MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA"

Transkrypt

1 MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia ulicznego na terenie Gminy Białowiea Adres obiektu: Teren Gminy Białowiea Klasyfikacja robót: brana elektroenergetyczna WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE (CPV) Instalowanie drogowego sprztu owietleniowego: Instalowanie elektrycznych urzdze rozdzielczych: Nazwa Zamawiajcego: Urzd Gminy Białowiea ul. Sportowa Białowiea Jednostka projektowa: Projektant: ESCO PROJEKT ROMAN DBOWSKI UL. M. MAŁACHOWSKIEGO 1/ MARKI Karol Citkowski Nr. upr. PDL/0056/POOE/08 Marzec 2015

2 Zawarto projektu!"#$% "& $'"!("') *)$")+$,() - $)#.( $"') /! ',"))0 1,2+)&"$,(.(, $2% $"')"3'$)2 (4")"&!" : / ;<*=9 8 * 0 > ;? <;6 <9*? : 2 <? : < < 9 B >4 ;*<;? : 5 < :? : 7< 9 B >9 < ;<-6 <;? : <>* 10

3

4

5

6

7 OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres projektu Celem przebudowy sterowania owietleniem ulicznym jest poprawa jakoci owietlenia Gminy Białowiea poprzez zastosowanie układów sterujcych pozwalajcych na załczanie i wyłczanie owietlenia ulic z odpowiednim opónieniem i przyspieszeniem zgodnie z kalendarzem wschodów i zachodów słoca. Sterowanie owietleniem musi równie posiada moliwo stosowania przerw nocnych. Dodatkowym celem przebudowy jest stworzenie dostpu do urzdze sterujcych włacicielowi owietlenia ulicznego. Opracowanie obejmuje przebudow układów sterowania owietlenia ulicznego znajdujcych si wewntrz szaf rozdzielczych na stacjach transformatorowych oraz w stacjach budynkowych. 2. Podstawa opracowania umowa i uzgodnienia z inwestorem warunki wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski znak RE3-3/1067/2013 z dnia Dane elektroenergetyczne napicie zasilania okład ochrony dla sieci ochrona przed porae - 230V, 230/400V 50Hz - TN-C - samoczynne wyłczenie zasilania 4. Istniejce sterowanie Na terenie Gminy Białowiea obecnie owietlenie uliczne sterowane jest poprzez układy zainstalowane: wewntrz szaf rozdzielczych nalecych do PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. zainstalowanych na stacjach transformatorowych oraz w stacjach budynkowych, na fundamentach przy słupach lub stacjach transformatorowych sieci nn w

8 szafkach owietleniowych jako wydzielone układy pomiarowo-sterownicze 5. Opis wykonania Przebudowie podlegaj układy sterowania owietleniem ulicznym obecnie zainstalowane wewntrz stacji rozdzielczych nalecych do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Przebudowa zakłada wyniesienie układów pomiarowych z zabezpieczeniem przed licznikowym i układów sterujcych owietleniem ulicznym z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów owietleniowych do wydzielonych szaf pomiarowo-sterowniczych montowanych na erdzi stacji dla stacji transformatorowych napowietrznych i montowanych na fundamentach przy stacjach transformatorowych wntrzowych. Granica własnoci bd stanowi zaciski prdowe na wyjciu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielnicy stacji transformatorowej oraz zaciski WLZ na linii owietleniowej odejciowej, w w/w miejscach na przewodach zasilajcych szafk i WLZ załoy opaski termokurczliwe koloru czerwonego o długoci nie mniejszej ni 10 cm. Demontaowi podlegaj istniejce WLZ-ty wraz z aparatur rozdzielcz i sterujc owietleniem ulicznym bdce wewntrz szaf stacyjnych. Zdemontowane materiały i urzdzenia bdce własnoci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przekaza w uzgodnionym zakresie włacicielowi w porozumieniu z właciwym Rejonem Energetycznym. Nowe układy pomiarowo-sterujce dla stacji słupowych zostan zainstalowane w szafie typu SO jednokomorowych wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego przystosowane do montau na słupie, schemat szaf w dalszej czci dokumentacji (Rys. 1, 2, 3, 4,). W rozdzielnicach stacji transformatorowych słupowych naley wykorzysta pola rezerwy zabezpieczajc wkładkami topikowymi WT-1 char. gg o wartociach podanych w tabeli nr 1. W przypadku braku pola rezerwy zabudowa nowe pole rozłcznikowo bezpiecznikowe typu RBK 00. W przypadku braku moliwoci podłczenia przewodu PEN do istniejcego zacisku naley wykona dodatkow szyn PEN. Szyn dodatkow wykonan z płaskownika aluminiowego. Po przebudowie w stacjach transformatorowych naley zaktualizowa schematy stacji zalecany laminowany schemat stacji. Zasilanie od podstaw bezpiecznikowych do szaf montowanych na erdzi stacji wykona przewodem AsXSn 2x25 mm2 dla pomiaru 1- fazowego lub AsXSn 4x25mm2 dla pomiaru 3 fazowego. Przewody wyprowadzi z wykorzystaniem istniejcych otworów szafek stacyjnych i prowadzi w rurach osłonowych sztywnych odpornych na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. WLZ-ty obwodów owietlenia ulicznego na stacjach

9 słupowych wykona przewodem AsXSn 2x25mm2 prowadzonym na konstrukcji i erdzi stacji w rurach osłonowych sztywnych odpornych na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Rury do konstrukcji i erdzi stacji mocowa przy pomocy uchwytów do rur osłonowych. Uchwyty przymocowa do słupa za pomoc tamy stalowej. Szafy SO mocowa do erdzi stacji za pomoc tam stalowych. Szafki SO montowane na fundamentach przy stacjach wntrzowych nr , , , wykona jako czterokomorowe w układzie zgodnym z załczonym w dalszej czci dokumentacji schematem (Rys 5). W stacjach wntrzowych nr , , w miejscu istniejcego układy pomiarowo-rozdzielczego owietlenia ulicznego zabudowa złcze bezpiecznikowe w obudowie 264x420 wyposaone w rozłcznik bezpiecznikowy RBK-00 i wkładk bezpiecznikow o wartoci zgodnej z tabel nr 1, schemat złcza według Rys. 7. Złcze bezpiecznikowe połczy z szyn stacji kablem YAKXs 50 mm 2. Przyłcze od złcza bezpiecznikowego do szaf SO, montowanych przy budynku stacji na fundamencie, wykona kablem YAKXs 4x35mm2 dla pomiaru 1 i 3 - fazowego prowadzonym w rurach osłonowych sztywnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Wolne yły kabli pozostan jako rezerwowe. Wykorzysta istniejce WLZ-ty obwodów owietlenia ulicznego wprowadzajc je do projektowanej szafy SO. WLZ-ty prowadzi na zewntrz stacji w rurach osłonowych w razie potrzeby naley wydłuy WLZ-ty poprzez ich mufowanie. Szafy SO montowa w miejscu zaznaczonym na mapach załczonych w dalszej czci dokumentacji (Rys. 8, 9, 10, 11). W stacji wntrzowej nr wykorzysta istniejce pole rezerwowe nr 8 do zasilania projektowanej szafy SO. Przyłcze od istniejcego pola nr 8 do szafy SO, wykona kablem YAKXs 4x35mm2 prowadzonym w rurach osłonowych sztywnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Wolne yły kabli pozostan jako rezerwowe. Wykorzysta istniejce WLZ-ty obwodów owietlenia ulicznego wprowadzajc je do projektowanej szafy SO. WLZ-ty prowadzi na zewntrz stacji w rurach osłonowych w razie potrzeby naley wydłuy WLZ-ty poprzez ich mufowanie. Wyposaenie szaf SO zasilanych z poszczególnych stacji zostało przedstawione w zestawieniu wyposaenia szafek Tabela nr 1 oraz na schematach w dalszej czci opracowania. Szafa SO musi by wyposaona w zabezpieczenie przelicznikowe przystosowane do plombowania oraz tablic licznikow 1f lub 3f zgodnie z zestawieniem wyposaenia szaf. W miejscowoci Białowiea sterowanie wykonane jest jako kaskadowe i nie przewiduje si zmiany sposobu sterowania. We wskazanych na schemacie miejscach zainstalowa separatory sieci według schematu załczonego w dalszej czci opracowania.

10 Na wyjciu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielnicy stacji transformatorowej, zasilajcych szafki oraz na przewodach WLZ na liniach odejciowwych załoy opaski termokurczliwe koloru czerwonego stanowice granic własnoci urzdze. Wyposaenie oraz rodzaj szaf SO zasilanych z poszczególnych stacji zostało przedstawione w zestawieniu wyposaenia szafek (Tabela nr 1) oraz na schematach szaf owietleniowych Elementy przedlicznikowe i zalicznikowe instalacji w szafce powinny by osłonite i odgrodzone od pozostałego wyposaenia maskownic-elektroizolacyjn. Maskownica elektroizolacyjna powinna mie odpowiedni wytrzymałoci mechaniczn i powinna by przystosowana do plombowania. Szafy SO jednokomorowe musz by przystosowane do zamknicia na zamek systemu Master Key - wkładka B4 wzór stosowany w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski oraz w uchwyty do załoenie kłódki energetycznej. Szafy SO fundamentowe w czci złczowej i pomiarowej powinny by wyposaone w zamek przystosowany do zamontowania wkładki patentowej zgodnie z wymaganiami RE oraz uchwyt do zamontowania kłódki energetycznej, cz sterownicza oraz złcze odejciowe wyposay we wkładki B4 oraz uchwyt do załoenia kłódki energetycznej. Stosowa obudowy zgodne z Wytycznymi budowy urzdze elektroenergetycznych obowizujcych na terenie PGE Dystrybucja oddział Białystok. Elementem sterujcym owietleniem ulicznym jest zegar astronomiczny Typu CPA4.0 lub równowany, z moliwoci zmiany jego nastaw za pomoc sterownika bezprzewodowego. Załczenie i wyłczenie obwodu owietleniowego nastpi na podstawie tablicy zachodu i wschodu słoca oraz poprawek wprowadzonych przez uytkownika. Sterowanie owietleniem moliwe te jest za pomoc przełcznika rcznego (rczny- automatyczny). Na kadym słupie podziału sieci komunalnej w miejscowoci Białowiea zamontowa separator owietlania ulicznego 6. Wymagania dotyczce systemu sterowania owietleniem System sterowania owietleniem powinien by zbudowany w taki sposób, aby moliwe było sterowanie parametrami opraw owietleniowych. System musi opiera si na komunikacji bezprzewodowej, gwarantujcej niezakłócon prac całoci systemu. Obecno w pobliu innych systemów wykorzystujcych komunikacj radiow nie moe mie wpływu na skuteczno transmisji danych na potrzeby systemu sterowania owietleniem. System sterowania bdzie utrzymywany i wspierany przez wykonawc w całym okresie gwarancji.

11 System sterowania owietleniem musi by w stanie pracowa zarówno w trybie autonomicznym (załcza owietlenie po zachodzie słoca i wyłcza przed wschodem słoca pod warunkiem podanego napicia zasilajcego oprawy) jak i równie w obecnoci zewntrznym urzdze sterujcych np. zegarów astronomicznych System sterowania owietleniem musi zapewni realizacj poniszych funkcji: 1. zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sie internetow z poziomu przegldarki internetowej bez koniecznoci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostp do interfejsu uytkownika jest moliwy z urzdze wyposaonych w dostp do internetu i przegldark internetow 2. graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z map i zdjciem satelitarnym, na której za pomoc ikon reprezentowane s wszystkie punkty nalece do systemu, 3. redukcja mocy pojedynczych opraw owietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, 4. załczanie i wyłczanie pojedynczej oprawy, 5. moliwo zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, 6. automatyczn redukcj mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji, 7. płynn redukcj mocy, dajc moliwo regulacji co 5%, 8. redukcj rczn poziomu owietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji, 9. moliwo dowolnego definiowania grup i przypisywanie do nich poszczególnych opraw, 10. moliwo definiowania scenariuszy wiecenia dla poszczególnych opraw, jaki i dla grup, 11. zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujcych (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd), 12. zaprogramowanie wyjtków np. dni witecznych, podczas których owietlenie bdzie mie inn charakterystyk, 13. zmian poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie, 14. pomiar mocy, czasu pracy ródła wiatła dla pojedynczego punktu wietlnego, 15. dostp do historycznych parametrów pracy systemu, minimum 90 dni, 16. uwzgldnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania utrzymanie stałego strumienia wietlnego w czasie, 17. sygnalizowanie uszkodzenia oprawy,, błdów komunikacji z opraw, przekroczonego lub obnionego poziomu mocy,

12 18. generowanie raportów zuycia energii oraz raportów błdów min. 1 raz dziennie, 19. dodawanie nowych punktów wietlnych do systemu, manualnie lub automatycznie, 20. tworzenie kont uytkowników z rónorodnymi poziomami dostpu z moliwoci zmiany w dowolnym momencie, 21. wprowadzanie połoenia punktów poprzez podanie współrzdnych geograficznych, poprzez wskazanie miejsca montau na mapie oraz automatycznie 6.2. Jednostka centralna systemu o ile jest wymagana - powinna umoliwi ponisz funkcjonalno: 1. jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego, 2. rejestrowa dane otrzymane ze sterowników lokalnych oraz je archiwizowa, 3. posiada wbudowany zegar astronomiczny, 4. umoliwi zdaln aktualizacj oprogramowania Sterowniki lokalne montowane w oprawie musz charakteryzowa si parametrami nie gorszymi ni: 1. działa w sieci bezprzewodowej 2. dokonywa pomiaru mocy, czasu pracy oprawy, 3. posiada moliwo wymiany anteny - w przypadku jej uszkodzenia W przypadku jeli połczenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane jest za pomoc karty SIM, karta to powinna spełnia ponisze wymagania: 1. karta do przesyłania danych umoliwiajca połczenie z Internetem, lub wydzielon sieci IP, 2. statyczny numer IP, 7. Ochrona od porae rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej jest samoczynne wyłczenie zasilania w układzie sieci TN-C. Punkt PEN szafy SO połczy osobnym zaciskiem z uziemieniem stacji transformatorowej przewodem LgY 1x10 o kolorystyce izolacji ółtozielonej. Kadorazowo przeprowadzi pomiar rezystancji uziemienia potwierdzony sporzdzeniem protokołu pomiaru. W przypadku gdy rezystancja uziemienia przekracza 5 wykona dodatkowy uziom do wartoci poniej 5. Po uzyskaniu danej wartoci uziemienia projektowanego, uziemienie to zaleca si połczy z uziomem stacji transformatorowej.

13 UWAGI KOCOWE Cało instalacji wykona zgodnie z normami, przepisami BHP i wymogami Prawa Budowlanego. Prace naley prowadzi zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowizujcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót zwizanych z wykonaniem objtych niniejszym projektem instalacji, winny by uzgodnione z inspektorem nadzoru budowlanego. Laminowane schematy wszystkich montowanych szaf SO oraz schematy zaktualizowane stacji transformatorowych naley umieci po wewntrznych stronach drzwiczek szaf. Do realizacji budowy stosowa materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. S to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczestwa lub deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn (Prawo Budowlane art.10). Materiały z demontau w uzgodnionym zakresie przekaza do Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski. Uzgodnienie terminu i czasu trwania wyłcze wyłczenia z pod napicia urzdze moe odbywa si tylko za wiedz i przy współudziale Rejony Energetycznego Bielsk Podlaski. Kade wyłczenie napicia wymaga uzgodnienia terminu i czasy trwania wyłczenia z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem Na wyjciu przewodów od zabezpieczenia w rozdzielnicy w stacji transformatorowej oraz na WLZ-tach linii owietleniowej odejciowej załoy opaski termokurczliwe koloru czerwonego długoci około 10 cm Szafki SO na zewntrz oznaczy symbolem SO i numerem stacji z której jest zasilana oraz trwałym symbolem URZDZENIE ELEKTRYCZNE Zaktualizowa umowy kupna-sprzedarzy po remoncie Wykona pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, Sprawdzi cigłoył kabli zasilajcych, Wykona pomiary skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej, Sporzdzi protokoły z powyszych pomiarów. Teren budowy po zakoczeniu robót naley uporzdkowa oraz przekaza protokolarnie zarzdzajcemu.

14 OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia przedstawiono dla wybranej stacji nr Budy, pozostałe wyniki oblicze przedstawiono w tabeli nr Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej: Obwód owietleniowy nr 1 0,818 kw Obwód owietleniowy nr 2 0,431 kw Całkowita moc zasilanych opraw z istniejcej szafki owietleniowej wynosi 1,249 kw w układzie 1-fazowym. Do oblicze przyjto moc zapotrzebowan gdzie: P obl = k k - k i współczynnik jednoczesnoci (przyjto=1) - k j współczynnik rozruch (przyjto=1,2) Moc obliczeniowa wynosi: Obwód owietleniowy kier. słup nr 31 Pobl i j P = 1 1, 2 1,249 = 1,499 kw z 1.2. Dobór przewodów i zabezpiecze: Sprawdzenie doboru przewodu zasilajcego projektowan szafk I B 1,5 Pobl = = 11,59 A U cosϕ Projektowany przewód AsXSn 2x25mm 2 musi spełnia nastpujce warunki: I B I n I Z I I Z I B prd obliczeniowy I n prd znamionowy urzdzenia zabezpieczajcego I 2 prd zadziałania urzdzenia zabezpieczajcego

15 I Z obcialno prdowa długotrwała zabezpieczonych przewodów Dopuszczalna obcialno długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm 2 wynosi I Z =112 A. Linia zasilajca obwód owietleniowy zabezpieczona bdzie wyłcznikiem nadprdowym S301 C-16 A 11, ,2 162,4 Warunki s spełnione Sprawdzenie doboru przewodu zasilajcego obwód owietleniowy I B 1,5 Pobl = = 7,57 A U cosϕ Projektowany przewód AsXSn 2x25mm 2 musi spełnia nastpujce warunki: I B I n I Z I I Z I B prd obliczeniowy I n prd znamionowy urzdzenia zabezpieczajcego I 2 prd zadziałania urzdzenia zabezpieczajcego I Z obcialno prdowa długotrwała zabezpieczonych przewodów Dopuszczalna obcialno długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm 2 wynosi I Z =112 A. Linia zasilajca obwód owietleniowy zabezpieczona bdzie wyłcznikiem nadprdowym S301 C-10 A 7, ,5 162,4 Warunki s spełnione

16 1.3. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadków napi Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego słupa, spadek obliczono wg wzoru: U % γ s U Pi l = 2 1 gdzie: U % - procentowy spadek napicia γ - konduktywno przewodu przekrój przewodu moc obcienia w i-tym punkcie obwodu i-ty odcinek obwodu = 3,6%<5% Warunki s spełnione 1.4. Sprawdzenie skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej U % Oblicze dokonano na podstawie danych: - transformator 63 kva Rt=0,053 Xt=0,114 - przewód AsXSn 2x25 mm 2 RAsXSn=1,200 /km XAsXSn=0,24 /km Prd wyłczeniowy dla: - wyłcznika nadprdowego S301 C-10 dla czasu zadziałania t>5 s Ia=100 A Sprawdzenie skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu owietleniowego S301 C-10

17 Element ptli zwarciowej Rjed Xjed L R X /km /km km - transformator 63 kva 0,053 0,114-0,053 0,114 - przewód AsXSn 2x25 mm2 1,2 0,24 0,690 1,656 0,331 R k = 1,740 X k = 0, Z = R + X = 1,816 k k k Warunki s spełnione I k 0,8 U = Z k 0 =

18 INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA Przebudowa układów sterowania owietleniem ulicznym na terenie Gminy Białowiea 1. Projektowany zakres robót. 1.1 Przebudowa układów sterowania owietleniem ulicznym na terenie Gminy Białowiea 2. Istniejce obiekty budowlane na terenie budowy. 2.1 Czynna linia kablowa i napowietrzna niskiego napicia z przyłczami domowymi. 2.2 Drogi publiczne. 3. Istniejce obiekty stwarzajce zagroenie na budowie. 3.1 Zagroenia poraenia prdem elektrycznym (2.1). 3.2 Niebezpieczestwo upadku z wysokoci (2.1). 3.3 Niebezpieczestwo wypadków drogowych (2.2). 4. Przewidywane zagroenia podczas wykonywania prac na budowie. 4.1 Niebezpieczestwo upadku z wysokoci podczas montau WLZ-ów na stacjach. 4.2 Niebezpieczestwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie drogowym. 5. Instruktae bhp na budowie. Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczciem prac przeprowadzenie instruktau stanowiskowego z brygad w celu omówienia zakresu robót, kolejnoci wykonania prac i zagroe wystpujcych na budowie. Brygadzista kierujcy zespołem jest zobowizany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zada poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzdzi, sprztu ochronnego i zabezpieczajcego. W szczególnoci dotyczy to wykonywania prac na wysokoci. 6. rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. 6.1 Wszyscy członkowie brygady maj obowizek przestrzegania przepisów bhp, polece brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów majcych

19 prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów musz mie zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mog wykonywa prac samodzielnie. 6.2 Stosowa zgodnie z instrukcjami obsługi i uytkowania sprawne i dopuszczone do uywania: sprzt ochronny, zabezpieczajcy, narzdzia i sprzt mechaniczny. 6.3 Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nn prowadzi po uprzednim wyłczeniu napicia, termin i czas wyłczenia uzgodni w Zakładzie Sieci Bielsk Podlaski. Do tych prac mona przystpi wyłcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem. 6.4 Teren robót zabezpieczy przed dostpem osób postronnych. 6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodni we właciwym Zarzdzie Dróg.

20 Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1 Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji L.p. Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] SO , , ,499 1,529 5,2 6,5 14,1 0, ,8 4,6 0 na fundamenci e 3-f SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 63A, zabezpieczenia obwodowe 25A SM z ,305 2, Białowiea , ,402 1, ,4 3,1 15,5 na słupie 3-f 16 SM z ,533 4, SO , ,359 0,909 4,2 2,8 8,4 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIANzabezpieczenie przedlicznikowe 32A, zabezpieczenia obwodowe 16A SO , ,723 1,206 3,7 5,5 11,1 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 40A, zabezpieczenia obwodowe 16A 21

21 ,588 0, ,5 5,4 na słupie 3-f SM z , , , , ,8 2,0 na fundamen cie 3-f SM z ,143 1, ,322 2, ,757 SO 1,603 14,8 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, zabezpieczenia obwodowe 16A 2 Białowiea 5, ,381 2, ,495 3, ,614 4, ,610 SO 2,112 19,4 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, zabezpieczenia obwodowe 16A 4, ,394 3,0 Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

22 ,343 2, SO ,419 1,207 3,2 11,1 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, zabezpieczenia obwodowe 16A ,445 3, , , , , ,8 na słupie 3-f SM z ,8 3 Białowiea 5, , , , ,7 12,6 na fundamen cie 3-f 20 SM z , , , , , , ,8 12,6 na fundamen cie 3-f 20 SM z , ,4 Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

23 ,338 2, ,114 Pogorzelce , ,2 na słupie 3-f SM z ,9 7 Grudki ,087 1, ,3 10,0 na słupie 1-f SM z , ,3 6 Czerlonka 1 8 0, , ,6 na słupie 3-f 10 SM z 2, ,431 3, Budy , , ,5 na słupie 1-f SM z , , ,411 10,8 3x16 SO p ,568 PTTK 2, , x16 SM z ,0 na fundamen cie 3-f 4 Białowiea ,457 3, ,652 SO 1,109 10,2 0 SZAFKA OWIETLENIOWA WRAZ Z WYPOSARZENIEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN - zabezpieczenie przedlicznikowe 50A, zabezpieczenia obwodowe 25A 5,0 Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

24 , , , Teremiski Kol ,169 1, na słupie 1-f 1 1,3 10 SM z ,457 3,5 10 1, ,191 9 Teremiski , ,0 na słupie 1-f 10 SM z Miejscowo Nr stacji trafo Nr obwodu L.p. Oprawy Parkowe LED oprawa do likwidacji Oprawa LED 71,9W Oprawa LED 54,5W Oprawa LED 42,3W Oprawa LED 38,1W Oprawa LED 26,3W Moc [kw] Moc w pkt. pomiarowym[kw] Pomiar 1-fazowy Pomiar 3-fazowy Prd obliczeniowy obwodu [A] Prd 1-fazowy obliczeniowy stacji [A] Projektowana szafka owietleniowa (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (1) zabezp. przed licznikowe wyłcznik nadprdowy S303 char. typu C o wartoci [A] (2) zabezpieczenie obwodu wyłcznik nadprdowy S301 char. typu C o wartoci [A] (3) stycznik typu SM zabezp. sterowania wyłcznik nadprdowy S301 B-6 przełcznik FR321 20A Programator cyfrowy astronomiczny CPA 4.0 zabezp. 1-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] zabezp. 3-f obw. ST, rozłcznik bezpiecznikowy RBK o wartoci [A] Projekt Wyposaenie szafki owietleniowej Wyposaenie w stacji Zestawienie wyposaenia projektowanych szafek owietleniowych - Tabela nr 1

25

26

27

28

29

30

31 podzia# sieci komunalnej PEN O w. (zasilanie) L PEN O w. S301 B6 S301 B6 SM z SM z S301 C10 S301 SM 316 B z S301 SM 316 B z S301 C10 ZUG 25mm2 ZUG 25mm2

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Schematystacji

46

47

48

49 STACJA Podolany I ON GZa nazwa WBGu-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator GXo 1 kvar RB-2 160A 100A 100A A A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. S nr 8 kier. Bia owie$a PKP kier. Mostowa rezerwa szafka SO na s upie stacji

50 STACJA Teremiski I Polim.D-18n WBGN-15A Transformator 160 kva Odgromniki Kondensator Gz 1 kvar RB 250A 80A 63A 80A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 rezerwa kier. Bia owie$a kier. Bia owie$a kier. Budy szafka SO na s upie stacji

51 STACJA Teremiski II Polim.D-18n WBGN-6A Transformator 63 kva Odgromniki Kondensator Gz 1 kvar RB 250A 63A 80A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. S nr 1 kier. S nr 14 rezerwa rezerwa szafka SO na s upie stacji

52 STACJA Pogorzelce OWS 18 WBGN-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator Gz 2,5 kvar RB 160A 80A 80A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 kier. S nr 1 kier. Teremiski kier. S nr 12 kier. Bia owie$a rezerwa szafka SO na s upie stacji

53 STACJA Budy ON Polim.D-18n WBGu-6A Transformator 63 kva Odgromniki Kondensator GXo 1 kvar ARS-2 100A 80A 80A 50A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. Teremiski kier. Budy III kier. gosp. agroturystyczne rezerwa szafka SO na s upie stacji

54 STACJA Podolany II OWS 18 WBGN-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator Gz 1 kvar RB 160A 125A 100A 25A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 kier. obw. ul.graniczna kier. S nr 19 szafka SO na s upie stacji

55 STACJA Os.Le na Gródek ON OWS 18 WBGu-10A Transformator 100 kva Odgromniki Kondensator GXo 1 kvar 'R 400A 80A 80A A OBWÓD 1 OBWÓD 2 OBWÓD 3 OBWÓD 4 OBWÓD 5 kier. osiedle kier. Grudki rezerwa rezerwa rezerwa Tartak OBWÓD 6 szafka SO na s upie stacji

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r 1 TEMAT OPRACOWANIA ROZDZIELNICA RG-A2 z WEWNTRZN LINI ZASILAJC OBIEKT BUDYNEK A MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO 4/6 INWESTOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Projekt budowlano-wykonawczy Obiekt: Budynek Urzdu Miasta przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych. Inwestor: Urzd Miasta Placu Ratuszowy 1 Łaziska Górne. Temat: Główna linia zasilajca nn wraz z układem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 3 E-3 Plan owietlenia pitro

Bardziej szczegółowo

- 7 - Z projektowanej szafki owietleniowej zostanie wyprowadzony jeden obwód kablowy dla zasilania owietlenia ulicznego kablem YAKY 4x25 mm 2.

- 7 - Z projektowanej szafki owietleniowej zostanie wyprowadzony jeden obwód kablowy dla zasilania owietlenia ulicznego kablem YAKY 4x25 mm 2. - 7 - V Cz ogólna 1 Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora Warunki przyłczenia Opinia ZUD nr 231/2009 z dnia 18-06-2009r Podkład geodezyjny Uzgodnienia z inwestorem Obowizujce normy i przepisy 2 Cel i

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBIEKT OŚWIETLENIE ULICY ADRES MIERZYN UL MIERZYŃSKA - WĘDROWNA DZ NR 337, 339, 746 OBRĘB MIERZYN BRANśA ELEKTROENERGETYCZNA INWESTOR GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA DOBRA

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Ludynia opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Ludynia opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Ludynia I 433 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Ludynia opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest elementem

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Brygidów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Brygidów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Brygidów I 101 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Brygidów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest elementem

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Wojciechów I 732 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII N.N. W ZWIĄZKU Z INSTALOWANIEM OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

II. Projekt oświetlenia 1. Część ogólna Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oświetlenia drogowego na drodze

II. Projekt oświetlenia 1. Część ogólna Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oświetlenia drogowego na drodze SPIS TREŚCI I. Wytyczne 1. Warunki techniczne przyłączenia 2. Protokół ZUD 3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4. Wykaz właścicieli gruntów II. Projekt oświetlenia 1. Część ogólna 2. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

1/E PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU

1/E PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU 1/E PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU OBIEKT: Wymiana przyłączy napowietrznych i wewnętrznych linii zasilających w budynkach mieszkalnych ADRES: Bystrzyca: ul. W. Łokietka nr 8/10 i 9/11, ul. B. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : Opracowanie. Inwestor: Opracował : Sprawdził: Mgr in. Jan Szkolnicki. In. Bogdan Galus

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : Opracowanie. Inwestor: Opracował : Sprawdził: Mgr in. Jan Szkolnicki. In. Bogdan Galus PRZEDMIAR ROBÓT Temat : Opracowanie Inwestor: Opracował : ROZBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ OD ULICY NOWODBROWSKIEJ DO ULICY KRZYSKIEJ W TARNOWIE UL. SPOKOJNA W TARNOWIE- OWIETLENIE GMINA MIASTA TARNOWA 33-0 TARNÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt WYKONAWCZY Dowieszenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice

Projekt WYKONAWCZY Dowieszenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice Projekt WYKONAWCZY Dowieszenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice Nazwa zamówienia: Dowieszenie oświetlenia ulicznego na istniejącej linii nn w miejscowości Dziadkowice Adres obiektu: Dziadkowice

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: - zlecenie Inwestora; - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 4112/RE06/2011 z dnia 14.04.2011 r.; - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE.

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. FHU ERKON Jacek Chrzan ul. Zielona 2 33-170 Tuchów Tel. 501 202 078 1 Egz. nr OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE STACJI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Zasilanie projektowanej pompowni 2.1 Wykonanie przyłącza 2.2 Złącze kablowo-pomiarowe 2.3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2 Projekt techniczny przyłącza energetycznego kablowego nn Adres : Obiekt : Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie Przepompownia ścieków P Inwestor : Gmina Białączów ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice Zleceniodawca : GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice Biuro Projektów :. temat opracowania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH Nr Archiwalny EKO 184.8A PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos Stadium Obiekt : adres : PROJEKT BUDOWLANY Oświetlenie uliczne ul. Norwida w Olecku Olecko, ul. Norwida nr działki : działki nr geod. 912/1, 1508, 1509, 1523, 1188/21, 1485 Inwestor : Gmina Olecko Pl.

Bardziej szczegółowo

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Egz. nr 1 Przyłącza elektroenergetyczne do pompowni ścieków Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Inwestor: Gmina Wiązowna 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 Branża: Elektryczna, Stadium: Projekt

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1 PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

GETRONIK s.c. Edmund Gierszewski Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta39/4 tel./fax-modem (0-89) 526-63-64 e-mail: getronik@poczta.onet.

GETRONIK s.c. Edmund Gierszewski Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta39/4 tel./fax-modem (0-89) 526-63-64 e-mail: getronik@poczta.onet. GETRONIK s.c. Edmund Gierszewski Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta39/4 tel./fax-modem (0-89) 526-63-64 e-mail: getronik@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY OBIEKT Budynek Polskiego

Bardziej szczegółowo

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY I. Wstęp 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków w Więcborku, ul. Pomorska dz. 295/3. Wskaźniki elektroenergetyczne:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o.

Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. WERSJA DRUGA Pomiary energii elektrycznej 1 Pomiary energii elektrycznej dla Odbiorców V grupy lub VI grupy przyłączeniowej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y - E L E K T R Y C Z N Y -

P R O J E K T B U D O W L A N Y - E L E K T R Y C Z N Y - 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY E L E K T R Y K Andrzej Pluciński 87-100 Toruń ul. Przyjaciół 1A P R O J E K T B U D O W L A N Y - E L E K T R Y C Z N Y - Nazwa obiektu: Adres: Temat: Inwestor: Projektant:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo SAGAX

Przedsiębiorstwo SAGAX Przedsiębiorstwo SAGAX 95-040 KOLUSZKI ul. 11 Listopada 35/35 PROJEKT WYKONAWCZY- UPROSZCZONY Tytuł opracowania: Przebudowa układów zasilania i sterowania instalacji oświetlenia ulicznego dla wskazanych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64

A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A. architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 EGZ. NR A U T O R S K A P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A architekt Jacek Burczyn Kielce ul. Barwinek 11/64 PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY... STADIUM INSTALACJE ELEKTRYCZNE... BRANA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szafki licznikowe w obudowie PNK-1 mogą być montowane na słupie (przy pomocy płyty montażowej) lub bezpośrednio na elewacji budynku.

Szafki licznikowe w obudowie PNK-1 mogą być montowane na słupie (przy pomocy płyty montażowej) lub bezpośrednio na elewacji budynku. 3.2. Szafki licznikowe SL W szafkach licznikowych realizowany jest pomiar energii elektrycznej w obwodach jedno- lub trójfazowych. W szafce znajdować mogą się również zabezpieczenia przedlicznikowe oraz

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTUR ZEWNTRZN CZ OPISOWA: CZ RYSUNKOWA: E-1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA BUDOWA 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ŚMIETNIKA, PARKINGU NA 64 MP, PLACU ZABAW, SIECI KANALIZACYJNEJI DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBIEKT OŚWIETLENIE ULICY ADRES MIERZYN UL MIERZYŃSKA - WĘDROWNA DZ NR 337, 339, 746 OBRĘB MIERZYN BRANśA ELEKTROENERGETYCZNA INWESTOR GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA DOBRA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. INWESTOR: Gmina Popielów Ul.Opolska 13, 46-090 Popielów

METRYKA PROJEKTU. INWESTOR: Gmina Popielów Ul.Opolska 13, 46-090 Popielów Oprac. nr Egz nr METRYKA PROJEKTU BRANA: Elektryczna OBIEKT: Sie owietlenia ulicznego. LOKALIZACJA: Stobrawa, ul.buczka TEMAT: Projekt rozbudowy sieci owietlenia ulicznego INWESTOR: Gmina Popielów Ul.Opolska

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Warunki techniczne 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Warunki techniczne 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Warunki techniczne 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki Nr 1 Sytuacja terenu Nr 2 Sytuacja terenu Nr 3 Schemat ideowy oświetlenia zewnętrznego Nr 4 Schemat ideowy zasilania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Dokumenty formalno- prawne. 3. Zestawienie rysunków. 4. Karty katalogowe

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Dokumenty formalno- prawne. 3. Zestawienie rysunków. 4. Karty katalogowe 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Ochrona od porażeń 1.7. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content. Rodos KS Strona Przedmiar Robót Instalacje elektryczne Obiekt Oświetlenie drogi Kod CPV 0000- Budowa Łososina Dolna, dz. nr Inwestor Gmina Łososina Dolna Nowy Sącz, styczeń 00 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne 2 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty 1. Opis techniczny 02. Spis treci: 1.1. Wstp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Charakterystyka obiektu stan istniejcy 1.4. Zasilanie budynku

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Zestawienie podstawowych materiałów. 4. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Zestawienie podstawowych materiałów. 4. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Ochrona od porażeń 1.7. Uwagi

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi krajowej nr 75 Kraków -Muszynka gr. Państwa od km do km 77835str lewa w m. Frycowa gm.

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi krajowej nr 75 Kraków -Muszynka gr. Państwa od km do km 77835str lewa w m. Frycowa gm. ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul.śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl K R S 0000 193545 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia TOM I P R O J E K T B U D O W

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu, 2. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego w Brzegu przy ul. Sportowej i Kusocińskiego, wydane przez RE Brzeg, znak: RE-9/3/TE/W/SO/2263/06/1709

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE data opracowania: kwiecień 2010 r. egzemplarz nr. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE część elektryczna Inwestor: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi gminnej dz. nr 203. LOKALIZACJA: Rożnów dz. nr 203 gm. Gródek nad Dunajcem CPV :

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi gminnej dz. nr 203. LOKALIZACJA: Rożnów dz. nr 203 gm. Gródek nad Dunajcem CPV : ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul.śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl K R S 0000 193545 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia TOM I P R O J E K T B U D O W

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Założenia kosztorysowe. Kosztorys obejmuje:

Założenia kosztorysowe. Kosztorys obejmuje: Założenia kosztorysowe Kosztorys obejmuje: Demontaż istniejącego, kolidującego oświetlenia i zasilania stoisk wystawienniczych Wykonanie instalacji oświetlenia parkingu przy ul. Wypoczynkowej Wykonanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SUP-EL. str. 1

KATALOG SUP-EL. str. 1 str. 1 I. WPROWADZENIE ZAKRES: Firma Handlowo-Usługowa S.C. n/w asortymentu: prowadzi działalność w zakresie montażu - Obudowy i fundamenty termoutwardzalne - Złącza kablowe - Złącza P.Poż - Złącza licznikowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urz dzenia techniczne:

Maszyny i urz dzenia techniczne: Roboty zwizane z podłczeniem, sprawdzeniem, konserwacj i napraw instalacji, urzdze elektrycznych mog by wykonywane wyłcznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia Maszyny i urzdzenia techniczne:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYROBÓW. dssdsdsdsd EO 001(004)/2011. według Energa Oświetlenie (EO Sopot)

ZESTAWIENIE WYROBÓW. dssdsdsdsd EO 001(004)/2011. według Energa Oświetlenie (EO Sopot) URZĄDZENIA ROZDZIELCZE I STEROWNICZE NISKIEGO NAPIĘCIA dssdsdsdsd PPU ELCOM Sp. z o.o. ul. Płońska 30 PL 80-711 Gdańsk NIP 583-000-17-35 tel. +48(0)58/ 301 49 83 +48(0)58/ 301 36 74 +48(0)58/ 320 28 36

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3.

Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3. Egz. nr 1-inwestora Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3. Linia oświetlenia ulicznego Inwestor: Branża: Urząd Gminy Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew Elektryczna, Stadium: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa (zł netto) Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa (zł netto) Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość Cena jednostkowa (zł netto) Wartość netto (kol. 4x kol. 5) 1 2 3 4 5 6 1 Wymiana przepalonych źródeł światła w latarni typu wysokiego (obejmuje również: utylizację zużytej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Gmina Miejska w Sławnie ul. M. C. Skłodowskiej 9, Sławno. mgr inż. Andrzej Żemojdzin

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Gmina Miejska w Sławnie ul. M. C. Skłodowskiej 9, Sławno. mgr inż. Andrzej Żemojdzin Pracownia Projektowa ELBI Adres: Tel/fax.: (094) 342-34-90 Stare Bielice 70 i E-mail:elbiprojekt@interia.pl 76-039 Biesiekierz Biuro: Woj. Zachodniopomorskie ul. Szczecińska 25A (p.320) NIP: 669-232-66-94

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA BOISKA SZKOLNEGO NA SIEĆ KABLOWĄ OŚWIETLENIA INWESTOR: Gmina Pszczyna 43-200 Pszczyna ul. Rynek 2 ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/cz : PROJEKT REMONTU i OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO adres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy. : ul. Junacka 11-21, Poznań

Projekt budowlano-wykonawczy. : ul. Junacka 11-21, Poznań Zakład Usług Technicznych TECH-SERWIS Ryszard Nowakowski 60-542 Poznań ul. K. Janickiego 19 telefon 0-602-246-410 Projekt budowlano-wykonawczy PROJEKT OBIEKT BRANŻA ADRES INWESTOR : Modernizacja wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

BTD ELEKTRO TOMASZ HUDALA Gogolin, ul. Spacerowa 13a/10, tel.: ,

BTD ELEKTRO TOMASZ HUDALA Gogolin, ul. Spacerowa 13a/10, tel.: , OPIS TECHNICZNY BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ ZASILANIA "NADODRZAŃSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNO - REKREACYJNEGO W KRAPKOWICACH" DZ. NR 233/1, 233/2, 234, 232, 231, 94, 95/2, 335/2, 93/3,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Ul. Górna Droga 5 lok Warszawa PROJEKT BUDOWLANY

Ul. Górna Droga 5 lok Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Ul. Górna Droga 5 lok. 4 02-495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Budowa ulic i ścieżek rowerowych w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i płynności

Bardziej szczegółowo