PL B1. Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla oraz zastosowanie szczepu Yarrowia lipolytica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla oraz zastosowanie szczepu Yarrowia lipolytica"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl. B09B 3/00 ( ) C12N 1/16 ( ) C10L 5/48 ( ) C12R 1/645 ( ) A23K 1/00 ( ) (54) Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla oraz zastosowanie szczepu Yarrowia lipolytica (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 22/09 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 01/16 (73) Uprawniony z patentu: SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL (72) Twórca(y) wynalazku: WALDEMAR RYMOWICZ, Wrocław, PL FRANCISZEK BASZCZOK, Katowice, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Rafał Witek

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla oraz zastosowanie szczepu Yarrowia lipolytica szczególnie dobrze nadającego się do stosowania w tym procesie. Produkcja naturalnych komponentów oleju napędowego czyli tzw. biodiesla polega zasadniczo na otrzymywaniu estrów kwasów tłuszczowych z trójglicerydów pochodzenia naturalnego (najczęściej tłuszcze roślinne) na drodze ich transestryfikacji. Patent USA 2,271,619 ujawnia sposób przemiany glicerydów wyższych kwasów tłuszczowych w estry krótkich alkoholi poprzez dodawanie nasyconego jednowodorotlenowego alkoholu alifatycznego posiadającego mniej niż pięć atomów węgla w obecności zasadniczo bezwodnego wodorotlenku metalu alkalicznego działającego jako katalizator. Zgodnie z tym patentem proces należy prowadzić w reaktorze w temperaturze od 86 do 212 F (tj. od 30 do 100 C). Ilość alkoholu nie powinna przekraczać więcej niż 1,75 równoważników glicerydu. Ilość katalizatora to od 0,1 do 0,5% wag. glicerydu. Późniejsze patenty poprawiają lub uzupełniają opisany sposób. Patenty USA: 2,360,844; 2,383,632; 2,383,580; 2,383,581; 2,383,614; 2,383,633; 2,383,596; 2,383,599 opisują odpowiednio kolejne warianty metody ujawnionej w US 2,271,619 polegające na: a) dodawaniu kwasu do procesu i fazy suszenia rozpyłowego; b) dodaniu etapu oddestylowania nieprzereagowanego alkoholu; c) badaniu wpływu katalizatora sugerowanie stosowania zakresu ph od 5 to 7; d) stosowanie techniki częściowych estrów kwasów tłuszczowych; e) odzyskiwanie nieprzereagowanego alkoholu i acydyfikację cieczy w celu poprawienia rozdziału estrów i gliceryny; f) przerabianie różnymi metodami glicerydów, które uległy tylko częściowej reakcji; g) dodawanie, dodatkowo do jednowodorotlenowego alkoholu alifatycznego (nie metanolu), porcji metanolu w celu poprawienia rozdziału faz płynnych; oraz h) dodawanie rozpuszczalnika w celu poprawienia rozdziału faz. Inne patenty proponują dalej idące modyfikacje i udoskonalenia. Patenty USA; 2,494,366; 2,383,601; 3,963,699; 4,303,590; 4,371,470; 4,668,439; 5,399,731; 5,434,279; i 5,525,126 również zasadniczo bazują na technologii opisanej w patencie USA nr 2,271,619. Dotyczą one odpowiednio: a) dodawania właściwej ilości kwaśnego katalizatora do katalizatora zasadowego; b) ponownego dodawania kwaśnego katalizatora estryfikacji; c) prowadzenia procesu na zrównoważonym poziomie temperatury i ciśnienia od próżni do ciśnienia atmosferycznego, d) dodania drugiego etapu katalizy alkalicznej; e) dodania drugiego etapu estryfikacji i usuwania estru alkilowego za pomocą absorbenta; f) wprowadzania alkoholu w postaci gazowej; g) prowadzenia reakcji w niższej temperaturze i z dodatkową ilością kwasu; g) wprowadzenie udoskonalonej metody rozdziału faz wykorzystującej kwas; oraz h) stosowanie katalizatora będącego mieszaniną octanu wapnia i octanu baru. Niezależnie od stosowanej technologii zasadniczym produktem odpadowym powstającym w wyniku transestryfikacji trójglicerydów wymagającym zagospodarowania jest tzw. frakcja glicerolowa, którą stanowią rozpuszczalne hydrofilowe produkty reakcji, tj. gliceryna, resztki użytego katalizatora, oraz pozostałości estrów kwasów tłuszczowych i innych odczynników stosowanych w trakcie dalszych etapów rozdziału produktów transestryfikacji np. kwas fosforowy i sole nieorganiczne. W większości procesów przemysłowych wykorzystywanych obecnie do produkcji biodiesla i/lub utylizacji powstających odpadów frakcja glicerolowa przybiera postać tzw. wody glicerolowej zawierającej: glicerynę o stężeniu 20% 80% oraz pozostałości z procesu technologicznego takie jak: mydła (0 5%), estry metylowe kwasów tłuszczowych (0 5%), metanol (0 1%), monoglicerydy (0 6%), popiół (0 5%) i woda jako dopełnienie do 100% objętości. Kolejnym trudnym do utylizacji odpadem powstającym w trakcie produkcji biodiesla jest tzw. degumming powstający podczas odszlamowywania tj. wstępnego czyszczenia i dostosowywania odczynu ph tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych do transestryfikacji, obejmującego działanie kwasem fosforowym. Powstający w efekcie odpad zawiera głównie pochodne kwasu fosforowego występującego w związkach z tłuszczami, białkami oraz innymi obecnymi w tłuszczach makrocząsteczkami. Ponadto odpad ten zawiera także wolne tłuszcze roślinne i zwierzęce o różnym stężeniu 0 10%, białko o różnym stężeniu 0 10%, popiół w ilości 0 5%, glicerynę 0 1% oraz wodę. Zagospodarowanie i/lub utylizacja powstających odpadów stanowi istotny problem w procesie produkcji biodiesla. Celem wynalazku jest dostarczenie sposobu pozwalającego na łatwą utylizację mieszaniny wspomnianych odpadów powstających w procesie produkcji biodiesla. Szczególnym celem wynalazku jest dostarczenie wydajnego sposobu uzyskiwania z tych odpadów łatwo przyswajalnej biomasy o wy-

3 PL B1 3 sokiej wartości odżywczej, który to sposób mógłby być stosowany w skali przemysłowej do utylizacji frakcji glicerynowych i degummingu, uwzględniając różny skład tych frakcji w zależności od specyficznego procesu technologicznego stosowanego do uzyskiwania biodiesla. Otrzymywana biomasa powinna charakteryzować się wysoką zawartością łatwo przyswajalnego białka i witamin oraz nadawać się do wykorzystania jako dodatek paszowy. Nieoczekiwanie, tak określone problemy zostały rozwiązane w niniejszym wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla charakteryzujący się tym, że drożdże gatunku Yarrowia lipolytica szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN zdeponowanego w IBPRS pod numerem dostępu KKP 2018 p hoduje się na pożywce składającej się z wodnego roztworu zawierającego jako źródło węgla od 20,0 do 70,0 g/l mieszaniny zawierającej wodę glicerynową i degumming, w temperaturze poniżej 34 C, korzystnie od 28 C do 31 C, natlenieniu pożywki wynoszącym powyżej 20% stanu nasycenia O 2, utrzymując wartość ph od 2,5 do 7,5, do zasadniczego zużycia dostępnego źródła węgla zawartego w pożywce, uzyskując brzeczkę zawierającą biomasę osiągając dzięki temu produkcję biomasy z wody glicerolowej i degumming, przy czym woda glicerolowa zawiera: 20% 80% gliceryny oraz wodę, 0 5% mydła, 0 5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 0 1% metanolu, 0 6% monoglicerydów, 0 5% popiołu, natomiast degumming zawiera: pochodne kwasu fosforowego z tłuszczami, białkami oraz innymi obecnymi w tłuszczach makrocząsteczkami oraz wodę, 0 10% wolnego tłuszczu, 0 10% białka, 0 5% popiołu i 0 1% gliceryny. Korzystnie, pożywka zawiera dodatkowo co najmniej jeden składnik wybrany z grupy obejmującej: siarczan amonu, fosforan potasu, siarczan magnezu, mocznik, tiaminę, wodorotlenek sodu. ekstrakt drożdżowy, namok kukurydziany, Chitozan oraz Acepol, w ilości od 0,5 do 15 g/l pożywki. Korzystnie, jako źródło węgla stosuje się mieszaninę składającą się z wody glicerynowej i degumming, przy czym zawartość degummingu wynosi co najmniej 15%. Korzystnie, hodowlę prowadzi się przy ph od 3,4 do 3,6, korzystnie na poziomie 3,5±0,1, a po zakończeniu hodowli świadczy wzrost wartości ph do 4,5. Korzystnie, uzyskiwaną biomasę suszy się rozpyłowo, w temperaturze 200 C na wlocie i 90 C na wylocie tunelu. Korzystnie, hodowlę prowadzi się w objętości co najmniej 1000 litrów. Korzystnie z oddzielanej brzeczki pohodowlanej uzyskuje się od 15 do 35 g/l suchej masy drożdży. Korzystnie, produkcja biomasy następuje z szybkością od 1,5 do 3,0 g/lh. Korzystnie, produkcja biomasy przebiega z całkowitą wydajnością od 0,4 do 0,5 g suchej biomasy /g frakcji glicerolowej dodanej do pożywki. Korzystnie, zawartość białka w suchej biomasie wynosi od 5 do 50% wagowych. Szczep Yarrowia lipolytica SKOTAN został zdeponowany w organie depozytowym działającym zgodnie z traktatem budapesztańskim prowadzonym przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- -Spożywczego (dalej IBPRS), ul. Rakowiecka 36, Warszawa i uzyskał numer dostępu KKP 2018 p. Jest to szczep pochodzenia dzikiego, który został wybrany spośród wielu innych testowanych w trakcie opracowywania wynalazku szczepów tego gatunku należących do kolekcji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jako kryteria selekcyjne wybrano przede wszystkim warunki procesu hodowlanego opartego na pożywce bazującej na frakcji glicerolowej. Przede wszystkim, dla tego szczepu udało się, w porównaniu z innymi testowanymi szczepami drożdży gatunku Yarrowia lipolytica, uzyskać wyjątkowo korzystne wydajności produkcji biomasy oraz znaczną tolerancję na niekorzystne warunki procesu hodowli takie jak wzrastające ciśnienie osmotyczne oraz stosunkowo niskie ph pożywki. Dzięki temu hodowla takiego szczepu jest dużo prostsza, ponieważ istnieje niskie ryzyko jej zanieczyszczenia przez inne mikroorganizmy. Jednocześnie uzyskiwana biomasa posiada korzystne właściwości odżywcze takie jak wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka i witamin, zwłaszcza z grupy B. Dzięki temu może być ona stosowana jako wysoko wartościowy dodatek paszowy. Sposobem według wynalazku uzyskiwane są drożdże paszowe zawierające od 42% do 49,3% białka w suchej masie. Korzystnie w rzeczonym białku łączna zawartość aminokwasów: Ile, Leu, Lys, Met, Cys, Phe, Tyr, Thr, Trp, Val wynosi powyżej 36 g/ 100 g białka, korzystnie od około 36,6 do około 36,8 g/100 g białka. Równie korzystnie w rzeczonym białku zawartość wybranych aminokwasów leży w zakresach określonych w tabeli 3. Kolejnym przedmiotem wynalazku jest zastosowanie szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN zdeponowanego w IBPRS pod numerem dostępu KKP 2018 p do utylizacji odpadów powstających w trakcie produkcji biodiesla, przy czym odpady stanowi mieszanina zawierająca wodę glicerynową i degumming, przy czym woda glicerolowa zawiera: 20% 80% gliceryny oraz wodę, 0 5% mydła, 0 5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 0 1% metanolu, 0 6% monoglicerydów, 0 5% popiołu, natomiast degumming zawiera: pochodne kwasu fosforowego z tłuszczami, białkami oraz innymi

4 4 PL B1 obecnymi w tłuszczach makrocząsteczkami oraz wodę, 0 10% wolnego tłuszczu, 0 10% białka, 0 5% popiołu i 0 1% gliceryny. Korzystnie, uzyskiwana biomasa jest wykorzystywana w produkcji pasz. P r z y k ł a d 1 Podstawowy skład podłoża (Podłoże 1) do produkcji biomasy drożdży gatunku Yarrowia lipolytica na pożywce bazującej na frakcji glicerolowej pochodzącej z produkcji biodiesla (ilości w g/litr): frakcja glicerolowa od 20,0 do 70,0, korzystnie około 50,0 (NH 4 ) 2 SO 4 8,5 15,0, korzystnie około 12,6 Mocznik 1,5 6,5, korzystnie około 4,0 MgSO 4 x 7H 2 O 0,5 3,0, korzystnie około 1,0 KH 2 PO 4 0,1 2,0, korzystnie około 0,5 Ekstrakt drożdżowy 0,1 2,0, korzystnie około 0,5 Woda wodociągowa 1000 ml ph 2,5 7,5, korzystnie około 3,5 4,0 W określonych powyżej proporcjach składniki podłoża (Podłoże 1) należy naważyć na objętość 1100 L i uzupełnić całość do 1000 L wodą wodociągową. W pewnych przypadkach, stosownie do założonego celu produkcyjnego (np. skrócenie czasu wzrostu mieszaniny, maksymalizacja ilości białka, optymalizacja ilości i składu aminokwasów, ilości suchej masy, itd.), powinno nastąpić uzupełnienie pożywki o inne składniki wzbogacające lub regulujące przebieg procesu jak to przykładowo przedstawiono w poniższej Tabeli 1. Związki wzbogacające pożywkę T a b e l a 1 Wpływ na wynik produkcji czas sucha masa aminokwasy białko Siarczan amonu Fosforan potasu Siarczan magnezu + Mocznik Tiamina + Wodorotlenek sodu Ekstrakt drożdżowy Namok kukurydziany Chitozan + Acepol + Tlen (z powietrzem) oznacza działanie korzystne oznacza działanie obojętne lub niekorzystne Zawartości obcych substancji pochodzenia mineralnego i biologicznego (np. zawartość metali ciężkich, substancji toksycznych itp.) w surowcach wykorzystanych do produkcji nie powinny przekraczać zawartości dopuszczalnych dla produktów paszowych określonych w odpowiednich znanych normach i przepisach. Po dokładnym rozpuszczeniu składników podłoża, wlać je do bioreaktora. Do podłoża dodać 100 litrów namnożonych komórek drożdży z bioreaktora o objętości roboczej 150 litrów, wyhodowanych w podłożu jak wyżej. Warunki prowadzenia hodowli dla różnych szczepów drożdży gatunku Yarrowia lipolytica: hodowlę należy prowadzić w temperaturze C (korzystnie około 30 C ± 1), przy szybkości obrotów mieszadła obrotów/minutę (korzystnie około ), szybkości napowietrzania 0,2 4 L powietrza/1 L pożywki/minutę (korzystnie około 1 1,5 L powietrza/1 L pożywki/minutę). ph utrzymywać automatycznie za pomocą 10 N NaOH. W przypadku powstania obfitej piany można użyć środka do gaszenia piany takiego jak ACEPOL lub innego.

5 PL B1 5 Sterowalność procesu za pomocą PH-STATU polega na kontroli poziomu ph pożywki stosowanej w produkcji drożdży paszowych. Kontrola polega na monitorowaniu zmian wartości ph medium hodowlanego zachodzących w trakcie produkcji drożdży. Sterownik utrzymuje poziom ph na wartości 3,5 przy oscylacjach ph w granicach 3,4 3,6. Startowe ph na poziomie 3,5 jest wymogiem bezwzględnym i uzyskiwanym poprzez dozowanie wodorotlenku sodu. Ustalony poziom ph ogranicza rozwój niepożądanej flory bakteryjnej i pozwala uzyskać jednorodną kulturę drożdży Y.lipolytica pozbawioną innych grzybów i bakterii. Wzrost wartości ph ponad 4,5 oznacza zakończenie procesu produkcji drożdży i świadczy o wykorzystaniu całości dostępnych odżywczych składników pożywki. Kolejnym istotnym parametrem hodowli jest temperatura pożywki. Temperatura medium hodowlanego nie powinna przekraczać 34 C. Optymalna temperatura mieszaniny reakcyjnej to C. Istotnym parametrem jest także natlenienie hodowli. Natlenienie powinno wynosić powyżej 20% stanu nasycenia O 2. Uzyskanie takiego wskaźnika nasycenia tlenem może zapewnić użycie bioreaktora z aeratorem typu FRINGSA (turbiną typu FRINGS). Poziom natlenienia wpływa na efektywność hodowli oraz morfologię komórek drożdżowych. W wyniku pełnego natlenienia uzyskiwane są drożdże jak niżej na Fig. 1. O niedostatecznym natlenieniu pożywki świadczy obecność form mycelialnych drożdży Y.lipolytica (fig. 2). Hodowle należy prowadzić do wyczerpania dostępnego źródła węgla (tu glicerolu) z podłoża hodowlanego. Pozostawić 200 litrów zawiesiny komórek, do których naważyć składniki podłoża (Podłoże 1) na objętość 1100 litrów i dodać 900 litrów wody. Taki sposób hodowli (periodyczny powtórzeniowy) można prowadzić od 5 do 15 razy. Tak prowadzony proces propagacji drożdży pozwala uzyskać g/l (korzystnie około 33 g/l), suchej masy drożdży, z szybkością 1,5 3,0 g/1 h (korzystnie około 2,5 g/1 h), z wydajnością całkowitą co najmniej 0,4 0,5 g suchej masy drożdży/g frakcji glicerolowej, (korzystnie około 0,60 g/g w przypadku szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN). Zawartość białka w wysuszonych drożdżach wynosi od 30 do 50%. Dla szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN uzyskano zawartość białka w suchej masie około 42% dla podstawowego składu pożywki opisanego powyżej (podłoże 1) oraz od 42% do 48,6% dla różnych wariantów pożywki zawierających składniki dodatkowe opisane w tabeli 1 powyżej. Wyniki pomiarów zawartości aminokwasów (wyrażone w gramach na 100 gramów białka) uzyskane w hodowlach drożdży szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN na różnych wariantach pożywek opisanych powyżej przedstawiono w tabeli 2 w zestawieniu z referencyjnymi wymaganiami FAO-WHO z 1998 dla białek wzorcowych. Aminokwas Białko mleka kobiecego T a b e l a 2 Białko jaja kurzego Wzorzec FAO/WHO z roku 1991 Wyniki dla Y.lipolytica Skotan Min. Maks. Ile 2,9 5,6 2,8 2,38 3,43 Leu 5,8 6,4 6,6 4,0 5,77 Lys 4,2 5,0 5,8 4,14 7,48 Met + Cys 2,6 4,5 2,5 1,51 1,90 Phe + Tyr 4,5 7,5 6,3 8,9 10,4 Thr 2,7 3,2 3,4 3,72 4,91 Trp 1,1 1,0 1,1 0,83 0,96 Val 3,4 5,1 3,5 3,14 4,44 Suma aminokwasów 27,2 38, ,9 39,3 Wskaźnik wg OSERA ,7 81,7 Wskaźnik EAA ,4 80,8 Uzyskiwana biomasa może być poddawana dalszej obróbce, np. suszeniu znanymi technikami, w szczególności suszeniu rozpyłowemu, następnie konfekcjonowana i wykorzystywana jako wysoko wartościowy dodatek paszowy, szczególnie do stosowania w paszach dla bydła i drobiu. Zagęszcze-

6 6 PL B1 nie zawiesiny drożdży przeznaczonych do suszenia rozpyłowego prowadzono zamiennie następującymi metodami: flokulacji za pomocą chitozanu, mikrofiltracji, wirowania w wirówce filtracyjnej. Stopień zagęszczenia zawiesiny uzależniony jest od typu suszarki rozpyłowej. Suszenie powinno być wykonane w temperaturze 200 C na wlocie i 90 C na wylocie tunelu. Drożdże mają postać sypką, o swoistym zapachu, kolorze jasno beżowo-brązowym. P r z y k ł a d 2. Produkcja drożdży paszowych na pożywce zawierającej frakcję glicerynową (wodę glicerynową) oraz degumming. Produkcję prowadzono jak w przykładzie 1, z tą różnicą, że zamiast frakcji glicerolowej do pożywki dodawano analogiczną ilość mieszaniny składającej się z wody glicerynowej surowej i degummingu w dowolnej proporcji. Optymalne mieszanki zawierają dodatek degummingu w ilości 15% do mniej niż 100% wspomnianej mieszaniny dodawanej do pożywki. Najkorzystniejsze wyniki hodowli uzyskiwano przy zachowaniu pełnego napowietrzenia i utrzymywaniu ph na poziomie 3,5±0,1 w trakcie hodowli. Warunkiem możliwości zastosowania takiej mieszanki jest zastosowanie odpowiedniego poziomu natlenienia i sposobu mieszania w reaktorze (zastosowanie turbin w zamian za mieszadła ramowe). Zawartość białka w suchej masie uzyskiwanych drożdży Yarrowia lipolytica, przy wielu powtórzeniach, wahała się od 42% do 49,3% w zależności od dodanych związków wzbogacających pożywkę wymienionych w tabeli 1. Wyniki pomiarów zawartości aminokwasów (wyrażone w gramach na 100 gramów białka) uzyskane w hodowlach drożdży szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN na różnych wariantach pożywek zawierających mieszaninę wody glicerynowej i degummingu przedstawiono w tabeli 3 w zestawieniu z referencyjnymi wymaganiami FAO-WHO z 1998 dla białek wzorcowych. Aminokwas Białko mleka kobiecego T a b e l a 3 Białko jaja kurzego Wzorzec FAO/WHO z roku 1991 Wyniki dla Y.lipolytica Skotan Min. Maks. Ile 2,9 5,6 2,8 2,89 3,48 Leu 5,8 6,4 6,6 4,61 5,85 Lys 4,2 5,0 5,8 4,61 5,54 Met + Cys 2,6 4,5 2,5 2,27 2,76 Phe + Tyr 4,5 7,5 6,3 10,8 11,5 Thr 2,7 3,2 3,4 3,69 4,13 Trp 1,1 1,0 1,1 0,97 1,2 Val 3,4 5,1 3,5 3,81 4,41 Suma aminokwasów 27,2 38, ,6 36,8 Wskaźnik wg OSERA ,9 83,9 Wskaźnik EAA ,3 82,5 Drożdże wyprodukowane na bazie mieszanek glicerynowo degummingowych wraz ze wzrostem zawartości degummingu przybierają kolor na beżowo-jasnobrązowy oraz zmieniają zapach na ostrzejszy. Zastrzeżenia patentowe 1. Przemysłowy sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych w produkcji biodiesla, znamienny tym, że drożdże gatunku Yarrowia lipolytica szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN zdeponowanego w IBPRS pod numerem dostępu KKP 2018 p hoduje się na pożywce składającej się z wodnego roztworu zawierającego jako źródło węgla od 20,0 do 70,0 g/l mieszaniny zawierającej wodę glicerynową i degumming, w temperaturze poniżej 34 C, korzystnie od 28 C do 31 C, natlenieniu pożywki wynoszącym powyżej 20% stanu nasycenia O 2, utrzymując wartość ph od 2,5 do 7,5, do zasadniczego

7 PL B1 7 zużycia dostępnego źródła węgla zawartego w pożywce, uzyskując brzeczkę zawierającą biomasę osiągając dzięki temu produkcję biomasy z wody glicerolowej i degumming, przy czym woda glicerolowa zawiera: 20% 80% gliceryny oraz wodę, 0 5% mydła, 0 5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 0 1% metanolu, 0 6% monoglicerydów, 0 5% popiołu, natomiast degumming zawiera: pochodne kwasu fosforowego z tłuszczami, białkami oraz innymi obecnymi w tłuszczach makrocząsteczkami oraz wodę, 0 10% wolnego tłuszczu, 0 10% białka, 0 5% popiołu i 0 1% gliceryny. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pożywka zawiera dodatkowo co najmniej jeden składnik wybrany z grupy obejmującej: siarczan amonu, fosforan potasu, siarczan magnezu, mocznik, tiaminę, wodorotlenek sodu, ekstrakt drożdżowy, namok kukurydziany, Chitozan oraz Acepol, w ilości od 0,5 do 15 g/l pożywki. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako źródło węgla stosuje się mieszaninę składającą się z wody glicerynowej i degumming, przy czym zawartość degummingu wynosi co najmniej 15%. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że hodowlę prowadzi się przy ph od 3,4 do 3,6, korzystnie na poziomie 3,5±0,1, a po zakończeniu hodowli świadczy wzrost wartości ph do 4,5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że uzyskiwaną biomasę suszy się rozpyłowo, w temperaturze 200 C na wlocie i 90 C na wylocie tunelu. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że hodowlę prowadzi się w objętości co najmniej 1000 litrów. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że z oddzielanej brzeczki pohodowlanej uzyskuje się od 15 do 35 g/l suchej masy drożdży. 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że produkcja biomasy następuje z szybkością od 1,5 do 3,0 g/lh. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że produkcja biomasy przebiega z całkowitą wydajnością od 0,4 do 0,5 g suchej biomasy /g frakcji glicerolowej dodanej do pożywki. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zawartość białka w suchej biomasie wynosi od 30 do 50% wagowych. 11. Zastosowanie szczepu Yarrowia lipolytica SKOTAN zdeponowanego w IBPRS pod numerem dostępu KKP 2018 p do utylizacji odpadów powstających w trakcie produkcji biodiesla, przy czym odpady stanowi mieszanina zawierająca wodę glicerynową i degumming, przy czym woda glicerolowa zawiera: 20% 80% gliceryny oraz wodę, 0 5% mydła, 0 5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 0 1% metanolu, 0 6% monoglicerydów, 0 5% popiołu, natomiast degumming zawiera: pochodne kwasu fosforowego z tłuszczami, białkami oraz innymi obecnymi w tłuszczach makrocząsteczkami oraz wodę, 0 10% wolnego tłuszczu, 0 10% białka, 0 5% popiołu i 0 1% gliceryny. 12. Zastosowanie według zastrz. 11, znamienne tym, że uzyskiwana biomasa jest wykorzystywana w produkcji pasz.

8 8 PL B1 Rysunki Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

PL B1. Sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych podczas oczyszczania tłuszczy naturalnych, drożdże paszowe oraz ich zastosowanie

PL B1. Sposób utylizacji odpadów uzyskiwanych podczas oczyszczania tłuszczy naturalnych, drożdże paszowe oraz ich zastosowanie PL 220845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 385010 (22) Data zgłoszenia: 23.04.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 216012 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL 11.10.2010 BUP 21/10

PL 216012 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL 11.10.2010 BUP 21/10 PL 216012 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216012 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391223 (22) Data zgłoszenia: 14.05.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 23/12

PL B BUP 23/12 PL 216725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394699 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181344 (21) Numer zgłoszenia: 312565 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 08.07.1994 (86) Data 1 numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat.

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208934 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375011 (51) Int.Cl. C09H 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.05.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono:

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 328521 (22) Data zgłoszenia: 09.09.1998 (19) PL (11) 188644 (13) B1 (51) IntCl7 A23K 1/24 A23K

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169335 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 4 2 2 3 (22) Data zgłoszenia: 1 3.0 4.1 9 9 2 (51) IntCl6: A01N

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 (21 ) Numer zgłoszenia: 363388 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1997 (13)B1 (51) IntCl7 C05F 11/04 (54) Podłoże

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189078

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189078 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189078 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 328647 (22) Data zgłoszenia: 17.09.1998 (51) IntCl7 C12P 1/02 A23L

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA,

POLITECHNIKA POZNAŃSKA, PL 214814 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214814 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391735 (51) Int.Cl. C07D 295/037 (2006.01) C07D 295/088 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206797 (21) Numer zgłoszenia: 379655 (22) Data zgłoszenia: 10.05.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Składniki podłoża hodowlanego

Składniki podłoża hodowlanego Składniki podłoża hodowlanego 35-40 pierwiastków niezbędne w odżywianiu drobnoustrojów Makroelementy: C, O, H, N, P, S, K i Mg stanowią 98% s.s. bakterii i grzybów Mikroelementy niezbędne: Zn, Mn, Fe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL PL 214380 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214380 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385032 (51) Int.Cl. C08B 37/08 (2006.01) D01D 5/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania zainteresowania komercjalizacją technologii pt. Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego Prozdrowotny produkt

Bardziej szczegółowo

flbbfubiknnbur WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY d9) PL (11)62908

flbbfubiknnbur WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY d9) PL (11)62908 flbbfubiknnbur RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114581 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2004 d9) PL (11)62908 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

HODOWLA PERIODYCZNA DROBNOUSTROJÓW

HODOWLA PERIODYCZNA DROBNOUSTROJÓW Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest porównanie zdolności rozkładu fenolu lub wybranej jego pochodnej przez szczepy Stenotrophomonas maltophilia KB2 i Pseudomonas sp. CF600 w trakcie prowadzenia hodowli

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPOLITA POLSKA U rząd Patentow y Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184404 (21) N um er zgłoszenia: 315319 (22) D ata zgłoszenia: 17.07.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 279/14

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.,Puławy,PL

PL B1. Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.,Puławy,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204153 (21) Numer zgłoszenia: 364145 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C01B 15/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160056 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 276128 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1988 (51) IntCl5: C09B 67/20 C09B

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym

Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Zaawansowane zastosowanie biomasy w przemyśle chemicznym Seminarium Komisji Gospodarki Narodowej Stan i perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce Senat RP, Warszawa, 15 maja 2012 r. dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Koncentraty wspomagające odchudzanie i sposób wytwarzania koncentratów wspomagających odchudzanie. (74) Pełnomocnik:

Koncentraty wspomagające odchudzanie i sposób wytwarzania koncentratów wspomagających odchudzanie. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199070 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350304 (51) Int.Cl. A23L 1/164 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2001

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO

OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie procesu zasadowej transestryfikacji oleju roślinnego, wstępne oczyszczenie uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 11 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

(72) (74) Pełnomocnik:

(72) (74) Pełnomocnik: R ZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170856 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Num er zgłoszenia 299241 (22) D ata zgłoszenia: 08.06.1993 (5 1 ) IntCl6 C12P 7/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. FRYDRYCHOWSKI ANDRZEJ, Gdańsk, PL BUP 08/05. ANDRZEJ FRYDRYCHOWSKI, Gdańsk, PL WUP 09/10

PL B1. FRYDRYCHOWSKI ANDRZEJ, Gdańsk, PL BUP 08/05. ANDRZEJ FRYDRYCHOWSKI, Gdańsk, PL WUP 09/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206813 (21)Numer zgłoszenia: 362811 (22)Data zgłoszenia: 13.10.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08H 1/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

3b Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano. 2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

3b Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano. 2. Zaznacz poprawną odpowiedź. 3b 1 PAWEŁ ZYCH IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano roztworu manganianu(vii) potasu. Napisz, jakich obserwacji można

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164743 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 286648

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164743 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 286648 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164743 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 286648 (22) Data zgłoszenia: 28.08.1990 (54) IntCl5: C12J 1/04 C12P

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych PL 220923 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220923 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391431 (51) Int.Cl. C22B 7/00 (2006.01) C22B 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Potencjał metanowy wybranych substratów

Potencjał metanowy wybranych substratów Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Potencjał metanowy wybranych substratów Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum paliwowoenergetyczno-chemicznego (CPECH) A.Vogt, S.Jabłoński, H.Kołodziej, J.Fałat, S.Strzelecki, M.Łukaszewicz

Projekt centrum paliwowoenergetyczno-chemicznego (CPECH) A.Vogt, S.Jabłoński, H.Kołodziej, J.Fałat, S.Strzelecki, M.Łukaszewicz Projekt centrum paliwowoenergetyczno-chemicznego (CPECH) A.Vogt, S.Jabłoński, H.Kołodziej, J.Fałat, S.Strzelecki, M.Łukaszewicz Koncepcja CPECH Kompletny zespół instalacji oraz urządzeń tworzących funkcjonalną

Bardziej szczegółowo

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania PL 215465 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215465 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398943 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167631 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 290916 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 01.07.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: C12P 27/00 C12N

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL BUP 11/09

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL BUP 11/09 PL 213611 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213611 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386645 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla produktu MN dla M = 3 dla N = 1. Stałą równowagi obliczamy z następującego wzoru:

Rozwiązania. dla produktu MN dla M = 3 dla N = 1. Stałą równowagi obliczamy z następującego wzoru: Rozwiązania Zadanie 1 Efekt cieplny rozpuszczania 272 g Ca SO 4 wynosi: 136 g Ca SO 4 to masa 1 mola 272 g Ca SO 4 to 2 mole. Odpowiedź: Ciepło rozpuszczania odnosi się do 1 mola substancji, stąd 2x(-20,2

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi.

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. ĆWICZENIE I - BIAŁKA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. Odczynniki: - wodny 1% roztwór siarczanu(vi) miedzi(ii), - 10% wodny

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE02/04669 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE02/04669 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204137 (21) Numer zgłoszenia: 370860 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 03.12.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL BUP 13/05

PL B1. INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL BUP 13/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206893 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364209 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (51) Int.Cl. B29B 17/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. 1 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i

Bardziej szczegółowo

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162805 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 286926 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17. 09. 1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: C07C 59/70

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SI94/00010

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SI94/00010 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) O P IS P A T E N T O W Y (19) P L (11) 178163 ( 2 1 ) N u m e r z g ł o s z e n ia : 311880 (22) Data zgłoszenia: 08.06.1994 (86) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177120 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308929 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1995 (51) IntCl6: C07D 319/06 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem białkowym pochodzenia roślinnego oraz sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

PL B1. Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem białkowym pochodzenia roślinnego oraz sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PL 215275 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215275 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387982 (51) Int.Cl. C07C 211/62 (2006.01) C07K 14/76 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210903 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383157 (51) Int.Cl. C07C 29/62 (2006.01) C07C 31/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów

Bardziej szczegółowo

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e STĘŻENIA - MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! 001 Ile gramów wodnego roztworu azotanu sodu o stężeniu 10,0% można przygotować z 25,0g NaNO3? 002 Ile gramów kwasu siarkowego zawiera 25 ml jego

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia w produkcji piwa. Wykłady Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej dr Sławomir Wierzba

Biotechnologia w produkcji piwa. Wykłady Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej dr Sławomir Wierzba Biotechnologia w produkcji piwa Wykłady Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej dr Sławomir Wierzba Literatura Wolfgang Kunze - Technologia Piwa i Słodu, Piwochmiel, 1999 r. Treść wykładów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196986 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 343647 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2000 (51) Int.Cl. A61K 8/23 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189238 (21) Numer zgłoszenia: 325445 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 A01N 43/54 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: PL B1 C22B 7/00 C01G 5/00. (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: PL B1 C22B 7/00 C01G 5/00. (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)176329 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308575 (22) Data zgłoszenia. 09.05.1995 (51) IntCl6: C22B 7/00 C01G

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 12/05

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202445 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363891 (51) Int.Cl. F23G 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.12.2003

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 312216 (22) Data zgłoszenia: 22.06.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186715 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 319884 (22) Data zgłoszenia: 07.05.1997 (13) B1 (51) IntCl7 C08J 11/22 ( 5

Bardziej szczegółowo