Hydraulika i hydrologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hydraulika i hydrologia"

Transkrypt

1 Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

2 Zad.2 Ustalić położenie krzywej depresji i wydatek w zaporze jednorodnej (bez uszczelnienia) z drenażem, posadowionej na podłożu nieprzepuszczalnym. Dane: - współczynnik filtracji gruntu w korpusie zapory k z =2 m/dobę, - długość zapory L= km, - położenie wody dolnej h 2 =0 m

3 Przebieg krzywej depresji w zaporze jednorodnej z drenażem posadowionej na podłożu nieprzepuszczalnym

4 Zad.3 Ustalić położenie krzywej depresji i wydatek w zaporze z rdzeniem i z drenażem, posadowionej na podłożu nieprzepuszczalnym. Dane: - współczynnik filtracji gruntu w korpusie zapory k z =2 m/dobę,- - współczynnik filtracji rdzenia k r = 0,08 m/dobę, - długość zapory L= km, - grubość rdzenia w koronie =2 m, w podstawie 2 = 5 m, - położenie wody dolnej h 2 =0 m

5 Ustalenie położenia krzywej depresji w zaporze z rdzeniem (k z < 00k r ) posadowionej na podłożu nieprzepuszczalnym

6 Zad.4 Ustalić położenie krzywej depresji i wydatek w zaporze z rdzeniem i z drenażem, posadowionej na podłożu nieprzepuszczalnym. Dane: - współczynnik filtracji gruntu w korpusie zapory k z =2 m/dobę,- - współczynnik filtracji rdzenia ił k r = 0-3 m/dobę, - długość zapory L= km, - grubość rdzenia w koronie =2 m, w podstawie 2 = 5 m, - położenie wody dolnej h 2 =0 m Hydraulika i hydrologia

7 Zadanie Zbiornik retencyjno-wsiąkowy.

8 Herbert Dreiseitl, Wolfgang Geiger - Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 999, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43/999, poz. 430, Roman Edel Odwodnienie dróg, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000, Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia drogowych konstrukcji oporowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2009

9 Metoda granicznych natężeń deszczu. Wiadomości wstępne. Zlewnię określa się na podstawie topografii obszaru, z którego spływa woda pochodząca z opadów atmosferycznych. Obszar zlewni jest zwykle odnoszony do istniejącego na jej terenie cieku. Zlewnią może być także obszar przyporządkowany odcinkowi drogi, budowli inżynierskiej, na przykład mostowi, przepustowi lub konstrukcji oporowej. Dlatego wyróżnia się zlewnię drogi, mostu, przepustu, konstrukcji oporowej. Każdą zlewnię (w tym również zlewnię cząstkową) charakteryzują trzy podstawowe parametry: powierzchnia (F), współczynnik spływu (ψ), współczynnik opóźnienia odpływu (φ).

10 Wyznaczanie zlewni. Zlewnię wyznacza się z mapy topograficznej, najlepiej w skali :000. Granice zlewni określa się analizując na mapie spływy wód powierzchniowych (przyjmowane prostopadle do warstwic). Po naniesieniu granicy zlewni na mapę, oblicza się jej powierzchnię oraz przyjmuje współczynniki spływu i opóźnienia odpływu. Hydraulika i hydrologia

11 Współczynnik spływu jest stosunkiem ilości wody deszczowej, która odpływa po powierzchni zlewni do ilości, która spadła na tę powierzchnię. Wartość współczynnika spływu zależy od szeregu czynników, z których najważniejszymi są: - sposób zagospodarowania powierzchni zlewni, - wielkość nachylenia jej powierzchni (podłużnego spadku terenu), - przepuszczalność wierzchnich warstw gruntu. Hydraulika i hydrologia

12 Współczynnik spływu - charakteryzuje każdą zlewnię, wyraża stosunek ilości wody deszczowej, która spłynie z danej powierzchni do ilości wody, która spadła na tę powierzchnię.

13 Qsp Współczynnik spływu Q op

14 Współczynnik opóźnienia odpływu określa opóźnienie rozpoczęcia powierzchniowego spływu wody względem czasu rozpoczęcia opadu. Zwykle współczynnik ten oblicza się ze wzoru: w którym: F powierzchnia zlewni [ha], n współczynnik zależny od spadku i kształtu powierzchni zlewni, równy: n = 8 dla dużych spadków i ześrodkowanej zlewni, n = 6 dla średnich warunków (długość zlewni dwa razy większa od jej szerokości, spadki terenu pozwalają na osiągnięcie prędkości spływu wód równej około,2 m/s), n = 4 dla niedużych spadków i wydłużonej zlewni Przy małych zlewniach, o powierzchni do kilku ha, dla zwiększenia bezpieczeństwa budowli, stosuje się w obliczeniach odpływu sekundowego ze zlewni, współczynnik opóźnienia odpływu φ =. n F

15 Określenie odpływu ze zlewni. Po określeniu powierzchni zlewni, ustala się wartość sekundowego odpływu powierzchniowego, który wystąpi na niej po opadzie atmosferycznym: Q O q F Q O odpływ sekundowy [dm 3 /s], φ współczynnik opóźnienia odpływu [-], ψ współczynnik spływu [-], F powierzchnia zlewni [ha], q natężenie deszczu miarodajnego [dm 3 /s ha],

16 Dane wyjściowe. natężenie i prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu, współczynniki spływu, czas trwania deszczu, wielkość i sposób uszczelnienia zlewni częściowych (tzn. elementów zlewni całkowitej stanowiących odrębne jednostki obliczeniowe), cieki wodne jako odbiorniki. Rocznik hydrologiczny IMGW-PIB, przepisy Projekt zagospodarowania terenu, wizje terenowe, analiza map i zdjęć lotniczych.

17 Opad Hydraulika i hydrologia natęż ężenie opadu [mm/min] wysokość opadu h [mm] przypadająca na jednostkę czasu t Natęż ężenie opadu zależy y od: -czasu trwania, -częstotliowości występowania, -zasięgu. J h t częstotliwo stotliwość występowania opadu - C, jest to okres czasu wyrażony w latach, w którym wystąpi opad o danym lub większym natężeniu. p C 00% Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p - określa, ile razy w przeciągu stulecia zostanie osiągnięte przekroczenie danego natężenia opadu.

18 Częstotliwość wystąpienia opadu: odwodnienie przez muldy i rowy odwodnienie przez muldy i rowy w obrębie miast odcinki drogi w wykopach zależnie od jej ważności najniższe punkty niwelety kanalizacje drugorzędne kolektory i burzowce kanalizacje w niekorzystnych warunkach terenowych kanalizacje odwadniające pas dzielący dwie jezdnie c= rok, c=0 lat, c=0-20 lat, c= 5 lat, c=2 lata, c= 5 lat, c= 0 lat, c= 4 lata Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu miarodajnego w zależności od klasy drogi: p=0% (c=0 lat) drogi klas A lub S p=20% (c=5 lat) drogi klasy GP p=50% (c=2 lata) drogi klas G lub Z p=00% (c= rok) drogi klas L lub D ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 4 maja 999 r.)

19 Natężenie deszczu miarodajnego q 6, ,667 t m C H Wzór Błaszczyka C okres w latach, w którym następuje jednorazowe przekroczenie danego natężenia opadu; H roczna suma opadów [mm]; t m czas miarodajny trwania opadu [min]; q t A q 0,667 m A q parametr zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się opadu oraz od średniej rocznej wysokości opadu

20 Natężenie deszczu miarodajnego obliczyć można na podstawie wzoru: q t A q 0,667 d q natężenie deszczu miarodajnego [dm 3 /s/ha], A q parametr zależny od częstotliwości (prawdopodobieństwa) pojawiania się deszczu miarodajnego (p) oraz opadu normalnego (P n ) [-], t d czas trwania deszczu miarodajnego [min.]. Prawdopodobieństwo pojawiania się deszczu miarodajnego (p), jakie należy przyjmować w obliczeniach zależy od szczegółowych przepisów w zakresie odwadnianych obiektów, np. w drogownictwie (p) ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43/999, poz. 430.w zależności od klasy drogi.

21 Dotyczy to odwodnienia nie tylko samej drogi, lecz również innych budowli z drogą powiązanych (rowy, przepusty, konstrukcje oporowe itp.) Wartości prawdopodobieństwa p przyjmowane dla ulic Wartości prawdopodobieństwa p przyjmowane dla dróg pozamiejskich

22 Wartości parametru A q do wyznaczenia natężenia deszczu miarodajnego:

23 Natężenie deszczu miarodajnego obliczyć można na podstawie wzoru: q t A q 0,667 d q natężenie deszczu miarodajnego [dm 3 /s/ha], A q parametr zależny od częstotliwości (prawdopodobieństwa) pojawiania się deszczu miarodajnego (p) oraz opadu normalnego (P n ) [-], t d czas trwania deszczu miarodajnego [min.]. Prawdopodobieństwo pojawiania się deszczu miarodajnego (p), jakie należy przyjmować w obliczeniach zależy od szczegółowych przepisów w zakresie odwadnianych obiektów, np. w drogownictwie (p) ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43/999, poz. 430.w zależności od klasy drogi.

24 Czas trwania deszczu miarodajnego t d [min] według metody granicznych natężeń deszczu równa się czasowi spływu t s [min] pojedynczej cząstki deszczu z punktu najdalej odległego w stosunku do przekroju obliczeniowego: t d t s t t2 t3 t czas spływu cząstki deszczu po powierzchni terenu do urządzenia odwadniającego [min], t 2 czas przepływu cząstki deszczu w urządzeniu odwadniającym [min], t 3 czas opóźnienia ruchu cząstki deszczu w urządzeniu odwadniającym zależny od materiału z jakiego wykonane zostało urządzenie i wynosi: t 3 = 0,20 t 2 gdy jest wykonane w gruncie rodzimym oraz t 3 = 0,0 t 2 gdy jest wykonane z betonu [min].

25 Czas spływu cząstki deszczu po powierzchni zlewni t [min] oblicza się według wzoru: L droga spływu pojedynczej cząstki deszczu po terenie zlewni z punktu na jej granicy do przekroju urządzenia odwadniającego (określona z mapy) [m], v prędkość spływu cząstki deszczu po powierzchni zlewni [m/min]. t L v

26 Czas przepływu cząstki deszczu t 2 w rowie odwadniającym oblicza się według wzoru: t 2 L2 v 60 L 2 droga przepływu cząstki deszczu w rowie odwadniającym [m], v 2 prędkość przepływu cząstki deszczu w urządzeniu (rowie) odwadniającym [m/s], obliczona ze wzoru: v R h I d n n współczynnik szorstkości (np. dla betonu n = 0,02 0,04 [m -/3 s], dla gruntu n = 0,025 0,035 [m -/3 s], I d spadek podłużny dna rowu, przyjmowany stosownie do nachylenia terenu, ale nie mniejszy niż I d 0,002; R h promień hydrauliczny [m] (R h =A/O z )

27 Obliczenie odpływu ze zlewni: Zestawienie powierzchni: - Droga A =7*72=504m 2 =0,0504ha - Parking A 2 =7*35m2=595m 2 =0,0595ha - Budynek A 3 =20*60=200m 2 =0,2ha - Tereny zielone A 4 =4420m 2 =0,4420ha Współczynniki spływu: - Droga =0,90 [-] - Parking 2 =0,85 [-] - Dach budynku 3 =0,90 [-] - Tereny zielone 4 =0,5 [-]

28 Obliczenie średniego współczynnika odpływu ze zlewni: - Droga A =7*72=504m 2 =0,0504ha - Parking A 2 =7*35m2=595m 2 =0,0595ha - Budynek A 3 =20*60=200m 2 =0,2ha - Tereny zielone A 4 =4420m 2 =0,4420ha Współczynniki spływu: - Droga =0,90 [-] - Parking 2 =0,85 [-] - Dach budynku 3 =0,90 [-] - Tereny zielone 4 =0,5 [-] n A i 504 0, , , , , i i i n A i 0,40

29 Obliczenie natężenia deszczu miarodajnego: q t A q 0,667 d Przyjmuję prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego p=0% Stąd dla strefy Gdańska (opad normalny do 800 mm) parametr A q =03 mm

30 q Obliczenie natężenia deszczu miarodajnego: 0, 667 t d A q t t Obliczam czas trwania deszczu miarodajnego t d d s 2 3 t czas spływu cząstki deszczu po powierzchni terenu do urządzenia odwadniającego [min], t 2 czas przepływu cząstki deszczu w urządzeniu odwadniającym [min], t 3 czas opóźnienia ruchu cząstki deszczu w urządzeniu odwadniającym zależny od materiału z jakiego wykonane zostało urządzenie i wynosi: t 3 = 0,20 t 2 gdy jest wykonane w gruncie rodzimym oraz t 3 = 0,0 t 2 gdy jest wykonane z betonu [min]. t t t

31 q Obliczenie natężenia deszczu miarodajnego: 0, 667 t czas spływu cząstki deszczu po powierzchni terenu do urządzenia odwadniającego [min], t d A q t L v Przyjmuję (dla uproszczenia): L =35 m (przekątna zlewni) v = 0 m/min, Stąd t [min] wynosi: t v L ,5

32 t 2 czas przepływu wody w urządzeniu odwadniającym [min] t 2 L2 v 60 2 Przyjmuję: L 2 =50 m (długość rowu) v 2 n R h I d

33 Ponieważ parametry rowu odwadniającego zależą od obliczonej ilości wód opadowych, a na tym etapie obliczeń nie znamy tej ilości, dlatego należy wstępnie przyjąć parametry koryta. Koryta wykonane w gruncie rodzimym przyjmuje się najczęściej w postaci rowu (zagłębienia) o szerokości w dnie nie przekraczającej 0,50 -,00 m i głębokości 0,05 0,0 m. Koryto z prefabrykatów betonowych ma zwykle przekrój owalny o szerokości około 0,50 m i głębokości nie przekraczającej 0,08 m. Przyjmuję: Szerokość w dnie b=0,5 m, napełnienie h=0, m, Skarpy o nachyleniu (:m) : A=(b+mh)h = 0,06 m 2 O z =b+2h(+m 2 ) /2 = 0,78 m R h =A/O z = 0,06/0,78 = 0,077 m

34 Obliczam prędkość przepływu wody w rowie v 2 [m/s] v2 R h I d 0,077 0,002 n 0, ,27 Stąd czasy t 2 i t 3 [min] wynoszą: t L2 v , ,09 t3 0,20 t2 0,20 3,09 0,62

35 Czas trwania deszczu miarodajnego t d [min] wynosi: t d t t2 t3 3,50 3,09 0,62 7,2 a natężenie deszczu miarodajnego q [dm 3 /s/ha]: q Aq 03 5, ,667 0,667 t 7,2 d

36 Dysponując wartością natężenia deszczu miarodajnego, powierzchnią zlewni oraz uśrednionym współczynnikiem odpływu można obliczyć wielkość odpływu ze zlewni Q O [dm 3 /s]: Q O q F q F 0, ,679 40,85 Ostatecznie przyjęto odpływ ze zlewni równy Q O = 4,0 dm 3 /s.

37 W związku z tym, że czas spływu t s jest równy czasowi trwania deszczu t d, całkowita objętość V [dm 3 ] dopływu wody do zbiornika wyniesie: V Q O t d 60 4,0 7, Uwzględniając objętość opadu spadającą bezpośrednio na powierzchnię zbiornika - potrzebna objętość zbiornika V z [dm 3 ] wynosi: V z V qa z t d ,0080 7, V z = [dm 3 ] = 42,62 m 3 Średnia głębokość zbiornika: h V / A 42,62 /80 0, 24 h z = 0,24 [m] z z

38 Obliczenia infiltracji wody do gruntu Założenia: - Statyczne zwierciadło wód gruntowych znajduje się przynajmniej m poniżej dna zbiornika, - Piasek drobny k = 6 m/d = 6,95*0-5 m/s Q inf 5 k A 2 6, ,0063 [m 3 /s] Stąd czas potrzebny do opróżnienia zbiornika wynosi: Vz 42,62 tinf 6265[ s] 3[min] Q 0,0063 inf 2[ h]

39 Obliczenia infiltracji wody do gruntu Założenia: - Statyczne zwierciadło wód gruntowych znajduje się przynajmniej m poniżej dna zbiornika, - Piasek pylasty k = 0,5 m/d = 5,787*0-6 m/s Q 6 4 inf k A 5, , [m 3 /s] Stąd czas potrzebny do opróżnienia zbiornika wynosi: Vz 42,62 tinf 8835[ s] 364[min] 23[ h] 4 Q 5,208 0 inf

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 17 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego 1. Położenie analizowanej rzeki Analizowaną rzekę i miejscowość, w pobliżu której należy zlokalizować suchy zbiornik, należy odszukać

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I

S P I S Z A W A R T O Ś C I S P I S Z A W A R T O Ś C I I Opis techniczny II Rysunki Orientacja - skala 1:10 000 Plan sytuacyjno wysokościowy - skala 1:500 Przekrój studni chłonnej - skala 1:20 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań...

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań... SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawy opracowania... 2 3. Zakres opracowania... 2 4. Opis projektowanych rozwiązań... 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny... Rys.

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 RYS D-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 RYS D-2 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1: 500/50 RYS D-3.1-3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: Obliczenia hydrologiczne mostu stałego Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy: A= 12,1 km2 Długość zlewni

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

Dotyczy: wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania Bydgoszcz: 2019-02-22 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 6/18 tel.: 52 323 41 00, tel. fax.: 52 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl Pełnomocnik Pana Leszka

Bardziej szczegółowo

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych

OŚR Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych OŚR.6341.66.2015 Wieliczka, dnia 2 lipca 2015 r. I N F O R M A C J A w sprawie pozwoleń wodnoprawnych Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI CZĘŚC OPISOWA 1. Informacje ogólne o Zakładzie ubiegającym się o wydanie pozwolenia. 2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. 3. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu

1.2. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.. Dokumenty i materiały wykorzystane w opracowaniu... 3. Budowa geologiczna podłoża gruntowego... 4.1. Litologia i stratygraia... 4..

Bardziej szczegółowo

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki C01 Powierzchnia badanej zlewni A 1,18 km 2 Długość cieku głównego L 0,74 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,85 km Wzniesienie suchej doliny Wg 133,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej Założenia wstępne przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań...

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań... SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawy opracowania... 2 3. Zakres opracowania... 2 4. Opis projektowanych rozwiązań... 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny... Rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km 0+000 0+455 działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów

Bardziej szczegółowo

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Urządzenia wodne Urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101533D.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, Wieliczka 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA...

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29, Wieliczka 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 47 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 47. BUDOWA GEOLOGICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO... 48.1. BUDOWA GEOLOGICZNA (WG. OPRACOWANIA GEOLOGICZNEGO)... 48.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE...

Bardziej szczegółowo

RYBNIK ul. Rudzka 8; tel./fax OPERAT WODNOPRAWNY

RYBNIK ul. Rudzka 8; tel./fax OPERAT WODNOPRAWNY JAN DAJKA & RYSZARD DYRDA SPÓŁKA CYWILNA 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 8; tel./fax 32 4225720 Odwodnienie gruntów gminy, zlokalizowanych pomiędzy ulicą Żorską i Wolną w Rybniku, Autor opracowania Ryszard Dyrda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT rozbudowy drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc Raki Wola Drążdżewska od km do km 4+246

PROJEKT rozbudowy drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc Raki Wola Drążdżewska od km do km 4+246 PROJEKT rozbudowy drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc Raki Wola Drążdżewska od km 3+760 do km 4+246 Adres inwestycji: Gmina Krasnosielc, obręb Raki, działki w projektowanym pasie drogowym. Kategoria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y O P E R A T W O D N O - P R A W N Y Tytuł opracowania: Przebudowa rowów przydrożnych wraz z przepustami zjazdowymi dla potrzeb budowy drogi gminnej w m. SUSKOWOLA gmina Pionki Miejscowość: SUSKOWOLA, GMINA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej G na działkach nr. 34/1, i 24, Łubowiczki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej G na działkach nr. 34/1, i 24, Łubowiczki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej 284031G na działkach nr. 34/1, i 24, Łubowiczki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Długość odcinka 822,0 m 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO I. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie odwodnienia korony projektowanego

Bardziej szczegółowo

Systemy odwadniające - rowy

Systemy odwadniające - rowy Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Systemy odwadniające - rowy Ze względu na to, że drenaż pionowy realizowany w postaci taśm drenujących lub drenów piaskowych, przyspiesza odpływ wody wyciskanej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia skarp przed sufozją.

Zabezpieczenia skarp przed sufozją. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Zabezpieczenia skarp przed sufozją. Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Na analizowanym odcinku drogi przewidziane są dwa przejścia dla zwierząt małych. P-01 km ,50 drogi S17. km ,50 drogi S17

Odpowiedź: Na analizowanym odcinku drogi przewidziane są dwa przejścia dla zwierząt małych. P-01 km ,50 drogi S17. km ,50 drogi S17 W odpowiedzi na Państwa pismo znak: WI-II.7820.1.3.2015.MS1 z dnia 07.07.2015 przesyłające pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o dokonanie uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie dróg i ulic zagadnienia techniczne

Odwodnienie dróg i ulic zagadnienia techniczne Odwodnienie dróg i ulic zagadnienia techniczne Data wprowadzenia: 31.10.2016 r. Prawidłowe odwodnienie powierzchni komunikacyjnych jest podstawowym zadaniem, które musi rozwiązać projektant. Problem ten

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH. mgr Marek Gamracy Rzeszów, ul. Podwisłocze 38 b"/82

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH. mgr Marek Gamracy Rzeszów, ul. Podwisłocze 38 b/82 ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNOPROJEKTOWYCH gr Marek Garacy 35309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 38 b"/8 Inwestor: Gina Miasto Rzeszów 35064 Rzeszów, Rynek 1 KONCEPCJA odprowadzenia wód opadowych z terenów objętych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Obliczenia ilości wód opadowych 4. Opis drenażu 5. Wykonawstwo robót 6. Zestawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni)

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta 42 Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta składa się z odcinków prostych oraz łuków wklęsłych i wypukłych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3810S ul. Słowackiego w Myszkowie. Podstawę opracowania stanowią następujące

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 e-mail: koziolek@epoczta.pl Inwestycja: Remont drogi gminnej nr G000002 Wieprz Kościół Górki- Twierdza od km 0+006.5 do km 2+234 Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ KORPUS I PODŁOŻE ZAPORY ZIEMNEJ Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACYJNE składają się z: 1) jednostkowego wydatku filtracyjnego (q)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL PRO STUDIO Pracownia Projektowa - Karolina Gulańczyk ul. Zamojskiego 8, 09-300 Żuromin tel. +48 601 327 466 / 534 050 001 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 105506 L w miejscowości Krzesimów, gmina Mełgiew od km 0+0,00 do km 1+231,50 Inwestor: Gmina Mełgiew Adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

Bardziej szczegółowo

Obliczanie światła przepustów

Obliczanie światła przepustów Obliczanie światła przepustów BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Materiał dydaktyczny Dr inż. Dariusz Sobala Piśmiennictwo 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ nr 63 z dnia 30 maja 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości CZĘŚĆ OPISOWA

Spis zawartości CZĘŚĆ OPISOWA Spis zawartości 1. Opis CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Orientacja 1:25000 2. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 3. Przekrój poprzeczny, widok z góry 1:100 4. Profile podłuŝne kanału 1:50/500 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DROGOWYCH KONSTRUKCJI OPOROWYCH

ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DROGOWYCH KONSTRUKCJI OPOROWYCH ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DROGOWYCH KONSTRUKCJI OPOROWYCH ISBN Warszawa, 2009 Praca została wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Copyright

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ MATERIAŁY, WYMAGANIA I BADANIA Wiktor JASIŃSKI Instytut Filia Wrocław wjasinski@ibdim.edu.pl IDEA ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Miasto Działdowo Działdowo, ul. Zamkowa 12. sanitarna. Rodzaj opracowania: operat wodno - prawny.

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Miasto Działdowo Działdowo, ul. Zamkowa 12. sanitarna. Rodzaj opracowania: operat wodno - prawny. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : przebudowa polegająca na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R B do ul. Olsztyńskiej i wykonanie rowu otwartego. Inwestor : Branża: Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. Model hydrauliczny kanalizacji deszczowej wykonano w programie EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model),

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 545 ULICA WSPÓLNA W MIEJSCOWOŚCI GLINA KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 545 ULICA WSPÓLNA W MIEJSCOWOŚCI GLINA KM PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY REMONT DROGI GMINNEJ DZ. 545 ULICA WSPÓLNA W MIEJSCOWOŚCI GLINA KM 0+000-0 + 370 PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 271634W dz. nr 545 ulica Wspólna w msc. Glina gm. Celestynów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1.część opisowa projektu zagospodarowania działki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1.część opisowa projektu zagospodarowania działki PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI 1.część opisowa projektu zagospodarowania działki 2.opis techniczny przykanalika oraz instalacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni Pracownia Projektowa Wiesław Kozłowski ul. Proszowska 11 32-700 Bochnia PROJEKT BUDOWLANY przedmiot inwestycji: Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie natężenia deszczów obliczeniowych w Niemczech na podstawie atlasu KOSTRA.

Wyznaczanie natężenia deszczów obliczeniowych w Niemczech na podstawie atlasu KOSTRA. Wyznaczanie natężenia deszczów obliczeniowych w Niemczech na podstawie atlasu KOSTRA. Dr inż. Roman Edel PLAN PREZENTACJI Wyznaczanie natężenia deszczu w Niemczech w drugiej połowie XX wieku Podstawy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1854B Kubra Stara Kubra Nowa OD KM 0+000 DO KM 1+262,65 ODC. DŁ. 1262,75 MB DZIAŁKI: Nr: 59, 100, 101, 47, 20/1, 19/1, 4, 94 INWESTOR;

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA. Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy)

ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA. Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy) ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy) 1. Położenie geograficzne miasta Kilonia i struktura federalna państwa Niemiec 2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Urząd Gminy Dominowo 63 012 Dominowo ul. Centralna 7 Nazwa inwestycji: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp ( dz.134/7,136)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 10. Hydrogram miarodajnej fali wezbraniowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach usuwania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo

M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR : GMINA ŚWIĘTAJNO, ŚWIĘTAJNO 104 STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY. PROJEKTANT : inż.

M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR : GMINA ŚWIĘTAJNO, ŚWIĘTAJNO 104 STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY. PROJEKTANT : inż. OBIEKT : Remont odcinka drogi osiedlowej w m. Świętajno stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 590 obręb Świętajno do granic z działkami nr 324, 128/70, 44/2 ADRES : M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie dróg kolejowych w Niemczech.

Odwodnienie dróg kolejowych w Niemczech. Odwodnienie dróg kolejowych w Niemczech. Dr inż. Roman Edel Zadania odwodnienia podtorza: zebranie i odprowadzenie wód pochodzących z różnych źródeł, przeciwdziałanie ich gromadzeniu się w obrębie: - konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Kobielicach 2. Spis treści :

Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Kobielicach 2. Spis treści : OPIS TECHNICZNY Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Kobielicach 2 Spis treści : 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Zagospodarowanie terenu str.3 3. Przedmiot opracowania...

Bardziej szczegółowo

2.1. Położenie Zagospodarowanie terenu... 4

2.1. Położenie Zagospodarowanie terenu... 4 SPIS TREŚCI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1. DANE OGÓLNE... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Inwestor... 2 1.4 Wykonawca dokumentacji projektowej... 2 1.5. Cel i przedmiot opracowania... 2 1.6.

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I SYSTEMY ODWODNIEŃ

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I SYSTEMY ODWODNIEŃ Temat specjalny ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I SYSTEMY ODWODNIEŃ tekst: MARIA SZRUBA, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Wody opadowe stanowią bardzo istotne zagadnienie w warunkach funkcjonowania osadnictwa,

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo