REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późń. zm.), - ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 385 z późń. zm.), - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112), - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późń. zm.). - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 168 z późń. zm.), 2. Coroczny odpis podstawowy tworzy się z: 1) odpisu dla pracowników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, 2) odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego, 3) odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (po uzgodnieniu z organem prowadzącym). 1

2 3. 1. Powołuje się zespół socjalny do celów pomocniczych. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciel rady pedagogicznej przedstawiciel emerytów i rencistów przedstawiciel pracowników niepedagogicznych 2. Członkowie zespołu będą zobligowani do podpisania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i zachowania tajemnicy służbowej. 3. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyznawania pomocy ze środków funduszu dyrektor może zasięgnąć opinii zespołu socjalnego. 4. Powołany zespół pełni tylko funkcję doradczą. 4. I. Do korzystania ze świadczeń i usług finansowych z funduszu uprawnionymi są: 1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze godzin czasu pracy na podstawie umowy o pracę ( na czas określony i nieokreślony), powołania oraz członkowie ich rodzin, 2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny 3. emeryci i renciści byli pracownicy zakładu, oraz przydzieleni administracyjnie po likwidacji szkół, placówek oświaty 4. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu. II. Członkami rodzin uprawnionymi do korzystania z funduszu są: 1. dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika, w wieku do 15 lat, a jeżeli się kształcą dalej (szkoła ponadgimnazjalna), do ukończenia 19 roku życia ( uwzględniamy wiek kalendarzowy), 2. dzieci niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez względu na wiek. 2

3 5. I. Prawo ubiegania się o świadczenia socjalne mają wszyscy uprawnieni, ale pomoc uzyskuje osoba, która ze względu na status socjalny do tej pomocy się kwalifikuje. Na wymienione kryteria socjalne wpływają takie czynniki, jak np.: wysokość dochodu na osobę w rodzinie pracownika, wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie dzieci, trwałe inwalidztwo w rodzinie, długotrwała choroba, śmierć osoby najbliższej oraz różne zdarzenia losowe dotykające osoby uprawnione (pożar, powódź, wypadki itp.) II. Wysokość świadczeń i dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawionych. III. Świadczenia socjalne z funduszu mają charakter uznaniowy IV. i pracownik nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Za dochód rodziny przyjmujemy wszelkie dochody pracownika, emeryta, rencisty oraz małżonka i dzieci (własne i przysposobione, przyjęte na wychowanie, pozostające na utrzymaniu pracownika do ukończenia przez nie 18 lat a jeżeli kształcą się dalej w trybie dziennym do ukończenia 24 lat, niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez względu na wiek), tj. dochód brutto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów uzyskania przychodów. V. Progi dochodowe na 1 członka rodziny uprawniające do wielkości świadczeń pieniężnych. L.p. Wysokość dochodu [zł] % kwoty bazowej 1. Poniżej % % % % % % % 8. Powyżej % 3

4 VI. Osoby, które nie złożyły wymaganych informacji o dochodach swoich i rodziny lub wysokości otrzymywanej emerytury bądź renty, będą potraktowane jak osoby o najwyższej wysokości dochodu wynikającego z tabeli w 5 pkt V. 6. Środki funduszu przeznaczone są na: I. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą), II. dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy zorganizowanego w formie turystyki grupowej (rajdy, wycieczki), III. dofinansowanie krajowych i zagranicznych, trwających minimum 5 dni zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat (organizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie): dofinansowanie wyliczone będzie w stosunku do pełnego kosztu zakupionego skierowania, nie większego jednak niż 800 zł, wysokość dofinansowania uzależniona będzie od dochodu na członka rodziny i ustalona będzie wg poniższej tabeli (nie może jednak wynosić więcej niż 400zł): Wysokość dochodu % refundacji Poniżej % % % % % % % Powyżej % kwota dofinansowania wypłacona zostanie po zakończeniu wypoczynku dziecka i przedłożeniu oryginału faktury VAT IV. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, imprez sportowych, V. zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników do 15 roku życia, będą zróżnicowane kwotowo na podstawie tabeli 5pkt V, 4

5 VI. przyznawanie zapomóg losowych (śmierć osób najbliższych, długotrwała udokumentowana choroba pracownika lub osób pozostających na jego utrzymaniu, kradzieże, pożary i inne wypadki losowe). VII. przyznawanie zapomóg pieniężnych. 7. Warunki przyznawania świadczeń socjalnych: I. Dofinansowanie wypoczynku polega na: 1. wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli, 2. wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla wszystkich pracowników oraz uprawnionych emerytów i rencistów. II. Z dopłat do wypoczynku korzysta pracownik, który przebywa, co najmniej 14 kolejnych dni na urlopie (nie dotyczy emerytów i rencistów). III. Dofinansowanie do udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych polega na: 1. dofinansowaniu wycieczek organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od pracy, 2. dofinansowaniu do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych, w przypadku organizowania tego typu imprez przez szkołę dla jej pracowników. IV. Pomoc materialna w formie rzeczowej dla osób uprawnionych polega na: 1. pomocy materialnej dla dzieci osób uprawnionych w formie paczek świątecznych. V. Bezzwrotna pomoc finansowa dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej polega na: 1. przyznaniu bezzwrotnej zapomogi pieniężnej opodatkowanej, według potrzeb maksymalnie dwa razy w roku 2. przyznaniu zapomogi pieniężnej nieopodatkowanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci pracownika, emeryta, rencisty, małżonka, rodziców własnych i małżonka oraz dzieci po przedstawieniu aktu zgonu. 5

6 VI. Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemne wnioski stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli oraz paczek dla dzieci). VII. Wnioski o przyznawanie świadczeń socjalnych (zapomogi) należy składać: - do 15 marca, - do 15 czerwca, - do 15 września, - do 15 grudnia VIII. Przynajmniej raz w roku osoby uprawnione wymienione w 4 pkt 1, 2 i 3 składają oświadczenie o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym (rodzinie) (wzór oświadczenia załącznik nr 4). 1. Dyrektor w razie wątpliwości może dokonać weryfikacji danych w oświadczeniu i zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. 2. W razie udowodnienia osobie uprawnionej, iż podała nieprawdziwe dane w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej lub wykorzystana przyznana pomoc na cel jest niezgodna z przeznaczeniem, pracodawca może pozbawić prawa do korzystania ze świadczeń z funduszu przez okres 2 lat. IX. Nauczyciele otrzymują świadczenie urlopowe zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. X. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok XI. kalendarzowy. Bezzwrotną zapomogę pieniężną w przypadku długotrwałej choroby można otrzymać 1 raz w roku uzależniając jej wysokość od sytuacji losowej i materialnej wnioskodawcy oraz wysokości posiadanych środków finansowych, po przedstawieniu imiennych faktur za świadczenia specjalistyczne i za zakup środków medycznych z potwierdzeniem schorzenia od lekarza specjalisty. XII. W szczególnym przypadku i w wyjątkowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej okolicznościami innymi niż w regulaminie dyrektor w porozumieniu z zespołem socjalnym może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy w formie finansowej w trybie nadzwyczajnym. 6

7 8. I. Odpłatność pracownika przy korzystaniu z imprez kulturalnooświatowych, turystycznych i sportowych wynosi od 0 do 75% ceny karty biletu wstępu, w zależności od rodzaju imprezy, umowy z organizatorem, wielkości środków znajdujących się w dyspozycji funduszu. 9. I. Środki funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie potrzeb mieszkaniowych pracowników w formie pożyczek. II. Pożyczki, o których mowa w ust. I przeznaczone są na: 1. budowę lokalu mieszkaniowego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 2. zakup lokalu mieszkalnego 3. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej 4. remont i modernizację mieszkania lub domu 10. I. Pożyczki, o których mowa w 9 ust. II, podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% od kwoty pożyczki i powinny być spłacone: -w okresie do 3 lat pożyczki wymienione w 9 część II pkt 1-2 -w okresie do 1 roku pożyczki wymienione w 9 część II pkt3-4 II. Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków funduszu dla jednego zatrudnionego wynosi: 1. na budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego do 8000,00 zł 2. na zakup lokalu mieszkalnego do 7000,00 zł 3. na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej do 3000,00 zł 4. remont i modernizację mieszkania lub domu do 3000,00 zł. III. IV. O pożyczkę można ubiegać się po spłaceniu poprzedniej. Pracownik w okresie zatrudnienia może skorzystać tylko z jednej pożyczki wymienionej w 9 część II pkt 1 i 2. 7

8 V. Uzyskanie pożyczki wymaga złożenia poręczenia przez dwóch pracowników zakładu posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony. VI. Żyrantami dla emerytów mogą być czynni pracownicy szkoły lub emeryci i renciści byli pracownicy szkoły. VII. Pracownik składa wniosek o udzielenie pożyczki na druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Informację o zamiarze wzięcia w danym roku kalendarzowym pożyczki wymienionej w 9 część II pkt 1 i 2 należy składać do 31 stycznia danego roku. VIII. Szczegółowe zasady spłaty pożyczki, okres spłaty oraz natychmiastową jej wymagalność określi umowa stron stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu. 11. I. Osoba, która uzyskała pożyczkę, wyraża na piśmie zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia za pracę, nagród, premii lub zasiłku chorobowego. II. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. III. W przypadku nie wpłacenia przez dłużnika zadłużenia w ustalonym terminie należności potrąca się z wynagrodzeń poręczycieli. 12. I. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek pożyczkobiorcy, spłata pożyczki może być zawieszona na okres do 12 miesięcy. II. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki ulega umorzeniu. 13. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: I. rozwiązania umowy o pracę przez zakład z winy pracownika 8

9 II. stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych 14. I. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Funduszem świadczeń socjalnych administruje pracodawca. II. III. Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać w sekretariacie szkoły. Kwalifikacji wniosków dokonuje dyrektor szkoły przy udziale zespołu socjalnego. IV. Dyrektor nie ma obowiązku informowania zainteresowanych o rozpatrzeniu wniosków.???? Niewykorzystane w danym roku środki funduszu świadczeń socjalnych przechodzą na rok następny. Kwoty zaplanowane w preliminarzu można w wyjątkowych sytuacjach przenieść na inne potrzeby. 2. Wszelkie dofinansowania będą naliczane w miarę posiadanych środków. 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania po uzgodnieniu jego postanowień z zakładową organizacją związkową. Drużbice, dnia 01 marca 2010 r. 9

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 4 / 2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia 16.04. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 1 I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo