Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w oparciu o serwer Ewmapa WMS oraz system Ośrodek FB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w oparciu o serwer Ewmapa WMS oraz system Ośrodek FB"

Transkrypt

1 Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w oparciu o serwer Ewmapa WMS oraz system Ośrodek FB 1. Niezbędne oprogramowanie Niniejszy dokument opisuje internetową wymianę danych w oparciu o następujące oprogramowanie: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej system Ośrodek FB, wersja minimum 6.19 system Ewmapa, wersja minimum 9.06, wyposażona w klucz WMS z opcją zgłaszania prac geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych dowolna przeglądarka internetowa obsługująca Java Script (np. Internet Explorer 8, Mozilla Firefox) 2. Założenia Rozwiązanie prezentowane w niniejszym dokumencie przeznaczone jest dla miejskich i powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, posiadających własny geoportal, zbudowany w oparciu o oprogramowanie firmy Geobid sp. z o.o.. Firma Geobid sp. z o.o. dostarcza narzędzia informatyczne (oprogramowanie aplikacyjne EWMAPA wersja 9, z kluczem do WMS, przykładowe skrypty), które mogą być użyte do zbudowania własnego geoportalu w urzędzie miasta, gminy czy starostwie. Urząd musi dysponować odpowiednim sprzętem, oraz łączem do internetu symetrycznym, o przepustowości min. 512 Mbit /s. Firma Geobid sp. z o.o. świadczy także usługi usługi budowy własnych geoportali w urzędach. Obsługa ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej musi być realizowana w systemie Ośrodek FB do niego będą spływały zgłoszenia prac geodezyjnych, z niego będą wydawane dane dla wykonawców prac. Przykładowe realizacje własnych geoportali urzędów można znaleźć pod adresami: https://www.geodezja.powiat-mielecki.pl/ 1

2 3. Zgłaszanie prac geodezyjnych przez wykonawcę 3.1. Strona główna serwisu Aby skorzystać z funkcjonalności prezentowanego rozwiązania, wykonawca prac geodezyjnych powinien przy pomocy przeglądarki internetowej wyświetlić stronę urzędowego geoportalu (adres strony powinien udostępnić urząd). Na stronie geoportalu powinny znajdować się linki, jak w przykładzie poniżej: 3.2. Instalacja certyfikatu Wszelkie operacje związane ze zgłaszaniem prac geodezyjnych realizowane są w oparciu o protokół https, w tzw. trybie niepublicznym (chronionym), dlatego przed przystąpieniem do dalszych działań Wykonawca powinien pobrać i zainstalować certyfikat. Operacja ta przebiega różnie, w zależności od zainstalowanej przeglądarki internetowej Rejestracja Wykonawcy w serwisie ODGiK Internetowa obsługa Wykonawcy prac geodezyjnych powinna odbywać się w oparciu o umowę podpisaną z ODGiK. Po kliknięciu w link przygotowujący umowę, na ekranie pokaże się formularz do wypełnienia: 2

3 Formularz składa się z dwóch części informacji o firmie, oraz informacji o wykonawcy, uprawnionym do zgłaszania prac geodezyjnych zgodnie z prawem geodezyjnym. Możliwość dostępu do systemu uzyskuje wyłącznie uprawniony wykonawca. W wypadku firm zatrudniających wielu uprawnionych wykonawców, możliwe jest wykorzystanie serwisu przez każdego z nich, pod warunkiem zawarcia osobnej umowy dla każdego z wykonawców. Przed naciśnięciem przycisku Generuj umowę należy wypełnić wszystkie pola na tej stronie. Brak wypełnienia jednego z wymaganych pól, sygnalizowany jest komunikatem z prośbą o uzupełnienie danych. Przykładowy wzór umowy wygenerowany przez serwis znajduje się poniżej 3

4 Umowa o zgłaszaniu prac geodezyjnych drogą elektroniczną Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w., zwanym dalej PODGiK, reprezentowanym przez Pana..., a Geobid Spółka z o.o., Kossutha 11, Katowice, NIP: , REGON: , zwaną dalej Zgłaszającym. Niniejsza umowa upoważnia do zgłaszania prac działającego w imieniu Zgłaszającego wykonawcy prac zgodnie z art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Panią/Pana: Imię i nazwisko: Stefan Płoskonka Telefon: Numer uprawnień zawodowych: Zakres uprawnień zawodowych: 1 i 2 Zwaną/zwanego dalej Wykonawcą Strony ustalają co następuje: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Wykonawcy możliwości przeglądania map w trybie chronionym, przeglądania danych Banku Osnów oraz zgłaszania prac geodezyjnych poprzez sieć Internet w systemie ODGIK.PL. 2 Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykorzystać dostęp do systemu ODGIK.PL wyłącznie na użytek wykonywanych przez siebie i na rzecz Zamawiającego prac geodezyjnych (zgodnie z przepisami Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi), bez możliwości cesji przedmiotu umowy na osoby trzecie w tym także na rzecz innych osób zatrudnionych przez Zgłaszającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana przez system Wykonawcy zostanie przydzielony login oraz hasło, aktywowane przez administratora systemu. Wykonawca ma możliwość zmiany hasła. Udzielanie informacji o haśle innym osobom (w tym także innym osobom zatrudnionym przez Zgłaszającego) jest zabronione. Kilkukrotne wprowadzenie błędnego hasła blokuje dostęp do sytemu. 2. PODGIK dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Wykonawcy stałego dostępu do systemu. 3. PODGIK nie gwarantuje kompletności materiałów. Jeżeli materiały będę niekompletne niezbędny będzie kontakt z Ośrodkiem. 4 Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej w systemie ODGIK.PL przez Wykonawcę równoważne jest zgłoszeniu pracy geodezyjnej w PODGiK i pociąga za sobą zobowiązania finansowe Zamawiającego w stosunku do ODGiK wynikające z Prawa Geodezyjnego, w szczególności dotyczące: - zaliczkowego pobrania opłaty dla prac, których termin wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy, 4

5 - rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy oraz - niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac PODGiK nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi spowodowane nie z winy PODGiK, obejmujące miedzy innymi przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu. 2. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu systemu ODGIK.PL rozumie się wszelkie działania mające na celu usuniecie wszelkich wad i usterek w pracy systemu oraz jego konserwacje. PODGiK ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub odmowy zapłaty opłat wynikających z aktywności Wykonawcy w systemie ODGiK. Rozwiązanie umowy nie oznacza rezygnacji z roszczeń z tytułu wcześniejszej aktywności w systemie ODGiK. 1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania postanowień niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby PODGIK. 3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zgłaszajacego, Wykonawcy i PODGiK Pieczątka Zgłaszającego... Podpis Wykonawcy... PODGiK Wypełnia ośrodek dokumentacji wyłącznie na swoim egzemplarzu: Identyfikator osoby w systemie OŚRODEK:... Data rejestracji użytkownika dla zgłoszeń prac drogą elektroniczną:... 5

6 Umowę należy wydrukować w trzech egzemplarzach, podpisać i dostarczyć do ODGiK. Na podstawie powyższej umowy ODGiK dokonuje weryfikacji firmy w systemie Ośrodek oraz nadaje identyfikator użytkownika w serwisie zgłoszeniowym. Egzemplarz umowy uzupełniony o identyfikator użytkownika ODGiK zwraca wykonawcy. Od tej chwili możliwe jest korzystanie z pozostałych funkcjonalności serwisu Zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej Zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej możliwe jest przy wykorzystaniu przeglądarki mapy w trybie chronionym. Po kliknięciu na link prowadzący do mapy, otwiera się okno przeglądarki: Pierwszą czynnością Wykonawcy powinno być zalogowanie się do serwisu, przy użyciu identyfikatora i hasła podanego przez ODGiK. Podczas pierwszego logowania zaleca się zmianę hasła. Okienko logowania otwiera się po naciśnięciu przycisku Zaloguj w lewym górnym rogu i wygląda w sposób poniższy: 6

7 Po prawidłowym zalogowaniu na ekranie pokaże się mapa udostępniona przez ODGiK. Treść i zakres mapy zależy od ODGiK. Przykładowa mapa może wyglądać w poniższy sposób: Rozpoczęcie procesu zgłoszenia pracy następuje po naciśnięciu przycisku w dolnym pasku Narzędzia: Wyświetlony zostaje wówczas wstępnie wypełniony formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej. Informacje wstępnie wypełnione pochodzą z bazy danych systemu Ośrodek (ze słownika osób) i nie mogą być zmienione (wynikają z umowy podpisanej pomiędzy ODGIK, a Wykonawcą prac) są to informacje na poniższym przykładzie widoczne białymi literami na niebieskim tle. Należy natomiast wypełnić pola formularza o białym tle i czarnych literach. 7

8 8

9 Informację o wykonawcy można pozostawić wypełnioną w sposób zaproponowany, bądź określić inny sposób zapłaty lub osoby upoważnione do odbioru opracowań, materiałów i kreślenia na mapie zasadniczej. Bezwzględnie natomiast należy wypełnić sekcję II.Informacje o zgłoszonej pracy W punkcie 1.Nazwa obiektu, położenie należy opisać tekstowo położenie obiektu np. podając jego przybliżony adres Przy wypełnianiu niektórych pól pomocne będą rozwijane listy słowniki z systemu Ośrodek: gmin w punkcie 2.Położenie, obrębów w punkcie 3.Miejscowość (obręb) asortymentów w punkcie 6. Asortyment... W celu dopisania asortymentu pracy należy po uprzednim wybraniu asortymentu z listy i podaniu wielkości nacisnąć przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie pozycji do tabelki asortymentów. W ten sposób można określić kilka asortymentów dla jednego zgłoszenia pracy geodezyjnej. W wypadku omyłkowego wpisania asortymentu, można go usunąć naciskając przycisk Usuń w tabelce zgłoszonych asortymentów. W celu dodania zakresu zgłaszanej pracy geodezyjnej należy przełączyć się na okienko z wyświetlaną mapą (UWAGA! Nie należy zamykać okienka ze zgłoszeniem pracy można się przełączyć wybierając okienko z mapą z poziomu eksploratora Windows lub naciskając na przyciski Dodaj działkę lub Dodaj zakres) Zakres pracy geodezyjnej należy określić na dwa sposoby: poprzez wskazanie działki oraz zasięgu. Po przełączeniu się do okienka przeglądarki mapy w trybie rejestracji zgłoszenia, na dolnym pasku narzędzi widoczne są dodatkowe przyciski: - dodawanie działek do zgłoszenia. Należy nacisnąć przycisk, po czym wskazać działki. Po kliknięciu na działce wyświetli się okno z komunikatem: - dodawanie zasięgów powierzchniowych do zgłoszenia Aby wcisnąć ten przycisk, wymagane jest wcześniej wciśnięcie przycisku pomiaru odległości: i przy jego pomocy należy klikać w punkty węzłowe zasięgu pracy. Gdy zasięg jest zaznaczony, przycisk dodawania zasięgów spowoduje przesłanie zasięgu do zgłoszenia pracy. Przykładowe okienko zgłoszenia przybierze wygląd: 9

10 Można teraz nacisnąć przycisk Wyślij zgłoszenie pracy. Zgłoszenie wysłane w ten sposób zostanie zarejestrowane w bazie systemu Ośrodek, po czym na ekranie wyświetlone zostanie potwierdzenie zgłoszenia pracy, które można teraz wydrukować. Po wydruku zgłoszenie będzie wyglądało w poniższy sposób: 10

11 11

12 3.5. Przeglądanie zgłoszonych prac W dowolnym momencie po uzyskaniu dostępu do serwisu Wykonawca może przeglądać własne zgłoszenia prac geodezyjnych. W tym celu musi wybrać odpowiedni link ze strony głównej urzędowego geoportalu. Po wybraniu linku, na ekranie pojawi się prośba o podanie identyfikatora użytkownika i hasła: Należy podać dane uzyskane po podpisaniu umowy z ODGiK. Po zalogowaniu komputer wyświetli zapytanie o numer poszukiwanego zgłoszenia: Można wpisać konkretny numer lub pozostawić tekst Wszystkie i nacisnąć przycisk Szukaj. Na ekranie wyświetli się lista aktualnie zgłoszonych prac geodezyjnych, poczynając od tych, które powinny być zakończone najwcześniej: 12

13 Kolorem czerwonym zaznaczone są zgłoszenia, których termin realizacji już upłynął. Na czarno zaznaczone są zgłoszenia, których termin jeszcze nie upłynął: Dalej następują zgłoszenia, które zostały już zakończone: Obserwując powyższą tabelkę można zorientować się, czy ODGiK wygenerował już zalecenia do zgłoszenia pracy geodezyjnej (trzecia kolumna z prawej) oraz materiały z zasobu (druga kolumna z prawej). Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat zgłoszenia należy kliknąć niebieski link z numerem KERG. Przykładowy podgląd szczegółowych informacji o KERG wraz z linkami do zaleceń oraz dokumentów zasoby znajduje się poniżej 13

14 14

15 15

16 16

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://markus-sklep.celtur.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://markus-sklep.celtur.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://markus-sklep.celtur.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o:

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGATAHOME.PL Obowiązujący przed 25 grudnia 2014 I. Podstawowe informacje o Sklepie Internetowym Serwis internetowy w postaci Sklepu działającego pod adresem http://www.agatahome.pl

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTĘPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo