Internetowa wymiana danych z wykonawcą geodezyjnym W OKNIE PRZEGLĄDAKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowa wymiana danych z wykonawcą geodezyjnym W OKNIE PRZEGLĄDAKI"

Transkrypt

1 Artykuł został opublikowany w Magazynie Geoinformacyjnym GEODETA nr 11 (186) w 2010 r. Internetowa wymiana danych z wykonawcą geodezyjnym W OKNIE PRZEGLĄDAKI Trochę historii W celu wykonania pracy geodezyjnej geodeta musiał przychodzić do ośrodka dokumentacji kilkakrotnie: najpierw, aby zgłosić robotę, później, aby odebrać przygotowane materiały, a wreszcie, by oddać rezultaty swojej pracy. Konieczność kilkakrotnego przychodzenia do ośrodka, jest niezwykle obciąŝająca dla geodety, głównie wówczas, gdy ośrodek jest oddalony o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, tym bardziej, Ŝe wizyty sprowadzają się tylko do oddawania lub przyjmowania materiałów. Chcąc ułatwić wymianę danych pomiędzy wykonawcą robót geodezyjnych a ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w kwietniu 2002 roku wprowadziliśmy na rynek bezpłatny program OŚRODEK dla wykonawcy. W programie moŝna było przygotować zgłoszenie pracy geodezyjnej z jej zakresem przestrzennym. WaŜnym elementem był takŝe słownik asortymentów kompatybilny ze słownikiem w systemie OŚRODEK znajdującym się w powiecie. Przygotowane zgłoszenie moŝna było przesłać za pomocą a. RównieŜ em wykonawca mógł otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Kolejna wersja programu OŚRODEK dla wykonawcy, umoŝliwiała takŝe wymianę zasobu skanów operatów oraz innych danych koniecznych do wykonania pracy geodezyjnej. Podstawowym problemem takiego rozwiązania był , wbrew pozorom zawodny środek komunikacji. Geodeta nigdy nie był pewien, Ŝe ośrodek otrzymał zgłoszenie, aŝ do momentu odbioru potwierdzenia zgłoszenia. Kolejna wersja naszego programu wyeliminowała ten problem. Uruchomiliśmy centralną skrzynkę wymiany danych (serwis odgik.pl), dzięki której wykonawca przesyła dane bezpośrednio z programu OŚRODEK dla wykonawcy na tę skrzynkę, a program OŚRODEK odczytuje dane po naciśnięciu jednego przycisku. Istotnym ułatwieniem procesu zgłaszania, jest moŝliwość zaznaczenia zakresu pracy na serwisie który prezentuje dane dla znacznego obszaru naszego kraju. Rozwiązanie oparte na OŚRODEK dla wykonawcy, jest nadal chętnie stosowane, gdyŝ nie wymaga tworzenia własnych geoportali przez ośrodki dokumentacji, a co się z tym wiąŝe, nie ma konieczności utrzymywania kosztownego, symetrycznego łącza internetowego.

2 Internet to twór Ŝywy, bardzo szybko rozwijający się. Obecnie coraz więcej rzeczy moŝna załatwić poprzez sieć, jak choćby internetowe aukcje czy obsługa konta bankowego. Z kolei uŝytkownicy niechętnie instalują aplikacje (nawet darmowe), dlatego lepszym rozwiązaniem jest obsługa z poziomu okna przeglądarki internetowej. Idąc za tym trendem, w maju bieŝącego roku, wdroŝyliśmy kolejny sposób obsługi wykonawcy robót geodezyjnych, tj. obsługi wyłącznie w oknie przeglądarki. Serwis oparty jest o geoportal powiatowy, o którym pisano w poprzednim numerze Geodety. Dostęp on-line Wymianę danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji a wykonawcą, moŝna zrealizować na dwa sposoby: poprzez internetowe zgłoszenie i przesyłanie plików jako lub poprzez dostęp on-line do bazy danych ośrodka. W naszym rozwiązaniu wykorzystaliśmy tę drugą metodę. Wykonawca z poziomu geoportalu powiatowego rozpoczyna proces zgłaszania roboty. Wyświetlana formatka zawiera podstawowe dane o wykonawcy (pobrane z systemu OŚRODEK) i ułatwia wypełnienie pozostałych pól poprzez wykorzystanie słowników systemu OŚRODEK (wybór gminy, obrębu, asortymentu itp.). Dzięki mapie wyświetlanej w oknie przeglądarki, ułatwione jest wskazanie zakresu zgłoszonej pracy oraz wskazywanie działek. Brak konieczności wpisywania numerów działek dodatkowo redukuje liczbę popełnianych błędów.

3 Po wypełnieniu pól i potwierdzeniu chęci zgłoszenia pracy geodezyjnej, następuje automatyczne uzupełnienie bazy systemu OŚRODEK, a wykonawca natychmiast otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z nadanym numerem KERG.

4 Pracownik ośrodka dokumentacji jest informowany o fakcie wpływu zgłoszenia i moŝe przystąpić do jego obsługi. Obsługa sprowadza się do trzech kroków: wygenerowania danych (pliki ASCII, DXF, SHP, PDF), wygenerowania zaleceń do wykonania roboty, wykonania analizy zasobu. Analiza zasobu wykonywana jest automatycznie na podstawie zgłoszonego zakresu roboty, jednak pracownik ośrodka moŝe dodatkowo dołączyć inne dokumenty lub wykluczyć niektóre z automatycznie wybranych. Wygenerowany zasób nie jest wysyłany do wykonawcy. System OŚRODEK wyłącznie zapamiętuje, do jakiego zasobu w ramach konkretnej roboty przysługuje wykonawcy prawo dostępu. Wykonawca oprócz opcji zgłaszania robót geodezyjnych, ma takŝe dostęp on-line do zgłoszonych przez siebie robót. Na stronie internetowej prezentowane są wszystkie niezakończone przez niego roboty oraz prace zakończone w okresie ostatniego roku. Podczas przeglądania zgłoszonej roboty, wykonawca otrzymuje informacje o: podstawowych informacjach o KERG-u, statusie obsługi, zaleceniach do wykonania zgłaszanej pracy, zakresie zgłoszenia, materiałach do wykonania pracy, listach operatów, zeskanowanej treści operatów, informacji o innych wykonywanych robotach na tym terenie. Szczególnie interesująca jest lista skanów dokumentacji geodezyjnej. Wykonawca moŝe zobaczyć kaŝdy zeskanowany dokument, moŝe dokonać analizy przydatności otrzymanego zasobu i oddrukować tylko niezbędne materiały. Zeskanowane materiały są dostępne w pełnej rozdzielczości, dlatego ich oddrukowana kopia nie odbiega od oryginału. Oczywiście dostęp on-line do skanów dokumentacji jest moŝliwy tylko w przypadku, gdy zasób został przetworzony do postaci cyfrowej. NaleŜy podkreślić, Ŝe w przypadku dokumentacji geodezyjnej zeskanowanie niewiele daje konieczne jest opisanie kaŝdego zeskanowanego materiału atrybutami lokalizującymi go w przestrzeni (zakresem lub działką/działkami).

5 Trochę prawnych kłopotów Zgłoszenie przez wykonawcę roboty geodezyjnej w tradycyjnej formie, pociąga za sobą skutki prawne i finansowe. Podobnie rzecz się ma ze zgłoszeniami internetowymi, które są traktowane w identyczny sposób. Proponujemy, by przed przystąpieniem do internetowego zgłaszania prac, wykonawca roboty podpisał odpowiednią umowę cywilno-prawną. Podobnie, jak w przypadku dostępu do geoportalu, uŝytkownik jest traktowany indywidualnie. Jeśli w firmie pracuje kilku geodetów uprawnionych, kaŝdy z nich otrzymuje swój login i hasło, choć skutki finansowe ponosi firma zatrudniająca. Zaproponowana przez nas forma, to umowa trójstronna pomiędzy wykonawcą (geodetą uprawnionym), zgłaszającym (podmiotem gospodarczym) i ośrodkiem dokumentacji. Forma powinna być dostosowana do potrzeb kaŝdego powiatu. Obecnie stanęliśmy przed problemem przyjęcia operatów w postaci elektronicznej do systemu OŚRODEK. Ze względu na przepisy, operat musi być oddany w formie papierowej. Jednak moŝna by zezwolić, na wcześniejsze przygotowanie do przyjęcia operatu przesłanego drogą elektroniczną (skanu). Powstaje jednak problem po wpłynięciu papierowej wersji operatu czy oba dokumenty są identyczne? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie zajmuje zwykle więcej czasu niŝ ponowne zeskanowanie otrzymanego dokumentu. Dodatkowym problemem jest obawa przed naduŝywaniem elektronicznego przekazu operatu. Wykonawca moŝe przesyłać nierzetelnie przygotowaną dokumentację licząc, Ŝe ośrodek wskaŝe błędy. NaleŜy przyjąć, Ŝe dopóki operat nie będzie mógł być przyjęty wyłącznie w wersji elektronicznej, podpisanej elektronicznie, przesyłanie zeskanowanego operatu niewiele zmieni.

6 Bank Osnów Do wykonania większości prac geodezyjnych potrzebne są punkty osnowy. W przypadku naszego rozwiązania geodeta ma dostęp do osnów geodezyjnych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Nie ma zatem konieczności przesyłania informacji o osnowach. W zaleŝności od uprawnień, po wskazaniu punktu osnowy na mapie, wyświetlana jest informacja o osnowie w formie tabelarycznej oraz opis topograficzny punktu. Wyświetlane dane moŝna oddrukować. Przygotowując geoportal starano się, aby początkowy transfer (załadowanie strony i skryptów) był minimalny. UmoŜliwia to wykorzystanie notebooka wraz z dostępem do Internetu poprzez sieć GSM bezpośrednio w terenie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku braku w terenie wcześniej wybranych punktów osnowy. Co dalej? Dostęp on-line do systemu OŚRODEK wprowadziliśmy niedawno. Zainteresowanie tym rozwiązaniem jest bardzo duŝe. Spotykamy jednak cały szereg sugestii dotyczących dostosowania modułu do lokalnych uwarunkowań. Wynikają one głównie ze złoŝonych zaleŝności pomiędzy geodetą uprawnionym, firmą go zatrudniającą a ośrodkiem dokumentacji. Zdarza się, Ŝe kilku geodetów wspólnie wykonuje roboty geodezyjne firmy (chcą wspólnie przeglądać wszystkie zgłoszone prace). Jest i sytuacja odwrotna geodeta pracuje dla kilku firm i absolutnie nie chce, aby wszystkie jego prace były przeglądane w kaŝdej z nich. Obecnie prowadzone prace, mają za zadanie uelastycznienie modułów, tak aby rozwiązać podobne problemy. W zaleŝności od zapotrzebowania ośrodków dokumentacji, będziemy starali się o dalszą automatyzację procesu obsługi wykonawców robót geodezyjnych.

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w oparciu o serwer Ewmapa WMS oraz system Ośrodek FB

Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w oparciu o serwer Ewmapa WMS oraz system Ośrodek FB Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w oparciu o serwer Ewmapa WMS oraz system Ośrodek FB 1. Niezbędne oprogramowanie Niniejszy dokument opisuje internetową wymianę danych w oparciu o następujące oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego

Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego Instrukcja korzystania z Portalu sprzedaŝowego Banku Pocztowego Spis treści 1. Słownik terminów... 2 2. Opis Portalu sprzedaŝowego... 3 3. Dostęp do Portalu Logowanie... 4 3.1 Procedura A... 4 3.2 Procedura

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe: Analiza przedwdroŝeniowa integracji systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/11 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego...

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15 Moduł e-sklep 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/2011

PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W SYSTEMIE KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE v 1.6/2011 W dokumencie tym znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jak skutecznie dotrzeć do rodziców z kampanią informacyjną na temat dziennika? 2. Jak powinna przebiegać procedura przekazywania loginów

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag OPIS PRODUKTU Przedstawiamy Państwu system Porte w wersji zintegrowanej z programem WF-Mag dla Windows, słuŝący do automatyzacji obsługi transakcji internetowych. Porte jest nieodzownym narzędziem dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo