SYSTEM MONITORINGU PARAMETRÓW WĘZŁÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH DLA PROJEKTU KRAJOWY MAGAZYN DANYCH PODRĘCZNIK DEWELOPERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM MONITORINGU PARAMETRÓW WĘZŁÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH DLA PROJEKTU KRAJOWY MAGAZYN DANYCH PODRĘCZNIK DEWELOPERA"

Transkrypt

1 SYSTEM MONITORINGU PARAMETRÓW WĘZŁÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH DLA PROJEKTU KRAJOWY MAGAZYN DANYCH PODRĘCZNIK DEWELOPERA 1

2 Spis treści: Wstęp... 3 Opis architektury systemu... 4 Architektura modułu KMD... 6 Opis pakietów modułu KMD... 7 Poszerzanie systemu o nowe parametry... 9 Poszerzanie systemu o obsługę nowych systemów składowania danych Kompilacja systemu Uruchamianie i zatrzymywanie systemu Uwagi końcowe

3 Wstęp W niniejszym dokumencie zostały zawarte informacje potrzebne do pracy nad rozwijaniem systemu monitoringu węzłów przechowywania danych opracowanego dla projektu Krajowy Magazyn Danych. Zamieszczono w nim krótki opis architektury całego systemu, opis szczegółowy tych części systemu które związane są z monitoringiem systemów składowania danych oraz przykłady możliwych rozszerzeń systemu. Zamieszczono także informacje na temat sposobu kompilacji i uruchamiania systemu. Niniejszy dokument nie zawiera informacji na temat sposobu konfiguracji systemu, informacje te zawarte zostały w podręczniku użytkownika systemu monitoringu dla projektu Krajowy Magazyn Danych. 3

4 Opis architektury systemu System monitoringu węzłów przechowywania danych jest systemem rozproszonym, z wyróżnionym centralnym węzłem (tzw. Gateway'em). Węzeł centralny odpowiedzialny jest za komunikację z pozostałymi węzłami (tj. węzłami monitorowanymi), pobieranie z nich monitorowanych danych, oraz ich udostępnienie. System monitoringu został zrealizowany na bazie systemu JIMS (JMX based Infrastructure Monitoring System), który jest wydajnym i skalowalnym systemem monitorującym ogólnego przeznaczenia. Architektura systemu JIMS opiera się na komponentach, implementowanych w formie Mbean'ów. Komunikacja w systemie JIMS odbywa się poprzez protokół JMX (Java Management Extensions). Kod programu wykonywany na poszczególnych węzłach monitorowanych ładowany jest z węzła centralnego za pomocą MletClassLoader'a, co pozwala na uniknięcie konieczności kopiowania całości systemu na każdy z monitorowanych węzłów. Szczegółowa architektura systemu JIMS przedstawiona jest na rysunku 1. Konektory SOAP Connector RMI Connector SNMP Adapter HTML Adapter Gateway JIMS Serwisy JIMS Discovery Auto-conf. Self-organ. Dyn. loading Security Warstwa abstrakcji zasobu Managed Element MBean MBean Managed Element MBean MBean Managed Element MBean MBean Resource interface Resource interface Resource interface Warstwa instrumentacji Warstwa zarzadzanych zasobów Resource Resource Resource Resource Resource Resource Rys. 1: Architektura systemu JIMS Monitoring węzłów przechowywania danych realizowany jest poprzez specjalizowany Mbean, który odpowiada za pobieranie z monitorowanego systemu HSM (Hierarchical Storage Management) parametrów dostępnych w sposób bezpośredni (za pomocą poleceń systemowych lub API), oraz wykonywanie pomiarów w celu uzyskania tych parametrów, które nie są dostępne w sposób bezpośredni. Oprócz specjalizowanego Mbean'a przeznaczonego do monitorowania systemów HSM, na każdym z monitorowanych węzłów ładowany jest Mbean odpowiedzialny za monitoring ogólnych parametrów systemowych monitorowanego węzła (np. zajętości pamięci, obciążenia procesora). 4

5 Proces pobierania danych z monitorowanych węzłów, oraz ich udostępniania realizowany jest poprzez inny, specjalizowany Mbean, który ładowany jest jedynie na węźle centralnym. Mbean ten odpowiada za pobranie danych z wszystkich monitorowanych węzłów, z którymi w aktualnym momencie nawiązane jest połączenie, oraz ich udostępnienie poprzez zapis ich w określonej bazie danych. Ten sposób udostępniania danych pozwala na maksymalną separację warstwy monitoringu danych od innych części projektu KMD. Wszystkie specjalizowane Mbean'y opracowane dla potrzeb projektu KMD w dalszej części dokumentu określane są wspólną nazwą modułu KMD. 5

6 Architektura modułu KMD Moduł KMD systemu JIMS oparty jest o dwa główne wzorce projektowe: wzorzec Command Factory oraz wzorzec Data Object. Wzorzec Command Factory użyty został w celu zapewnienia ujednoliconego interfejsu dostępu do wartości monitorowanych parametrów uzyskiwanych za pomocą poleceń systemowych, natomiast wzorzec Data Object został użyty w celu zapewnienia ujednoliconego interfejsu dostępu do baz danych. Dodatkowo w skład modułu KMD wchodzą następujące pomniejsze moduły: moduł ładowania plików konfiguracyjnych obsługuje proces ładowania danych z plików konfiguracyjnych modułu KMD (kmd.properties i hsms_config.json), moduły reprezentujące implementację interfejsów mbean-ów wchodzących w skład modułu KMD (KMDMonitoring i KMDDBTask), moduł serwera informacji o plikach obsługuje żądania informacji o pojedynczych plikach znajdujących się w systemie składowania danych, klasy zadań okresowych są to zadania pomiaru szybkości transferu, nawiązywania połączeń z mbean-ami oraz zapisu danych do bazy danych, moduł parsera formatu JSON. 6

7 Opis pakietów modułu KMD W tabeli 1 zamieszony został szczegółowy opis poszczególnych pakietów języka JAVA, wchodzących w skład modułu KMD: Pakiet org.jims.modules.kmd.commands org.jims.modules.kmd.commands.fse org.jims.modules.kmd.commands.tsm org.jims.modules.kmd.common org.jims.modules.kmd.configuration org.jims.modules.kmd.dto org.jims.modules.kmd.mbeans org.jims.modules.kmd.natives org.jims.modules.kmd.persistence.dao org.jims.modules.kmd.persistence.dao.postgres org.jims.modules.kmd.threads org.jims.modules.kmd.timertasks Opis Pakiet zawiera klasy abstrakcyjne reprezentujące wartości parametrów zwracanych przez polecenia systemowe. Dodatkowo w pakiecie znajduje się klasa wyjątku rzucanego przez operacje pobierania parametrów z systemu i abstrakcyjna klasa fabryki. Pakiet zawiera implementację klas abstrakcyjnych pakietu org.jims.modules.kmd.commands dla systemów HP-FSE. Pakiet zawiera implementację klas abstrakcyjnych pakietu org.jims.modules.kmd.commands dla systemów IBM-TSM. Pakiet zawiera klasę, która przechowuje wartości stałych wykorzystywanych w module KMD. Pakiet zawiera klasy ładujące informacje konfiguracyjne modułu KMD zawarte w plikach kmd.properties i hsms_config.json. Pakiet przechowuje klasy reprezentujące tabele w bazie danych (tzw. model programowy). Pakiet zawiera interfejsy mbean-ów modułu KMD oraz ich implementacje. Pakiet zawiera klasę reprezentującą operacje natywne modułu KMD. W obecnej wersji systemu pakiet ten nie jest wykorzystywany. Pakiet zawiera klasy abstrakcyjne i interfejsy reprezentujące operacje wykonywane na bazie danych. Pakiet zawiera implementację klas abstrakcyjnych i interfejsów z pakietu org.jims.modules.kmd.persistence.dao dla bazy danych PostgreSQL przy użyciu technologii JDBC (Java Database Connectivity). Pakiet zawiera klasy wątków związanych z serwerem informacji o plikach. Pakiet zawiera klasy reprezentujące zadania wykonywane okresowo. 7

8 org.json Pakiet zawiera źródła parsera JSON pobrane z oficjalnej strony. Tab. 1: Opis pakietów modułu KMD. 8

9 Poszerzanie systemu o nowe parametry Proces poszerzania obecnej wersji systemu o nowe parametry składa się z następujących kroków: Wykonanie migracji w bazie danych: aby dodać do wybranej tabeli nową kolumnę korzystamy z polecenia alter języka SQL. Przykładowo chcąc dodać nową kolumnę reprezentującą parametr o nazwie server_age typu całkowitego, niepustego, z wartością domyślną -1 do tabeli static_server_parametrs wywołujemy następujące polecenie: ALTER TABLE static_server_parameters ADD COLUMN server_age integer NOT NULL DEFAULT -1; Poszerzenie modelu programowego: aby poszerzyć model programowy odszukujemy w pakiecie org.jims.modules.kmd.dto klasę reprezentującą poszerzaną tabelę i dodajemy do niej odpowiednie pole prywatne, wraz z getter'em i setter'em. Zaleca się aby polu przypisać wartość domyślną, która nie spowoduje błędu przy próbie zapisu jej do bazy danych. Kontynuując przykład parametru server_age z poprzedniego punktu do klasy org.jims.modules.kmd.dto.staticserverparameters dodajemy odpowiednie pole i metody: private int serverage = 2; public void setserverage(int serverage) { this.serverage = serverage; } public int getserverage() { return this.serverage; } Poszerzenie klas DAO: aby poszerzyć klasy DAO odszukujemy pakiet odpowiadający właściwej implementacji DAO (np. dla baz danych PostgreSQL) i w nim klasę odpowiadającą implementacji operacji na właściwej tabeli. Następnie musimy poszerzyć wszystkie operacje tej klasy o obsługę naszego parametru. Najczęściej polega to na odpowiedniej modyfikacji stringów reprezentujących operacje w języku SQL, oraz ustawieniu w nich wartości przy pomocy metod dopisanych w poprzednim kroku do modelu programowego. Kontynuując przykład z parametrem server_age modyfikujemy klasę odpowiadającą za operacje na tabeli static_server_parametrs czyli klasę: org.jims.modules.kmd.persistence.dao.postgres.postgresstaticserverparametersd AO. Zmiany w odpowiednich metodach tej klasy są następujące: 9

10 metoda getstaticserverparameters: // nowy kod znajduje się pomiędzy liniami oznaczonymi sekwencją // $$$ if (resultset.next()) { ssp = new StaticServerParameters(); ssp.setid(resultset.getint("id")); ssp.setservername(resultset.getstring("server_name")); ssp.settotalcapacity(resultset.getfloat("total_capacity")); ssp.setnumberofmountpoint(resultset.getint("number_of_mount_points")); ssp.setnumberoflibraries(resultset.getint("number_of_libraries")); // $$$ ssp.setserverage(resultset.getint("server_age")); // $$$ } metoda insertstaticserverparameters: modyfikacja polecenia SQL: // poprzednie polecenie PreparedStatement statement_ssp = connection.preparestatement("insert INTO static_server_parameters " + "(server_name, total_capacity, number_of_mount_points, number_of_libraries) " + "VALUES (?,?,?,?)"); // nowe polecenie PreparedStatement statement_ssp = connection.preparestatement("insert INTO static_server_parameters " + "(server_name, total_capacity, number_of_mount_points, number_of_libraries, server_age) " + "VALUES (?,?,?,?,?)"); oraz dodanie kodu ustawienia wartości pola: statement_ssp.setint(5, staticserverparameters.getserverage()); metoda updatestaticserverparameters: modyfikacja polecenia SQL: // poprzednie polecenie PreparedStatement ssp_update_statement = connection.preparestatement("update static_server_parameters " + "SET server_name =?, total_capacity =?, number_of_mount_points =?, number_of_libraries =? " + "WHERE id =?"); 10

11 // nowe polecenie PreparedStatement ssp_update_statement = connection.preparestatement("update static_server_parameters " + "SET server_name =?, total_capacity =?, number_of_mount_points =?, number_of_libraries =?, server_age =? " + "WHERE id =?"); oraz dodanie kodu ustawienia wartości pola i modyfikacja numerów parametrów po nim następujących (dla tego przykładu jest tylko jeden taki parametr id): ssp_update_statement.setint(5, staticserverparameters.getserverage()); // zmiana 5 6 ssp_update_statement.setint(6, serverid); Oczywiście modyfikacje zapytań SQL są zależne od poszczególnych tabel i nie da się tutaj podać ogólnej reguły. Przy wszelkich zmianach należy się kierować swoim doświadczeniem i istniejącym kodem. Poszerzenie implementacji Command Factory : poszerzenie implementacji Command Factory polega na dodaniu do klas reprezentujących komendy dla różnych systemów składowania danych fragmentów kodu odpowiedzialnych za pobranie wartości parametru z systemu i ustawieniu jej w modelu programowym. Implementacja tej części kodu jest mocno zależna od rodzaju systemu (HP-FSE/IBM-TSM) i może się łączyć z wykonaniem wielu operacji (parsowanie plików konfiguracyjnych, wykonanie wywołań systemowych, ). W naszym przykładzie zastosujemy banalną implementację polegającą na losowaniu wartości parametru server_age za pomocą generatora liczb pseudolosowych, nie będzie to zatem operacja zależna od systemu składowania danych, co powoduje że zmian dokonamy jedynie w klasie org.jims.modules.kmd.commands.staticserverparameterscommand. W przypadku zależności od systemu składowania danych zmiany musiałyby zostać dokonane w odpowiednich klasach z pakietu org.jims.modules.kmd.commands, np. org.jims.modules.kmd.commands.tsm. Zmianom podlega zawsze metoda główna zwracająca obiekt modelu programowego (zatem w naszym przykładzie będzie to metoda getstaticserverparameters), pozostałe metody w klasach reprezentujących wzorzec Command Factory mają charakter pomocniczy: 11

12 // nowy kod znajduje się pomiędzy liniami oznaczonymi sekwencją // $$$ JSONObject hsmsconfiguration = HSMParametersLoader.getHSMsParameters(); try { StaticServerParameters ssp = new StaticServerParameters(); ssp.setservername(hsmsconfiguration.getstring("server_domain")); ssp.settotalcapacity(hsmsconfiguration.getint("total_capacity")); ssp.setnumberofmountpoint(hsmsconfiguration.getint("number_of_mount_points")); int numberoflibraries = 0; int numberofhsms = hsmsconfiguration.getint("number_of_hsms"); for (int i = 0; i < numberofhsms; i++) numberoflibraries += hsmsconfiguration.getjsonarray("hsms").getjsonobject(i).getint("number_of_libraries"); ssp.setnumberoflibraries(numberoflibraries); // $$$ ssp.setserverage(new Random().nextInt()); // $$$ return ssp; } catch (JSONException ex) { throw new CommandException(ex); } catch (NumberFormatException ex) { throw new CommandException(ex); } Jeśli wszystkie zmiany zostały przeprowadzone poprawnie to kompilacja i restart systemu powinno spowodować pojawienie się poprawnej wartości nowego parametru w bazie danych. 12

13 Poszerzanie systemu o obsługę nowych systemów składowania danych Proces poszerzania obecnej wersji systemu o obsługę nowych systemów składowania danych (np. systemu Disk Extended) w zasadzie sprowadza się do implementacji właściwej implementacji Command Factory, czyli dodania nowego pakietu do pakietu org.jims.modules.kmd.commands o nazwie identycznej z nazwą podawaną w pliku konfiguracyjnym kmd.properties w kluczu vendorstring. W pakiecie należy zamieścić odpowiednie klasy implementujące, najlepiej jest się w tym wypadku kierować przykładem implementacji dla systemów HP-FSE i IBM-TSM. 13

14 Kompilacja systemu Proces kompilacji systemu jest mocno zautomatyzowany poprzez zastosowanie w nim programu Maven 2. W zasadzie całość procesu kompilacji przeprowadza się za pomocą polecenia: mvn assembly:directory które należy wykonać w głównym katalogu JIMS. Polecenie to kompiluje całość kodu do odpowiednich plików.jar. Należy pamiętać o tym że aktualne pliki.jar muszą znajdować się na węźle GW, w przeciwnym razie nie będą wykorzystywane uwaga ta szczególnie tyczy się sytuacji w której system kompilowany jest na innym komputerze niż GW. Należy także zwrócić uwagę czy kompilacja nie nadpisała istniejących plików konfiguracyjnych kmd.properties i hsms_config.json jeśli tak to należy przywrócić oryginalne pliki po przeprowadzeniu kompilacji. W przypadku problemów z ładowaniem plików.jar przy starcie systemu należy zwrócić uwagę na poprawność konfiguracji JIMS zapisaną w plikach.mlet. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ich zawartości należy zapoznać się z dokumentacją systemu JIMS. 14

15 Uruchamianie i zatrzymywanie systemu Proces uruchamiania systemu należy rozpocząć od uruchomienia agenta JIMS na węźle centralnym, a dopiero później przejść do uruchamiania agentów JIMS na węzłach monitorowanych. Dobrze jest na bieżąco śledzić zawartość logów JIMS znajdujących się w katalogu ${JIMS_HOME}/var/jims/log/ w celu wykrycia ewentualnych błędów. Aby uruchomić agenta JIMS na danym węźle, należy przejść do katalogu ${JIMS_HOME}/ bin/ i wywołać polecenie jims-agent start. Jako opcjonalny parametr często podaje się interfejs sieciowy do którego ma się podpiąć agent, co specyfikowane jest przy pomocy opcji -b, na przykład: jims-agent -b start. Aby zatrzymać agenta JIMS na danym węźle, należy przejść do katalogu ${JIMS_HOME}/ bin/ i wywołać polecenie jims-agent stop. Aby sprawdzić status agenta na danym węźle, należy przejść do katalogu $ {JIMS_HOME}/bin/ i wywołać polecenie jims-agent status. Szczegółowe informacje na temat uruchamiania agenta JIMS znajdują się w jego dokumentacji. 15

16 Uwagi końcowe Niniejszy dokument powstał w ramach projektu Krajowy Magazyn Danych i stanowi jego integralną część. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w całości bądź we fragmentach bez zgody podmiotu będącego właścicielem praw autorskich do niniejszego dokumentu stanowi naruszenie obowiązującego prawa. 16

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI RSO - Rozproszone Systemy Informacyjne Zespół RSO1 w składzie: Krzysztof Fabjański (kfabjans@elka.pw.edu.pl) Janusz Nowacki

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI

PODRĘCZNIK INSTALACJI PODRĘCZNIK INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT systemu Vario. PRZYGOTOWAŁ DocuSoft Sp. z o. o. ZATWIERDZIŁ DocuSoft Sp. z o. o. WERSJA 3.3 / 29.10.2014 KLAUZULA Wygląd poszczególnych okien, formatek, ikony,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTU Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka DOKUMENTACJA PROJEKTU CERN-THESIS-2012-342 01/02/2012 Autorzy: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo