MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA"

Transkrypt

1 MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia ulicznego na terenie Gminy Białowiea Adres obiektu: Teren Gminy Białowiea Klasyfikacja robót: brana elektroenergetyczna WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE (CPV) Instalowanie drogowego sprztu owietleniowego: Instalowanie elektrycznych urzdze rozdzielczych: Nazwa Zamawiajcego: Urzd Gminy Białowiea ul. Sportowa Białowiea Jednostka projektowa: Projektant: ESCO PROJEKT ROMAN DBOWSKI UL. M. MAŁACHOWSKIEGO 1/ MARKI Karol Citkowski Nr. upr. PDL/0056/POOE/08 Marzec 2015

2 Zawarto projektu!"#$% "& $'"!("') *)$")+$,() - $)#.( $"') /! ',"))0 1,2+)&"$,(.(, $2% $"')"3'$)2 (4")"&!" : / ;<*=9 8 * 0 > ;? <;6 <9*? : 2 <? : < < 9 B >4 ;*<;? : 5 < :? : 7< 9 B >9 < ;<-6 <;? : <>* 10

3

4

5

6

7 OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres projektu Celem przebudowy sterowania owietleniem ulicznym jest poprawa jakoci owietlenia Gminy Białowiea poprzez zastosowanie układów sterujcych pozwalajcych na załczanie i wyłczanie owietlenia ulic z odpowiednim opónieniem i przyspieszeniem zgodnie z kalendarzem wschodów i zachodów słoca. Sterowanie owietleniem musi równie posiada moliwo stosowania przerw nocnych. Dodatkowym celem przebudowy jest stworzenie dostpu do urzdze sterujcych włacicielowi owietlenia ulicznego. Opracowanie obejmuje przebudow układów sterowania owietlenia ulicznego znajdujcych si wewntrz szaf rozdzielczych na stacjach transformatorowych oraz w stacjach budynkowych. 2. Podstawa opracowania umowa i uzgodnienia z inwestorem warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski znak RE3-3/1067/2013 z dnia Dane elektroenergetyczne napicie zasilania okład ochrony dla sieci ochrona przed porae - 230V, 230/400V 50Hz - TN-C - samoczynne wyłczenie zasilania 4. Istniejce sterowanie Na terenie Gminy Białowiea obecnie owietlenie uliczne sterowane jest poprzez układy zainstalowane: wewntrz szaf rozdzielczych nalecych do PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. zainstalowanych na stacjach transformatorowych oraz w stacjach budynkowych, na fundamentach przy słupach lub stacjach transformatorowych sieci nn w

8 szafkach owietleniowych jako wydzielone układy pomiarowo-sterownicze 5. Opis wykonania Przebudowie podlegaj układy sterowania owietleniem ulicznym obecnie zainstalowane wewntrz stacji rozdzielczych nalecych do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Przebudowa zakłada wyniesienie układów pomiarowych z zabezpieczeniem przed licznikowym i układów sterujcych owietleniem ulicznym z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów owietleniowych do wydzielonych szaf pomiarowo-sterowniczych montowanych na erdzi stacji dla stacji transformatorowych napowietrznych i montowanych na fundamentach przy stacjach transformatorowych wntrzowych. Granica własnoci bd stanowi zaciski prdowe na wyjciu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielnicy stacji transformatorowej oraz zaciski WLZ na linii owietleniowej odejciowej, w w/w miejscach na przewodach zasilajcych szafk i WLZ załoy opaski termokurczliwe koloru czerwonego o długoci nie mniejszej ni 10 cm. Demontaowi podlegaj istniejce WLZ-ty wraz z aparatur rozdzielcz i sterujc owietleniem ulicznym bdce wewntrz szaf stacyjnych. Zdemontowane materiały i urzdzenia bdce własnoci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przekaza w uzgodnionym zakresie włacicielowi w porozumieniu z właciwym Rejonem Energetycznym. Nowe układy pomiarowo-sterujce dla stacji słupowych zostan zainstalowane w szafie typu SO jednokomorowych wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego przystosowane do montau na słupie, schemat szaf w dalszej czci dokumentacji (Rys. 1, 2, 3, 4,). W rozdzielnicach stacji transformatorowych słupowych naley wykorzysta pola rezerwy zabezpieczajc wkładkami topikowymi WT-1 char. gg o wartociach podanych w tabeli nr 1. W przypadku braku pola rezerwy zabudowa nowe pole rozłcznikowo bezpiecznikowe typu RBK 00. W przypadku braku moliwoci podłczenia przewodu PEN do istniejcego zacisku naley wykona dodatkow szyn PEN. Szyn dodatkow wykonan z płaskownika aluminiowego. Po przebudowie w stacjach transformatorowych naley zaktualizowa schematy stacji zalecany laminowany schemat stacji. Zasilanie od podstaw bezpiecznikowych do szaf montowanych na erdzi stacji wykona przewodem AsXSn 2x25 mm2 dla pomiaru 1- fazowego lub AsXSn 4x25mm2 dla pomiaru 3 fazowego. Przewody wyprowadzi z wykorzystaniem istniejcych otworów szafek stacyjnych i prowadzi w rurach osłonowych sztywnych odpornych na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. WLZ-ty obwodów owietlenia ulicznego na stacjach

9 słupowych wykona przewodem AsXSn 2x25mm2 prowadzonym na konstrukcji i erdzi stacji w rurach osłonowych sztywnych odpornych na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Rury do konstrukcji i erdzi stacji mocowa przy pomocy uchwytów do rur osłonowych. Uchwyty przymocowa do słupa za pomoc tamy stalowej. Szafy SO mocowa do erdzi stacji za pomoc tam stalowych. Szafki SO montowane na fundamentach przy stacjach wntrzowych nr , , , wykona jako czterokomorowe w układzie zgodnym z załczonym w dalszej czci dokumentacji schematem (Rys 5). W stacjach wntrzowych nr , , w miejscu istniejcego układy pomiarowo-rozdzielczego owietlenia ulicznego zabudowa złcze bezpiecznikowe w obudowie 264x420 wyposaone w rozłcznik bezpiecznikowy RBK-00 i wkładk bezpiecznikow o wartoci zgodnej z tabel nr 1, schemat złcza według Rys. 7. Złcze bezpiecznikowe połczy z szyn stacji kablem YAKXs 50 mm 2. Przyłcze od złcza bezpiecznikowego do szaf SO, montowanych przy budynku stacji na fundamencie, wykona kablem YAKXs 4x35mm2 dla pomiaru 1 i 3 - fazowego prowadzonym w rurach osłonowych sztywnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Wolne yły kabli pozostan jako rezerwowe. Wykorzysta istniejce WLZ-ty obwodów owietlenia ulicznego wprowadzajc je do projektowanej szafy SO. WLZ-ty prowadzi na zewntrz stacji w rurach osłonowych w razie potrzeby naley wydłuy WLZ-ty poprzez ich mufowanie. Szafy SO montowa w miejscu zaznaczonym na mapach załczonych w dalszej czci dokumentacji (Rys. 8, 9, 10, 11). W stacji wntrzowej nr wykorzysta istniejce pole rezerwowe nr 8 do zasilania projektowanej szafy SO. Przyłcze od istniejcego pola nr 8 do szafy SO, wykona kablem YAKXs 4x35mm2 prowadzonym w rurach osłonowych sztywnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Wolne yły kabli pozostan jako rezerwowe. Wykorzysta istniejce WLZ-ty obwodów owietlenia ulicznego wprowadzajc je do projektowanej szafy SO. WLZ-ty prowadzi na zewntrz stacji w rurach osłonowych w razie potrzeby naley wydłuy WLZ-ty poprzez ich mufowanie. Wyposaenie szaf SO zasilanych z poszczególnych stacji zostało przedstawione w zestawieniu wyposaenia szafek Tabela nr 1 oraz na schematach w dalszej czci opracowania. Szafa SO musi by wyposaona w zabezpieczenie przelicznikowe przystosowane do plombowania oraz tablic licznikow 1f lub 3f zgodnie z zestawieniem wyposaenia szaf. W miejscowoci Białowiea sterowanie wykonane jest jako kaskadowe i nie przewiduje si zmiany sposobu sterowania. We wskazanych na schemacie miejscach zainstalowa separatory sieci według schematu załczonego w dalszej czci opracowania.

10 Na wyjciu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielnicy stacji transformatorowej, zasilajcych szafki oraz na przewodach WLZ na liniach odejciowwych załoy opaski termokurczliwe koloru czerwonego stanowice granic własnoci urzdze. Wyposaenie oraz rodzaj szaf SO zasilanych z poszczególnych stacji zostało przedstawione w zestawieniu wyposaenia szafek (Tabela nr 1) oraz na schematach szaf owietleniowych Elementy przedlicznikowe i zalicznikowe instalacji w szafce powinny by osłonite i odgrodzone od pozostałego wyposaenia maskownic-elektroizolacyjn. Maskownica elektroizolacyjna powinna mie odpowiedni wytrzymałoci mechaniczn i powinna by przystosowana do plombowania. Szafy SO jednokomorowe musz by przystosowane do zamknicia na zamek systemu Master Key - wkładka B4 wzór stosowany w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski oraz w uchwyty do załoenie kłódki energetycznej. Szafy SO fundamentowe w czci złczowej i pomiarowej powinny by wyposaone w zamek przystosowany do zamontowania wkładki patentowej zgodnie z wymaganiami RE oraz uchwyt do zamontowania kłódki energetycznej, cz sterownicza oraz złcze odejciowe wyposay we wkładki B4 oraz uchwyt do załoenia kłódki energetycznej. Stosowa obudowy zgodne z Wytycznymi budowy urzdze elektroenergetycznych obowizujcych na terenie PGE Dystrybucja oddział Białystok. Elementem sterujcym owietleniem ulicznym jest zegar astronomiczny Typu CPA4.0 lub równowany, z moliwoci zmiany jego nastaw za pomoc sterownika bezprzewodowego. Załczenie i wyłczenie obwodu owietleniowego nastpi na podstawie tablicy zachodu i wschodu słoca oraz poprawek wprowadzonych przez uytkownika. Sterowanie owietleniem moliwe te jest za pomoc przełcznika rcznego (rczny- automatyczny). Na kadym słupie podziału sieci komunalnej w miejscowoci Białowiea zamontowa separator owietlania ulicznego 6. Wymagania dotyczce systemu sterowania owietleniem System sterowania owietleniem powinien by zbudowany w taki sposób, aby moliwe było sterowanie parametrami opraw owietleniowych. System musi opiera si na komunikacji bezprzewodowej, gwarantujcej niezakłócon prac całoci systemu. Obecno w pobliu innych systemów wykorzystujcych komunikacj radiow nie moe mie wpływu na skuteczno transmisji danych na potrzeby systemu sterowania owietleniem. System sterowania bdzie utrzymywany i wspierany przez wykonawc w całym okresie gwarancji.

11 System sterowania owietleniem musi by w stanie pracowa zarówno w trybie autonomicznym (załcza owietlenie po zachodzie słoca i wyłcza przed wschodem słoca pod warunkiem podanego napicia zasilajcego oprawy) jak i równie w obecnoci zewntrznym urzdze sterujcych np. zegarów astronomicznych System sterowania owietleniem musi zapewni realizacj poniszych funkcji: 1. zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sie internetow z poziomu przegldarki internetowej bez koniecznoci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostp do interfejsu uytkownika jest moliwy z urzdze wyposaonych w dostp do internetu i przegldark internetow 2. graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z map i zdjciem satelitarnym, na której za pomoc ikon reprezentowane s wszystkie punkty nalece do systemu, 3. redukcja mocy pojedynczych opraw owietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, 4. załczanie i wyłczanie pojedynczej oprawy, 5. moliwo zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, 6. automatyczn redukcj mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji, 7. płynn redukcj mocy, dajc moliwo regulacji co 5%, 8. redukcj rczn poziomu owietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji, 9. moliwo dowolnego definiowania grup i przypisywanie do nich poszczególnych opraw, 10. moliwo definiowania scenariuszy wiecenia dla poszczególnych opraw, jaki i dla grup, 11. zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujcych (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd), 12. zaprogramowanie wyjtków np. dni witecznych, podczas których owietlenie bdzie mie inn charakterystyk, 13. zmian poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie, 14. pomiar mocy, czasu pracy ródła wiatła dla pojedynczego punktu wietlnego, 15. dostp do historycznych parametrów pracy systemu, minimum 90 dni, 16. uwzgldnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania utrzymanie stałego strumienia wietlnego w czasie, 17. sygnalizowanie uszkodzenia oprawy,, błdów komunikacji z opraw, przekroczonego lub obnionego poziomu mocy,

12 18. generowanie raportów zuycia energii oraz raportów błdów min. 1 raz dziennie, 19. dodawanie nowych punktów wietlnych do systemu, manualnie lub automatycznie, 20. tworzenie kont uytkowników z rónorodnymi poziomami dostpu z moliwoci zmiany w dowolnym momencie, 21. wprowadzanie połoenia punktów poprzez podanie współrzdnych geograficznych, poprzez wskazanie miejsca montau na mapie oraz automatycznie 6.2. Jednostka centralna systemu o ile jest wymagana - powinna umoliwi ponisz funkcjonalno: 1. jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego, 2. rejestrowa dane otrzymane ze sterowników lokalnych oraz je archiwizowa, 3. posiada wbudowany zegar astronomiczny, 4. umoliwi zdaln aktualizacj oprogramowania Sterowniki lokalne montowane w oprawie musz charakteryzowa si parametrami nie gorszymi ni: 1. działa w sieci bezprzewodowej 2. dokonywa pomiaru mocy, czasu pracy oprawy, 3. posiada moliwo wymiany anteny - w przypadku jej uszkodzenia W przypadku jeli połczenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane jest za pomoc karty SIM, karta to powinna spełnia ponisze wymagania: 1. karta do przesyłania danych umoliwiajca połczenie z Internetem, lub wydzielon sieci IP, 2. statyczny numer IP, 7. Ochrona od porae rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej jest samoczynne wyłczenie zasilania w układzie sieci TN-C. Punkt PEN szafy SO połczy osobnym zaciskiem z uziemieniem stacji transformatorowej przewodem LgY 1x10 o kolorystyce izolacji ółtozielonej. Kadorazowo przeprowadzi pomiar rezystancji uziemienia potwierdzony sporzdzeniem protokołu pomiaru. W przypadku gdy rezystancja uziemienia przekracza 5 wykona dodatkowy uziom do wartoci poniej 5. Po uzyskaniu danej wartoci uziemienia projektowanego, uziemienie to zaleca si połczy z uziomem stacji transformatorowej.

13 UWAGI KOCOWE Cało instalacji wykona zgodnie z normami, przepisami BHP i wymogami Prawa Budowlanego. Prace naley prowadzi zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowizujcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót zwizanych z wykonaniem objtych niniejszym projektem instalacji, winny by uzgodnione z inspektorem nadzoru budowlanego. Laminowane schematy wszystkich montowanych szaf SO oraz schematy zaktualizowane stacji transformatorowych naley umieci po wewntrznych stronach drzwiczek szaf. Do realizacji budowy stosowa materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. S to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczestwa lub deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn (Prawo Budowlane art.10). Materiały z demontau w uzgodnionym zakresie przekaza do Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski. Uzgodnienie terminu i czasu trwania wyłcze wyłczenia z pod napicia urzdze moe odbywa si tylko za wiedz i przy współudziale Rejony Energetycznego Bielsk Podlaski. Kade wyłczenie napicia wymaga uzgodnienia terminu i czasy trwania wyłczenia z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem Na wyjciu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielnicy w stacji transformatorowej oraz na WLZ-tach linii owietleniowej odejciowej załoy opaski termokurczliwe koloru czerwonego długoci około 10 cm Szafki SO na zewntrz oznaczy symbolem SO i numerem stacji z której jest zasilana oraz trwałym symbolem URZDZENIE ELEKTRYCZNE Zaktualizowa umowy kupna-sprzedarzy po remoncie Wykona pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, Sprawdzi cigłoył kabli zasilajcych, Wykona pomiary skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej, Sporzdzi protokoły z powyszych pomiarów. Teren budowy po zakoczeniu robót naley uporzdkowa oraz przekaza protokolarnie zarzdzajcemu.

14 OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia przedstawiono dla wybranej stacji nr Budy, pozostałe wyniki oblicze przedstawiono w tabeli nr Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej: Obwód owietleniowy nr 1 0,818 kw Obwód owietleniowy nr 2 0,431 kw Całkowita moc zasilanych opraw z istniejcej szafki owietleniowej wynosi 1,249 kw w układzie 1-fazowym. Do oblicze przyjto moc zapotrzebowan gdzie: P obl = k k - k i współczynnik jednoczesnoci (przyjto=1) - k j współczynnik rozruch (przyjto=1,2) Moc obliczeniowa wynosi: Obwód owietleniowy kier. słup nr 31 Pobl i j P = 1 1, 2 1,249 = 1,499 kw z 1.2. Dobór przewodów i zabezpiecze: Sprawdzenie doboru przewodu zasilajcego projektowan szafk I B 1,5 Pobl = = 11,59 A U cosϕ Projektowany przewód AsXSn 2x25mm 2 musi spełnia nastpujce warunki: I B I n I Z I I Z I B prd obliczeniowy I n prd znamionowy urzdzenia zabezpieczajcego I 2 prd zadziałania urzdzenia zabezpieczajcego

15 I Z obcialno prdowa długotrwała zabezpieczonych przewodów Dopuszczalna obcialno długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm 2 wynosi I Z =112 A. Linia zasilajca obwód owietleniowy zabezpieczona bdzie wyłcznikiem nadprdowym S301 C-16 A 11, ,2 162,4 Warunki s spełnione Sprawdzenie doboru przewodu zasilajcego obwód owietleniowy I B 1,5 Pobl = = 7,57 A U cosϕ Projektowany przewód AsXSn 2x25mm 2 musi spełnia nastpujce warunki: I B I n I Z I I Z I B prd obliczeniowy I n prd znamionowy urzdzenia zabezpieczajcego I 2 prd zadziałania urzdzenia zabezpieczajcego I Z obcialno prdowa długotrwała zabezpieczonych przewodów Dopuszczalna obcialno długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm 2 wynosi I Z =112 A. Linia zasilajca obwód owietleniowy zabezpieczona bdzie wyłcznikiem nadprdowym S301 C-10 A 7, ,5 162,4 Warunki s spełnione

16 1.3. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadków napi Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego słupa, spadek obliczono wg wzoru: U % γ s U Pi l = 2 1 gdzie: U % - procentowy spadek napicia γ - konduktywno przewodu przekrój przewodu moc obcienia w i-tym punkcie obwodu i-ty odcinek obwodu = 3,6%<5% Warunki s spełnione 1.4. Sprawdzenie skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej U % Oblicze dokonano na podstawie danych: - transformator 63 kva Rt=0,053 Xt=0,114 - przewód AsXSn 2x25 mm 2 RAsXSn=1,200 /km XAsXSn=0,24 /km Prd wyłczeniowy dla: - wyłcznika nadprdowego S301 C-10 dla czasu zadziałania t>5 s Ia=100 A Sprawdzenie skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu owietleniowego S301 C-10

17 Element ptli zwarciowej Rjed Xjed L R X /km /km km - transformator 63 kva 0,053 0,114-0,053 0,114 - przewód AsXSn 2x25 mm2 1,2 0,24 0,690 1,656 0,331 R k = 1,740 X k = 0, Z = R + X = 1,816 k k k Warunki s spełnione I k 0,8 U = Z k 0 =

18 INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA Przebudowa układów sterowania owietleniem ulicznym na terenie Gminy Białowiea 1. Projektowany zakres robót. 1.1 Przebudowa układów sterowania owietleniem ulicznym na terenie Gminy Białowiea 2. Istniejce obiekty budowlane na terenie budowy. 2.1 Czynna linia kablowa i napowietrzna niskiego napicia z przyłczami domowymi. 2.2 Drogi publiczne. 3. Istniejce obiekty stwarzajce zagroenie na budowie. 3.1 Zagroenia poraenia prdem elektrycznym (2.1). 3.2 Niebezpieczestwo upadku z wysokoci (2.1). 3.3 Niebezpieczestwo wypadków drogowych (2.2). 4. Przewidywane zagroenia podczas wykonywania prac na budowie. 4.1 Niebezpieczestwo upadku z wysokoci podczas montau WLZ-ów na stacjach. 4.2 Niebezpieczestwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie drogowym. 5. Instruktae bhp na budowie. Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczciem prac przeprowadzenie instruktau stanowiskowego z brygad w celu omówienia zakresu robót, kolejnoci wykonania prac i zagroe wystpujcych na budowie. Brygadzista kierujcy zespołem jest zobowizany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zada poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzdzi, sprztu ochronnego i zabezpieczajcego. W szczególnoci dotyczy to wykonywania prac na wysokoci. 6. rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. 6.1 Wszyscy członkowie brygady maj obowizek przestrzegania przepisów bhp, polece brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów majcych

19 prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów musz mie zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mog wykonywa prac samodzielnie. 6.2 Stosowa zgodnie z instrukcjami obsługi i uytkowania sprawne i dopuszczone do uywania: sprzt ochronny, zabezpieczajcy, narzdzia i sprzt mechaniczny. 6.3 Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nn prowadzi po uprzednim wyłczeniu napicia, termin i czas wyłczenia uzgodni w Zakładzie Sieci Bielsk Podlaski. Do tych prac mona przystpi wyłcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem. 6.4 Teren robót zabezpieczy przed dostpem osób postronnych. 6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodni we właciwym Zarzdzie Dróg.

20 Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1 Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji L.p. Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] SO , , ,499 1,529 5,2 6,5 14,1 0, ,8 4,6 0 na fundamenci e 3-f SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 63A, zabezpieczenia obwodowe 25A SM z ,305 2, Białowiea , ,402 1, ,4 3,1 15,5 na słupie 3-f 16 SM z ,533 4, SO , ,359 0,909 4,2 2,8 8,4 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIANzabezpieczenie przedlicznikowe 32A, zabezpieczenia obwodowe 16A SO , ,723 1,206 3,7 5,5 11,1 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 40A, zabezpieczenia obwodowe 16A 21

21 ,588 0, ,5 5,4 na słupie 3-f SM z , , , , ,8 2,0 na fundamen cie 3-f SM z ,143 1, ,322 2, ,757 SO 1,603 14,8 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, zabezpieczenia obwodowe 16A 2 Białowiea 5, ,381 2, ,495 3, ,614 4, ,610 SO 2,112 19,4 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, zabezpieczenia obwodowe 16A 4, ,394 3,0 Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

22 ,343 2, SO ,419 1,207 3,2 11,1 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, zabezpieczenia obwodowe 16A ,445 3, , , , , ,8 na słupie 3-f SM z ,8 3 Białowiea 5, , , , ,7 12,6 na fundamen cie 3-f 20 SM z , , , , , , ,8 12,6 na fundamen cie 3-f 20 SM z , ,4 Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

23 ,338 2, ,114 Pogorzelce , ,2 na słupie 3-f SM z ,9 7 Grudki ,087 1, ,3 10,0 na słupie 1-f SM z , ,3 6 Czerlonka 1 8 0, , ,6 na słupie 3-f 10 SM z 2, ,431 3, Budy , , ,5 na słupie 1-f SM z , , ,411 10,8 3x16 SO p ,568 PTTK 2, , x16 SM z ,0 na fundamen cie 3-f 4 Białowiea ,457 3, ,652 SO 1,109 10,2 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 50A, zabezpieczenia obwodowe 25A 5,0 Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

24 , , , Teremiski Kol ,169 1, na słupie 1-f 1 1,3 10 SM z ,457 3,5 10 1, ,191 9 Teremiski , ,0 na słupie 1-f 10 SM z Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

25

26

27

28

29

30

31 podzia# sieci komunalnej PEN O w. (zasilanie) L PEN O w. S301 B6 S301 B6 SM z SM z S301 C10 S301 SM 316 B z S301 SM 316 B z S301 C10 ZUG 25mm2 ZUG 25mm2

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Schematystacji

46

47

48

49 STACJA Podolany I ON GZa nazwa WBGu-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator GXo 1 kvar RB-2 160A 100A 100A A A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. S nr 8 kier. Bia owie$a PKP kier. Mostowa rezerwa szafka SO na s upie stacji

50 STACJA Teremiski I Polim.D-18n WBGN-15A Transformator 160 kva Odgromniki Kondensator Gz 1 kvar RB 250A 80A 63A 80A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 rezerwa kier. Bia owie$a kier. Bia owie$a kier. Budy szafka SO na s upie stacji

51 STACJA Teremiski II Polim.D-18n WBGN-6A Transformator 63 kva Odgromniki Kondensator Gz 1 kvar RB 250A 63A 80A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. S nr 1 kier. S nr 14 rezerwa rezerwa szafka SO na s upie stacji

52 STACJA Pogorzelce OWS 18 WBGN-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator Gz 2,5 kvar RB 160A 80A 80A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 kier. S nr 1 kier. Teremiski kier. S nr 12 kier. Bia owie$a rezerwa szafka SO na s upie stacji

53 STACJA Budy ON Polim.D-18n WBGu-6A Transformator 63 kva Odgromniki Kondensator GXo 1 kvar ARS-2 100A 80A 80A 50A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. Teremiski kier. Budy III kier. gosp. agroturystyczne rezerwa szafka SO na s upie stacji

54 STACJA Podolany II OWS 18 WBGN-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator Gz 1 kvar RB 160A 125A 100A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 kier. obw. ul.graniczna kier. S nr 19 szafka SO na s upie stacji

55 STACJA Os.Le na Gródek ON OWS 18 WBGu-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator GXo 1 kvar 'R 400A 80A 80A A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. osiedle kier. Grudki rezerwa rezerwa rezerwa Tartak OBWÓD 6 szafka SO na s upie stacji

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo