REGULAMIN korzystania ze środków Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN korzystania ze środków Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do umowy z dnia 27 sierpnia 2014r. REGULAMIN korzystania ze środków Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) SFŚS należy przez to rozumieć Scentralizowany Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony na mocy umowy z dnia roku. 2) Administratorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku. 2. Ze środków SFŚS mogą korzystać następujące osoby: 1) pracownicy szkół należących do SFŚS, 2) emeryci i renciści, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w szkołach należących do SFŚS Środki SFŚS wykorzystuje się na udzielanie pożyczek dla osób uprawnionych wskazanych w Pożyczka może być udzielona na: 1) zakup budynku mieszkalnego, 2) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 3) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 4) remonty i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 5) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 6) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań, 7) przebudowę pomieszczenia na cele mieszkalne Pożyczki udzielane ze SFŚS są nieoprocentowane. 2. Pożyczka wymaga poręczenia dwóch pracowników z dowolnej szkoły należącej do SFŚS; 3. Poręczycielem może być osoba: a) zatrudniona na czas nieokreślony w szkole należącej do SFŚS; b) wobec której nie toczą się postępowania egzekucyjne; c) nie jest współmałżonkiem pożyczkobiorcy. 4. Okres spłaty pożyczek wynosi 36 lub 48 miesięcy Maksymalna wysokość pożyczki będzie określana każdorazowo na rok kalendarzowy w zależności od możliwości finansowych SFŚS przez Administratora w porozumieniu z dyrektorami szkół należących do SFŚS oraz w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. 2. Wysokość pożyczki na dany rok podawana jest do wiadomości zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej Administratora w terminie 14 dni od dokonania uzgodnień, o których mowa w ust Pożyczka przyznawana jest na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Wniosek można złożyć w szkole należącej do SFŚS lub w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku w terminie do 10 dnia miesiąca (lutego, maja, sierpnia, listopada). 3. Wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe rozpatrywane są 4 razy w roku, tj. w lutym, maju, sierpniu, listopadzie. 4. W 2014 roku wnioski rozpatrywane będą w miesiącach: wrześniu i listopadzie. 7. Wysokość pożyczki określa pożyczkobiorca we wniosku, o którym mowa w 6 ust. 1, z zastrzeżeniem, że jej wysokość nie może przekroczyć maksymalnej kwoty ustalonej na dany rok Decyzję w sprawie przydzielenia pożyczki podejmuje Administrator SFŚS w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.

2 2. Przy rozpatrywaniu wniosków Administrator SFŚS bierze pod uwagę następujące kryteria: 1) brak zobowiązań wobec SFŚS aby skorzystać z kolejnej pożyczki należy spłacić poprzednią wcześniej udzieloną pożyczkę najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę ze SFŚS i udokumentować to odpowiednim dowodem zapłaty załączonym do wniosku; 2) kolejność (datę) złożenia wniosku Zasady spłaty pożyczki w tym liczbę i wysokość rat określa umowa zawarta pomiędzy pożyczkobiorcą a Administratorem. W przypadku, gdy pożyczkobiorcą jest Administrator - umowę podpisuje Wójt Gminy Sicienko. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 10. Wypłata pożyczki następuje na wskazane konto bankowe, a osobom nie posiadającym konta bankowego w kasie Urzędu Gminy w Sicienku w terminie do 14 dni od daty złożenia dyspozycji wypłaty przez Administratora SFŚS w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku Spłata pożyczki następuje przez: 1) potrącanie należnych rat z wynagrodzenia za pracę lub 2) wpłatę rat miesięcznych na konto bankowe wskazane w umowie w przypadku gdy nie możliwe jest rozwiązanie określone w pkt Pierwsza rata jest spłacana w następnym miesiącu po otrzymaniu pożyczki Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika. 2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę Administrator może ustalić w porozumieniu z pożyczkobiorcą, poręczycielami i organizacjami związkowymi nowe zasady spłaty i zabezpieczenia pożyczki. Brak powyższego porozumienia powoduje natychmiastową wymagalność spłaty pożyczki W przypadku śmierci pożyczkobiorcy Administrator w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi może postanowić o umorzeniu całości lub części należności powstałych z tytułu udzielonej pożyczki. 2. Zasady umorzenia określone w ust. 1 nie dotyczą osób uprawnionych, które w chwili złożenia wniosku o pożyczkę ukończyły 75 lat. 3. Na wniosek pożyczkobiorcy Administrator w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi może zawiesić lub wydłużyć (zmniejszyć wysokość rat) spłatę pożyczki jeśli sytuacja materialna, rodzinna, mieszkaniowa uzasadnia podjęcie takiej decyzji. 12. Procedury windykacyjne określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 13. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. Regulamin niniejszy został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych w dniu 27 sierpnia 2014 roku

3 (imię, nazwisko, adres, szkoła wnioskodawcy) WNIOSEK o pożyczkę ze SFŚS Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze środków SFŚS (seria i numer dowodu osobistego) Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku 1. Proszę o przyznanie pożyczki w wysokości zł z przeznaczeniem na*: 1) zakup budynku mieszkalnego, 2) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 3) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 4) remonty i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 5) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 6) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań, 7) przebudowę pomieszczenia na cele mieszkalne 2. Pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ratach miesięcznych /36 lub 48/ 3. Oświadczam, że: a) nie toczą/toczą się wobec mnie postępowania egzekucyjne*; b) nie posiadam zobowiązań wobec SFŚS (pożyczki na cele mieszkaniowe); c) zapoznałam/em się z treścią Regulaminu korzystania ze środków SFŚS. * właściwe podkreślić 4. Na poręczycieli proponuję: 1) 2) 5. Nazwa banku, nr rachunku, nazwa posiadacza rachunku, na które zostanie przekazana przyznana pożyczka /wypełniają osoby posiadające konto bankowe/ 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 6. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne z prawdą oraz zostałam /em zapoznana/ny z treścią art. 233 par. 1 KK, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. (data) (podpis wnioskodawcy)

4 PORĘCZYCIELE: 1. Imię i nazwisko: Adres: PESEL: Seria i nr dowodu osobistego Miejsce zatrudnienia: 2. Imię i nazwisko: Adres: PESEL: Seria i nr dowodu osobistego Miejsce zatrudnienia: Oświadczam, że: a) jestem zatrudniona /ny na czas nieokreślony w szkole należącej do SFŚS; b) nie toczą się wobec mnie postępowania egzekucyjne; c) nie jestem współmałżonkiem pożyczkobiorcy. (podpis) (podpis) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku: Potwierdzam zgodność danych zawartych w punkcie 3b niniejszego wniosku ze stanem faktycznym oraz danych zawartych w punkcie 3a /dotyczy osób zatrudnionych w szkołach należących do SFŚS/ (podpis księgowej)

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze środków SFŚS UMOWA NR / W SPRAWIE UDZIELENIA POŻYCZKI ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zawarta w dniu pomiędzy Zespołem Szkół w Sicienku, zwanym dalej Administratorem reprezentowanym przez Panią Beatę Szczęśniak Dyrektora, a Panią/em zam. leg. się dowodem osobistym zwanym dalej pożyczkobiorcą. 1. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.), Regulaminu korzystania ze środków Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych, została Pani/nu przyznana nieoprocentowana pożyczka z przeznaczeniem na*: 1) zakup budynku mieszkalnego, 2) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 3) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 4) remonty i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 5) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, 6) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań, 7) przebudowę pomieszczenia na cele mieszkalne. w wysokości zł, słownie Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości w ratach miesięcznych, pierwsza rata w wysokości zł a każda następna w wysokości zł. Harmonogram spłaty stanowi załącznik do umowy. 2. Termin spłaty poszczególnych rat upływa ostatniego dnia każdego miesiąca. Termin płatności pierwszej raty upływa dnia Pożyczkobiorca: /zaznaczyć właściwe/ upoważnia Administratora do potrącania należnych rat z przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia poczynając od miesiąca 20 roku. - będzie dokonywać spłaty rat pożyczek na rachunek bankowy SFŚS Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, ul. Mrotecka 9, Sicienko w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Sicienko, nr W przypadku braku terminowej spłaty kolejnych rat pożyczki Administrator wszczyna Procedurę windykacyjną określoną w załączniku nr 3 do Regulaminu SFŚS. 5. Do umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu korzystania ze środków SFŚS, w szczególności dotyczące: umorzenia pożyczki, zawieszenia pożyczki, niezwłocznego zwrotu pożyczki. 6. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 592 z późn. zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla pożyczkobiorcy, Administratora i poręczycieli. (podpis pożyczkobiorcy) (podpis Administratora) (podpis Głównego Księgowego)

6 Oświadczenie poręczycieli: 1., seria i nr dowodu osobistego nr PESEL, zam.: 2., seria i nr dowodu osobistego nr PESEL, zam.: Ja, niżej podpisany oświadczam, że poręczam solidarnie za zobowiązania powstałe z tytułu zawarcia niniejszej Umowy. Poręczenia udzielam bezterminowo do pełnej wysokości zobowiązań. Upoważniam Administratora SFŚS do dokonania potrąceń bezpośrednio z przysługującego mi wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego odpraw i nagród zobowiązań powstałych z tytułu udzielenia niniejszej pożyczki (podpis poręczyciela) (podpis poręczyciela)

7 Lp Okres przeterminowania (brak spłaty kolejnych rat pożyczki) Brak spłaty jednej całej lub części raty pożyczki Brak spłaty drugiej - kolejnej raty pożyczki Brak spłaty trzeciej - kolejnej raty pożyczki Brak spłaty zaległych rat pożyczki przez poręczycieli (po wysłaniu III wezwania do zapłaty) Brak spłaty zaległych rat pożyczki - po upływie okresu wypowiedzenia umowy Do 14 dni od skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki Po upływie 14 dni od skutecznego dostarczenia przedsądowego wezwania do zapłaty Po wyczerpaniu przez Administratora - procedur sądowych i uzyskaniu klauzuli wykonalności wyroku PROCEDURY WINDYKACYJNE Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania ze środków SFŚS Czynności windykacyjne Status pożyczki Inne działania Administrator do 12 dnia miesiąca (po uzyskaniu informacji z BOSS o przeterminowaniu raty pożyczki wymaganej w miesiącu poprzednim) wysyła do pożyczkobiorcy i poręczycieli listem poleconym I wezwanie do zapłaty. Administrator wysyła do pożyczkobiorcy i poręczycieli listem poleconym II wezwanie do zapłaty. Administrator wysyła do pożyczkobiorcy i poręczycieli listem poleconym III wezwanie do zapłaty. W przypadku: a) gdy poręczyciele wyrazili zgodę na potrącanie należności z tytułu umowy pożyczki bezpośrednio z ich wynagrodzenia za pracę - Administrator dokonuje potrąceń należnych rat pożyczki (w wysokości ½ raty każdy poręczyciel) z wynagrodzenia za pracę, do momentu wyczerpania zobowiązania lub do czasu, gdy pożyczkobiorca zacznie sam spłacać należne raty. O fakcie dokonywania potrąceń Administrator powiadamia listem poleconym - pożyczkobiorcę oraz poręczycieli. b) gdy nie ma możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzeń poręczycieli (poręczyciel jest lub został emerytem ; wysokość wynagrodzenia na to nie pozwala) Administrator wraz z trzecim wezwaniem do zapłaty przesyła poręczycielom harmonogram spłat zaległej pożyczki (terminy i wysokość rat do spłaty) wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonywać spłat rat pożyczki Po bezskutecznym upływie terminów zakreślonych w III wezwaniu do zapłaty - Administrator w trybie 30 dniowym - wypowiada umowę pożyczki. O fakcie tym powiadamia listem poleconym - pożyczkobiorcę oraz poręczycieli. Administrator stawia całą pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. O fakcie tym powiadamia listem poleconym - pożyczkobiorcę oraz poręczycieli. Administrator kieruje do pożyczkobiorcy i poręczycieli ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty, wskazując 14 dniowy - termin do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do postępowania sądowego. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty Administrator kieruje roszczenie z tytułu niespłaconej pożyczki na drogę postępowania sądowego. Postępowanie egzekucyjne. Pożyczka przeterminowana Pożyczka przeterminowana Pożyczka przeterminowana Pożyczka w okresie wypowiedzenia Umowa pożyczki została skutecznie wypowiedziana. Przedsądowe wezwanie do zapłaty Postępowanie sądowe Postępowanie egzekucyjne Renegocjacja umowy pożyczki w zakresie warunków spłaty pożyczki, w tym zawieszenie spłaty pożyczki zgodnie z Regulaminem SFŚS. W przypadku, gdy pożyczkobiorca złoży pisemną deklarację o kontynuacji spłaty kolejnych rat pożyczki Administrator po wpłynięciu raty pożyczki na konto SFŚS zawiesza potrącanie należności z wynagrodzeń poręczycieli, o czym zawiadamia ich na piśmie. Ugoda

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA

REGULAMIN GOSPODAROWANIA REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 10 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 10 czerwca 2013 roku Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne I. Podstawa prawna 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Strona1 Regulamin ZFŚS w PSP w Wąsoszu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu I. Ustalenia wstępne 1. Niniejszy regulamin został opracowany w Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38/08 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo