Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika"

Transkrypt

1 Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: Popek

2 10. Hydrogram miarodajnej fali wezbraniowej i powodziowej Jako miarodajną przyjmujemy falę wezbrania opadowego o przepływie kulminacyjnym Q maxp=1%. Współrzędne hydrogramu fali określamy według metody SCS. W metodzie SCS współrzędne hydrogramu fali określono według metod statystycznych na podstawie analizy pojedynczych fal obserwowanych w czasie wezbrań opadowych

3 x y 0,0 0,0 0,1 0,015 0,2 0,075 0,3 0,16 0,4 0,28 0,5 0,43 0,6 0,60 0,7 0,77 0,8 0,89 0,9 0,97 1,0 1,0 1,1 0,98 1,2 0,92 1,3 0,84 1,4 0,75 1,5 0,66 1,6 0,56 1,8 0,42 2,0 0,32 2,2 0,24 2,4 0,18 2,6 0,13 2,8 0,098 3,0 0,075 3,5 0,036 4,0 0,018 4,5 0,009 5,0 0,004 Współrzędne hydrogramu pojedynczej fali wezbrania opadowego Współrzędna x czas t i [h] Współrzędna y natężenie przepływu Q i [m 3 /s]

4 Określić czas wznoszenia fali t w, który w przybliżeniu jest równy czasowi koncentracji T c (w zaokrągleniu do 30 minut): 0,467 1,155 L l n L l T c 2,187 J t 0,01947 W 0, 385 (11) gdzie: T c czas koncentracji [min] (czas między wystąpieniem opadu a pojawieniem się kulminacji wezbrania w przekroju obliczeniowym) L +l długość drogi spływu [m] n t współczynnik szorstkości terenu według Tabeli 7. J średni spadek cieku [-] ΔW różnica wysokości terenu na wododziale i w przekroju obliczeniowym [m] Tabela 7. Wartości współczynnika szorstkości terenu n t do wzoru (6) Rodzaj powierzchni Gładka powierzchnia nieprzepuszczalna 0,02 Gleba ubita, gładka nieporośnięta 0,10 Rzadka trawa, uprawy rzędowe zbóż lub powierzchnia nieporośnięta, umiarkowanie szorstka Pastwiska lub średnio gęsty porost traw 0,40 Obszary leśne w okresie opadania liści 0,60 Lasy iglaste, lasy w okresie opadania liści z głęboką ściółką roślinną, gęsty porost traw n t 0,20 0,80

5 Obliczenia współrzędnych hydrogramu fali Dane wyjściowe: czas wznoszenia fali t w = 9,0 h, Q max p=1 % = 10,8 m 3 /s x y t i = t w x Q i = Q max p% y Część wznosząca fali 0,0 0,0 0,0 0,1 0,015 0,9 0,2 0,075 1,8 0,3 0,16 2,7 0,4 0,28 3,6 0,5 0,43 4,5 0,6 0,60 5,4 0,7 0,77 6,3 0,8 0,89 7,2 0,9 0,97 8,1 1,0 1,00 9,0 x, y bezwymiarowe współrzędne hydrogramu fali t i czas od początku fali [h] t i = t w * x t w czas wznoszenia się fali [h], Q i przepływ w czasie t i od początku wezbrania [m 3 /s], Q max p% przepływ kulminacyjny o prawdopodobieństwie p % [m 3 /s] Q i = Q maxp% * y

6 Obliczenia współrzędnych hydrogramu fali Dane wyjściowe: czas wznoszenia fali t w = 9,0 h, Q max p=1 % = 10,8 m 3 /s x y t i = t w x Q i = Q max p% y Część wznosząca fali 0,0 0,0 0,0 0,000 0,1 0,015 0,9 0,162 0,2 0,075 1,8 0,810 0,3 0,16 2,7 1,728 0,4 0,28 3,6 3,024 0,5 0,43 4,5 4,644 0,6 0,60 5,4 6,480 0,7 0,77 6,3 8,316 0,8 0,89 7,2 9,612 0,9 0,97 8,1 10,476 1,0 1,00 9,0 10,800 x, y bezwymiarowe współrzędne hydrogramu fali t i czas od początku fali [h] t i = t w * x t w czas wznoszenia się fali [h], Q i przepływ w czasie t i od początku wezbrania [m 3 /s], Q max p% przepływ kulminacyjny o prawdopodobieństwie p % [m 3 /s] Q i = Q maxp% * y

7 Obliczenia współrzędnych hydrogramu fali Dane wyjściowe: czas wznoszenia fali t w = 9,0 h, Q max p-1% = 10,8 m 3 /s Część opadająca fali x y t i = t s x Q i = Q max p% y 1,0 1,0 9,0 10,800 1,1 0,98 9,9 10,584 1,2 0,92 10,8 9,936 1,3 0,84 11,7 9, ,5 0,036 31,5 0,389 4,0 0,018 36,0 0,194 4,5 0,009 40,5 0,097 5,0 0,004 45,0 0,043

8 11. Objętość miarodajnej fali wezbraniowej i powodziowej Q i Qi 1 Q i t V i Q i Q 2 i 1 t t i

9 Wyniki obliczeń objętości fali wezbraniowej Dane: t w = 9,0 h, Q max p=1% = 10,8 m 3 /s, Q dop = Q max p=50% = 5,5 m 3 /s Współrzędne fali t i [h] Q i [m 3 /s] Obliczenia objętości fali wezbraniowej Q i Q i 1 / 2 t Vi Qiśś t V Q i śr = i [m 3 /s] [s] [m 3 ] [m 3 ] 0,0 0, ,9 0,162 0, ,8 0,810 0, ,7 1,728 1, ,6 3,024 2, ,5 4,644 3, ,4 6,480 5, ,3 8,316 7, ,2 9,612 8, ,1 10,476 10, ,0 10,800 10, Uwaga - w tabeli pokazano wyniki obliczeń dla części wznoszącej fali (do kulminacji fali), dalszą część obliczeń wykonujemy analogicznie.

10 Obliczamy objętość fali powodziowej przy przepływie kulminacyjnym Q max p=1%, przyjmując za podstawę fali powodziowej Q dop = Q max p=50 % Q V fp - objętość fali powodziowej Q dop Podstawa fali wezbraniowej Czas t

11 Wyniki obliczeń objętości fali powodziowej Dane: t w = 9,0 h, Q max p=1% = 10,8 m 3 /s, Q dop = Q max p=50% = 5,5 m 3 /s t i [h] Q i [m 3 /s] 0,0 0,000 Q ip = Q i - Q max50% [m 3 /s] Q ip śr [m 3 /s] [s] [m 3 ] [m 3 ] 0,9 0,162-5,338 1,8 0,810-4,690 2,7 1,728-3,772 3,6 3,024-2,476 4,5 4,644-0,856 5,4 6,480 0,980 0, ,3 8,316 2,816 1, ,2 9,612 4,112 3, ,1 10,476 4,976 4, ,0 10,800 5,300 5, t Vi Qiśś t V i Uwaga - w tabeli pokazano wyniki obliczeń dla części wznoszącej fali (do kulminacji fali), dalszą część obliczeń wykonujemy analogicznie.

12 12. Maksymalną rzędna wody spiętrzonej w zbiorniku Założenie: cała objętość fali powodziowej powinna być zretencjonowana (zatrzymana) w suchym zbiorniku. Przykład: Objętość fali powodziowej dla Q max p=1% = 10,8 m 3 /s, przy podstawie fali powodziowej Q dop = Q max p=50% = 5,50 m 3 /s wynosi V fp = 110 tys. m 3 Charakterystyka suchego zbiornika Rzędna wody spiętrzonej V z [tys. m 3 ] 246, ,50 5,23 248,75 41,0 250,00 124,0

13 Rysunek 2. Mapa suchego zbiornika 248,75 247,50 246,85 - rzędna terenu w osi zapory 246,25

14 Rzędna zw. wody spiętrzaonej [m n.p.m.] Maksymalny rzędną piętrzenia odczytujemy z krzywej pojemności suchego zbiornika Krzywa pojemności suchego zbiornika , ,93 m Rzędna terenu w osi zapory = 246,85 m n.p.m. V fp = 110 tys.m Objętość zbiornika V z [tys. m 3 ] W celu określenia klasy budowli wodnej określamy: Wysokość piętrzenia: H = rzędna miarodajnej wody spiętrzonej - rzędna zw. wody SNW w korycie rzeki w przekroju zapory (w przekroju obliczeniowym) Rzędną SNW odczytujemy z krzywej przepustowości koryta

15 W przykładzie: H = 4,43 m, V zb = V fp = 110 tys. m 3 Klasy głównych budowli hydrotechnicznych Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Funkcja budowli Wskaźnik Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowla piętrząca na podłożu skalnym Wysokość piętrzenia * H [m] H > 30 m 15 < H 30 m 5 < H 15 m 2 < H 5 m Budowla piętrząca na podłożu nieskalnym Wysokość piętrzenia * H [m] H > 20 m 10 < H 20 m 5 < H 10 m 2 < H 5 m * Wysokość piętrzenia jest to różnica rzędnej MaxPP i rzędnej wody dolnej przy przepływie SNQ

16 Wysokość piętrzenia H: H = 249,78 245,35 = 4,43 m H m SNW = 245,35 m n.p.m. Przeprowadzić analizę rzeczywistej możliwości retencji miarodajnej fali powodziowej w suchym zbiorniku. Sprawdzić: Czy maksymalna pojemność zbiornika jest wystarczająca do przechwycenia analizowanej fali powodziowej (w przykładzie cała fala powodziowa zostanie zatrzymana w zbiorniku maksymalna pojemność zbiornika jest większa od objętości fali powodziowej) Klasę ważności obiektu, tj. czy klasa odpowiada przyjętej wcześniej do określenia przepływów Q m i Q m?

17 13. Klasa techniczna obiektu Klasy głównych budowli hydrotechnicznych Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Funkcja budowli Wskaźnik Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowle, których awaria powoduje utratę pojemności zbiornika Pojemność zbiornikav zb [hm 3 ] V zb > < V zb 50 5 < V zb 20 0,2 < V zb 5 Budowla piętrząca na podłożu nieskalnym Wysokość piętrzenia H [m] H > < H 20 5 < H 10 2 < H 5 W przykładzie: V zb = V fp = 110 tys. m 3 = 0,11 hm 3, H = 4,43 m Ze względu na pojemność zbiornik poniżej IV klasy Ze względu na wysokość piętrzenia budowla klasy IV - zgodna z założoną

18 Prawdopodobieństwo pojawiania się przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych budowli hydrotechnicznych p [%] Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Rodzaj budowli Przepływ Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowle ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody * miarodajny Q m kontrolny Q k 0,1 0,02 0,3 0,05 0,5 0,2 1,0 0,5 Budowle nie ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody ** miarodajny Q m kontrolny Q k 0,5 0,1 1,0 0,3 2,0 0,5 3,0 1,0 * Budowle hydrotechniczne ziemne na podłożu łatwo rozmywalnym ** Budowle betonowe i wały przeciwpowodziowe

19 Jeżeli na podstawie analizy stwierdzimy, że: Maksymalna pojemność zbiornika jest za mała w stosunku do objętości fali powodziowej, wówczas należy przyjąć większy przepływ Q dop i powtórzyć od p. 8 procedurę obliczeń objętości fali powodziowej (im wyższa podstawa fali powodziowej tym mniejsza jest objętość fali powodziowej); Przyjętą na początku IV klasę budowli należy zmienić na III (ze względu na H i / lub V zb ) wówczas musimy powtórzyć procedurę obliczeń od p. 7, tj. obliczyć przepływ miarodajny Q m = Q p=0,5% i kontrolny Q k = Q p=0,2% Przyjętą na początku III klasę budowli należy zmienić na IV (ze względu na H i / lub V zb ) wówczas musimy powtórzyć procedurę obliczeń od p. 7, tj. obliczyć przepływ miarodajny Q m = Q p=1,0% i kontrolny Q k = Q p=0,5% W powtórzonych obliczeniach objętości fali wezbraniowej i powodziowej przyjmujemy ten sam czas wznoszenia fali t w [h]

20 14. Urządzenia upustowe i przelewowe suchego zbiornika Suchy zbiornik Messnitbach (Austria) Budowla upustowoprzelewowa Głębokość wody na przelewie H pp = 0,4 m Zapora ziemna Przelew powierzchniowy Rzędna wody przy Q k = Q max p=0,5% Rzędna wody przy Q m = Q max p=1% Upust denny

21 Wzór na wydatek upustu Q u dennego: Q u u F u 2gH (12) μ u współczynnik wydatku upustu [-], przyjmujemy μ u = 0,7 F u powierzchnia przekroju poprzecznego upustu [m 2 ], g = 9,81 m*s -2 przyspieszenie ziemskie, H wysokość spiętrzenia [m] Po przekształceniu wzoru obliczamy powierzchnię przekroju poprzecznego upustu dennego: F u u Q u 2gH Gdzie Q u = Q max p=50 %

22 Przyjmujemy upust denny o przekroju kołowym i obliczamy jego średnicę D u : F u D 4 2 u stąd średnica D u : D u 4F u Przyjmujemy tzw. średnicę normatywną (handlową) rury D D u

23 Wzór na wydatek przelewu powierzchniowego: Q pp m pp B pp 2g H 1,5 pp (13) Po przekształceniu wzoru obliczamy szerokość otworu przelewowego B pp : B pp m pp Q pp 2g H Przelew stały wymiarujemy (określamy jego szerokość) na przepływ kontrolny z uwzględnieniem maksymalnego wydatku upusu dennego. Dla IV klasy obiektu Q k = Q max p=0,5%,5 1 pp stąd Q pp = Q max p=0,5 % - Q dop

24 Suchy zbiornik Messnitbach (Austria) Budowla upustowoprzelewowa Widok budowli upustowo-przelewowej od strony WD Ze względu na ładniejszy wygląd zapory i mniejszy koszt budowy w małych zbiornikach wodnych upust denny i przelew powierzchniowy mogą być zlokalizowane w różnych przekrojach zapory Korona zapory Przelew powierzchniowy odprowadzenie wody po umocnionym stoku doliny Upust denny

25 15. Rzędna korony zapory z uwzględnieniem wysokości falowania wody na zbiorniku Bezpieczne wzniesienie korony stałych budowli hydrotechnicznych Wzniesienie nad statycznym poziomem wody [m] Rodzaj budowli Warunki eksploatacji Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Zapory ziemne i obwałowania MaxPP lub NPP Przepływ miarodajny Wyjątkowe warunki ekspl. 2,0 1,3 0,3 1,5 1,0 0,3 1,0 0,7 0,3 0,7 0,5 0,3 Rzędna korony przelewu stałego = 249,78 m n.p.m MaxPP = Rz. korony przelewu + H pp = 249,78 + 0,4 = 250,18 m n.p.m. Rzędna korony zapory = MaxPP + 0,7 m = 250,18 + 0,7 m = 250,88 m n.p.m.

26 Wysokość fali h f [m] w zbiorniku: h f 1,25 0,75 0,33 0,0208 Vw L (14) gdzie: V w miarodajna prędkość wiatru [m/s] L długość rozbiegu fali = długości zbiornika [km] Przykład: Dla V w = 20,0 m/s i L = 1,0 km h f = 0,88 m MaxPP = 250,18 m n.p.m. Rzędna wody sfalowanej = 250,18 + 0,88 = 251,06 m n.p.m. Rzędna korony zapory = 251,06 + 0,30 = 251, 36 m n.p.m Wcześniej określona rzędna korony zapory = 250,88 m n.p.m. Ostatecznie przyjęta rzędna korony zapory = 251,36 m n.p.m.

27 Rys. 3. Profil podłużny rzeki... uzupełnić profil podłużny 252,00 Rzędna korony zapory = 251,36 m n.p.m. 251,00 250,00 Rzędna zw. wody = 249,78 m n.p.m. 249,00 248,00 246,85 - rzędna brzegu w osi zapory 247,00 246,00 245,00 244,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 Rzędna brzegów Rzędna zw. wody Rzedna dna 0ś zapory

28 16. Dostosowanie czaszy zbiornika i terenu przyległego do funkcji obiektu retencyjnego Pokazać na mapie i opisać : obiekty do likwidacji i zmiany zagospodarowania terenu Linia zw. wody przy przepływie kontrolnym - obiekty do likwidacji przełożenia trasy Rzędna korony zapory = 251,36 m n.p.m Rzędna MaxPP = 250,18 m n.p.m. Zmiana użytkowania terenu na łąkowopastwiskowe

29 17. Podsumowanie i wnioski Podać najważniejsze parametry suchego zbiornika przeciwpowodziowego: Klasa ważności obiektu =. Pojemność retencyjna =. m 3 (równa objętości fali powodziowej) Powierzchnia zbiornika =.. ha Wysokość spiętrzenia =.. m MaxPP =. m n.p.m. Rzędna korony zapory = m n.p.m. Uzasadnić celowość i zalety analizowanej lokalizacji suchego zbiornika lub wskazać przyczyny (lokalizacyjne, techniczne, środowiskowe) uzasadniające rezygnację z budowy zbiornika w rozpatrywanym miejscu. Projekty proszę wysyłać w pliku: OPP_Nazwisko1_Nazwisko2.pdf

30 Q [m 3 /s] Uwaga - na podstawie opracowanej koncepcji suchego zbiornika, na etapie sporządzania projektu budowlanego sprawdza się warunki funkcjonowania urządzeń upustowo przelewowych w warunkach przepływu nieustalonego (zmiennego) fali miarodajnej i kontrolnej. 16 Fala kontrolna Qmax = 15,0 Fala miarodajna Wzór na wydatek upustu Q u dennego: Q u F u u 2gH Q u = Q max p=50 % Qmax = 3,29 (redukcja Qmax - 78 %) 2 0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Czas [h] Przekrój górny Przekrój dolny

31 Dziękuję za uwagę

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 7. Określić współrzędne hydrogramu fali

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego 1. Położenie analizowanej rzeki Analizowaną rzekę i miejscowość, w pobliżu której należy zlokalizować suchy zbiornik, należy odszukać

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie:

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I SANITARNEJ ZAKŁAD INŻYNIERII WODNEJ Budownictwo wodne METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III Materiały zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Urządzenia wodne Urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: Obliczenia hydrologiczne mostu stałego Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: A= 12,1 km2 Długość zlewni

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej SH P Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Beniamin Więzik SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Warszawa 18 wrzesnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki C01 Powierzchnia badanej zlewni A 1,18 km 2 Długość cieku głównego L 0,74 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,85 km Wzniesienie suchej doliny Wg 133,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią Ochrona przed powodzią Temat: Środki ochrony przed powodzią Zgodnie z obecnie stosowaną w Dyrektywie Powodziowej oraz Prawie Wodnym terminologią środki stosowane w celu ograniczenia ryzyka powodzi dzielimy

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Wały przeciwpowodziowe.

Wały przeciwpowodziowe. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wały przeciwpowodziowe. Wzbieranie wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Trzy integralne strategie ograniczania skutków powodzi Trzymać wodę z daleka od ludzi Trzymać ludzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach.

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. Obliczenia światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. 1. Uwagi ogólne. 1.1. Przedmiot obliczeń. Przedmiotem obliczeń jest światło projektowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW Załącznik D Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego okresu czasu (np. dla okresu, dla którego wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach Projektant drogi: PROULID s.c. Projektowanie Techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik E Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO

BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO Pytania zaliczające: 1. Pomiar przepływu za pomocą jednego z przelewów mierniczych. 2. Charakterystyka przelewu mierniczego. METODA PRZELEWOWA bezpośrednia metoda pomiaru przepływu;

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Pytania specjalizacyjne: Studia stacjonarne Specjalizacja: Inżynieria wodna 1. Podstawowe metody uwzględniania procesów źródłowych w przenoszeniu masy. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Środki ochrony przed powodzią dzielimy na: administracyjno-organizacyjne ekonomiczne techniczne Środki administracyjno-organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART 02-495 Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax 0 22 662 60 33 Nip 522-005-00-95 www.waga-bart.republika.pl e-mail: wagabart@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 132 ust. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład Modelowanie przepływu w ciekach Metoda Charnomsky ego H g v g g Z g h g S f h strat S o H d v d g l z d h d θ Równanie ruchu e i i i i i h g v H g v H + +

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych.

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. Renaturyzacja rzek i ich dolin Wykład 1, 2 - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. - Wpływ antropopresji na cechy dolin rzecznych. - Określenie stanu ekologicznego rzek i stopnia

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnyc rodzajów przelewów oraz sporządzenie ic

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R.

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R. PRB MELMAK JERZY PIOTR KOZERSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SIEDZIBA: STRZEPCZ, UL. LIPOWA 21, 84-223 LINIA, TEL. 676-91-02 Rodzaj opracowania: OPERAT WODNOPRAWNY Obiekt: ZBIORNIKI MAŁEJ RETENCJI WODNEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE

PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2016. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA [na podstawie materiałów SHP dla zlewni

Bardziej szczegółowo

CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE

CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE JEJ PRZYGOTOWANIE I ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI dr inż. Antoni Bojarski dr inż. Stanisław Mazoń dr inż. Andrzej Wolak Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

" Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania

 Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania " Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania Prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl Zawartosci rozdziałów opracowania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Edukacji Hydrologiczno - Meteorologicznej Beniamin Więzik Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych SEMINARIUM Warszawa 6..2008

Bardziej szczegółowo

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Konferencja inaugurująca samorządowe konsultacje projektu

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1.

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. Zakres: strefy zagroŝenia powodziowego 1. Podstawy prawne 2. Strefy zagroŝenia powodziowego 3. Hydrologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej Założenia wstępne przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 6 - Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja Ochrona przed powodzią stosunkowo niskie koszty wykonania

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE Autor : Roman Branicki PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK W artykule niniejszym znajdą Państwo informacje o metodach obliczeń hydrologicznych,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich Autor: Janusz Szylar Uzupełnienie Piotr Wójcik 2T Tuchów

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach usuwania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4] Zagrożenia i ochrona przed powodzią Ćwiczenie: Projektowanie wałów przeciwpowodziowych dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD IX. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły

WYKŁAD IX. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły WYKŁAD IX. mgr inż. Andrzej SIUDY, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. W Katowicach Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły Rola zbiorników zaporowych Goczałkowice i Kozłowa Góra podczas

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k

Bardziej szczegółowo

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej sieci kanalizacyjnej 15.1.1. Obliczenie przepływów miarodajnych do wymiarowania kanałów Przepływ ścieków, miarodajny do wymiarowania poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, przyjęto równy obliczonemu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH

BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH DOROTA LIBRONT 1 BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH W artykule przedstawiono aktualną klasyfikację budowli piętrzących obowiązującą w Polsce. Przedstawiono również przykłady klasyfikacji przyjętych w innych

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Sekcja Renaturyzacji rzek i Dolin Rzecznych Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Autorzy: Dawid Borusiński,

Bardziej szczegółowo

Obliczanie światła przepustów

Obliczanie światła przepustów Obliczanie światła przepustów BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Materiał dydaktyczny Dr inż. Dariusz Sobala Piśmiennictwo 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 3 Charakterystyka morfologiczna koryt meandrujących Pod względem układu poziomego rzeki naturalne w większości posiadają koryta kręte. Jednakże stopień krętości

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

v Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta

v Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta v.1.0.0.2 Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta 1 Spis treści 1. Przykład obliczeniowy Aplikacja QRe:... 2 2. Przykład obliczeniowy Aplikacja Spadek:... 8 3. Przykład

Bardziej szczegółowo

OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU

OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU JAN TYSZKA Instytut Badawczy Leśnictwa OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU Tematyka wystąpienia: - wartość pozaprodukcyjnych funkcji lasu związanych z zasobami wodnymi - naturalne właściwości

Bardziej szczegółowo

HYRAULICZNE OBLICZENIA STOPNI KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY CZANIEC

HYRAULICZNE OBLICZENIA STOPNI KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY CZANIEC Gospodarka Wodna Nr. 5/00 Adam Józef KSEL Streszczenie HYRAULCZNE OBLCZENA STOPN KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWSKU ZAPORY CZANEC W artykule przedstawiono hydrauliczne obliczenia działania progów korekcyjnych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4] Zagrożenia i ochrona przed powodzią ćwiczenia dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Bardziej szczegółowo

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH RODZAJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Instrukcja gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia 1 Brzeg, kwiecień 2008 r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Odbudowa zbiornika wodnego

Bardziej szczegółowo

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych XXVI Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka hydrologiczna cd. Hydrogram przepływu

Charakterystyka hydrologiczna cd. Hydrogram przepływu Charakterystyka hydrologiczna cd. Hydrogram przepływu Hydrogram przepływu obrazuje zmienność odpływu ze zlewni Przepływy wzrastają gwałtownie wraz z pojawiającym się spływem powierzchniowym, który pojawia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 41, 2015, 173 180 DOI: 10.12912/23920629/1847 FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Marek Madzia 1 1 Zakład Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość?

Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość? Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość? Ocena zasadności budowy Kanału Krakowskiego pod kątem obniżenia zwierciadła

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 04. Opis przedmiotu zamówienia:

Zał. nr 04. Opis przedmiotu zamówienia: Zał. nr 04 Opis przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krosnowice na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Projekt z dnia 16 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych Przewody otwarte dzielimy na: Naturalne rzeki strumienie potoki Sztuczne kanały komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570. Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PRAWO WODNE WŁASNOŚĆ WÓD 4) marszałek województwa,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań dla Stopnia Wodnego Dąbie w km 80+875 rzeki Wisły w m. Kraków, woj. małopolskie: 1. Operatu wodno prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1.

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k zależnego od typu

Bardziej szczegółowo