KONCEPCJA WYKORZYSTANIA, UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POMOST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA WYKORZYSTANIA, UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POMOST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2006-2008"

Transkrypt

1 Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej KONCEPCJA WYKORZYSTANIA, UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POMOST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Katowice, 22 listopada 2006 roku

2 Spis treści Słownik pojęć i skrótów użytych w koncepcji:... 2 a. Wprowadzenie... 3 b. Podstawa opracowania planu Stan obecny SI POMOST Zadania Koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje pomoc społeczna) dotyczy okresu w województwie śląskim Cel główny Zadania Wojewódzkiego Administratora SI POMOST w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim związane z wdrożeniem Koncepcji Zasady utrzymania i finansowania SI POMOST w województwie śląskim Plan finansowy utrzymania i rozwoju SI POMOST w latach 2006/ Warunki konieczne dla zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy SI POMOST Słownik pojęć i skrótów użytych w koncepcji: JOPS Jednostka organizacyjna pomocy społecznej MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej SI POMOST, POMOST System Informatyczny POMOST KONCEPCJA - Koncepcja wykorzystania, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego Pomost w województwie śląskim OPS Ośrodek Pomocy Społecznej PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie DOSTAWCA firma dostarczająca oprogramowanie systemowe pod własną nazwą: OU "POMOST" firmy ComputerLand S.A OU "HELIOS" firmy INFO-R OU "OPIEKA" firmy ZETO Koszalin OU "RODZINY ZASTĘPCZE" firmy ZETO Koszalin OU "TT POMOC" firmy Top-Team TT Sp. z o.o OU "Serce-POMOST" firmy MiCOMP Systemy Komputerowe ZBC zbiór centralny POMOST z JOPS - 2 -

3 Wstęp a. Wprowadzenie Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu wdrożeń w latach oraz planu na lata związanego z utrzymaniem i rozwojem Pomost w województwie śląskim. Niektóre z zadań na lata powtarzają się cyklicznie i występowały już w latach wcześniejszych, natomiast część stanowi nowe wyzwania. Dokument ten ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju systemu. Planowane przyszłe zmiany dotyczące pełnej integracji systemów lokalnych z centralną aplikacją bazodanową będą niewątpliwie determinowały kierunek rozwoju systemu w przyszłych latach. Należy też zaznaczyć, iż rok 2006 i kolejne lata będą dla systemu Informatycznego Pomost trudnym okresem, gdyż wprowadzone zmiany systemowe wymuszają zmianę specyfiki pracy z aplikacją, co niewątpliwie znajdzie swoje odbicie na płynności pracy. b. Podstawa opracowania planu Podstawą do opracowania niniejszej KONCEPCJI jest: Koncepcja wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje pomoc społeczna) dotyczy okresu " opracowana przez MPiPS. Wyniki analizy stanu wdrożenia SI POMOST w województwie śląskim. W ramach Systemu Informatycznego POMOST głównymi celami działań realizowanych w obszarze pomocy społecznej są: uzyskanie pełnego wdrożenia (zastosowania) homologowanych systemów informatycznych w JOPS. uzyskanie zgodności na poziomie co najmniej 90% dla wszystkich JOPS. Realizacji wyżej wymienionych celów będzie służyło przestrzeganie następujących priorytetów: całkowite wdrożenie systemów homologowanych w JOPS, - 3 -

4 wprowadzenie i realizacja systemu szkolenia użytkowników systemów informatycznych, budowanie struktur utrzymania systemu w JOPS na terenie województwa śląskiego, działania polegające na modernizacji i rozwoju liczby stanowisk obsługi klientów JOPS. Samo zakupienie sprzętu komputerowego i zainstalowanie oprogramowania służącemu obsłudze JOPS nie oznacza, że system jest w jakikolwiek sposób wykorzystywany i odbywa się na nim rejestracja danych związanych z pracą JOPS. Celem nadrzędnym istnienia Jednolitego Systemu Informatycznego dla obszaru Pomocy Społecznej w województwie śląskim jest ułatwienie codziennego funkcjonowania JOPS (w tym ułatwienie zbierania danych zarządczych) oraz dostarczanie danych zarządczych pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji w zakresie rozwiązań pomocy społecznej. Osiągnięcie w/w celów ma za zadanie doprowadzić do sytuacji, w której: dostarczane są niezbędne dane zarządcze, dostarczane dane są pełne, tzn. pochodzą od wszystkich JOPS, dostarczane dane są prawdziwe tj. zgodne z rzeczywistością, system informatyczny jest przydatny tzn. ułatwia realizację zadań stojących przed JOPS, system informatyczny jest aktualny, tj. nadąża za zmianami obowiązującymi w prawie i za zmieniającymi się potrzebami adresatów (jest stale wspierany), system informatyczny jest poprawny, tj. liczba pojawiających się błędów maleje a te wykryte są na bieżąco usuwane, system informatyczny jest uzasadniony biznesowo, tzn. koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem systemu są zrekompensowane przez korzyści wynikające z jego zastosowania. Jednakże osiągnięcie w/w celów związane jest z wieloma problemami, do których zaliczyć należy następujące: niski poziom wdrożeń homologowanych systemów informatycznych w jednostkach pomocy społecznej, - 4 -

5 brak jednolitego oprogramowania stosowanego przez JOPS, co powoduje między innymi komplikowanie procesu określania jakości danych, niska jakość danych przekazywanych z JOPS (brak zgodności danych), brak bazy informacyjnej zawierającej dane dotyczące systemów obsługi beneficjentów stosowanych w JOPS zły stan wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie informatyczne. Wiedza gromadzona w bazie informacyjnej powinna stanowić punkt wyjścia do oszacowania i korygowania zamierzeń wdrożeniowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych w JOPS,system finansowania eksploatacji (a dokładnie opłat za dane) systemów w JOPS nie stanowi formy motywującej ośrodki do stosowania oprogramowania homologowanego, a środki finansowe w stosowanej formule są trudno dostępne. Występuje brak wypracowanej koncepcji struktur służących utrzymaniu systemu, oraz formuły promocji stosowania homologowanych systemów informatycznych w JOPS, a także wymiany informacji pomiędzy Dostawcami, JOPS i Ministerstwem. Finansowanie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej opiera się na wydzieleniu dwóch strumieni przepływu środków: strumienia środków za licencje" kierowanego bezpośrednio z Ministerstwa do dostawcy na podstawie zawartej z nim umowy, strumienia środków za dane" kierowanego do JOPS za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą a MPiPS. 2. Stan obecny SI POMOST W województwie śląskim znajduje się 167 ośrodków pomocy społecznej oraz 33 powiatowych centrów pomocy rodzinie. W latach kwartalne sprawozdania odpowiadające wymogom SI POMOST (powyżej 90% zgodności) przesyłało od 50 do 70 ośrodków

6 otrzymano ZBC ilość ośrodków otrzymano ZBC IV kw 2005 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2006 Wykres obrazujący przesłane ZBC w województwie śląskim zgodność pow. 90% ośrodki zgodność pow. 90% IV kw 2005 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2006 kwartały Zgodność ZBC na poziomie powyżej 90% w województwie śląskim W celu utrzymania zgodności pomiędzy wymaganiami użytkownika a możliwościami funkcjonalnymi systemu, w latach ośrodki dokonały wymiany posiadanego oprogramowania użytkowego POMOST na wersje posiadające aktualną homologację. W województwie śląskim odnosiło się to do oprogramowania: OU "POMOST" firmy ComputerLand S.A OU "HELIOS" firmy INFO-R - 6 -

7 OU "OPIEKA" firmy ZETO Koszalin OU "RODZINY ZASTĘPCZE" firmy ZETO Koszalin OU "TT POMOC" firmy Top-Team TT Sp. z o.o OU "Serce-POMOST" firmy MiCOMP Systemy Komputerowe Większość ośrodków od dłuższego czasu ma poważne problemy ze współpracą z firmą MiCOMP. Częste zmiany oprogramowania doprowadziły do poważnych zaległości w aktualizowaniu baz danych POMOST pracujących w ośrodkach. Również informacja o wstrzymaniu procesu homologacji Serce-POMOST firmy MiCOMP doprowadziła do zmian oprogramowania używanego w ośrodkach. Uruchomiono i udostępniono BEZPŁATNIE na stronie Statystyczną Aplikację Centralną (SAC) przeznaczoną do spójnego i jednolitego gromadzenia, prezentacji, scalania, weryfikacji, porównywania i akceptacji elektronicznych wersji sprawozdań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminy i powiatu. Uruchomiono i udostępniono BEZPŁATNIE na stronie moduł gminnej Statystycznej Aplikacji Centralnej (gsac) aplikacji SAC, która umożliwia sprawdzenie poprawności wygenerowanych z aplikacji gminnych i powiatowych sprawozdań z pomocy społecznej. Aplikacja gsac zawiera formularze sprawozdań wymaganych za I półrocze 2006 r. (lub II kwartał 2006 w zależności od cyklu generowania sprawozdania). Na potrzeby SAC i gsac opracowano definicje sprawozdań elektronicznych w formacie XML Schema oraz arkusze stylów XSL pozwalające na oglądanie XML'owych sprawozdań w przeglądarce internetowej w formie graficznej odpowiadającej postaci właściwej wydrukowi sprawozdań. Uzyskane wyniki już w chwili ich wdrożenia były zgodne z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych, które ogłoszono dopiero w końcu października 2005 r. (por. zapisy w sekcji Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, niniejszego rozdziału). Aplikacja przeznaczona jest dla każdego poziomu organizacyjnego czyli dla gminy, powiatu, województwa i ministerstwa, a komunikacja użytkownika z oprogramowaniem odbywa się za pośrednictwem przeglądarki WWW. Zasilanie aplikacji danymi (sprawozdania elektroniczne) może odbywać się na dwa sposoby: OPS lub PCPR wczytuje ww. dane za pomocą modułu gsac lub przesyła je za pośrednictwem poczty elektronicznej na szczebel wojewódzki, gdzie dane zostają wczytane przez osobę upoważnioną. Moduł gsac Aplikacji SAC został przygotowany i udostępniony na szczeblu gminnym i powiatowym. Środki przyznane przez Ministerstwo w poszczególnych kwartałach dla województwa śląskiego wyniosły odpowiednio: I kwartał 2005r II kwartał 2005r III kwartał 2005r zł zł zł - 7 -

8 Wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej, które przesłały do Wydziału Polityki Społecznej noty obciążeniowe otrzymały przyznane im przez Ministerstwo kwoty. Dodatkowe środki przekazane w 2005r przez Ministerstwo z niewykorzystanych środków wynikających z przeliczenia budżetu państwa wyniosły zł zgodnie z pismem BAI-WI KK/05 oraz zł zgodnie z pismem BAI-WI KKI/05. Ubiegające się o dodatkowe wsparcie finansowe ośrodki, po przedstawieniu pisemnego zapotrzebowania oraz zatwierdzeniu go przez Wojewódzkiego Administratora SI POMOST otrzymały zgodę Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Na podstawie otrzymanych z JOPS not księgowych przekazano JOPS kwotę zł. Z powodu braku potwierdzenia notą księgową chęci otrzymania dofinansowania przez trzy JOPS na dodatkowe środki kwota 8500 zł została zwrócona do Ministerstwa. 3. Zadania Koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje pomoc społeczna) dotyczy okresu w województwie śląskim. 3.1 Cel główny Zgodnie z Koncepcją wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje pomoc społeczna) dotyczy okresu ", założono uzyskanie w latach następujących celów: monitorowania przy użyciu oprogramowania homologowanego w ramach SI POMOST przepływu środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w województwie śląskim, dalszego doskonalenia używanego dotychczas systemu przekazywania danych sprawozdawczych z ośrodków - za pośrednictwem poczty elektronicznej, Modernizacji sprzętu i oprogramowania w jednostkach, Promocji wykorzystania poczty elektronicznej, Promocji zabezpieczeń antywirusowych, Otrzymywane w ten sposób dane wykorzystywane są do: oceny sytuacji w pomocy społecznej w województwie śląskim, oceny efektywności pomocy społecznej, - 8 -

9 przygotowania wymaganych sprawozdań dla potrzeb Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, przekazania otrzymanych z ośrodków danych w postaci tzw. zbiorów centralnych do Departamentu Informatyki MPiPS Zadania Wojewódzkiego Administratora SI POMOST w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim związane z wdrożeniem Koncepcji Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego KONCEPCJI WYKORZYSTANIA, UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POMOST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH " Współpraca z Departamentem Informatyki MPiPS w zakresie zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój systemu na poziomie wojewódzkim Podjęcie współpracy z samorządem wojewódzkim w zakresie wymiany danych otrzymywanych za pośrednictwem SI POMOST Informowanie ośrodków o wysokości środków przyznanych przez MPiPS w wyniku analizy danych przekazanych przez te ośrodki Występowanie do Departamentu Informatyki MPiPS z notami obciążeniowymi umożliwiającymi otrzymanie środków przeznaczonych do przekazania ośrodkom z tytułu częściowego zwrotu kosztów przygotowania danych Przekazywanie otrzymanych z ośrodków not obciążeniowych do Biura Dyrektora Generalnego Prowadzenie analizy realizacji KONCEPCJI WYKORZYSTANIA, UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POMOST W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH ", proponowanie zmian dostosowujących jego postanowienia do zmieniającej się dynamiki wykorzystania planowanych środków Ocena jakości gromadzonych danych we współpracy z MPiPS Wykonanie rocznego przeglądu przydatności SI POMOST dla potrzeb wynikających z realizacji głównego celu Organizowanie wymiany informacji z ośrodkami pomocy społecznej nt. zgodności funkcjonowania systemu z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami użytkownika

10 Informowanie ośrodków pomocy społecznej o zmianach zasad utrzymania i rozwoju SI POMOST oraz o różnych możliwościach oferowanych przez poszczególnych dostawców oprogramowania Zbieranie danych z ośrodków pomocy społecznej i tworzenie wojewódzkiej bazy danych Nadzór nad funkcjonowaniem oraz przekazywaniem danych z JOPS za pomocą narzędzi informatycznych Dystrybucja elementów oprogramowania związanych z utrzymaniem i rozwojem SI POMOST Przygotowywanie materiałów nt. oceny ilości i jakości gromadzonych danych Prowadzenie rejestru błędów i wad wynikających z wadliwego działania aplikacji dla potrzeb rocznego przeglądu przydatności systemu Rozpoznanie i ocena istotnych cech homologowanych oprogramowań użytkowych oferowanych przez poszczególnych dostawców Prowadzenie bieżącego doradztwa i współpraca przy organizacji szkoleń Bieżąca współpraca z Ministerstwem MPiPS i dostawcami oprogramowania w zakresie wdrożenia, utrzymania i rozwoju SI POMOST Sporządzenie wykazu ośrodków, których dane spełniają wymagania MPiPS Opracowanie kwartalnych sprawozdań z procesu utrzymania i rozwoju systemu. 4. Zasady utrzymania i finansowania SI POMOST w województwie śląskim Wymienione poniżej zasady wyznaczają reguły obowiązujące zarówno użytkowników, jednostki samorządowe, administratora systemu jak i MPiPS. 4.1 JOPS mogą użytkować jedynie oprogramowanie homologowane przez MPiPS w ramach SI POMOST. 4.2 Umowy na utrzymanie i rozwój oprogramowania użytkowego w jednostkach samorządowych zawierane będą bezpośrednio przez MPiPS z

11 poszczególnymi dostawcami oprogramowania w oparciu o zasady określone w Koncepcji..." 4.3.Środki finansowe określone w Koncepcji..." będą przekazywane przez MPiPS za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w wysokości i trybie każdorazowo określonym przez Ministerstwo. 4.4 Zapewnienie sprzętu spełniającego określone przez dostawców wybranego przez ośrodek oprogramowania, serwisu technicznego i obsługi systemu jest zadaniem jednostki samorządowej. 4.5 Sprawozdania z JOPS zbierane są kwartalnie i przesyłane do bazy centralnej MPiPS za pomocą aplikacji gsac w terminach określonych każdorazowo przez MPiPS. 4.6 Pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie SI POMOST jest zadaniem wszystkich użytkowników systemu na terenie woj. śląskiego. 4.7 Podjęcie współpracy z samorządem wojewódzkim w celu przekazywania danych uzyskiwanych w ramach SI POMOST. 4.8 Opracowywanie kwartalnych sprawozdań z realizacji procesu utrzymania i rozwoju systemu informatycznego. 5. Plan finansowy utrzymania i rozwoju SI POMOST w latach 2006/2008 Opłata roczna dla WPS UW za scalanie i przesył danych do MPiPS w 2006 roku została ustalona na poziomie 2 500,00 zł (tj. 625,00 zł na kwartał). Opłata roczna dla poziomu organizacyjnego: OPS i PCPR za przesył danych (zbiór centralny) w 2006 roku została ustalona na poziomie 480,00 zł za jeden JOPS (tj. 120,00 zł na kwartał ). W roku 2006 Śląski Urząd Wojewódzki otrzyma z Ministerstwa ,00 zł do rozdysponowania dla OPS za zgodność zbiorów centralnych SI POMOST. Kwota ta zostanie rozdysponowana na podstawie not obciążeniowych przesłanych przez ośrodki. 4kw2005 1kw2006 2kw2006 RAZEM Razem 8 569,00 zł ,00 zł 9 925,00 zł ,00 zł CLK 3 505,00 zł 4 381,00 zł 4 453,00 zł ,00 zł MSK 3 144,00 zł 3 132,00 zł 2 796,00 zł 9 072,00 zł TT 1 704,00 zł 1 488,00 zł 1 428,00 zł 4 620,00 zł ZKO 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 360,00 zł INF 69,00 zł 1 116,00 zł 1 128,00 zł 2 313,00 zł INNE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

12 środki finansowe za zbiory centralne dla OPS ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł Razem CLK MSK TT ZKO INF INNE 0,00 zł 4kw2005 1kw2006 2kw2006 RAZEM wykres obrazujący kwoty przyznane przez MPiPS za ZC w rozbiciu na Dostawców Przedstawiona analiza jakości pracy OPS na podstawie której, można określić wielkość dofinansowania dla ośrodków które mają trudności z pracą w SI POMOST w województwie śląskim (wykres Analiza OPS) obrazuje że, w przeciągu czterech kwartałów na 200 OPS zbiory centralne wysłało tylko 126 OPS, oczekiwany poziom zgodności na poziomie 90% osiągnęło tylko 70. Do najczęstszych problemów w JOPS należą : Psujący się, stary sprzęt, w tym poza samymi komputerami drukarki i podtrzymywacze napięcia (UPS), Sprzęt, który jest już zbyt słaby, aby sprostać wymaganiom nowych wersji aplikacji dla JOPS Małe dyski, mała pamięć operacyjna,sprzęt komputerowy który nie nadaje się już do modernizacji, Brak fachowej kadry informatyków, którzy mogliby wesprzeć swoim doświadczeniem poszczególne jednostki, Potrzeba ciągłego szkolenia, w związku ze zmieniającą się kadrą pracowników socjalnych i zmianami w aplikacjach, Brak stałego łącza do sieci Internet,

13 Brak oprogramowania antywirusowego, Przejście z instalacji jednostanowiskowych na sieciowe. Analiza OPS ZBC otrzymano ZBC nieotrzymano ZBC zgodność pow. 90% IV kw 2005 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2006 kwartały Według przeprowadzonych analiz na roczne utrzymanie wdrożonych już systemów niezbędne jest około zł natomiast na wdrożenie pozostałych ośrodków do pracy w SI POMOST w okresie konieczne jest około zł natomiast na modernizację i koszty utrzymania systemu zł 6. Warunki konieczne dla zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy SI POMOST Warunkiem koniecznym utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w ośrodkach pomocy społecznej województwa śląskiego jest: 6.1.użytkowanie homologowanego przez MPiPS oprogramowania SI POMOST w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i dokonywanie kwartalnych przesyłów danych, 6.2 współpraca z MPiPS w zakresie zmian regulacji ustawowych dotyczących działania systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej, 6.3 współpraca z dostawcami oprogramowania w szczególności w zakresie dotyczącym zgłaszania i usuwania błędów w oprogramowaniu oraz prowadzeniu szkoleń. Opracowanie: - Administrator SI POMOST Marek Zawora

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy

Bardziej szczegółowo

Dźwirzyno, r.

Dźwirzyno, r. Informacja nt. zmian organizacyjnych w Urzędach Stanu Cywilnego w związku z wdrożeniem nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014. 1417 ze zm.) Dźwirzyno, 22.10.2015 r. Zmiany prawne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Zmiany kadrowe urzędu w świetle zmieniających się przepisów Analiza zasobów kadrowych; Informatyzacja HR i zarządzania zasobami ludzkimi

Zmiany kadrowe urzędu w świetle zmieniających się przepisów Analiza zasobów kadrowych; Informatyzacja HR i zarządzania zasobami ludzkimi enova365 Zmiany kadrowe urzędu w świetle zmieniających się przepisów Analiza zasobów kadrowych; Informatyzacja HR i zarządzania zasobami ludzkimi enova365 Agenda: 1. Technologia w dobie zmieniających się

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi elektroniczne

Nowe usługi elektroniczne 1 Zapoznanie się z nowymi formularzami dostępnymi na praca.gov.pl. Nabycie umiejętności obsługi formularzy wpływających z praca.gov.pl w Syriusz Std. Poznanie możliwości modułu praca.gov.pl w zakresie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Wprowadzenie Omówienie założeń systemu RJPS Prezentacja wybranych funkcjonalności RJPS Ankieta Wprowadzenie dane projektu Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r.

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r. DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS Na podstawie 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia błędu w systemach informatycznych

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia błędu w systemach informatycznych Procedura postępowania w przypadku wystąpienia błędu w systemach informatycznych Podmioty mogące zgłaszać problemy z działaniem systemów IT w ramach obszaru pomoc społeczna Obywatele OPS MRPIPS Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący projektu Emp@tia - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego

Kwestionariusz dotyczący projektu Emp@tia - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego Wzór kwestionariusza Kwestionariusz dotyczący projektu Emp@tia - platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania jakie mogą pojawić się podczas

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. Kwiecień 2015

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. Kwiecień 2015 Opis modułu NSO rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG Kwiecień 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej

Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej 1 Cele Systemu Informacji Oświatowej Uzyskiwanie rzetelnych danych niezbędnych do: prowadzenia polityki oświatowej oraz zarządzania oświatą, w tym procesami finansowania

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej CZĘŚĆ I: Składanie i rozpatrywanie wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO Wersja

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej. Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej. Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Zmodernizowany System Informacji Oświatowej Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 1 Plan spotkania 8:30-10:30 Rejestracja uczestników 10:30-10:40 Otwarcie spotkania 10:40-11:40

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

E Informatyk - SZYBKO, TANIO, BEZPIECZNIE!

E Informatyk - SZYBKO, TANIO, BEZPIECZNIE! Olsztyn, 10.05.2011r. Szanowni Państwo! Reprezentując firmę NetLand Sp. z o.o. pragnę Państwa gorąco zachęcić do zapoznania się z ofertą nowej, innowacyjnej usługi E-Informatyk. Jako NetLand Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Magdalena Darowska. Grupa ANTARES

Magdalena Darowska. Grupa ANTARES Aplikacje do zarządzania projektami unijnymi doświadczenia z funduszy przedakcesyjnych jako dobre praktyki do wykorzystania w projektach finansowanych przez EFS Magdalena Darowska 1. Dwa przykłady: Agenda

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim skim Anita Wierzejska Geodeta Powiatowy Powiatu Piaseczyńskiego Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. Grzegorz Stefaniak. Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. Grzegorz Stefaniak. Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Generator Wniosków Grzegorz Stefaniak Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Ministerstwo Środowiska Dlaczego Generator Wniosków? Ze względu na wymogi Komisji Europejskiej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów i lokalnej sieci komputerowej

Bezpieczeństwo systemów i lokalnej sieci komputerowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Jan Werner Bezpieczeństwo systemów i lokalnej sieci komputerowej Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z gsac Statystycznej Aplikacji Centralnej

Jak korzystać z gsac Statystycznej Aplikacji Centralnej Jak korzystać z gsac Statystycznej Aplikacji Centralnej (poziom gminy i powiatu) "Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

4) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołu głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci elektronicznego przesyłania danych;

4) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołu głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci elektronicznego przesyłania danych; UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i

Bardziej szczegółowo

Projekt Giełdy Terminów Wizja. 19 czerwca 2015

Projekt Giełdy Terminów Wizja. 19 czerwca 2015 Projekt Giełdy Terminów Wizja Michał Begejowicz Bartosz Żurkowski 19 czerwca 2015 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Opis problemu 2 3 Opis intersariuszy 3 3.1 Wewnętrzni......................... 3 3.1.1 Kadra dydaktyczna.................

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 903

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 903 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 903 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOT. WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2014 ROK DLA GMIN I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJE DOT. WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2014 ROK DLA GMIN I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM INFORMACJE DOT. WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2014 ROK DLA GMIN I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wypełniając formularz OZPS prosimy o sprawdzenie danych, które zaciągają

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach monitoringu realizacji w województwie mazowieckim Karty Dużej Rodziny w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Informacja o wynikach monitoringu realizacji w województwie mazowieckim Karty Dużej Rodziny w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Informacja o wynikach monitoringu realizacji w województwie mazowieckim Karty Dużej Rodziny w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. 1. Podstawa prawna realizacji zadania: W 2014 roku Karta

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Wg. Ustawy o ochronie danych osobowych: Dane osobowe każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel. 1.Postanowienia ogólne.

Polityka prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel. 1.Postanowienia ogólne. Polityka prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel 1.Postanowienia ogólne. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników systemu ICI Publishers Panel, którego administratorem jest

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c Firma: IT-TENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Ul. ZAKŁADOWA, nr 17, PLEWISKA, kod 62-064, Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Komputronik 1 Czy Państwa obecny produkt (produkty) spełniają

Bardziej szczegółowo