Jastrzębie-Zdrój, r. DZP/38/382-40/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jastrzębie-Zdrój, 03-12-2013 r. DZP/38/382-40/13"

Transkrypt

1 DZP/38/382-40/13 Jastrzębie-Zdrój, r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz staplery chirurgiczne. DZP/38/382-40/13. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANAN TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA r. W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: Pytanie 1 Wnosimy o usunięcie zapisu w par 3 ust 4: Wykonawca gwarantuje iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia w tym upoważnienia inkasowego innej firmie w tym firmie prowadzącej pozostała finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m. in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.. Pytanie 2 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 8ust.1: Wykonawca zapłaci kary umowne a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. c ) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy, której dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji dostawy, lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy,jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy, której dotyczy opóźnienie d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, e) w przypadku nie wywiązania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w pkt1 lit a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, Jastrzębie Zdrój tel , fax ,

2 Pytanie 3 Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę projektu Umowy poprzez umieszczenie zapisu: W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT." Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych. Pytanie 4( dotyczy pakietu 1 poz.3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego do długotrwałego drenażu wykonanego z materiału innego niż poliuretan (1 rok 12 mc okres implantacji) w zestawie z prowadnicą, popychaczem i zaciskiem, jednorazowego użytku. W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 1 pozycja 3 w kolumnie Cewniki moczowodowe do długotrwałego drenażu wykonane z materiału innego niż poliuretan ( 1 rok-12 miesięcy okres implantacji) w zestawie z prowadnicą i popychaczem z ruchomym elementem wewnętrznym umożliwiającym cofanie i obracanie cewnika nawet po wyjęciu prowadnicy, jednorazowego użytku Cewniki moczowodowe do długotrwałego drenażu wykonane z materiału innego niż poliuretan ( 1 rok-12 miesięcy okres implantacji) w zestawie z prowadnicą i popychaczem z ruchomym elementem wewnętrznym umożliwiającym cofanie i obracanie cewnika nawet po wyjęciu prowadnicy, jednorazowego użytku. lub cewnik moczowodowy do długotrwałego drenażu wykonanego z materiału innego niż poliuretan (1 rok 12 mc okres implantacji) w zestawie z prowadnicą, popychaczem i zaciskiem, jednorazowego użytku. Pytanie 5( dotyczy pakietu 1 poz.3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego w rozmiarze 4.8 CH zamiast 5CH. W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 1 pozycja 3 w kolumnie rozmiar zmienia zapis z:

3 5 CH na: 5 CH lub 4,8 CH. Pytanie 6( dotyczy pakietu 2 poz.1) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje żelu w sterylnym harmonijkowym aplikatorze zapewniający doskonałą obsługę i łatwą aplikację sterylnej zawartości bez ryzyka kontaminacji samego żelu oraz umożliwiający dokładne wykorzystanie odpowiedniej dla użytkownika ilości? W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 2 pozycja 1 w kolumnie Żel do cewnikowania o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g, lub 10 ml sterylny Żel do cewnikowania o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g, lub 10 ml sterylny, lub Żel do cewnikowania w sterylnym harmonijkowym aplikaturze o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g, lub 10 ml sterylny Pytanie 7( dotyczy pakietu 2 poz.1) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje żelu przeznaczonego do cewnikowania pęcherza moczowego, w którego w skład wchodzi lidocaine hydrochlioride 2% oraz chlorhexidine didydrochloride 0,05% tak jak obecnie dostarczany do Państwa szpitala? Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza w pakiecie 2 pozycja 1 żel przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, w którego w skład wchodzi lidocaine hydrochlioride 2% oraz chlorhexidine didydrochloride 0,05%. Pytanie 8( dotyczy pakietu 2 poz.1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do cewnikowania Cathejell będącego wyrobem medycznym o pojemności 8,5g, powszechnie stosowanego w placówkach medycznych. W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 2 pozycja 1 w kolumnie Żel do cewnikowania o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g, lub 10 ml sterylny, lub Żel do cewnikowania w sterylnym harmonijkowym aplikaturze o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g, lub 10 ml sterylny Żel do cewnikowania o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g lub 8,5 g lub 10 ml sterylny, lub Żel do cewnikowania w sterylnym harmonijkowym aplikaturze o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g, lub 8,5 g lub 10 ml sterylny Pytanie 9( dotyczy pakietu 3 poz.2) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy w poz. 2 Zamawiający oczekuje takiego samego zestawu co w pozycji 1 tj. zestawu składającego się z cewnikami z zakończeniem zagiętym, igły rozrywalnej, worka na mocz, skalpela, plastra mocującego oraz zacisku, jednorazowego użytku? W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 3 pozycja 2 w kolumnie Zestaw do cewnikowania nadłonowego, jednorazowego użytku

4 Zestaw do cewnikowania nadłonowego składający się z cewnika z zakończeniem zagiętym, igły rozrywanej, worka na mocz, skalpela, plastra mocującego oraz zacisku, jednorazowego użytku Pytanie 10( dotyczy pakietu 3 poz.1 i 2) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w zestawie worka na mocz o pojemność 2l? W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 3 pozycja 1, 2 w kolumnie 1. Zestaw do cewnikowania nadłonowego składający się z cewnika z zakończeniem zagiętym, igły rozrywanej, worka na mocz, skalpela, plastra mocującego oraz zacisku, jednorazowego użytku 2. Zestaw do cewnikowania nadłonowego składający się z cewnika z zakończeniem zagiętym, igły rozrywanej, worka na mocz, skalpela, plastra mocującego oraz zacisku, jednorazowego użytku na zapis: 1. Zestaw do cewnikowania nadłonowego składający się z cewnika z zakończeniem zagiętym, igły rozrywanej, worka na mocz (dopuszcza o pojemności 2 L), skalpela, plastra mocującego oraz zacisku, jednorazowego użytku 2. Zestaw do cewnikowania nadłonowego składający się z cewnika z zakończeniem zagiętym, igły rozrywanej, worka na mocz (dopuszcza o pojemności 2 L), skalpela, plastra mocującego oraz zacisku, jednorazowego użytku Pytanie 11( dotyczy pakietu 5 poz.1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego z uchylnym kowadełkiem, tnąco-zamykający, w rozmiarze 24, 26, 29, 32mm, wysokość zszywki odpowiednio przed zamknięciem od 4,5 do 5,0mm w zależności od rozmiaru, po zamknięciu 1,8 do 2,2mm, długość noża ok. 40mm, wszystkie zszywki zamykane w kształt perfekcyjnego B. Pytanie 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 jednorazowych sztaplerów skórnych, sterylnych, wyposażonych w 35 zszywki w przezroczystym czytelnym magazynku ze wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadających wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany, zszywka o wymiarach: 7,00 mm x 4,00 mm. W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 7 w kolumnie nazwa towaru zmienia zapis z:

5 Jednorazowy stapler skórny, sterylny: wyposażony w 35 zszywek, w przezierny magazynek z czytelnym wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadający wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany, zszywka o wymiarach: 1)7,20 mm x 4,90 mm o grubości zszywki 0,60 mm lub 2)6,9 mm x 3,6 mm o grubości zszywki 0,58 mm. Lub stapler skórnych z 35 stalowymi zszywkami o średnicy drutu 0,56 mm. Rozstaw nożek zszywki przed zamknięciem 13,0 mm i 6,5 mm 4,1 mm po zamknięciu. Wyposażony w przezierny magazynek z czytelnym wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadający wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany. Jednorazowy stapler skórny, sterylny: wyposażony w 35 zszywek, w przezierny magazynek z czytelnym wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadający wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany, zszywka o wymiarach: 1)7,20 mm x 4,90 mm o grubości zszywki 0,60 mm lub 2)6,9 mm x 3,6 mm o grubości zszywki 0,58 mm. Lub stapler skórnych z 35 stalowymi zszywkami o średnicy drutu 0,56 mm. Rozstaw nożek zszywki przed zamknięciem 13,0 mm i 6,5 mm 4,1 mm po zamknięciu. Wyposażony w przezierny magazynek z czytelnym wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadający wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany. Lub jednorazowy stapler skórny, sterylny, wyposażony w 35 zszywki w przeżroczystym czytelnym magazynku ze wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadających wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany, zszywka o wymiarach: 7,00 mm x 4,00 mm. Pytanie 13 (dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 2-3) Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 50-80ml wykonane z 100% silikonu? Pytanie 14 (dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 4) Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności ml wykonane z 100% silikonu? Pytanie 15 (dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 1) Czy Zamawiający dopuści żele o pojemności 12 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 2 poz. 1 w kolumnie nazwa towaru zmienia zapis z: Żel do cewnikowania o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g lub 8,5 g, lub 10 ml sterylny, lub Żel do cewnikowania w sterylnym harmonijkowym aplikaturze o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g lub 8,5 g, lub 10 ml sterylny. na zapis: Żel do cewnikowania o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g lub 8,5 g, lub 10 ml lub 12 ml sterylny, lub Żel do cewnikowania w sterylnym harmonijkowym aplikaturze o działaniu p/ bólowym i bakteriobójczym, z możliwością aspiracji moczu, poj. 12,5 g lub 8,5 g, lub 10 ml lub 12 ml sterylny.

6 Pytanie 16( dotyczy pakietu 2 pozycja 1) Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 do osobnego pakietu? Umożliwi to Państwu pozyskanie korzystnych cenowo i jakościowo ofert, a jednocześnie nie ograniczy konkurencji, tak jak jest przy dotychczasowym skonstruowaniu pakietu. Zamawiający dokonuje wydzielenia pozycji 1 w pakiecie 2 do osobnego pakietu nr 9 Zamawiający zmienia brzmienie : 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części (pakietów): Pakiet Nr 1 Cewniki i sondy moczowodowe, Pakiet Nr 2 Cewniki prostatektomijne, Pakiet Nr 3 Zestawy do cewnikowania nadłonowego, Pakiet Nr 4 Zestawy do nefrotomii przezskórnej, Pakiet Nr 5 Staplery Chirurgiczne, Pakiet Nr 6 Staplery okrężne, Pakiet Nr 7 Staplery skórne, Pakiet Nr 8 Igła do iniekcji, Pakiet Nr 9 Żele do cewnikowania. Formularz oferty: Pakiet 2 Cewniki prostatektomijne Łączna cena netto [PLN] Cena netto słownie Łączna cena brutto [PLN] Cena brutto słownie Stawka VAT [%] Pakiet 9 Żele do cewnikowania Łączna cena netto [PLN] Cena netto słownie Łączna cena brutto [PLN] Cena brutto słownie Stawka VAT [%] Wzór umowy: Pakiet Nr 2 Cewniki prostatektomijne, Netto: zł /słownie:. Brutto:... zł /słownie: Pakiet Nr 9 Żele do cewnikowania Netto: zł /słownie:. Brutto:... zł /słownie: w pkt zmienia zapis na: Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz staplery chirurgiczne DZP/38/382-40/13 NIE OTWIERAĆ przed r. godz , znak sprawy: DZP/38/382-40/13 w pkt zmienia zapis na: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia r. do godz (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 7 25 do ). w pkt zmienia zapis na:

7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz , w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21). W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia. Ponadto Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ wraz z załącznikami (Formularz asortymentowo - cenowy, Formularz oferty, Wzór umowy) po zmianach z dnia r. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z poważaniem

8

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r.

PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r. PN/20/2015 Katowice, dn. 26 marca 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Nr sprawy DZP/38/241-46/2013. Formularz oferty

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Nr sprawy DZP/38/241-46/2013. Formularz oferty Nr sprawy DZP/38/241-46/2013 Na wykonanie dostaw poniżej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Znak sprawy : WSzSL/FAZ/88 /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NA DOSTAWY ENDOPROTEZ CAŁ KOWITYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, STAPLERÓW,,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;.

OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;. Załącznik nr 2 do SIWZ ( Nazwa i adres Wykonawcy ) Dane Wykonawcy OFERTA Nazwa;.. Siedziba ;. Adres poczty elektronicznej ;. Strona internetowa;.. Numer telefonu ;.. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Szpitalna 13 ZNAK: AE/ZP-27-29/14 Tarnów, 2013-04-04 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne szkolenia informatyczne

Specjalistyczne szkolenia informatyczne Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 płk Rafał SMUSZKIEWICZ dnia 06.03.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia powyżej równowartości 134.000 euro

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro.

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Nr sprawy DZP/38/241-44/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

W związku następującymi z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ:

W związku następującymi z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ: Warszawa, dnia 4.03.2011 r. P/OCH/341/2/11 Uczestnicy Postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla Teatru Polskiego w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/433/055/D/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sukcesywną dostawę koksu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA '' Pro Medica '' w Ełku Sp. z o.o. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Baranki 24 19-300 Ełk Znak postępowania: 4929/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo