2. Jakość wód w rzekach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Jakość wód w rzekach"

Transkrypt

1 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały na podstawie Programu monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata [4], opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2/6/WE, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie [14], nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 215 r. dobrego stanu wód. Jednym z narzędzi służących do osiągnięcia celów środowiskowych jest monitoring wód. Podstawowym celem prowadzenia badań monitoringowych wód powierzchniowych jest dostarczenie spójnej i pełnej informacji o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanie chemicznym wód w obrębie każdego dorzecza dla potrzeb planowania oraz oceny ustalonych celów środowiskowych. Badania monitoringowe prowadzone są w wyznaczonych jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcw). Jednolita część wód oznacza oddzielny i znaczący element, który można w sposób jednolity scharakteryzować i opisać. Jednolitą część wód może tworzyć jeden lub więcej cieków (rzek, potoków). W wyniku przeglądu zmian i warunków hydromorfologicznych wyróżniono jednolite części wód powierzchniowych naturalne, silnie zmienione i sztuczne. Silnie zmieniona część wód oznacza część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka. Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka. Dla jednolitych części wód powierzchniowych, położonych na obszarach chronionych wyznaczonych w celu ochrony wód użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk i gatunków bezpośrednio zależnych od wody, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu wód oraz, dodatkowo, spełnienie wymagań wynikających z przepisów, na podstawie których obszary te zostały utworzone. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wyznaczył w Polsce następujące obszary chronione [3]: - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, - jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, - obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych,

2 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 6 - obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla którego utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Na obszarze powiatu jasielskiego wyznaczono ogółem 32 jednolite części wód, w tym 29 części wód w zlewni rzeki Wisłoka i 3 części wód w zlewni rzeki Wisłok. Wśród nich wyróżniono 28 naturalnych części wód i 4 silnie zmienione części wód. Spośród obszarów chronionych, wyznaczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na terenie powiatu jasielskiego, występują: - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (przyjęto zasięg występowania obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia komunalnego jako obszar całego kraju), - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, - obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla którego utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w jego ochronie. Tab Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowanego na terenie powiatu jasielskiego w latach (źródło:[4]) Nazwa i kod ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych Wisłoka do Reszówki PLRW Krempna PLRW Kłopotnica PLRW Wisłoka od Ryja do Dębownicy PLRW Nazwa i kod punktu pomiarowo-kontrolnego Wisłoka Świątkowa 1/ PL1S161_1885 Km rzeki 15,5 Program badań w latach MDRW, MORW, MOEURW, MONARW, MORYRW Potasówka - Folusz PL1S161_3266 1,1 MORW, MOEURW, MONARW, MOPIRW Wisłoka Żółków 2/ MORW, MOEURW, MONARW, MORYRW PL1S161_1887 Wisłoka Żółków 2/ 18,6 MOPIRW Wisłoka od Dębownicy do Ropy PL1S161_1887 PLRW Wisłoka - Gądki PL1S161_ ,5 MORW, MOEURW Olszynka Ołpiny 3/ Olszynka 1,2 MORW, MOEURW PL1S151_2183 PLRW Olszynka - Święcany MDRW, MORW, MOEURW, MONARW, 9,3 PL1S161_1892 MORYRW Ropa od Sitniczanki do ujścia Ropa - Topoliny MORWS, MOEURWS, MONARWS, 3, PLRW PL1S161_1891 MORYRWS, MBRWS Jasiołka od Chlebianki do ujścia Jasiołka - Jasło PLRW PL1S161_1896,3 MORW, MOEURW, MORYRW Objaśnienia do tabeli: 1/ Ppk Wisłoka Świątkowa służy do oceny stanu grupy jednolitych części wód, obejmującej jcw Wisłoka do Reszówki i jcw Krempna. 2/ Wyniki badań uzyskane w ppk Wisłoka - Żółków służą do oceny stanu wód jednolitych części wód: Wisłoka od Ryja do Dębownicy i Wisłoka od Dębownicy do Ropy. 3/ Ppk Olszynka Ołpiny w jcw Olszynka położony jest na obszarze województwa małopolskiego Kody programów badawczych: MDRW MORW/MORWS MOEURW/MOEURWS MONARW/MONARWS MORYRW/MORYRWS MOPIRW MBRWS - monitoring diagnostyczny; - monitoring operacyjny (wody naturalne/silnie zmienione); - monitoring na obszarach chronionych - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (wody naturalne/silnie zmienione); - monitoring na obszarach chronionych - obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (wody naturalne/silnie zmienione); - monitoring na obszarach chronionych - obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb; wody naturalne/silnie zmienione); - monitoring na obszarach chronionych wyznaczonych do ujmowania wody do zaopatrzenia ludności w wodę pitną; - monitoring badawczy na wodach silnie zmienionych.

3 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 7 W latach badania wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego prowadzone były w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych (rys.2.1, tab.2.1). Wyniki badań posłużyły do oceny stanu wód w 8 jednolitych częściach wód powierzchniowych Każdemu punktowi przypisane zostały programy badań i każdy punkt w ciągu 3-letniego cyklu wodnego objęty został co najmniej jednym rocznym cyklem badawczym. 1 km Rys.2.1. Mapa rozmieszczenia monitoringowych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[4], [1],[11]). Ocena stanu wód powierzchniowych obejmuje analizę zmienności wskaźników biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz wskaźników mikrobiologicznych, w zależności od ustalonego dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego programu badawczego. W 213 r. WIOŚ wykona zbiorczą ocenę stanu wód badanych w województwie podkarpackim za lata , podsumowującą wyniki prac zrealizowanych w ramach monitoringu wód powierzchniowych w 3-letnim cyklu badawczym. W związku ze zmianą wartości granicznych ustalonych dla poszczególnych klas jakości dla elementów biologicznych i zmianą sposobu oceny niektórych elementów jakości, Główny Inspektor

4 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 8 Ochrony Środowiska polecił wykonanie weryfikacji ocen stanu wód za 21 i 211 r. oraz wykonanie oceny stanu wód za 212 r. wg nowych zasad, określonych w wytycznych GIOŚ [2]. Jako nowy element wprowadzone zostało dziedziczenie oceny, czyli aktualizacja wykonanej oceny stanu wód o wyniki uzyskane w kolejnym roku realizacji monitoringu wód powierzchniowych. Powyższe prace są w trakcie realizacji, w związku z czym w niniejszym opracowaniu została zaprezentowana wstępna ocena stanu wód za lata Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (211) rocznych ocen stanu wód dokonuje się najpóźniej do końca I półrocza Ocena stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód Monitoring diagnostyczny prowadzony jest przede wszystkim w celu dokonania oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres monitoringu diagnostycznego jest szeroki i obejmuje: elementy biologiczne, wskaźniki fizykochemiczne i chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancje priorytetowe i inne niebezpieczne substancje chemiczne. Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 215 r. oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających z podjętych programów działań naprawczych. Program monitoringu operacyjnego obejmuje badania w obligatoryjnym zakresie wskaźników, do których należą wybrane elementy biologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której badana jednolita część wód jest poddana oraz podstawowe wskaźniki fizykochemiczne. Oznaczane są także wybrane wskaźniki chemiczne z grupy substancji niebezpiecznych, których źródła występują w badanej zlewni i które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego. Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód zawarta jest w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (211). Klasyfikacja i ocena stanu jednolitej części wód dotyczy wszystkich cieków wchodzących w jej skład. W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych (lub potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych części wód) dokonuje się interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód dla elementów biologicznych oraz wskaźników fizykochemicznych i wskaźników chemicznych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, wspierających elementy biologiczne. Stan ekologiczny części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości: I klasa - stan bardzo dobry IV klasa - stan słaby II klasa - stan dobry V klasa - stan zły III klasa - stan umiarkowany

5 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 9 Klasyfikacja stanu chemicznego polega na określeniu stężeń substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego oraz porównaniu ich ze środowiskowymi normami jakości ustalonymi w rozporządzeniu (211). Stan chemiczny klasyfikowany jest jako dobry lub poniżej dobrego. Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych lub silnie zmienionych z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Klasyfikacja stanu wód w przypadku braku badań któregokolwiek z elementów oceny stanu/potencjału ekologicznego jest możliwa wtedy, gdy elementy biologiczne lub fizykochemiczne osiągają stan poniżej dobrego. Stan wód jest wypadkową stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego, a określa go gorszy ze stanów. Na podstawie badań wykonanych w latach w wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych w zlewni Wisłoki dokonano klasyfikacji stanu ekologicznego w 7 jednolitych częściach wód: - Wisłoka do Reszówki, - Krempna, - Kłopotnica, - Wisłoka od Ryja do Dębownicy - Wisłoka od Dębownicy do Ropy - Olszynka, - Jasiołka od Chlebianki do ujścia oraz potencjału ekologicznego w części wód Ropa od Sitniczanki do ujścia. Stan ekologiczny monitorowanych części wód Wisłoki sklasyfikowany został jako dobry (II klasa). Stan ekologiczny jednolitej części wód Kłopotnica określony został jako bardzo dobry. Badania zrealizowane w punkcie pomiarowo-kontrolnym Ropa - Topoliny stanowiły podstawę klasyfikacji potencjału ekologicznego jcw Ropa od Sitniczanki do ujścia. Potencjał ekologiczny tej części wód sklasyfikowany został jako słaby (IV klasa), a o wyniku klasyfikacji zadecydowała IV klasa elementów biologicznych. Oceny stanu ekologicznego jednolitej części wód Olszynka dokonano na podstawie badań wykonanych w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych, położonych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Stan ekologiczny tej części wód określony został jako umiarkowany. Według badań wykonanych w 21 r. stwierdzono, że stan ekologiczny jednolitej części wód Jasiołka od Chlebianki do ujścia jest umiarkowany (III klasa). W ramach monitoringu diagnostycznego, w punktach pomiarowo-kontrolnych Wisłoka Świątkowa i Olszynka - Święcany, wykonane zostały badania substancji priorytetowych i innych, na podstawie których dokonuje się klasyfikacji stanu chemicznego wód. Oznaczono ponad 4 substancji z obligatoryjnego zakresu badawczego, w tym: metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, rtęć), węglowodory aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), związki chloroorganiczne oraz azoto- i fosforoorganiczne.

6 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 1 Spośród badanych substancji, na poziomie oznaczalnym występowały tylko niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), a w przypadku Olszynki także kadm, ołów, rtęć, i nikiel. Oznaczone wartości stężeń substancji niebezpiecznych nie przekroczyły środowiskowych norm jakości. Zawartość w wodzie pozostałych substancji kształtowała się poniżej granicy oznaczalności stosowanych metod badawczych. Stan chemiczny części wód Wisłoka do Reszówki oraz Olszynka oceniony został jako dobry. Z uwagi na sklasyfikowanie w 29 r. stanu chemicznego wód rzeki Wisłoki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka-Gądki jako poniżej dobrego ze względu na przekroczenie norm jakości w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), badania tych substancji priorytetowych kontynuowane były w latach Badania wykonane w 212 r. wykazały, że stężenia WWA oznaczone w rzece Wisłoce w Jaśle przekroczyły środowiskowe normy jakości (tab.2.1.1). Tab Wyniki badań wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w punkcie pomiarowokontrolnym Wisłoka Gądki w latach (źródło:[12]). Lata Benzo(a)piren (µg/l) Suma: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten (µg/l) Suma: benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) stężenie średnie stężenie maksymalne stężenie średnie stężenie średnie 29,35,88,54,24 21,52,126,74,2 211,21,3,37,7 212,49,152,64,28 Środowiskowe normy jakości (µg/l),5,1,3,2 W wyniku wstępnej klasyfikacji jednolitych części wód na obszarze powiatu jasielskiego w latach stwierdzono, że: w jednolitej części wód Wisłoka do Reszówki oraz Krempna stan wód był dobry, przy dobrym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym, w jednolitej części wód Wisłoka od Ryja do Dębownicy stan ekologiczny wód był dobry, w jednolitej części wód Wisłoka od Dębownicy do Ropy stan wód był zły, przy bardzo dobrym stanie ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego, w jednolitej części wód Kłopotnica stan ekologiczny wód był bardzo dobry, w jednolitej części wód Olszynka stan wód był zły, przy umiarkowanym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym, w jednolitej części wód Ropa od Sitniczanki do ujścia stan wód był zły, przy słabym stanie ekologicznym, w jednolitej części wód Jasiołka od Chlebianki do ujścia stan wód był zły, przy umiarkowanym stanie ekologicznym. Zweryfikowane wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w latach oraz wyniki klasyfikacji dla wód badanych w 212 r. zostały przedstawione w tab oraz na rys

7 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 11 Tab Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego w latach (źródło:[12]) Nazwa i kod ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych Wisłoka do Reszówki PLRW Krempna PLRW Kłopotnica PLRW Wisłoka od Ryja do Dębownicy PLRW Wisłoka od Dębownicy do Ropy PLRW Olszynka PLRW Ropa od Sitniczanki do ujścia PLRW Jasiołka od Chlebianki do ujścia PLRW Naturalna lub silnie zmieniona jcw (NAT/ SZM) Nazwa i kod punktu pomiarowo-kontrolnego Klasa elementów biologicznych Klasa elementów hydromorfologicznych Klasa elementów fizykochemicznych STAN/ POTENCJAŁ EKOLOGICZNY STAN CHEMICZNY NAT Wisłoka Świątkowa 1/ II I II STAN DOBRY STAN DOBRY STAN DOBRY NAT PL1S161_1885 II I II STAN DOBRY STAN DOBRY STAN DOBRY NAT NAT NAT NAT SZM NAT Potasówka - Folusz PL1S161_3266 Wisłoka Żółków PL1S161_1887 Wisłoka Żółków PL1S161_1887 Wisłoka - Gądki PL1S161_1888 Olszynka Ołpiny PL1S151_2183 Olszynka - Święcany PL1S161_1892 Ropa - Topoliny PL1S161_1891 Jasiołka - Jasło PL1S161_1896 I I I STAN BARDZO DOBRY II I I STAN DOBRY nb I I I III I II IV II II III I I 1/ Wyniki uzyskane w ppk Wisłoka Świątkowa służą do oceny stanu 2 jednolitych części wód: Wisłoka do Reszówki i Krempna. 2/ Ocena na podstawie wybranych wskaźników chemicznych STAN BARDZO DOBRY STAN UMIARKOWANY POTENCJAŁ SŁABY STAN UMIARKOWANY nb STAN PONIŻEJ DOBREGO 2/ STAN DOBRY nb nb STAN STAN ZŁY STAN ZŁY STAN ZŁY STAN ZŁY

8 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 12 Rys Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[12]) Rys Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[12])

9 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 13 Rys Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[12]) 2.2. Ocena stanu wód na obszarach chronionych Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych, monitorowane na terenie powiatu jasielskiego w latach , położone są na obszarach chronionych, wymagających szczególnej ochrony w celu ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych oraz dla zachowania siedlisk i gatunków. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (211), klasyfikując stan ekologiczny (lub potencjał ekologiczny dla części wód silnie zmienionych i sztucznych) należy uwzględnić jednocześnie wymagania dodatkowe dla każdego z obszarów chronionych, jeśli są ustalone w odrębnych przepisach. W przypadku, gdy jednolita część występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie (lub potencjale ekologicznym), jeśli spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone dla tych obszarów chronionych. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód na obszarach chronionych na terenie powiatu jasielskiego w latach przy uwzględnieniu wymagań dodatkowych ustalonych dla wszystkich obszarów chronionych, przedstawia tab

10 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 14 Omówienie wyników oceny spełniania dodatkowych wymagań przy klasyfikacji stanu (lub potencjału) ekologicznego dla każdego obszaru chronionego, w którym znajdują się monitorowane jednolite części wód, przedstawiono w dalszej części rozdziału. Tab Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych przy uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych na terenie powiatu jasielskiego w latach (źródło:[12]) Lp Nazwa i kod ocenianej jcw Wisłoka do Reszówki PLRW Krempna PLRW Kłopotnica PLRW Wisłoka od Ryja do Dębownicy PLRW Wisłoka od Dębownicy do Ropy PLRW Olszynka PLRW Ropa od Sitniczanki do ujścia PLRW Jasiołka od Chlebianki do ujścia PLRW Stan/potencjał ekologiczny Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych (TAK/NIE) STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY na obszarze chronionym STAN DOBRY TAK STAN DOBRY STAN DOBRY TAK STAN DOBRY STAN BARDZO DOBRY TAK STAN BARDZO DOBRY STAN DOBRY TAK STAN DOBRY STAN BARDZO DOBRY STAN UMIARKOWANY TAK NIE STAN BARDZO DOBRY STAN UMIARKOWANY POTENCJAŁ SŁABY NIE POTENCJAŁ SŁABY STAN UMIARKOWANY NIE STAN UMIARKOWANY Ocena wód według kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie substancjami biogennymi - ocena eutrofizacji wód Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, szczególnie związkami azotu i fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Ocenę zagrożenia eutrofizacją jednolitych części wód przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (211) oraz wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ocena dotyczy występowania zjawiska eutrofizacji wód, bez identyfikacji jego pochodzenia. Badania wykazały występowanie zjawiska eutrofizacji w 3 jednolitych częściach wód powierzchniowych: - Olszynka, - Ropa od Sitniczanki do ujścia, - Jasiołka od Chlebianki do ujścia.

11 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 15 Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Badania i ocena wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w oparciu o rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (22). Rozporządzenie ustala trzy kategorie jakości wód powierzchniowych, w zależności od wartości granicznych fizykochemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości wody. Kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia i przedstawia się następująco: woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji kategoria A1 i dezynfekcji woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, kategoria A2 w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, kategoria A3 w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji. W latach na terenie powiatu jasielskiego ocenie poddano jakość wód w dwóch jednolitych częściach wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia: Wisłoka od Dębownicy do Ropy - w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka - Żółków, Kłopotnica - w punkcie pomiarowo-kontrolnym Potasówka - Folusz. Rzeka Wisłoka zasila ujęcie wód powierzchniowych dla miasta Jasła, natomiast Potasówka (dopływ Kłopotnicy) zasila gminne ujęcie wody dla miejscowości Folusz i Wola Cieklińska (gmina Dębowiec). Zweryfikowane wyniki oceny jakości wód Wisłoki i Potasówki, przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną w latach przedstawione zostały w tab Zgodnie z przyjętym kryterium oceny, badane wody Wisłoki zakwalifikowane zostały do kategorii A3. Są to wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego oraz dezynfekcji. O kategorii A3 w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka - Żółków zadecydowały wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kałowego. Stężenia wskaźników fizykochemicznych i chemicznych były niższe od wartości granicznych ustalonych dla kategorii A1, charakteryzującej wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego. W 212 r. dla wód Potasówki ustalona została kategoria A2 ze względu na wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz paciorkowce kałowe. Kategoria A2 oznacza wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (211) jednolita część wód będąca obszarem chronionym ze względu na zaopatrzenie

12 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 16 ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie ekologicznym, jeśli jednocześnie spełnia wymogi określone dla bardzo dobrego lub dobrego stanu ekologicznego i wymogi określone dla kategorii A1 lub A2, a poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych nie przekracza kategorii A3. W świetle powyższych ustaleń część wód Wisłoka od Dębownicy do Ropy oraz Kłopotnica są w bardzo dobrym stanie ekologicznym. Tab Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu jasielskiego w latach (źródło:[12]). Nazwa i kod ocenianej jcw, nazwa i kod punktu pomiarowokontrolnego (ppk) Jcw Kłopotnica PLRW Ppk Potasówka - Folusz PL1S161_3266 Jcw Wisłoka od Dębownicy do Ropy PLRW Ppk Wisłoka - Żółków PL1S161_1887 Rok badań Kategoria wg wskaźników fizykochemicznych Wskaźniki decydujące o kategorii gorszej niż A1 w grupie wskaźników fizykochemicznych 21 A2 fenole A2 211 A2 212 A1 % nasycenia tlenem A2 - A2 21 A1 - A3 211 A1 - A3 212 A1 - A3 Wskaźniki decydujące o kategorii w grupie wskaźników mikrobiologicznych liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego, paciorkowce kałowe liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego, paciorkowce kałowe liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego Kategoria wg wskaźników mikrobiologicznych Kategoria jakości wód A2 A2 A2 A3 A3 A3 Ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego (TAK/NIE) TAK TAK TAK TAK TAK TAK Ocena wód na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (211) jednolita część wód na obszarach ochrony siedlisk jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie ekologicznym, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej

13 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 17 odpowiednio II lub I klasę wód. Dla tych obszarów chronionych nie ustalono dodatkowych norm i celów środowiskowych. Jednolite części wód powierzchniowych, badane w latach na terenie powiatu jasielskiego, znajdują się na obszarach ochrony siedlisk zależnych od stanu wód, więc uzyskane wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego wód odnoszą się także do obszarów chronionych. Wyniki klasyfikacji przedstawiono w tab Tab Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych na obszarach ochrony siedlisk zależnych od stanu wód na terenie powiatu jasielskiego w 211 r. (źródło:[12]) Lp. Nazwa i kod ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych Kod i nazwa obszaru chronionego STAN/ POTENCJAŁ EKOLOGICZNY na obszarze chronionym 1. Wisłoka do Reszówki PLRW PLH181 Ostoja Magurska STAN DOBRY 2. Krempna PLRW PLH181 Ostoja Magurska STAN DOBRY 3. Kłopotnica PLRW PLH181 Ostoja Magurska STAN BARDZO DOBRY 4. Wisłoka od Ryja do Dębownicy PLRW PLH1852 Wisłoka z Dopływami STAN DOBRY Wisłoka od Dębownicy do Ropy PLRW Olszynka PLRW Ropa od Sitniczanki do ujścia PLRW PLH1852 Wisłoka z Dopływami PLH1852 Wisłoka z Dopływami PLH1852 Wisłoka z Dopływami STAN BARDZO DOBRY STAN UMIARKOWANY POTENCJAŁ SŁABY Ocena wód na obszarach chronionych, w których przedmiotem ochrony są gatunki ryb (wody do bytowania ryb) Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (211) jednolita część wód na obszarach ochrony gatunków ryb osiąga dobry lub bardzo dobry stan ekologiczny, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej odpowiednio II lub I klasę wód i jednocześnie spełnione są warunki do bytowania ryb, określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (22). Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne istotne dla wód będących naturalnym środowiskiem życia ryb, tj.: temperaturę wody, zawiesinę ogólną, odczyn, tlen rozpuszczony, BZT 5, azot amonowy, niejonowy amoniak, fosfor ogólny, fenole, cynk ogólny, miedź rozpuszczoną oraz twardość ogólną. Badane wskaźniki odniesiono do wartości granicznych ustalonych dla wód będących środowiskiem bytowania ryb łososiowatych oraz karpiowatych. Zweryfikowane wyniki oceny przydatności wód do bytowania ryb w jednolitych częściach badanych w latach na terenie powiatu jasielskiego oraz oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego przedstawia tab

14 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 18 Analiza wyników badań wykazała, że jednolita część wód powierzchniowych Olszynka nie spełniała wymagań określonych dla bytowania ryb, a wskaźnikiem decydującym o ocenie był fosfor ogólny. Tab Ocena spełnienia wymagań dodatkowych na obszarach chronionych na terenie powiatu jasielskiego, gdzie ochronie podlegają gatunki ryb w latach (źródło:[12]) Lp. 1. Nazwa i kod ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych PLRW Wisłoka do Reszówki Nazwa i kod punktu pomiarowo-kontrolnego Wisłoka - Świątkowa PL1S161_1885 Kod obszaru chronionego PLH181 Ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego - wymagania dla bytowania ryb (TAK/NIE) TAK [łososiowate] PLRW Wisłoka od Ryja do Dębownicy PLRW Wisłoka od Dębownicy do Ropy Wisłoka - Żółków PL1S161_1887 PLH1852 PLH1852 TAK [łososiowate] TAK [łososiowate] 4. Olszynka PLRW Olszynka - Święcany PL1S161_1892 PLH1852 NIE 5. Ropa od Sitniczanki do ujścia PLRW Ropa - Topoliny PL1S161_1891 PLH1852 TAK [łososiowate] 3. Jakość wód podziemnych Wody czwartorzędowe w regionie karpackim, do którego przynależy obszar powiatu jasielskiego, mają charakter porowy i związane są z utworami akumulacji rzecznej. Jest to poziom przypowierzchniowy, pozostający w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący wprost na istniejące warunki hydrologiczne. Ujmowany jest za pomocą studni kopanych oraz studni wierconych i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów wiejskich powiatu. Wody zbiornika trzeciorzędowego i kredowego występują w ośrodkach szczelinowych i szczelinowo-porowych. Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach. Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także infiltrację wód powierzchniowych. Na omawianym terenie wody podziemne nie tworzą ciągłego poziomu wodonośnego, mogą się przemieszczać do różnych ośrodków o odmiennych cechach [1]. Do prowadzenia badań i oceny stanu wód podziemnych zobligowany jest, z mocy ustawy Prawo wodne (21) Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie. Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Obszar powiatu jasielskiego położony jest w całości w jednolitej części wód podziemnych Nr 157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich) i zajmuje 18,8 % jej powierzchni. Poziomy wodonośne związane są z utworami akumulacji rzecznej oraz utworami piaskowcowo-łupkowymi. Znaczną część JCWPd Nr 157 pokrywają

15 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 19 tereny prawnie chronione: Magurski Park Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz częściowo Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Jednolita część wód podziemnych Nr 157 nie posiada statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu wód. Podstawę oceny stanu chemicznego wód podziemnych stanowi rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (28), które wyróżnia pięć klas jakości wód: klasa I wody bardzo dobrej jakości, klasa II wody dobrej jakości, klasa III wody zadowalającej jakości, klasa IV wody niezadowalającej jakości, klasa V wody złej jakości, oraz dwa stany chemiczne wód: stan dobry (klasy I, II i III) i stan słaby (klasy IV i V). Na terenie powiatu jasielskiego, w miejscowości Kąty (gmina Nowy Żmigród), zlokalizowany jest punkt pomiarowy monitoringu wód podziemnych o nazwie Kąty. W 212 r., zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata wykonano w tym punkcie badania analityczne jakości wody podziemnej w ramach monitoringu diagnostycznego. Badania wykazały dobry stan chemiczny wód (klasa III) [8]. Wyniki monitoringu diagnostycznego z 212 r. będą wykorzystane do opracowana w 213 r. kolejnej (trzeciej) kompleksowej oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w Polsce. 4. Jakość powietrza Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Priorytetowym obszarem dla monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie. W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza WIOŚ sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa Podkarpackiego są źródłem informacji na temat czystości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania jakością powietrza, w tym opracowywania programów ochrony powietrza oraz monitorowania efektów wdrażania działań zawartych w tych Programach. Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: - ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, - ustanowionych ze względu na ochronę roślin. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (212) określono wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu. Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie rocznej, dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: dwutlenek azotu (NO 2 ), dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenek węgla (CO), benzen (C 6 H 6 ), ozon (O 3 ), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 1 µm (PM1), pył

16 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 2 zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm (PM2.5), ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), arsen (As), benzo(a)piren (B(a)P). Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, zalicza się: dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenki azotu (NO x ), ozon (O 3 ). Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Zaliczenie strefy do określonej klasy w odniesieniu do danego zanieczyszczenia zależy od najwyższych stężeń tego zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeśli spełnia ona przyjęte standardy). Zaliczenie strefy o dużym obszarze do klasy C oznacza, że jakość powietrza na terenie strefy nie spełniła określonych kryteriów także wówczas, gdy jakość ta jest generalnie dobra na obszarze całej strefy, z wyjątkiem wydzielonych terenów o ograniczonym zasięgu. Nie oznacza to konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy, ale wskazuje potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (zwykle o ograniczonym zasięgu), w tym opracowanie programu ochrony powietrza dla danego zanieczyszczenia i obszaru. Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w województwie podkarpackim Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy: - miasto Rzeszów jako strefa o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 tys., - pozostała część województwa jako strefa podkarpacka. Ocenę jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego opracowano na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w 212 r. na 12 stacjach i stanowiskach pomiarowych monitoringu powietrza, działających ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie [5]. Ich lokalizacja przedstawiona została na rys Jednostkowe wyniki stężeń zanieczyszczeń ze stacji automatycznych i manualnych, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, udostępniane są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie:

17 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 21 Rys Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych w województwie podkarpackim uwzględnionych w ocenie jakości powietrza za 212 r. (źródło:[5]) Podstawę klasyfikacji stref za 212 stanowiły wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza i określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (212): W przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM1, ołowiu w pyle PM1 oraz pyłu PM2.5 kryteriami stosowanymi w ocenie dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy dopuszczalne wymienionych substancji ustalone dla różnych okresów uśredniania (SO 2-1 godz. i doba; NO 2-1 godz. i rok; CO - 8 godz.; benzen, ołów i pył PM2,5 - rok, pył PM1 doba i rok). Dla SO 2, NO 2 i pyłu PM1 dodatkowym kryterium jest częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dobowego w roku (dla SO 2 i NO 2 także poziomu ustalonego dla 1 godz.). W przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle PM1 kryteriami stosowanymi w ocenie dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy docelowe (okres uśredniania stężeń - 1 rok). Dyrektywa 24/17/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu[13], zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu zapewnienia

18 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 22 aby, począwszy od 31 grudnia 212 r., stężenia arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w otaczającym powietrzu, nie przekraczały wartości docelowych; W przypadku ozonu ocena pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin opiera się na dwóch wartościach kryterialnych, którymi są: poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia wartości docelowej określonej dla ozonu w celu ochrony zdrowia ludzi upłynął 1 stycznia 21 r. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego upływa 1 stycznia 22 r.; W przypadku dwutlenku siarki i tlenków azotu (NO x ) kryterium oceny pod kątem ochrony roślin stanowią poziomy dopuszczalne dla stężeń długookresowych tych zanieczyszczeń. Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za 212 r. są następujące: 1. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego. 2. Badania powietrza atmosferycznego oraz analiza wyników pomiarów wykazują ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM1 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to: wdrażanie dla rejonów przekroczeń naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie PM1, monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM1 na obszarach objętych naprawczymi Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza. 3. Znaczne zanieczyszczenie powietrza stwierdzono w zakresie pyłu PM2.5. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to: wdrażanie dla rejonów przekroczeń naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie PM2.5. monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5, szczególnie na obszarach przekroczeń. 4. Dla metali w pyle PM1 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na obszarze całego województwa. 5. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM1 przekroczyły wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla zaliczenia stref: miasto Rzeszów i podkarpackiej do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:

19 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 23 wdrażanie dla rejonów przekroczeń w województwie podkarpackim naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie B(a)P, monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem na obszarach objętych naprawczymi Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza Ocena jakości powietrza w Jaśle W 212 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone były na stacji pomiarów automatycznych Jasło-Sikorskiego oraz na stanowiskach pomiarów manualnych i metody pasywnej, zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego. Rejestrowane na stacjach automatycznych wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz dane meteorologiczne udostępniane są w trybie on-line na stronie internetowej WIOŚ Wyniki pomiarów uzyskane na stacjach i stanowiskach pomiarowych w Jaśle wykorzystane zostały do oceny rocznej jakości powietrza i klasyfikacji strefy podkarpackiej za 212 r. według kryterium ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi. Zakres oznaczanych zanieczyszczeń powietrza w Jaśle przedstawia tab Wartości kryterialne dla poszczególnych substancji zestawiono w tab Tab Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 212 r. (źródło:[5]) Zanieczyszczenie Rodzaj pomiarów Liczba stanowisk pomiarowych Dwutlenek siarki automatyczne 1 Dwutlenek azotu automatyczne 1 Tlenki azotu automatyczne 1 Pył PM1 manualne 1 Pył PM2.5 automatyczne 1 Arsen manualne 1 Kadm manualne 1 Nikiel manualne 1 Ołów manualne 1 Benzo(a)piren manualne 1 Benzen pasywne 1 Ozon automatyczne 1 Tab Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 212 r. (źródło:[27]) Zanieczyszczenie Dwutlenek siarki Okres uśredniania wyników Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (μg/m 3 ) Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym jedna godzina razy 24 godziny razy

20 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 24 Zanieczyszczenie Okres uśredniania wyników Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (μg/m 3 ) Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym Dwutlenek azotu jedna godzina 2 18 razy rok kalendarzowy 4 - Pył PM 1 24 godziny 5 35 razy rok kalendarzowy 4 - Ołów w pyle PM1 rok kalendarzowy,5 - Benzen rok kalendarzowy 5 - Tab Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia (źródło: [28]) Zanieczyszczenie Pył PM2.5 Okres uśredniania stężeń rok kalendarzowy Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu Poziom dopuszczalny w powietrzu powiększony o margines tolerancji (μg/m 3 ) (μg/m 3 ) Dla pyłu PM2.5 określono margines tolerancji, którego wartość stanowi 2 % poziomu dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 28 r.) i który ulega stopniowemu zmniejszaniu od dnia 1 stycznia następnego roku aż do osiągnięcia % w dniu 1 stycznia 215 r. Dla roku 212 poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 powiększony o margines tolerancji wynosił 27 μg/m 3 Tab Poziomy docelowe dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 212 r. (źródło:[27]) Zanieczyszczenie Okres uśredniania wyników pomiarów Docelowy poziom substancji w powietrzu Dopuszczana liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m 3 - Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m 3 - Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m 3 - Nikiel rok kalendarzowy 2 ng/m 3 - Ozon 8 godzin 12 µg/m 3 1/ 25 dni 1/ wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego Dwutlenek siarki Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina i 24 godziny. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość jej przekraczania z częstością nie większą niż 24 razy w roku, natomiast dla normy 24-godzinnej dopuszcza się 3 przekroczenia. W 212 r. stężenia dwutlenku siarki zmierzone na stacji automatycznej Jasło- Sikorskiego utrzymywały się na niskim poziomie, podobnie jak na obszarze całego

21 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 25 województwa podkarpackiego. Nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej (rys.4.2.1) oraz normy ustalonej dla 1 godziny. Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych, wynosiło 56,6 µg/m 3 (45,3 % normy). Najwyższe stężenie jednogodzinne SO 2 wynosiło 88,1 μg/m 3 (25,2 % normy). Rozkład średnich miesięcznych stężeń dwutlenku siarki, przedstawiony na rys wskazuje, że w sezonie grzewczym wartości stężeń są znacznie wyższe niż w sezonie letnim. Najwyższe stężenia zanotowano w lutym, co było związane z bardzo dużymi spadkami temperatury powietrza w tym okresie, a tym samym wzrostem emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze stężenie średniodobowe stężenie dopuszczalne SO2 [μg/m 3 ] Rys Stężenia średniodobowe SO 2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane w Jaśle w 212 r. (źródło: [5]) 3 stężenie średnie max. stężenie dobowe min. stężenie dobowe SO2 [μg/m 3 ] max. i min. SO2 [μg/m 3 ] 5 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rys Zmienność średnich miesięcznych stężeń SO 2 na stacji Jasło-Sikorskiego w 212 r. (źródło: [5]) Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Jasło-Sikorskiego wynosiło 1, µg/m 3 i było wyższe niż w 211 r. (tab.4.2.5)

22 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 26 Tab Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki w Jaśle w latach (źródło:[5], [12]) Rok badań Typ pomiarów Średnie stężenie roczne (µg/m 3) 25 manualny 1/ 3,86 26 manualny/automatyczny 1/ 8,1 27 automatyczny 1/ 9,3 28 automatyczny 1/ 7,6 29 automatyczny 1/ 8,9 21 automatyczny 1/ 12,1 211 automatyczny 1/ 7,2 212 automatyczny 2/ 1, 1/ pomiary na stacji Jasło-Floriańska / pomiary na stacji Jasło-Sikorskiego Zmiany stężeń rocznych SO 2 (µg/m 3 ) w latach Dwutlenek azotu Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość przekraczania wartości 2 μg/m 3 z częstością nie większą niż 18 razy w roku. W 212 r. na stacji Jasło-Sikorskiego nie stwierdzono przekroczenia normy średniorocznej dla pomiarów dwutlenku azotu. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 15,8 μg/m 3 (39,5 % normy) i było o 12 % niższe niż w 211 r. Tab Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu w Jaśle w latach (źródło:[5], [12]) Rok badań Typ pomiarów 25 manualny 1/ 15,98 26 manualny/automatyczny 1/ 15,9 27 automatyczny 1/ 15,3 28 automatyczny 1/ 15,9 29 automatyczny 1/ 16,5 21 automatyczny 1/ 17,1 211 automatyczny 1/ 18, 212 automatyczny 2/ 15,8 1/ pomiary na stacji Jasło-Floriańska Średnie stężenie Zmiany stężeń rocznych NO 2 (µg/m 3 ) roczne (µg/m 3) w latach / pomiary na stacji Jasło-Sikorskiego W Jaśle nie wystąpiły przypadki przekroczenia dopuszczalnej normy 1-godzinnej dla dwutlenku azotu, wynoszącej 2 µg/m 3. Maksymalne stężenie jednogodzinne wynosiło 1,6 µg/m 3 (5 % normy).

23 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 27 Na rys przedstawiono przebieg zmienności maksymalnych stężeń jednogodzinnych NO 2 w poszczególnych dobach pomiarowych w 212 r. na stacji Jasło- Sikorskiego max. stężenie 1-godz. stężenie dopuszczalne NO 2 [μg/m 3 ] Rys Maksymalne stężenia jednogodzinne NO 2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane w Jaśle w 212 r. (źródło: [5]) Benzen Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy lotnych związków organicznych. W 212 r. w Jaśle substancja ta mierzona była na stanowisku Jasło-Sikorskiego, metodą pasywną w dwunastu dwutygodniowych seriach pomiarowych, równomiernie rozłożonych w ciągu roku. Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 5 µg/m benzen [ug/m 3 ] Jasło-Floriańska Jasło-Sikorskiego stężenie dopuszczalne Rys Średnie roczne stężenia benzenu w Jaśle w latach (źródło:[5], [12]) Wyniki uzyskane w 212 r. w Jaśle wskazują na dotrzymanie dopuszczalnego poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie tej substancji wynosiło 2,2 μg/m 3 (44 % poziomu dopuszczalnego) i było wyższe niż w 211 r. Na obszarze województwa podkarpackiego średnie stężenia benzenu w 212 r. kształtowały się

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle Jasło maj 2013 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R. 1 SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka wodno-ściekowa

2. Gospodarka wodno-ściekowa STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 21 R. 4 2. Gospodarka wodno-ściekowa Pobór wód oraz zanieczyszczenia punktowe (ścieki komunalne i przemysłowe) zalicza się do głównych czynników negatywnie wpływających

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WAŁBRZYCHU 58 300 WAŁBRZYCH, ul. A. MICKIEWICZA 16, tel. (074) 84-233-22, 84-248-24, fax (074) 84-233-05 E-mail: 1) walb@wroclaw.pios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU Zatwierdził Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Kierownik

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 21 ROKU Przemyśl październik 211 Przemyśl październik 211 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU W roku 2013 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były zadania: badania

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg, wrzesień 2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg, wrzesień 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu I N F O R M A C J A O STANIIE ŚRODOWIISKA W POWIIECIIE STALOWOWOLSKIIM W 2010 ROKU Tarnobrzeg, wrzesień 2011 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU W roku 2015 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były badania: w monitoringu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

MIASTO TARNÓW w 2012 roku

MIASTO TARNÓW w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTO TARNÓW w 2012

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Autorzy: mgr inż. Maria Ogar

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU Przemyśl, listopad 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Informacje ogólne...2

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2012 ROKU. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2012 ROKU. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2012 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle Jasło sierpień 2013 Jolanta Nawrot Ewa Qaderna Leszek Borori kqdn'd Monitotingu

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. DANE OGÓLNE O POWIECIE STRZYŻOWSKIM

1. WSTĘP 1.1. DANE OGÓLNE O POWIECIE STRZYŻOWSKIM SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1. Dane ogólne o powiecie strzyżowskim... 2 2. Ocena stanu wód powierzchniowych... 3 3. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w 2010 roku... 12 4. Jakość powietrza... 13 4.1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH ZAGROŻONYCH NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH (BADANYCH W

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Opawy do Olzy Kod i nazwa jcw: PLRW6000011513 Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody:

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW60006116149 Jamna Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Jamna, Dopływ spod Goja jcw

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNOWA w 2010 roku

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNOWA w 2010 roku Informacja o stanie środowiska w 2010 roku 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNOWA w 2010 roku Opracowanie: Dział Monitoringu

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011 Cel i zakres pracy Monitoring w Gminie Gdańsk w roku 2011 Celem pracy było przeprowadzenie monitoringowych badań wybranych na terenie Gminy Gdańsk i na podstawie uzyskanych wyników badań określenie poziomu

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie środowiska w Tarnowie w roku 2012

Informacja o stanie środowiska w Tarnowie w roku 2012 Informacja o stanie środowiska w Tarnowie w roku 2012 1. Powietrze atmosferyczne. Źródłem danych wykorzystanych do analizy stanu zanieczyszczenia powietrza w mieście Tarnowie były pomiary prowadzone w

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA. POWIAT TARNOWSKI w 2012 roku

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA. POWIAT TARNOWSKI w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA O STANIE ŚRODOWISKA POWIAT TARNOWSKI w 2012 roku Zatwierdził Kierownik Delegatury w

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W TARNOBRZEGU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE STALOWOWOLSKIM W 2013 ROKU TARNOBRZEG, PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Ryc Zabytkowa studnia na rynku w Kolbuszowej, 2011 r. [44]

Ryc Zabytkowa studnia na rynku w Kolbuszowej, 2011 r. [44] Raport o stanie środowiska w 2010 r. 3. WODY PODZIEMNE (Elżbieta Kalisz) 3.1. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH Na terenie województwa podkarpackiego zasoby wód podziemnych, w porównaniu z zasobami innych regionów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp.. 2. 2. Gospodarka wodno-ściekowa.. 5. 3. Jakość wód powierzchniowych płynących.. 9

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp.. 2. 2. Gospodarka wodno-ściekowa.. 5. 3. Jakość wód powierzchniowych płynących.. 9 STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2011 R. 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp.. 2 2. Gospodarka wodno-ściekowa.. 5 3. Jakość wód powierzchniowych płynących.. 9 3.1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD... 2

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD... 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD... 2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA... 2 OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 4 OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH... 12 3. EMISJA DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r.

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Raby Stan jakości powietrza Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: i miesięcznych biuletynów o

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY POMIARY WYKONANE NA KABATACH 1. POMIARY PASYWNE FENOLI WYKONANE ZA POMOCĄ PRÓBNIKÓW RADIELLO ROZMIESZCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są w

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK Sierpień 2016 r. 1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA O stanie zanieczyszczenia atmosfery w Tarnowie decyduje emisja z miasta, emisja z okolicznych powiatów

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo