PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE"

Transkrypt

1 PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, al. A. Mickiewicza 30, Kraków, pawilon C-4, Abstrakt: Porównano wydatek upustu dennego i przelewu powierzchniowego dla rzeczywistej budowli hydrotechnicznej na przykładzie dwóch zapór: Solina oraz Besko. Abstract: Compared the flow capacity of the drain bottom and transfer surface for the actual hydrotechnic building structures for example, the two dams: Solina and Besko. Wstęp: Każda budowla piętrząca powinna posiadać dwa rodzaje urządzeń służących do transportu wody z górnego na dolne stanowisko przelew powierzchniowy oraz spust denny [1,2]. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami [3] wydatek przelewu powierzchniowego powinien umożliwić przepuszczenie wody o natężeniu przepływu co najmniej 0,8 przepływu miarodajnego Q m. Taki obowiązek, który należy wziąć pod uwagę w trakcie projektowania obiektu hydrotechnicznego został zapisany w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [3]. Rozdział ten dotyczy przepuszczania wód podczas eksploatacji budowli hydrotechnicznych. Zasada ta wynika ze wzorów teoretycznych. Zarówno wydatek przelewu powierzchniowego, jak i spustu dennego jest funkcją wzniesienia zwierciadła wody H, dla spustu ponad środek jego pola przekroju, dla przelewu ponad jego koronę. Jednakże wydatek przelewu jest proporcjonalny do H 3/2, podczas gdy spustu dennego do H 1/2 [np. 1]. Ponieważ asymptotycznie funkcja H 3/2 rośnie szybciej niż H 1/2 wydaje się, że zasada, iż przelew powinien przepuścić co najmniej 0,8 przepływu miarodajnego Q m jest słuszna. Jednakże należałoby zwrócić uwagę na następujące dwa aspekty. Po pierwsze w fazie początkowej funkcja H 1/2 rośnie szybciej niż funkcja H 3/2. Po drugie, spust znajduje się znacznie poniżej krawędzi przelewu i wzniesienie zwierciadła wody H S ponad próg spustu jest znacznie większe niż wzniesienie zwierciadła wody H P ponad koronę przelewu, a co za tym idzie, spust denny może już wydatkować znaczną ilość wody, podczas gdy przelew powierzchniowy zaczyna dopiero działać. Zatem powraca problem: co jest korzystniejsze ze względu na przepustowość przelew powierzchniowy, czy upust denny? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Rozważania będą bardzo przybliżone, jednakże, aby choć w niewielkim zakresie odnieść się do realnych wielkości, analiza zostanie przeprowadzona na przykładzie dwóch zapór: Solina i Besko. Charakterystyka obiektów: Zapora w Solnie jest największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce, została zbudowana na rzece San w latach Najważniejsze funkcje, które spełnia to: wykorzystanie energetyczne retencjonowanej wody, ochrona przed powodzią poprzez redukcję fal powodziowych poniżej zbiornika, podwyższenie przepływów minimalnych, retencja wody dla celów gospodarki komunalnej, a także podwyższenie atrakcyjności turystycznej regionu. Zapora w Besku została oddana do eksploatacji w 1978 r. Jej zadaniem i zbiornika, który tworzy, jest ochrona przed powodzią doliny rzeki Wisłok poniżej zapory, zapewnienie poboru wody na potrzeby komunalne, wyrównanie przepływów

2 na rzece Wisłok poniżej budowli, pobór wody dla celów energetycznych oraz na potrzeby produkcji narybku oraz hodowli ryb. Zapora Solina podstawowe parametry zlokalizowana w miejscowości Solina w km rzeki San w województwie podkarpackim, zapora betonowa typu ciężkiego z poszerzonymi fugami dylatacyjnymi o szerokości 3,0 m sięgającymi od poziomu posadowienia do rzędnej 400 m n.p.m., posiada 43 sekcje, których typowa długość wynosi 15 m, cztery galerie komunikacyjno-kontrolne, których łączna długość wynosi 2073 m, przekrój poprzeczny o kształcie zbliżonym do trójkąta, należy do I klasy ważności obiektów hydrotechnicznych, długość zapory 664,8 m, maksymalna wysokość 81,8 m, szerokość korony zapory 8,8 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:0,05, nachylenie skarpy odpowietrznej 1:0,75, rzędna korony zapory 423,00 m n.p.m., rzędna progu przelewu 413,50 m n.p.m., rzędna górnej krawędzi zamknięć segmentowych 420,50 m n.p.m., rzędna osi upustów dennych 366,10 m n.p.m., tworzy zbiornik wodny Solina o pojemności całkowitej wraz z nadpiętrzeniem, równej 503,97 mln m 3 Fot. 1. Zapora betonowa w Solinie, strona odpowietrzna, widoczne trzy sekcje przelewowe [fot. M. Wanat] Upusty i przelewy na zaporze w Solinie Zapora posiada trzy sekcje przelewowe umiejscowione w jej centralnej części o szerokości 17,52 m, ich zamknięcia stanowią spawane stalowe segmenty. Górna krawędź segmentu, znajdującego się w położeniu zamkniętym przewyższa normalny poziom piętrzenia o 0,5 m. Wydatek przelewów przy normalnym piętrzeniu wynosi 3 razy 426 m 3. s -1.

3 W skrajnych sekcjach przelewowych znajdują się upusty denne o przekroju zaokrąglonego prostokąta. Zamykane są one prostokątnymi zasuwami stalowymi, otwieranymi za pomocą podnośników hydraulicznych umieszczonych w komorze zasuw. Ich maksymalny wydatek to 2 razy 160 m 3. s -1. W celu uproszczenia obliczeń przyjęto, że przekrój upustu jest kołem o i średnicy 2,80 m. Przekroje przez przelew i spust denny zapory Solina przedstawione są na rys. nr 1. Na rysunku zaznaczone są także: rzędna korony oraz rzędne progu przelewu i osi spustu. Rys. 1. Przekrój poprzeczny zapory w Solinie (przelewy i upusty denne) [5] Fig. 1. Cross-section of the dam in Solina (transfer surface and drain bottom) [5] Zapora Besko podstawowe parametry zlokalizowana w miejscowości Sieniawa na rzece Wisłok w województwie podkarpackim, zapora betonowa typu ciężkiego posiadająca 14 dylatowanych sekcji betonowych należy do II klasy ważności obiektów hydrotechnicznych, dwie galerie kontrolno-drenażowe, długość zapory 174 m, maksymalna wysokość 38 m, szerokość korony zapory 8,5 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:0,03, nachylenie skarpy odpowietrznej 1:0,7, tworzy zbiornik wodny Besko o pojemności maksymalnej 13,71 mln m 3

4 Fot. 2. Zapora betonowa w Besku, strona odpowietrzna, widoczne dwie sekcje przelewowe [fot. L. Opyrchał]. Upusty i przelewy na zaporze Besko Przelew powierzchniowy typu Creagera dwa światła o przekroju 11,2 m x 2,60 m. Zamknięcia stanowią klapy o wysokości 2,60 m sterowane za pomocą napędów hydraulicznych. Maksymalny wydatek przelewu Q max dla poziomu piętrzenia 337,50 m n.p.m. wynosi 332 m 3. s -1. Spusty denne o przekroju prostokątnym umieszczone są w korpusie zapory pod przelewami powierzchniowymi - dwa światła o wymiarach 1,50 m x 1,80 m zamykane zasuwami stalowymi płaskimi o napędzie hydraulicznym po dwie na każdym przewodzie. Maksymalny wydatek spustów dennych Q max = 110 m 3. s -1. Przekrój przez zaporę Besko został przedstawiony na rys. nr 2. Rys. 2. Przekrój poprzeczny zapory Besko [6] Fig. 2. Cross-section of the dam in Besko [6]

5 Metodyka badań: Stosowane w budowlach piętrzących przelewy to przelewy prostokątne, których wydatek Q jest wykładniczą funkcją wysokości zwierciadła wody H nad krawędzią przelewu. gdzie: Q 3 / 2 k z m 2 g B H 0 (1) H 0 H P 2 2 g Q wydatek przelewu [m 3. s -1 ], k współczynnik kształtu progu, z współczynnik zatopienia przelewu, współczynnik dławienia bocznego (kontrakcji bocznej), m współczynnik wydatku, H 0 wysokość linii energii nad koroną przelewu, H P wysokość zwierciadła wody górnej nad koroną przelewu, g przyśpieszenie ziemskie, B szerokość przelewu, współczynnik Coriolisa. Podany wzór (1) obejmuje zarówno przelewy o ostrej krawędzi, jak i przelewy o kształcie praktycznym. Oznaczenia poszczególnych zmiennych wchodzących w skład powyższego wzoru zostały pokazane na rys. nr 3. Rys. 3. Oznaczenia przelewu o kształcie praktycznym Fig. 3. Determination of the transfer surface of a practical Upusty denne to otwory wydatkujące pod ciśnieniem, w przybliżeniu mogą być traktowane jako małe otwory, których wydatek wyraża się następującym wzorem: Q S A 2 g H (2) k 0 2 g H S A0 S gdzie: współczynnik wydatku, obliczany jako = k, k współczynnik kontrakcji, współczynnik prędkości, A 0 pole przekroju otworu,

6 g przyśpieszenie ziemskie, H s wzniesienie wody górnej ponad środek światła spustu. Wydatek spustu dennego Q S jest więc proporcjonalny do pierwiastka z wartości wzniesienia zwierciadła wody H S ponad próg spustu. Na potrzeby przeprowadzonej analizy dla spustów dennych obydwu zapór przyjęto współczynnik wydatku równy 0,5, natomiast współczynnik wydatku przelewu m przyjmowano zgodnie z literaturą [4]. Pozostałe współczynniki przyjęto równe jedności. Obliczenia zostały przeprowadzone na 1 mb szerokości spustu i przelewu. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci graficznej na rys Wyniki: Na poniższych wykresach zaprezentowano wyniki analizy, w której zostały porównane: wydatek upustu dennego i wydatek przelewu kolejno dla zapory Besko i Solina. Wykonano dwa warianty porównania, mianowicie pierwszy bez uwzględniania współczynników wydatku i drugi, gdzie w wykonanych obliczeniach zostały wzięte pod uwagę współczynniki wydatku zarówno dla przelewu jak i dla spustu. Celem porównania było znalezienie, takiej rzędnej wody górnej, dla której wydatek przelewu równa się wydatkowi upustu dennego. Rys. 4. Porównanie wydatku upustu i przelewu dla zapory Besko bez uwzględniania współczynników wydatku Fig. 4. The comparison of drain bottom and transfer surface for Besko dam without factors

7 Rys. 5. Porównanie wydatku upustu i przelewu dla zapory Besko z uwzględnieniem współczynników wydatku Fig. 5. The comparison of drain bottom and transfer surface for Besko dam with factors Rys. 6. Porównanie wydatku upustu i przelewu dla zapory Solina bez uwzględniania współczynników wydatku Fig. 6. The comparison of drain bottom and transfer surface for Solina dam without factors

8 Rys. 7. Porównanie wydatku upustu i przelewu dla zapory Solina z uwzględnieniem współczynników wydatku Fig. 7. The comparison of drain bottom and transfer surface for Solina dam with factors W przypadku zapory Besko rzędna wody górnej, dla której wydatek upustu równa się wydatkowi przelewu, wynosi 340,72 m n.p.m. Porównując uzyskaną z analizy rzędną z rzeczywistą rzędną korony budowli, czyli 338,20 m n.p.m., możemy stwierdzić, iż ta rzędna znajduje się 2,52 m ponad koroną budowli. Natomiast w przypadku zapory Solina obliczona rzędna wody górnej, dla której wydatek upustu równa się wydatkowi przelewu, wynosi 426,25 m n.p.m. Jeśli porównamy uzyskaną rzędną z rzędną korony budowli, która wynosi 423,00 m n.p.m., także możemy stwierdzić, że rzędna wody górnej, dla której następuje zrównanie wydatku spustu i przelewu znajduje się 3,25 m ponad koroną istniejącej budowli. Tabela 1. Porównanie wyników przeprowadzonej analizy z rzeczywistą rzędną korony zapory w Besku i zapory w Solinie. Zapora Besko Zapora Solina Rzędna korony budowli [m n.p.m] 338,20 423,00 Rzędna wody górnej, dla której wydatek upustu równa się wydatkowi przelewu (uzyskana z przeprowadzonej analizy) [m n.p.m.] 340,72 426,25 Różnica rzędnych [ m] 2,52 3,25 Dyskusja: Do przeprowadzonych obliczeń zastosowano znaczne przybliżenia, co powoduje, że nie można otrzymanych wyników w pełni i bezkrytycznie odnieść do realnych obiektów: zapór Solina i Besko. Wątpliwości budzi fakt obliczeń wydatku na 1 mb przelewu oraz spustu. Jest wiadome, że między innymi od szerokości spustu i przelewu zależą odpowiednie współczynniki obliczeniowe, na przykład współczynnik kontrakcji bocznej k, a w przedstawionych wynikach obliczeń przyjęto je jako niezmienne. Z drugiej zaś strony, w rozważaniach nie chodziło o obliczenia dla konkretnych obiektów piętrzących tylko sprawdzenie słuszności zasady, że urządzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu,

9 należy projektować tak, aby wydatek przelewu stanowił co najmniej 80% wartości przepływu miarodajnego Q m. Ponieważ jest rzeczą oczywistą, że wydatek urządzenia upustowego zależy od pola powierzchni przez którą przepływa woda, wydaje się, że przy różnych polach powierzchni przelewu i spustu, jednym, właściwym sposobem porównania jest przeliczenie natężenia przepływu na ich 1 mb. Przy uznaniu słuszności tej zasady porównania wydatków, z przedstawionych obliczeń wynika, że nie znajduje uzasadnienia przepis prawny zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [3]. Bowiem, na przykładzie zapór Solina i Besko wykazano, że spust denny jest hydraulicznie bardziej sprawny od przelewu. Odrębnym problemem jest koszt budowy, który dla spustu jest wyższy niż dla przelewu. Dodatkowo, za budową dużych spustów dennych wskazuje zagadnienie przepuszczania sedymentów. Jak wykazały badania, im większe spusty denne, tym większe możliwości ich transportowania poza zbiornik, a w związku z tym także mniejsze zamulanie zbiornika [7]. Uwzględniając potrzeby transportu sedymentów, wskazane jest, aby przepisy prawne pozostawiły projektantom więcej swobody w zakresie doboru urządzeń upustowych. Jednoczesne budowanie dużych upustów dennych i przelewów powierzchniowych nie jest ekonomicznie uzasadnione. Zatem rozstrzygnięcie problemu spust czy przelew, sprowadza się do zagadnienia optymalizacji, w której powinny być uwzględnione następujące elementy: bezpieczeństwo obiektu, koszty budowy, koszty utraty funkcji na skutek zamulenia i eutrofizacji zbiornika. Podsumowanie i wnioski: W przypadku obydwu analizowanych zapór Solina i Besko wyrównanie wydatku liczonego na 1 mb spustu dennego i przelewu powierzchniowego następuje znacznie powyżej korony budowli. Fakt ten prowadzi do wniosku, że w zakresie użytkowania zapór spust denny jest urządzeniem korzystniejszym nie tylko ze względu na możliwość przepuszczania wód powodziowych, lecz też z uwagi na zdolność transportowania sedymentów z górnego na dolne stanowisko. W tej sytuacji wskazane byłoby odstąpienie od restrykcyjnego przepisu mówiącego, że zdolność upustowa przelewu powierzchniowego powinna wynosić co najmniej 0,8 wody miarodajnej Q m. Dobór wielkości urządzeń upustowych, a co za tym idzie ich zdolności upustowej, powinna być rozstrzygana w drodze procesu optymalizacji, który uwzględniałby bezpieczeństwo budowli, koszty wykonania, a także strat spowodowanych degradacją lub ograniczeniem funkcji zbiornika. Literatura: 1. Opyrchał L., 2010, Wstęp do mechaniki cieczy w inżynierii środowiska, Wydawnictwa AGH, Kraków. 2. Depczyński W., Szamowski A., 1999, Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 86, poz Kisiel A. i in., 2008, Poradnik hydromechanika i hydrotechnika, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. 5. Kozicki Z. Zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce, Agencja P. Janik, Zielonczyn RZGW w Krakowie, Zbiornik wodny Besko, folder. 7. Polski Komitet Wysokich Zapór, Przeciwdziałanie zamulaniu zbiorników, IMGW, Warszawa 2006.

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 7. Określić współrzędne hydrogramu fali

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 10. Hydrogram miarodajnej fali wezbraniowej

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnyc rodzajów przelewów oraz sporządzenie ic

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego 1. Położenie analizowanej rzeki Analizowaną rzekę i miejscowość, w pobliżu której należy zlokalizować suchy zbiornik, należy odszukać

Bardziej szczegółowo

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910 Stopień Mylof z lotu ptaka. Zdjęcie K. Hilbrycht Stopień wodny Mylof, połoŝony w km 133+640 (129+600 wg starego kilometraŝu) rzeki Brdy, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalne zastosowanie analizy falkowej do oceny bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych

Eksperymentalne zastosowanie analizy falkowej do oceny bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych . Magdalena Wanat 1 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Eksperymentalne zastosowanie analizy falkowej do oceny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie:

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I SANITARNEJ ZAKŁAD INŻYNIERII WODNEJ Budownictwo wodne METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III Materiały zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska.

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska. HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ Hydrowęzeł Bydgoszcz, znajdujący się w administracji RZGW Gdańsk, tworzą śluza i dwa jazy na rzece Brdzie skanalizowanej (drogi wodnej Wisła - Odra). Hydrowęzeł Bydgoszcz położony

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy inżynierii wodnej Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-1-506-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Poziom

Bardziej szczegółowo

Badania modelowe przelewu mierniczego

Badania modelowe przelewu mierniczego LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Badania modelowe przelewu mierniczego dr inż. Przemysław Trzciński ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. BMiP, PŁOCK Płock 2007 1. Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych Przewody otwarte dzielimy na: Naturalne rzeki strumienie potoki Sztuczne kanały komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład Modelowanie przepływu w ciekach Metoda Charnomsky ego H g v g g Z g h g S f h strat S o H d v d g l z d h d θ Równanie ruchu e i i i i i h g v H g v H + +

Bardziej szczegółowo

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach.

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 132 ust. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH ZMODERNIZOWANEGO ZBIORNIKA WODNEGO W LEŹNICY WIELKIEJ

OCENA WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH ZMODERNIZOWANEGO ZBIORNIKA WODNEGO W LEŹNICY WIELKIEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (4/13), październik-grudzień 2013, s. 21-31 Monika GĄSOWSKA 1 Janusz

Bardziej szczegółowo

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Trzy integralne strategie ograniczania skutków powodzi Trzymać wodę z daleka od ludzi Trzymać ludzi

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Folcik zapewnia, że zapory wodne w Solnie i Myczkowcach są absolutnie bezpieczne

Dyrektor Folcik zapewnia, że zapory wodne w Solnie i Myczkowcach są absolutnie bezpieczne TAJEMNICE BEZPIECZEŃSTWA Gdyby nie zapory wodne w Solinie i Myczkowcach, Polska poniosłaby o wiele większe straty podczas powodzi 2010 r. Na pewno m.in. nie udałoby się uratować Huty Szkła w Sandomierzu,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Projektowanie hydrotechnicznych obiektów inżynierskich zagadnienia projektowania i budowy budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Instrukcja gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia 1 Brzeg, kwiecień 2008 r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Odbudowa zbiornika wodnego

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO

BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO Pytania zaliczające: 1. Pomiar przepływu za pomocą jednego z przelewów mierniczych. 2. Charakterystyka przelewu mierniczego. METODA PRZELEWOWA bezpośrednia metoda pomiaru przepływu;

Bardziej szczegółowo

Przewód wydatkujący po drodze

Przewód wydatkujący po drodze Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budowle hydrotechniczne Wykład 6 Jazy dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyk przepływu cieczy przez przelewy

Wyznaczanie charakterystyk przepływu cieczy przez przelewy Ć w i c z e n i e 1 Wyznaczanie charakterystyk przepływu cieczy przez przelewy 1. Wprowadzenie Cele ćwiczenia jest eksperyentalne wyznaczenie charakterystyk przelewu. Przelew ierniczy, czyli przegroda

Bardziej szczegółowo

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak Zbiornik wodny Smardzew został zaprojektowany przez zespół projektantów pod kierownictwem Pana Józefa Matana z Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPREOJEKT Poznań. Roboty budowlane wykonywało

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS IK-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria komunalna

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS IK-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria komunalna Nazwa modułu: Zapory i elektrownie wodne Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-413-IK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory w Pieczyskach. Analysis changes of line function in the earth dam in Pieczyska

Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory w Pieczyskach. Analysis changes of line function in the earth dam in Pieczyska Analiza zmiany trendu w piezometrach zapory w Pieczyskach Analysis changes of line function in the earth dam in Pieczyska Leszek OPYRCHAŁ *, Stanisław LACH **, Monika ŁĄGIEWKA *** Streszczenie. Celem pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Projekt z dnia 16 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ KORPUS I PODŁOŻE ZAPORY ZIEMNEJ Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACYJNE składają się z: 1) jednostkowego wydatku filtracyjnego (q)

Bardziej szczegółowo

HYRAULICZNE OBLICZENIA STOPNI KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY CZANIEC

HYRAULICZNE OBLICZENIA STOPNI KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY CZANIEC Gospodarka Wodna Nr. 5/00 Adam Józef KSEL Streszczenie HYRAULCZNE OBLCZENA STOPN KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWSKU ZAPORY CZANEC W artykule przedstawiono hydrauliczne obliczenia działania progów korekcyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 41, 2015, 173 180 DOI: 10.12912/23920629/1847 FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Marek Madzia 1 1 Zakład Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi,

Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi, CENTRUM OPERACYJNE Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi, na przykładzie pracy zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych w dorzeczu Górnej Wisły, w czasie powodzi z roku 214.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYCJA STOPNIA WODNEGO

KOMPOZYCJA STOPNIA WODNEGO KOMPOZYCJA STOPNIA WODNEGO Stopień (węzeł) wodny: -kompleks budowli wodnych powiązanych ze sobą (przeznaczenie, konstrukcja, praca ) w określonym przekroju rzeki, -umożliwia magazynowanie wody i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Wykład 4 Zapory ziemne dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka

Bardziej szczegółowo

PRAWO WODNE: URZĄDZENIA POMIAROWE W AKWAKULTURZE DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA

PRAWO WODNE: URZĄDZENIA POMIAROWE W AKWAKULTURZE DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA PRAWO WODNE: URZĄDZENIA POMIAROWE W AKWAKULTURZE DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA DARIAMA@UWM.EDU.PL WPROWADZENIE Ustawa Prawo wodne wprowadza pojęcie i katalog usług wodnych, regulacje dotyczące opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BADANIACH FILTRACJI PRZEZ ZAPORY ZIEMNE

ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BADANIACH FILTRACJI PRZEZ ZAPORY ZIEMNE ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BADANIACH FILTRACJI PRZEZ ZAPORY ZIEMNE THE USE OF THERMOVISION IN SURVEYS OF FILTRATION THROUGH EARTH DAMS M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ, S. LACH AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Pytania specjalizacyjne: Studia stacjonarne Specjalizacja: Inżynieria wodna 1. Podstawowe metody uwzględniania procesów źródłowych w przenoszeniu masy. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Konferencja inaugurująca samorządowe konsultacje projektu

Bardziej szczegółowo

Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach:

Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach: Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka) Analiza programu inwestycyjnego w zlewni

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach usuwania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań dla Stopnia Wodnego Dąbie w km 80+875 rzeki Wisły w m. Kraków, woj. małopolskie: 1. Operatu wodno prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic Powierzchnie komunikacyjne Pobocze Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic Powierzchnie komunikacyjne Pobocze Pas dzielący 72 4. Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu 15 1.4 Prawo wodne z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

" Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania

 Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania " Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania Prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl Zawartosci rozdziałów opracowania

Bardziej szczegółowo

Ocena opłacalności planowania przedsięwzięć - analiza przypadków

Ocena opłacalności planowania przedsięwzięć - analiza przypadków Załącznik B2 Ocena opłacalności planowania przedsięwzięć - analiza przypadków Przykład teoretyczny Odcinek rzeki nizinnej ma długość 5 km. Niezależnie od wylewów wczesnowiosennych, w okresie majwrzesień

Bardziej szczegółowo

Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego

Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego Przewodnik Inżyniera Nr 33 Aktualizacja: 01/2017 Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego Program: MES - przepływ wody Plik powiązany: Demo_manual_33.gmk Wprowadzenie Niniejszy Przewodnik przedstawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Zapora ziemna analiza przepływu ustalonego

Zapora ziemna analiza przepływu ustalonego Przewodnik Inżyniera Nr 32 Aktualizacja: 01/2017 Zapora ziemna analiza przepływu ustalonego Program: MES - przepływ wody Plik powiązany: Demo_manual_32.gmk Wprowadzenie Niniejszy Przewodnik przedstawia

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY -projektmgr inż. Katarzyna Wartalska rok akademicki 2016/2017 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania - należy podać co jest celem ćwiczenia projektowego: Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej Założenia wstępne przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Parcie na powierzchnie płaską

Parcie na powierzchnie płaską Parcie na powierzchnie płaską Jednostką parcia jest [N]. Wynika z tego, że parcie jest to siła. Powtórzmy, parcie jest to siła. Siła z jaką oddziaływuje ciecz na ścianki naczynia, w którym się znajduje.

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2014 Tom 8 Zeszyt 2 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #24 Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu JANUSZ

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH KAMIL MAŃK, ANDRZEJ WITA WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO COLLECTING DATA OF HYDRAULIC STRUCTURES

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski BUDOWLE HYDROTECHNICZNE zagadnienia projektowania i budowy budowli hydrotechnicznych dr inż. Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych XXVI Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mechanika płynów Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-1-307-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w hydrotechnice. Detection and elimination of outliers in hydrotechnics

Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w hydrotechnice. Detection and elimination of outliers in hydrotechnics Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w hydrotechnice Detection and elimination of outliers in hydrotechnics dr inż. Stanisław Lach (1) (1) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział

Bardziej szczegółowo

Obliczanie światła przepustów

Obliczanie światła przepustów Obliczanie światła przepustów BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Materiał dydaktyczny Dr inż. Dariusz Sobala Piśmiennictwo 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań dla Stopnia Wodnego Przewóz w km 92+150 rzeki Wisły w m. Kraków, woj. małopolskie: 1. Operatu wodno prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu Budownictwo Wodne i Morskie Budownictwo Wodne

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu Budownictwo Wodne i Morskie Budownictwo Wodne Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu Budownictwo Wodne i Morskie Budownictwo Wodne (/ semestru) Jaz główny przy elektrowni wodnej Jastrowie (rzeka Gwda) Opracował: dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Wały przeciwpowodziowe.

Wały przeciwpowodziowe. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wały przeciwpowodziowe. Wzbieranie wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: Obliczenia hydrologiczne mostu stałego Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: A= 12,1 km2 Długość zlewni

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią) Awarie 4 awarie do wyboru objawy możliwe przyczyny sposoby usunięcia (źle dobrana pompa nie jest awarią) Natężenie przepływu DANE OBLICZENIA WYNIKI Qś r d M k q j m d 3 Mk- ilość mieszkańców równoważnych

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD I "Wprowadzenie

WYKŁAD I Wprowadzenie WYKŁAD I "Wprowadzenie Prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl 1. Cel szkolenia Zasady wykonywania ocen stanu technicznego i ocen bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie ekspertyzy dla zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) zapory zbiornika Kozłowa Góra Opracował: Janusz Krzempek Sprawdziła: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej

Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej Autor: Katarzyna Stanisz ( Czysta Energia listopada 2007) Elektroenergetyka wiatrowa swój dynamiczny rozwój na świecie zawdzięcza polityce

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wodna. Water engineering. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria wodna. Water engineering. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Inżynieria wodna Nazwa w języku angielskim Water engineering Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ MODELOWYCH URZĄDZEŃ ZRZUTOWYCH ZBIORNIKA CHWALIMIERZ MODEL STUDIES OF FLOW INTENSITY THROUGH CHWALIMIERZ RESERVOIR OVERFLOW STRUCTURES

WYNIKI BADAŃ MODELOWYCH URZĄDZEŃ ZRZUTOWYCH ZBIORNIKA CHWALIMIERZ MODEL STUDIES OF FLOW INTENSITY THROUGH CHWALIMIERZ RESERVOIR OVERFLOW STRUCTURES INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 7/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 101 112 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny rozgałęźnej sieci wodociągowej dla rejonu. Literatura 1. Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp

WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Autor: inż. Izabela KACZMAREK Opiekun naukowy: dr inż. Ryszard SOŁODUCHA WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Obecnie wykorzystywane przez

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach Projektant drogi: PROULID s.c. Projektowanie Techniczne

Bardziej szczegółowo

Oto przykłady przedmiotów, które są bryłami obrotowymi.

Oto przykłady przedmiotów, które są bryłami obrotowymi. 1.3. Bryły obrotowe. Walec W tym temacie dowiesz się: co to są bryły obrotowe, jak rozpoznawać walce wśród innych brył, jak obliczać pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej walca, jak obliczać

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS IW-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria wodna

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS IW-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria wodna Nazwa modułu: Zapory i elektrownie wodne Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-246-IW-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Podstawy inżynierii wodnej Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-1-506-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Poziom

Bardziej szczegółowo