Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie

2 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Powietrze Niska emisja

3 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Łączna emisja pyłów i gazów ze 164 zakładów z terenu województwa w 2012 roku (wg danych WIOŚ) wynosiła: gazy: 5 421,3 tys. Mg (w tym: 99,4% tj ,6 tys. Mg CO2) pyły: 2,4 tys. Mg

4 Emisja zanieczyszczeń do powietrza W skali kraju województwo lubelskie zajmuje: (źródło: GUS ) 2006 r r r r r r r miejsce pod względem emisji gazów (z CO 2 ) miejsce pod względem emisji pyłów..tak było..tak jest

5 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach w woj. lubelskim (źródło: GUS) tys. Mg/rok 6 ogółem ze spalania paliw rok

6 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach w woj. lubelskim (źródło: GUS) tys. Mg/rok dwutlenek siarki tlenki azotu tlenek węgla rok

7 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział największych źródeł punktowych w emisji całkowitej w 2012 r. (źródło: WIOŚ) Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. w Puławach 4,1% 4,8% 11,6% 21,1% 22,8% 35,6% "Cemex" Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Elektrociepłownia Lublin- Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie "Megatem EC- Lublin" Sp. z o. o. w Lublinie Grupa Ożarów S.A. Zakład Cementownia Rejowiec w Rejowcu Fabrycznym Pozostałe zakłady

8 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Procentowy udział zanieczyszczeń w emisji całkowitej w województwie lubelskim w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Pyłogółem +gazyogółem Pył ogółem Gazy ogółem 21,2% 21,3% 4,0% 21,2% 60,5% 18,3% 74,7% 49,2% 29,6% emisja powierzchniowa emisja punktowa emisja liniowa

9 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji całkowitej w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja ogółem na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała Podlaska zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

10 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji gazów w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja gazów na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

11 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji pyłów w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja pyłów na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała Podlaska zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

12 Stacje monitoringu powietrza oraz największe punktowe emitory zanieczyszczeń w województwie lubelskim 2012 r. stacje monitoringu powietrza największe punktowe emitory zanieczyszczeń Z-dy Azotowe Puławy Cementownia Chełm E.C. Lublin Wrotków Cementownia w Rejowcu Fabr. Megatem E.C. Lublin

13 Monitoring jakości powietrza Ocena jakości powietrza na obszarze stref Zgodnie z ustawą Poś (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) strefę stanowi: 1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy; 2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. województwo lubelskie 2 strefy, tj. Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska (pozostały obszar województwa poza aglomeracją)

14 Monitoring jakości powietrza Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla wszystkich stref w województwie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza jakimi są: -poziomy dopuszczalne, - poziomy docelowe, - poziomy celów długoterminowych, oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza (co najmniej do dopuszczalnych poziomów substancji tam, gdzie to możliwe, do poziomów docelowych), a następnie monitorowanie skuteczności działań programów ochrony powietrza. System monitoringu jakości powietrza definiują głównie: 1. Rozporządzenie MŚ z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) 2. Rozporządzenie MŚ z 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

15 Monitoring jakości powietrza Ochrona zdrowia poziom dopuszczalny: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzen (C6H6), tlenek węgla (CO), ołów (Pb) alarmowe poziomy: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), pył zawieszony PM10, ozon (O3) poziom docelowy: ozon (O3) metale: arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) benzoapiren (b/a/p) poziom celu długoterminowego: ozon (O3) Ochrona roślin poziom dopuszczalny: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX), poziom docelowy, poziom celu długoterminowego: ozon (O3) klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, klasa B - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe.

16 Monitoring jakości powietrza W 2012 r. ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 Aglomeracja Lubelska została zaliczona do klasy A, natomiast strefa lubelska do klasy C z wyodrębnionym obszarem przekroczeń obejmującym miasto Puławy. O klasyfikacji zdecydowały przekroczenia stężeń 24 h. Stacja monitoringu powietrza, na której wystąpiły przekroczenia 24 h stężeń pyłu PM10 (powyżej 35 dni): Strefa lubelska: Puławy ul. Skowieszyńska Automatyczny miernik pyłu

17 Monitoring jakości powietrza Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska w 2012 r., zarówno dla kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roślin, ze względu na pozostałe zanieczyszczenia (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, ołów, arsen, kadm, nikiel, benzoapiren, pył PM2,5) klasyfikowane były jako klasa A. Wyjątek stanowi ozon, dla którego klasyfikacja przedstawiała się następująco: dla kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin klasa A - z uwagi na brak przekroczeń poziomu docelowego, klasa D 2 - z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego. Analizatory gazów

18 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring jakości powietrza Pył PM10 - Puławy ul. Skowieszyńska 51 Pył PM10 - Puławy ul. Skowieszyńska na tle stacji monitoringowych województwa lubelskiego Pył PM10 - wyszczególnienie Wartość wyznaczona z pomiarów w 2012 r. dopuszczalna stężenie średnie roczne w µg/m3 33,8 40 stężenie 24 godzinne w µg/m3 maksymalne 272,0 50 liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24- godzinnego 46 35

19 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring jakości powietrza NO 2 - Puławy ul. Lubelska NO 2 - Puławy ul. Lubelska na tle stacji monitoringowych województwa lubelskiego NO 2 -wyszczególnienie stężenie średnie roczne w µg/m3 wyznaczona z pomiarów w 2012 r. Wartość dopuszczalna 18,3 40 stężenie 1-godzinne w µg/m3 maksymalne 123,3 200 liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 1- godzinnego 0 18

20 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Wody Rzeka Wisła

21 Rzeki Monitoring wód powierzchniowych w latach Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w latach w kalendarzu Ramowej Dyrektywy Wodnej pokrywał się z I częścią sześcioletniego cyklu Planów Gospodarowania Wodami ( ). Sieć monitoringu zorganizowano następująco: monitoring diagnostyczny 21 ppk. monitoring operacyjny 52 ppk. monitoring badawczy 10 ppk. monitoring obszarów chronionych 52 ppk. Ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych uwzględnione zostały dodatkowo wymagania dla obszarów chronionych ustanowionych w odrębnych przepisach. Rzeka Chodelka

22 Monitoring wód powierzchniowych w latach Rzeki I. Ocena stanu/potencjału ekologicznego jcwp rzecznych za lata % 5% 15% 58% dobry lub powyżej dobrego umiarkowany słaby zły

23 Rzeki Monitoring wód powierzchniowych w latach II. Ocena stanu chemicznego wód w latach Ocenę stanu chemicznego przeprowadzono w oparciu o wskaźniki chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: substancje priorytetowe oraz inne substancje zanieczyszczające. dla prawie wszystkich JCWP określono stan chemiczny jako dobry, tylko jedna JCWP - Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia posiadała stan poniżej dobrego (przekroczona wartość trifluraliny).

24 Monitoring wód powierzchniowych w latach Azot ogólny Rzeki III. Podatność wód na eutrofizację Klasyfikacja azotu ogólnego i fosforu ogólnego w monitorowanych jcw w latach Analizując wyniki azotu ogólnego i fosforu ogólnego w latach oraz odnosząc je do lat widoczny jest zdecydowany spadek zawartości tych wskaźników w wodach Lubelszczyzny. Od 2010 roku średnioroczne wartości stężeń azotu ogólnego w żadnym przypadku nie przekroczyły wartości granicznej dla II klasy, utrzymując się w większości na poziomie I klasy

25 Rzeki Stan środowiska województwa lubelskiego Monitoring wód powierzchniowych w latach III. Podatność wód na eutrofizację Klasyfikacja azotu ogólnego i fosforu ogólnego w monitorowanych jcw w latach Fosfor ogólny Średnioroczne wartości fosforu sklasyfikowane poniżej stanu dobrego odnotowano w latach dla 2 % badanych JCWP. W odniesieniu do roku 2009 kiedy to wynik ten był na poziomie 12 %, nastąpiła znaczna redukcja stężenia tego wskaźnika.

26 Stan środowiska w powiecie puławskim Rzeki Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Badania prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego w 2010 r.: Kurówka od Białki do ujścia kod PLRW silnie zmieniona jednolita część wód, typ abiotyczny 19 (rzeka nizinna piaszczystogliniasta)

27 Rzeki Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Punkt poboru prób Kurówka - Puławy, Al. Żyrzyńska

28 Stan środowiska w powiecie puławskim Rzeki Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Ocena dla punktu pomiarowo-kontrolnego Kurówka - Puławy: Klasyfikacja elementów biologicznych -IV klasa (wskaźniki decydujące: fitobentos - II, makrobezkręgowce - IV) Klasyfikacja elementów fizykochemicznych -II klasa (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla) Potencjał ekologiczny - słaby

29 Jeziora Stan środowiska województwa lubelskiego Monitoring wód powierzchniowych w latach W latach WIOŚ prowadził badania 16 jezior w ramach monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego, reperowego - jezioro Białe Włodawskie Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior przebadanych w latach : bardzo dobry (I klasa) 6 jezior: Bikcze, Kleszczów, Łukie, Piaseczno, Sumin,Uściwierz, dobry (II klasa) 1 jezioro: Białe Włodawskie, umiarkowany (III klasa) 7 jezior: Białe Sosnowickie, Firlej, Łukcze, Rogóźno, Spólne, Uścimowskie i Zagłębocze, słaby (IV klasa) 2 jeziora: Krasne i Kunów. badane jeziora gromadziły wody o niewielkiej zawartości substancji biogennych, zawartość fosforu ogólnego spełniała wymagania stanu dobrego w przypadku wszystkich jezior, przekroczenie dopuszczalnej wielkości azotu ogólnego wystąpiło tylko w przypadku jeziora Uścimowskiego. Jezioro Białe Włodawskie

30 Monitoringwód podziemnych prowadzony w sieci krajowej w roku 2012 w województwie lubelskim Ocena jakości wód podziemnych badanych w 2012 r. na terenie woj. lubelskiego na poziomie krajowym: 25,8% wód -II klasa jakości wody, 59,7% -III klasa (wody zadowalającej jakości), wody niezadowalającej jakości stwierdzono w 9,7% badanych wód -IV klasa jakości, wody złej jakości -V klasa występowały w 3 otworach badawczych, czyli 4,8% badanych wód. nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy I. 9,7% 59,7% 4,8% 25,8% II klasa III klasa IV klasa V klasa Stan czystości wód podziemnych w 2012 r. badanych na terenie woj. lubelskiego w sieci krajowej (źródło: GIOŚ)

31 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód podziemnych prowadzony w sieci krajowej w roku 2012 w powiecie puławskim Stan wód monitorowano w 6 punktach pomiarowych, w tym 1 w Puławach. Ocena jakości wód podziemnych badanych w 2012 r. na terenie powiatu puławskiego na poziomie krajowym: 33,3% wód -II klasa jakości wody, 50% -III klasa (wody zadowalającej jakości), wody niezadowalającej jakości stwierdzono w 16,7% badanych wód -IV klasa jakości, nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy V. nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy I. 50,0% 16,7% 33,3% II klasa III klasa IV klasa Stan czystości wód podziemnych w 2012 r. badanych na terenie powiatu puławskiego w sieci krajowej (źródło: GIOŚ)

32 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód podziemnych (źródła) prowadzony w sieci regionalnej w roku 2012 w powiecie puławskim Lp. Zlewnia rzeki Lokalizacja punktu pomiarowobadawczego/gmina Częstotliwość poboru w roku/okres poboru prób Klasa jakości wody/wskaźniki decydujące 1. Nadzieja /Nałęczów 1/wiosna II (wapń, wodorowęglany) 2. Bystra Celejów/Wąwolnica 1/wiosna 3. Wąwolnica/Wąwolnica 1/wiosna II (wapń, wodorowęglany) II (fosforany, wapń, wodorowęglany) Źródło w Nowosiółkach

33 Stan środowiska województwa lubelskiego Hałas Obwodnica Puław nowy most na Wiśle

34 Monitoring hałasu Sporządzenie oceny stanu akustycznego środowiska w województwie na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych spoczywa na wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska (art. 117 ust. 5 ustawy Poś.) Wskaźniki mające zastosowanie w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem: - L DWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [db], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz , pory wieczoru od godz oraz pory nocy od godz , - L N - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [db], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz Wskaźniki dobowe, mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: - L AeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz , - L AeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz

35 Monitoring hałasu W 2012 r. WIOŚ w Lublinie wykonał pomiary hałasu w 10 punktach pomiarowych. [db] Zamość, ul. Szczebrzeska 106 dopuszczalne poziomy hałasu Biała Podlaska, Al. Tysiąclecia LDWN LN Na obszarze miasta Biała Podlaska oraz miasta Zamość wykonano pomiary w celu określenia wskaźników rocznych wyrażonych wskaźnikami L N i L DWN. W obu punktach wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku L N i L DWN.

36 Monitoring hałasu Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego w 2010 r. L.p. Miejscowość Lokalizacja L DWN [db] L N [db] wartość przekroczenia L DWN [db] L N [db] Źródło danych r. Puławy ul. Lubelska 71,6 61,3 16,6 11,3 IOŚ Kraśnik ul. Janowska 66,9 58,1 11,9 8,1 IOŚ Łuków ul. Radzyńska 66,0 56,6 6,0 6,6 IOŚ Radzyń ul. Warszawska 66,8 57,2 6,8 7,2 IOŚ Międzyrzec ul. Łosicka 71,5 60,9 11,5 10,9 IOŚ Biłgoraj ul. Zamojska 66,3 60,8 11,3 10,8 IOŚ Krasnystaw ul. Okrzei 62,6 55,9 7,6 5,9 IOŚ Zamość ul. Lwowska 67,7 63,1 12,7 13,1 WIOŚ Chełm Al. Armii Krajowej 64,5 57,0 4,5 7,0 WIOŚ Hrubieszów ul. Zamojska 66,1 59,7 11,1 9,7 IOŚ Mobilne Laboratorium WIOŚ Lublin do prowadzenia pomiarów hałasu

37 Monitoring hałasu Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w 2010 r. (pora jesienna) L.p. Nazwa odcinka L AeqD [db] L AeqN [db] Wartość przekroczenia Dzień [db] Noc [db] Źródło danych 2010 r. 1. Biłgoraj, ul. Zamojska IOŚ 2. Chełm, Al. Armii Krajowej 29 61,2 52,2 1,2 2,2 3. Chełm, Al. Armii Krajowej 30 65,4 56,1 5,4 6,1 WIOŚ 4. Chełm, Al. Armii Krajowej 42 64,7 55,6 4,7 5,6 5. Hrubieszów, ul. Zamojska Krasnystaw, ul. Okrzei IOŚ 7. Kraśnik, ul. Janowska Łuków, ul. Radzyńska Łuków, ul. Wyszyńskiego 22 71,2 66,6 11,2 16,6 10. Łuków, ul. Warszawska 64,2 59,1 4,2 9,1 WIOŚ 11. Międzyrzec Podlaski, ul. Łosicka Puławy, ul. Lubelska (9)* 10 (4)* IOŚ 13. Radzyń Podlaski, ul. Warszawska Zamość, ul. Lwowska 64,8 55,6 4,8 5,6 15. Zamość, ul. Hrubieszowska 59,9 52,4 4,9 2,4 WIOŚ 16. Zamość, ul. Młyńska 65,4 55,7 10,4 5,7 )* przekroczenie zgodnie z RMŚ z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

38 Stan środowiska województwa lubelskiego Odpady Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Chełmie

39 Odpady W 2012 r. na terenie województwa zewidencjonowano 62 składowiska odpadów przyjmujące odpady komunalne.

40 Odpady Odpady przemysłowe wytworzone w województwie lubelskim w latach wg powiatów (źródło: GUS) tys. Mg r r bialski Biała Podlaska biłgorajski Chełm chełmski hrubieszowski janowski krasnostawski kraśnicki lubartowski lubelski Lublin łęczyński łukowski opolski parczewski puławski radzyński rycki świdnicki tomaszowski włodawski zamojski Zamość

41 Odpady Na terenie woj. lubelskiego funkcjonowały 3 składowiska przyjmujące odpady azbestowe, na których do końca 2012 r. nagromadzono łącznie 88,47tys. Mg odpadów [tys. Mg] r r r r r r r r.

42 Odpady Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w ramach działalności inspekcyjnej, przeprowadził w 2012 r. 13 kontroli jednostek i instytucji, których działalność związana była z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. 25 Liczba kontroli r r r r r r r r.

43 Odpady Odsetek odpadów zebranych selektywnie wyniósł 10,4% ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych w województwie 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% rok zebrane bez wyselekcjonowania zebrane selektywnie Odpady zebrane selektywnie w ogólnej masie odpadów komunalnych (źródło: GUS)

44 Stan środowiska w powiecie puławskim Odpady Składowiska odpadów komunalnych w 2012 r. na terenie powiatu puławskiego (źródło: WIOŚ) Gmina Nazwa przedsiębiorstwa eksploatującego Miejscowość Powierzchnia składowiska [ha] Pojemność składowiska [m3] Ilość złożona w roku 2012 [Mg] Ilość odpadów nagromadzona do końca 2012 r. [Mg] Puławy M. P. W. i K. WODOCIĄGI PUŁAWSKIE w Puławach Puławy 3, , ,83 Kazimierz Dolny M. Z. K. w Kazimierzu Dolnym Dąbrówka 0, , ,89 Baranów U. G. w Baranowie Baranów 1, , ,5 Kurów U. G. w Kurowie Szumów 2, , ,17

45 Stan środowiska województwa lubelskiego Promieniowanie elektromagnetyczne Stacja nadajnikowa

46 Monitoring pól elektromagnetycznych Oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach PMŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania PEM zgodnie z art. 123 ust. 1,2 Poś W 2012 r. pomiary promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych usytuowanych w dostępnych dla ludności miejscach tj.: - w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczających 50 tys. - pozostałych miastach - terenach wiejskich po 15 punktów pomiarowych dla każdego z trzech w/w obszarów

47 Monitoring pól elektromagnetycznych Analiza wyników badań PEM przeprowadzonych na obszarze województwa w 2012 r. nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). [v/m] 0,20 0,15 0,10 0,05 0,18 0,16 0,15 Średnie wartości składowej elektrycznej dla poszczególnych kategorii terenów w 2012 r. na terenie województwa lubelskiego (źródło: WIOŚ) 0,00 Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców Pozostałe miasta Tereny wiejskie

48 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring pól elektromagnetycznych W 2012 r. pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu puławskiego przeprowadzono w pięciu punktach: - Puławy ul. Wróblewskiego 0,06 - Puławy ul. Skowieszyńska 0,14 - Puławy ul. Słowackiego 0,14 - Nałęczów ul. Graniczna 0,05 - Kurów 0,17 składowa elektryczna [V/m] W żadnym z badanych punktów w miejscach dostępnych dla ludności nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wśrodowisku

49 Dziękuję za uwagę Zapraszam do odwiedzenia Geoportalu Monitorngu Środowiska WIOŚ Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, Lublin tel. 81/

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r.

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE PABIANICKIM W 2013 r. Joanna Szczepańska j.szczepanska@wios.lodz.pl Adam Wachowiec a.wachowiec@wios.lodz.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Łódź, 2014 Ustawa

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W TARNOBRZEGU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE STALOWOWOLSKIM W 2013 ROKU TARNOBRZEG, PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie Współpraca to się opłaca! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PIECZĄTKA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Animatorzy Społeczni prezentacja działao

Animatorzy Społeczni prezentacja działao Animatorzy Społeczni prezentacja działao Luty 2011 Grzegorz Postowicz Powołanie grupy Powiatowych Animatorów Społecznych W marcu 2010 roku powołano zespół 19 Powiatowych Animatorów Społecznych działających

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TABEL SPIS TABEL

SPIS TABEL SPIS TABEL 161 SPIS TABEL POWIETRZE Tabela 1. Zmiany w procentach [%] emisji zanieczyszczeń w strefach województwa śląskiego w 2009 roku, w porównaniu do 2008 roku................ 16 Tabela 2. Zestawienie emisji

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2013 roku

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.09.2015 r.. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72 do 75, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg Samorząd Województwa Lubelskiego Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg Lublin 2014 Program ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r. Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Stan na dzień: 10.03.2014 r. *t.j. 1 t.j. Dz.U. 2013, poz. 686 2 t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 3 t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 4 Dz. U. 2010 Nr 186, poz. 1249

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mirosław Sałata Emilia Trębińska Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Powiat warszawski obejmuje obszar m.st. Warszawy o powierzchni prawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r.

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r. Wpływ na środowisko wysokiego stężenia odprowadzanych do rzek substancji oraz zawartości tlenu w wodzie przy obecnej sytuacji hydrologicznej Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl/ Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie klimatów rynku pracy w woj. lubelskim

Przestrzenne zróżnicowanie klimatów rynku pracy w woj. lubelskim 73 Barometr Regionalny Nr (4) Przestrzenne zróżnicowanie klimatów rynku pracy w woj. lubelskim Dawid Długosz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie: W artykule omówiono problem

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W KALISZU INFORMACJA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W KALISZU INFORMACJA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W KALISZU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KALISZU

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.lublin.stat.gov.pl Czy wiesz, że Dzisiejsza konferencja prasowa jest 50 którą

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO WG DANYCH ZA ROK 2013

I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO WG DANYCH ZA ROK 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WAŁBRZYCHU 58 300 WAŁBRZYCH, ul. A. MICKIEWICZA 16, tel. (074) 84-233-22, 84-248-24, fax (074) 84-233-05 E-mail: 1) walb@wroclaw.pios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska

1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska Państwowy monitoring środowiska utworzony został na mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. ( tekst jednolity z 2007 r.;

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bialski Technikum Międzyrzec Podlaski Warszawska 31 58% Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej bialski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Technikum Międzyrzec Podlaski 3 Maja 92 65% Starostwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Warszawa 2009 r. Program Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

IETU SEMINARIA. Kompleksowa ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia na obszarach aglomeracji Polski

IETU SEMINARIA. Kompleksowa ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia na obszarach aglomeracji Polski SEMINARIA Kompleksowa ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia na obszarach aglomeracji Polski IETU dr inż. Eleonora Wcisło Zespół Analiz Ryzyka Środowiskowego/ Zakład Zarządzania Środowiskowego Projekt Europejskie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku

Hałas. Presje. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Hałas Presje Hałas jest bardzo specyficznym zanieczyszczeniem środowiska pochodzącym od fal akustycznych słyszalnych o nadmiernym natężeniu.

Bardziej szczegółowo

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego W 2010 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały w ramach monitoringu diagnostycznego wód podziemnych badania w 29. punktach pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska źródło informacji o stanie środowiska w Polsce

Państwowy Monitoring Środowiska źródło informacji o stanie środowiska w Polsce Państwowy Monitoring Środowiska źródło informacji o stanie środowiska w Polsce Państwowy Monitoring Środowiska Podstawy prawne Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LESZNIE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych.

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Główne problemy PMŚ. W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Roman Jaworski Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ. r.jaworski@gios.gov.pl Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze INFORMACJA o stanie środowiska w mieście Żary w 2013 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim Stacja monitoringu

Bardziej szczegółowo

Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Zakres zmian w Programie Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Lp. Stowarzyszenie/ Organizacja Adres Telefon/ fax Adres email bialski grodzki 1. Katolickie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

Sieradz, listopad 2015 rok

Sieradz, listopad 2015 rok INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w ŁODZI DELEGATURA w SIERADZU 98 200 Sieradz, ul. POW 70/72 tel./ fax 43-822-19-39, 43-822-09-81, 43-822-37-60 e-mail : monit_sieradz@wios.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2013 rok 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 MORSKIE WODY PRZYBRZEŻNE Monitoring morskich wód przybrzeżnych 2011 r. realizowany był w ramach nadzoru nad jakością

Bardziej szczegółowo