INSTRUKCJA. w Starostwie Powiatowym w Lublinie uwzględniająca obieg dokumentów związanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA. w Starostwie Powiatowym w Lublinie uwzględniająca obieg dokumentów związanych"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 223/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. INSTRUKCJA obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie uwzględniająca obieg dokumentów związanych z realizacją programów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.) 1 Zakres instrukcji 1. Instrukcja reguluje zasady obiegu dowodów finansowo - księgowych oraz określa niezbędne czynności kontrolne, do których zobowiązane są poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie. W szczególności instrukcja ustala: I. Rodzaje dowodów księgowych. II. Zasady kontroli dowodów księgowych. III. Komórki i stanowiska pracy uprawnione do kontroli bieŝącej merytoryczno finansowej. IV. Obieg dowodów księgowych w tym: 1) Obieg dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych 2) Obieg dokumentów związanych z ewidencją naleŝności 3) Obieg dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji 4) Obieg dokumentów związanych z wydatkowaniem środków 5) Obieg pozostałych dowodów księgowych 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o wydziale: 1) FN naleŝy przez to rozumieć Wydział Finansowy 2) IiGM naleŝy przez to rozumieć Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem 3) Or - naleŝy przez to rozumieć Wydział organizacyjny 4) AB naleŝy przez to rozumieć Wydział Architektoniczno-Budowlany 5) GGN naleŝy przez to rozumieć Wydział Geodezji 6) KTD naleŝy przez to rozumieć Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 7) EZK naleŝy przez to rozumieć Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury 1

2 8) OŚR naleŝy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska, Rolnicwa i Leśnictwa 9) WZK naleŝy przez to rozumieć Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 10) ZRP - naleŝy przez to rozumieć Zespół Radców Prawnych 11) BRP naleŝy przez to rozumieć Biuro rady i Zarządu Powiatu Rozdział 1 Dowody księgowe i ich kontrola 2 Dowód księgowy Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Prawidłowy dokument księgowy powinien zawierać: - określenie rodzaju dowodu, - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, - opis operacji oraz jej wartość, jeŝeli to moŝliwe, określoną takŝe w jednostkach naturalnych, - datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą takŝe datę sporządzenia dowodu, - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, - potwierdzenie przez uprawnione komórki organizacyjne dowodu pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym poprzez złoŝenie podpisu przez osoby upowaŝnione, - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja na poszczególne konta analityczne przy czym klasyfikację budŝetową moŝna pominąć jeŝeli zawarta jest w treści lub opisie dokumentu, symbol jednostki organizacyjnej Powiatu Lubelskiego równieŝ moŝna pominąć gdyŝ wykaz jednostek zawiera załącznik Nr 12 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 133/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Lublinie), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania, - numer identyfikacyjny dowodu umieszczony w górnym prawym rogu w kolorze czerwonym, zezwalający na powiązanie dowodu z dokonanymi na jego podstawie zapisami księgowymi. 2

3 Dowody księgowe powinny być kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Błędy w dowodach zewnętrznych obcych i własnych moŝna korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyraŝeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złoŝenie podpisu osoby jej dokonującej. 3 Podział dowodów księgowych Dowody księgowe dzielimy na: I. Dowody zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów; II. Dowody zewnętrzne własne przekazywane kontrahentom; III. Dowody wewnętrzne. 4 Dowody zewnętrzne obce Do dowodów zewnętrznych obcych zalicza się: 1. faktury i rachunki na dostawę materiałów i towarów oraz za świadczone roboty i usługi; 2. dowody zakupu usługi parkingowej; 3. przelewy i wyciągi bankowe; 4. orzeczenia sądowe i arbitraŝowe opatrzone klauzulą wykonalności; 5. postanowienia egzekucyjne; 6. rachunki do umów zleceń i umów o dzieło za wykonanie czynności określonych w umowach; 7. noty księgowe obce; 8. protokóły zdawczo - odbiorcze; 9. akty notarialne; 10. inne dowody przewidziane przepisami szczególnymi; 11.PT protokół przekazania środka trwałego 12. decyzje i inne. 5 Dowody zewnętrzne własne Do dowodów zewnętrznych własnych zalicza się: 1. faktury i rachunki dokumentujące sprzedaŝ; 3

4 2. decyzje w sprawie umorzenia naleŝności; 3. decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności; 4. umowy o zwolnienie z długu; 5. decyzje wypłaty odszkodowania; 6. czeki gotówkowe; 7.PT- protokół przekazania srodka trwałego; 8. protokóły zdawczo-odbiorcze; 9. Noty księgowe (obciąŝeniowe); 10. Noty odsetkowe. 6 Dowody wewnętrzne: Do dowodów wewnętrznych zalicza się: 1. polecenia księgowania; 2. protokóły zdawczo-odbiorcze; 3. tabele amortyzacyjne 4. raporty kasowe; 5. OT przyjęcie środka trwałego; 6. LT likwidacja środka trwałego; 7. PT - przekazanie środka trwałego; 8. zbiorcze zestawienie przelewów wynagrodzeń; 9. polecenia przelewu; 10. wnioski o zaliczkę; 11. rozliczenie zaliczki; 12. polecenie wyjazdu słuŝbowego; 13. listy wypłat wynagrodzeń dla członków komisji poborowych i lekarskich; 14. zbiorcze zestawienia dokonanych wpłat; 15. naliczenie opłaty z tytułu trwałego zarządu; 16. postanowienie o nałoŝeniu grzywny; 17. informacje z wydziałów merytorycznych o wysokości odpisu; 18. przypisy księgowe naleŝności; 19. listy wypłat diet radnych; 20. KP kasa przyjmie; 21. KW kasa wypłaci; 22. listy płac; 23. zmiana stanu mienia-wykaz; 4

5 24. listy wypłat ekwiwalentów za zalesianie gruntów i inne. 7 Zasady kontroli dowodów księgowych. 1. KaŜdy dowód stanowiący podstawę wypłaty powinien być sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzony do realizacji. 2. Ustala się, Ŝe sprawdzenie dowodów pod względem merytorycznym naleŝy do zakresu czynności komórki organizacyjnej odpowiedzialnej merytorycznie za dany odcinek działalności. Podpis składa naczelnik komórki organizacyjnej lub jego zastępca działając na podstawie upowaznienia Starosty. Pracownik upowaŝniony do kontroli meretotyczne składa w wydziale FN wzór podpisu na druku stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji. Dotacje udzielane na podstawie ustawy o pomocy społecznej sprawdza merytorycznie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie lub jego zastępca.. 3. Sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym polega na zbadaniu: a) zgodności cen, norm, stawek z obowiązującymi cennikami, bądź z przyjętym powszechnie ich poziomem, b) ilość i jakość dostarczonych materiałów lub wykonanych robót i usług z ich wyszczególnieniem na rachunku, c) celowość, zgodność operacji gospodarczej z obowiązującymi przepisami oraz zasadą gospodarności, d) zgodność ilości i jakości dostarczonych materiałów i usług z zamówieniem lub umową, e) zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków budŝetowych. 4. Sprawdzenia dowodu po względem merytorycznym dokonują pracownicy upowaŝnieni przez Starostę. 5. Sprawdzenie dowodów pod względem formalnym i rachunkowym następuje po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i naleŝy do zakresu czynności pracowników Wydziału Finansowego. 6. Sprawdzenie dowodu pod względem formalnym i rachunkowym polega na zbadaniu, Ŝe: a) ustalono prawidłowość techniczną jego sporządzenia (nazwy, adresy stron, daty wystawienia dowodu, przedmiot operacji gospodarczej, jej wartościowo ilościowe określenie, podpisy osób odpowiedzialnych za jej dokonanie i udokumentowanie), b) sprawdzono, iŝ nie zawiera błędów arytmetycznych, c) do dowodu zostały załączone zamówienia, umowy, zlecenia. 7. Skarbnik lub Zastępca Głównego Księgowego ( w ramach udzielonego upowaŝnienia) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 5

6 oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji. Dowodem dokonania powyŝszej kontroli jest podpis złoŝony na dokumentach dotyczących operacji. ZłoŜenie podpisu oznacza, Ŝe: a) nie zgłasza zastrzeŝeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, b) nie zgłasza zastrzeŝeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, c) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie. 8. Starosta lub Wicestarosta zatwierdzają dokumenty do realizacji. Rozdział 2 Obieg dowodów księgowych 8 Obieg dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych operacji związanych z gospodarką środkami trwałymi są następujące dowody: - PT Protokół przekazania przejęcia środka trwałego; - LT Likwidacja środka trwałego; - OT Przejęcie środka trwałego; - zmiana stanu mienia-wykaz; - faktury lub rachunki za zakupione środki trwałe; - akty notarialne; - protokoły zdawczo odbiorcze; - tabele amortyzacyjne; - decyzje, i inne. 2. Faktury lub rachunki za zakupione środki trwałe o wartości powyŝej 3500 zł opisywane są przez pracowników wydziału merytorycznego, pracownik, który prowadzi ewidencję analityczną środków trwałych dokonuje zapisu na fakturze potwierdzającej przyjęcie na stan zgodnie z poniŝszym zapisem oraz sporządza dokument OT w dwóch egzemplarzach jeden dla ewidencji analitycznej drugi dla syntetycznej. 6

7 Wpisano do księgi środków trwałych Tom...Grupa.Rodzaj Str. poz... Kwota. 3. Dokumenty dotyczące przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości (oryginały) przechowywane są w Wydziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych. Pracownik tego wydziału, któremu powierzono prowadzenie ewidencji nieruchomości przekazuje na stanowisko do spraw ewidencji środków trwałych zmianę stanu mienia wraz z kopią aktu notarialnego, decyzji i innych dokumentów, które powodują zmianę stanu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lubelskiego w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia gospodarczego. Na podstawie tej informacji dokonuje się zapisu w ewidencji analitycznej, a następnie syntetycznej potwierdzeniem tego faktu jest złoŝenie zapisu na powyŝszym dokumencie według wzoru pkt Środki trwałe, które w prosty sposób moŝna przemieścić poza teren Starostwa podlegają ewidencji ilościowej na kartach wyposaŝenia osobistego pracowników. Na potwierdzenie tego faktu pracownik Wydziału Organizacyjnego prowadzący karty wyposaŝenia dokonuje na dowodzie zakupu zapisu o następującej treści: Wpisano w kartę wyposaŝenia Nr... Przyjęcie środka trwałego pracownik potwierdza podpisem na karcie. Po ustaniu zatrudnienia pracownik rozlicza się ze stanu wyposaŝenia, jaki posiada na karcie. 5. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia środka trwałego lub jego przemieszczenia na rzecz innego pracownika fakt ten pracownik powinien niezwłocznie zgłosić pracownikowi prowadzącemu karty lub przewodniczącemu komisji likwidacyjnej w przypadku środków trwałych. Komisja likwidacyjna podejmuje decyzję o wykreśleniu środka trwałego z ewidencji po uprzednim rozpatrzeniu moŝliwości naprawy jednocześnie wskazuje sposób likwidacji (sprzedaŝ, złomowanie, itp.) protokół wymaga akceptacji Starosty. Na podstawie protokółu komisji likwidacyjnej pracownik wydziału FN ds. środków trwałych sporządza dowody LT w stosunku do środków trwałych o wartości przekraczającej zł- w dwóch egzemplarzach- jeden dla ewidencji syntetycznej drugi dla ewidencji analitycznej. Pozostałe środki trwałe wykreśla się z ewidencji na podstawie protokółu komisji pracownik ds. ewdencji analitycznej zbiorczo dla kaŝdego rodzaju środków trwałych dokonuje na protokóle zapisu wg wzoru na potwiedzenie likwidacji: 7

8 Rozchodowano z księgi środków trwałych Tom. Grupa.Rodzaj Str poz Kwota Protokoły zdawczo-odbiorcze środków trwałych pozyskanych w drodze umowy uŝyczenia, dzierŝawy, leasingu i innych umów naleŝy w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu lub umowy wraz z umową przekazać do wydziału FN na stanowisko ds. środków trwałych. 6. Inwestycje dotyczące nieruchomości znajdujących się w ewidencji bilansowej Starostwa. Pracownik wydziału FN ds. ewidencji środków trwałych po uzgodnieniu z wydziałem IGM momentu zakończenia inwestycji przedkłada do wydziału IGM informację o wysokości kosztów poniesionych na realizacje inwestycji. Na podstawie tej informacji pracownik IiGM sporządza zmianę stanu mienia-wykaz.- oraz niezwłocznie przekazuje do wydziału FN. 7. Inwestycje dotyczące nieruchomości Powiatu Lubelskiego znajdujące się w ewidencji bilansowej jednostek organizacyjnych. Pracownik wydziału IGM ds. inwestycji, zamówień publicznych i programów pomocowych niezzwłocznie po zakończeniu inwestycji sporządza protokół zdawczo-odbiorczy przekazujący wartość poniesionych kosztów inwestycji jednostce organizacyjnej. Protokół ten naleŝy sporządzić w trzech egzemplarzach. Dokument ten powinien być zatwierdzony przez Starostę i Wicestarostę oraz Skarbnika Powiatu. Dokument naleŝy wystawić w trzech egzemplarzach: jeden naleŝy przekazać pracownikowi wydziału IGM ds. gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Lubelskiego, drugi do wydziału FN na stanowisko ds. księgowości Starostwa Powiatowego celem zaewidencjonowania przekazania inwestycji, trzeci naleŝy przekazać jednostce organizacyjnej. Na podstawie tego dokumentu pracownik wydziału IGM ds. zasobu nieruchomościami Powiatu Lubelskiego i trwałego zarządu dokonuje zmiany wartości mienia a pracownik wydziału FN ds. księgowości Starostwa Powiatowego ewidencjonuje syntetycznie. 8) Tabele amortyzacyjne sporządza na dzień kończący rok obrotowy pracownik wydziału FN ds. środków trwałych wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do instrukcji w dwóch egzemplarzach: jeden przekazać naleŝy na stanowisko ds. księgowości Starostwa, a drugi pozostaje w ewidencji analitycznej. 9 Obieg dokumentów związanych z ewidencją naleŝności 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych operacji związanych z ewidencją naleŝności są następujące dowody: 8

9 - faktury - rachunki - wyciągi bankowe - raporty kasowe - przypisy naleŝności; - polecenia księgowania- PK - noty księgowe (obciąŝeniowe). 2. NaleŜności ustalone w drodze postępowania sądowego. Postępowanie prowadzi ZRP po uzyskaniu prawomocnego wyroku czy teŝ postanowienia sądu, w którym orzeczono naleŝności na rzecz Powiatu Lubelskiego lub Skarbu Państwa pracownik ZRP ma obowiązek niezwłocznie przekazać kopię powyŝszego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem do Wydziału FN gdzie dokument ten stanowi podstawę do naliczenia naleŝności i wystawienia PK. W przypadku ustanowienia hipoteki na nieruchomości lub ustanowienia innej formy zabezpieczenia naleŝności kopię dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie potwierdzona za zgodność z oryginałem naleŝy w ciągu 7 dni od otrzymania przekazać do wydziału finansowego 3. NaleŜności z tytułu opłat za czynności wykonywane przez wydział KTD, karty wędkarskie, dzienniki budowy. Dochody te podlegają ewidencji bezpośrednio na konto 750 dochody budŝetowe na podstawie wpłat dokonanych do kasy starostwa lub na rachunek bankowy. Wydział merytoryczny wydział KTD, wydział AB lub wydział OŚR nie moŝe wydać druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart wędkarskich lub dziennika budowy bez uprzedniego sprawdzenia dokonania wpłaty na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny - oryginał dowodu wpłaty naleŝy dołączyć do akt sprawy. JeŜeli petent wystąpi z prośbą o wydanie dokumentu potwiedzającego uiszczenie opłaty za wymienioną wyŝej czynność pracownik kasy na podstawie kopii dowodu uiszczenia opłaty wystawia rachunek - oryginał otrzymuje petent, natomiast kopię pozostawia w kasie). 4. NaleŜności z tytułu sprzedaŝy usług najmu i dzierŝawy lokali, uŝytkowania wieczystego, trwałego zarządu oraz dozór nieruchomości Wynajmem nieruchomości Powiatu Lubelskiego zajmują się: wydział OR i IiGM. Pracownicy wyznaczeni przez Naczelników w/w wydziałów mają obowiązek sporządzenia umów najmu. Umowę naleŝy sporządzać w trzech egzemplarzach w tym dwa pozostają w Starostwie: jeden egzemplarz w aktach sprawy, drugi naleŝy przekazać do Wydziału Finansowego. NaleŜności 9

10 z tytułu najmu, dzierŝawy - pracownik wydziału merytorycznego ma obowiązek zafakturować i przekazać do wydziału FN kopię faktury w ciągu 3 dni od daty wystawienia. Czynności związane z oddaniem w wieczyste uŝytkowanie nieruchomości Powiatu Lubelskiego oraz nieruchomości Skarbu Państwa, umowami dzierŝawy, sprzedaŝą nieruchomości wykonuje wydział IGM. Pracownik wydziału IGM ma obowiazek przekazać do wydziału FN przypisy w/w naleŝności w terminie co najmniej na 10 dniu przed terminem płatności. Przypis naleŝności powienien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, kwotę zobowiązania oraz tytuł jego powstania, jak równieŝ termin płatności i informację czy jest to naleŝność Powiatu Lubelskiego czy teŝ Skarbu Państwa. 5. Zasady wystawiania faktur VAT a) Faktury wystawiają pracownicy upowaŝnieni przez Starostę do wystawiania faktur VAT. Pracownik który wystawia faktury ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zafakturowania operacji. Przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz z późn. zm.) regulują zasady wystawiania faktur. b) Faktury wystawia się w trzech egzemplarzach: oryginał dla kontrahenta, jedną kopię naleŝy przekazać niezwłocznie do wydziału finansowego, drugą naleŝy pozostawić w aktach wydziału. Termin płatności faktury powinien być określony na fakturze w sposób nie budzący wątpliwości. c) Stosuje się nastepujące oznaczenia faktur: IGM/../rok - faktury wystawiane przez wydział IiGM za wynajem, sprzedaŝ, dzierŝawę mienia i t.p.../ P / rok faktury wystawiane przez wydział OR za dozór mienia, odsetki od poŝyczek i t.p.../ WS / rok faktury wystawiane przez wydział OR za dostawę wody i odprowadzenie ścieków./ EC / rok faktury wystawiane przez wydział OR za energię cieplną./ E / rok faktury wystawiane przez wydział OR za dostawę energii elektrycznej./ NK / rok faktury wystawiane przez wydział OR za wywóz nieczystości./ W/ rok - faktury wystawiane przez wydział OR za najem pomieszczeń../ T/ rok faktury wystawiane przez wydział OR za rozmowy telefoniczne 2 /./rok faktury wystawiane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej za kseorokopie (..-numer kolejny faktury) 10

11 d) Faktury wystawiane w imieniu Powiatu Lubelskiego naleŝy odrębnie numerować niŝ w imieniu Starostwa Powiatowego w Lublinie. e) Na koniec miesiąca naleŝy sporządzić rejestr wystawionych faktur i przekazać do wydziału finansowego do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawiono faktury. Rejestr faktur powinien zawierać wszystkie wystawione w danym miesiącu faktury. MoŜna nie sporządzać rejestru wystawionych faktur jeŝeli iośc ich w poszczególnej grupie nie przekracza 10-ciu w ciągu miesiąca. 6. Umarzanie wierzytelności, rozkładanie na raty, odraczanie terminu płatności Umorzeniem naleŝności urzędu zajmuje się pracownik wydziału finansowego stanowisko ds. Egzekucji kompletuje dokumentację stanowiącą podstawę do umorzenia wierzytelności. Komplet dokumentów przekazuje na posiedzenie zarządu lub do Starosty celem podjęcia decyzji.. Pracownik ds. Egzekucji przygotowuje decyzję, zarządzenie, uchwałę zarządu czy teŝ umowę o zwolnienie z długu stosownie do przepisów. PowyŜsze dokumenty przed przedłoŝeniem do zatwierdzenia powinny być przekazane do ZRP celem sprawdzenia zgodności z prawem powyŝszych działań na potwierdzenie dokonania sprawdzenia radca prawny składa podpis na jednym egzemplarzu. Dokument jest sporządzany w trzech egzemplarzach: jeden dla stanowiska ds. księgowości odpowiedniego dla umarzanej naleŝności, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy trzeci dla dłuŝnika. 7. Inne naleŝności W przypadku powstania innych naleŝności nie wymienionych w niniejszej instrukcji (np. obciąŝenia z tytułu kar umownych i t. p. pracownik który prowadzi daną sprawę ma obowiązek wystawić notę księgową (obciąŝeniową) lub inny dokument potwierdzający dokonanie operacji ( po uzgodnieniu z wydziałme FN) i przekazać kopię do wydziału FN celem zaewidencjonowania. 10 Obieg dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji Dotacje udzielane: Komórki merytorycznie odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji umoŝliwiającej udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie: 1. Dotacje z zakresu kultury i sportu Wydział EZK 2. Dotacje z zakresu pomocy społecznej wydział pomocy społecznej PCPR Lublin 3. Dotacje z zakresu ochrony środowiska- Wydział OŚR 11

12 4. Dotacje z zakresu ochrony zdrowia Wydział EZK 5. Dotacje z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej i dotacje dla policji Wydział WZK 6. Dotacje dla jednostek oświatowych Wydział EZK 7. Dotacje dla instytucji kultury Wydział EZK 8. Dotacje na zadania powierzone w drodze porozumień Wydział OR w porozumieniu z innymi wydziałami z zakresu działalności, których zadania są powierzane 9. Dotacje udzielane i otrzymywane na inne zadania niŝ wymienione w pkt. 1-8 np. budowa i remont dróg wydział FN lub IiGm w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w BełŜycach Obieg dokumentów PowyŜsze wydziały mają następujące obowiązki: 1. Przeprowadzenie procedury udzielania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Przygotowanie umowy do podpisu (umowa wymaga sprawdzenia przez radcę prawnego oraz kontrasygnaty skarbnika); 3. Nadzór i kontrola wykorzystania dotacji; 4. Przekazanie do wydziału FN polecenia przelewu dotacji na conajmniej 5 dni przed upływem terminu przekazania dotacji wraz z egzemplarzem umowy; 5. Zbieranie dokumentów rozliczeniowych od jednostek dotowanych potwierdzenie dokonania rozliczenia naleŝy przedłoŝyć w wydziale FN; Pracownik dokonujący rozliczenia dotacji sporządza informację o dokonanym rozliczeniu na druku polecenia księgowania określonego załącznikiem Nr 3 do niniejszej instrukcji i przekazuje do wydziału finansowego w terminie 7 dni od dnia dokonania rozliczenia. 3. W przypadku niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem pracownik wydziału merytorycznego ma obowiązek poinformować wydział FN o wysokości dotacji orzeczonej do zwrotu. Dotacje otrzymane Komórki odpowiedzialne za rozliczanie dotacji: 1. Dotacje na przeprowadzenie poboru do wojska wydział WZK 2. Dotacje na zadania związane z gospodarką nieruchomościami IGM 3. Dotacje na zadania inwestycyjne IGM 4. Dotacje na zadania geodezyjne GGN 5. Dotacje dla jednostek oświatowych otrzymywane za pośrednictwem powiatu EZK 6. Dotacje i pomoc finansowa na remonty i modernizację dróg powiatowych WF (z wyjątkiem dotacji na zadania inwestycyjne nadzorowane przez wydział IGM) 12

13 Wydziały, do których naleŝy rozliczanie poszczególnych dotacji maja następujące obowiązki: 1. Wnioskowanie do odpowiedniej instytucji o przyznanie środków na realizację powyŝszych zadań jeden egzemplarz naleŝy przedłoŝyć do wydziału FN; 2. Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o otrzymaniu dotacji naleŝy przekazać informację zarządowi za pośrednictwem wydziału FN o konieczności dokonania zamian w budŝecie powiatu; w przypadku, gdy wystąpi konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań na współfinansowanie powinny być zabezpieczone przed złoŝeniem wniosku o przyznanie dotacji, o czym równieŝ naleŝy poinformować zarząd za pośrednictwem wydziału FN; 3. Zapewnić wykorzystanie dotacji zgodnie z celem określonym w umowie, czy teŝ innym dokumencie; 4. Dokonać rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z zawartą umową. 11 Obieg dokumentów związanych z płatnościami 1. Faktury i rachunki na dostawę materiałów i towarów oraz za świadczone roboty i usługi oraz rachunki do umów zleceń i umów o dzieło Tabela 1. Etap obiegu dokumentu Wydział lub stanowisko Czynności I Kancelaria - ewidencja w dzienniku podawczym II III IV Starosta, Członek Zarządu lub Sekretarz Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego Wydział merytoryczny - dekretacja otrzymanych dokumentów - przekazuje dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych celem sprawdzenia ich pod względem merytorycznym - opis dowodu księgowego Opis powinien zawierać: a) cel operacji gospodarczej na którą jest wystawiony dowód, jeŝeli nie wynika to z jego tręści, np. materiały zostaną wykorzystane do... ; b) numer i datę umowy, zlecenia, zamówienia. Dowody księgowe za zakupione ksiąŝki podlegają ewidencji w Wydziale Organizacyjnym poprzez wprowadzenie na karty wyposaŝenia osobistego pracowników. Fakt ten powinien być odnotowany na dowodach dotyczących zakupu. - sprawdzenie dokumentu pod względem merytorycznymczas sprawdzenia nie moŝe przekroczyć 2 dni roboczych 13

14 V VI VII Wydział finansowy Starosta lub Wicestarosta Wydział finansowy Do dowodu naleŝy dołączyć umowy, zlecenia, zamówienia i.t.p. Gdy dowód dotyczy umowy której płatności dokonywane są okresowo naleŝy podać nr umowy. W zakresie operacji finansowanych z udziałem środków z zagranicy w przypadku gdy umowy lub przepisy tego wymagają- opisu dokumentów źródłowych dokonuje osoba upowaŝniona do potwierdzania kwalifikowalności wydatków. Dokumenty te powinny być niezzwłocznie przekazane do wydziału FN celem dokonania płatności i zaewidencjonowania lub conajmniej na 2 dni robocze przed terminem płatności. - sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym, - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty, - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty - realizacja zobowiązania, - dekretacja księgowa, - ewidencja analityczna i syntetyczna dowodu Dowody zakupu materiałów i usług opłacone gotówką rozliczane są zaliczką nie podlegają ewidencji w kancelarii ogólnej etapy obiegu dokumentu j.w. od IV do VI stosuje się odpowiednio. 2. Inne dokumenty zewnętrzne obce obciąŝające koszty, takie jak np.: noty księgowe obce, zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych, wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki, decyzje, postanowienia sądu, i t. p. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za powstanie powyŝszych zobowiązań ma obowiązek wystawić polecenie przelewu do niniejszej instrukcji. Obieg powyŝszych dokumentów w/g tabeli Akty notarialne. JeŜeli wystąpi sytuacja w której nie ma moŝliwości pozyskania rachunku lub faktury (gdyŝ sprzedawcą jest osoba fizyczna) wówczas pracownik wydziału IiGM ma obowiązek wystawić polecenie przelewu i przedłoŝyć wraz z kopią aktu notarialnego do wydziału FN celem realizacji płatności. W zakresie operacji finansowanych z udziałem środków z zagranicy w przypadku gdy umowy lub przepisy tego wymagają- opisu dokumentów źródłowych dokonuje osoba upowaŝniona do potwierdzania kwalifikowalności wydatków. 14

15 4. Polecenie wyjazdu słuŝbowego Pracownik sekretariatu wystawia polecenie wyjazdu słuŝbowego i rejestruje Etap obiegu dokumentu I II III IV V Wydział lub stanowisko Czynności Sekratariat Zwierzchnik słuŝbowy Wydział Finansowy Starosta lub Wicestarosta Wydział finansowy -sporządzenie dokumentu, -rejestracja dokumentu, - polecenie wyjazdu słuzbowego podpisują: pracownikom naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz ich zastępcy; naczelnikom wydziałów Starosta, Wicestarosta lub członek Zarządu pracujący na etacie ; Staroście Wicestarosta; Wicestarosta Starosta. PrzedłoŜenie rozliczenia kosztów podróŝy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia podróŝy. - sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym, - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty, - zatwierdzenie dokumentu do zapłaty - realizacja zobowiązania, - dekretacja księgowa, - ewidencja analityczna i syntetyczna dowodu 5. Wnioski o zaliczkę Etap obiegu dokumentu I Wydział lub stanowisko Czynności Wydział Merytoryczny - sporządzenie dokumentu, - kontrola merytoryczna planowanych wydatków II Wydział Finansowy - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty III IV Starosta lub Wicestarosta Wydział finansowy - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty - wypłata zaliczki, 15

16 6. Listy wypłat członkom komisji poborowychi lekarskich Etap obiegu dokumentu Wydział lub stanowisko Czynności I Wydział WZK -przygotowanie list stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzeń członków komisji poborowych i lekarskich II Wydział finansowy - sporządzenie list płac, III Naczelnik lub zastępca wydziału organizacyjnego - kontrola merytoryczna dokumentu IV Wydział finansowy - realizacja przelewów i wypłata w kasie - dekretacja księgowa, - ewidencja analityczna i syntetyczna dowodu 7Polecenie przelewu Wzór polecenia przelewu zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej instrukcji Polecenie przelewu sporządza się m. in. dla operacji: a) przekazania środków jednostce organizacyjnej Powiatu; b) przekazania dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego; c) przekazania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; d) zwrotu wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy; e) zwrotu kwot, którymi mylnie uznano rachunki bankowe powiatu; f) przelewu kwot wynikających z orzeczeń sądu, postanowień i decyzji innych organów władzy publicznej; g) wpłaty podatków wynikających z deklaracji podatkowych; h) przelewu dochodów z zakresu administracji rządowej do Urzędu Wojewódzkiego, i) przelewu do nadleśnictw i gmin czynszu z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich, j) przelew dofinansowania do wczasów, kolonii, obozów i innych świadczeń finansowanych z ZFŚS, k) przelew opłaty ewidencyjnej, l) opłata za ubezpieczenie, m) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy. Polecenia przelewu sporządzają pracownicy wydziałów merytorycznych w odniesieniu do pkt. c, b, d,e, f, g, i, j,l,k. Pracownicy wydziału finansowego sporządzają polecenie przelewu dla operacji wymienionych w pkt. a, b, c, e, g, h, k, m,. 16

17 Polecenie przelewu powinno być przekazane na stanowisko do spraw likwidatury w terminie umoŝliwiającym terminową realizację przelewu- co najmniej 3 dni przed upływem terminu płatności. 8. Deklaracje do PFRON Deklaracje składa pracownik ds. kadr kopię wraz z poleceniem przelewu przekazuje do wydziału FN celem realizacji płątności. Na podstawie tej deklaracji pracownik ustala wysokość składki na PERON i wypisuje polecenie przelewu. 9. Podatek od nieruchomości Pracownik Wydziału IGM zatrudniony na stanowisku ds. zasobu nieruchomości Powiatu Lubelskiego i trwałego zarządu sporządza deklaracje podatku od nieruchomości kopię wraz z poleceniami przelewu podatku przekazuje do wydziału FN na stanowisko ds. obsługi bankowej, likwidatury i ewidencji środków trwałych, na co najmniej 5 dni przed upływem terminu płatności podatku od nieruchomości. 10. Ubezpieczenie Ubezpieczeniem mienia Powiatu Lubelskiego zajmuje się wydział OR. Oryginał polisy ubezpieczeniowej przechowywany jest w Wydziale OR. Ksero polisy naleŝy przekazać wraz z poleceniem przelewu składki na rachunek firmy ubezpieczeniowej do wydziału FN na stanowisko ds. obsługi bankowej. 11. Wypłata wynagrodzeń pracowników Umowy o pracę oraz inne dokumenty stanowiące podstawę wypłat wynagrodzeń (w tym równieŝ m.in. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) sporządza pracownik wydziału OR ds. kadr i przekazuje do wydziału FN na stanowisko ds. płac. Listy wypłat oraz przelewy sporządza pracownik wydziału FN. Listy wypłat kompletuje się osobno nadając kolejne numery. Na ich podstawie pracownik ds. płac sporządza naliczenie kosztów wynagrodzeń na druku PK ze wskazaniem numerów list których PK dotyczy oraz miesiąca wypłaty. Do przelewów wynagrodzeń pracownik ds. płac sporządza zbiorcze zestawienie przelewów wynagrodzeń uwzględniające podział na poszczególną klasyfikcję budŝetową wydatków. 17

18 12. Wypłata diet dla radnych Dokumentację stanowiącą podstawę do naliczenia diet dla radnych kompletuje referat wydziału organizacyjnego Biuro Rady i Zarządu Powiatu. Na podstawie list obecności radnych na komisjach i sesjach BRP sporządza listę radnych uprawnionych do wypłaty diet z wyszczególnieniem funkcji pełnionych przez poszczególnych radnych oraz uwzględniającą procent potrącenia diety stosowanie do zapisów uchwały i obowiązujących przepisów. Lista powinna być zatwierdzona przez Kierownika Biura Rady i Zarządu Powiatu.. Tak sporządzoną listę naleŝy przekazać do Wydziału FN na stanowisko ds. obsługi bankowej, do 5-tego dnia następującego po miesiącu, za który dieta jest naleŝna. Pracownik wydziału FN stanowisko ds. obsługi bankowej na tej podstawie sporządza listę wypłat diet dla radnych. 13. Udzielanie poŝyczekz Postępowanie w sprawie udzielania poŝyczki dla zakładów opieki zdrowotnej prowadzi pracownik wydziału EZK dla innych podmiotów pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki. Sporządza umowę udzielenia poŝyczki w trzech egzemplarzach jeden dla poŝyczkobiorcy, jeden dla wydziału FN, jeden egzemplarz umowy pozostaje w aktach sprawy. Egzemplarz umowy przeznaczony dla wydziału FN naleŝy przekazać wraz z poleceniami przelewu poszczególnych transz poŝyczki najpóźniej na 5 dni przed terminem uruchomienia poŝyczki. Na pracowniku wydziału merytorycznego ciąŝy obowiązek nadzoru nad wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z zawartych umów, przy czym. naliczenia odsetek od udzielonych poŝyczek dokonuje pracownik wydziału FN informacje o ich wysokości przekazuje do wydziału OR osobie upowaŝnionej do wystawiania faktur celem zafakturowania. 14. Wypłata odszkodowań Wydział IiGM ustala w drodze decyzji wysokość odszkodowania za wywłaszczenie gruntów, kopię decyzji potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez naczelnika wydziału lub zastępcę przekazuje do wydziału finansowego niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji wraz z poleceniem przelewu środków na odpowiednie konto. Oryginał decyzji przechowywany jest w aktach sprawy. JeŜeli wystapi sytuacja wypłaty odszkodowania z innego tytułu pracownik wydziału który zajmuje się sprawą postępuje w sposób opiasny powyŝej. 15. Zwrot wadium Pracownik, który zajmuje się przeprowadzeniem przetargu przekazuje polecenie przelewu ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który naleŝy przekazać oraz terminem zwrotu. 18

19 Polecenie przelewu naleŝy przekazać na stanowisko ds. obsługi bankowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zwrotu. 16. Wypłata ekwiwalentu za zalesianie gruntów. Pracownik wydziału OŚ sporządza zestawienie ekwiwalentów naleŝnych właścicielom za prowadzenie upraw leśnych przekazuje do WF w termnie do 05 dnia miesiąca na tej podstawie pracownik ds. likwidatury sporządza listę wypłat i przygotowuje przelewy do realizacji. 16. Wypłata naleŝności w kasie Starostwa Obieg dowodów obrotu kasowego został uregulowany zarządzeniem nr 85/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 17. ZaangaŜowanie wydatków. a) Pracownik wydziału FN ds. naliczania wynagrodzeń na druku PK dokonuje naliczenia zaangaŝowania wydatków na wynagrodzenia. b) ZangaŜowanie wydatków które poprzedza podpisanie umowy druk PK sporządza pracownik FN ds. realizacji płatności po uprzednim otrzymaniu umowy od pracownika wydziału merytorycznego który zajmował się podpisaniem umowy na zakup towrów lub usług umowę naleŝy przekazać niezzwłocznie po podpisaniu. KaŜda umowa powinna być zweryfikowana przez radcę prawnego co od zgodności z przepisami praawa na potwierdzenie tego faktu radca składa podpis na umowie. KaŜda umowa powodująca powstanie zobowiązań finansowych dla swej waŝności wymaga równieŝ kontrasygnaty skarbnika lub osoby upowaŝnionej przez skarbnika. 12 Obieg pozostałych dowodów księgowych 1.Czeki gotówkowe Blankiety czeków gotówkowych przechowywane są w kasie. Kasjer ewidencjonuje przychód i rozchód czeków w księdze druków ścisłego zarachowania. Kasjer wypisuje czek, który następnie zatwierdzają osoby upowaŝnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych. Kasjer przyjmując pieniądze z banku do kasy wystawia dokument KP, natomiast odcinek czeku potwierdzający podjęcie gotówki z rachunku bankowego podpina się pod wyciąg bankowy. 2. Polecenie księgowania Polecenie księgowania sporządzają pracownicy Wydziału Finansowego w jednym egzemplarzu w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji. Dokument ten wystawia się w w szczególności w następujących przypadkach: 19

20 -celem dokonania korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych, -celem dokonania przeksięgowań kończących rok obrotowy, - celem naliczenia w koszty wynagrodzeń i pochodnych na podstawie list wypłat. - naliczenie naleŝności. 3. Weksle Weksle obce stanowią zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się kontrahentów z zawartych umów. Pracownik który zajmuje się poszczególnymi umowami ma obowiązek zebrać weksle wraz z deklaracją wekslową i zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 4. Zbiorcze zestawienie dokonanych wpłat Dowód ten jest zbiorczym dowodem zastępczym wykonywanym na podstawie wyciągu bankowego. Celem sporządzenia tego dowodu jest zebranie jednolitych tranzakcji występujących na danym wyciągu, zadekretowanie ich uwzględniając symbole kalsyfikacji budŝetowej. Dowód ten sporządza się w jednym egzemplarzu. Winien zawierać numer i date wyciągu bankowego do którego jest sporządzany oraz zestawienie tranzakcji wpłat na rachunek w/g symboli klasyfikacji budŝetowej uwzględniający powiązanie operacji z wyciągu z zestawieniem zbiorczym. 20

21 Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu dokumentów. Imię i nazwisko Lublin, dnia (stanowisko słuŝbowe). Wzór podpisu. 21

22 . pieczęć jednostki Załącznik nr 2 do instrukcji obiegu dokumentów Umorzenie środków trwałych Grupa... rok Lp. Nazwa przedmio tu Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie % umorzeni a Ilość miesięcy Kwota umorzenia za r. Kwota pozostała do umorzenia RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporządzi ł: DEKRETACJA KWOTA KONTO WN KONTO MA PODPIS:. 22

23 Załącznik Nr 3 do instrukcji obiegu dokumentów Polecenie księgowania: Wydział Finansowy w/m L.p. Dokonano rozliczenia Dekretacja Wartość dotacji: WN MA WN MA podmiot dotowany- umowa Nr dział - rozdział - Kwota dotacji przekazanej.. Kwota dotacji rozliczonej. Kwota dotacji do zwrotu.. 2. podmiot dotowany- umowa Nr dział - rozdział - Kwota dotacji przekazanej. Kwota dotacji rozliczonej Kwota dotacji do zwrotu. 3. podmiot dotowany- umowa Nr dział - rozdział - Kwota dotacji przekazanej. Kwota dotacji rozliczonej Kwota dotacji do zwrotu. Sporządził Data sporządzenia Sprawdził Zaksięgowano Data zaksięgowania 23

24 Załącznik nr 4 do instrukcji obiegu dokumentów POLECENIE PRZELEWU Proszę dokonać przelewu z konta: Starostwa Powiatowego w Lublinie/Organ//ZFŚŚ Dział:... Rozdział:. złotych, słownie:. Na rachunek:. Nr konta :.. Tytułem:.. Sporządził: Data:. 24

25 Załącznik nr 5 do instrukcji obiegu dokumentów WYDZIAŁ FINANSOWY W/M PK Polecenie Księgowania Numer KONTO Data wystawienia.. SUMY L.p. Dowód Treść Winien Ma Pojedyńcze-Cząstkowe Zaksięgować pod datą Ogólnekontrolne Razem 0,00 0,00 SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ ZAKSIĘGOWANO DATA DZIENNIK PODPIS 25

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r.

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 września 2006 r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznaniu pomocy Nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Rozdział I.

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Rozdział I. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie Rozdział I Ustalenia ogólne 1 Instrukcje opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji naleŝności z tytułu umów najmu i dzierŝawy w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej i schemacie obiegu dokumentów oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie: zmian zarządzenia nr 93/99 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część ogólna 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów księgowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy biorących udział w obiegu, kontroli i archiwowaniu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn Na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 31-12-2007 roku. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.

Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 31-12-2007 roku. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 31-12-2007 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Radomiu ul. Limanowskiego 34/40

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Radomiu ul. Limanowskiego 34/40 Radom dnia 05.10.2010r. BK.0914-29/10 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Radomiu ul. Limanowskiego 34/40 Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 29 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr... Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia... INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU Golub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA - Osiek 2009 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Pierzchnica

Instrukcja w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Pierzchnica Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 31 grudnia 2014r. Instrukcja w sprawie ewidencji ydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Pierzchnica 1. Do ewidencji księgowej ydatków budżetowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. . Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach SPOSÓB ZAŁATWIENIA: Na pisemny wniosek zainteresowanego złoŝony w kancelarii Urzędu Miejskiego, Rynek 1, pok. Nr 1 (parter),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Załącznik Nr l Do Zarządzenia Nr 47/2010 Wójta Gminy Trzebiechów zdnia30.12.2010r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH I. CZEŚĆ OGÓLNA s s i 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego Załącznik nr 1 Polecenie wyjazdu służbowego pieczątka instytucji Stwierdzenie pobytu służbowego *) (Podać daty przybycia i wyjazdu oraz liczbę noclegów bezpłatnych lub tańszych niż ryczałt.) Adnotacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2014/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 25 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2014/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 25 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 53/2014/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uaktualnienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów ch) będącej załącznikiem nr 4 do Decyzji nr 1341/2004

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. NKO-401-4/09 Pan Albert Macha Starosta

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek:

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek: Załącznik Nr 2 do Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w ZBK w Czeladzi (nazwa jednostki - pieczęć) Terminarz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo