Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika"

Transkrypt

1 Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: Popek

2 7. Określić współrzędne hydrogramu fali wezbraniowej przy przepływie kulminacyjnym Q maxp=1% oraz określić jej objętość. W metodzie SCS współrzędne hydrogramu fali określono według metod statystycznych na podstawie analizy pojedynczych fal obserwowanych w czasie wezbrań opadowych

3 x y 0,0 0,0 0,1 0,015 0,2 0,075 0,3 0,16 0,4 0,28 0,5 0,43 0,6 0,60 0,7 0,77 0,8 0,89 0,9 0,97 1,0 1,0 1,1 0,98 1,2 0,92 1,3 0,84 1,4 0,75 1,5 0,66 1,6 0,56 1,8 0,42 2,0 0,32 2,2 0,24 2,4 0,18 2,6 0,13 2,8 0,098 3,0 0,075 3,5 0,036 4,0 0,018 4,5 0,009 5,0 0,004 Współrzędne hydrogramu pojedynczej fali wezbrania opadowego Współrzędna x czas t i [h] Współrzędna y natężenie przepływu Q i [m 3 /s]

4 Określić czas wznoszenia fali t w, który w przybliżeniu jest równy czasowi koncentracji T c : 0,467 1,155 ( L + l) n ( L + l) T c = 2,187 J t + 0,01947 ( W ) 0, 385 gdzie: T c czas koncentracji [min] (czas między wystąpieniem opadu a pojawieniem się kulminacji wezbrania w przekroju obliczeniowym) L +l długość drogi spływu [m] n t współczynnik szorstkości terenu według Tabeli 7. J średni spadek cieku [-] W różnica wysokości terenu na wododziale i w przekroju obliczeniowym [m] (6) Tabela 7. Wartości współczynnika szorstkości terenu n t do wzoru (6) Rodzaj powierzchni Gładka powierzchnia nieprzepuszczalna 0,02 Gleba ubita, gładka nieporośnięta 0,10 Rzadka trawa, uprawy rzędowe zbóż lub powierzchnia nieporośnięta, umiarkowanie szorstka Pastwiska lub średnio gęsty porost traw 0,40 Obszary leśne w okresie opadania liści 0,60 Lasy iglaste, lasy w okresie opadania liści z głęboką ściółką roślinną, gęsty porost traw n t 0,20 0,80

5 Obliczenia współrzędnych hydrogramu fali Dane wyjściowe: czas wznoszenia fali t w = 9,0 h, Q max p=1 % = 10,8 m 3 /s x y t i = t w x Q i = Q max p% y 0,0 0,0 0,0 0,1 0,015 0,9 Część wznosząca fali 0,2 0,075 1,8 0,3 0,16 2,7 0,4 0,28 3,6 0,5 0,43 4,5 0,6 0,60 5,4 0,7 0,77 6,3 0,8 0,89 7,2 0,9 0,97 8,1 1,0 1,00 9,0 x, y bezwymiarowe współrzędne hydrogramu fali t i czas od początku fali [h] t i = t w * x t w czas wznoszenia się fali [h], Q i przepływ w czasie t i od początku wezbrania [m 3 /s], Q i = Q maxp% * y Q max p% przepływ kulminacyjny o prawdopodobieństwie p % [m 3 /s]

6 Obliczenia współrzędnych hydrogramu fali Dane wyjściowe: czas wznoszenia fali t w = 9,0 h, Q max p=1 % = 10,8 m 3 /s x y t i = t w x Q i = Q max p% y 0,0 0,0 0,0 0,000 0,1 0,015 0,9 0,162 Część wznosząca fali 0,2 0,075 1,8 0,810 0,3 0,16 2,7 1,728 0,4 0,28 3,6 3,024 0,5 0,43 4,5 4,644 0,6 0,60 5,4 6,480 0,7 0,77 6,3 8,316 0,8 0,89 7,2 9,612 0,9 0,97 8,1 10,476 1,0 1,00 9,0 10,800 x, y bezwymiarowe współrzędne hydrogramu fali t i czas od początku fali [h] t i = t w * x t w czas wznoszenia się fali [h], Q i przepływ w czasie t i od początku wezbrania [m 3 /s], Q i = Q maxp% * y Q max p% przepływ kulminacyjny o prawdopodobieństwie p % [m 3 /s]

7 Obliczenia współrzędnych hydrogramu fali Dane wyjściowe: czas wznoszenia fali t w = 9,0 h, Q max p-1% = 10,8 m 3 /s Część opadająca fali x y t i = t s x Q i = Q max p% y 1,0 1,0 9,0 10,800 1,1 0,98 9,9 10,584 1,2 0,92 10,8 9,936 1,3 0,84 11,7 9, ,5 0,036 31,5 0,389 4,0 0,018 36,0 0,194 4,5 0,009 40,5 0,097 5,0 0,004 45,0 0,043

8 Wykonać hydrogram fali wezbraniowej i obliczyć jej objętość Q i Q i + 1 Q i t Qi + Q 2 V i 1 i = + t t i

9 Wyniki obliczeń objętości fali wezbraniowej Dane: t w = 9,0 h, Q max p=1% = 10,8 m 3 /s, Q dop = Q max p=50% = 5,5 m 3 /s Współrzędne fali t i [h] Q i [m 3 /s] Obliczenia objętości fali wezbraniowej Q i + Q i+1 / 2 t Vi = Q iśś t V Q iśr = [( ) ] i [m 3 /s] [s] [m 3 ] [m 3 ] 0,0 0, ,9 0,162 0, ,8 0,810 0, ,7 1,728 1, ,6 3,024 2, ,5 4,644 3, ,4 6,480 5, ,3 8,316 7, ,2 9,612 8, ,1 10,476 10, ,0 10,800 10, Uwaga - w tabeli pokazano wyniki obliczeń dla części wznoszącej fali (do kulminacji fali), dalszą część obliczeń wykonujemy analogicznie.

10 8. Obliczyć objętość fali powodziowej przy przepływie kulminacyjnym Q max p=1%, przyjmując za podstawę fali powodziowej Q dop = Q max p=50 % Q V fp -objętość fali powodziowej Q dop Podstawa fali wezbraniowej Czas t

11 Wyniki obliczeń objętości fali powodziowej Dane: t w = 9,0 h, Q max p=1% = 10,8 m 3 /s, Q dop = Q max p=50% = 5,5 m 3 /s t i [h] Q i [m 3 /s] 0,0 0,000 Q ip = Q i - Q max50% [m 3 /s] Q ip śr [m 3 /s] [s] [m 3 ] [m 3 ] 0,9 0,162-5,338 1,8 0,810-4,690 2,7 1,728-3,772 3,6 3,024-2,476 4,5 4,644-0,856 5,4 6,480 0,980 0, ,3 8,316 2,816 1, ,2 9,612 4,112 3, ,1 10,476 4,976 4, ,0 10,800 5,300 5, t V = Q i iśś t Vi Uwaga - w tabeli pokazano wyniki obliczeń dla części wznoszącej fali (do kulminacji fali), dalszą część obliczeń wykonujemy analogicznie.

12 9. Określić maksymalną rzędną wody spiętrzonej przy założeniu, że cała objętość fali powodziowej zostanie zretencjonowana (zatrzymana) w suchym zbiorniku. Przykład: Objętość fali powodziowej dla Q max p=1% = 10,8 m 3 /s, przy podstawie fali powodziowej Q dop = Q max p=50% = 5,50 m 3 /s wynosi V fp = 110 tys. m 3 Charakterystyka suchego zbiornika Rzędna wody spiętrzonej V z [tys. m 3 ] 246, ,50 5,23 248,75 41,0 250,00 124,0

13 Rysunek 2. Mapa suchego zbiornika 248,75 247,50 246,85 -rzędna terenu w osi zapory 246,25

14 Maksymalny rzędną piętrzenia odczytujemy z krzywej pojemności suchego zbiornika Krzywa pojemności suchego zbiornika Rzędna zw. wody spiętrzaonej [m n.p.m.] ,78 2,93 m Rzędna terenu w osi zapory = 246,85 m n.p.m Objętość zbiornika V z [tys. m 3 ] V fp =110 tys.m 3 W celu określenia klasy budowli wodnej określamy: Wysokość piętrzenia: H = wzniesienie wody nad terenem w osi zapory + odległość od terenu do zw. wody SNW w korycie rzeki

15 Wysokość piętrzenia: 2,93 m H = 249,78 246,85 = 2,93 m + 1,0 m = 3,93 m 1,0 m SNW Uwaga odległość od krawędzi brzegu do poziomu wody SNW można przyjmować w granicach 0,5 1,5 m 10. przeprowadzić analizę rzeczywistej możliwości retencji miarodajnej fali powodziowej w suchym zbiorniku. Sprawdzić czy: maksymalna pojemność zbiornika jest wystarczająca do przechwycenia analizowanej fali powodziowej (w przykładzie cała fala powodziowa zostanie zatrzymana w zbiorniku maksymalna pojemność zbiornika jest większa od objętości fali powodziowej) klasę ważności obiektu, tj. czy klasa odpowiada przyjętej wcześniej?

16 W przykładzie: H= 3,93 m, V zb = V fp = 110 tys. m 3 Klasy głównych budowli hydrotechnicznych Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Funkcja budowli Wskaźnik Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowla piętrząca na podłożu skalnym Wysokość piętrzenia * H [m] H > 30 m 15 < H 30 m 5 < H 15 m 2 < H 5 m Budowla piętrząca na podłożu nieskalnym Wysokość piętrzenia * H [m] H > 20 m 10 < H 20 m 5 < H 10 m 2 < H 5 m * Wysokość piętrzenia jest to różnica rzędnej MaxPP i rzędnej wody dolnej przy przepływie SNQ

17 W przykładzie: H= 3,93 m, V zb = V fp = 110 tys. m 3 Klasy głównych budowli hydrotechnicznych Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Funkcja budowli Wskaźnik Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowle, których awaria powoduje utratę pojemności zbiornika Pojemność zbiornika * V [hm 3 ] V > 20 < V 50 hm < V 20 0,2 < V 5 lub może spowodować zatopienie terenu Obszar zatopiony ** F [km 2 ] F > 10 < F 50 km < F 10 F 1 * Pojemność zbiornika przy MaxPP ** Obszar zatopiony jest to obszar, na którym głębokość wody h > 0,5 m W przykładzie: budowla klasy IV ze względu na wysokość piętrzenia H = 3,93 m zgodna z założoną klasą budowli.

18 Jeżeli na podstawie analizy stwierdzimy, że: Maksymalna pojemność zbiornika jest za mała w stosunku do objętości fali powdziowej, wówczas należy przyjąć większy przepływ Q dop i powtórzyć od p. 8 procedurę obliczeń objętości fali powodziowej (im wyższa podstawa fali powodziowej tym mniejsza jest objętość fali powodziowej); Przyjętą na początku IV klasę budowli należy zmienić na III (ze względu na H i / lub V zb ) wówczas musimy powtórzyć procedurę obliczeń od p. 6, tj. obliczyć przepływ miarodajny Q m = Q p=0,5% i kontrolny Q k = Q p=0,2% Przyjętą na początku III klasę budowli należy zmienić na IV (ze względu na H i / lub V zb ) wówczas musimy powtórzyć procedurę obliczeń od p. 6, tj. obliczyć przepływ miarodajny Q m = Q p=1,0% i kontrolny Q k = Q p=0,5% W powtórzonych obliczeniach objętości fali wezbraniowej i powodziowej przyjmujemy ten sam czas wznoszenia fali t w [h]

19 Prawdopodobieństwo pojawiania się przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych budowli hydrotechnicznych p[%] Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Rodzaj budowli Przepływ Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowle ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody * miarodajny Q m kontrolny Q k 0,1 0,02 0,3 0,05 0,5 0,2 1,0 0,5 Budowle nie ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody ** miarodajny Q m kontrolny Q k 0,5 0,1 1,0 0,3 2,0 0,5 3,0 1,0 * Budowle hydrotechniczne ziemne na podłożu łatwo rozmywalnym ** Budowle betonowe i wały przeciwpowodziowe

20 11. Wymiarowanie urządzeń upustowych i przelewowych suchego zbiornika Suchy zbiornik Messnitbach (Austria) Budowla upustowoprzelewowa Głębokość wody na przelewie H pp = 0,4 m Zapora ziemna Przelew powierzchniowy Rzędna wody przy Q k = Q max p=0,5% Rzędna wody przy Q m = Q max p=1% Upust denny

21 Wzór na wydatek upustu Q u dennego: Q u = µ u F u 2gH (7) µ u współczynnikwydatku upustu [-], przyjmujemy µ u = 0,7 F u powierzchnia przekroju poprzecznego upustu [m 2 ], g= 9,81 m*s -2 przyspieszenie ziemskie, H wysokość spiętrzenia [m] Po przekształceniu wzoru obliczamy powierzchnię przekroju poprzecznego upustu dennego: F u = µ u Q u 2gH Gdzie Q u = Q max p=50 %

22 Przyjmujemy upust denny o przekroju kołowym i obliczamy jego średnicę D u : F u D = π 4 2 u stąd średnica D u : D u = 4F π u Przyjmujemy tzw. średnicę normatywną (handlową) rury D D u

23 Wzór na wydatek przelewu powierzchniowego: Q pp = m pp B pp 2g H,5 1 pp (8) Po przekształceniu wzoru obliczamy szerokość otworu przelewowego B pp : B pp = m pp Przelew stały wymiarujemy (określamy jego szerokość) na przepływ kontrolny z uwzględnieniem maksymalnego wydatku upusu dennego. Dla IV klasy obiektu Q k = Q max p=0,5% Q pp 2g H,5 1 pp stąd Q pp = Q max p=0,5 % - Q dop

24 Suchy zbiornik Messnitbach (Austria) Budowla upustowoprzelewowa Widok budowli upustowo-przelewowej od strony WD Ze względu na ładniejszy wygląd zapory i mniejszy koszt budowy w małych zbiornikach wodnych upust denny i przelew powierzchniowy mogą być zlokalizowane w różnych przekrojach zapory Korona zapory Przelew powierzchniowy odprowadzenie wody po umocnionym stoku doliny Upust denny

25 12. Określić rzędną korony zapory z uwzględnieniem wysokości falowania wody na zbiorniku Bezpieczne wzniesienie korony stałych budowli hydrotechnicznych Wzniesienie nad statycznym poziomem wody [m] Rodzaj budowli Warunki eksploatacji Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Zapory ziemne i obwałowania MaxPP lub NPP Przepływ miarodajny Wyjątkowe warunki ekspl. 2,0 1,3 0,3 1,5 1,0 0,3 1,0 0,7 0,3 0,7 0,5 0,3 Rzędna korony przelewu stałego = 249,78 m n.p.m MaxPP = Rz. korony przelewu + H pp = 249,78 + 0,4 = 250,18 m n.p.m. Rzędna korony zapory = MaxPP + 0,7 m = 250,18 + 0,7 m = 250,88 m n.p.m.

26 Wysokość fali h f [m] w zbiorniku: h f = 1,25 0,75 0,33 0,0208 Vw L (9) gdzie: V w miarodajna prędkość wiatru [m/s] L długość rozbiegu fali = długości zbiornika [km] Przykład: Dla V w = 20,0 m/s i L = 1,0 km h f = 0,88 m MaxPP = 250,18 m n.p.m. Rzędna wody sfalowanej = 250,18 + 0,88 = 251,06 m n.p.m. Rzędna korony zapory = 251,06 + 0,30 = 251, 36 m n.p.m Wcześniej określona rzędna korony zapory = 250,88 m n.p.m. Ostatecznie przyjęta rzędna korony zapory = 251,36 m n.p.m.

27 13. Zakres prac związanych z dostosowaniem czaszy zbiornika i terenu przyległego do funkcji obiektu retencyjnego Linia zw. wody przy przepływie kontrolnym - obiekty do likwidacji przełożenia trasy Rzędna korony zapory = 251,36 m n.p.m Rzędna MaxPP = 250,18 m n.p.m. Zmiana użytkowania terenu na łąkowopastwiskowe

28 Uwaga - na podstawie opracowanej koncepcji suchego zbiornika, na etapie sporządzania projektu budowlanego sprawdza się warunki funkcjonowania urządzeń upustowo przelewowych w warunkach przepływu nieustalonego (zmiennego) fali miarodajnej i kontrolnej. 16 Fala kontrolna Qmax = 15,0 Fala miarodajna Wzór na wydatek upustu Q u dennego: Q u = µ F u u 2gH Q [m 3 /s] Q u = Q max p=50 % Qmax = 3,29 (redukcja Qmax - 78 %) 2 0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Czas [h] Przekrój górny Przekrój dolny

29 Dziękuję za uwagę

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 10. Hydrogram miarodajnej fali wezbraniowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego 1. Położenie analizowanej rzeki Analizowaną rzekę i miejscowość, w pobliżu której należy zlokalizować suchy zbiornik, należy odszukać

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie:

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I SANITARNEJ ZAKŁAD INŻYNIERII WODNEJ Budownictwo wodne METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III Materiały zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: Obliczenia hydrologiczne mostu stałego Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: A= 12,1 km2 Długość zlewni

Bardziej szczegółowo

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Urządzenia wodne Urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki C01 Powierzchnia badanej zlewni A 1,18 km 2 Długość cieku głównego L 0,74 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,85 km Wzniesienie suchej doliny Wg 133,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej SH P Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Beniamin Więzik SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Warszawa 18 wrzesnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wały przeciwpowodziowe.

Wały przeciwpowodziowe. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wały przeciwpowodziowe. Wzbieranie wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO

BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO BADANIE PRZELEWU MIERNICZEGO Pytania zaliczające: 1. Pomiar przepływu za pomocą jednego z przelewów mierniczych. 2. Charakterystyka przelewu mierniczego. METODA PRZELEWOWA bezpośrednia metoda pomiaru przepływu;

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka inwestycji Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Charakterystyka inwestycji Prepared by WM Główne parametry inwestycji Powierzchnia 26,3 km 2 Długość zapór Szerokość korony zapory Rzędna korony zapory 4 km

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią Ochrona przed powodzią Temat: Środki ochrony przed powodzią Zgodnie z obecnie stosowaną w Dyrektywie Powodziowej oraz Prawie Wodnym terminologią środki stosowane w celu ograniczenia ryzyka powodzi dzielimy

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach.

Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach. Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnyc rodzajów przelewów oraz sporządzenie ic

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład Modelowanie przepływu w ciekach Metoda Charnomsky ego H g v g g Z g h g S f h strat S o H d v d g l z d h d θ Równanie ruchu e i i i i i h g v H g v H + +

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW Załącznik D Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego okresu czasu (np. dla okresu, dla którego wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. Obliczenia światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. 1. Uwagi ogólne. 1.1. Przedmiot obliczeń. Przedmiotem obliczeń jest światło projektowanego

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik E Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach Projektant drogi: PROULID s.c. Projektowanie Techniczne

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE

PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE PROBLEM WYDATKU URZĄDZEŃ UPUSTOWYCH THE PROBLEM OF THE FLOW CAPACITY OF SINK DEVICE L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. WANAT AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART 02-495 Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax 0 22 662 60 33 Nip 522-005-00-95 www.waga-bart.republika.pl e-mail: wagabart@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna

PROJEKT TECHNICZNY. Inwestor: Gmina Belsk Duży Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4a. Opracowali: mgr inż.sławomir Sterna PROJEKT TECHNICZNY remontu istniejącego zbiornika wodnego retencyjnego Górnego wraz z budowlą piętrzącą na rz. Krasce w km. 27+574, na działce nr ewidencyjny 9/44 w m. Belsk Duży, powiat Grójec. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych.

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. Renaturyzacja rzek i ich dolin Wykład 1, 2 - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. - Wpływ antropopresji na cechy dolin rzecznych. - Określenie stanu ekologicznego rzek i stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 132 ust. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Trzy integralne strategie ograniczania skutków powodzi Trzymać wodę z daleka od ludzi Trzymać ludzi

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Pytania specjalizacyjne: Studia stacjonarne Specjalizacja: Inżynieria wodna 1. Podstawowe metody uwzględniania procesów źródłowych w przenoszeniu masy. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE

CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE CZASZA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO GOCZAŁKOWICE JEJ PRZYGOTOWANIE I ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI dr inż. Antoni Bojarski dr inż. Stanisław Mazoń dr inż. Andrzej Wolak Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej Założenia wstępne przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 6 - Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja Ochrona przed powodzią stosunkowo niskie koszty wykonania

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Środki ochrony przed powodzią dzielimy na: administracyjno-organizacyjne ekonomiczne techniczne Środki administracyjno-organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2016. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA [na podstawie materiałów SHP dla zlewni

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich Autor: Janusz Szylar Uzupełnienie Piotr Wójcik 2T Tuchów

Bardziej szczegółowo

" Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania

 Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania " Wskazówki szczegółowe do zakresu treści wybranych części opracowania Prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl Zawartosci rozdziałów opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE Autor : Roman Branicki PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK W artykule niniejszym znajdą Państwo informacje o metodach obliczeń hydrologicznych,

Bardziej szczegółowo

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R.

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R. PRB MELMAK JERZY PIOTR KOZERSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SIEDZIBA: STRZEPCZ, UL. LIPOWA 21, 84-223 LINIA, TEL. 676-91-02 Rodzaj opracowania: OPERAT WODNOPRAWNY Obiekt: ZBIORNIKI MAŁEJ RETENCJI WODNEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

Obliczanie światła przepustów

Obliczanie światła przepustów Obliczanie światła przepustów BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Materiał dydaktyczny Dr inż. Dariusz Sobala Piśmiennictwo 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH

BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH DOROTA LIBRONT 1 BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH W artykule przedstawiono aktualną klasyfikację budowli piętrzących obowiązującą w Polsce. Przedstawiono również przykłady klasyfikacji przyjętych w innych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD IX. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły

WYKŁAD IX. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły WYKŁAD IX. mgr inż. Andrzej SIUDY, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. W Katowicach Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły Rola zbiorników zaporowych Goczałkowice i Kozłowa Góra podczas

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1.

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. Zakres: strefy zagroŝenia powodziowego 1. Podstawy prawne 2. Strefy zagroŝenia powodziowego 3. Hydrologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią

Przepływ w korytach otwartych. kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych kanał otwarty przepływ ze swobodną powierzchnią Przepływ w korytach otwartych Przewody otwarte dzielimy na: Naturalne rzeki strumienie potoki Sztuczne kanały komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rur GRP firmy Amiantit w budowie zbiorników retencyjnych i odwodnień przy budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Zastosowanie rur GRP firmy Amiantit w budowie zbiorników retencyjnych i odwodnień przy budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce Zastosowanie rur GRP firmy Amiantit w budowie zbiorników retencyjnych i odwodnień przy budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce Tomasz Jamroz AMIANTIT Poland Sp. z o.o. Amitech Poland- producent

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej

Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Wstępne warianty modernizacji Odry do IV klasy żeglowności wyniki modelowania. Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej Konferencja inaugurująca samorządowe konsultacje projektu

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Projekt z dnia 16 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej sieci kanalizacyjnej 15.1.1. Obliczenie przepływów miarodajnych do wymiarowania kanałów Przepływ ścieków, miarodajny do wymiarowania poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, przyjęto równy obliczonemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA. z dnia 20 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z dnia 5 marca 1997 r.)

z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z dnia 5 marca 1997 r.) Dz.U.97.21.111 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki

Bardziej szczegółowo

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH RODZAJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ

FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 41, 2015, 173 180 DOI: 10.12912/23920629/1847 FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ Marek Madzia 1 1 Zakład Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4] Zagrożenia i ochrona przed powodzią Ćwiczenie: Projektowanie wałów przeciwpowodziowych dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Zakład

Bardziej szczegółowo

HYRAULICZNE OBLICZENIA STOPNI KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY CZANIEC

HYRAULICZNE OBLICZENIA STOPNI KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWISKU ZAPORY CZANIEC Gospodarka Wodna Nr. 5/00 Adam Józef KSEL Streszczenie HYRAULCZNE OBLCZENA STOPN KOREKCYJNYCH W DOLNYM STANOWSKU ZAPORY CZANEC W artykule przedstawiono hydrauliczne obliczenia działania progów korekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka hydrologiczna cd. Hydrogram przepływu

Charakterystyka hydrologiczna cd. Hydrogram przepływu Charakterystyka hydrologiczna cd. Hydrogram przepływu Hydrogram przepływu obrazuje zmienność odpływu ze zlewni Przepływy wzrastają gwałtownie wraz z pojawiającym się spływem powierzchniowym, który pojawia

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach usuwania

Bardziej szczegółowo

Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość?

Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość? Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość? Ocena zasadności budowy Kanału Krakowskiego pod kątem obniżenia zwierciadła

Bardziej szczegółowo

OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU

OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU JAN TYSZKA Instytut Badawczy Leśnictwa OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU Tematyka wystąpienia: - wartość pozaprodukcyjnych funkcji lasu związanych z zasobami wodnymi - naturalne właściwości

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Sekcja Renaturyzacji rzek i Dolin Rzecznych Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Autorzy: Dawid Borusiński,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4] Zagrożenia i ochrona przed powodzią ćwiczenia dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Edukacji Hydrologiczno - Meteorologicznej Beniamin Więzik Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych SEMINARIUM Warszawa 6..2008

Bardziej szczegółowo

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych XXVI Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570. Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Instrukcja gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia 1 Brzeg, kwiecień 2008 r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Odbudowa zbiornika wodnego

Bardziej szczegółowo

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski Spis treści Hydrologia Tom II - A. Byczkowski 4. Hydronomia - metody analizy 4.1. Bilans wodny 4.1.1. Zasoby wodne hydrosfery 4.1.2. Pojęcie bilansu wodnego 4.1.3. Bilans wodny Ziemi, Europy i Polski 4.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PRAWO WODNE WŁASNOŚĆ WÓD 4) marszałek województwa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań dla Stopnia Wodnego Dąbie w km 80+875 rzeki Wisły w m. Kraków, woj. małopolskie: 1. Operatu wodno prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1.

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k zależnego od typu

Bardziej szczegółowo

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski 1 Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski Dokumentacja końcowa z symulacyjnych obliczeń hydraulicznych LIFE12 NAT/PL/000084 Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Natura 2000 site 2

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić zatrzymanie wody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?

Jak poprawić zatrzymanie wody na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? Jak poprawić zatrzymanie wody na terenie Trójmiejskiego Parku?, na terenie Gdańska opracowano na podstawie zlewni Potoku Oliwskiego i jego dopływów. Biuro Projektów Środowiskowych Pomorskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo