Obwieszczenia sqdowe OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obwieszczenia sqdowe OKRĘGOWY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Oplata pocztowa Ułs ;; l.: ;,,!i) r:fczahem. Nr. 4 Łódź, 10 Stycznia 1946 roku Rok XXIV! ONITOR POLSKI OZIE.III: IJIZł:DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI EJ Redakcja, Administracja I Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 102-a, tej Oddział Redakcii w Warszawie: Pierackiego 11, tel Prenumeratę "Monitora Polskiego" przyjmują wszystkie oddz ialy P.A.P.. KRAKOW, Rynek Kleparski 4; KATOW lee,.jana 11; POZNAŃ, Pierackiego 8; BYDGOSZCZ, Libella 4; LUBLIN, Spokojna 4. KIELCE, Focha 39; TORUŃ, Łazienna.1;. KOSZALIN, Czerwonej Armii 49; SOPOT. ul. Książąt Pomorskich 4/6; WROCŁAW, Widawska 30; OLS; TYN, l go Maja l; BIAŁYSTOK, Grottgera 2. Konto czekowe 130 P.K.O. Łódź "Monitor Polski" oraz Bank "Społem", oddział w Łodzi, konto 59. ze: TREŚC DZIAŁU URLEDOWEGO: Zarządzenia Władz Naczelnych Poz. 5. Obwieszczenie Mill.błra Skarbu oz clnia 10 grudnia 1945 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi. Poz. 6. Zarządzenie Mlnistra Pracy i Opieki Społecznej z dnia H grudnia 1945 r. o nadaniu układowi zbiorowemu ~racy z dnia 17 lipca 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dła zawodu kelnerskiego na obszarze m. st. Warszawy. DZIAł. Za'rzadzenia Władz ORZł;DO WY WIESZ(:ZENIE Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1945 r. Naczelnych. tutalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi. ' Na podstawie art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężne go z zagranicą oraz obrotu zagrani;. cznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz.. D.RP. Nr 86 z r. 1938, poz. 584), zmienionego dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. (Dz. U. R P. Nr 87 poz. 549), odwołuję uprawnienia agentów dewizowych udzielone Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Handlowemu w Warszawie i Bankowi Związku Spółek Zarobkowych dekretami moimi z dnia lo-go sierpn:a 1945 r. i równocześnie ogłaszam następującą dalszą list~ przedsiębiorstw bankowych. którym nadane zostały uprawnien a banku dewizowego w zakresie ustalonym w 1 ust. (2) i (6) oraz. 8 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. (Dz. U.RP. Nr ~7, poz. 419). zmienionego rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 r. (Dz. U.RP. Nr 7, poz. 40): 1) Bank Gospodarstwa Krajowego, 2) Bank Handlowy w Warszawie, 3) Bank Związku ' Spółek Zarobkowych. M inister Skarbu K. Dąbrowski. 6. ZARZĄDZENIE Minish'a Pracy j Opiekj Spoieczn'!j z dnia 15 grudnia 1945 r. o nadaniu układowi zbiorowemu pracy z dnia 17 i!pca 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dla zawodu kelnerskiego na obszarz.e m. st. Warszawy. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy (Dz. U. R P. Nr 31, poz. 242) i rozporządzen : a Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. (D: U. R P. Nr 40, poz. 316) zarządzam.co następuje: 1. Układowi zbiorowemu pracy, zawartemu w War Szawie' w dniu 17 lipca 1945 r., nadaję mocpowszechnie obowiązującą dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. st. Warszawy. Tekst powyższego układu został ogłoszony przy obwieszczeniu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1945 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 69). 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w tycie z HnieJDo oałoszenia. Minister p..r~cy i Opieki Sp'ołeczt\ei IJ.. Stanczyk.' Obwieszczenia sqdowe POSTĘPOWANIE SPADKOWE S_~D OKRĘGOWY W WARSZAWIE Wydział Hipoteczmy Sądu Okręgowego w Warszawie obwieszcza, że po śmierci Stanisława Patka,wspólwła.ści. ciela nieruchomości warszawskich Nr 501 /592 i 3940 Praga oraz "Willa Adamówka A" w powiecie warszawskim, toczy się postępowanie spadkowe. Termin zamknięcia postępowa. nia spadkowego wyznacza się na dziej 1, następujący po upływie sze ś ciu miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia w Monitorze Polskim, w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okr~go\vego w Warszawie, KapucYllska 6, dokąd za_ interesowani winni zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. K-1443 Wydział Hipoteczny Sądu Okręgow eg o w War;la",ie ohwieszcza, że po śmierci. Stanisła wa Kukieła, mając ego pra wa do połowy placu Nr 9, ureg ul owanego w ksi-:dze " Koi 0T1'ia Lohódówka" IW 2951) toczy się postępowanie spacłkow", - 'I er, min zamknięcia post ę powan i a spadkowego \\'yznacz ~ ~ic; na dzieli, następujący po upływie sześciu mi es ięcy od d~ly pierwszego ogłoszen ' ia w "Monito Tze Po lskim". w kancelarii Wydziału Hipot eczn ego Sądn Okrc:gowego w Warszawie. KaJlll e~ (Iska 6. do kąd ~ain t ere.sowani winni zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji \-1089 S~D GRODZKI W PIOTRKOWIE Oddział H if.ole,.. wieszcza, że po ni <f. 1 \.,. ły postę})o'wani: : "palik", 1. Stanisł a w ie Be,> 'Piotrkowie, oznaczonej Nr hipotecznym 555; 2. Janie Zmorz:ysklO, współwłaściciel u nieruchomości w mie ś ci e Sulejowie, oznaczonej Nr hipotecznym 64; 3. Surze Dłużnowskiej, współwłaścicielce ntel'uchol11o~ ści w Piotl'lwwie, oznaczonej Nr hipotecznym 671 i 899; 4. Malce Ryngol't, współwłaścicielce n ie ruchomo ś ci w Piotrkowie, oznaczonej Nr hipotecznym 395; 5. Malgorzacie - Franciszce Wróblewskiej, właści c ie lce ni eruch omości w Piotrkowie, oznaczonej Nr hipotecznym 201; 6. Henryce Chyrosz, współwła ś cicieice dwóch nieruchomości w Piotrkowie, oznaczonych Nr Nr hip. 138 i 516; 7. Aleksandrze Pańskim, jako wspó h\' ła ś cic'ielu nieruchomości w Piotrkowie, oznaczonej Nr hipotecznym 500; 8. Wincentym Kasprzykowskim, jako wspó łwła ścicielu nieruchomo ści w Piotrkowie, oznaczonej Nr hipotecznym 365 i ' 9. Elżbiecie Kasprzykowskiej, jako nieruchomo ś c i ' w Piotrkowie, oznaczonej 365. wspólwłaścicielce Nr hipotecznym Termin zamknięcia. powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzieli 15 lipca 1946 roku, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić w kancelarii tutejszego Oddziału Hipotecznego pod skutkami prekluzji, przewidzianymi wart. 131 Ust. Hipot. 2-KA-17 UZNANIE ZA ZMARŁEGO I STWIERDZENIE FAKTU śmierci S~D OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE Sąd Okręgowy w Piotrkowi4' wzywa niewiadomą z miejsca pobytu Esterę z Zylbel'szaców D ymantową, urodzoną w 1906 r. w Brzeźnicy, córkę Ajzyka i Chai z Birencwaj gów, maiż. Zylberszac, aby stawiła ' się do Sądu w terminie 6 miesięcznym od daty wydrukowania niniejszego obwies~ ( zenia, gdyż po upły"";.e tego terminu uznaną zostanie ża zmarłą. (Co.203/45). KA-22 MAJĄTKOWE UMOWY MAŁŻEi\lSKIE SĄD GRODZKI W TARNOWSKICH-GÓRACH W tu1ejszym rejestrze małż eńs 'kich praw maj.ą, t lkowych, s hrona 372,w;pisano dn. 7 grudnia 1945 r. odnośni e do małżonków Augustyna Kilimka, kupca i Wł adysławy z domu Kur,z3""ów z Tar.nowskidl-GÓr, że umolwą z dnia 16 listopada 1945 r. wykluczono prawo męża do zarządu uż)'itkowania łe:r.a,tiliej&zego i p;{.zy~złego majllltku żony.,. / KA-23 U N l E W A Z N I E N I E U T RA C J N Y C łj, TYTUŁOWNA OKAZICIELA I WZBRONIENIE WYPŁAT S~D OKRĘGQWY W KIELCACH Postanowieniem zapadłym w dniu 27 lipca 1945 roku Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie Matyldy Nassalskiej I Kielc postanowił: wlbronić wszelki ch wypłat tudzież dokonywania jakichkolw iek tranzakcji t y si ą cem trzystoma akc.iam i Sp ó łki Akcyjnej "Wapno i Kamieniołomy" w Jaworzni, nominalnej wartośc i 100 zł każda, oznaczonymi numer ami kolejnymi od Nr S31 do Nr W związku z powyższ)-m S ąd Okręgowy w Kielcach wzywa wszyst.kich zainteresowanych, roszczących sobie praiwa do któregokolwiek z tych tytułów, aby w ciągu dwu lat, lic'zą~ od daty pierwszego ogłoszenia, złożyli w Sądzie Okręg'owym tytuł, lub zgłosili sprzeciwy z powołaniem się,na Nr sprawy I.2 Co 22/4,). K-1385 S.'\D GHODZKI W LUBLIŃCU Piotr Ła 'kola, zamic;'y.kaly w Czę s tochowie, ul. Dąhro1'rsk iego t t. wni ós ł o w ywo łan ie 192;) s:t;tl.lk a.kcyj na okazicieia, po In.1I00 m a rl'k niemieckich sztuka, Towarzystwa A1kcyjnego, : G'.rlloś l qs.k i e Znklany Drz("wne w Lublil1cU" nu og61ną kwfló t ę t9.~;) t1. 0()t1 marek niemieckich z roku " 'i crzycieli wz.glt;dnie ll prawnionych, wzgl ę dnie pos'iadaczy akcyj. \\' z gl~dnie osoby. ro szezące sobi e prawa do własno<" śe i wyż e j wylilien io.n\'(:h akcyj wzywa się, by n a jpóźn ie j w ter. minie 2R czerwcfi t9~(i, godz. 10 zgłosili swoje prawa i przedłoż y l i o dno.~ n e nkcje. \V IHzeciwnyrn bo>\viem razie zostan:t z ich prłwami wyk'luczeni a a.kcje pozba,wionc mocy. (III. Co. R7Wil. KA--t ~ l,\ S.~D OKRĘ;GOWY W LVllhi Dnia 22 sierpnia 1945 roku do Rejestru H andlowego p(ld Nr 40 d z iał B. wpisano "Weba, spółka z ograniczoną odpo : wiedzialnością ". Łódź, ul. Kiliński e go 128. Prowadzenie tkal., ni i skręcalni wyrobów w e łnianych, baw e łniany c h i jedwab~ nych. Kapita:! zakładowy, całkowicie wpłacony do kasy spól-. ki, wynosi zł i dzieli się na 40 udział ów po zł udzl i ał. Każdy ze spólników może posiadać dowolną ilo ś ć udz ia~ ł ó w. Z arząd stano wi ą: Zygmunt Chojnacki i Stefan Kucza. Każdy z nich samodzielnie ma prawo repl'ezentowaćspółkę i podpisywać w jej imieniu pod stemplem firmowym. Akt spółki został sporządzony przed Notariuszem Neymarkiem w Łodzi 13 sierpnia 1945 roku repert. Nr 4023/45 1'. Czas trwania spółki nieogl'aniczony. K-2704 Dnia 27 sierpnia 1945 roku do Rejestru Ha,ndlowego pod Nr 33 dz.i':ił A wpisano: "Mars, Stanisław Pyszel i Sp ółk a, Łódź, ul. śródmiejska 22. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie mechanicznej fabryki pońozoch. Spólnikami są: Stanisław Pyszel, Marceli Kuperman, Józef Lewiński i Ma. rek Pines. Spółka jawna. Czas trwania spółki określony został do dnia 31 grudnia 1947 roku. Do składania o ś wiadczeli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdzia. łanie dwóch którychkolwiek spólników, natomiast cświadcz~ nia zwrócone do spółki tudzież doręczenia pism będą dokonywane wobec jednego tylko spólnika. K-2824 Dnia 30 sierpnia 1945 roku do Rejestru Ha'ndlowego pod Nr 36 dział A. wpisano: "Restauracja (Hellada) wł. ' Władysław Dylewski. Łódź, ul. Piotrkowska 307. Włady. sław Dylewski. K-2821 ~IIIIUlłllllllllllllll ' '.1 II' = DO OB. OB. PRENUMERATOROW; _ I CZYTELNIKÓW - W związku z powiększeniem objętości i zwięk = szeniem liczby wydań w mies,iącu ł ceny prenu- = meraty i pojedyńczych e~zemplarzy "Monitora. = - Polskiego" uległy z dniem 1 stycznia 1946 r. - następującej zmianie: = Prenumerata miesięczna - zł : = Cena poj. egzemplarza - z1. 8. = ; Cena podwójnego egzemplarza - zł. 15. ~ Prenumeratę prosimy wpłacać na konto - _ Nr 130. PKO, Łódź. '"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII;

2 MONITOR POLSKI - Dnia 10 stycznia 1946!'., Nr 4 Dnia 30 sierp.nia 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 34 dział A. wpisano: "Przedsiębiorstwo - Transportowo _ Ekspedycyjne H. Hankiewicz i Z. Albinowski". Ł ó dź, ul. Kildńskiego 83. Przewóz, transportowanie i ekspedy~ja wszelkiego rodzaju towarów. S]lÓlnikami są: Henryk Hankiewicz i Zygmunt Albinowski. Sp ó łka Jawna. Czas trwania spółki nieograniczony. Weksle, czeki, pełnomoc:nictwa, w.szel. ltliegorodzaju zobowiązania, oraz a,kty i umowy podpisują obaj zarządcy łącznie. Natomiast inne sprawy załatwia i od nośne dokumenty podpisuje każdy ze spólników samodzielnie. K-2825 D.nia 80 eierpnia 1945 roku do Rejeetru Handlowego pod Nr 35 dział A. wpisano:,,(tekstyl) wł. Wiktor Kuz,,"n". Łódź, ul. Klonowa Nr 15-a. Hurtowa sprzedaż manufaktury, tr~kotaźy i gala>nterii, Wiktor Kuzan. K Dnia 30 sierpnia 1945 roku do Rej'estru Handlowego pod Nr 37 dz i ał A. wpisano: "Fabryka Zabawek Modelo. wych, inż. Leon Ninke i S.ka". Łód:f, ul. Wólczańska 198/200. Wyrób zabawek drewnianych. Spólnikami są: Dorota Malipan i inż. Leon N,inke. Spółka jawna. Czas trwania spółki trzyletni z automatycznym trzyletnim przedłużani em. Wszelkie zqbowiązania, umowy, weksle, pełnomocnictwa i żyra podpasuje,inż. Leon Ninke łącznie z Dorotą Malip,an albo jej mężem Hermanem Malipanem. Każdy 'zaś ze spólników amodzielnie ma pra,wo załatw ioać irine sprawy i podpisyw ać odno~ne dokumenty. K-2828 Dnia 18 września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nt dz i 1ał A przy firmie. "Władysław Matecki i S_ka" wpisano : Firma obecnie brzmi: "Łód2lka Fabryka Guzików W. Matecki - spadkobiercy i S-ka". Spadkobier_ cami Wladysława Mateckiego są: Jani,na Matecka i nielet nie dzieci Sa,bina i Janusz-Władysław Mateccy. Prokurentem finlly jest Mieczysław Hoffmam. Spólnik Władysław Matecki mnarł. W imieniu firmy podpisują Janina Matecka ł ą cznie z Ludwikiem Kuzitowićzem, lub jedno z nich łącznie z prokurentem. Postanowieniem Sądu Grodzk:ie~o w Łodzi dnia 14 czerwca 1945 roku, Numer akt C. 1950/45., Ludwikowi Kuzitowiczowi przywrócono po~'iadanie przedsiębiorstwa w 1/4 c~ci, a Janinę Matacką osobi ś cie i jll)ko działają. cą w ImIeniu n i,eletnich dzieci' Sabiny i Janu'sza-Władysława wprowadzoolo w posiada-nie połowy przedsiębiorstwa. K-2662 Dnia 20 WrZel'Pla 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 47 dział A. wpisano: "Polska Fabr yka Gilz (Placów. ka) wł. Marian Adler". Łódź, ul. Zamenhofa 10. Ma,rian A dler. K-2838 Dnia 20 września ' 1945 roku do Rejestru Handhwe.go pod Nr 48 dział A. wpisano: "Artykuły Techniczno Przemysłowe (A. Te.Pe) wła śc. i'l1ż. T. Kosiewicz". Łc5dź, ul. Piotr kowska 160. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowy i detaliczny hamdel a.rtykułami techniczno ~ przemysłowymi. Kosiewicz T. K-2839 na, albo Michała Jęczmieni.a, lub też Borysa Goj chbo rga. Czas trwania spółki określa &ię na jeden rok, na czas od 1 lipca 1945 roku do 30 czerwca 1946 roku. :z automatycznym dalszym p rzedłużaniem. K-2846 Dnia 29 września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 56 dział A. wpisano: "Bławat Łó dzlki J. Kucharski i S-ka". Łódź, ul. Piotrkowska Nr 36. Wyrób i sprzedaż ma. nufaktury. Spólnikami są: Józef Kucharski i Małka Zaj ąc. Spółka jawna. Zarząd należy do wszystkich spólników. Wszel_ kie umowy o charakterze zobowiązań 'podpiwją pod stempleln firmy wszyscy spólnicy. Inne zaś sprawy ma prawo załat;., wiać i odno ś ne dokumenty podpisywać każdy z nich. Spółka zostaje zawartą na czas nieokreślony_ K Dnia 4 października 1945 roku do Rejestl"l1 Handlowego pod Nr 57 dział A. wpisano: "Włókiennicza Spółka Przemy~ sło w o Handlowa (Tweed) - L. Chęciń s ki i S-ka" w Łodzi, ul. Piotrkows'ka 44. Przedmiotem przedsiębiorstwa jeilt wyrób i sprzedaż a r ty kułów włóki e nniczy ch. Spólnikami są: Ludwik Chęciński, Marianna Elżb i eta Jóźwiak, Apolonia Prokopowicz, Jadwiga Dargiel i Helena-J adwiga Chęcińska. Spółka jawna. Reprezentowanie sp ó łki na zewnątrz nal eży do Ludwika Chęcińskiego, który działa w imieniu spółki i pod. pisuje ją pod pie c: z ątką f irmową samodzielnie. Spółkę za~ warto na czas 1 rok~, to jer,t od dnia t sierpnia 1945 roku do ania 31 lipca 1946 roku z automatycznym rocznym przedłu żaniem. K-2848 Dnia 30 sier,pnia 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 38 dział A. wpisano: "Eugeniusz Ułański i S-ka". Łódź, ul_ Piotrkowska 79. Prowadzenie ha; dlu hurtowego ma teriałami włókienniczymi; galanterią, kosmety'ka.mi Ilinn. Spólnik9Jl1i są: Eugenusz Ulański, Józef Rajch i Henryk lagiena. Spółka jawna. Czas trwania spółk i nieograniczony. Czeki~ weksle, oraz wszelkiego rodzaju zobowiązania, umowy, akty i pełnomocnictwa podpisują dwaj spólnicy pod stemplem firmowym. Natomiast inne sprawy załatw.i a i odnośne doku. menty podpisuje każdy7lespólników samodzielnie. K-2829 Dnła 4, września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod nr 39 d7liał A. wpisano: "Wytwól'nia Opakowań Aptecznych '(Zjednoczenie) St. Mi-szczak". Łódź, ul. Piotrkowska 79. Wy' rób wszelkiego rod~aju opakowań dla aptek, przemysłu che.,mli lqz~e;go. tf'armaceutyczl1ego, pe~ery'.inego, galanteryj. no.papierniczego, spożywczego oraz etykiety tłoczone i druk,i. Stanisław Miszcza.k. Stanisławie Kozłow udzielono nieogra. "lczonej prokury. K-2830 Dnia 4 września roku do Rejestru Handlowego pod Nr 40 dział A. wpisano:,jb. Za-jdel i S.ka". Tkal. Zarobkowa". Łódź, ul. śródmiejska 43/45. Prowadzenie warsztatu tkacki'ego i sprzedaż wyrobów tkackich. Spólnikami są: Bole' sław. Zajdel i Adam Piotrowski. Spółka jawna. Czas' trwania spółki określa się na jeden rok z automatycznym rocznym przedłużaniem. Zarząd spółki stanowią obaj sp6lnicy łącz nie.! K-2831 nr 42 dział A. wpisano: "Jerzy Century, hurtowa sprzedaż galanterii. Łódź, ul. Piotrkowska 46. Przedmiotem przedsię biorstwa jest hurtowa spl"zedaż galanterii, materiałów i do. datków gorsetowych. Jerzy Century. K-2833 Nr 41 dział A. wpisano: "Perfumeria i Instytut Kosmetyczny Genowefa Komi'sarska i S_ka". Łódź, u:l. Piotrkowska 79 i 116. Genowefa Komisarska i Jan Komisarski. Spół ka j.awna. Weksle, czeki, przekazy,pełnomoc'nictwa, umowy, akty.notarialne i hi'poteczne oraz wszelkie zobowiązania spółki,podpisywane będą przez jednego członka zarządu pod wyeitśniętym stemplem. fi,rmowym spółki. Każdy ze spólni ków może otrzymywać dla spółki od kogo i!;ikąd przypadnie wszelkiego rodzaju korespondencję, przesył ki, towary, sumy pieniężne i wszelkie warto ś ci, a nadto podpisywać korespondencję pod stemplem firmowym spółki - nie zawierającą zobowiązań. K-2832 Nr 43 dział A. wpisano: "Hurtowa sprz e daż mę.nufaktury Henke Bonawentura". Łódź, ul. 10 lutego Nr 5 m. 1. Bonawentura Henke. K-2834 " Nr 44 dział A. wpisano: "Giesche" - wł. Napoleon Rowiń. ski". Łódź, ul. Srebrzyńska Nr 12. Przedmiotem przedsię_ biorstwa jest sprzedaż węgla koksu i drzewa. Napoleon Rowiń!lki. K-2835 Dnia 10 wrzesma 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 45 dział A. wpisano: "Steda właśc. Stefan Goss". Łódź, ul. Piotrkowska 70. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowa i detajliczlj1a sprzedaż rowerów oj części~' baterii), wózków orz zabawek. Stefan Goss. Prokury udzielono Danu. cne GOSII. K-2836 Dnia 14 wrzesma 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 46 dział A. wpisli!no: "Władysław Kownacld i S.ka". Łódź, ul. Żeromskiego 38 (róg G.go Sierpnia Nr 33). Przed. miotem przedsięb iorstwa jest hurtowa i komisowa sprzeda.ż warzyw i owoców. Spólnikami są: Władysław Kownacki, Stanisław Lipecki i Michał Lewandowski. Spółka jawna. Czas trwania spółki nieograniczony. Weksle, czeki, przeka zy, żyra na tychże, akty nota.rialne i hipotec'7jile, prokury oraz wszelkiego rodzaju zobowiązania winny być Jl<ldpisywa. ne przez dwóch spólników pod stemplem spółki. We wszyst. kich zaś in'nych wy'padkach do o świadczenia woli w imieniu spółki i wa żnego jej z a st~powania uprawniony jest każdy ze ll!ó1ników samodzielni.. K-2837 Dnia 20 wrzesnla 1945 roku do Reje~tj;ru Handlowego pod Nr 49 dział A. wpisano: "Wytwórnia Chemiczna (Promień) Aleksandra Ferencowa d S-ka". Łódź, ul. Plac D ąbrow_ skiego 1 m. 27. Spólnikami są: Aleksandra Ferenc i Maria Justyn. Spółka jawna. Prawo podpi,su ma Aleksandra, Ferenc. K-2840 Dnia 24 i 26 września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 50 dział A. wpisano: "Fabryka Wyrobów Trykotowych i Dzianych R. Rogoziński". Łódź, ul. Wysoka 20. Rafał vel Roman Rogoziński, Firma obecnie brzmi: "Fa>bryka wyrobów trykotowych i dzianych R. Rogoziński, dziel'żawca Sta n i sław Wawrzyniak". Na mocy umowy z dnia 12 wrze śnia 1945 roku przedsiębiorstwo zostało wydzieriawione Stanisła. wowi Wawrzyniakowi. Czas trwania dzieriawy został ustalony do dnia 15 września 1946 roku z automatycznym' przedłu. żeniem na dalszy okres roczny.. K-2841 Dnia 25 września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 51 dział A. wpisano: "Polskie Włókno wła ś ciciele Lu cjusz żebrowski i S.ka". Łódź, ul. Zawadzka Nr 1. Przed. miotem przedsiębiorstwa jest sprzedaż wyrobów włókienni. czych i galanterii. Wspólnikami są: Lucjusz żebrowski, Dawid Licht i Zofia Bogomolna-. Spółka jawna. Zarząd należy do 'wszystkich spólników. Wszelkiego.rodzaju zobow iązania,. pehlomocnictwa oraz akty notarialne i hipoteczne wymagają podpisu dwóch!;'pólników. Czas trwa,nia spółki określony został na jeden rok.. K-2842,, Dnia 26 września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 52 dział A. wpisano: "F. Oleksiński i S-ka. Handel materiałami włókienniczymi i dziewiarsko' - pończoszniczym i ". Łódź, ul. Gdańska 117. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowy handel i wytwórczość materiałów tekstylnych i dziewiarsko pończoszniczych. Spólnikami są: Feliks Oleksiński, Zygmunt Rosiński i Eugeniusz Gust. Spółka jawna. Zarzą d spółki sprawują wszyscy spólnicy, z tym, że do sk ł adani a o świadczeń woli w imieniu spółki wystarcza podpis 2-ch spój. ników. Jednakże zobowiązania do wysoko ś ci 5000 złotych mo że w imieniu spółki każdy ze spólników zaciągać samodzielnie. Czas trwania spółki określony zo~tał na rok z automaty. cznym rocznym. przedłużaniem. K-~843 Dnia 25 wrze ś nia 1945 roku do Rejest ru Handlowego pod Nr 53 dział A. wpisano: "Pabianicka Stolarnia Mechaniczna (Ursus). Bracia Magrowi.cz '. Pabianice, ul. Łaska Nr 5. Pr~edmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie fa. bryki wyrobów stolarskich. Spólnikami!lą: Witold Magro wic:z i Eugeniusz Magrowicz. Spółka jaw na. Zarząd spółki sprawują obaj spólnicy. Weksle, czeki, przekazy, p ełnomocnictwa, prokury, umowy, akty notarialne i hipqteczne oraz wszelkie zobowiązania spółki winny być podpisywane przez obu spólników, przyczym, z wyj ątkiem jedynie aktów nota. r ialnych i hipotecznych, podpisy te winny b yć składane porl. ~templem firmy. Czas trwania spółki jest nieograniczony. K-2844 Dnia 25 września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 54 dział A. wpisano: "Teksty1iana" w łaśc. Roman GL bałczewski i Witold Jaroszewski". Łódź, uj. Zawadzka 9 m. 37. Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa przemysłowo. handlowego. Spólnikami są Witold,Taroszewski i Roman Gibałczewski. Spółka jawna. D<> reprezentowania ~'p~l ki na zewnątrz wobe~ władz, sądów i osób trzecich upoważ niony jest każdy spólnik samodzielnie. Czas trwania spółki określony ~ostał do 6 ezerwca 1941}.rokil z :\ut.omatycznym rocznym przedłużar.iem. K-284!j Dnia 27 września 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 55 dział A. wpisano: "Sortszmat - sortownia odpadków włókienniczych, szmat i makulatury wł. Rafał Cukier man i S.ka". Łódź, ul. Południowa 44. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest skup, sprzedaż i handel surowcami włókien niczymi. Spólnikami.,: Rafał Cukiennan, Michał JęcZllllień, Sonia Annanik, Bor)'ll Gojchborg, Aron Cukierman, Moszek Cukierman i Henoch Wi:lczyński. Spółka jawna. Zarząd na leży do wszystkich IIpólnik6w. Zobowiązania podpisują dwaj spóln,icy. przy czyjlll muai być P;Od,pil albo Rafa-ła Cukierma- Dnia 5 p a ździe r nika 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 58 d z iał 'A. wpisano: "Hurtownia Galanterii Natalia Skórnicka. Łódź, ul. Piotrkowska 88. Hurtowa sprzedaż ga. lanterji i towarów drobnych. Natalia Skórnicka. K-2849 Dnia 5 października 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 59 dział A. wpisano: "Dom Handlowy w Łodzi - Hurtownia wyrobów ż ela zn ych, artykułów gospodarstwa domowego i galanterii, B. Tyc i S-ka". Łódź, ul. Narutowicia 30/4. Spólnikami są: Bolesław ryc, Jadwiga Tyc, Sta,nisław Pawlicki i Kazimierz Tyc:. Spółka jawna. Zarząd należy do wszystkich &'Pólników. Weksle, czeki i inne skrypty dłużne podpisuj ą dwaj spólnicy pod pieczęcią firmy. K-2850 Dnia 5 paździ e rnik a 1945 roku do Rejestru Handlowego pod N r 60 dzia.! A. wpisano: "J. Kobusiewicz i N. Kamińska "Dom Mody". Łódź, ul. P iotrkowska NI' 157. Przedmiotem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego kon_ fekcji męskiej. Spólnikami &ą: Józef Kobusiewicz i Natalia Kamińska. Spółka j awna. Weksle i wszelkiego rodzaju zobo wiąza n i a wydawane w imieniu firmy, jak również żyro na wekslach, przekazy i czeki, winny być podpisywane przed obydwóch spólników pod stemplem :flirmy. Natomiast do za' ' łatwiania innych spraw i podpisywania odno ś nyc:h, dokumentów upoważniony jest każdy ;ze spójników ~' amodzielllie. Czas. trwania spółki dwuletni z automatycznym dwuletnim prze dłużaniem. K-2851 Dnia 9 października 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr Gl dział A. wpisano: "Sp ó łka Konfekcyjno.Galanteryjna "Trójka", wł. W. Smólski i S ka". Łódź, ul. Piotr. kowska 25. Celem s półki jest wspólne prowadzenie przedsię_ biorstwa handlowego wszelkiego rodzaju wyrobami konfek. cyjno galanteryjnymi i włók i enniczym i. Spólnikami Elą.: Wacław Smólski, Karol Izydorczyk, Stefania Tomaszewska, Leokadia Lewicka i J anina Mrowiec, Sp ó łka jawna. Zarząd stanowi ą : Wacła w Smólski, Karo] Izydo rczyk i Feliks Le. wicki. Czek i, weksle i zobo wi ąz ania porlpisuje dwóch zarząd.. c6w pod p i e czątką firm ową, bą dź jeden z nich ł ą cznie z pro.; kurentem. Wszelkie za ś inne sprawy załatw ia i odno ś ne do. kumenty podpisuje każdy z zarządców samodzielnie. Spółka zo s tała zawarta na okres jednego roku z automatycznym rocznym przedłużaniem. K-2852 Dnia 10 paździel'l1ika 1945 roku rlo Rejestru Handlowego pod Nr 62 dział A. wpisano: "P rze d si ęb i ol's two Komunika. cyjno - Transportowe Inwalidów Wojenn ych Województwa Łódzki ego Cz. G rzymski, St. Augustowski i S.ka". Przedmiotem s p ó łki jest przewóz osób i towarów samochodami i i'd_ nymi ś ro dk ami komunikacyjnymi. Łódź, ul. Piotrkow ~lka 73. Spólnikami są: Czesław Grzymski, Stan is ł aw Augustowski, Edwar d Goss, Józef Zapa ś nik, Adam Grudziński, Stanisław Kinowski, Józef Myszkorowski, Ludwik Smiłow~'ki, Jarosław Hykawy, Bol e sław Pawlak i Wincenty Kazimierczak. SpóJka jawna. Zarząd stanowi ą : Czesław Grzymski, Stanisław Au gustowski i Stanisław Kinowski. Do podpisywania we.lzelkich zobowiązań, umów, aktów notarialnych i hipotecznych oraz pełnomocn i ctw upoważ nie ni są dwaj członkowie zarządu łą. cznie. Natomiast inne sprawy spółk i z ałatw ia i odnośne dokumenty podpisuje każdy z zarządców samodzielnie. C~s trwania spółki nieograniczony. K-285i Dnia 10 października 1945 roku do Re.iestru Handlowego pod Nr 63 dział A. wpi &'ano: "Przemysł Włókienni~ ~. l nislaw Bodzechowski i S.ka" w Łod z i, ul. Cegielniana 6. '. rób i sprzedaż towarów włókienniczych, konfekcji i lraj rii produkcji wła.snej i obcej. S'pólnikami są: Stanisła ' d~how ski, Ignacy Bodzechowski, Władysław Małkowsk i, Lu. cjan Sobociński i Dawid Hecht. Spółka jawna. Czas trwania spółki. nieograniczony. Za rząd spółki należy do wszystkich spólni'ków. Wszelkiego rodzaju zobowiąza.nia podpisują dwaj spólnicy łącznie, z których podpis Stanisława Bodzechow. ski ego jest koniec:zny. Wszelkie pa piery i dowody nie 00_ szące charakteru zobowiązań. podpisuje każdy ze spólników samodzielnie. K-2854 Dnia 11 paździel1nika 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr dział A, przy firmie :.. Ch r ześci j ański Dom Kon_ fekc:yjny Martin i Norenbel'g" wpisano: Firma obecnie

3 Nr4. MONITOR POLSKI Dnia 10 stycznia 1"916 t... J brljili: "Fabryka Odzieży Warta". Łódź, ul. Sienkiewicza 113. KIerownikiem firmy jest Tadeusz Tabaczkiewic~, po wołany na to stanowisko pismem Ministerstwa Przemysłu, Centr alny Zarząd Proomysłu Włókienniczego C/ f3322 dnia 23 Czerwca 1945 r. K-2676 Dnia 11 października 1945 roku do rejestru Handlowe go pod Nr 1901 dział B. przy firmie "Wzlot", spółka z ogra niczoną odpowiedzialnością, wpisano: Siedziba fimly m;e ki się obecnie w Pabianicach, przy ulicy Laskiej 25. Kapi. tał spólki, wpłacony d'o kasy, obecnie wynosi złotych i podzielony jest,na 7 udziałów po zł każdy. Zarząd obecnie stanowią: Bolesław Kosiński- i Bronisław Holweg. K-2675 Dnia 16 października 1945 roku do Rejestru Handlo wego pod Nr. 74 dział B wpisano: ~. Barwota", spółka z ogl'an~cl1ioną odpowiedzia1nością"" Łódź, ~. Piotrkowska 175 a. Celem spółki jest prowadzenie. przedsiębiorstwa handło\vego branży chemitczno.farbia,rskiej. Kapitał zakładowy spółki, całkowicie wpłaco'lly do kasy, wynosi złotych i j est podzielony na 100 udziałów po 1000 zł każdy. Spólnik może posia<iać dowol,ną ilość u<iziałów. Zal'U!:d stanowią: Włodz imierz Scheunert, Wlad)'sław M i 'kołajewski i, Bole sław Tarcha o lski. Wszelkie zobowiązania spólki, akty, urno. wy, kontr akty, pełnomocnictwa, zakup towarow, angażowanie i zwalnial1ie per,sonelu wymaga działalności dwóch któ rychkolwiek bą,dź zarządców łącznie. Natomiast wszelkie inne sprawy załatwia i odnośne dokumenty podpisuje każdy z zarządców samodzielnie. Akt spółki został sporządzony przed notariuszem Mandeckim w Łodzi dnia 13 października 1945 roku za Nr. rep. 2283/ 45. CZ811 trwania spółki nieogra niczony. K-2737 Dnia 19 paźdz iemika 1945 roku do Rejestru Hand.lowego pod N r. 75 wpi1sano: "Dom Tek&iylno Galanteryjny", 8pół'ka z ograni oczoną odpowiedzialnoś cią" w Lod:/l;, ul. Na wrot 1. Handel wyrobami włókienniczymi i galanteryjnymi. Kap iltał zakładowy spółki, całkowicie Wlllarony do kasy, wynosi 'Jł i podzielony jest na 250 udziałów po zł ka.żdy. S.pólnik może posiadać dowolną ilość ud71iałów. Za rzą dc ą jest Halina Szubertowa. ProkurentJką jest Elżbieta Kończyńska. Akt spółkli zostal sporządzony przed notariu. Szem Smmidtem w Łodzi dnia 18 października 1945 r. rep. Nr. 134/ 45. Czas trwania spółki nieograniemny. K-2738 Dnia 19 października 1945 roku do Rejestru Handlowe Iro pod NI' dział A przy fir mie "Karol Gostomski" wpisano: F irma obecnie brljmi: "Fabryka Cukrów i Czeko lady K. Gostomski, Spadkobiercy". Wła ś cic i el przedsiębior stwa Ka roi Gostomski vmarł. Spadkobiercami jego są: żona mnarł ego Helena Gostomska i syn Tadeusz Gostomski. Na mocy akt u zeznanego przed natariuszem Mandeckim w Lo dzi dnia 20 października 1945 r., numer ' rep. 2182/ 45 przeds iębi o l'stwo zostało wydzierżawione Marianowi Ma. ohlański emu i Władysławowi Steckiemu na okrell pięciu lat.. automatycznym przedłużaniem. K-2674 Dnia 20 października 1945 roh"u do Rejestru Handlowego pod Nr 65 dz i ał A. wpisano: "Jadwiga Sikor&'ka i S.ka". Łódź, ul. Piotrkowska 89. Przedmiotem sp ó łki jest wspólne prowadzenie detalicznego i hur towego handlu wyrobami dzianymi, g al a nt e rią i manufakturą. Wspólnika:ni są: Jadwiga Sikorska, Joanna Sikorska i J ózef Sonnenbe!:g. Spółka jawna. Czas trwania spółki ok l'e ś l o ny zoo:tał na rok z automatycznym rocznym p1' L;edłu ż a.d 6m. Z a rząd nald y do wszystkich ~ ó lnik ów. Zobow i ą :r;an i a i lje łn o n: o cii;ctwa sądowe podpisują dwaj spólnicy, przy czym w111ien byc zaws!.e podpis Józefa Sonnenberga. K-2855 Dnia 20 października roku do Rejestru Handlo '\V'ego pod Nr. 76 dział B wpisano: "P r zemysł Odzieżowy - Gryf - sp ółka ź ograniczoną odpow i edzi alnością" w Łod~, ul. Piotrkows ka 60. Celem spółki jest produkcja, kupno i,sprzedaż ' odzieży i kvnfekcj i z materiałów własnych i po. wierzonych oraz sprzedaż wyrobów wł ókienniczych. Kapitał %lakłado w y spó łk ~, całkowic. ' e wpłacony do kasy, wynosi złotych i.i ~t podzielony na 24 ud zi ały po zł każd y. Spólnik może posiadać dowoln ą iloś ć udziałów. Zarząd stanowią.: Bolesław Pakowski,i Stefan KalinowskiJ. P'rokur y, umowy, weksle, indosy, czeki i wszelkiego rodzaju zobowi ąz ania pien i;ężne podpisywane być muszą w j)jlieniu sp ó łki łącznie prz.ez dwóch z~r:l.ą.dców pod stemplem firmy. 'Vszelkie za ś inne czynno ś ci załatw i a i odno ś ne dokumenty P 9 dp~su,je pod 9templem firmy każdy z zarządców samo. dzielnie. Akt spółki wstał sponądzony przed notariuszem Kazimierzem Okszą. Strzele.ckiim w Łodzi, dnia 10 paździer. nika 1945 r. rep. Nr Czas trwania spółki jest nieogra. niczony. K-2739 Dl1 i ~ :2(' ;...,!~i"~,,,: ;.. fq;, roku do Rejestru Handlowego p (,d ~, ;:" (I"'l : A...,.: <;~. "Przen si ębiorstwo Transporto. ;'\"0 ;"~o "V' :!:,l'~',1'". : ;".. anjl1" wła?c. H. Szwench i J. Sa..l.Y' : '"J%'. \,;1. l.,,' ;~ ;~! "k p ada 20 m. 5. Przedmiotem, ' :,;,;"" "";'" l ';:.ii' " il. i'<ns portowanie towarów samochodami, i,,:.:,,!'; o~. ~.ia w>jzelkich towarów oraz magazynowanie, 0.". '.;. ~'amochodowa pasażerska. Spólnikami" są: Hen- " ~ii': ~... ench i Józef Sawuła. Spółka jawna. Kaźdy ze sppl... ;i<ów ma, prawo działać samodzielnie, jak również jeden pod pis pod pi e c zęcią firmową jest wystarczający. K-2858 Dnia 20 października 194~ roku do Rejestru Handlowego pod Nr 66 dział A. wpi~.ano: "Hurtowy Handel Manufaktury ' Leon Librach i S.ka". Łódź, ul. Piotrkowska 79. Prowadzenie hurtowego handlu manufakturą. Wspólnikami są: Leon Li brach, Lejb Lerer, bali; Wa.jnc~er, Zygmunt Mazurkiewicz Zofia Milewska. Spółka jawna. Czas trwania spółki okre ślony został 'na jeden rok z automatycznym rocznym prze dłużaniem. Zarząd należy do wszy&tkich spólników. Zobowiązania, weksle, czeki, przekazy i umowy podpisują Leon Li. brach i Lejb Lerer pod stemplem firmowym. Natomiast inne czynności zala,twia i odnośne dokumenty podpisuje każdy t-e spólników samoo zielnie. K~2856 Dnia 22 października 1945 roku do ReJestru Handlowego pod Nr 67 dział A. Wllisano: "Fototechnika". Edmund Cu chra Cukrowski". Łódź, ul. Przejazd 36. Przedmiotem spół. ki jest zakład fotograficzny i sprzedaż artykułów fotograficznych. Edmund Cuchra _ Cukrowski. K-2857 Dnia 22 października 1945 roku do Rejestru Handlowe. go pod Nr 11045, dział A, przy firmie "Juliusz Ulrich" wpisano: Firma znajduje się pod zarządem państwowym. Dyrektorem firmy jest inż. Leonard Szandurski, mianowany na to stanowisko przez Ministerstwo Przemysłu, Centralny Zarząd Przemysłu Wlókiennicoogo. K-2666 Dnia 22 października 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr. 77 dział B. wp'ogano: "Carbonit", Spółka z ogra. niczoną odpowiedzialno ś cią", Łó<iź, ul. Piotrkowska 99. Wy rób środk ów technicznych dla obróbki metali. Kapitał zakładowy spółki, całkowl : cie wpłacony do kasy, wy,no&,i złotych i podzielony jest na. 20 udziałów po 'Jł każdy. Spólnik może posiadać dowolną ilo ś ć udziałów. Zarząd sta. nowią: Inż. Włady,sław Kaczko\\1ski i inż. Bronisław Sochor. Zobowiąza'nla, umowy prywatne, notarialne i hipoteczne, wystawianie i ży1'owanie czeków, ustanawianie prokur wy. maga j ą podpisu obydwóch zarządców łącznie. WszeJ:kie zaś rune sprawy załatwia i odnośne dokumenty podpisuje każdy z za rządców samodzieln:<e. Akt spółki zostal sporządzony przed Notariuszem Henrykiem Klesem w Łodzi dnia 13.go października 1945 roku, rep. Nr Czas trwania $p ó łki nieograniczony. K-2740 DI1i;a 23 październ~ka 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr. 78 dział B. wpisa,no: "K. Karbowski i Ska", handel odpadlkami przemysłowymi i prowadzenie zbiornic ich skupu, spółka z ogran ' czoną odpowie<i.zialnością", Kutno, ul. KochanoWISkiego Nr. 30. Kapitał zakładowy spółki, całkowicre w.płacony do kasy, wynosi złotych i je9t podzielony na 10 udziałów po zł każdy. Zarząd stanowlią: Kazimierz Karbowgki i Józef Nowakowski. Zobowiązania, umowy, weksle, czeki i przekazy podp. ' sują zarządcy łącznie. Wszelkie inne czynności załatwia i odno śne dokumenty pod pisuje każdy z zarządców samodzielnie. Akt spółki został sporządzony przed Not&li:uszem Kazimierzem Hertem w Ku. tnie, dnia 27 czerwca 1945 roku. Rep. N r. 2. Czas trwania spółki nieograniczony. K-2741 Dnia 23 października 1945 roku do Rej estru Handlowego pod Nr. 79 dzi 'ał B wpisano: "Textylny Dom Handlowy", spółoka z ogra-rjl;czoną odpowiedzialno ś c i ą", Łódź, ul. Piotrkowska 62. Prowadzenie przedsiębiorstwa handlu wyrobami włókienniczymi. Ka.pitał zakładowy spółki, całkowicie wllj:e. siony do kasy, wynosi złotych i podzielony jest na 120 udziałów po zł każdy. Spól'l1ilk może posiadać do. wolną. mo ś ć udziałów. Zarządcą fi'rmy jest Leon Berliner blau4 Akt spółki został sporządzony przed Notariuszem SlJIlidtem w Łodzi, dnia 18 sierpnia roku, rep. Nr. 45. Czas trwan,'a spółki nieogr.aniczony. K-2742 Dnia 24 października 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 69 dział A. wpisano: "Zofia Karpińska". Łódź, ul. śródmiej ska 10. Proodmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowa sprzedaż manufaktury i konfekcji. Zofia Karpińska. K-2859 Dnia 2.5 października 1945 roku do Reje~iru Handlowego pod Nr 70 dział A. wpisaj"lo: "Agentura Włókiennicza R. Bankowski, L. Piekarski i A. Sielecki". Łódź, ul. Piotrkow. ska 181. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest pośredniczenie w tranzakcjach kupna i sprzedaży. towarów włókienniczych oraz zawieranie umów na rzecz dającego polecenie lub za. wieranie ich w jego imieniu ze szczególnym uwzględnieniem dzi ałalno ś ci w zakresie handlu zagranicznego. Spólnkami &ą: Roman Bańkowski, Ludwik Piekarski i Antoni Sielecki. Spółka jawna. Czas trwania spółki nieograniczony. Zarząd spól ki sprawują wszyscy trzej spólnicy. Prokury mogą być udzielane tylko za łącznym podpisem wszystkich trzech spólników. "T~ozelkie umowy, akty notarialne i hipoteczne, weksle, czeki, żyra na wekslach i czekach i w ogóle wszelkiego rodzaju 1,0'. b o wiązania winny być podpisywane p:!'zez dwóch którychkol. wiek b ą dź spólników łączni e. Każdy ze spólników oddzielnie ma prawo repreoontować spółkę na zewnątl'z, odbierać należności, podpisywać korespondencję handlową, nie zawierającą zobowiązań i prowadzić sprawy sądowe spółki. K-2860 Dnia 25 października 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 71 dział A. wpisano: "Hurtownia Włókienniczo Ga. lanteryjna S. Malinowski' i S.ka". Łódź, ul. Piotrkowska 106. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest kupno i sprzedaż materia. łów włókienniczych i przedmiotów galanterii i konfekcji włókienniczej. Spólnikami są: Stanisław Malinowski i Tadeusz Ko2'Jłowski. Spółka jawna. C-za s trwania spółki nieograniezony. Spółkę reprezentują Stanisław Malinowski i Tadeu&'Z Ko. złowski, każdy z nich samodzielnie. K-2861 Dnia 26 października 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 72 dział A. Wllisano: "D. Fromberg i M. Zajdsznur "BaItic", spółka jawna. Łódź, ul. 6.go Sierpnia." 10. Przedmiotem pr ozedsiębiorstwa jest hurtowy handp.l manufakturą i galanterią. Spólnikami są: Dawid Fromberg i Majer Za:idsznur. Spółka jaowna. Wszelkie zobowiązania w imieniu &'półki win. ny być podpisyv,'ane przez któregokolwiek ze spólników pod stemplem firmowym sp6łkt. K-2862 Dnia 26 października 1945 roku do Rejelltru Handlowe(łO 73 dział A. Wllisano: "Dobrzecki Bolesław, hurtowa sprzedał artykułów włókienniczych". Łód~, ul. Piłsudskiego 72/6. Bo-. It'sław Dobrzeeki. K-2868 Dnia 26 października 1945 roku do Rejelltru Handlowegc; pod Nr 74 dział A. wpisano: "Rekord wl. Eugenia Zakrz~ ska". Łódź, ul. Gdań~'ka 45 m. 11. Przedmiotem pnedsi.t-! biorstwa jest hurtowa sprzedaż wyrobów włókienniczych. Eu.. genia Zakrzewska. K-2864, Dnia 26 października 1945 rdku do Rejestru Handlowego pod Nr 75 dział A. Wllisano: "Hurtowa sprzedaż wyrobó... włókienniczych Szlojme Auerbach".. L6dź, ul. śródmiejska 30. Szlojme Auerbach K-2865 Dnia 28 października 1945 roku do Rejestru Hand10wegG pod Nr 76 dział A. wpisano: "Ziarnopłód wł. J. i M. Zaubero man i Goldman". Łódź, ul. Kilińskiego 41. Pnedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowy i detaliozny handel ziemiopło. dam i i ich przetworami, przemiał zboża, jak również hande1 innymi artykułami pokrewnymi. Spólnikami &ą: Józef Zau.., belma-n, Maria Zaubelman i Jankiel Goldman. Spółka jawna. Zarząd nal e ży do Józefa Zaubermana i Jankla Goldmana - tym, że każdy z zarządców oddzielnie może spełniać czynnorc( i składać o świadczenia wynikające ze zwykłego zarządu "pół.. ki. Natomiast czynno ś ci prze kr aczające zakres zwykłego r,a. rządu, jak np. sprzeda ż inter esu, udzielanie prokury itp. wy. magają zgody obydwu zarządców. Czas trwania ~'półki okre' śla się na jeden rok z automatycznym rocznym pr7..edłuża niem. K-2866 Dnia 29 października 1945 roku do Rejestru Handloweg() pod Nr 77 dział A. Wllisano: "Marge wl. Ch. "Maroko, D. Ge. filhausen i S_ka". Udź, ul. Nowomiejska 8. Celem spółki je.t hurtowa sprzedai wyrobów włó kienn i czych. Spólnikami &'ą: Dawid GefHhausen, Zyskind Gotlib i Chil Maroko. Spółka j awna. Czas trwania spółki ok re ś l ony został do 31 grudonia 1945 roku. P r awo reprezentowania spółki i podpisywania w jej imieniu należy do każdego ze spólników samodzielnie. K-2867 Dnia 29 października 1945 roku do Rejestru Handloweg() pod Nr 78 d ział A. VI'Pisano: "Poltex wl. 1. Fi Il'kiel, E. Łazal'7J i S.ka". Łódź, ul. Legionów 48/32. Celem spółki jest prowa dzenie hurtowej sprzedaż y manufaktury i galanterii. Spólni. karni są: JÓzef Finkiel, Ejnoch Lazarz, Mojżesz Soroka, J6. zef Strasberger, Hersz Kotlarz, Jakób Goldfain i Hersz Cu. kiermam. Spółka jawna. Czas trwania spółki nieokre ś lony. Zarząd należy do Józefa Finkiela, J ózefa Strasbergel'a i Her. sza Kotlarza. Weksle, czeki i zobowiązania podpisują pod pie. (o zą tką firmową dwaj c złonkowie zarządu. Natomilłst wszelkie inne sprawy załatwia i odno ś ne dokumenty podpisuje ka żdy z zarządców samodzielnie. K-,2868 Dnia 29 październ ika 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 79 dział A wpi&'ano: "Hurtownia Filców i Wojłokó\v Bronisław Baumgart". Lódź, ul. Piotr kowska 117. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Bronisław Baumgart. K-2869 Dnia 29 października 1945 roku do Rejestru Haondlowego pod Nr 80 dział A. wpisano : "Łódzka produkcja wl. B. Cy. melman i S ka". Łór!ź, ul. Cp.gielniana 22. Hurtowa sprzedaż manufaktury i galanterii. Spólni'kami są: Feliksa Panasiuk, Bolesław 'Cymerman i Natalia Sieradzka. Spółka jawna. Czas trwania spółki 'liieokreślony. Do załatwiania wszelkich czyn. ności spółki upoważniony jest B o lesław Cymerman. K-2870 Dnia 30 października 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 81 dział A. wpisano: "Sowi s". Sortownia odpadków i szmat Henryk Urwicz i S.. ka". Łó dź, ul. Legionów Nr 6. Przedmiotem prz-edsięb i orstwa jest sku.p, sortownie i sprze. daż odpadków włókienn i czych i &'zmat oraz makulatury. SpóJ. nikami są: Henryk Urwicz, Tadeusz Unvicz, Stanisław No wak i Ludwik Rrysz. Spólka jawna. Reprezentować spółkę będą: Henryk Urwicz i Ludwik Brysz łącznie. Wszystkie ak. ty, dokumenty, oświadczenia i pisma zawierające zobowią. zania, weksle, czeki, indosy na wekslach i czekach podpisują obaj wymienieni spólnicy łączn ie. Mają oni również prawo udz i elać prokur. Cza st.rwania spółki nieograniczony. K-2871 Dnia 29 października 1945 roku do Rejestru Handloweg() pod Nł" 82 dział A. Wllisano: "Hurttextil M. Mąka i H. Daj. ches". Łódź, ul. Gdańska 35. Przedmiotem sp5łki jest prowa. dzenie hurtowej sprzedaży towarów włóki oenniczych oraz ich przerób na lon. Wspólnikami są: Marian Mąka i Henryk Dajches. Spółoka jawna. Zarząd spółki sprawują obydwaj spólnicy. Prawo samodzielnego podpisu w imieniu ~Ipółki we wszystkich ' wypadkach (z wyjątkiem udzielania prokur), przysługuje spólnikowi Maorianowi Mąka, który tym sposo. bem ma prawo w imieniu spółki między. innymi zawiera~ wszelkiego rodzaju umowy, akty notarialne i hipoteczne, wy stawiać i żyrować weksle i czeki oraz zaciągać wszelkiego ro dzaju zobowiązania, odbierać wszelkie należno ś C'i i całkowi. ele reprezentować spółkę na zewnątrz wobec władz i urzę. dów itp. Spólnik Henryk Dajches ma prawo podpisywać ko_ respondencję handlową spółki, nie zawierającą zobowiązań, odbierać wszelkie należności za własnymi pokwitowaniami, jak również korespondencje i pieniądze z poczty; reprezen tować firmę na zewnątrz wobec władz i urzędów, wnosi~ wszelkie podalllia, odbierać wszelkiego rodzaju dokumenty, czynić w imieniu spółki wezwania notarialne i na takowe od. powiadać, prowadzić ~'prawy sądowe sp ó łki i udzielać adwo. katom pelnomocnictw do prowadzenia tych spraw. Prokury mogą być udzielane tylko za zgodą i wspólnym podpisem obu spólników. Czas trwania spółki okre ś lony został do dnia 31 grudnia 1946 roku z automatycznym l'qcznym przedłużaniem. K-287j

4 MONITOR POLSKI Dnia 10 sty c~ :~ " : ~T6 r. Nr :( - Dni'a 30 października 1945 roku do Rejestru Harildlowego 1)od Nr 83 dział A. wpisano: "Inwalida" H. Moatyszczer". Łódź, ul. KiIińskiego 46. Przedmiotem przedsiębiorstwa jer.t sprzedaż manufaktury i galanttrii. Hersz Mostyszczer. K-2873 Dnia 31 pa~dzi&rnika 1945 roku do R~je8tru Handlowego pod Nr 1821, dział B., przy firmie "Manufaktura Bawełn:iana Gampe i Albrecht w Łodzi, Spółka Akcyjna".wpisano: Do dnia 2 listopada 1945 roku dyrektorem firmy jest Bolesław Siennicki, a dyrektorem technicznym Kazimierz Moszczeński, powołani na te stanowiska tymczasowo przez Ministerstwo Przemysłu, Centralny Zarząd Przemysłu Włó' kienniczego. K-2673 _ Dnia 30 października 1945 roku do Rejestru Handlowego "od Nr 84 dział A. wpisano: "Galanteks" Hurtowa sprzedaż Galanterii i Manufaktury, wł. Franciszka Postolko". Łódź, ul. :l:eromskiego 31. Francib'2Jka Postolko. K-2874 ~ Dnia 2 li&iopada 1945 roku do Rejestru Handlowego t>od Nr 31, dział B, przy firmie "Spółka Włókiennicza,.półka z ograniczoną odpowiedzialnok-ią" wpisano: Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie złotych podzielo. ny jest na 500 udziałów po złotych każdy. K-2671 Dnia 6 listopada 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 110, dział R, przy firmie "Bachus, Fabryka \VÓdek i likierów oraz wytwórnia win i miodu, spółka z ogra. niczoną odpowiedzialnością" wpisano: Henryk Hercberg z zarządu ustąt>ił. Na jego miejsce powołano Ludomira Ni. teckiego.. K-2678 Dnia. 6 listopada 1945 roku do Rejestru Handlowego JlOd Nr 92 dział B. wpisano: "Polor", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Łódź, ul. Armii Ludowej Nr 32. Przed. miotem przedsiębiorstwa jest wyrób i sprzedaż pasty do obu. wia i podłóg oraz innych artykułów chemicznych. Kapitał zakładowy spółki, całkowicie wpłacony do kasy, wyno.i złotych i podzielony jest na 15 udziałów po zł każdy. Spólnik może pofliadać dowolną ilość udziałów. Z~rząd stano. wią: Roman Michałkiewicz, Henryk Raciborski i Jan' Bed. narczyk. Wszelkie zobowiązania, umowy prywatne, notarial. ne i hipoteczne, wystawianie i żyrowanie weksli i czeków i ulltanawia,nie prokur podpisuje dwóch zarządców łącznie. Inne sprawy załatwia i odnośne dokumenty podpisuje każdy lo zarządców samodzielnie. Czas trwania spółki nieograniczo. ny. Akt spółki został ~!porządzony przed Notariuszem Hen_ rykiem Klesem w Łodzi dnia 2 listopada 1945 roku rep. Nr 019. K-2755 Dnia 7 listopada 1945 roku do Rejestru Handlowego!!od Nr 94 dział B. wpisano: "Spółka Śrubowa, spółka z ogra_ niczoną odpowiedzialn;.: ~ią"_ Łódź, ul. śródmiejska 6. Przed_ miotem przedsiębiorstwa jest hurtowy handel wyrobami me. talowymi, a w szczególno ś ci artykułami ś rubowymi, oraz in_ nymi artykułami technicznymi. Kapitał zakładowy spółki cało kowicie wnie&<iony do kasy wynosi złotych i jest podzie.' lony na 12 równych i niepodzielnych ud21iałów po zł 1000 ka_ żdy. Spólnik może mieć dowolną ilość udziałów. Zarządcą jest Stanisław Trusiewicz z prawem samodzielnego repreze.n. towania spółki. Akt spółki został sporządzony przed Notariu. szem WitaIdem Jamonttern w Łodzi, dnia 30 paźd1jiernika r. rep. Nr 672/45. Czas trwania spółki nieokreślony. K-2757 Dnia 7 listopada 1945 roku do Rejestru Handlowego pod Nr 93 dział B. wpisano: "Wartrans" Między,narodowe Transporty, "'Półka z ograniczoną odpowiedzialnością". Łódź, ul. 6_go Sierpnia 2. Przedmiotem działalności spółki jest wy konywanie czynności spedycji lokalnej krajowej, międzyna. rodowej i morskiej a to za pomocą własnych lub najętych ~rodków lokomocji, jak wagony, wagony z.biorowe samocho_ dy, statki i samoloty - przeładunek towarów w portach mor skich i w portach żeglugi śródlądowej, konv"ój towarów, po średnictwo w ubezpieczaniu towarów, winkulowanie towa rów,magazynowanie ich w składach własnych lub najętych, wykonywanie robót fizycznych na statkach morskich, śród_ lądowych, oraz. w magazynach i E. kładach portowych, zawodo. we wykonywanie odpraw celnych, jak i wszelkie inne czynno_ ści, mogące obecnie lub w przyszłości wchod21ić w zakres spedycji lądowej i morskiej. Kapitał zakładowy spółki, całkowi. cie wpłacony do kasy, wynosi złotych i jest podzielony na 50 równych udziałów, po 1000 zł każdy. Spólnik może po siadać dowolną ilość udziałów. Zarząd stanowią: Józef Po_ dradki i Emil Szpecht. Do zastępstwa spółkli upowazmony je&.t każdy czło,nek zarządu samodzielnie, względnie 2 proku_ rentów łącznie. Czas trwania spółki nieograniczony. Akt został sporządzony przed notariuszem Edwardem Heidrichem w Gdyni dnia 30 października 1945 roku (rep. Nr 810/45). K-2756 ~ĄD OKRĘGOWY W GDA~SKU Do rejestru handlowego B 72 wpisano 1 pddziernika 1945 r. firm-ę "Spółka Instalatorów Sa.nitarnych SIS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Siedzibą przedsiębior stwa jest Gdańsk _ Wr~eszcz, ul. Libermana 45, a przedmio tem wykonywanie wszelkiego rodzaju instalacji wodociągo wych, kanalizacyjnych i gazowych. Kapitał układowy wy nosi złotych. Spólnik mo~e mieć większ.ą ilość udzia łów. Jednoosobowym zarządcą jest Józef Lisiecki. Akt spółki " ogl'iltiiczoną odpowiedzialnością zawiązan~ 2iosta,ł 28 wrze kia 1945 r. K-2231 Do tej estru handlowego A 19 wpisano 1 października 1945 r. firmę.,d/ H Mgr. M. Wołkowicz, Materiały Budo. wlane i telazne, Gdańsk". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk, ul. Tkacka 20, a przedmiotem sprzedaż materiałów budowlanych, żelaznych i technicznych. Właścicielem firmy Jednoosobowej jest Mgr. Maria Wolkowicz. K-2200 Do rejestru handlowego B 73 wpisano 1 paźdtiern'ika 1945 r. firmę.,wytwórnia makaronu' i artykułów spożywc:z;ych Kłosy,.półka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk. ul. Łą ko",a 35/ 38, a przedmiotem fabrykacja makaronu, płatków owsianych, sucharków, keksów, he~batników i wszeikich ar tykułów spożywczych w zakres ten wchodzących oraz sprze dat tych artykułów. Kapitał zakładowy wynosi zło tych. Spólnik może mieć większ.ą ilość udziałów. Zarządcami. są: Maksymilian-Ferdynand Becker i Stanisław_ Wiesław Bystrzonowski. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do łącznego reprezentowania Bpółki z drugim członkiem Za rządu, wz,ględnie łącznie z ustanowionym prokurentem. Akt spółki ló ' ograniczoną odpowiedzialnością zawiązany został 28 września 1945 r. K-2201 Do rejestru handlol\'ego B 75 wpisano 2 ipaidzierni.ka 1945 roku firmę "P.rzeds.iębiorslwo Budowlane Zabudowa, spó~ka ' % ograniczoną oopo'wiedljiallności.ą". Siedzihą.przedsiębioutwa jest SQpot, ut K$. Pomorskich 70, a pr.. edmiotem 'Poo.ejmO'w.anie się robót budowi.anyc'h wszelkiego ro dzaju ()II'urOlbÓit drogowych na własny li cudzy rachunek. Kaipi ltał za.kładowy wy_ n osi złotych. Spólnik może mieć większą ilość u<!z. inłów. Z ajl'ządcami są: Ferdynand K oby'1 ew!liki i Stanj!iław Szymczak. Spółkę reprezoojtuj,ą dwaj członkowie Zarządu łącljnie, lub jede<n cdouelk Za 'rządu łącllllie z prokuren'tem. Akt spóbki z ograniczoną od,pow,iedzi4llnością zawar,ty w$tał 29 września 1945 r. K-2202 Do rejestru hand lowego B 76 wpisano 3 paidziernika 1945 roku fil'll1ę "Gdańs.kie Zakłady InstaJacyjne, s,pótka z ogranr_ C2Ioną oopo'wiedzialnością". Siedzibą p rzed.si ębiouslwa jest Gdańs1k, ul. Lutllldie 37/38, a przedmńolem wykonywanie r{)bói śłusa,rs'ko-i<nmalacyjnyoh. Kapital zakładowy wynosi złotych. Spólnik mme mieć większą i10ść udziałów. ZaTządcaml są: inż. Francis zek SlIJl'i1ter i An10na Kolluński. KaMy ol'łqnek Z 'lrządu upra'wllliotjly jest do samo dzielnego zastęp~twa 5Ipółkl. Aikt spół.ki z ograniczoną od lpowiedzialnwcią 7!awaTlly zasilał 25 'Wr%eśnia 19ł5 r. K-2198 Do rejestru handlowego B 77 wphano li patdzji.em-jka roku fi'l'mę "Auto-T1'8n.5lport - Przedsiębiorstwo Trans.portowo Ek5pedycyjno-Hand10,,'e ora.z ReparacJa MotoTów i Maszyn Rdlniczyeh, spółka z ogranicz{)ną oo 'powiedzia\.nością". Sied.li_ bą 'przedsięhi{)rstwa jes1 Gdańsk, ul. Sichows'ka 5-e, a przedmj()t,em czynności tran5lportowe, ek5lpedycyjne, handlowe, repa_ racja molorów I maszyn rolniczych. Kapi 'itlł zakł.ad{)wy wy nosi rio tych. Spólnik może posiadać większą ilość udziałów, wszakże o.gół udziałów jedne go spóldji.ka nie może przek 'roczyć 2/5 części kaipitału za.kładowego. Zarządcami są: Maciej Bednarek, Stanisław Becllciń Slki i Kaz imierz KoIodz.jeJczak Każdy czło 'ne k Zarządu uprawniony j.est do reprezento_ wan,ia spółki łącznie z drugim członkiem Zarządu. A'kt spółki z ogrijnicloną odpowiedlzi.al'lloścj,ą zawarty z.os 'tał 27 wrz,e śnill roku. K-2199 Do rejestru handlctwego B 78 wpisano 5 paździemlika 1945 roku Hrmę "BSB - Bałtycka s'półka Budow,la.na, sp ół,k a z ograniczoną odpowiedzialnością". Siedzibą spółki jest Sa<pol, ul. Kościuszki 48, a przedmiotem w)"konywadjie wszełkioh robót budo\vlan)"ch oraz wchod zących w zakres robm pomocniczych. K'lIiP'ital za:kladowy wynosi: złotyoh. Ilość udljiałów każ_ dego ze s,pólni'ków nie jest ograniczona. Zarządcami są: Janina IJipska, Zofia K.ozłow:!Ika i inż. Frydo.Jin Sachse. Do zast4}pstwll.półki uprawlllieni są dwaj czł.onkowie Zuząd'u łącznie, przy_ czym jednym z nich musi być inż. Frydolin Sachse, względnio jeden ozłonek Zanądu łącznie z 'p'rokuren!em. A,kt spółki z ogranicz.oną od!po 'wuedziaqnością zawarty zo~tał 29 września 194.'> roku. K-2ł33 Do r~jestru hand:lowe-go B 79 ~"P'isano 9 paidziernika 1945 roiku firmę: "Bałl)'okie ToW'ar,zyMwo Budowlane, spółka z ogra_ niczoną odpowiedzialno.ścią". Siedzibą Slpólki jmt Oldl\Va, ul. Dros zyńskieg.o Nr 30" a przedmiotem prowadzenie w.5zellkiego rodzaju rolbót lattynieryjno - budowlanych, ilnstal.acyjnych, sanhal"nych i el ehr.o t ech n iclill ych, za.k11ip materiałów budo'wla noh na własny rachunek oraz wykonywani,e innych czynności mających związek z robo tami inżynier)'jno budowlanymi. Kapi_ tał zakładowy wynosi złotych. Spólnilkowi przysługuje prawo posiadania większej iloki udziałów. Zarządcamń są: inż. Stanisław-Józef Jakowicki, inż. An t~ni Forkiewicz i Bo lesław.augustyn Wąsie.\. Każdy ze spólników ma prawo samo' dzielnego reprezentowania i podjpisywania spółki, jednak skła ' dani.e ofert, wykonywanie robót budow1anych i ins'talacyjnych, umowy budow!lane i i nstalacyj.ne oraz zo'oow i ązania pieni ęźne i l\'eksle wymagają podpisu 2 zarządców, albo 7aTZądcy I p'ro kuredjta. Akt spółki z ograniczon, ~owiedzialnością zawarty %ostał 8.paidziemilka 1945 roku. K-2432 IX> rejestru handlowego B 80 Wipisano 10 paidzier.ni'ka 1945 roku firmę "Import Kawy i HeJ'lbaty i Towarów KoIIonialnych "Indie" apółka z.ograniewną odpowiedzialnością". Si.edzi.bą SiPółki je'm SQpot, ul. Marsz. Rokossowskiego 39/41, a przejmiotem import kawy, her.baty, kakso i innyr<h rowarów kolo nialnych, prowadzenie pa'iarnd kawy i sortowni herbaty, pro'wa dzenie wytw6mi surogatów kawy, handel tymi towanmi. Dla osiągnięcia tych celów s.półka zakładać będzie punkty sprze' daży z reklamowanymi pijalniamri kawy i herbat.y. Spółka p.o. siada oddział \V Szc,zecinie, Al, Pomorska 36. Kap : itał za 'kł.. do wy wynosi złotych. SipÓ'lnik może mieć więhzą i30ś6 UKIz,iałów. ZaTząilcami są: Slani.slaw Koperski, Stanis 'ław Woj. nec'ki i Jan Raczko. Każdy członek Zarządu samooziej1nie lfpra~ wnj,otjiy jes.t do reprezent()wania spółki. Akt s.półki 1. ograni... cwną od.'powiedzialnością zijwarty zosilał 3 październcrb 1945 roku. K Do TeJe~tru hand1ol\~ego B 82 Wlpisano 11 pddziemib 1PU rollm fi1rmę "Herba - hurtow'ilia artykułów $po żywozyc.h, spól. ka z ograniczoną odpowiedzialnośdą". Si edzibą ~półki jmt Gdańsk Oliwa, uł. Gd,unwaMzka 5119, a przedmio1e>m hurtownia arlj"kllłó'w!!potywczyoh. K 'api'tał ZI 'kładowy wynosi liotyoh. Spólnik mo,że posiadać większą iaość udziałów, jednak. że ogół udzj.ałów jednego spólni ka nie może przekroezyć 2/5,klll()iłału za kład-o'wego. Zarządcami są: Mar.ian Kor~hals i Ja owi.ga. LesieC'k a, którzy zastępują s,pólkę łl\cmie. Akł s<półki z ogr.a.ni.czolllą odpowi,ed'zialnością zawarty zo.~tał a pli.ździer nika 1945 roku. K-24l17 Do rejestru handlowtjgo B 71 wpisllno 11 pddllernioka 1911 roku następujące ljmiany To' firm Ie "Polsped - Apólka z ogra. niczoną odpowied 'zia.jnością"; Przedmiotem prjtedsi~bioratw* spółki jes>t wykonywanie wuel'kjioh czynno~i. wehodzący"h wzalkres Sipedycji, a mla.no'wicie: 'Iranspor,ty morskie l ląduwe, ładtuljllki zhiorowe, ilti'kaso,.powierniotwo, clenie, Uibezpi.oczenie, magazynowanie łowalfów, roboty przy załaoowy'wa.niu ł rozła~ dowywaniu okirętów oru 'Przeładune'k. K,a,pitał za.kładowy wy. nosi złotych. Zarząd obecnie etallqwią: Czesław DrygaJ. S'kd i Zbigniew Lopi.ń~.ki. Zarząd spółki może się akłada' l jednego hm większej tlości człon lków. Je żeli Za rząd jest wie,; aoo s o bo wy, reprezentację &półki wykonują d waj kitórzykoiwie:k członkowie Zarządu łącznj~ lub ~eden członek Za' rządu łącznie z ipro.kwrentem. Zmiany wprowadzone lol<tały 'la za.-;adzie ak~u z dnia 4 pddziernilka 1945 r. K-2435 Do reje!lbru bandlowe-go B 84 ~'pis8n() 12 lpaid,ziernika roku fkmę "Baltoma.r - MBiklerzy Okrętowi, spółka :z og.-anic.zonąodpo\\'l 'edzialnością". Siedzibą spółki jes t Sqpot., ul. Podja,zd 2, a pnoomiotem wykonywanie - czy'nn{):ści ma'klerstwa okjrętowe8q, w. szczególności oopr awa porlowa!italików kra. jowych i zagra.nicznych, przedsta wjc i.els t wo zagranicz.nych to~ w8ir.zys!jw okręotowych I liolii r egulamych, f.rachtowanie stat. ków czyli un... rieranie umów przewozu morskiefro, pośredn!. otwo kupna i eprzed<aży stał 'ków,!pośrednictwo ubezpieczej\ m or:skic h, obsługa awaifyjna!italików mor.s:kich, po5redn~c two w sprzedaży bunkru na sta lki, jak i wszelki.e inne czynności mogące wohodz,ić To' zak ret maklerstwa okrętowego. K 'Bpttnł zakładowy wynosi: złotyoh Ilość udziałów każdego zs spólnrkólv nie jest ograniczona. Zarządcami 511: Dr Roman Gi erszewski i Hen ryk Szcz.e;pikowski. Do z8s1tl(lpowa,nia spólki wymagane jest współdziatanie dwóch członków Zarządu lu,b jednego członka Zarządu wraz z p'roku'renlem. Akt.łpółki z ograniczoną odipowiedz1iwlnością la warty zost,a.! 8 paździe. nj'ka 1945 roku. K-243! Do r.ejestru hand1owego B 83 w:pi,sano 12 paidzierni,ka 1945 roku fi:n1lę "Towarzystwo Przemysłowo Handlowe Carbo-Stal. s:półk,a z ograniczoną odpowiedzialnością". SiedJ!ibą sp ó Łki je5t Gdańsk, ul. OrUlls.ka 15 /16, a pi'zedmi.ol cm je!ll skup i sprze. daż artykułów techniocznych, budowla nych, chemicznyc.h i ma. {. eriału opałowego oraz p rowadzenie IV tym zakres.ie przedsi~. biorstw.przemysło'w'o pl'zetwórczyoh. Ka:pi tał zakładowy w)'no_ 51i zło, tych. Spólnik może mieć dowolną ilo Ś ć udzialólv. Zarzą.dcami są: Stanisław Małels i i 'nż. Tadeusz Łemp i cki. Wszelkie zohowiązania, Ikon,l.ra'kty, umowy, we.k~le, żyra, winny być 'POd:pisywane poo s tema>lem firmy przez 2 członków Z~rządu, czeki zaś, koresipondencja handlowa, pokwitowania i tym podo'bne dokllmmty po'd!pisuje jeden członek Zar.ządu i pmku. rent lub dwóch prokurenló1w pod stemplem firmy. Akt spólk~ z ograniczoną odpowtiedzia 'lnością zawarty został 1 paździer_ nlilka 1945 roku. K-2ł39 Do rejemru handlowego B 8e "'"Pluno 111 patd:zierniika 1945 roiku fil"mę "Owocarnia Delikatesy -:- ~ółka l ograniczoną odpowjedziallnością". S<i edzihą spółki jest So.pot, ut Maru. SI.alina 771, a przedmi.otem prowad'zenie handiu owocami, sło. dyc.zami li deljka:tesami. Kalpllt.a! zakład&wy wynosi złgtych. Spólnicy mogą mieć więhzą ilość ud~iałów. Zarządcami są: Irena Bys,trzanowska i Mgr. Janina SchOrulhaler. Katt:ly z członków Z.rządu upra,,'ni<lily jest dq samodzielnego repre. zentowand a sp6!ki. Met spmkji % ograniczoną odpow.iedzialno_ ~ią %8 l warty został 9.sie<l1Pn'la 1945 roku. K-213~ Do r.ejesl.ru handl{)wego B 87w:pi.sano 13 patdzierni:ka 1945 roku fin1lę "Gdańska Palarnia Kawy i Paczkamia Her.ba1y _ spół~a z ograniezoną odpctw'ied zia'lnqścią". Siedzibą SiPótki je ~ t Gdansk, ul. Grunwaldz'ka 219,. a pr'zedmi{)tem impor,t i han.-jel kawy i herbmy, palarnia kawy, 'Pacz kunia herba ty, pr.oduk_ cja wszelkich suroga1ów kawy i he.rba:ly oraz handel 8l'tykułami lilpożywczo.jkolouia'lnymi. Kapi tał zakładmvy wyno si: 120.0lJO złotych. SpÓllni,kowi przysluguje prawo 'posiadania większej ilo_ ści udziałów. Za rządcami są: Kordia,n TarasielV'icz i Mi.ros/aw FHipowSlki. Katdy członek Zarządu upra Imiony jest d.o łącznego re?,rezelnt{).wania SiPółki z drugim członkiem Zarządu. wz,ględn.je łą czl1l e z listano'ivlionym prokurentem. Akt spółki z ogramczoną odpo 'wiedzialnościll za,,'arty został 3 paidziernlka 19~ roku. K-2HQ S~D OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY Do rejestru handlowego B Nr 5 wpisano dnia 26 lipca 1945 firmę "Bałtyckie Towarzystwo Budowlano-Handlowe", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz, ul. Pomorska 42/4. Przedmiotem przedbi~_ biorstwa. jest: J) wykonywani~ ws... :~ ; ch prac ocharakte. rze budownictwa naziemne.go, pod7.i p.mnego, wodnego, d.-o.: gowego, 2} w)'konywanie wszelkich robót instalacyjnych,

5 Nr 4 MONITOR POLSKI - Dnia 10.tyoznJa 1946 r., 3) handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi craz opałowymi. Kapitał ~kładowy wynosi zi, podzie. nyeh na 100 udziałów po 1000 złotych. Każdy spólnik może posiadać dowolną ilość udziałów. Zarząd stanowią: Maria Kozicka, Wacław Dąbrowski " Adam Woroniecki. Spółkę re. prezentuje najmniej dwóch członków zal'ządu lub prokurent wraz z jednym conajmmej członkiem zarządu. Umowę spółki S1porządzono dnia 28, wzgl. 30 kwietnia Pi. smem do ogłoszeń jest "Monitor P.ol~'ki" i "Ziemia Pomor. Ika". Czas trwania spółki jest nieogranicwny. K-2~76 Do rejestru handlowego A nr 6 wpisano dnia 11 sierpnia 1945 r. firmę "Jupiter", właśc. S. Wasielewski. Sied,liba przedsiębiorstwa jest Bydgoszcz, Stary Rynek 20. Przed: miotem przedsiębiorstwa jest zakup i sprzedaż artykułó'j' technicznych, foto kino-projektorów i filmów oraz aparatów radiowych. Włab cicielem jest Saturnin Wasielewski. Dnia 20 września 1945 wpisano, że Włodzimierzowi Ra kowi udzielono prokury. K-2273 Do rejestru handlowego B nr 6 wpisano dnia 18 sierp Jlla 1945 r. firmę "Pomorska Hurtow,nia Surowców, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc'ią. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz,ul. Gdańska 22 m. 11. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowy obrót surowcami odpadkowymi. Kapitał zakła. dowy wynosi zł, podzielonych na 50 udziałów po 1000 zł. Każdy spólnik może posiadać większą ilość udziałów. Zarząd stanowią: Antoni, Mieczysław Musielak. Zarząd jest jednoosobowy. Do oświadczeń spółki dotyczących pozbycia lubobciążenaa majątku spółkii i zaci~nięcia zobowiązań wekslowych wymagana jest - o ile zarząd jest jednoosobo. wy - zgoda conajmniej jednego z członków założycieli, t. j. Wacława Sobańskiego lub Zygmunta Kuntzego. Umowę spółki sporządzono dnia Pismem do ogłoszeń jest Monitor Polski. ' Czas trwania spółki jest nieograniczony. K-2272 Do rejestru handlowego A nr 7 wpisano dnia 24 ~ierp nia 1945 Bydgoskie Zakłady Konfekcyjne, właśc. J. Frohlieh i K. Adamczyk, Spółka Jawna w Bydgoszczy. Sie. dzibą spółki jest Bydgoszcz, Plac TeatraLny 2/3. Przedmio. tem przedsiębiorstwa jest wytwarzanie i sprzedaż w więk szym rozmiar1je wszelkiego rodzaju kojlfekcji, zarówno z własnych, jak i powierzonych materiałów. Spólnikami są: Józef Frohlich i Kazimierz Adamczyk. Do repreze,ntowania spółki jest uprawniony każdy ze spólników z osobna. Na wy. padek ustanowienia prokury, spółkę ma prawo reprezento. Wać każdy ze spólników z osobna lub też prokurent łącznie z jednym ze spólników. K-2265 dwaj członkowie 7.arządu łącznie lub jeden ezłonek zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd spółki może być jedno. lub wieloosobowy. Umowę spąłki sporządzono dnia 27 sierpnia Pismem do ogłoszeń j~st Monitor Polski. Czas trwa nia spółki jest nieograniczony. K-2268 Do rejestru handlowego B nr 11 wpisa.no dnia 30 sierp nia 1945 firmę Bydgoska Hurtownia Włókiem,icza, Spółka z og!'aniczoną odpowieuzialnością w Bydgoszczy. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz, ul. Długa 36. Przedmiotem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego towarami włó' kienniczymi, konfekcyjinym,i ~ galante,ryjnymi. Kapitał za. kładowy wy,nosi zł, podzielonych na 5 udziałów po zł. Każdy spólnik może posiadać większą ilość udzia łów. Zarząd stanowią: Władyslaw Maciejewski, Bolesław Wajs, Wiktor Dąbrowski, Feliks Ka,pczyński, Alojzy Noz drzykowski. Do reprezentowania spółki są uprawnieni dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarzą.(lu łącz nie z prokurentem lub pełnomocnikiem handlowym. Umowę spółki sporządzono dnia 22 sierpnia Pismem do ogło szeń jest Monitor Polski. Czas trwania spółki jest nieogl'a niczony. K-2269 Do rejestru handlowego B nr 15 wpisano dnia 6 wrze śnia 1945 firmę "Astoria", Spółka z ograniczoną odpowie dzialnością w Bydgoszczy. Siedzibą "'półki jest Bydgoszcz, ul. 1 Maja 41. Przedmiotem spółki jest prowadzenie restau racji, cukierni i baru. Kapitał zakładowy wynosi zł podzielonych na 107 ud1jiałów po 500 zł. Każdy spólnik może posiadać większą ilość udziałów. Zarząd stanowią: Jan Szenk, Stanisław Motyl. Do zastępowania spółki wymagane jest współdziałani 'e dwóch cuoiiiików zarządu łącznie albo też jednego ozłonka zarządu łącznie z prokurentem. Za rząd spółki może być jedno lub wieloosobowy. Umowę spółki sporządzono dnia 29 sierpnia Pismem do ogło. szeń jest Monitor Polski. Czas trwania spółki: Od dnia wpisu s'pól1d do rejestru handlowego do 31 grudnia H146. W wypadku niewypowiedrenia spółki 8 miesią.ce przed upływem czasu trwania, przedłuża się umowę automatycznie o dalszy jeden l'ok. K-2264 Do rejestru handlowego B nr 14 w:pisano dnia 6 wrze śnia 1945 firmę "Termica", Spółka z ograniezoną odpowie dzialnością w Bydgos1Jczy. Sied2:ibą spółl<1i jest Bydgoszcz, Aleje 1 Maja 138. Przedmiotem przedsiębior~'twa jest: 1) bu.. dowa suszarń, urządzeń wentylacyj,nych i k1imatyzacyjnych, 2) badanie nad sposobem odżywicowamia i użytkowania pro duktów żywicznych, 3) budowa urządzeń dla spraw pod' punktem 2. Kapitał zakładowy wnosi zł, podzielo nyeh na 20 udziałów po 4000 III. Rażdy l\póbj.ik może posia- Do rejestru handlowego B nr 9 wpisano dnia 25 sierp dać większą ilość udziałów. Zarząd stanowią: Bernard Ci nla 1945 firmę "Uranus" Bydgoska Hurtownia Surowców, sewski, Antoni Rausz. Do reprezentowania spółki upraw., Spółka Przemysłowo. Handlowa z ogra.niczoną odpowie. " niony jest każdy członek zal'7.ądu samodzielnie. W razie.' t ' dzialnością w Bydg'oszczy,' Siedzibą spółki jest Bydgoszcz, ustanowienia prokury uprawniony jest do zastępowani'll ul. Kowalska 8. Przedmiotem spółki jest zakup i sprzedaz spółki jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd maszyn, starego żelaza, metali i surowców. Kapitał zakłado spółki może być wieloosobowy. Umowę spółki sporządzono wy wynosi Jł, podzielonych na 30 udziałów po 1000 zł. dnia 31 sierpnia Pismem do ogłoszeń jest Monitor Każdy spólnik może posiadać większą ilość udziałów. Człon Polski. Czas trwania spółki jest nieograniezony. K-2263 kiem zarządu jest Lucjan Grabowski. Zarząd spółki może być wieloosobowy. Wacławowi Mięsikowski'emu udzielono pro. kury samodzielnej. Umnwę spółki sporządzono dnia 14 ~. sierpnia Pismem do ogłoszeń jest Monitor Polski. Czas trwa,nia spółki jest nieograniczony. K-2267 Do rejestru handln,, cr.-~ 'R nr 8 wpisano dnia 25 sierp. nia: 1945 firmę "Paszteciarnia pod Pszczółką", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc.ią w Bydgoszczy. Siedzibą.półki jest Bydgo.szcz, ul. Gdańska 17. Przedmiotem pued. siębiorstwa jest handel delikatesami SIJoliywanymi przez klientelę na miejscu w lokalu spótki, albo 'wydawanymi ku pującym w opakowaniu poza lokal. Nadto przedmiotem lirzedsiębiorstwa będzie handel napoj ami gorącymi lub, hłodzącymi, ewentualnie napojami alkoholowymi, tymi łl$tatnimi w razie otrzymania koncesji. Kapitał zakładowy wynosi zł, podzielonych,na 120 udziałów po 500 zł. ' Każdy spólnik może mieć dowolną ilość udziałów. Zarząd stanowią: Marianna Stani szewska, Janina Markusfeld, Sta nisław Kowalczyk. rio reprezentow:nia spółki, składania oświadczeń i podpisywania imieniem spółk i uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, albo jeden członek za,rządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem handlowym. Umowę spółki sporządzono dnia 5 czerwea Pismem do ogłoszeń jest Monitor Polski. Czas trwania spółki jest nieogranicrony. K-n/l Do rejestru handlowego A nr 8 wpisano dnia 28 sie.rp nia 1945 finnę Księgal'llia Pomorska Cz. Jaskólski i S ka w Bydgoszczy. Siedzibą spółki jest Bydgos7.Jcz, ul. Gdań Ika 7. Przedmiotem spółki jest zakup i sprzedaż książek wszelkiego rodzaju, nut, map, obrazów, wyrobówartystycz. nych, materiałów pisemnych i artykułów fotograficznych. Spólnikami są: Czesław Jaskólski, Helena Boett~heró",lllla, Aniela Zakrzewska, Bronisława Cerekwicka. Spółkę repre, zentuje Czesław Jaskólski samodzielnie. K-2266 Do rejestru handlowego B nr 10 wpisano dnia 28 sierp Jlia: 1945 firmę Hurtownia Motorowerowa, Spółka z ograni. czoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz, ul. 1 Maja 7. Pl'zedmi,)tem spółkj jest: Hurtowny zakup i spr21edaż: a) rowerów i motocykli, b) części i akcesorii rowerowych, motocyklowych i samochodo wych, c) wszelkiego innego sprzętu techn icznego, d) pro dukcja powyższych artykułów w własnych lub dzietżawio nych zakładach. Kap:tał zakładowy wynosi zł, po dzielonych na 12 ud 7ia łów p0."'joo zł. K<:1Jżtły spólnik może posiadać wiqks cą ilość lhhalóv;, Za 1'7ąrl stanowią: Bernard Cisewski, inż. Zbig,niew Szymailski. Spółkę reprezentują Do rejestru handlowego B wpisano pod nr 16 dnia 11 września 1945 firmę "Pomorska Hurtownia Skór, Spółka z ogranicz(}ną tjdpowiedzi.alnością w Bydgoszc:l}'''. Siedzibą sn,ółki jest Bydgoszcz, ul. Jezuicka nr 2. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: Skup i sprzedaż skóreurowycil i gotowych i import skór surowych i trawy indyjskiej. Kapitał zakładowy wynosi złotych, podzielonych na 4 udziały po ;;000 zł. Każdy spól.nik może posiadać większą ilość udziałów. Zarząd stanowią: Władysław Dykier, Antoni Gehrmann'. Do reprezentowania spółki uprawnieni są obaj członkowie zarządu wspólnie. W razie ustanowienia prokury, upraw;nio ny jest do zastępowania spółki jeden członek zarządu łącz nie z prokurentem. Zarząd spółki może być wieloosobowy. Umowę spółk!i sporządzono dnia 5 września Pismem do ogłoszeń jest Monitor Polski. Czas trwania spółki jest nie. ograniczony. K~2270 Do rejestru handlowego B nr 3 przy firmie Restaurac'ja i Kawial'l1ia "Pod Bukietem", Spółka z ograniczoną odpo wiedzialnością w Bydgoszczy wpisano dnia 28 września 1945, że w miejsce ustępującego członka zarządu Waldema ra Graetzera wybrano Mieczysława Kentzera. K-2274 Do rej"estru handlowego A nr 9 wpisano dnia 28 wrze śnia 1945 firmę Dom Rolniczo Handlowy T. Zimniak i St. Lampe, Spółka jawna w Bydgoszc:gy. Siedzibą przedsiębiol twa jest Bydgoszcz, Aleje 1 Maja 27. Przedmiotem '. przedsiębiorstwa jest prowadzenie przedsiębiorstwa handlo wego towarami i produktami rolniczymi. Spó],nikami są: Jan Tadeusz Zimniak, Stefan Lampe. Spółkę reprezentuje każ dy spólnik z os<1bna. K-2275' S.~D OKRĘGOWY W KALISZU Do rejestru ha.ndlowego działu B wpisano 18 grudnia 1945 roku B 4/45. Skład telaza, Maszyn i Narzędzi Rolni czych M. Janaszewski w Kaliszu - Spółka z ograniczoną odpowiedzia1nością. Kapitał: złotyeh, podzielony na 100 równych udziałów po 1500 złotych każdy. Spólnicy Ma ria Zofia Jąezyńska posiada 50 udziałów, Tadeusz Walczak, 35 udziałów, Kazimierz Rębalski - 15 udziałów. bden spólnik nie ma prawa odstępować swoich udziałów bez zgo dy pozostałych spólników. Zarząd stanowią: Maria Zofia Jączyńska, Tadeusz Walczak i Kazimierz Rębalski. Wszel kiego rodzaju zobowiązania oraz podnoszenie sum pienięz nych z banków i Pocztowej Kasy Oszczędności podpisują pod stemplem firmy dwaj członkowie zarządu, natomiast odbiór korespondencji, przesyłek i towarów mote kwitować każdy ze spólników oddzielnie pod stemplęm firm>:. SpÓłka zawarta w dniu 9 grudnia, 1945 roku na okres lat pięciu i 3t dnn, która, o ile nie zostanie wypowiedziana notarialnie. n. pół roku przed terminem, uważa się za przedłużoną na.16~ den rok i tak z roku na rok przedłużać silę będzie. KA-28. SĄD OKRĘGOWY \\' POZNANIU Sąd Okręgowy w Poznaniu. Do Rejestru Handlowego R. H. B. 253 wpisano 12 września 1945 przy firmie "Spółka Osadnic7.a w Poznaniu, Spółka Akcyjna", że uchwałą Rady, Nadzorczej z dnia 24 lipc'a 1945 powoi ano do zarządu Stefana Spizewskiego i Nikodema Czerniaka. Do'tychezaeOW7, członek zarządu Jan Słomiński zmarł. Prokura Stefana Spizewskiego wygasła. &-1948 SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH Dnia 22 września 1945 r, wpisano do Rejestru Sądu mir", gbweg.o w Kie'lcach 'pod ~r HllB/VL388 przy f:ilrmie: Sprzeda. rna, [.el'iałów hudowilullyc:h itcchni(:zliych "OMNIA" Spółka z. ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, na!jtęp,u~ąc~ wpis: Firma brzmi: Sprzedaż ma 'teriałów budowlanyoh i, te-] c~l iczllyc h "O.\I~L\" Spółka z ogra,lliczon~ o~~wied'ziałnoś. cią \\". Kielcach. Siedziba Spółki: Kielce, ChęcllIska 18. -'I Przedmiot:prowadzeni,e handlu "'szelkiego rodzaju ma'teria~ łami l:>udow'la,nymi i technicznymi. Kapitał za,lda,dowy Sp~ ki wynosi osi emdz iesiąt tysięcy (80.000) złotych podzielony na os-iemd,liesiąt (80) udziałów po tysiąc (1000) złotycll kaidy udział. Każdy spólni1k może posiadać dowoqną ilość ud~va.tów. Z arzą4 ~półki skład-a si~ z cz'terech osób, ZaTząd st,anowią: Wła dy. siaw Deryng, Wojciech GumowsIki, ~pólnicy ora,z 'z poza spór. ki Wincenty Szczygidski i Stanisław Konopka. Wek5le, czelcli prz'ekajzy,.pełno'lllocli,iotwa, prokury, umowy, a.kty i wszelkie zolbowiązania S'półki winny być 'Podpisywane pue'z których.. ko~wi ek d'wóoh członków zarządu, pod pieczątk.. fi.rmy, za. aikjty ze wz'il1ian 1ką o działaniu w imieniu SpóUd. Każ~ z zarząd 'ców ma p.rawo ol,rzymać dla spółki od kogo i skąd przylpadnie korespondencję, przesyłki, Ilowa'ry, wmy pienięt'i ne i wszelkie wartości, oraz podpisywać p,od stempleul firmy! kores:pondencj,ę, nje zawierającą zobowiązali. SipóIJka z ogra. niczoną odpowiedziailnością, za'warta na czasllie<!lj:la'niczony. K-&64 Dnia 28 wrzesnla '. wpi'sano do rejestru firm Są. du Ok, ręgq>\v ego w Kielcach 'Pod Nr RS.7 przy firmie P'ow. szechna Sp,ółdzie:nia Sp 'ożywców z o,dpowiedzialnością ud,1.ia. łarni \\' Kielcach" n as l ~ p ujący wpis: na miejsce wstępującego! członka za.rządu Brou l~sla 'wa Ujmy powołaho Karola Piękosi,a, wobec czego obecni,e zarząd s, tanowi 'ą: Stanisław Żahidti~ HOl!'ian Stllnisła'Ws :ki i Kaml Pjękoś. K--3ó60 Dnia ó paź,dziernika 1945 r. wpisano do rejestru fil'lld Sądu Okręgowe,go w Kielcach pod Nr RHB. 378,,przy Hr,miaz.. CentTochemia" P.rzedsiębiontwo Przemyslmvo _ Handłow801 S-półka z ograniczoną odpowie,dzialnością w Kiełeaoh, naslępu;ący wp1s : ustanowiolw Oddział Slpóbkj w Ka,towicach pod firmą.. Ceu'tTochernia". Przedsiębiors.two Pnemy5ło'Wo - Hau. d,lowe, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w KieJcaco. oddział w K~t>Q>\vicach. Na mocy Uchwały Nadzwy.c.zajnego Zebrania Spólnjków z dn. 2'3 wrzc.śnia 1945 r. powołanq dioi zanądu S,półki drugiego członka z.arządu w osobie Jana Ga~ w rońsk i ego. Za oddział w Katowic'a,ch będą poclipi,sywać łllcr~ nie d,w,aj cdonko'wie zarządu Spó~ki: inżynier gómi'czy Józef Springer i Jam Ga 'w,wńs,ki.. K--a565 Dndla 6 listopada Hl4!5 r. wpi,sano do rejesltm firm " S~u Okręgowego w Ki ~lcach 'pod nr. RHB./VJ.385. przy fi.rmre "Garba'rnia Wspóhpraca \V Chęci,uaoh, Spółka z ograniczolll.\ odpo.wiedzialulośdą " Iłas, tępujący wpis: fllrma brzmi: "Gu'. barnia WSpM'pl'aca w Ohęci, nach, Spółka z ograndezoną odpowiedzialnością". Siedziba Spóllki: Chęciny pow. kieleokiego Przedmio,t:.prowadzenie i ekspłoatacja gil'rbarnji w Chęcinach, K3ipila! za :kładowy Spółki wynosi osiemdziesi 'ąt tyl!ię~ cy (80.000) złotych,po,dzielony na osiemdziesiąt (80) udziałów, po tysiąc (1000) złotych każdy udz,ial. K,ażdy ze wspólnitków IIwże posiadać wi~cej niż jeden udział. Zarząd Sp 'ó~ki lita,nowią : Włodzimierz-Fra.nc1szek Skadłwbowicl, Feliks Znojek i \Vincenty Niechciał. Zarząd reprezenluje S.pótkę w Sądzie i poza Sąd 'em. Każdy z członków zarządu samodziel,nie ma 'pra wo podpisywać w imieniu Spółki pod stemplem firm,o,wym 'kores:pond e ncję i 'pokwi,towa'nia. rachunk.i oraz wsz,elkie wogóle dokumenty, n'ie zawierające zphowiązall Odbierać Iłla Spółki z pocz'ty, telcgra,fu, stacji kolejowych, komór ee1nyeh ikanlo,rów przewozowych wszel,ką korespondencję, zwyczainą, poleconą, pi e niężną,,pieniąd' ze za przekazami, prżesyłjd j towary za swoim polkw.jtlq.\vaniem. \Veksle, czeki i wogóle w;szel,kie Z,()Ibowiązal]j,a, Jak równie 'ż akjty urzędowe i pełno. mocnictwa w imieniu spółki winny być podpisywane przez dwóoh którychkq!wjek bądź z czł'onków z,ar,ządu łąc'zoie pod stemplem fij'll1owym, bez stemp[a Hrmowego, tyl:ko na :uk<\ tad) ul"zędowych. Żyro weks'li w a.mieniu Spół,ki na;!>tąjpić moi. że również za ~dpisami dwóch którycihko"'vielk blldi z członków zarządu łącznie pod stemplem firmo'wym. Spółk,a z og 1"aniczoną odpow,iedzialnością z.awar ta na lat.pięć lioząc od dłlla 30 października 1945 T., o ole jednak na s 'ześć miesięcy 'Przed upływem tego pięcio1el,niego okresu żaden ze slpó!lni'ków me zażąda TozwiązRnia spółki, spółka automatycmde przedrużor& b~d,zie z pięciojecia, dokóki ni,e nastą.pti.. wspqmniallle żąda.. danie rozwiązania. K-3553 Dnlia 15 listlopada r. wpisa,no do. Reje-!llMJ firm. ~tl. du Okręgowego w Kielcach,pod Nr RHB/VI. 387 przy ~l'mie "Sklep TyŁQniowo. GaJa,nte'ry jny Anna Gabrys<iewiez. Spółka z ograniczou1ł odpowiedzua,lnośeią" na,stępujący w,pis: Fi,rma brzmi: "Sk:lep Tytonrilowo,Ga~anteryj:n'Y An,na Gaibryl!liewiez. SlpólJkaz ~rallliclzoną odipowied.zi a'lnością". Siedziba S~i:r Kielce, Sienkiewicza Nr 30. Puedmiol: pmwa,dzenie ha,ndlu a 'ntykułami ty,tomio'wym.i i galanteryj,nymi. Kapi l tał za,kłado. wy wynosi plięćdziesiąt tysięcy (50.000\ złotych, podzielony II:a!p'i~d:zie*lłt.(;>0l. li,dj~iałów! :po (1000) złoty,ch k8)~dy uckiał.

6 MONITOR POLSKI -- Dnia 10 stycznia 1946 r. Nr 4 Kaidy wspólni1k może,posiadać dowolną j[ość udzjałów. Za II'ząd jest jedno<lsobowy. Zarządcą Spółki jest Wacław Woźnjak na czas njeokreślo<11y. Za -rządca :pod.pisuje w imieniu Sipół ;ki!pod stemplem f:i1rmowym. Zarzltdca reprezent~je Spółkę, kor,ty'sta z u!pra'wnień zgodnie z,przepisa'mj a'rt)'1kułu 198 Ko deksu Hand.]owcgo. Spółka z ogronicroną odpowiedziałnością uwatlt,a na czas nicograniczonyy,poczynając od 1 pa,źdlz1ierni Ika 1945 r., ua mocy a'mu Jlotarja-Inego, sporządzonego w kanc::el&r~i LucJaata Jaxa ~Ma1 eszewskiego, notariusza w Kielcacb 1Js. 29 październjka 1945 r. Nr Rep K-3559 Dnia 1'5 listopada 19ł5 r. wpisano do ł'ejestl'u fiml.i Sądu Okręgowego w Kielcach pod Nr. RHA/XIII ' przy filmie ""Zalkład Elektro. Techniczny D ~pl. Inż. Ma-ro 'Gwidon" następujący Wipi-s: Hrma br,z.mi: "Za:kłlld E!ektro-Tecbniczny Dypl. 1.32:. Maro Gwidon", siedziba: Kielce, Ogrodowa Nr 12. Pr-zedlmio:ł: pr-owadzenie rzcmios~a e!~kt!roteohnie:mego ()ral spolfządza,oj-e -projektów i obliczeń inż)"id1!lfskicl1. Właściciel Ma'co GwidQn. K-J563 Dnia 30 l'istopada 1945 r. Wlpisano d-o rejestru firm ' Sącu ()J{ręgow g-o w Kielcach pod Nr RS. 66 pr zy fi-rroje " Spółdzielnia. Stowa rzyszenia Spożywców "Pokój" w Się<hjejowi. cach z odpmvnedzia,lnością udziałami na~lępujący 'Wp~: za- '. rzą.d spółdzielni obecnie stanowią: Kęp.a JÓlZef - gosj)odarz Władysław Gocol _ skarumiik ;i Ałeksa-nder Gajó'Wlka - sebe1la!nz, K --3li 73 Dnia 13 grudnia 1945 r. wlpi~allq do rejeetru firm Sądu Okręgowego w Kiełcaoh poo Nr RHA xnr. 8622, przy nrmie ~Centrała GaJanterii Adam Sołtys Kielce" na!l~uj.ący wpis:. fiimma brmni: "Cenkala Ga'lanterjli Adam Sołtys Kielce". Siedziba: Plac WoIlnO'ści 8. Przedmiot 'przedsiębiorstwa: humo;wli. S de1la!1iczna sprzooił!ż drobnej galanterii i wytrobów ' kosmetyc;!<dych. Adam Sołtys. K-351!3 Dnia 14 grudnia 1945 r. wpisano do rejestru finll. Sądu O lkręgo'wel10 w Kielcach.pod Nr RHBIVI przy fi rm ;e:,zr.reszenie pracowników Kieleckiego przemysłu ~fa,rmurowego i Kamj,enia~skiego Sp. z o. o" - zmiana siedzpby s'półkii. następujący wpis: obecna siedziba Spółki: W.arszaw 1 a, ut -Polna 24. K-3579 Dnia 7 g,rudnia 1945 r. w'pisano do Rej'estru. firm Sądu Ok!r ęgowego \\' Kielcach pod Nr RHA /XHI. 8ó21 przy firmie: "Pr.z e dsi ę biorstwo robót inż y nieryjnych PRIN". P~stępujący wpis: firma obecnie brzmi: "Przedsiębiorstwo robót in' 'Ż)'I11ieryjnych., PHIN". Siedziba: Kiece ul. <Sniadeckich 28, m. 4. Przedmiot: prowadzenie ' roból inżynjeryjnych budo'wlaluyoh ci koiejqwych na terenie R. p. P. właścicieł inżynjer Piotr Bult-el1!ko. K--{j562 S.~D OKRĘGOWY W OPOLU ' Do rejestru handlo\ltego Dział D numer- rejestru 8 Sądu Okręgowego w Opolu Wydziału Handlowego. wpisana została w dniu 3 wrze ś nia r. fil"l'na "Wróblin". Siedzi. ba Wróblin, powiat OpDle. Przedmiot przedsiębiorstwa: Fabryka Cementu, własno ś ć Skarbu Państwa - Ministerstwo Przemysłu, Zjednoczenie fabryk cementu Rzeczypospolitej Polskiej. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do repre zentowania przedliliębiorstwa Wincenty Grosz.rewicZ1. K-2687 Do -I'eies-tru handlo.we-go Dzial DNr reie5,tru 5 Sądu Okręgowego w Opo.lu W y dział HaiJdlowy wpisano. dnia 30 sierp IIia 1945 hrmc: Cemento.wnia Nowa - Wi -eś. Skdzilba: Królewska No.wa - Wieś, Po.wiat ()pole. PrzedmIot przedsię bior s twa: falbryka cementu, własno.ść Skarhu Pańs,twa - Miąisterstwo. Przemys'tu -Zjednoczenie fabryk cementu Rzeczypo.spolitej Polskiej. ImLona i naz \Vis'ka o.só'b uprawlniony-ch do. reprezenło.walli,ja,pr-zeds -ięljj' o. -rshva Jan Kaczma'ficzyk, kierownik K Do rejestru handlowego, Dział D, numer rejestru 6 Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział Handlowy, Została wpisana dnia 30 sierpnia 1945 r. firma: Cementownia "Silesia". Siedziba, Opole, ul. Damrota Nr 10. Przedmiot przedsiębiorstwa: Fabryka cementu, własność Skarbu Pallstwa - Ministerstwo Przemysłu, Zjednoczenie fabryk cementu Rzeczypospolitej Polsldej. Ir.liona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa Wincenty GrOsz kiewicz. K-2685 P r Z e t a r g i, Urząd '''ojewódzki śląsko Dąbrowski ogłasza przetarg hleograniczony na budowę dwóch mo.s,tów półstałych na ka nale odrzańskim - w mieście Raciborzu - z tenninem skła_ dania ofe~ t do dnia 14 stycznia 1946 r., godz: 12. Formularze ofertowe mo.ina otrzymać w kancelarii Wydziału Komunikacyjnego, pokój 518, w _gmachu Urzędu Wo_ jewódzkiego w Katowicach. Bliższe szczegóły, odnoszące się do ogłoszonegoprzetargu, uwidocznione są na tablicy ogłoszeń ' 'Vydziału Komuni. ka_cyjnego, gmach UrZędu Wojewódzkiego, IV piętro, oraz, vi śląsko.dąbrowskim Dzienniku Wojeviódzk:im. KA-47 DYifekcja' Okręgowa Kolei Pań~two'Wych w Wa,rszawie ogbsza ~rz etarg nieograuiczony na budo'wę drewnianej wje. ty ciśrneń nill M. \Var.ka, Oferty w zapieczę!-owa;nyoh i zala' ikowanym koplmtaoh!iwlleży składać d<:> godz. 12 ej dnia 15 stycznia 1946 r. w Referacie In<lt.a!acyjnym Wydziału Drogo_ wego., gdzji.e też!uoż,na otrzymać bliższe jnfo~macje i f.ormuluze ofel'ltowe. ~A-40 Biuro Odbudowy Stolicy ogłasza przetarg nieograni. ezony na wykonanie:. 1. Remontu instalacji elektry~znej w gmachu Medycyny Teoretycznej przy ul Krakowskie Przedmieście Nr 26/ Remontu instalacji elektrycznej w domu przy ul. Ra dziłowskiej Remontu installk<ji' elektrycznej w domu przoy ul. Estońskiej 8. Termin składania ofert anil! 14 stycznia 1946 r. do godz. 12 tej w Sekretariacie Wydziału Zleceń, ul. Chocim_ ska 33, pokój 217, II p. Otwarcie ofert tegoż dnia o godz. 12_ej w Dzia,le Przetargów, ul. Choeimska 35, pok. 209, II p. Podkłady przetargowe otrzymać można VI Sekretariacie Wydziału. KA-46 Biuro Odbudowy Stolicy ogłasza przetarg nieograni ClOny na wykonanie: 1. Remontu dachu w domu ZASP. przy Alei Stalina Instalacj.i wodociągowq-kanalizaoyjnej w Zajezdni Samochodowej przy ul. Puławskiej 29. Termin składania ofert dnia 16 stycznia 1946 r. do gooz. 12 tej w Sekretariacie Wydziału Zleceń, ul. Chocim_ ska 33, pokój 217, II p. Otwarcie ofert tegoż dnia o go d-z tej w Dziale Przetargów, ul. Ohocimska 85, pok. 209, II p. Podkłady przetargowe otr.zymać można w Sekretariacie Wydziału. KA-42 Biuro Odbudo\\-'Y Stolicy ogłasza przetarg nieograni czony na wykonanie: 1. Instalacji ś wiatła elektrycznego siły w Szkole Za. wodowej przy ul. Konopczyńskiego Instalacji światła elektrycznego w teatrze "Jaskółka" przy ul. Marszałkowskiej 69. Termin składa -nia ofert dnia 10 stycznia 1946 r. do godz. 12 tej w Sekretariacie Wydziału Zleceń, ul. Chocim_ ska 33, pokój 217, II p. Otwarcie ofert tegoż dnia o godz. 12_ej w Dzia.]e Przetargów, ul. Chocimska 35, pok. 209, II p. Podkłady przetargowe oraz infonnacje mo zna otrzymać w Wydziale Zleceń. - KA-45 RZETARG Biuro Odbudowy Stolicy ogłasza. przetarg nieo!:rani - eżóny na Wykonanie: 1. Remontu i uzupełnienia instalacji centra],nego ogrzewania, kanaliza<:di, wodociągu i gazociągu w budynku Me. dycyny Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście Uruchomienie ogrzewania centralnego parowego w Budynku Sportowym na tereriie Górnego Ujazdowa. Termin składania ofert dnia 12 stycznia 1946 r. do godz. 12 tej w Sekretariacie Wydziału Zleceń, ul. Chocim_ ska 33, pokój 217, II p. Otwarcie ofert tegoż dnia o godz. 12_ej W" Dzia-Ie Przetargów, ul. Chocimska 35, pok. 209, II p. Podkłady przetargowe oraz ' informaoje można otrzymać" w Sekretariacie Wydziału. KA-41 Stan czynny. Grunłyzł. 1-, _, Budynki zł ,75 Urząd -zenia techniczne zł , Inwentarz żywy zł Il1IWenta-rz ma~twy zł , Kasa zł ,86, Banki zł 755:525.75, Pepozyty zł _ Pa.piery procentowe zl. 12)06,25. Akcje i ud1:iały w różny~hprzedsiębio1'stwaoh zł Towa,ry zł , Dłużmcy zł. 2,564,116,71, K.aucje zł-ożoue różnym zł 4.038,70. Sumy prrechodnie zł ,56, Specjal.ny racbunekprzejścio'wy różnic kursowych zł 2W,844,27. Stra1aza rok 1944/45 l:ł. 47i.585,22, razem d. 7.5'37, Sumy pozabi1lallsowe. Towary w d.epozycie zł ,40, Inwentarz żyw)' i martwy Pańs,twowego Funduszu Nadleśnictwo Państwowe Eo:ek w Samostrzelu pow. wy rzyski ogłasza w dniu r. przetarg na dzierżawę ry bołówstwa jeziora Trzeboń Maly o pow ha. i j eziora Liszko-woo pow. 25 ha. poło'.t<mych w pow. wyrzyskim, na warunkach przetargu na dzierżawy prawa rybo łówstwa na wodach zamkniętych w Nadleśnictwach Dyrekcji Lasów Pań stwowych w Toruniu. Warunki powyższe są wyłożon e do wglądu w Nadle śnictwie Borek do dnia r. do godz. 11-ej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, po_ dając d.zierżawę w kg. szczupaka od 1 ha do dnia 15 styc~. nia godziny 12 tej. KA-25 Lotnicze Wa-rsztaty Doświadczalne Ministerstwa Komu. 'Il'ikaoji, Łódź, ul. Zagajnikowa 56 - ogl~. szają przeta~' g' na wykonanie uzupełnień i uporządkowania instalacji elektry cznej }.v LWD łącznie ze sporządzeniem rysunków w/g zale ceń Kontroli Elektrowni Łódzkiej Nr jiiO z r. Oferty w zalakowanych kopertach składać nal e ż y w biurze LWD do dnia. 19 styc'znia 1946 r. Otwarcie ofert na stąpi \V dniu 21 stycznia 1946 r. o godz. 12_ej. LWD z!lstrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, j ak równie ż })() działu robót międ -zy kilku_ oferentów oraz uniewa żn i enie przetargu bez podania motywów. Bliższe informacje zalecenia Kontroli Elektrowni Łódzkiej Nr Nr 13028_29150 otrzy'mywać można w biurze LWD \V cza_ sie od 7 styc-znia do 12 stycznia br. w godzinach od 11 do l3_tej. KA-24 Ogłoszenia K. BUSZCZYŃSKI I SYNOWIE, HODOWLA NASION SPÓLKA AKCYJNA Kra'ków, Plac Ka'umiena Wielkiego 6. IllłaDS Zamkn~a na dzień 30 uel"we& tł4/) r, Raehunek Strat łzysków. Stmty. Kosl1ty admjl1iis tracji zł. 659,678,19_ Kosz-ty produkcji nasion zł , Koszly sprzedaży zł , Koszty kredytów zł ,28. Podatiki zł Za przejęty.przez Skarb Państwa na cele Reformy Holnej majątek Ziemski " Więcławice" wra z z budynkami, inwentarzem żywym i martwym z-ł , StraIa wskutek działań wo Jennyc:h inwentarza żywego. martwego i towarów zł ,8ł. Strata na dzie -rżawjonych majątkach zł ,84, Strata na sprzedanym ijniventarzu malftwym zł , Strata na s,pisanych należnościaoh zł ,97. Stra.ta na fałszywych bankl\jo!tach d , Amortyzacja za 1944/45 r. zł aO, Ra'zem d 4.371,756,30. Zy-lllki. Zysik bruuo na towaracli zł. instytucji publicznych Of;ŁOSZENIE Dy,re:kcja Polskiego. Mon<lpolu Loteryjnego za\~iadamia, ił z,godnie T. przepisami 46 Lot&rij Kla,sowej wsy.pywanie zwit.,ków 1: numerami łosów oraz T.wiltkÓw zwygra~ Y1ffii do I klasy 46 Loterji odbędzie si.ę publicznie pod nadzorem Komisji li.rzędowej prl':y ws.pólud1zia!e dwóch deleg ałów Prezydenta m. st. Warsza-wy dnia 14 Mycznia 1946 r. o godzinie lo-ej \v gmaohu przy ulicy W i 'leńsikiej 2/ t (wej<'ści -e od ulicy 'l'ar~ gowej. Ciągnienie zaś I klasy 46 Loterii prze.pmwad-z,i-.publicznie Komisja Urzędowa w powyższym składzie dnia 15 i 16 stycz;" nia 1946 r. Ciągnienia rozpoczynają się o godzinie 9-1ej rano 'lir wzmia'nkowanym wy 'żej lokalu_ GA-21 r-~~;;~~;~~~~;~~~~="-~-~ I. Z dniem 1 stycznia 1946 r. obowiązuje w I,. naszym piśmie następujący cennik ogłoszenio I ~ wy: ~ I Ogłoszenia urzędów, instytucji i osób prywa- I ~ tnych: zł. 6 za wyraz. ~ Ogłoszenia bilansowe: zł. 15 za wiersz mili-,. metrowy szerokości jednej szpalty (strona 41 I szpalty). Za układ tabelaryczny dolicza się 50%. ~ I Ogłoszenia w dziale "Rejestr Stowarzy-.; ~ szeó": zł. 150 (opłata ryczałtowa). ~ I Mm~~~ I I "Monitora Polskiego" I '-.....,"""'''',..."...,..."..."...,~ Ziemi w dzierżawionych ma,ją1.kac-h zł Ogólem zł ,742.59, St.an bierny, Ka-pita? za 'kładowy zł 1,650,000,_ Ka ;pitał ziapaisowyi zł 1,, , Kapitał amo'l'tyzacyjny zł ,59, Wliel'zyciełe zl , Rezerwa na poda lr-k dochodowy zł ,75, Kaucje złożone p-rzez r ó żny ch zł ,-, Specjalny rachu nek :pr.zejściowy ró:i.-nic kurs;owych zł R<azem d ,680,30, Sumy pozabj-innsowe, ZoDo. wiązanie za towary w depozycie zł 406,420,40, Państwowy Fundusz Ziemi za i.nwen1a.rz żywy i martwy w d.zie riawiquv!)il mająłikaoh zł ,89. Ogólem zł 8.269,742, Przenie sjona wartość amort~ ' lacli na odpi<sa_ nych budynkach i inwentar,zu mart.wym zł H7.9':)I,08. Za przejqt.ą pr zez Ska-rb Pallstow~ długotel'minq wą p<l;ij' c zk ę hipoi.rczną w 7% Listac,h Zastawnych Palislwowcgo Banku Hojnego Odd1:iał w Pozl1aniu, udzi ~lollą na mają1 e k Wi<,'cławi ce odd~. Ilyna crjc Hero,l'my Rolnej zł. :1;,;).I:\H.;;7, Zysk na dzi e rża_ w:ionyili majątku zł , Zysk 113 sprzc( łan y l11 in'wcnla' I' ZU żyw y m zł _, Zysk na s prz cdan~ ' m inwenlarzu mą. r_ twym zł Zysk ua s'pisan)'ch lla;l eżno.~ciach zl. GH.02, Zys-k na kaucjach zł 1365._, Slrat-a za 1944/45 r. zt 477. ii8;j,22. R8!zem zł K PRENUMERATA "Mon1.tora Pols-kiego" wynosi miesięozrue zł Numer pojedyńczy k~ sz.tuje zł 8.-. Numer podwójny - zł 15.- CENA OGLOSZEŃ: Ogł(,uenia urzędowe i lądowe zł 6.- za wyraz. Ogłoszenia o zagubionych dokumentach zł 6._ za wyraz. Za terminowy druk osłosze6 wydawnictwo nie odpowiad.; OGLOSZENIA BILANSOWE: zł 15_ za wiersz. mihmetrowy uerokośc.i jednej sz,palt<a (strona 4 szpaity). Za układ tabelaryczny dolicza się 50%. Wydawca: Polska Agencja Prasowa.PAP' '. Redaguje Komitet Redakcyjn,. '" $: ;...

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 10:45:00 Numer KRS: 0000258599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 12:25:25 Numer KRS: 0000366598 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2015 godz. 08:22:44 Numer KRS: 0000240517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:05:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2016 godz. 22:05:26 Numer KRS: 0000598353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:14:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:14:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2016 godz. 10:14:08 Numer KRS: 0000519383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2015 godz. 16:47:58 Numer KRS: 0000478667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:15:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:15:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2017 godz. 20:15:48 Numer KRS: 0000085520 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:38:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:38:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2016 godz. 14:38:08 Numer KRS: 0000272517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2016 godz. 11:12:11 Numer KRS: 0000208154 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2014 godz. 15:31:17 Numer KRS: 0000206237 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:26:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:26:54 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.10.2016 godz. 13:26:54 Numer KRS: 0000135435 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 22:36:58 Numer KRS: 0000086311

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 22:36:58 Numer KRS: 0000086311 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 22:36:58 Numer KRS: 0000086311 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:12:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:12:56 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2014 godz. 08:12:56 Numer KRS: 0000095525 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 05:54:57 Numer KRS: 0000264562 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym

OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym ZAtĄCZNIK Nr 3 Ja, niżej podpisany(a), Paweł Sałek. (imiona i nazwisko, w przypadku kobiet poda ć nazwisko panie ńskie) urodzony(a) 29/06/1975r. w Skierniewicach zatrudniony(a)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:46:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:46:06 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.08.2017 godz. 12:46:06 Numer KRS: 0000123951 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:51:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:51:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2014 godz. 11:51:43 Numer KRS: 0000150320 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2015 godz. 02:10:13 Numer KRS: 0000368918 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2015 godz. 12:10:14 Numer KRS: 0000309711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:34:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:34:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2015 godz. 15:34:49 Numer KRS: 0000472472 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 13:15:26 Numer KRS: 0000145689

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 13:15:26 Numer KRS: 0000145689 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 13:15:26 Numer KRS: 0000145689 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:51:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:51:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2017 godz. 00:51:11 Numer KRS: 0000395002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 19:17:43 Numer KRS: 0000236387

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 19:17:43 Numer KRS: 0000236387 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 19:17:43 Numer KRS: 0000236387 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:04:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:04:37 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 15:04:37 Numer KRS: 0000044964 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:24:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:24:36 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2016 godz. 14:24:36 Numer KRS: 0000203885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:01:23 Numer KRS: 0000224190

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:01:23 Numer KRS: 0000224190 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 13:01:23 Numer KRS: 0000224190 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 09:14:47 Numer KRS: 0000345590 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2017 godz. 11:14:27 Numer KRS: 0000150830 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:40:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:40:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2016 godz. 12:40:06 Numer KRS: 0000564079 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:35:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2017 godz. 07:35:00 Numer KRS: 0000062242 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 02:00:38 Numer KRS: 0000219642

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 02:00:38 Numer KRS: 0000219642 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 02:00:38 Numer KRS: 0000219642 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:59:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:59:25 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2017 godz. 07:59:25 Numer KRS: 0000677966 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:37:08 Numer KRS: 0000248455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:37:08 Numer KRS: 0000248455 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:37:08 Numer KRS: 0000248455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 17:52:42 Numer KRS: 0000140122

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 17:52:42 Numer KRS: 0000140122 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 17:52:42 Numer KRS: 0000140122 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:55:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:55:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.05.2016 godz. 19:55:33 Numer KRS: 0000353200 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2013 godz. 15:43:42 Numer KRS: 0000408695

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2013 godz. 15:43:42 Numer KRS: 0000408695 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2013 godz. 15:43:42 Numer KRS: 0000408695 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo