Aplikacje biznesowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje biznesowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej"

Transkrypt

1 Aplikacje biznesowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2006/2007 Michał Cieśla pok. 440a, konsultacje: wtorki

2 2 Plan wykładu 1. Serwer aplikacji (JBoss) 2. J2EE i Enterprise JavaBeans (EJB) 3. Wzorce projektowe.

3 3 Literatura 1. B. Burke, R. Monson-Haefel Enterprise JavaBeans, 3.0, Helion E. Roman, S. W. Ambler, T. Jewell Enterprise JavaBeans, Helion 2003 (Mastering Enterprise JavaBeans, 2 nd Edition) 3. W. Crawford, J. Kaplan J2EE. Stosowanie wzorców projektowych, Helion 2004 (J2EE Design Patterns). 4. D. Aldur, J. Crupi, D. Malks J2EE wzorce projektowe, Helion 2004 (Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies, 2 nd Edition)

4 Java Management Extensions 1. Wprowadzenie do JMX 2. Podstawy JMX Standard MBean. powiadomienia, MXBean, deskryptory. 3. JMX i RMI 4. Dynamic MBean Źródło: 4

5 5 Java Management Extensions JMX określa architekturę, wzorce projektowe, API oraz usługi zarządzania i monitorowania dla języka Java. Zasoby są sterowane poprzez obiekty zwane Managed Beans lub MBeans, zarejestrowane na serwerze MBean'ów. Specyfikacja określa także agenta JMX. Składa się on z serwera MBean'ów oraz zbioru usług umożliwiających operację na MBean'ach. W ten sposób agent bezpośrednio kontroluje zasoby i udostępnia je dla zdalnych aplikacji sterujących.

6 Java Management Extensions Zalety JMX: dostępność aplikacje mogą być zarządzane poprzez większość urządzeń udostępniających Javę, standaryzacja oprogramowanie zgodne z JMX mogą być zarządzane w jednolity sposób (np. serwery aplikacji J2EE), skalowalność każda usługa to niezależny moduł, wszechstronność usługi mogą korzystać ze wszystkich technologii wytworzonych w ramach języka Java, uniwersalność i otwartość agenci JMX mogą być sterowani w różny sposób np: poprzez przeglądarkę www. Ponadto każdy może opracować własne rozwiązania oparte na JMX. 6

7 Standard MBean Standardowy MBean tworzy się pisząc interfejs JakisMBean oraz klasę Jakis implementującą ten interfejs. Każda metoda w interfejsie określa atrybut lub operację (domyślnie). package com.example.mbeans; public interface HelloMBean { // operacje public void sayhello(); public int add(int x, int y); // attrybuty // read-only public String getname(); // read-write public int getcachesize(); public void setcachesize(int size); 7

8 package com.example.mbeans; Standard MBean - implementacja public class Hello implements HelloMBean { public void sayhello() { System.out.println("hello, world"); public int add(int x, int y) { return x + y; public String getname() { return this.name; public int getcachesize() { return this.cachesize; public synchronized void setcachesize(int size) { int oldsize = this.cachesize; this.cachesize = size; System.out.println("Cache size now " + this.cachesize); private final String name = "Reginald"; private int cachesize = DEFAULT_CACHE_SIZE; private static final int DEFAULT_CACHE_SIZE = 200; 8

9 // Stworzenie ObjectName dla MBean'a ObjectName name = new ObjectName( "com.example.mbeans:type=hello"); // Utworzenie MBean'a Hello mbean = new Hello(); // Rejestracja MBean'a mbs.registermbean(mbean, name); // Oczekiwanie System.out.println("Waiting forever..."); Thread.sleep(Long.MAX_VALUE); 9 Standard MBean - agent JMX package com.example.mbeans; import java.lang.management.*; import javax.management.*; public class Main { public static void main(string[] args) throws Exception { // Odebranie Serwera MBean'ow MBeanServer mbs = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer();

10 10 Standard MBean - zarządzanie kompilacja, $ javac com/example/mbeans/*.java uruchomienie agenta, $ java com.example.mbeans.main uruchomienie Java Monitoring and Management Console, $ jconsole wybranie z listy com.example.mbeans.main i nawiązanie połączenia.

11 11 Powiadomienia MBean może wysyłać powiadomienia aby przykładowo poinformować o zmianie stanu, zajściu zdarzenia czy też problemie. Aby wygenerować powiadomienie należy zaimplementować interfejs NotificationBroadcaster lub podinterfejs NotificationEmitter. Każde powiadomienie posiada źródło oraz numer, który może być użyte do szeregowania powiadomień.

12 12 Powiadomienia... public class Hello extends NotificationBroadcasterSupport implements HelloMBean {... public synchronized void setcachesize(int size) {... // Utworzenie powiadomienia Notification n = new AttributeChangeNotification(this, sequencenumber++, System.currentTimeMillis(), "CacheSize changed", "CacheSize", "int", oldsize, this.cachesize); // Wysłanie powiadomienia sendnotification(n);

13 13 public MBeanNotificationInfo[] getnotificationinfo() { String[] types = new String[] { AttributeChangeNotification.ATTRIBUTE_CHANGE ; String name = AttributeChangeNotification.class.getName(); String description = "An attribute of this MBean has changed"; MBeanNotificationInfo info = new MBeanNotificationInfo(types, name, description); return new MBeanNotificationInfo[] {info; private long sequencenumber = 1;

14 14 MXBeans MXBean to nowy rodzaj MBean'a, umożliwiający łatwe kodowanie MBean'a odwołującego się jedynie do określonego zbioru typów. Dzięki temu MBean może być wykorzystany przez klientów, którzy nie mają dostępu do specyficznych klas określających typy występujące w MBean'ie. MXBean jest określony przez interfejs Javy JakisMXBean lub poprzez adnotację oraz klasę implementującą go (nie musi się ona nazywać Jakis).

15 15 MXBeans Przykład: MXBean sterujący zasobem typu Queue<String>. Umożliwia on podgląd aktualnego stanu kolejki (QueueSample) zawierającego: czas, rozmiar kolejki, głowę kolejki. package com.example.mxbeans; public interface QueueSamplerMXBean { public QueueSample getqueuesample(); public void clearqueue();

16 MXBeans package com.example.mxbeans; import java.util.date; import java.util.queue; public class QueueSampler implements QueueSamplerMXBean { private Queue<String> queue; public QueueSampler(Queue<String> queue) { this.queue = queue; public QueueSample getqueuesample() { synchronized (queue) { return new QueueSample(new Date(), queue.size(), queue.peek()); public void clearqueue() { synchronized (queue) { queue.clear(); 16

17 Klasa QueueSample package com.example.mxbeans; import java.beans.constructorproperties; import java.util.date; public class QueueSample { private final Date date; private final int size; private final String "size", "head") public QueueSample(Date date, int size, String head) { this.date = date; this.size = size; this.head = head; public Date getdate() { return this.date; public int getsize() { return this.size; public String gethead() { return this.head; 17

18 Rejestracja package com.example.mxbeans; import... public class Main { public static void main(string[] args) throws Exception { MBeanServer mbs = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer(); ObjectName name = new ObjectName( "com.example.mxbeans:type=queuesampler"); // Utworzenie QueueSampler'a Queue<String> queue = new ArrayBlockingQueue<String>(10); queue.add("request-1"); queue.add("request-2"); queue.add("request-3"); QueueSampler mxbean = new QueueSampler(queue); mbs.registermbean(mxbean, name); System.out.println("Waiting..."); Thread.sleep(Long.MAX_VALUE); 18

19 19 Dostęp do MXBean Do MXBean można dostać się za pomocą jconsole lub programowo: dostęp bezpośrerdni: MBeanServer mbs =... ObjectName name =... CompositeData queuesample = (CompositeData) mbs.getattribute(name, "QueueSample"); int size = (Integer) queuesample.get("size"); poprzez proxy: MBeanServer mbs =... ObjectName name =... QueueSamplerMXBean proxy = JMX.newMXBeanProxy(mbs, name, QueueSamplerMXBean.class); QueueSample queuesample = proxy.getqueuesample(); int size = queuesample.getsize();

20 Deskryptory Deskryptory umożliwiają przekazanie klientowi dodatkowych informacji o MBean'ie. Począwszy od Java SE 6 deskryptory są częścią JMX API. package com.example.mxbeans; import java.lang.annotation.documented; import java.lang.annotation.elementtype; import java.lang.annotation.retention; import java.lang.annotation.retentionpolicy; import java.lang.annotation.target; @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) Author String value(); 20

21 21 Deskryptory Skorzystanie ze zdefinowanego deskryptora w interfejsie: package Bean") public interface QueueSamplerMXBean QueueSample") public QueueSample clearqueue") public void clearqueue();

22 22 JMX Connectors Technologia JMX określa złącza (connectors) oparte o RMI. Służą one do połączenia i korzystania z MBean'ów znajdujących się na serwerze. Przykład: Program serwera: tworzy serwer MBean'ów, rejestruje MBean na lokalnym serwerze MBean'ów, wykonuje lokalnie operacje na MBean'ach, tworzy serwer RMI. Program kliencki: tworzy złącze RMI, rejestruje MBean na zdalnym serwerze MBean'ów, wykonuje zdalne operacje na MBean'ach.

23 SimpleStandard MBean public interface SimpleStandardMBean { public String getstate(); public void setstate(string s); public int getnbchanges(); public void reset(); public class SimpleStandard extends NotificationBroadcasterSupport implements SimpleStandardMBean { public String getstate() { return state; public void setstate(string s) { state = s; nbchanges++; public int getnbchanges() { return nbchanges; public int getnbresets() { return nbresets; public void reset() { state = "initial state"; nbchanges = 0; nbresets++; private String state = "initial state"; private int nbchanges = 0; private int nbresets = 0; 23

24 24 Program serwera public class Server { public static void main(string[] args) { try { // Inicjacja serwera MBean'ów MBeanServer mbs = MBeanServerFactory.createMBeanServer(); // Tworzenie i rejestracja SimpleStandard MBean String domain = mbs.getdefaultdomain(); String mbeanclassname = "SimpleStandard"; String mbeanobjectnamestr = domain + ":type=" + mbeanclassname + ",name=1"; ObjectName mbeanobjectname = createsimplembean(mbs, mbeanclassname, mbeanobjectnamestr);

25 25 Program serwera // Tworzenie serwera RMI JMXServiceURL url = new JMXServiceURL(" service:jmx:rmi:///jndi/rmi://localhost:9999/server"); JMXConnectorServer cs = JMXConnectorServerFactory. newjmxconnectorserver(url, null, mbs); // Uruchomienie serwera RMI cs.start(); System.in.read(); // Zatrzymanie serwera RMI cs.stop(); catch (Exception e) { e.printstacktrace();

26 Program kliencki public class Client { public static void main(string[] args) { try { // Utworzenie złącza i nawiązanie połączenia JMXServiceURL url = new JMXServiceURL( "service:jmx:rmi:///jndi/rmi://localhost:9999/server"); JMXConnector jmxc = JMXConnectorFactory.connect(url, null); // Utworzenie listenera dla powiadomień ClientListener listener = new ClientListener(); // Pobranie połączenia MBeanServerConnection mbsc = jmxc.getmbeanserverconnection(); // Pobranie domen String domain = mbsc.getdefaultdomain(); // Utworzenie SimpleStandard MBean ObjectName stdmbeanname = new ObjectName(domain +":type=simplestandard,name=2"); mbsc.creatembean("simplestandard", stdmbeanname, null, null); // Odczytanie atrybutu mbsc.getattribute(stdmbeanname, "State"); // Ustawienie atrybutu mbsc.setattribute(stdmbeanname, new Attribute("State", "changed state")); 26

27 Program kliencki // Inny sposób - poprzez Proxy SimpleStandardMBean proxy = JMX.newMBeanProxy( mbsc, stdmbeanname, SimpleStandardMBean.class, true); proxy.getstate(); // Powiadomienia mbsc.addnotificationlistener(stdmbeanname, listener, null, null); // Wywołanie reset(); mbsc.invoke(stdmbeanname, "reset", null, null); // Czekanie na powiadomienie Thread.sleep(2000); // Usunięcie listener'a mbsc.removenotificationlistener(stdmbeanname, listener); // odinstalowanie MBean'a mbsc.unregistermbean(stdmbeanname); // Zakończenie połączenia jmxc.close(); catch (Exception e) { e.printstacktrace(); 27

28 28 Program kliencki import javax.management.notification; import javax.management.notificationlistener; public class ClientListener implements NotificationListener { public void handlenotification(notification notification, Object handback) { System.out.println("\nReceived notification: " + notification);

29 Dynamiczny MBean import java.lang.reflect.constructor; import java.util.iterator; import javax.management.*; public class SimpleDynamic extends NotificationBroadcasterSupport implements DynamicMBean { public SimpleDynamic() { dattributes[0] = new MBeanAttributeInfo( "State", // Nazwa "java.lang.string", // Typ "State string.", // Opis true, // Do odczytu true, // Do zapisu false); // getter is... Constructor[] constructors = this.getclass().getconstructors(); dconstructors[0] = new MBeanConstructorInfo( "Constructs a SimpleDynamic object", constructors[0]); 29

30 Dynamiczny MBean MBeanParameterInfo[] params = null; doperations[0] = new MBeanOperationInfo( "reset", // Nazwa "reset State and NbChanges", // Opis params, // Sygnatura (argumenty) "void", // typ wyniku MBeanOperationInfo.ACTION); // oddziaływanie INFO odczyt, ACTION zapis, ANCTION_INFO, UNKNOWN dnotifications[0] = new MBeanNotificationInfo(new String[] { AttributeChangeNotification.ATTRIBUTE_CHANGE, AttributeChangeNotification.class.getName(), "Notification when reset() method is called."); dmbeaninfo = new MBeanInfo(dClassName, ddescription, dattributes, dconstructors, doperations, dnotifications); 30

31 Dynamiczny MBean Interfejs DynamicBean zawiera następujące metody, które musimy zaimplementować: public Object getattribute(string attribute) throws AttributeNotFoundException, MBeanException, ReflectionException; public void setattribute(attribute attribute) throws AttributeNotFoundException, InvalidAttributeValueException, MBeanException, ReflectionException; public AttributeList getattributes(string[] attributes); public AttributeList setattributes(attributelist attributes); // wywołanie operacji (metody) public Object invoke(string actionname, Object params[], String signature[]) throws MBeanException, ReflectionException; public MBeanInfo getmbeaninfo(); 31

32 32 Podsumowanie Technologia JMX służy do zarządzania zasobami. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem obiektów MBean, które są udostępniane przez serwer MBean'ów. Dostęp do serwera jest możliwy za pomocą aplikacji jconsole, bezpośrednio z programu Javy oraz poprzez RMI.

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Java JMX Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Plan prezentacji Wprowadzenie Specyfikacja Dodatkowe narzędzia i biblioteki Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Witryny i Portale Internetowe

Witryny i Portale Internetowe Witryny i Portale Internetowe TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 03.04.2003 Co powinieneś znać? Podstawy HTML Programowanie obiektowe Programowanie

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI

Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI Mówiąc o aplikacjach RMI wyróżnia się w nich dwa typy obiektów: obiekty wywołujące metody zdalne (klienci) obiekty udostępniające metody zdalne (serwery) RMI dostarcza

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek

EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek Enterprise JavaBean EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0 Michał Stanek Plan prezentacji Czym jest EJB Architektura aplikacji J2EE oraz kontener EJB Typy komponentów JavaBean EJB 1.0, EJB 2.x Wady

Bardziej szczegółowo

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services Maciej Zakrzewicz Plan wykładów 2 Wprowadzenie do architektury SOA Przegląd technologii usług Web Services Przegląd technologii XML Schema

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0

Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0 Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0 Marek Wojciechowski Politechnika Poznańska, PLOUG e mail: Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Jedną z nowych cech

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja

1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja Bezpieczeństwo 1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w Jboss 3. Java Authentication

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 WebSerwisy i SOAP dr inż. Tomasz Walkowiak Serwisy sieciowe, WWW Web Services dostępne poprzez sieć komponenty

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Wprowadzenie do programowaia w języku Java dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Dlaczego Java?* W oparciu o technologię Java pracuje 4,5 mld. urządzeń Ponad 800 mln. komputerów 2,1 mld. telefonów

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. oparte na obiektach

Systemy rozproszone. oparte na obiektach Systemy rozproszone oparte na obiektach Marek Libuda Jerzy Brzeziński Cezary Sobaniec Treścią wykładu są systemy rozproszone oparte na obiektach na przykładzie platform CORBA oraz Java RMI. Paradygmat

Bardziej szczegółowo