Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie

2 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Powietrze Niska emisja

3 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Łączna emisja pyłów i gazów ze 164 zakładów z terenu województwa w 2012 roku (wg danych WIOŚ) wynosiła: gazy: 5 421,3 tys. Mg (w tym: 99,4% tj ,6 tys. Mg CO2) pyły: 2,4 tys. Mg

4 Emisja zanieczyszczeń do powietrza W skali kraju województwo lubelskie zajmuje: (źródło: GUS ) 2006 r r r r r r r miejsce pod względem emisji gazów (z CO 2 ) miejsce pod względem emisji pyłów..tak było..tak jest

5 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach w woj. lubelskim (źródło: GUS) tys. Mg/rok 6 ogółem ze spalania paliw rok

6 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach w woj. lubelskim (źródło: GUS) tys. Mg/rok dwutlenek siarki tlenki azotu tlenek węgla rok

7 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział największych źródeł punktowych w emisji całkowitej w 2012 r. (źródło: WIOŚ) Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. w Puławach 4,1% 4,8% 11,6% 21,1% 22,8% 35,6% "Cemex" Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Elektrociepłownia Lublin- Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie "Megatem EC- Lublin" Sp. z o. o. w Lublinie Grupa Ożarów S.A. Zakład Cementownia Rejowiec w Rejowcu Fabrycznym Pozostałe zakłady

8 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Procentowy udział zanieczyszczeń w emisji całkowitej w województwie lubelskim w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Pyłogółem +gazyogółem Pył ogółem Gazy ogółem 21,2% 21,3% 4,0% 21,2% 60,5% 18,3% 74,7% 49,2% 29,6% emisja powierzchniowa emisja punktowa emisja liniowa

9 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji całkowitej w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja ogółem na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała Podlaska zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

10 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji gazów w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja gazów na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

11 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Udział źródeł emisji zanieczyszczeń w emisji pyłów w powiatach województwa lubelskiego w 2012 r. (źródło: EKOMETRIA, WIOŚ) Emisja pyłów na terenie województwa lubelskiego emisja punktowa emisja powierzchniowa emisja liniowa m. Zamość m. Lublin m. Chełm m. Biała Podlaska zamojski włodawski tomaszowski świdnicki rycki radzyński puławski parczewski opolski łukowski łęczyński lubelski lubartowski kraśnicki krasnostawski janowski hrubieszowski chełmski biłgorajski bialski (Mg)

12 Stacje monitoringu powietrza oraz największe punktowe emitory zanieczyszczeń w województwie lubelskim 2012 r. stacje monitoringu powietrza największe punktowe emitory zanieczyszczeń Z-dy Azotowe Puławy Cementownia Chełm E.C. Lublin Wrotków Cementownia w Rejowcu Fabr. Megatem E.C. Lublin

13 Monitoring jakości powietrza Ocena jakości powietrza na obszarze stref Zgodnie z ustawą Poś (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) strefę stanowi: 1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy; 2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy; 3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. województwo lubelskie 2 strefy, tj. Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska (pozostały obszar województwa poza aglomeracją)

14 Monitoring jakości powietrza Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla wszystkich stref w województwie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza jakimi są: -poziomy dopuszczalne, - poziomy docelowe, - poziomy celów długoterminowych, oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza (co najmniej do dopuszczalnych poziomów substancji tam, gdzie to możliwe, do poziomów docelowych), a następnie monitorowanie skuteczności działań programów ochrony powietrza. System monitoringu jakości powietrza definiują głównie: 1. Rozporządzenie MŚ z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) 2. Rozporządzenie MŚ z 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

15 Monitoring jakości powietrza Ochrona zdrowia poziom dopuszczalny: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzen (C6H6), tlenek węgla (CO), ołów (Pb) alarmowe poziomy: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), pył zawieszony PM10, ozon (O3) poziom docelowy: ozon (O3) metale: arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) benzoapiren (b/a/p) poziom celu długoterminowego: ozon (O3) Ochrona roślin poziom dopuszczalny: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX), poziom docelowy, poziom celu długoterminowego: ozon (O3) klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, klasa B - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe.

16 Monitoring jakości powietrza W 2012 r. ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 Aglomeracja Lubelska została zaliczona do klasy A, natomiast strefa lubelska do klasy C z wyodrębnionym obszarem przekroczeń obejmującym miasto Puławy. O klasyfikacji zdecydowały przekroczenia stężeń 24 h. Stacja monitoringu powietrza, na której wystąpiły przekroczenia 24 h stężeń pyłu PM10 (powyżej 35 dni): Strefa lubelska: Puławy ul. Skowieszyńska Automatyczny miernik pyłu

17 Monitoring jakości powietrza Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska w 2012 r., zarówno dla kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roślin, ze względu na pozostałe zanieczyszczenia (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, ołów, arsen, kadm, nikiel, benzoapiren, pył PM2,5) klasyfikowane były jako klasa A. Wyjątek stanowi ozon, dla którego klasyfikacja przedstawiała się następująco: dla kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin klasa A - z uwagi na brak przekroczeń poziomu docelowego, klasa D 2 - z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego. Analizatory gazów

18 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring jakości powietrza Pył PM10 - Puławy ul. Skowieszyńska 51 Pył PM10 - Puławy ul. Skowieszyńska na tle stacji monitoringowych województwa lubelskiego Pył PM10 - wyszczególnienie Wartość wyznaczona z pomiarów w 2012 r. dopuszczalna stężenie średnie roczne w µg/m3 33,8 40 stężenie 24 godzinne w µg/m3 maksymalne 272,0 50 liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24- godzinnego 46 35

19 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring jakości powietrza NO 2 - Puławy ul. Lubelska NO 2 - Puławy ul. Lubelska na tle stacji monitoringowych województwa lubelskiego NO 2 -wyszczególnienie stężenie średnie roczne w µg/m3 wyznaczona z pomiarów w 2012 r. Wartość dopuszczalna 18,3 40 stężenie 1-godzinne w µg/m3 maksymalne 123,3 200 liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia 1- godzinnego 0 18

20 Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Wody Rzeka Wisła

21 Rzeki Monitoring wód powierzchniowych w latach Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w latach w kalendarzu Ramowej Dyrektywy Wodnej pokrywał się z I częścią sześcioletniego cyklu Planów Gospodarowania Wodami ( ). Sieć monitoringu zorganizowano następująco: monitoring diagnostyczny 21 ppk. monitoring operacyjny 52 ppk. monitoring badawczy 10 ppk. monitoring obszarów chronionych 52 ppk. Ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych uwzględnione zostały dodatkowo wymagania dla obszarów chronionych ustanowionych w odrębnych przepisach. Rzeka Chodelka

22 Monitoring wód powierzchniowych w latach Rzeki I. Ocena stanu/potencjału ekologicznego jcwp rzecznych za lata % 5% 15% 58% dobry lub powyżej dobrego umiarkowany słaby zły

23 Rzeki Monitoring wód powierzchniowych w latach II. Ocena stanu chemicznego wód w latach Ocenę stanu chemicznego przeprowadzono w oparciu o wskaźniki chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: substancje priorytetowe oraz inne substancje zanieczyszczające. dla prawie wszystkich JCWP określono stan chemiczny jako dobry, tylko jedna JCWP - Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego do ujścia posiadała stan poniżej dobrego (przekroczona wartość trifluraliny).

24 Monitoring wód powierzchniowych w latach Azot ogólny Rzeki III. Podatność wód na eutrofizację Klasyfikacja azotu ogólnego i fosforu ogólnego w monitorowanych jcw w latach Analizując wyniki azotu ogólnego i fosforu ogólnego w latach oraz odnosząc je do lat widoczny jest zdecydowany spadek zawartości tych wskaźników w wodach Lubelszczyzny. Od 2010 roku średnioroczne wartości stężeń azotu ogólnego w żadnym przypadku nie przekroczyły wartości granicznej dla II klasy, utrzymując się w większości na poziomie I klasy

25 Rzeki Stan środowiska województwa lubelskiego Monitoring wód powierzchniowych w latach III. Podatność wód na eutrofizację Klasyfikacja azotu ogólnego i fosforu ogólnego w monitorowanych jcw w latach Fosfor ogólny Średnioroczne wartości fosforu sklasyfikowane poniżej stanu dobrego odnotowano w latach dla 2 % badanych JCWP. W odniesieniu do roku 2009 kiedy to wynik ten był na poziomie 12 %, nastąpiła znaczna redukcja stężenia tego wskaźnika.

26 Stan środowiska w powiecie puławskim Rzeki Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Badania prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego w 2010 r.: Kurówka od Białki do ujścia kod PLRW silnie zmieniona jednolita część wód, typ abiotyczny 19 (rzeka nizinna piaszczystogliniasta)

27 Rzeki Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Punkt poboru prób Kurówka - Puławy, Al. Żyrzyńska

28 Stan środowiska w powiecie puławskim Rzeki Monitoringwód powierzchniowych w latach w powiecie puławskim Ocena dla punktu pomiarowo-kontrolnego Kurówka - Puławy: Klasyfikacja elementów biologicznych -IV klasa (wskaźniki decydujące: fitobentos - II, makrobezkręgowce - IV) Klasyfikacja elementów fizykochemicznych -II klasa (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla) Potencjał ekologiczny - słaby

29 Jeziora Stan środowiska województwa lubelskiego Monitoring wód powierzchniowych w latach W latach WIOŚ prowadził badania 16 jezior w ramach monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego, reperowego - jezioro Białe Włodawskie Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior przebadanych w latach : bardzo dobry (I klasa) 6 jezior: Bikcze, Kleszczów, Łukie, Piaseczno, Sumin,Uściwierz, dobry (II klasa) 1 jezioro: Białe Włodawskie, umiarkowany (III klasa) 7 jezior: Białe Sosnowickie, Firlej, Łukcze, Rogóźno, Spólne, Uścimowskie i Zagłębocze, słaby (IV klasa) 2 jeziora: Krasne i Kunów. badane jeziora gromadziły wody o niewielkiej zawartości substancji biogennych, zawartość fosforu ogólnego spełniała wymagania stanu dobrego w przypadku wszystkich jezior, przekroczenie dopuszczalnej wielkości azotu ogólnego wystąpiło tylko w przypadku jeziora Uścimowskiego. Jezioro Białe Włodawskie

30 Monitoringwód podziemnych prowadzony w sieci krajowej w roku 2012 w województwie lubelskim Ocena jakości wód podziemnych badanych w 2012 r. na terenie woj. lubelskiego na poziomie krajowym: 25,8% wód -II klasa jakości wody, 59,7% -III klasa (wody zadowalającej jakości), wody niezadowalającej jakości stwierdzono w 9,7% badanych wód -IV klasa jakości, wody złej jakości -V klasa występowały w 3 otworach badawczych, czyli 4,8% badanych wód. nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy I. 9,7% 59,7% 4,8% 25,8% II klasa III klasa IV klasa V klasa Stan czystości wód podziemnych w 2012 r. badanych na terenie woj. lubelskiego w sieci krajowej (źródło: GIOŚ)

31 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód podziemnych prowadzony w sieci krajowej w roku 2012 w powiecie puławskim Stan wód monitorowano w 6 punktach pomiarowych, w tym 1 w Puławach. Ocena jakości wód podziemnych badanych w 2012 r. na terenie powiatu puławskiego na poziomie krajowym: 33,3% wód -II klasa jakości wody, 50% -III klasa (wody zadowalającej jakości), wody niezadowalającej jakości stwierdzono w 16,7% badanych wód -IV klasa jakości, nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy V. nie stwierdzono występowania wód najwyższej jakości klasy I. 50,0% 16,7% 33,3% II klasa III klasa IV klasa Stan czystości wód podziemnych w 2012 r. badanych na terenie powiatu puławskiego w sieci krajowej (źródło: GIOŚ)

32 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoringwód podziemnych (źródła) prowadzony w sieci regionalnej w roku 2012 w powiecie puławskim Lp. Zlewnia rzeki Lokalizacja punktu pomiarowobadawczego/gmina Częstotliwość poboru w roku/okres poboru prób Klasa jakości wody/wskaźniki decydujące 1. Nadzieja /Nałęczów 1/wiosna II (wapń, wodorowęglany) 2. Bystra Celejów/Wąwolnica 1/wiosna 3. Wąwolnica/Wąwolnica 1/wiosna II (wapń, wodorowęglany) II (fosforany, wapń, wodorowęglany) Źródło w Nowosiółkach

33 Stan środowiska województwa lubelskiego Hałas Obwodnica Puław nowy most na Wiśle

34 Monitoring hałasu Sporządzenie oceny stanu akustycznego środowiska w województwie na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych spoczywa na wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska (art. 117 ust. 5 ustawy Poś.) Wskaźniki mające zastosowanie w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem: - L DWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [db], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz , pory wieczoru od godz oraz pory nocy od godz , - L N - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [db], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz Wskaźniki dobowe, mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: - L AeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz , - L AeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz

35 Monitoring hałasu W 2012 r. WIOŚ w Lublinie wykonał pomiary hałasu w 10 punktach pomiarowych. [db] Zamość, ul. Szczebrzeska 106 dopuszczalne poziomy hałasu Biała Podlaska, Al. Tysiąclecia LDWN LN Na obszarze miasta Biała Podlaska oraz miasta Zamość wykonano pomiary w celu określenia wskaźników rocznych wyrażonych wskaźnikami L N i L DWN. W obu punktach wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku L N i L DWN.

36 Monitoring hałasu Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego w 2010 r. L.p. Miejscowość Lokalizacja L DWN [db] L N [db] wartość przekroczenia L DWN [db] L N [db] Źródło danych r. Puławy ul. Lubelska 71,6 61,3 16,6 11,3 IOŚ Kraśnik ul. Janowska 66,9 58,1 11,9 8,1 IOŚ Łuków ul. Radzyńska 66,0 56,6 6,0 6,6 IOŚ Radzyń ul. Warszawska 66,8 57,2 6,8 7,2 IOŚ Międzyrzec ul. Łosicka 71,5 60,9 11,5 10,9 IOŚ Biłgoraj ul. Zamojska 66,3 60,8 11,3 10,8 IOŚ Krasnystaw ul. Okrzei 62,6 55,9 7,6 5,9 IOŚ Zamość ul. Lwowska 67,7 63,1 12,7 13,1 WIOŚ Chełm Al. Armii Krajowej 64,5 57,0 4,5 7,0 WIOŚ Hrubieszów ul. Zamojska 66,1 59,7 11,1 9,7 IOŚ Mobilne Laboratorium WIOŚ Lublin do prowadzenia pomiarów hałasu

37 Monitoring hałasu Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w 2010 r. (pora jesienna) L.p. Nazwa odcinka L AeqD [db] L AeqN [db] Wartość przekroczenia Dzień [db] Noc [db] Źródło danych 2010 r. 1. Biłgoraj, ul. Zamojska IOŚ 2. Chełm, Al. Armii Krajowej 29 61,2 52,2 1,2 2,2 3. Chełm, Al. Armii Krajowej 30 65,4 56,1 5,4 6,1 WIOŚ 4. Chełm, Al. Armii Krajowej 42 64,7 55,6 4,7 5,6 5. Hrubieszów, ul. Zamojska Krasnystaw, ul. Okrzei IOŚ 7. Kraśnik, ul. Janowska Łuków, ul. Radzyńska Łuków, ul. Wyszyńskiego 22 71,2 66,6 11,2 16,6 10. Łuków, ul. Warszawska 64,2 59,1 4,2 9,1 WIOŚ 11. Międzyrzec Podlaski, ul. Łosicka Puławy, ul. Lubelska (9)* 10 (4)* IOŚ 13. Radzyń Podlaski, ul. Warszawska Zamość, ul. Lwowska 64,8 55,6 4,8 5,6 15. Zamość, ul. Hrubieszowska 59,9 52,4 4,9 2,4 WIOŚ 16. Zamość, ul. Młyńska 65,4 55,7 10,4 5,7 )* przekroczenie zgodnie z RMŚ z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

38 Stan środowiska województwa lubelskiego Odpady Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Chełmie

39 Odpady W 2012 r. na terenie województwa zewidencjonowano 62 składowiska odpadów przyjmujące odpady komunalne.

40 Odpady Odpady przemysłowe wytworzone w województwie lubelskim w latach wg powiatów (źródło: GUS) tys. Mg r r bialski Biała Podlaska biłgorajski Chełm chełmski hrubieszowski janowski krasnostawski kraśnicki lubartowski lubelski Lublin łęczyński łukowski opolski parczewski puławski radzyński rycki świdnicki tomaszowski włodawski zamojski Zamość

41 Odpady Na terenie woj. lubelskiego funkcjonowały 3 składowiska przyjmujące odpady azbestowe, na których do końca 2012 r. nagromadzono łącznie 88,47tys. Mg odpadów [tys. Mg] r r r r r r r r.

42 Odpady Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w ramach działalności inspekcyjnej, przeprowadził w 2012 r. 13 kontroli jednostek i instytucji, których działalność związana była z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. 25 Liczba kontroli r r r r r r r r.

43 Odpady Odsetek odpadów zebranych selektywnie wyniósł 10,4% ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych w województwie 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% rok zebrane bez wyselekcjonowania zebrane selektywnie Odpady zebrane selektywnie w ogólnej masie odpadów komunalnych (źródło: GUS)

44 Stan środowiska w powiecie puławskim Odpady Składowiska odpadów komunalnych w 2012 r. na terenie powiatu puławskiego (źródło: WIOŚ) Gmina Nazwa przedsiębiorstwa eksploatującego Miejscowość Powierzchnia składowiska [ha] Pojemność składowiska [m3] Ilość złożona w roku 2012 [Mg] Ilość odpadów nagromadzona do końca 2012 r. [Mg] Puławy M. P. W. i K. WODOCIĄGI PUŁAWSKIE w Puławach Puławy 3, , ,83 Kazimierz Dolny M. Z. K. w Kazimierzu Dolnym Dąbrówka 0, , ,89 Baranów U. G. w Baranowie Baranów 1, , ,5 Kurów U. G. w Kurowie Szumów 2, , ,17

45 Stan środowiska województwa lubelskiego Promieniowanie elektromagnetyczne Stacja nadajnikowa

46 Monitoring pól elektromagnetycznych Oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach PMŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania PEM zgodnie z art. 123 ust. 1,2 Poś W 2012 r. pomiary promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych usytuowanych w dostępnych dla ludności miejscach tj.: - w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczających 50 tys. - pozostałych miastach - terenach wiejskich po 15 punktów pomiarowych dla każdego z trzech w/w obszarów

47 Monitoring pól elektromagnetycznych Analiza wyników badań PEM przeprowadzonych na obszarze województwa w 2012 r. nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). [v/m] 0,20 0,15 0,10 0,05 0,18 0,16 0,15 Średnie wartości składowej elektrycznej dla poszczególnych kategorii terenów w 2012 r. na terenie województwa lubelskiego (źródło: WIOŚ) 0,00 Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców Pozostałe miasta Tereny wiejskie

48 Stan środowiska w powiecie puławskim Monitoring pól elektromagnetycznych W 2012 r. pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu puławskiego przeprowadzono w pięciu punktach: - Puławy ul. Wróblewskiego 0,06 - Puławy ul. Skowieszyńska 0,14 - Puławy ul. Słowackiego 0,14 - Nałęczów ul. Graniczna 0,05 - Kurów 0,17 składowa elektryczna [V/m] W żadnym z badanych punktów w miejscach dostępnych dla ludności nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wśrodowisku

49 Dziękuję za uwagę Zapraszam do odwiedzenia Geoportalu Monitorngu Środowiska WIOŚ Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Obywatelska 13, Lublin tel. 81/

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki

OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki II. II.1. OCENA STANU WÓD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU STAN WÓD WARTY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 1999-2009 Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo