REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych."

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych. Rozdział 3. Procedury tworzenia, rejestrowania i zmian w przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach. Rozdział 4. Szkolenie oraz prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Rozdział 5. Obowiązki osób upoważnionych przez Administratora. Rozdział 6. Postanowienia końcowe. Załączniki.

2 2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin organizacji i przetwarzania danych osobowych" zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady, cele przetwarzania danych i wskazuje działania podejmowane przez Administratora oraz osoby przez niego upoważnione, w zakresie organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Michałowie. 2. Regulamin został opracowany w wykonaniu dyspozycji art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej jako Ustawa, w celu określenia zadań organizacyjnych i technicznych, realizowanych w zakresie ochrony danych przez użytkowników, ich przełożonych oraz inne osoby wskazane przez Administratora. 2 Określenia i skróty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Administrator Danych Osobowych Burmistrz Michałowa, zwany dalej Administratorem. 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej ABI osoba wyznaczona przez Administratora, w rozumieniu art. 36 ust. 3 Ustawy. 3. Administrator Systemu Informatycznego, zwany dalej ASI osoba wyznaczona przez Administratora, pracownik odpowiedzialny za wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Michałowie. 4. Osoba upoważniona, zwana dalej użytkownikiem osoba posiadająca upoważnienie nadane przez Administratora lub osobę wskazaną przez niego i uprawniona do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w upoważnieniu. 5. Przełożony użytkownika, zwany dalej przełożonym kierownik referatu, osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez podległych mu pracowników.urzędu Miejskiego w Michałowie. 6. Urząd Miejski w Michałowie zwany dalej Urzędem. 7. Dane sensytywne dane w rozumieniu art. 27 Ustawy, podlegające szczególnej ochronie. 8. GIODO Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 9. Zarządzenie Burmistrza Michałowa w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, zwane dalej Zarządzeniem. 3

3 3 1. Administrator może upoważnić osoby zatrudnione w Urzędzie do wykonywania określonych czynności, znajdujących się w zakresie zadań Administratora. 2. Kontrola prawidłowości wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, należy do Administratora. Rozdział 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. 2. Cel, o którym mowa w ust. 1, należy osiągać przy zachowaniu szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane dotyczą Zasadą obowiązującą w Urzędzie jest zachowanie przez użytkowników w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania. 2. Możliwość wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach lub kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych nakłada na użytkowników i ich przełożonych obowiązek zapewnienia danym skutecznej ochrony. 3. Przesyłanie danych osobowych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub transmisji danych w sieci publicznej wymaga wykorzystania odpowiednich urządzeń i przedsięwzięć zapewniających poufność i integralność ich przekazu. 4. Kopiowanie danych osobowych oraz wykonywanie wydruków jest zabronione, chyba że konieczność ich sporządzania wynika z nałożonych na użytkownika obowiązków i dozwolona jest przepisami prawa Przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane wyłącznie przez osoby, które spełniają wymagania zawarte w art. 37 Ustawy. 2. Procedury nadawania (wycofywania) w Urzędzie upoważnień do przetwarzania danych osobowych obejmują: a) złożenie przez przełożonego wniosku o nadanie (wycofanie) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; b) podpisanie przez osobę ubiegającą się o nadanie upoważnienia, oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy zasad przetwarzania danych oraz sposobów ich zabezpieczania, obejmującej także okres po ustaniu stosunku pracy; c) nadanie przez Administratora lub osobę przez niego wskazaną, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 3. Regulamin zawiera także załączniki, które stanowią:

4 4 a) załącznik nr 1 wzór wniosku przełożonego o nadanie (pozbawienie) lub zmianę upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; b) załącznik nr 2 wzór oświadczenia osoby ubiegającej się o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; c) załącznik nr 3 wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 4. Kopie upoważnień oraz inne dokumenty, o których mowa w ust. 2, przechowuje ABI. 5. ABI prowadzi kontrolę realizacji obowiązku, o którym mowa w ust Pomieszczenia lub ich część, w których przetwarzane są dane osobowe tworzą obszary przetwarzania danych osobowych w Urzędzie. Przebywanie osób nieuprawnionych w tych obszarach jest ograniczone i odbywać się może tylko w obecności użytkowników i za zgodą przełożonych. 2. Administrator zapewnia ochronę obszarów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie, według zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia. 3. Do obszarów podlegających szczególnej ochronie Administrator zalicza serwerownię oraz pomieszczenia, w których przetwarzane są dane sensytywne. Rozdział 3 Procedury tworzenia, rejestrowania i dokonywania zmian w przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach Tworzy się zbiory danych osobowych przez nadanie danym osobowym odpowiedniej struktury, dostępnej według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw danych jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. 2. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się metodą: a) papierową, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy; b) informatyczną, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2) Ustawy; 3. Zgodnie z potrzebami realizacji zadań służbowych, przełożeni użytkowników tworzą zbiory lub wnioskują o ich wycofanie (zmianę), według następujących reguł: a) nazwa zbioru powinna odzwierciedlać cel przetwarzania danych i być zgodna z nazewnictwem stosowanym w przepisach prawa; b) należy wskazać podstawy prawne do przetwarzania danych; c) należy określić sposób i miejsca przetwarzania danych oraz użytkowników; d) należy przekazać informację ABI w celu określenia poziomu bezpieczeństwa systemu, w którym przetwarzane są dane; e) należy zapewnić ochronę danym osobowym.

5 5 9 Przełożeni użytkowników mają obowiązek zgłaszania ABI aktualnych wykazów zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez podległych im pracowników Administrator ma obowiązek zgłosić zbiór danych do rejestracji w GIODO, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 43 ust. 1 Ustawy. 2. Przełożeni mają obowiązek wypełnienia wniosku zgłoszenia zbioru do rejestracji i przekazania go ABI. 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1025). 4. Dane osobowe w zbiorze można przetwarzać od momentu zgłoszenia go do GIODO pod warunkiem, że zbiór nie zawiera danych sensytywnych. Zbiór zawierający dane sensytywne można przetwarzać po potwierdzeniu przez GIODO jego zarejestrowania. Rozdział 4 Szkolenie oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych Każda osoba przed rozpoczęciem przetwarzania danych ma obowiązek zapoznania się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przełożony zobowiązany jest umożliwiać podwładnym zapoznanie się z tymi przepisami. 2. W przypadku wdrażania w Urzędzie nowych procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych, Administrator na wniosek osób, o których mowa w 15 ust 3, może polecić zorganizowanie dodatkowych szkoleń dla wskazanych przez przełożonych grup użytkowników. 3. Szkolenia, o których mowa w ust. 2 organizuje ABI. 12 Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie obejmuje: 1. Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ; 3. Regulamin organizacji i przetwarzania danych osobowych. 13

6 6 1. W procesie przetwarzania i ochrony danych osobowych prowadzi się następujące ewidencje i wykazy: a) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych b) Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programów zastosowanych do ich przetwarzania ; c) Wykaz pomieszczeń tworzących obszary przetwarzania danych osobowych. 2. Ewidencję i wykazy, o których mowa w ust. 1, prowadzi ABI w formie elektronicznej lub papierowej Ewidencja, o której mowa w 13 ust. 1 lit. a), zawiera: a) imię i nazwisko użytkownika; b) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia; c) nazwę komórki organizacyjnej; d) identyfikator użytkownika. 2. Wykaz, o którym mowa w 13 ust. 1 lit. b), zawiera: a) nazwę zbioru danych; b) nr rejestru GIODO; c) sposób przetwarzania; d) nazwę programu użytego do przetwarzania w systemie; e) nadany poziom bezpieczeństwa; f) nazwę komórki organizacyjnej, w której przetwarzane są dane. 3. Wykaz, o którym mowa w 13 ust. 1 lit. c), zawiera: a) nazwę komórki organizacyjnej; b) nazwę zbioru danych c) numer pomieszczenia. Rozdział 5. Obowiązki osób upoważnionych przez Administratora Administrator wykonuje zadania z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy. 2. Administrator stosuje środki techniczne i przedsięwzięcia organizacyjne zapewniające skuteczną realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w Urzędzie Zadania organizacji, koordynacji, kontroli i nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie wykonuje ABI na podstawie upoważnień nadanych przez Administratora lub osobę przez niego wskazaną. 2. Do zadań ABI należy:

7 7 a) koordynowanie przedsięwzięć kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych; b) nadzorowanie sposobu wykonywania zadań przez osoby, o których mowa w ust. 3, oraz osobę pełniącą funkcje ABI; c) cofanie, ograniczanie lub niewyrażanie zgody na przyznanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych osobom niespełniającym warunków, o których mowa w 6 oraz sprawcom zdarzeń, o których mowa w 5 ust. 5 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, będącej załącznikiem nr 2 do Zarządzenia; d) przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych Administratora; e) opiniowanie umów dotyczących udostępniania lub powierzenia przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym lub osobom, które nie są pracownikami Urzędu; f) organizowanie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych dla osób, o których mowa w 15 ust Administrator realizuje czynności techniczne związane z zapewnieniem skutecznej ochrony danym osobowym przetwarzanym w Urzędzie. 2. Do Administratora należy: a) wydawanie (wycofywanie) lub zmiana upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 37 Ustawy; b) prowadzenie ewidencji i wykazów, o których mowa w 13; c) zgłaszanie lub aktualizowanie zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO zgodnie z art. 40 i art. 41 Ustawy; d) decydowanie o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego, zgodnie z art. 47 Ustawy; e) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań w Urzędzie w zakresie zgodności z prawem, celowości, poprawności i adekwatności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 26 Ustawy; f) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania w Urzędzie zadań określonych w dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych poprzez inspirowanie działań ABI; g) prowadzenie korespondencji z GIODO w imieniu Administratora h) zapewnienie technicznego zabezpieczenia i wyposażenia pomieszczeń i obiektów, które tworzą obszary przetwarzania danych ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w 20 ust. 2 lit. c) e) Polityki bezpieczeństwa stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia. 3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wykonuje się na wniosek ABI lub właściwego Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu ASI realizuje czynności techniczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

8 8 2. Do zadań ASI w szczególności należy: a) dostosowywanie systemów do wymogów prawa, o których mowa w 22 ust 2; b) w porozumieniu z ABI, planowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych i technicznych elementów bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach; c) zapewnienie sprzętu i oprogramowania systemów, odpowiadających normom przewidzianym dla poziomów bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach; d) nadzorowanie technicznego zabezpieczania i odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń, w których znajdują się serwery. 3. Do zadań ASI w szczególności należy: a) administrowanie systemami, w których przetwarzane są dane osobowe; b) dostosowywanie systemów do wymogów prawa, o których mowa w 22 ust 2; c) w porozumieniu z ABI, planowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych i technicznych elementów bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach; d) zapewnienie sprzętu i oprogramowania systemów, odpowiadających normom przewidzianym dla poziomów bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach; e) nadzorowanie technicznego zabezpieczania i odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń, w których znajdują się serwery. f) przyznawanie użytkownikom identyfikatorów i przyznawanie im uprawnień, które wynikają z nadanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; g) instalowanie, aktualizowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz urządzeń, o ile czynności te nie są wykonywane przez upoważnionych przedstawicieli dostawcy systemu na podstawie zawartej umowy; h) instalowanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego; i) reagowanie w przypadku naruszenia bądź powstania zagrożenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie; j) tworzenie, rejestrowanie, przechowywanie i archiwizowanie kopii zapasowych baz danych osobowych; k) przygotowywanie urządzeń, dysków i innych elektronicznych nośników informacji, zawierających dane osobowe, do likwidacji, przekazania innemu podmiotowi, konserwacji lub naprawy; l) przekazywania do ABI opisów struktur zbiorów danych, schematów przepływu danych pomiędzy systemami, zawartości poszczególnych pól informacyjnych w aplikacjach oraz wszelkich zmian w tym zakresie; m) zakładanie, modyfikacja lub usuwanie baz danych w systemie oraz realizowanie migracji danych pomiędzy nimi; n) natychmiastowe informowanie ABI o zdarzeniach, o których mowa w lit. i); o) wykonywanie bieżącej konserwacji i przeglądu systemu; p) uaktualnianie kont i uprawnień użytkowników systemu w porozumieniu z ABI Kierownicy referatów są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w podległych im komórkach organizacyjnych w zakresie upoważnień nadanych przez Administratora. 2. Do zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy: a) decydowanie o udostępnianiu danych osobowych, zgodnie z art. 29 Ustawy; b) wnioskowanie o rejestrację (aktualizację) zbiorów w GIODO - wypełnianie wniosków zgłoszenia; c) przedkładanie ABI wniosków o nadanie (wycofanie) lub zmianę upoważnień do

9 9 przetwarzania danych osobowych dla pracowników i innych osób; d) zachowanie szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie art. 26 Ustawy oraz zapewnienie kontroli wprowadzania i przekazywania danych, zgodnie z art. 38 Ustawy; e) zabezpieczanie danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych; f) udzielanie informacji, o której mowa w art. 24, art. 25 oraz art. 32 ust. 1 pkt. 1 5 a Ustawy oraz uzupełnianie, uaktualnianie lub prostowanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy; g) zawieranie umów dotyczących udostępniania lub powierzenia przetwarzania danych osobom i podmiotom zewnętrznym, zgodnie z art. 31 Ustawy; h) wskazywanie osoby wykonującej w komórce organizacyjnej czynności administracyjne związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych; i) przekazywanie ABI wykazu zbiorów danych i programów zastosowanych do ich przetwarzania oraz lokalizacji obszarów ich przetwarzania; j) w porozumieniu z ABI rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych; k) na żądanie Administratora lub osoby przez niego upoważnionej przeprowadzenie okresowych analiz ryzyka dla poszczególnych systemów i na tej podstawie przedstawianie Administratorowi propozycji w zakresie stosowania środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzania danych. 3 Osoby, o których mowa w ust. 1, realizując zadania w imieniu Administratora współpracują z ABI, ASI oraz innymi osobami upoważnionymi przez Administratora. 20 Kierownik Kadr zobowiązany jest do przekazywania ABI informacji dotyczących osób biorących udział w procesie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie. Informacje te zawierać powinny: a) zmiany w nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy; b) zmiany miejsc świadczenia pracy; c) oddelegowanie lub przeniesienie pracownika do innej jednostki organizacyjnej; d) przebywania na urlopie macierzyńskim lub urlopie bezpłatnym powyżej miesiąca; e) przebywanie na zwolnieniu lekarskim powyżej miesiąca; f) zmiany kierowników referatów Osoby upoważnione przez Administratora do podpisywania umów z osobami lub podmiotami, o których mowa w 1 ust. 2 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia, zobowiązane są do umieszczania postanowień umownych, gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie. 2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą udostępniania lub powierzenia danych do przetwarzania i zawierają: a) określenie przedmiotu i celu umowy;

10 10 b) zobowiązanie zleceniobiorcy do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych; c) zobowiązanie zleceniobiorcy do przestrzegania procedur, o których mowa w 6; d) oświadczenie zleceniobiorcy dotyczące dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie przetwarzania danych osobowych do wymogów rozporządzenia, o którym mowa w 22 ust. 2; e) zapewnienie zleceniodawcy nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych; f) określenie kar umownych za nieprzestrzeganie zapisów umownych; g) możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia omijania przez zleceniobiorcę przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych. Rozdział 6 Postanowienia końcowe. 22 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024); 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1025). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. Nr 94, poz. 923).

11 11 Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i przetwarzania danych osobowych... (pieczęć komórki organizacyjnej) Michałowo, dn.... Burmistrz Michałowa W N I O S E K Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w n i o s k u j ę o nadanie /pozbawienie/zmianę/* Pani /Panu/*...stanowisko służbowe.. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Michałowie z powodu: /przyjęcia do pracy, przejścia na inne stanowisko, zwolnienia z pracy, zmiany uprawnień, lub innego - jakiego/*: Upoważnienie wydaje się na okres: /stały/czasowy do dnia/* Zakres przetwarzania danych osobowych... /zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, wprowadzanie, przechowywanie, zmiana, usuwanie, udostępnianie/* 2. Nazwa zbioru danych osobowych: Sposób przetwarzania danych osobowych: /papierowy/ informatyczny/* 4. Obszar przetwarzania danych osobowych / nr pokoju/ Uprawnienia obejmują przetwarzanie danych sensytywnych /art. 27 Ustawy/ /tak/nie/* 6. Osoba została zapoznana z przepisami o ochronie danych osobowych: /tak/nie/*... (przełożony osoby ) /* niepotrzebne proszę skreślić

12 12 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji i przetwarzania danych... (imię i nazwisko osoby)... (stanowisko i nazwa komórki organizacyjnej) O Ś W I A D C Z E N I E Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznała(e)m się z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania: 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), 3. Procedur dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych, określonych w zarządzeniach Administratora Danych Osobowych. Jednocześnie oświadczam, że: a) zapewnię ochronę danym osobowym przetwarzanym w Urzędzie Miejskim w Michałowie, a w szczególności zabezpieczę je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, b) zachowam w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy, wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, c) natychmiast zgłoszę przełożonemu i Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji, stwierdzenie próby lub faktu naruszenia ochrony lub bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe.... (podpis osoby ubiegającej się o dostęp) Michałowo, dnia Oświadczenie wypełnia osoba, która wykonując swoje obowiązki musi posiadać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Michałowie. Oświadczenie jest zgodne z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

13 13 Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji i przetwarzania danych Michałowo, dnia Pan/Pani zatrudniony/a w Urzędzie Miejskim w Michałowie na stanowisku.. UPOWAŻNIENIE Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) u p o w a ż n i a m Pana/Panią do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych, określonych w zakresie obowiązków z dnia Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, ma Pan/Pani obowiązek zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Niniejsze upoważnienie: 1) zostało wydane na czas 2) może być w każdym czasie cofnięte, 3) wygasa z dniem rozwiązania stosunku pracy z upoważnionym pracownikiem. Otrzymuje:. Do wiadomości: 1) Sekretarz Gminy 2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych. załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn.2.07.2008r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28 lutego 2011 r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN. organizacji i przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1848/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2009 r. REGULAMIN organizacji i przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Ogólne

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25 Burmistrza Kolonowskiego Z roku

Zarządzenie nr 25 Burmistrza Kolonowskiego Z roku Zarządzenie nr 25 Z 15.04.2011 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Wg. Ustawy o ochronie danych osobowych: Dane osobowe każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

2. Administratorem Danych Osobowych w SGSP w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Rektor-Komendant SGSP.

2. Administratorem Danych Osobowych w SGSP w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Rektor-Komendant SGSP. ZARZĄDZENIE NR 34/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w SGSP w ramach wdrożenia kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 224/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 224/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 224/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PO PIERWSZE RODZINA Rozdział 1 - Postanowienia ogólne. 1 1. Zasady ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Po pierwsze rodzina zwane dalej Zasadami określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr.~ ~2015

Zarządzenie nr.~ ~2015 Zarządzenie nr.~ ~2015 Starosty Ko~cierskiego d ') Q..lU.Cl.VIiOv 2015 z n1a 11.4 ;- r. w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Starostwie. Powiatowym w Kościerzynie. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/56/08 ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka Nr 169/2016 z dnia 20 maja 2016 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Kontrolę w dniach 16-17 marca 2009r. przeprowadziła: Pani Monika Kondratowicz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 S P I S TREŚCI I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA...4 Pojęcia podstawowe...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Kaszczorze.

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Kaszczorze. Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Kaszczorze. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Ustawa z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Spis treści 1. Podstawa i cel Polityki... 2 2. Definicje i terminy użyte w Polityce... 3 3. Administrator Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność...4 4. Personel ADO... 6 5. Powierzanie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

osobowych i ich zbiorów stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

osobowych i ich zbiorów stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 13/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Polska Fundacja Przeciwko Nepotyzmowi, ul. 11 Listopada 22, 05-070 Sulejówek Data wejścia w życie: 02 lipca 2015 r. 1. Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY nr. z dnia. na koordynację i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

3. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17.02.2012r.

REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17.02.2012r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów.

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. 1 i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4) Gabinet zastępcy dyrektora i pedagoga 2 osoby znajdujący się na I piętrze budynku

4) Gabinet zastępcy dyrektora i pedagoga 2 osoby znajdujący się na I piętrze budynku Załącznik nr 1 do,,polityki bezpieczeństwa Wykaz pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, w których przetwarza się dane osobowe, oraz osoby mające prawo wglądu do danych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman Bezpieczeństwo informacji Opracował: Mariusz Hoffman Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

D R U K I I Z A Ł Ą C Z N I K I

D R U K I I Z A Ł Ą C Z N I K I D R U K I I Z A Ł Ą C Z N I K I Spis druków Druk nr 1 Druk nr 2 Druk nr 3 Druk nr 4 Druk nr 5 Druk nr 6 Druk nr 7 Druk nr 8 Druk nr 9 Ewidencja osób upoważnionych do pobierania kluczy od pomieszczeń przetwarzania

Bardziej szczegółowo

w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**......

w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**...... Załącznik Nr 1 do Polityki Administrator Bezpieczeństwa Informacji w/m w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**... upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w: Wodzisław,. (nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach z dnia 08 grudnia 2016 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wągrowiec Rozdział I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w Warszawie, w dniu.. 2015 r. pomiędzy: Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE z dnia 31 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE z dnia 31 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2016 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w projektach unijnych w Urzędzie Gminy Łęczyce Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora IFiS PAN nr 5/2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 33573/2013 Prezydenta Miasta Radomia Z dnia 14 marca 2013 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Urzędu Miasta Kościerzyna

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Urzędu Miasta Kościerzyna Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Właściciel dokumentu Sławomir Szkobel.....................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w STAROSTWIE POWIATOWYM w ŻYWCU. Rozdział I. Postanowienia ogólne, definicje

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w STAROSTWIE POWIATOWYM w ŻYWCU. Rozdział I. Postanowienia ogólne, definicje Załączniki do Zarządzenia Nr 73/2015 Starosty Żywieckiego z dnia 03 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w STAROSTWIE POWIATOWYM w ŻYWCU Rozdział I Postanowienia ogólne, definicje 1 1.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO REJESTRU KLIENTÓW HOTELOWYCH sp. z o.o.. Art. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO REJESTRU KLIENTÓW HOTELOWYCH sp. z o.o.. Art. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Regulaminu KRKH sp. z o.o. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO REJESTRU KLIENTÓW HOTELOWYCH sp. z o.o.. Art. 1 Postanowienia ogólne Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora PP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/11/2014) SPIS TREŚCI Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych I Definicje... 2 II Źródła wymagań... 3 III Cel...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE OGÓLNE

SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE OGÓLNE SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE OGÓLNE O prawidłowym systemie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie można mówić wtedy, gdy dopełniane są wszystkie obowiązki administratora

Bardziej szczegółowo

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami. Załącznik nr 4 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji DECYZJA Nr 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Załącznik nr 3 do Regulaminu Funkcjonowania Biura Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Polityka bezpieczeństwa określa sposób prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie Gniezno, dnia 6 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie w sprawie: polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Na podstawie art. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Załącznik Nr [14] do Umowy Operacyjnej Pożyczka /Pożyczka dla Start-upów nr [*]

Strona 1 z 8. Załącznik Nr [14] do Umowy Operacyjnej Pożyczka /Pożyczka dla Start-upów nr [*] Załącznik Nr [14] do Umowy Operacyjnej Pożyczka /Pożyczka dla Start-upów nr [*] POROZUMIENIE w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej nr.. Instrument

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE JACEK TURCZYNOWICZ YACHTING JACEK TURCZYNOWICZ ul. Gen. Józefa Zajączka 23/22, 01-505 Warszawa NIP: 1231056768, REGON:

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU Załącznik Nr 1 ZATWIERDZAM do Zarządzenia Nr 1492/2016 Prezydenta Miasta Radomia Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2016 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE II. CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

I. PODSTAWY PRAWNE II. CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I RĘCZNYM W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ICH ZBIORÓW przyjęta do stosowania w Zespole Szkół w Pisarzowej I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Poraj z dnia 26 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Poraj z dnia 26 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 40.2016 Wójta Gminy Poraj z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Poraj Na podstawie art.33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o kursach

Szczegółowe informacje o kursach Szczegółowe informacje o kursach Adresaci: Cele: Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO) Przekazanie uczestnikom informacji dotyczących wymagań prawnych stawianym jednostkom

Bardziej szczegółowo