Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie

2 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Powietrze Niska emisja

3 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Łączna emisja pyłów i gazów ze 164 zakładów z terenu województwa w 2012 roku (wg danych WIOŚ) wynosiła: gazy: 5 421,3 tys. Mg (w tym: 99,4% tj ,6 tys. Mg CO2) pyły: 2,4 tys. Mg

4 Emisja zanieczyszczeń do powietrza W skali kraju województwo lubelskie zajmuje: (źródło: GUS ) 2006 r r r r r r r miejsce pod względem emisji gazów (z CO 2 ) miejsce pod względem emisji pyłów..tak było..tak jest

5 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach w woj. lubelskim (źródło: GUS) tys. Mg/rok 6 ogółem ze spalania paliw rok

6 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach w woj. lubelskim (źródło: GUS) tys. Mg/rok dwutlenek siarki tlenki azotu tlenek węgla rok

7 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział największych źródeł punktowych w emisji całkowitej w 2012 r. (źródło: WIOŚ) Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. w Puławach 4,1% 4,8% 11,6% 21,1% 22,8% 35,6% "Cemex" Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Elektrociepłownia Lublin- Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie "Megatem EC- Lublin" Sp. z o. o. w Lublinie Grupa Ożarów S.A. Zakład Cementownia Rejowiec w Rejowcu Fabrycznym Pozostałe zakłady

8 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Procentowy udział zanieczyszczeń w emisji całkowitej w województwie lubelskim w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Pyłogółem +gazyogółem Pył ogółem Gazy ogółem 21,2% 21,3% 4,0% 21,2% 60,5% 18,3% 74,7% 49,2% 29,6% emisja powierzchniowa emisja punktowa emisja liniowa

9 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji całkowitej w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja ogółem na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała Podlaska zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

10 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji gazów w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja gazów na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

11 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji pyłów w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja pyłów na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała Podlaska zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

12 Stacje monitoringu powietrza oraz największe punktowe emitory zanieczyszczeń w województwie lubelskim 2012 r. stacje monitoringu powietrza największe punktowe emitory zanieczyszczeń Z-dy Azotowe Puławy Cementownia Chełm E.C. Lublin Wrotków Cementownia w Rejowcu Fabr. Megatem E.C. Lublin

13 Monitoring jakości powietrza Ocena jakości powietrza na obszarze stref Zgodnie z ustawą Poś (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) strefę stanowi: 1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy; 2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. województwo lubelskie 2 strefy, tj. Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska (pozostały obszar województwa poza aglomeracją)

14 Monitoring jakości powietrza Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla wszystkich stref w województwie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza jakimi są: -poziomy dopuszczalne, - poziomy docelowe, - poziomy celów długoterminowych, oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza (co najmniej do dopuszczalnych poziomów substancji tam, gdzie to możliwe, do poziomów docelowych), a następnie monitorowanie skuteczności działań programów ochrony powietrza. System monitoringu jakości powietrza definiują głównie: 1. Rozporządzenie MŚ z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) 2. Rozporządzenie MŚ z 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

15 Monitoring jakości powietrza Ochrona zdrowia poziom dopuszczalny: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzen (C6H6), tlenek węgla (CO), ołów (Pb) alarmowe poziomy: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), pył zawieszony PM10, ozon (O3) poziom docelowy: ozon (O3) metale: arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) benzoapiren (b/a/p) poziom celu długoterminowego: ozon (O3) Ochrona roślin poziom dopuszczalny: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX), poziom docelowy, poziom celu długoterminowego: ozon (O3) klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, klasa B - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe.

16 Monitoring jakości powietrza W 2012 r. ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 Aglomeracja Lubelska została zaliczona do klasy A, natomiast strefa lubelska do klasy C z wyodrębnionym obszarem przekroczeń obejmującym miasto Puławy. O klasyfikacji zdecydowały przekroczenia stężeń 24 h. Stacja monitoringu powietrza, na której wystąpiły przekroczenia 24 h stężeń pyłu PM10 (powyżej 35 dni): Strefa lubelska: Puławy ul. Skowieszyńska Automatyczny miernik pyłu

17 Monitoring jakości powietrza Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska w 2012 r., zarówno dla kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roślin, ze względu na pozostałe zanieczyszczenia (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, ołów, arsen, kadm, nikiel, benzoapiren, pył PM2,5) klasyfikowane były jako klasa A. Wyjątek stanowi ozon, dla którego klasyfikacja przedstawiała się następująco: dla kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin klasa A - z uwagi na brak przekroczeń poziomu docelowego, klasa D 2 - z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego. Analizatory gazów

18 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring jakości powietrza Pył PM10 - Puławy ul. Skowieszyńska 51 Pył PM10 - Puławy ul. Skowieszyńska na tle stacji monitoringowych województwa lubelskiego Pył PM10 - wyszczególnienie Wartość wyznaczona z pomiarów w 2012 r. dopuszczalna stężenie średnie roczne w µg/m3 33,8 40 stężenie 24 godzinne w µg/m3 maksymalne 272,0 50 liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24- godzinnego 46 35

19 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring jakości powietrza NO 2 - Puławy ul. Lubelska NO 2 - Puławy ul. Lubelska na tle stacji monitoringowych województwa lubelskiego NO 2 -wyszczególnienie stężenie średnie roczne w µg/m3 wyznaczona z pomiarów w 2012 r. Wartość dopuszczalna 18,3 40 stężenie 1-godzinne w µg/m3 maksymalne 123,3 200 liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 1- godzinnego 0 18

20 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Wody Rzeka Wisła

21 Rzeki Monitoring wód powierzchniowych w latach Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w latach w kalendarzu Ramowej Dyrektywy Wodnej pokrywał się z I częścią sześcioletniego cyklu Planów Gospodarowania Wodami ( ). Sieć monitoringu zorganizowano następująco: monitoring diagnostyczny 21 ppk. monitoring operacyjny 52 ppk. monitoring badawczy 10 ppk. monitoring obszarów chronionych 52 ppk. Ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych uwzględnione zostały dodatkowo wymagania dla obszarów chronionych ustanowionych w odrębnych przepisach. Rzeka Chodelka

22 Monitoring wód powierzchniowych w latach Rzeki I. Ocena stanu/potencjału ekologicznego jcwp rzecznych za lata % 5% 15% 58% dobry lub powyżej dobrego umiarkowany słaby zły

23 Rzeki Monitoring wód powierzchniowych w latach II. Ocena stanu chemicznego wód w latach Ocenę stanu chemicznego przeprowadzono w oparciu o wskaźniki chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: substancje priorytetowe oraz inne substancje zanieczyszczające. dla prawie wszystkich JCWP określono stan chemiczny jako dobry, tylko jedna JCWP - Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia posiadała stan poniżej dobrego (przekroczona wartość trifluraliny).

24 Monitoring wód powierzchniowych w latach Azot ogólny Rzeki III. Podatność wód na eutrofizację Klasyfikacja azotu ogólnego i fosforu ogólnego w monitorowanych jcw w latach Analizując wyniki azotu ogólnego i fosforu ogólnego w latach oraz odnosząc je do lat widoczny jest zdecydowany spadek zawartości tych wskaźników w wodach Lubelszczyzny. Od 2010 roku średnioroczne wartości stężeń azotu ogólnego w żadnym przypadku nie przekroczyły wartości granicznej dla II klasy, utrzymując się w większości na poziomie I klasy

25 Rzeki Stan środowiska województwa lubelskiego Monitoring wód powierzchniowych w latach III. Podatność wód na eutrofizację Klasyfikacja azotu ogólnego i fosforu ogólnego w monitorowanych jcw w latach Fosfor ogólny Średnioroczne wartości fosforu sklasyfikowane poniżej stanu dobrego odnotowano w latach dla 2 % badanych JCWP. W odniesieniu do roku 2009 kiedy to wynik ten był na poziomie 12 %, nastąpiła znaczna redukcja stężenia tego wskaźnika.

26 Stan środowiska w powiecie puławskim Rzeki Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Badania prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego w 2010 r.: Kurówka od Białki do ujścia kod PLRW silnie zmieniona jednolita część wód, typ abiotyczny 19 (rzeka nizinna piaszczystogliniasta)

27 Rzeki Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Punkt poboru prób Kurówka - Puławy, Al. Żyrzyńska

28 Stan środowiska w powiecie puławskim Rzeki Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Ocena dla punktu pomiarowo-kontrolnego Kurówka - Puławy: Klasyfikacja elementów biologicznych -IV klasa (wskaźniki decydujące: fitobentos - II, makrobezkręgowce - IV) Klasyfikacja elementów fizykochemicznych -II klasa (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla) Potencjał ekologiczny - słaby

29 Jeziora Stan środowiska województwa lubelskiego Monitoring wód powierzchniowych w latach W latach WIOŚ prowadził badania 16 jezior w ramach monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego, reperowego - jezioro Białe Włodawskie Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior przebadanych w latach : bardzo dobry (I klasa) 6 jezior: Bikcze, Kleszczów, Łukie, Piaseczno, Sumin,Uściwierz, dobry (II klasa) 1 jezioro: Białe Włodawskie, umiarkowany (III klasa) 7 jezior: Białe Sosnowickie, Firlej, Łukcze, Rogóźno, Spólne, Uścimowskie i Zagłębocze, słaby (IV klasa) 2 jeziora: Krasne i Kunów. badane jeziora gromadziły wody o niewielkiej zawartości substancji biogennych, zawartość fosforu ogólnego spełniała wymagania stanu dobrego w przypadku wszystkich jezior, przekroczenie dopuszczalnej wielkości azotu ogólnego wystąpiło tylko w przypadku jeziora Uścimowskiego. Jezioro Białe Włodawskie

30 Monitoringwód podziemnych prowadzony w sieci krajowej w roku 2012 w województwie lubelskim Ocena jakości wód podziemnych badanych w 2012 r. na terenie woj. lubelskiego na poziomie krajowym: 25,8% wód -II klasa jakości wody, 59,7% -III klasa (wody zadowalającej jakości), wody niezadowalającej jakości stwierdzono w 9,7% badanych wód -IV klasa jakości, wody złej jakości -V klasa występowały w 3 otworach badawczych, czyli 4,8% badanych wód. nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy I. 9,7% 59,7% 4,8% 25,8% II klasa III klasa IV klasa V klasa Stan czystości wód podziemnych w 2012 r. badanych na terenie woj. lubelskiego w sieci krajowej (źródło: GIOŚ)

31 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód podziemnych prowadzony w sieci krajowej w roku 2012 w powiecie puławskim Stan wód monitorowano w 6 punktach pomiarowych, w tym 1 w Puławach. Ocena jakości wód podziemnych badanych w 2012 r. na terenie powiatu puławskiego na poziomie krajowym: 33,3% wód -II klasa jakości wody, 50% -III klasa (wody zadowalającej jakości), wody niezadowalającej jakości stwierdzono w 16,7% badanych wód -IV klasa jakości, nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy V. nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy I. 50,0% 16,7% 33,3% II klasa III klasa IV klasa Stan czystości wód podziemnych w 2012 r. badanych na terenie powiatu puławskiego w sieci krajowej (źródło: GIOŚ)

32 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód podziemnych (źródła) prowadzony w sieci regionalnej w roku 2012 w powiecie puławskim Lp. Zlewnia rzeki Lokalizacja punktu pomiarowobadawczego/gmina Częstotliwość poboru w roku/okres poboru prób Klasa jakości wody/wskaźniki decydujące 1. Nadzieja /Nałęczów 1/wiosna II (wapń, wodorowęglany) 2. Bystra Celejów/Wąwolnica 1/wiosna 3. Wąwolnica/Wąwolnica 1/wiosna II (wapń, wodorowęglany) II (fosforany, wapń, wodorowęglany) Źródło w Nowosiółkach

33 Stan środowiska województwa lubelskiego Hałas Obwodnica Puław nowy most na Wiśle

34 Monitoring hałasu Sporządzenie oceny stanu akustycznego środowiska w województwie na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych spoczywa na wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska (art. 117 ust. 5 ustawy Poś.) Wskaźniki mające zastosowanie w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem: - L DWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [db], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz , pory wieczoru od godz oraz pory nocy od godz , - L N - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [db], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz Wskaźniki dobowe, mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: - L AeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz , - L AeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz

35 Monitoring hałasu W 2012 r. WIOŚ w Lublinie wykonał pomiary hałasu w 10 punktach pomiarowych. [db] Zamość, ul. Szczebrzeska 106 dopuszczalne poziomy hałasu Biała Podlaska, Al. Tysiąclecia LDWN LN Na obszarze miasta Biała Podlaska oraz miasta Zamość wykonano pomiary w celu określenia wskaźników rocznych wyrażonych wskaźnikami L N i L DWN. W obu punktach wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku L N i L DWN.

36 Monitoring hałasu Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego w 2010 r. L.p. Miejscowość Lokalizacja L DWN [db] L N [db] wartość przekroczenia L DWN [db] L N [db] Źródło danych r. Puławy ul. Lubelska 71,6 61,3 16,6 11,3 IOŚ Kraśnik ul. Janowska 66,9 58,1 11,9 8,1 IOŚ Łuków ul. Radzyńska 66,0 56,6 6,0 6,6 IOŚ Radzyń ul. Warszawska 66,8 57,2 6,8 7,2 IOŚ Międzyrzec ul. Łosicka 71,5 60,9 11,5 10,9 IOŚ Biłgoraj ul. Zamojska 66,3 60,8 11,3 10,8 IOŚ Krasnystaw ul. Okrzei 62,6 55,9 7,6 5,9 IOŚ Zamość ul. Lwowska 67,7 63,1 12,7 13,1 WIOŚ Chełm Al. Armii Krajowej 64,5 57,0 4,5 7,0 WIOŚ Hrubieszów ul. Zamojska 66,1 59,7 11,1 9,7 IOŚ Mobilne Laboratorium WIOŚ Lublin do prowadzenia pomiarów hałasu

37 Monitoring hałasu Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w 2010 r. (pora jesienna) L.p. Nazwa odcinka L AeqD [db] L AeqN [db] Wartość przekroczenia Dzień [db] Noc [db] Źródło danych 2010 r. 1. Biłgoraj, ul. Zamojska IOŚ 2. Chełm, Al. Armii Krajowej 29 61,2 52,2 1,2 2,2 3. Chełm, Al. Armii Krajowej 30 65,4 56,1 5,4 6,1 WIOŚ 4. Chełm, Al. Armii Krajowej 42 64,7 55,6 4,7 5,6 5. Hrubieszów, ul. Zamojska Krasnystaw, ul. Okrzei IOŚ 7. Kraśnik, ul. Janowska Łuków, ul. Radzyńska Łuków, ul. Wyszyńskiego 22 71,2 66,6 11,2 16,6 10. Łuków, ul. Warszawska 64,2 59,1 4,2 9,1 WIOŚ 11. Międzyrzec Podlaski, ul. Łosicka Puławy, ul. Lubelska (9)* 10 (4)* IOŚ 13. Radzyń Podlaski, ul. Warszawska Zamość, ul. Lwowska 64,8 55,6 4,8 5,6 15. Zamość, ul. Hrubieszowska 59,9 52,4 4,9 2,4 WIOŚ 16. Zamość, ul. Młyńska 65,4 55,7 10,4 5,7 )* przekroczenie zgodnie z RMŚ z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

38 Stan środowiska województwa lubelskiego Odpady Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Chełmie

39 Odpady W 2012 r. na terenie województwa zewidencjonowano 62 składowiska odpadów przyjmujące odpady komunalne.

40 Odpady Odpady przemysłowe wytworzone w województwie lubelskim w latach wg powiatów (źródło: GUS) tys. Mg r r bialski Biała Podlaska biłgorajski Chełm chełmski hrubieszowski janowski krasnostawski kraśnicki lubartowski lubelski Lublin łęczyński łukowski opolski parczewski puławski radzyński rycki świdnicki tomaszowski włodawski zamojski Zamość

41 Odpady Na terenie woj. lubelskiego funkcjonowały 3 składowiska przyjmujące odpady azbestowe, na których do końca 2012 r. nagromadzono łącznie 88,47tys. Mg odpadów [tys. Mg] r r r r r r r r.

42 Odpady Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w ramach działalności inspekcyjnej, przeprowadził w 2012 r. 13 kontroli jednostek i instytucji, których działalność związana była z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. 25 Liczba kontroli r r r r r r r r.

43 Odpady Odsetek odpadów zebranych selektywnie wyniósł 10,4% ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych w województwie 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% rok zebrane bez wyselekcjonowania zebrane selektywnie Odpady zebrane selektywnie w ogólnej masie odpadów komunalnych (źródło: GUS)

44 Stan środowiska w powiecie puławskim Odpady Składowiska odpadów komunalnych w 2012 r. na terenie powiatu puławskiego (źródło: WIOŚ) Gmina Nazwa przedsiębiorstwa eksploatującego Miejscowość Powierzchnia składowiska [ha] Pojemność składowiska [m3] Ilość złożona w roku 2012 [Mg] Ilość odpadów nagromadzona do końca 2012 r. [Mg] Puławy M. P. W. i K. WODOCIĄGI PUŁAWSKIE w Puławach Puławy 3, , ,83 Kazimierz Dolny M. Z. K. w Kazimierzu Dolnym Dąbrówka 0, , ,89 Baranów U. G. w Baranowie Baranów 1, , ,5 Kurów U. G. w Kurowie Szumów 2, , ,17

45 Stan środowiska województwa lubelskiego Promieniowanie elektromagnetyczne Stacja nadajnikowa

46 Monitoring pól elektromagnetycznych Oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach PMŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania PEM zgodnie z art. 123 ust. 1,2 Poś W 2012 r. pomiary promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych usytuowanych w dostępnych dla ludności miejscach tj.: - w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczających 50 tys. - pozostałych miastach - terenach wiejskich po 15 punktów pomiarowych dla każdego z trzech w/w obszarów

47 Monitoring pól elektromagnetycznych Analiza wyników badań PEM przeprowadzonych na obszarze województwa w 2012 r. nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). [v/m] 0,20 0,15 0,10 0,05 0,18 0,16 0,15 Średnie wartości składowej elektrycznej dla poszczególnych kategorii terenów w 2012 r. na terenie województwa lubelskiego (źródło: WIOŚ) 0,00 Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców Pozostałe miasta Tereny wiejskie

48 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring pól elektromagnetycznych W 2012 r. pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu puławskiego przeprowadzono w pięciu punktach: - Puławy ul. Wróblewskiego 0,06 - Puławy ul. Skowieszyńska 0,14 - Puławy ul. Słowackiego 0,14 - Nałęczów ul. Graniczna 0,05 - Kurów 0,17 składowa elektryczna [V/m] W żadnym z badanych punktów w miejscach dostępnych dla ludności nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wśrodowisku

49 Dziękuję za uwagę Zapraszam do odwiedzenia Geoportalu Monitorngu Środowiska WIOŚ Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, Lublin tel. 81/

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180 HAŁAS RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2 roku Hałas Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska w szczególności poprzez utrzymanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r.

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Raby Stan jakości powietrza Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: i miesięcznych biuletynów o

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Presje. Wykres 2. Poziomy hałasu w 2010 r. pora dzienna (źródło: IOŚ, WIOŚ) pora dzienna ( ) Laeq [db] Hrubieszów Zamość Puławy

HAŁAS Presje. Wykres 2. Poziomy hałasu w 2010 r. pora dzienna (źródło: IOŚ, WIOŚ) pora dzienna ( ) Laeq [db] Hrubieszów Zamość Puławy HAŁAS Presje Z roku na rok coraz większa emisja hałasu komunikacyjnego do środowiska jest przyczyną pogarszania się komfortu życia. Wciąż rośnie liczba pojazdów na drogach województwa lubelskiego, od 2000

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem natury

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) przez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 212 roku Powietrze Presje Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200.

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200. 1. POWIETRZE Irena Orzeł, Joanna Śluz (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) 1.1. Wstęp Stacja pomiarowa WIOŚ fot. archiwum WIOŚ Stan zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg)

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg) POWIETRZE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 216 ROKU Powietrze Lublin Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 216-219 z perspektywą do roku 223 definiuje ochronę klimatu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU w województwie lubelskim

PROGRAM USUWANIA AZBESTU w województwie lubelskim PROGRAM USUWANIA AZBESTU w województwie lubelskim Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL Dokumenty programowe Działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy

Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie powiatu chełmskiego w 2009 roku

INFORMACJA o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie powiatu chełmskiego w 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Chełmie INFORMACJA o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie powiatu chełmskiego w 2009 roku Chełm sierpień 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin tel. 22 787-43-01 JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM PODSTAWY PRAWNE OCHRONY POWIETRZA W POLSCE Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek

Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek Informacja o stanie środowiska w 216 roku Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek TARNÓW, sierpień 217 2 Informacja

Bardziej szczegółowo

Wody powierzchniowe stojące

Wody powierzchniowe stojące RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Wody powierzchniowe stojące Ekosystemy wodne, a szczególnie jeziora należą do najcenniejszych elementów krajobrazu przyrodniczego Lubelszczyzny.

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU Zatwierdził Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Kierownik

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie.

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie. Ochrona powietrza Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zanieczyszczeniami powietrza są gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2014 ROKU PRZEMYŚL, LISTOPAD 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. INFORMACJE OGÓLNE O POWIECIE LUBACZOWSKIM 2 2. POWIETRZE

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r.

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. Joanna Szczepańska j.szczepanska@wios.lodz.pl Adam Wachowiec a.wachowiec@wios.lodz.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Łódź, 2014 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf/st:29.html Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2013 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2013 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W TARNOBRZEGU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE STALOWOWOLSKIM W 2013 ROKU TARNOBRZEG, PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo