznaczenie stosowania 1.1 Definicja wyrobu Opisywane wyroby budowlane są łącznikami mechanicznymi, na które składają się ocynkowany galwanicznie wkręt wykonany ze stali węglowej oraz podkładka z lub bez zintegrowanego kołnierza. Podkładki bez zintegrowanego kołnierza wykonane są z ocynkowanej galwanicznej stali węglowej, natomiast podkładki z kołnierzem wykonane są z tworzywa sztucznego (poliamidu lub polipropylenu). 1.2 Przeznaczenie stosowania Opisywane łączniki przeznaczone są do mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych zgodnie z ETAG 006. Możliwe materiały podłoża to stal, drewno lub beton. Przepisy niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej ustanowione są w oparciu o zakładaną trwałość użytkową łączników, która wynosi 10 lat. Wskazania dotyczące trwałości użytkowej nie mogą być interpretowane jako gwarancja dawana przez producenta. Powinny być uważane jedynie jako wskazówka mająca na celu umożliwienie wyboru właściwych wyrobów w zależności od spodziewanej, ekonomicznie uzasadnionej trwałości użytkowej konstrukcji. W celu użycia łączników do systemów mechanicznego mocowania membran dachowych, wymagana jest oddzielna ETA zgodna z ETAG 006 dla całego systemu hydroizolacji. 2 Charakterystyka wyrobów i metody ich weryfikacji 2.1 Charakterystyka wyrobów Łączniki powinny odpowiadać danym zawartym w Załączniku 1 do 53. Materiał surowca, wymiary oraz tolerancje, których nie wymieniono w Załączniku 1 do 53, powinny odpowiadać informacjom zawartym w dokumentacji technicznej 7 do niniejszej Aprobaty Technicznej. 2.2 Bezpieczeństwo użytkowania (ER 4) Charakterystyczne oraz średnie wartości wytrzymałości łączników na wyrywanie podane są w Załączniku 54 i 55. Wartości te uzyskane zostały podczas badań wytrzymałościowych obciążenia siłą wyrywającą zgodnie z wytycznymi wg ETAG 006. Łączniki spełniają wymagania ETAG 006 uwzględniające proces wyrywania. Zostało to ocenione na podstawie przedstawionych doświadczeń praktycznych producenta. 2.3 Aspekty wytrzymałości Warunki wytrzymałości zawarte w ETAG 006 (odporność na korozję łączników stalowych, wytrzymałość na uderzenie oraz kruchość łączników z tworzywa sztucznego przed i po starzeniu cieplnym, wymagania dla wyników badań metodą Charpy ego dla materiałów z tworzywa sztucznego przed i po starzeniu cieplnym) są spełnione dla stali węglowej cynkowanej galwanicznie oraz łączników wykonanych z poliamidu i polipropylenu. Wszystkie łączniki ze stali utwardzanej powierzchniowo wytrzymały 15 cykli testu, którego procedurę podaje ETAG 006 (test Kesternich a), a także nie wykazały więcej niż 15% korozji powierzchniowej. 7 Dokumentacja techniczna do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej złożona została w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i jeżeli jest to istotne dla zadań placówek włączonych do postępowania dotyczącego zaświadczenia o zgodności, może zostać wydane tym jednostkom

4 Strona 4 wydanej 1. Grudnia 2009 Wyniki badań testów sprawdzających wytrzymałość na uderzenia oraz kruchość elementów z tworzywa pokazują większą niż 1,0m wysokość spadania przed i po ich starzeniu cieplnym. Ponadto wyniki odpowiadające testom Charpy ego po starzeniu cieplnym nie wykazały żadnych znaczących różnic w stosunku do badań wykonanych przed starzeniem cieplnym. 3 Ocena, certyfikacja zgodności oraz znakowanie CE 3.1 System certyfikacji zgodności Zgodnie z Decyzją 99/92/EC Komisji Europejskiej 8 należy stosować system 2+ certyfikacji zgodności. System ten zdefiniowany jest następująco: System 2+: Deklaracje zgodności produktów wystawione przez producenta na podstawie: (a) Zadania producenta: (1) Wstępne badania typu; (2) Kontrola produkcji; (3) Badanie próbek pobranych z produkcji zadnie z ustalonym planem badań. (b) Zadania jednostki aprobującej: (4) Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji na podstawie: - wstępnej inspekcji zakładu produkującego i zakładowej kontroli produkcji; - stałego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. Uwaga: Notyfikowane jednostki certyfikujące zwane są także jednostkami notyfikującymi. 3.2 Obowiązki Obowiązki Producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent powinien prowadzić ciągłą kontrolę produkcji. Wszystkie dane, wymagania i przepisy powinny być systematycznie dokumentowane w formie pisemnych wskazówek i procedur włącznie z wynikami wykonanych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna zapewniać zgodność produktu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może używać tylko surowców, które wymienione zostały w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji powinna odbywać się zgodnie z planem kontroli z dnia 1 grudnia 2009 odnoszącym się do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej i jest częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli jest zapisany w kontekście zakładowej kontroli produkcji obsługiwanej przez producenta i zdeponowanej w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny zostać zapisane i oceniane zgodnie z przepisami zawartymi w planie kontroli Inne zadania producenta Producent powinien na podstawie umowy włączyć jednostkę notyfikowaną do zadań zgodnych z punktem 3.1 w zakresie łączniki do mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych w celu podjęcia działań zawartych w rozdziale W tym celu producent powinien przedstawić notyfikującej jednostce certyfikującej plan kontroli zawarty w punkcie oraz Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L80, 18 Marca 1998 Plan kontroli jest poufną częścią dokumentacji do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej i wydana może być tylko jednostce dopuszczonej w postępowaniu potwierdzającym zgodność. Patrz punkt

5 Strona 5 wydanej 1. Grudnia 2009 Producent powinien wydać deklarację zgodności, potwierdzającą, iż wyroby budowlane zgodne są z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostki notyfikowanej. Jednostka notyfikowana powinna przeprowadzić: - wstępną inspekcję zakładu oraz kontrolę produkcji, - ciągły nadzór, ocenę i zatwierdzenie kontroli produkcji, zgodnie z przepisami zawartymi w planie kontroli. Jednostka notyfikująca powinna przechowywać istotne punkty opisanych powyżej zadań, a także pisemne raporty z uzyskanych wyników badań i wyciągniętych wniosków końcowych. Notyfikowana jednostka certyfikująca zaangażowana przez Producenta powinna wydać certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji stwierdzający o jej zgodności z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. W przypadkach niespełniania postanowień Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz planu badań, jednostka notyfikująca powinna wycofać wydany certyfikat zgodności oraz powiadomić Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. 3.3 Znakowanie CE Oznaczenie CE powinno być umieszczone każdym opakowaniu z łącznikami. Po oznaczeniu CE powinien znaleźć się numer identyfikacyjny jednostki notyfikującej oraz następujące dane: - nazwa i adres Producenta (prawna jednostka odpowiedzialna za produkcję), - dwie ostatnie cyfry roku, w którym nadano oznakowanie CE, - numer certyfikatu EC zakładowej kontroli produkcji, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - nazwa produktu. 4 Założenia, zgodnie z którymi użyteczność produktu dla przewidzianego zastosowania została oceniona pozytywnie 4.1 Produkcja Europejską Aprobatę Techniczną udzielono na podstawie uzgodnionych i złożonych w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej danych/informacji, które służą do identyfikacji ocenianych i opiniowanych produktów. Przed wprowadzeniem zmian w produktach lub do procesu produkcji, które w rezultacie mogą wpływać na poprawność złożonych danych/informacji, należy o nich poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej podejmie decyzję, czy takie zmiany mają wpływ na Aprobatę i jednocześnie na ważność oznaczenia CE wystawionego na podstawie Aprobaty, a jeśli tak to czy nanoszenie późniejszych opinii lub poprawek jest konieczne. 4.2 Montaż Montaż łączników wykonuje się zgodnie z instrukcją Producenta. Producent powinien przekazać instrukcje montażu firmie wykonawczej. W celu użycia łączników do systemach mechanicznego mocowania elastycznych, wodoszczelnych membran dachowych, wydana na podstawie ETAG 006 Europejska Aprobata Techniczna ważna jest na cały system. Europejska Aprobata Techniczna wydana na podstawie ETAG 006 obejmuje wytrzymałość całego systemu i poszczególnych elementów łącznika na działanie siły wyrywającej wiatru. Poprawność zamocowanych łączników zgodnie z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej potwierdzany jest przez firmę wykonawczą

6 Strona 6 wydanej 1. Grudnia Instrukcje dla Producenta Do odpowiedzialności producenta należy poinformowanie o wymaganiach zawartych w punktach 1, 2 i 4 osób zainteresowanych. Informacje mogą być dostarczone jako kopia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto wszystkie dane dotyczące instalacji powinny być pokazane wyraźnie na opakowaniu i/lub na załączonej instrukcji, najlepiej używając do tego ilustracji. Dipl.-Ing. Gerhard Breitschaft beglaubigt President of Deutsches Institut für Bautechnik Spohn Berlin, 1 Grudnia 2009 beglaubigt [okrągła pieczątka z podpisem]

7 Strona 7 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 1 Podkładka: GOK Załącznik

8 Strona 8 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 2 Podkładka: GOK-PLUS Załącznik

9 Strona 9 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 3 Podkładka: GOK75 Załącznik

10 Strona 10 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 4 Podkładka: GOW Załącznik

11 Strona 11 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 5 Podkładka: GOW-PLUS Załącznik

12 Strona 12 wydanej 1. Grudnia 2009 Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Połączenie 6 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

13 Strona 13 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 7 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

14 Strona 14 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 8 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

15 Strona 15 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 9 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WB Załącznik

16 Strona 16 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 10 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WB Załącznik

17 Strona 17 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 11 Podkładka: POW-09-AlZn Łącznik: WB Załącznik

18 Strona 18 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 12 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WB Załącznik

19 Strona 19 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 13 Podkładka: GOK Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

20 Strona 20 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 14 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

21 Strona 21 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 15 Podkładka: GOK75 Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

22 Strona 22 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 16 Podkładka: GOW Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

23 Strona 23 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 17 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

24 Strona 24 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 18 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

25 Strona 25 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 19 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

26 Strona 26 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 20 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WX (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

27 Strona 27 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 21 Podkładka: GOK Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

28 Strona 28 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 22 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

29 Strona 29 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 23 Podkładka: GOK75 Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

30 Strona 30 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 24 Podkładka: GOW Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

31 Strona 31 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 25 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

32 Strona 32 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 26 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

33 Strona 33 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 27 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

34 Strona 34 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 28 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) + K08 Załącznik

35 Strona 35 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 29 Podkładka: GOK Łącznik: WBT Załącznik

36 Strona 36 wydanej 1. Grudnia 2009 Załącznik 30 Połączenie 30 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WBT

37 Strona 37 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 31 Podkładka: GOK75 Łącznik: WBT Załącznik

38 Strona 38 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 32 Podkładka: GOW Łącznik: WBT Załącznik

39 Strona 39 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 33 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WBT Załącznik

40 Strona 40 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 34 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WBT Załącznik

41 Strona 41 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 35 Podkładka: POK-09-AlZn Łącznik: WBT Załącznik

42 Strona 42 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 36 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WBT Załącznik

43 Strona 43 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 37 Podkładka: GOK Łącznik: WBT-A Załącznik

44 Strona 44 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 38 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WBT-A Załącznik

45 Strona 45 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 39 Podkładka: GOK75 Łącznik: WBT-A Załącznik

46 Strona 46 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 40 Podkładka: GOW Łącznik: WBT-A Załącznik

47 Strona 47 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 41 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WBT-A Załącznik

48 Strona 48 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 42 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WCS Załącznik

49 Strona 49 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 43 Podkładka: POW-09-AlZn Łącznik: WCS Załącznik

50 Strona 50 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 44 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WCS Załącznik

51 Strona 51 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 45 Podkładka: GOK Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

52 Strona 52 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 46 Podkładka: GOK-PLUS Łącznik: WO (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

53 Strona 53 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 47 Podkładka: GOK75 Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

54 Strona 54 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 48 Podkładka: GOW Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

55 Strona 55 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 49 Podkładka: GOW-PLUS Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

56 Strona 56 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 50 Podkładka: POW-05-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

57 Strona 57 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 51 Podkładka: POW-07-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

58 Strona 58 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 52 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

59 Strona 59 wydanej 1. Grudnia 2009 Połączenie 53 Podkładka: POK-041-AlZn Łącznik: WW (PH2- lub TORX25-drive) Załącznik

60 Strona 60 wydanej 1. Grudnia 2009 Koelner S.A. Materiał podłoża Łączniki do dachów płaskich Podłoże stalowe Drewno Załącznik Sklejka Płyta OSB Beton EN S280GD - EN konstrukcyjne 4), 5) ETA EN 313 EN 300 C12/ EN 338 / C24 t 0,75mm t 24mm 1) t 20mm 2) t 18mm 3) 4), 5) C25/30 1 GOK 2 GOK-PLUS 3 GOK75 4 WX GOW 5 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 0, POW-05-AlZn 7 POW-07-AlZn 8 POK-041-AlZn 9 POW-05-AlZn 10 POW-07-AlZn WB 11 POW-09-AlZn 0, POK-041-AlZn 13 GOK 14 GOK-PLUS 15 GOK75 16 WO GOW 17 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 1, POW-05-AlZn 19 POW-07-AlZn 20 POK-041-AlZn 21 GOK 22 GOK-PLUS ,78 23 GOK ,76 WO 24 GOW (T25 lub PH2) ,74 25 GOW-PLUS + K08 26 POW-05-AlZn 27 POW-07-AlZn ,58 28 POW-09-AlZn 29 GOK 30 GOK-PLUS ,78 31 GOK ,76 32 GOW WBT 33 GOW-PLUS ,74 34 POW-07-AlZn ,21 35 POW-09-AlZn ,17 36 POK-041-AlZn ,00 37 GOK 38 GOK-PLUS ,78 39 WBT-A GOK ,76 40 GOW 41 GOW-PLUS ,74 42 POW-07-AlZn ,21 43 WCS POW-09-AlZn ,17 44 POK-041-AlZn ,00 45 GOK 46 GOK-PLUS - 1,78 1,78 1,78-47 GOK75-1,76 1,76 1,76-48 GOW 49 WW GOW-PLUS - 1,74 1,74 1,74-50 POW-05-AlZn 51 POW-07-AlZn 52 POW-09-AlZn - 3,84 2,33 1,94-53 POK-041-AlZn 1) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 24mm 2) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 20mm 3) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 18mm 4) dla WO z K08: średnica wiercenia = 8,0mm i głębokość zakotwienia 40mm 5) dla WBT i WCS: średnica wiercenia = 5,0mm i głębokość zakotwienia 30mm Średnie wartości wytrzymałości na wyrywanie [kn] Załącznik

61 Strona 61 wydanej 1. Grudnia 2009 Koelner S.A. Materiał podłoża Łączniki do dachów płaskich Podłoże stalowe Drewno Załącznik Sklejka Płyta OSB Beton EN S280GD - EN konstrukcyjne 4), 5) ETA EN 313 EN 300 C12/ EN 338 / C24 t 0,75mm t 24mm 1) t 20mm 2) t 18mm 3) 4), 5) C25/30 1 GOK 2 GOK-PLUS 3 GOK75 4 WX GOW 5 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 0, POW-05-AlZn 7 POW-07-AlZn 8 POK-041-AlZn 9 POW-05-AlZn 10 POW-07-AlZn WB 11 POW-09-AlZn 0, POK-041-AlZn 13 GOK 14 GOK-PLUS 15 GOK75 16 WO GOW 17 (T25 lub PH2) GOW-PLUS 0, POW-05-AlZn 19 POW-07-AlZn 20 POK-041-AlZn 21 GOK 22 GOK-PLUS ,66 23 GOK ,73 WO 24 GOW (T25 lub PH2) ,71 25 GOW-PLUS + K08 26 POW-05-AlZn 27 POW-07-AlZn ,97 28 POW-09-AlZn 29 GOK 30 GOK-PLUS ,66 31 GOK ,73 32 GOW WBT 33 GOW-PLUS ,71 34 POW-07-AlZn ,09 35 POW-09-AlZn ,03 36 POK-041-AlZn ,84 37 GOK 38 GOK-PLUS ,66 39 WBT-A GOK ,73 40 GOW 41 GOW-PLUS ,71 42 POW-07-AlZn ,71 43 WCS POW-09-AlZn ,03 44 POK-041-AlZn ,84 45 GOK 46 GOK-PLUS - 1,66 1,66 1,52-47 GOK75-1,73 1,73 1,52-48 GOW 49 WW GOW-PLUS - 1,71 1,71 1,52-50 POW-05-AlZn 51 POW-07-AlZn 52 POW-09-AlZn - 2,30 2,12 1,52-53 POK-041-AlZn 1) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 24mm 2) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 20mm 3) Efektywna głębokość zakotwienia (długość zagłębienia części gwintowanej) 18mm 4) dla WO z K08: średnica wiercenia = 8,0mm i głębokość zakotwienia 40mm 5) dla WBT i WCS: średnica wiercenia = 5,0mm i głębokość zakotwienia 30mm Charakterystyczne wartości wytrzymałości na wyrywanie [kn] Załącznik

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego Strona 1 udzielonej dnia 17 stycznia 2007 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka prawa cywilnego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49 (0) 30 787 30 0 Fax.: +49 (0) 30 787 30 320 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna. ETA-17/0508 z dnia 20 października 2017 r. Wersja angielska przygotowana przez DIBt oryginał w języku niemieckim

Europejska ocena techniczna. ETA-17/0508 z dnia 20 października 2017 r. Wersja angielska przygotowana przez DIBt oryginał w języku niemieckim Członek Organ zatwierdzający dla wyrobów budowlanych i typów budowli Bautechnisches Prüfamt Instytucja ustanowiona przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Wyznaczona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0573

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0573 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ

ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHOWYCH MATERIAŁ GOK + WX, WO, WW, WBT TULEJA TWORZYWOWA Z ŁĄCZNIKIEM MATERIAŁ Tuleja tworzywowa: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP lub poliamid PA 6.0 (nylon) modyfikowany włóknem szklanym. Wkręt: ocynk elektrolityczny

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA DRAFT Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna

Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna Innovative Engineering Polska Sp. z o. o. Systemy cięgien prętowych Macalloy 460, S460, 520 Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie polskie, oryginał w języku angielskim) Universität Karlsruhe (TH)

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0336

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0336 Strona 1 wydanej 16. Kwietnia 2008 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT Strona 1 z 8 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej URZĄD PRAWA PUBLICZNEGO 10829 Berlin, Kolonnenstrasse 30L... DIBt Członek EOTA EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0020 Nazwa handlowa: Uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

płyta cementowa Europejska Aprobata Techniczna

płyta cementowa Europejska Aprobata Techniczna płyta cementowa Europejska Aprobata Techniczna Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Zakład Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-7476/2012 2/21 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0453 English

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkręty AR-O CS, AR-W CS, AR-W SS, AR3-W CS, AR5-W CS, AR12-W CS 2. Zamierzone zastosowanie: Wkręty AR3-W

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Strona 1 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0453-ON-55/63 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ON-55/63 Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-14/0130

Bardziej szczegółowo

Mocowania Izolacji Dachowych

Mocowania Izolacji Dachowych Mocowania Izolacji Dachowych 1. Zasady łączenia 1.1. Mocowanie do arkuszy metalowych KOELNER uniwersalny dla wszystkich dachów Gama produktów dachowych KOELNER skomponowana jest z dwóch zasadniczych elementów:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0724 Strona 1 z czerwca 2013

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0724 Strona 1 z czerwca 2013 Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0724 Strona 1 z 16 30 czerwca 2013 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 pobierz plik pdf do wydruku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r.

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r. Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Ważne definicje Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Zamocowania izolacji. dachowych

Zamocowania izolacji. dachowych Zamocowania izolacji dachowych KOELNER SA ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław tel. 071 32 09, fax 071 37 26 111 info@koelner.pl Gdynia Szczecin Poznań Warszawa Pabianice Wrocław Centrala Lubartów Chorzów

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Tłumaczenie dokumentu Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung numer Z-21.8-1980. Tłumaczenie oryginału z języka niemieckiego,. Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0173

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0173 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 1968 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna SINTEF Building and Infrastructure P.O.Box 124 Blindern N-0314 Oslo Tel. 47 22 96 55 55 Fax 47 22 69 54 38TAB TA Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0285 z dn. 07.03.2014 Informacje ogólne Jednostka ds.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Firma jest członkiem EOTA. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

Firma jest członkiem EOTA. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, WA1 2DS Tel. +44 (0) 1925-646777 Faks +44 (0) 1925-646667 Firma jest członkiem EOTA Uprawniona i notyfikowana zgodnie z art. 10 Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty i konstrukcje budowlane Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i

Bardziej szczegółowo

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: PWVTG001 DoP PWVTG001 str. 1 / 6 Wydana zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) 305/2011/EU. pgb-polska sp. z o.o. oświadcza, że poniższe produkty są zgodne z wymogami specyfikacji: EN 14592 2008+A1

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z dnia 7 marca 2016

Europejska Ocena Techniczna z dnia 7 marca 2016 Członek www.eota.eu Organ zatwierdzający produkty budowlane oraz typy budowli Bautechnisches Prufamt Instytucja utworzona przez rząd federalny oraz rządy Landów Wyznaczona zgodnie z art. 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087 Tłumaczenie z języka niemieckiego Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0 Fax: +49(0)30-78730-320 e-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym Nailed-in plastic anchors

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0203-OD 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OD Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15 7235/2015 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna English language

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce MEMO OKUCIA BUDOWLANE OZNACZONE CE Oznakowanie CE: Dlaczego? GŁÓWNE CELE Oznakowanie CE definiuje jasne i konkretne cele bezpieczeństwa. Cele które są korzystne zarówno dla producentów, pośredników jak

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena ETA-08/0114 techniczna z dnia 16/01/2017

Europejska ocena ETA-08/0114 techniczna z dnia 16/01/2017 Europejska ocena ETA-08/04 techniczna z dnia 6/0/207 (Tłumaczenie angielskie wykonane przez CSTB - Oryginalna wersja w języku francuskim) CZĘŚĆ OGÓLNA Organ oceny technicznej wydający europejską ocenę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA DRYSULATION 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu DRYVIT-ETA-DRYSULATION 2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Złożony system izolacji cieplnej

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo