Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N"

Transkrypt

1 Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe opracowany został na podstawie : Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. U.z 1996r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2007 r. nr 17, poz. 95 z późn. Zm. ) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, póz. 168 z późn. zm.) Poniższy regulamin stanowi podstawę gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe. 2. Zasady udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustala dyrektor. 3. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe kieruje się do dyrektora szkoły. 4. Decyzję w sprawie przyznania świadczeń na cele mieszkaniowe podejmuje dyrektor szkoły. 5. Regulamin uzgodniono ze Związkami Zawodowymi. 1

2 2 Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się na pomoc finansową na cele mieszkaniowe pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników Zespołu w formie oprocentowanych pożyczek i pomocy bezzwrotnej Pożyczkę i pomoc bezzwrotną mogą uzyskać: - pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony po przepracowaniu 1 roku w Zespole; - emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę bądź rentę z Zespołu. 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy finansowej mają: - osoby mające szczególnie trudne warunki mieszkaniowe; - osoby, których sytuacja materialna i mieszkaniowa uległa gwałtownemu pogorszeniu w wyniku zdarzeń losowych; - osoby samotnie wychowujące dzieci, inwalidzi, byli pracownicy, - emeryci i renciści, małżeństwa zatrudnione w szkołach lub placówkach oświatowych. W przypadku jednakowej sytuacji starających się o świadczenie o kolejności przyznania danego świadczenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku wraz z załącznikami. Pożyczki mieszkaniowe udzielone są na: 1. Uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych. 2. Budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym. 3. Zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. 5. Pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Remont i modernizacja lokali i budynków mieszkalnych. 7. Kaucje i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań. 8. Finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni dla sierot przebywających w domach dziecka lub rodzinach zastępczych po byłych pracownikach oświaty. 2

3 Wysokość udzielonej pożyczki zależy od jej przeznaczenia i może wynosić: 5 1. Na uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze przydzielane na warunkach lokatorskich, własnościowego prawa do lokalu oraz spłatę kredytu na mieszkanie, zakup domu do wysokości 50% wymaganego wkładu, kredytu jednak nie więcej niż ,00 zł okres spłaty pożyczki 36 rat. 2. Na uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego do wysokości ,00 zł okres spłaty pożyczki 50 rat. Z pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu mogą korzystać pracownicy, którzy posiadają pozwolenie na budowę domu wydane nie później niż w okresie 5 lat od daty rozpatrzenia wniosków przez Komisję. 3. Na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne do wysokości ,00 zł okres spłaty pożyczki 36 rat. Z pożyczki mogą korzystać pracownicy, którzy posiadają pozwolenie na w/w prace wydane nie później niż w okresie 5 lat od daty rozpatrzenia wniosków przez Komisję. 4. Na remont i modernizację domu do wysokości ,00 zł okres spłaty 36 rat. 5. Na remont i modernizację mieszkania do wysokości ,00 zł okres spłaty 24 raty. Ze środków na cele mieszkaniowe nie udziela się pożyczek na: 6 1. Budowę domków letniskowych i garaży. 2. Budowę domków w ogródkach działkowych. Pożyczki na cele mieszkaniowe o których mowa w 5 pkt. 1-5 podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% w stosunku rocznym i wymagają poręczenia dwóch osób pracowników Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. Oprocentowanie nalicza się od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki. Nie spłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1. Rozwiązania umowy o pracę z pożyczkobiorcą przez zakład pracy z winy pracownika. 2. Stwierdzania, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawidłowości danych. 3. Stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana w całości na inne cele niż w umowie 7 8 3

4 pożyczki zawartej z zakładem pracy. 9 W uzasadnionych przypadkach w tym w razie śmierci pożyczkobiorcy lub trudnych sytuacjach losowych pozostała do spłacenia część pożyczki może być: 1. Umorzona w części lub całości. 2. Spłata rozłożona na okres 10 lat. 3. Spłata zawieszona na okres 1 roku. Decyzje w sprawach określonych w 9 podejmowane są przez dyrektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych zakładowych organizacji związkowych. 10 Do wniosków o przyznanie pożyczki wymienionej w 5 należy dołączyć: 1. W przypadku ubiegania o pożyczkę wymienioną w pkt. 1: a/ zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wymaganego wkładu; b/ zaświadczenie o wysokości zgromadzonego wkładu na koncie spółdzielni wraz z odsetkami i premią gwarancyjną. 2. W przypadku ubiegania się o pożyczkę wymienioną w pkt. 2 3 pozwolenie na budowę lub rozbudowę domu wystawione na pożyczkobiorcę lub małżonka. 3. W przypadku ubiegania się o pożyczkę wymienioną w pkt. 4 oświadczenie własnoręcznie napisane przez pożyczkobiorcę, że jest właścicielem lub współwłaścicielem domu. 4. Pracownicy mogą korzystać z pożyczek wymienionych w 5 pkt. 4 5 raz na dwa lata. W przypadku korzystania z pożyczki na budowę domu pracownik może starać się o przyznanie pożyczki na remont mieszkania lub remont domu po spłacie po pożyczki na budowę domu. 5. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca od daty jej wypłacenia Wniosek o przyznanie pożyczki lub pomocy bezzwrotnej należy złożyć do sam. ref. ds. administracyjnych Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność przyznania świadczenia oraz wskazania poręczycieli, którymi mogą być wyłącznie pracownicy Zespołu. 2. Pracownik może poręczyć najwyżej dwie pożyczki. 3. Wnioski, które zostały załatwione odmownie z powodu braku środków przechodzą automatycznie do rozpatrzenia na następne posiedzenie komisji. 5. Wnioski pozytywnie rozpatrzone zatwierdza dyrektor Zespołu. 4

5 12 1. Osoba której została przyznana pożyczka, zawiera z zakładem pracy pisemną umowę pożyczki - wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 2. Pracownik, który uzyskał pożyczkę, wyraża na piśmie zgodę na potrącenie jego zadłużenia z wynagrodzenia za pracę. 3. Spłata pożyczki może zostać czasowo zawieszona na pisemny wniosek pracownika po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Zespołu która jest ostateczna W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 2. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika w terminie określonym w ust. 1 potrąca się pozostałą część należności z wynagrodzeń poręczycieli. 1. W razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bądź przez zakład pracy z przyczyn leżących po jego stronie, pracownik może uzyskać zgodę na comiesięczne spłaty pożyczki w kasie Zespołu w terminie do 20 każdego miesiąca W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota nie spłaconej pożyczki ulega umorzeniu. 15 W szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych (pożar, zalanie mieszkania itp.) na wniosek pożyczkobiorcy można umorzyć spłatę pożyczki do wysokości 50% po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Zespołu która jest ostateczna Zasady tworzenia funduszu określają odrębne przepisy. 2. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 29 kwietnia 2011r. 4. Traci moc prawną regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe obowiązujący od r. 5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. Nowy Sącz, dnia 01 września 2011r. Organizacje związkowe 5

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 4 / 2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA

REGULAMIN GOSPODAROWANIA REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 18 Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych realizowane jest w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1) Wykaz szkół i przedszkoli, które podpisały umowy z Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Gniezno

Regulamin. 1) Wykaz szkół i przedszkoli, które podpisały umowy z Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Gminy Gniezno Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, w scentralizowanej obsłudze Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży I. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach

Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM WOJSKA POLSKIEGO W BŁASZKACH

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM WOJSKA POLSKIEGO W BŁASZKACH R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM WOJSKA POLSKIEGO W BŁASZKACH I.Podstawy opracowania regulaminu. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Katowicach 1 I. Podstawy prawne 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo