Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)"

Transkrypt

1 Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) y Unijny system handlu uprawnieniami do emisji stanowi podstawę wypracowanej przez Unię Europejską strategii redukcji emisji wynikających z działalności człowieka gazów cieplarnianych, będących przyczyną efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych na świecie. y System polega na ustanowieniu zmniejszanego co roku limitu całkowitej emisji w sektorach przemysłu o wysokiej emisji gazów cieplarnianych. W ramach tego limitu przedsiębiorstwa mogą kupować i sprzedawać uprawnienia do emisji zgodnie z własnymi potrzebami. Ten system typu limit i handel umożliwia firmom redukowanie emisji w elastyczny, najbardziej opłacalny dla nich sposób. y System EU ETS obejmuje ponad 11 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 28 państwach członkowskich UE, a także na Islandii, w Liechtensteinie i Norwegii. System obejmuje również emisje powstające podczas lotów w obrębie większości z tych państw i pomiędzy nimi. Łącznie około 45 % całkowitych emisji w UE jest objętych limitami EU ETS. y Jako najważniejszy rynek handlu emisjami związanymi z projektami oszczędzania emisji na całym świecie, unijny system handlu uprawnieniami do emisji jest głównym źródłem inwestycji w ekologicznie zrównoważony rozwój w krajach rozwijających się. System wspólnotowy jest największym na świecie rynkiem handlu uprawnieniami do emisji, co stanowi ponad trzy czwarte międzynarodowego handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO 2 ). y EU ETS pobudza do rozwoju krajowe i regionalne systemy handlu emisjami w różnych częściach świata. Europa dąży do połączenia unijnego systemu handlu uprawnieniami z podobnymi systemami działającymi w innych krajach. Uzgodniono już zasady połączenia go z systemem australijskim. Działania w dziedzinie Klimatu

2 Gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowieka powodują globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne na całym świecie o coraz poważniejszych skutkach dla ludzi, gospodarki i środowiska naturalnego. Dowody naukowe wskazują, że aby zmiany klimatyczne nie osiągnęły naprawdę groźnych rozmiarów, konieczne jest powstrzymanie wzrostu emisji tych gazów do 2020 r., a następnie radykalne ich zmniejszenie, do co najmniej połowy poziomu emisji z 1990 r. do 2050 r. i jeszcze drastyczniejsze w późniejszym okresie. Systemy handlu emisjami należą do najbardziej opłacalnych narzędzi redukcji emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska stworzyła unijny system handlu uprawnieniami do emisji w 2005 r. jako podstawę swojej strategii redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przy jak najmniejszych kosztach. W przeciwieństwie do tradycyjnych regulacji typu dowodzenie i kontrola handel emisjami wykorzystuje siły rynkowe do określenia najtańszych sposobów redukcji emisji. EU ETS jest pierwszym i do dziś największym na świecie rynkiem handlu emisjami dwutlenku węgla. Jako pierwszy międzynarodowy system handlu emisjami uwzględniający emisje gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa, EU ETS obejmuje ponad trzy czwarte wolumenu obrotu uprawnieniami na rynku międzynarodowym emisji dwutlenku węgla i stanowi jego siłę napędową. Ustalając cenę na dwutlenek węgla, a tym samym nadając wartość finansową każdej zaoszczędzonej tonie emisji, unijny system handlu uprawnieniami do emisji wprowadził zmiany klimatyczne do porządku obrad zarządów firm z całej Europy. Odpowiednio wysoka cena dwutlenku węgla wspiera również inwestycje w czyste, niskoemisyjne technologie. Pozwalając przedsiębiorstwom na zakup jednostek z projektów ograniczających emisje w innych krajach na całym świecie, EU ETS działa jako główna siła napędowa międzynarodowych inwestycji w czyste technologie i rozwiązań niskoemisyjnych, przede wszystkim w krajach rozwijających się. Podczas pierwszych dwóch okresów handlu uprawnieniami ramy regulacyjne ETS nie były w zasadzie zmieniane. Początek trzeciego okresu w 2013 r. przyniósł jednak dużą ich reformę wprowadzającą wspólne zasady handlu wzmacniające system. Niniejsze opracowanie opisuje zasady działania EU ETS, jakie obowiązywały w październiku 2013 r. Zasady działania EU ETS Unijny system handlu emisjami działa na zasadzie limit i handel. Łączna wielkość emisji gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane rocznie przez elektrownie, fabryki i inne przedsiębiorstwa objęte systemem, podlega limitom ustalonym na poziomie unijnym. W ramach tego europejskiego limitu firmy otrzymują lub nabywają uprawnienia do emisji, które mogą odsprzedawać. Od 2013 r. limit przydziałów na emisje dla elektrowni i innych instalacji stałych jest co roku zmniejszany o 1,74 %. Oznacza to, że w 2020 r. emisje gazów cieplarnianych w tych sektorach będą o 21 % niższe niż w 2005 r. Oddzielny limit stosuje się w sektorze lotniczym: w całym okresie poziom emisji wyniesie o 5 % mniej niż roczny poziom w latach Uprawnienia na emisje stanowią walutę ETS, a limit na łączną ilość uprawnień przydziałów nadaje im wartość. Każde uprawnienie daje prawo do wyemitowania jednej tony dwutlenku węgla, najważniejszego gazu cieplarnianego lub równowartości dwóch kolejnych najważniejszych gazów cieplarnianych, podtlenku azotu (N 2 O) i perfluorowęglowodorów (PFC). Uprawnienia można wykorzystać tylko raz. Firmy muszą złożyć ilość uprawnień odpowiadającą wyrażonej w tonach ilości emisji CO 2 (lub równoważnej ilości N 2 O lub PFC) w poprzednim roku, objętej systemem ETS. Te, które nie złożą odpowiedniej ilości uprawnień do emisji, zostają obciążone wysoką grzywną. Firmy mogą otrzymać od rządów państw część uprawnień za darmo. Aby pokryć resztę swoich emisji, muszą kupować dodatkowe uprawnienia lub korzystać z uprawnień niewykorzystanych w latach ubiegłych. W ramach limitów mogą również nabywać jednostki z niektórych zatwierdzonych projektów ograniczających emisje, realizowanych na całym świecie. Konieczność zakupu lub korzystania z własnych zaoszczędzonych uprawnień i jednostek stanowi stałą zachętę do redukowania emisji przez firmy. Firmy mogą również sprzedawać uprawnienia i jednostki, na przykład jeśli uznają, że dysponują większą ich ilością, niż będzie im potrzebna. Taka elastyczność systemu umożliwia im redukcję emisji w najbardziej opłacalny sposób. Firmy mają zatem następujące główne możliwości: inwestowanie w bardziej wydajne technologie lub przejście na źródła energii o mniejszej emisji dwutlenku węgla w celu zredukowania emisji, zakup dodatkowych uprawnień lub jednostek na rynku, połączenie tych rozwiązań. EU ETS najważniejsze informacje Działa w 28 krajach UE oraz na Islandii, w Liechtensteinie i Norwegii. Ogranicza emisję gazów cieplarnianych z: -- aponad 11 tys. instalacji zużywających duże ilości energii w energetyce i przemyśle wytwórczym; -- operatorzy lotów z UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i z powrotem. Obejmuje ok. 45 % emisji gazów cieplarnianych w UE.

3 Co obejmuje unijny system handlu uprawnieniami do emisji? Mimo że handel emisjami może objąć potencjalnie różne sektory gospodarki i wiele gazów cieplarnianych, europejski system handlu emisjami skupia się na tych emisjach, które można z dużą dokładnością zmierzyć, zgłosić i zweryfikować. System obejmuje emisje dwutlenku węgla generowane przez elektrownie, instalacje w energochłonnych sektorach przemysłowych oraz linie lotnicze. Emisje podtlenku azotu pochodzące z produkcji niektórych kwasów oraz emisje perfluorowęglowodorów wydzielane przy produkcji aluminium są również uwzględniane (więcej informacji w ramce Gazy cieplarniane i sektory objęte systemem). Gazy cieplarniane i sektory objęte systemem Dwutlenek węgla (CO 2 ) - produkcja energii i ciepła, energochłonne sektory przemysłu, w tym rafinerie ropy, huty żelaza i stali, aluminium i metali, zakłady produkcji cementu, wapna, szkła, ceramiki, masy celulozowej, papieru i kartonu, kwasów i chemikaliów organicznych, lotnictwo cywilne. Podtlenek azotu (N 2 O) pochodzący z produkcji kwasu azotowego, adypinowego, glioksalowego lub glioksalu. Perfluorowęglowodory (PFC) pochodzące z produkcji aluminium. Uczestnictwo w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji jest obowiązkowe dla firm działających w tych sektorach, ale w niektórych sektorach dotyczy to jedynie przedsiębiorstw określonej wielkości. Rządy mogą wyłączyć z systemu niektóre niewielkie instalacje, jeżeli wdrożone zostaną rozwiązania podatkowe lub inne, które spowodują porównywalne zmniejszenie ich emisji. System EU ETS obejmuje także emisje generowane przez przemysł lotniczy. Po przystąpieniu do międzynarodowego porozumienia dotyczącego globalnych działań w sprawie międzynarodowych emisji generowanych podczas lotów do 2020 r., Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie zakresu systemu EU ETS do tamtego roku do części emisji generowanych przez samoloty, które odbywają loty w europejskiej regionalnej przestrzeni powietrznej. Wiele tras do i z krajów rozwijających się o względnie niskim poziomie emisji generowanych przez przemysł lotniczy nie będzie podlegać systemowi handlu emisjami. Ogólnie unijny system handlu uprawnieniami do emisji obejmuje około 45 % całkowitej emisji gazów cieplarnianych w 28 państwach UE. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych cele UE* i terminy 2020: -20 % ((ub 30 %, jeżeli inne duże gospodarki zobowiążą się do podjęcia sprawiedliwej części działań na rzecz globalnej redukcji emisji) 2050: od 80 do 95 % *w porównaniu z poziomami z 1990 r. Rozdzielanie uprawnień Aukcje Do tej pory zdecydowana większość uprawnień do emisji była rozdzielana nieodpłatnie przez rządy. Od 2013 r. głównym sposobem przydzielania uprawnień jest sprzedaż aukcyjna. Oznacza to, że firmy muszą kupować coraz większą część swoich uprawnień na aukcjach. Ustawodawstwo europejskie zakłada wprowadzenie pełnego systemu aukcyjnego do 2027 r. Sprzedaż aukcyjna jest najbardziej przejrzystym sposobem przydzielania uprawnień i wprowadza w życie zasadę zanieczyszczający płaci. Od 2013 r. sektor energetyczny jest zmuszony do kupowania wszystkich swoich przydziałów, ponieważ w przeszłości przedsiębiorstwom energetycznym udawało się przerzucać hipotetyczne koszty uprawnień na emisje na klientów, nawet wtedy gdy uprawnienia te uzyskiwały nieodpłatnie. Jednak osiem państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. lub później (Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Cypr, Litwa, Węgry, Polska i Rumunia), korzysta nadal z możliwości przyznawania nieodpłatnie do 2019 r. ograniczonej liczby uprawnień dla istniejących elektrowni. W zamian państwa te będą inwestować co najmniej równowartość tych nieodpłatnych uprawnień w modernizację swojego sektora energetycznego. Ze względu na duże znaczenie sektora energetycznego w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, szacuje się, że począwszy od 2013 r., ponad 40 % całkowitej liczby uprawnień będzie sprzedawanych w systemie aukcyjnym i to pomimo przekazywania nieodpłatnie części uprawnień w ośmiu państwach członkowskich. 88 % uprawnień przeznaczonych do sprzedaży aukcyjnej zostanie rozdzielonych pomiędzy państwa według przydziału, jaki otrzymały na podstawie zweryfikowanych emisji z instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w 2005 r. 10 % zostanie przydzielonych najmniej zamożnym państwom członkowskim jako dodatkowe źródło dochodu, aby w ten sposób wesprzeć inwestycje w tych krajach na rzecz zmniejszenia zużycia dwutlenku węgla oraz adaptacji do zmian klimatu. Pozostałe 2 % uprawnień zostanie rozdzielonych jako premia, zgodnie z protokołem z Kioto, tym państwom członkowskim, którym do 2005 r. udało się obniżyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 20 % w stosunku do zawartego w protokole odpowiedniego roku lub okresu wyjściowego. Są to: Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja,. Aukcje, prowadzone przez firmy wskazane przez rządy poszczególnych państw, są otwarte dla nabywców ze wszystkich państw biorących udział w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji. Większość rządów używa wspólnej platformy aukcyjnej, ale Niemcy, Polska i Zjednoczone Królestwo zdecydowały się na korzystanie z własnych platform.

4 Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi co najmniej połowę wpływów z aukcji i wszystkie wpływy ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień dla sektora lotniczego należy przeznaczyć na cele walki ze zmianami klimatu, zarówno w Europie, jak i w innych krajach. Państwa członkowskie są zobowiązane do informowania Komisji o tym, jak wykorzystują te wpływy. Niemcy na przykład przeznaczają dużą część swoich wpływów ze sprzedaży aukcyjnej na projekty dotyczące zmian klimatu w krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących. Przydziały nieodpłatne W sektorach innych niż energetyczne przejście na system aukcyjny odbywa się stopniowo. W 2013 r. przemysł wytwórczy otrzyma 80 % swoich uprawnień nieodpłatnie, ale ilość ta będzie corocznie obniżana, aby w 2020 r. osiągnąć poziom 30 %. Uprawnienia nieprzydzielone nieodpłatnie będą sprzedawane w systemie aukcyjnym. W lotnictwie w całym okresie tylko 15 % uprawnień będzie sprzedawanych na aukcjach. Zapobieganie ucieczce emisji Terminem ucieczka emisji określa się sytuację, która może wystąpić, jeżeli z przyczyn związanych z kosztami polityki klimatycznej przedsiębiorstwa przenoszą produkcję do innych krajów o mniejszych ograniczeniach dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Może to doprowadzić do wzrostu ich łącznych emisji. Ryzyko ucieczki emisji może być większe w niektórych sektorach energochłonnych. Sektory i podsektory, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji, są umieszczane w oficjalnym wykazie. Wykaz ustala się raz na pięć lat na podstawie jasno określonych kryteriów i po pogłębionych konsultacjach z zainteresowanymi stronami. Pierwszy wykaz dotyczący ucieczki emisji dotyczy przydziału nieodpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013 i Wykaz, sporządzony w oparciu o uzgodnione kryteria, zawiera 170 sektorów i podsektorów, obejmujących bardzo wysoki udział emisji przemysłowych. Zagwarantowanie przestrzegania ustaleń Uprawnienia przydzielone nieodpłatnie przemysłowi wytwórczemu są przekazywane do firm na podstawie zharmonizowanych zasad. Dzięki temu zapewnia się równość traktowania dla instalacji danego typu w całej Unii Europejskiej. U podstaw tych zasad znajdują się ambitne wskaźniki emisyjności, opracowane w porozumieniu z sektorem przemysłowym. Dzięki nagradzaniu najbardziej efektywnych instalacji wskaźniki stanowią dla firm dodatkową zachętę do redukcji emisji. Instalacje w sektorach i podsektorach, które uznaje się za narażone na duże ryzyko ucieczki emisji, są traktowane na specjalnych zasadach w celu wsparcia ich konkurencyjności (patrz ramka Zapobieganie ucieczce emisji). Te, które osiągają poziom wskaźnika emisyjności, z zasady otrzymują bezpłatnie wszystkie niezbędne im uprawnienia, w zależności od ich historycznych emisji, dla całego okresu Instalacje, które nie uzyskały poziomu wskaźnika emisyjności, otrzymują proporcjonalnie mniejszy przydział nieodpłatnych uprawnień w stosunku do swoich emisji, a zatem muszą zmniejszyć emisje lub zakupić więcej uprawnień. W sektorach, których nie uważa się za narażone na znaczne ryzyko ucieczki emisji, obiekty osiągające poziom wskaźnika emisyjności z zasady otrzymują nieodpłatnie 80 % uprawnień, których potrzebują w 2013 r. Odsetek ten jest rocznie zmniejszany i w 2020 r. osiągnie 30 %. Instalacje nieosiągające poziomu wyznaczonego wskaźnikiem emisyjności otrzymują proporcjonalnie niższy przydział uprawnień. Firmy muszą monitorować i zgłaszać swoje emisje w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla każdego roku kalendarzowego, a ich raporty muszą być sprawdzane przez akredytowanego weryfikatora. Muszą złożyć ilość uprawnień odpowiadającą ich całkowitym emisjom do 30 kwietnia następnego roku. Uprawnienia te są następnie anulowane, aby nie mogły być ponownie wykorzystane. Firma, która nie złoży odpowiedniej ilości uprawnień, jest karana. Musi wówczas zakupić uprawnienia, aby zrekompensować niedobór. Jest też napiętnowana przez podanie jej nazwy do publicznej wiadomości i płaci wysoką grzywnę za każdą tonę wyemitowanego gazu cieplarnianego. Grzywna w 2013 r. wynosi 100 euro za tonę dwutlenku węgla wyemitowanego ponad limit (lub równoważnej ilości podtlenku azotu lub perfluorowęglowodorów). Kara będzie zwiększana zgodnie z roczną stopą inflacji w strefie euro (w grupie państw UE, które przyjęły euro jako swoją walutę). EU ETS etapy realizacji : 1. okres handlu uprawnieniami mający na celu uczenie się w praktyce. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji skutecznie przekształcił się w największy na świecie rynek emisji dwutlenku węgla. Jednakże liczba uprawnień oparta na szacunkowych potrzebach okazała się zbyt wielka, w związku z tym cena uprawnień w pierwszym okresie spadła do zera w 2007 r : 2. okres handlu uprawnieniami. Przystąpienie do systemu Islandii, Norwegii i Liechtensteinu ( ). Liczba uprawnień uległa w tym okresie zmniejszeniu o 6,5 %, lecz kryzys gospodarczy spowodował jeszcze większy spadek poziomu emisji, a zarazem popytu. Doprowadziło to do powstania nadwyżki niewykorzystanych uprawnień i jednostek, co miało wpływ na ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Uwzględnienie w systemie sektora lotniczego ( ) : 3. okres handlu uprawnieniami. Wejście w życie istotnej reformy ( ). Największe zmiany to wprowadzenie jednego limitu emisji w całej UE (obniżanego co roku o 1,74 %) i stopniowe przejście od bezpłatnego rozdzielania uprawnień do systemu aukcyjnego. Przystąpienie do systemu ETS Chorwacji ( ) : 4. okres handlu uprawnieniami

5 Do dokładnego rozliczania wszystkich rozdzielonych uprawnień służy rejestr wspólnotowy z zabezpieczeniami wysokiego stopnia. Rejestr odnotowuje wszelkie zmiany przydziału uprawnień na elektronicznych rachunkach, działając w podobny sposób jak rejestr klientów i ich środków pieniężnych w systemie bankowym. Promowanie inwestycji w technologie niskoemisyjne w Europie Tworząc limity dla całkowitych emisji gazów cieplarnianych pochodzących z głównych sektorów gospodarki, unijny system handlu uprawnieniami do emisji zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w technologie zmniejszające emisje. Im wyższa jest rynkowa cena uprawnień do emisji (cena dwutlenku węgla), tym większa motywacja firm. Ponadto wpływy ze sprzedaży 300 milionów uprawnień (5% wszystkich dostępnych uprawnień w okresie ) są wykorzystywane do dofinansowania budowy i funkcjonowania wielkoskalowych projektów demonstracyjnych w dwóch obszarach technologii niskoemisyjnych: wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz innowacyjne technologie energii odnawialnej. Program finansujący tego typu inwestycje nosi nazwę NER300. Powstanie unijnego systemu handlu emisjami Dyrektywa ustanawiająca system handlu emisjami gazów cieplarnianych została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę reprezentujące państwa członkowskie w 2003 r., a w 2009 r. znacznie ją zmieniono w celu usprawnienia tego systemu, począwszy od 2013 r. Przepisy niezbędne do wdrożenia konkretnych postanowień dyrektywy (dotyczących na przykład ucieczki emisji, systemu aukcyjnego, międzynarodowych jednostek) zostaną przyjęte przez Komisję Europejską po zatwierdzeniu przez Komitet ds. Zmian Klimatu UE (składający się z ekspertów z państw członkowskich) i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Budowa międzynarodowego rynku emisji Komisja Europejska uznaje unijny system handlu uprawnieniami do emisji za ważny element w rozwoju międzynarodowej sieci systemów handlu emisjami. Międzynarodowy rynek emisji ma rozwijać się dzięki oddolnemu łączeniu podobnych systemów typu limit i handel, działających w poszczególnych krajach. Systemy krajowe lub regionalne działają już obecnie w Australii, Japonii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii, a wdrożenie takich systemów jest planowane w Chinach, Kanadzie i Korei Południowej. Łączenie EU ETS z innymi dobrze funkcjonującymi systemami handlu emisjami oferuje wiele potencjalnych korzyści, m.in. obniżenie kosztów redukcji emisji, zwiększenie płynności rynku, ustabilizowanie ceny dwutlenku węgla, zapewnienie równych warunków działania na poziomie międzynarodowym i wspieranie globalnej współpracy w zakresie zmian klimatycznych. Dokonując ważnego kroku w kierunku pierwszego pełnego międzykontynentalnego połączenia systemów handlu uprawnieniami do emisji, Komisja Europejska i Australia postanowiły, że EU ETS i australijski system handlu uprawnieniami do emisji zostaną połączone całkowicie w połowie 2018 r., przy czym od 1 lipca 2015 nastąpi połączenie wstępne. Oznacza to, że australijskie firmy będą miały prawo do korzystania z uprawnień z UE i do pokrywania części własnych emisji w ramach systemu australijskiego. Trwają również rozmowy ze Szwajcarią w sprawie powiązania EU ETS z systemem szwajcarskim. Inwestycje w czyste technologie w krajach rozwijających się Podczas gdy główną walutą unijnego systemu handlu emisjami są uprawnienia, przedsiębiorstwa aby pokryć część swoich własnych emisji mogą również korzystać z jednostek z niektórych rodzajów projektów ograniczających emisje na całym świecie. Projekty te muszą być uznawane na mocy mechanizmu czystego rozwoju (CDM) wynikającego z protokołu z Kioto lub mechanizmu wspólnego wdrożenia (JI) za działania przynoszące realne i rzeczywiście dodatkowe ograniczenie emisji. Mogą być również wykorzystane dostępne jednostki z projektów realizowanych w ramach nowych mechanizmów rynkowych. Pozwalając firmom na zakup jednostek w innych krajach, unijny system handlu uprawnieniami do emisji przeznacza duże inwestycje i znaczącą liczbę rozwiązań z zakresu czystych technologii na wspieranie niskoemisyjnego rozwoju w krajach rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą. Międzynarodowe jednostki mogą być ogólnie przeznaczone na pokrycie emisji około 1,6 mld ton dwutlenku węgla (lub równoważnej ilości podtlenku azotu lub perfluorowęglowodorów) w latach Stanowi to połowę redukcji emisji zrealizowanej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w tym okresie. Do końca 2012 r. wykorzystano już ponad 1 mld jednostek. Można wykorzystywać jednostki pochodzące z wszystkich rodzajów projektów, z wyjątkiem projektów dotyczących energii jądrowej, zalesiania lub ponownego zalesiania oraz projektów związanych z gazami przemysłowymi. Reformy strukturalne Jednakże ETS stoi przed wyzwaniem w postaci rosnącej nadwyżki uprawnień do emisji, spowodowanej głównie większą niż przewidywano redukcją emisji od 2008 r., do której przyczynił się kryzys gospodarczy. W perspektywie krótkoterminowej nadwyżka ta grozi osłabieniem właściwego funkcjonowania rynku emisji. W dalszej perspektywie może to mieć negatywny wpływ na zdolność EU ETS do opłacalnej realizacji bardziej wymagających celów redukcji emisji. Pierwszym krokiem zaradczym podjętym przez Komisję jest inicjatywa na rzecz przesunięcia sprzedaży aukcyjnej części uprawnień, a jednocześnie zapoczątkowanie debaty na temat reform strukturalnych, które mogą stworzyć trwałe rozwiązanie dla problemu nadwyżki w perspektywie długoterminowej.

6 ML PL-C Handel emisjami w praktyce Wszyscy posiadacze rachunków w rejestrze wspólnotowym mogą kupować lub sprzedawać uprawnienia, niezależnie od tego, czy są spółkami objętymi EU ETS, czy też nie. Handel może odbywać się bezpośrednio pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, za pośrednictwem kilku giełd lub poprzez licznych pośredników działających na rynku dwutlenku węgla. Cena uprawnień zależy od podaży i popytu. Dziennie przedmiotem obrotu jest ponad 40 mln uprawnień. W 2012 r. sprzedano ponad 6,7 mld uprawnień o łącznej wartości 56 mld euro (patrz wykres). Wolumeny transakcji uprawnieniami do emisji w UE (w mln ton) Auctions Aukcje Źródło: Bloomberg New Energy Finance. W tym zestawieniu wykorzystano dane liczbowe z giełd Bloomberg, ICE, Bluenext, EEX, GreenX, Climex, CCX, Greenmarket, Nordpool. Wśród innych źródeł znalazły się dane szacunkowe z UNFCCC i Bloomberg New Energy Finance. Październik 2013 r. doi: /59611 OTC Pozagiełdowym Exchange Zamiana Unia Europejska, Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano na papierze z recyklingu, wyróżnionym odznaką ekologiczną ue dla papieru graficznego (http://ec.europa.eu/ecolabel)

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Małgorzata Słomko Radca prawny IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 201 Strona Agenda System handlu emisjami 3 Aukcje rynku pierwotnego CO2 8 Aukcje rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2. Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków

Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2. Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2 Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków Kontekst ekonomiczno-środowiskowy Problem: zmiany klimatyczne zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, Spis treści. Wprowadzenie 9

Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, Spis treści. Wprowadzenie 9 Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne funkcjonowania handlu emisjami 13 1.1. Teoria

Bardziej szczegółowo

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski. Warszawa,

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski. Warszawa, Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski Warszawa, 2008.12.09 Modyfikacja systemu EU ETS proponowana w projekcje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska EU ETS po 2012: szczegółowe derogacje dla elektroenergetyki przyjęte w grudniu 2008 konferencja nowe inwestycje w polskiej elektroenergetyce 2009-2019, 25 marca 2009 Warszawa Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko

Bardziej szczegółowo

Polityka UE w zakresie redukcji CO2

Polityka UE w zakresie redukcji CO2 Polityka UE w zakresie redukcji CO2 Jacek Piekacz Warszawa, 16 kwietnia 2009 Vattenfall AB Pakiet energetyczno klimatyczny UE Cel: Przemiana gospodarki europejskiej w przyjazną środowisku, która stworzy

Bardziej szczegółowo

Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo?

Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo? Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo? Maciej M. Sokołowski Dyrektor Wykonawczy Rady Debata Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 13 lipca 2010 r. Warszawa Dyrektywa EU-ETS

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

(*) niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty

(*) niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty Działania UE przeciw zmianom klimatu Europejski System Handlu Emisjami (ETS) Wydanie 2009 Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Oto numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.2.2017 r. COM(2017) 48 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Rynek CO 2. Aukcje Pierwotne. Małgorzata Słomko Radca Prawny Spółki. Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 6 kwietnia Strona.

Rynek CO 2. Aukcje Pierwotne. Małgorzata Słomko Radca Prawny Spółki. Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 6 kwietnia Strona. Rynek CO 2 Aukcje Pierwotne Małgorzata Słomko Radca Prawny Spółki Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 6 kwietnia 2016 Strona Agenda Rynki CO 2 3 Rynek pierwotny 4 Aukcje pierwotne na TGE 6 1 Rynki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.10.2015 L 268/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu: część 1 unijny system handlu uprawnieniami do emisji

Przewodnik po europejskiej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu: część 1 unijny system handlu uprawnieniami do emisji Przewodnik po europejskiej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu: część 1 unijny system handlu uprawnieniami do emisji climate change decarbonisation low carbon transition innovation Emissions Trading

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki UE a Protokół z Kioto 1992 Podpisanie Konwencji ONZ ds. zmian klimatu 1997 Protokół do Konwencji podpisany na COP IV w Kioto

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Ograniczanie rozproszonej emisji CO w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa r.

SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa r. D O M E S T I C O F F S E T SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa 13.07.2010 r. POLSKA POLITYKA ENERGETYCZNA - wpływ na konkurencyjność polskich producentów w UE. CENY KONTRAKTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.8.2017 r. COM(2017) 427 final 2017/0193 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Rekomendacje dotyczące wdrażania derogacji na podstawie art. 10c dyrektywy EU ETS

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275, 25.10.2003, p.32)

DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275, 25.10.2003, p.32) 2003L0087 PL 30.04.2014 007.001 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 2016 Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 Elżbieta Niemierka Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 2016-01-07 1. SPIS TREŚCI 2. Gaz cieplarniany - definicja...

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE PAKIET KLIMATYCZNY 23.01. 2008 Komisja Europejska przedstawia Pakiet Klimatyczny zbiór

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji GIS System Zielonych Inwestycji Warszawa 2011 ystem ziel Rachunek Klimatyczny oferta dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE

CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE CO2 w transporcie. Kierunki działań podejmowanych przez UE Warszawa, 23 lutego 2010 Marzena Chodor DG Środowisko, Komisja Europejska Transport wyzwanie na najbliŝsze lata Emisje GC z transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na temat dyrektywy w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla

Pytania i odpowiedzi na temat dyrektywy w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla Pytania i odpowiedzi na temat dyrektywy w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla Dlaczego potrzebujemy sekwestracji CO2? Podczas gdy efektywność energii i odnawialnych źródeł energii są w dłuższej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 20 final 2014/0011 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Nowe zasady przydziału uprawnień Przydziały dla energetyki: Przydzielane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2003L0087 PL 30.04.2014 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA z dnia.2014 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : - dyrektywa 2003/87/WE

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Marzena Chodor Dyrekcja Środowisko Komisja Europejska Slide 1 Podstawowe cele polityki klimatycznoenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013

Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE. Kontekst. Kwiecień 2013 Wątpliwe korzyści? Ekonomiczne aspekty polityki biopaliwowej UE Kwiecień 2013 Streszczenie opracowania Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Biopaliwa za jaką cenę? Przegląd kosztów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii

Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS

Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS Lp Komisja Europejska Green Effort Group Wynegocjowany Kompromis 1 brak benchmarku 2 brak regulacji uzupełnienie systemu aukcyjnego benchmarkiem produktowym

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015

KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015 KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2015 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2013 Raport wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

Pakiet energetyczno-klimatyczny: wpływ na gospodarki oparte na węgluw. dr Piotr Ciżkowicz Ernst & Young Zespół Strategii Ekonomicznej 9 grudnia 2008

Pakiet energetyczno-klimatyczny: wpływ na gospodarki oparte na węgluw. dr Piotr Ciżkowicz Ernst & Young Zespół Strategii Ekonomicznej 9 grudnia 2008 Pakiet energetyczno-klimatyczny: wpływ na gospodarki oparte na węgluw dr Piotr Ciżkowicz Ernst & Young Zespół Strategii Ekonomicznej 9 grudnia 2008 Redukcja emisji CO2 cele światowe (1) Ograniczenie emisji

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA Warszawa 6.06.2008 Zarządzanie emisjami z energetyki a wymagania Pakietu klimatyczno energetycznego UE dr inż. Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji Jak kraje

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego

Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego Cieplarniane ABC handel emisjami dla każdego Autorka: Marta Towpik ( Nowy Przemysł kwiecień 2006) Temat uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, od lat był przedmiotem dyskusji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2,

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, Cezary Tomasz Szyjko Zarządzanie emisjami w Unii Europejskiej : sprawozdanie eksperckie z warsztatów: "Nowy model rynku uprawnień do emisji CO2", 20 czerwca 2012, Warszawa, Hotel Polonia Palace Przegląd

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH MATERIAŁ PRZYGOTOWANY W OPRACIU O DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/101/WE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014-2020 aktualizacja 1 Główne cele i zadania funduszy UE w sektorze energetyki

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Światowa polityka klimatyczna

Światowa polityka klimatyczna Światowa polityka klimatyczna (emisja tlenku azotu w zależności od regionu) Wykonali : Magdalena Kulczyk oraz Piotr Wrzeszcz Efekt cieplarniany jako dobro publiczne Zasadaniewykluczalności -jeśli dobro

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r.

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r. Perspektywa rynków energii a unia energetyczna DEBATA 20.05.2015 r. Unia Energetyczna - dokumenty Dokumenty Komunikat Komisji Europejskiej: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW

WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW 3 / ZAPEWNIENIE NISKOWĘGLOWEJ PRZYSZŁOŚCI Europa zobowiązała się do obniżenia globalnego wzrostu temperatury do 2 C. Oczekuje się, że poniżej tego poziomu uda się uniknąć

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej Polityka klimatyczna Unii Europejskiej Wprowadzenie Jesteśmy niemal w przededniu niezwykle waŝnego wydarzenia, jakim jest Szczyt Klimatyczny, który juŝ po raz drugi odbędzie się w Polsce. W dniach 11-22

Bardziej szczegółowo

Październikowy wzrost zmienności cen uprawnień do emisji CO 2 wynikiem poparcia Polski i Niemiec dla zaostrzenia polityki klimatycznej

Październikowy wzrost zmienności cen uprawnień do emisji CO 2 wynikiem poparcia Polski i Niemiec dla zaostrzenia polityki klimatycznej Toruń, 6 listopada 2013 r. Październikowy wzrost zmienności cen uprawnień do emisji CO 2 wynikiem poparcia Polski i Niemiec dla zaostrzenia polityki klimatycznej W październiku wolumeny handlowanych uprawnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 225 15594 Poz. 1472 1472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY POSTĘP W REALIZACJI CELÓW Z KIOTO I CELÓW STRATEGII UE 2020

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY POSTĘP W REALIZACJI CELÓW Z KIOTO I CELÓW STRATEGII UE 2020 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.10.2013 COM(2013) 698 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY POSTĘP W REALIZACJI CELÓW Z KIOTO I CELÓW STRATEGII UE 2020 (wymagane na mocy art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW

WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW WSPIERAMY EUROPARLAMENTARZYSTÓW 4 / SPRAWIEDLIWE POROZUMIENIE MIĘDZYNARODOWE h STANOWISKO I REAKCJA EUROPY 4 / SPRAWIEDLIWE POROZUMIENIE MIĘDZYNARODOWE h STANOWISKO I REAKCJA EUROPY W roku 1997 UE udała

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU

DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU DZIAŁANIA I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO W OBSZARZE ETS I NON-ETS W roku 2007 Unia Europejska przyjęła strategiczne cele co do działań na rzecz ochrony klimatu do

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0231 (COD) 13224/17 CLIMA 278 ENV 846 ENER 404 TRANS 413 AGRI 549 COMPET 672 ECOFIN 825

Bardziej szczegółowo