INSTRUKCJA. w Starostwie Powiatowym w Lublinie uwzględniająca obieg dokumentów związanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA. w Starostwie Powiatowym w Lublinie uwzględniająca obieg dokumentów związanych"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 223/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. INSTRUKCJA obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie uwzględniająca obieg dokumentów związanych z realizacją programów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.) 1 Zakres instrukcji 1. Instrukcja reguluje zasady obiegu dowodów finansowo - księgowych oraz określa niezbędne czynności kontrolne, do których zobowiązane są poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie. W szczególności instrukcja ustala: I. Rodzaje dowodów księgowych. II. Zasady kontroli dowodów księgowych. III. Komórki i stanowiska pracy uprawnione do kontroli bieŝącej merytoryczno finansowej. IV. Obieg dowodów księgowych w tym: 1) Obieg dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych 2) Obieg dokumentów związanych z ewidencją naleŝności 3) Obieg dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji 4) Obieg dokumentów związanych z wydatkowaniem środków 5) Obieg pozostałych dowodów księgowych 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o wydziale: 1) FN naleŝy przez to rozumieć Wydział Finansowy 2) IiGM naleŝy przez to rozumieć Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem 3) Or - naleŝy przez to rozumieć Wydział organizacyjny 4) AB naleŝy przez to rozumieć Wydział Architektoniczno-Budowlany 5) GGN naleŝy przez to rozumieć Wydział Geodezji 6) KTD naleŝy przez to rozumieć Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 7) EZK naleŝy przez to rozumieć Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury 1

2 8) OŚR naleŝy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska, Rolnicwa i Leśnictwa 9) WZK naleŝy przez to rozumieć Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 10) ZRP - naleŝy przez to rozumieć Zespół Radców Prawnych 11) BRP naleŝy przez to rozumieć Biuro rady i Zarządu Powiatu Rozdział 1 Dowody księgowe i ich kontrola 2 Dowód księgowy Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Prawidłowy dokument księgowy powinien zawierać: - określenie rodzaju dowodu, - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, - opis operacji oraz jej wartość, jeŝeli to moŝliwe, określoną takŝe w jednostkach naturalnych, - datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą takŝe datę sporządzenia dowodu, - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, - potwierdzenie przez uprawnione komórki organizacyjne dowodu pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym poprzez złoŝenie podpisu przez osoby upowaŝnione, - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja na poszczególne konta analityczne przy czym klasyfikację budŝetową moŝna pominąć jeŝeli zawarta jest w treści lub opisie dokumentu, symbol jednostki organizacyjnej Powiatu Lubelskiego równieŝ moŝna pominąć gdyŝ wykaz jednostek zawiera załącznik Nr 12 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 133/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Lublinie), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania, - numer identyfikacyjny dowodu umieszczony w górnym prawym rogu w kolorze czerwonym, zezwalający na powiązanie dowodu z dokonanymi na jego podstawie zapisami księgowymi. 2

3 Dowody księgowe powinny być kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Błędy w dowodach zewnętrznych obcych i własnych moŝna korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyraŝeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złoŝenie podpisu osoby jej dokonującej. 3 Podział dowodów księgowych Dowody księgowe dzielimy na: I. Dowody zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów; II. Dowody zewnętrzne własne przekazywane kontrahentom; III. Dowody wewnętrzne. 4 Dowody zewnętrzne obce Do dowodów zewnętrznych obcych zalicza się: 1. faktury i rachunki na dostawę materiałów i towarów oraz za świadczone roboty i usługi; 2. dowody zakupu usługi parkingowej; 3. przelewy i wyciągi bankowe; 4. orzeczenia sądowe i arbitraŝowe opatrzone klauzulą wykonalności; 5. postanowienia egzekucyjne; 6. rachunki do umów zleceń i umów o dzieło za wykonanie czynności określonych w umowach; 7. noty księgowe obce; 8. protokóły zdawczo - odbiorcze; 9. akty notarialne; 10. inne dowody przewidziane przepisami szczególnymi; 11.PT protokół przekazania środka trwałego 12. decyzje i inne. 5 Dowody zewnętrzne własne Do dowodów zewnętrznych własnych zalicza się: 1. faktury i rachunki dokumentujące sprzedaŝ; 3

4 2. decyzje w sprawie umorzenia naleŝności; 3. decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności; 4. umowy o zwolnienie z długu; 5. decyzje wypłaty odszkodowania; 6. czeki gotówkowe; 7.PT- protokół przekazania srodka trwałego; 8. protokóły zdawczo-odbiorcze; 9. Noty księgowe (obciąŝeniowe); 10. Noty odsetkowe. 6 Dowody wewnętrzne: Do dowodów wewnętrznych zalicza się: 1. polecenia księgowania; 2. protokóły zdawczo-odbiorcze; 3. tabele amortyzacyjne 4. raporty kasowe; 5. OT przyjęcie środka trwałego; 6. LT likwidacja środka trwałego; 7. PT - przekazanie środka trwałego; 8. zbiorcze zestawienie przelewów wynagrodzeń; 9. polecenia przelewu; 10. wnioski o zaliczkę; 11. rozliczenie zaliczki; 12. polecenie wyjazdu słuŝbowego; 13. listy wypłat wynagrodzeń dla członków komisji poborowych i lekarskich; 14. zbiorcze zestawienia dokonanych wpłat; 15. naliczenie opłaty z tytułu trwałego zarządu; 16. postanowienie o nałoŝeniu grzywny; 17. informacje z wydziałów merytorycznych o wysokości odpisu; 18. przypisy księgowe naleŝności; 19. listy wypłat diet radnych; 20. KP kasa przyjmie; 21. KW kasa wypłaci; 22. listy płac; 23. zmiana stanu mienia-wykaz; 4

5 24. listy wypłat ekwiwalentów za zalesianie gruntów i inne. 7 Zasady kontroli dowodów księgowych. 1. KaŜdy dowód stanowiący podstawę wypłaty powinien być sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzony do realizacji. 2. Ustala się, Ŝe sprawdzenie dowodów pod względem merytorycznym naleŝy do zakresu czynności komórki organizacyjnej odpowiedzialnej merytorycznie za dany odcinek działalności. Podpis składa naczelnik komórki organizacyjnej lub jego zastępca działając na podstawie upowaznienia Starosty. Pracownik upowaŝniony do kontroli meretotyczne składa w wydziale FN wzór podpisu na druku stanowiącym załącznik nr 1 do instrukcji. Dotacje udzielane na podstawie ustawy o pomocy społecznej sprawdza merytorycznie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie lub jego zastępca.. 3. Sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym polega na zbadaniu: a) zgodności cen, norm, stawek z obowiązującymi cennikami, bądź z przyjętym powszechnie ich poziomem, b) ilość i jakość dostarczonych materiałów lub wykonanych robót i usług z ich wyszczególnieniem na rachunku, c) celowość, zgodność operacji gospodarczej z obowiązującymi przepisami oraz zasadą gospodarności, d) zgodność ilości i jakości dostarczonych materiałów i usług z zamówieniem lub umową, e) zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków budŝetowych. 4. Sprawdzenia dowodu po względem merytorycznym dokonują pracownicy upowaŝnieni przez Starostę. 5. Sprawdzenie dowodów pod względem formalnym i rachunkowym następuje po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i naleŝy do zakresu czynności pracowników Wydziału Finansowego. 6. Sprawdzenie dowodu pod względem formalnym i rachunkowym polega na zbadaniu, Ŝe: a) ustalono prawidłowość techniczną jego sporządzenia (nazwy, adresy stron, daty wystawienia dowodu, przedmiot operacji gospodarczej, jej wartościowo ilościowe określenie, podpisy osób odpowiedzialnych za jej dokonanie i udokumentowanie), b) sprawdzono, iŝ nie zawiera błędów arytmetycznych, c) do dowodu zostały załączone zamówienia, umowy, zlecenia. 7. Skarbnik lub Zastępca Głównego Księgowego ( w ramach udzielonego upowaŝnienia) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 5

6 oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji. Dowodem dokonania powyŝszej kontroli jest podpis złoŝony na dokumentach dotyczących operacji. ZłoŜenie podpisu oznacza, Ŝe: a) nie zgłasza zastrzeŝeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, b) nie zgłasza zastrzeŝeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, c) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie. 8. Starosta lub Wicestarosta zatwierdzają dokumenty do realizacji. Rozdział 2 Obieg dowodów księgowych 8 Obieg dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych operacji związanych z gospodarką środkami trwałymi są następujące dowody: - PT Protokół przekazania przejęcia środka trwałego; - LT Likwidacja środka trwałego; - OT Przejęcie środka trwałego; - zmiana stanu mienia-wykaz; - faktury lub rachunki za zakupione środki trwałe; - akty notarialne; - protokoły zdawczo odbiorcze; - tabele amortyzacyjne; - decyzje, i inne. 2. Faktury lub rachunki za zakupione środki trwałe o wartości powyŝej 3500 zł opisywane są przez pracowników wydziału merytorycznego, pracownik, który prowadzi ewidencję analityczną środków trwałych dokonuje zapisu na fakturze potwierdzającej przyjęcie na stan zgodnie z poniŝszym zapisem oraz sporządza dokument OT w dwóch egzemplarzach jeden dla ewidencji analitycznej drugi dla syntetycznej. 6

7 Wpisano do księgi środków trwałych Tom...Grupa.Rodzaj Str. poz... Kwota. 3. Dokumenty dotyczące przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości (oryginały) przechowywane są w Wydziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych. Pracownik tego wydziału, któremu powierzono prowadzenie ewidencji nieruchomości przekazuje na stanowisko do spraw ewidencji środków trwałych zmianę stanu mienia wraz z kopią aktu notarialnego, decyzji i innych dokumentów, które powodują zmianę stanu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lubelskiego w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia gospodarczego. Na podstawie tej informacji dokonuje się zapisu w ewidencji analitycznej, a następnie syntetycznej potwierdzeniem tego faktu jest złoŝenie zapisu na powyŝszym dokumencie według wzoru pkt Środki trwałe, które w prosty sposób moŝna przemieścić poza teren Starostwa podlegają ewidencji ilościowej na kartach wyposaŝenia osobistego pracowników. Na potwierdzenie tego faktu pracownik Wydziału Organizacyjnego prowadzący karty wyposaŝenia dokonuje na dowodzie zakupu zapisu o następującej treści: Wpisano w kartę wyposaŝenia Nr... Przyjęcie środka trwałego pracownik potwierdza podpisem na karcie. Po ustaniu zatrudnienia pracownik rozlicza się ze stanu wyposaŝenia, jaki posiada na karcie. 5. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia środka trwałego lub jego przemieszczenia na rzecz innego pracownika fakt ten pracownik powinien niezwłocznie zgłosić pracownikowi prowadzącemu karty lub przewodniczącemu komisji likwidacyjnej w przypadku środków trwałych. Komisja likwidacyjna podejmuje decyzję o wykreśleniu środka trwałego z ewidencji po uprzednim rozpatrzeniu moŝliwości naprawy jednocześnie wskazuje sposób likwidacji (sprzedaŝ, złomowanie, itp.) protokół wymaga akceptacji Starosty. Na podstawie protokółu komisji likwidacyjnej pracownik wydziału FN ds. środków trwałych sporządza dowody LT w stosunku do środków trwałych o wartości przekraczającej zł- w dwóch egzemplarzach- jeden dla ewidencji syntetycznej drugi dla ewidencji analitycznej. Pozostałe środki trwałe wykreśla się z ewidencji na podstawie protokółu komisji pracownik ds. ewdencji analitycznej zbiorczo dla kaŝdego rodzaju środków trwałych dokonuje na protokóle zapisu wg wzoru na potwiedzenie likwidacji: 7

8 Rozchodowano z księgi środków trwałych Tom. Grupa.Rodzaj Str poz Kwota Protokoły zdawczo-odbiorcze środków trwałych pozyskanych w drodze umowy uŝyczenia, dzierŝawy, leasingu i innych umów naleŝy w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu lub umowy wraz z umową przekazać do wydziału FN na stanowisko ds. środków trwałych. 6. Inwestycje dotyczące nieruchomości znajdujących się w ewidencji bilansowej Starostwa. Pracownik wydziału FN ds. ewidencji środków trwałych po uzgodnieniu z wydziałem IGM momentu zakończenia inwestycji przedkłada do wydziału IGM informację o wysokości kosztów poniesionych na realizacje inwestycji. Na podstawie tej informacji pracownik IiGM sporządza zmianę stanu mienia-wykaz.- oraz niezwłocznie przekazuje do wydziału FN. 7. Inwestycje dotyczące nieruchomości Powiatu Lubelskiego znajdujące się w ewidencji bilansowej jednostek organizacyjnych. Pracownik wydziału IGM ds. inwestycji, zamówień publicznych i programów pomocowych niezzwłocznie po zakończeniu inwestycji sporządza protokół zdawczo-odbiorczy przekazujący wartość poniesionych kosztów inwestycji jednostce organizacyjnej. Protokół ten naleŝy sporządzić w trzech egzemplarzach. Dokument ten powinien być zatwierdzony przez Starostę i Wicestarostę oraz Skarbnika Powiatu. Dokument naleŝy wystawić w trzech egzemplarzach: jeden naleŝy przekazać pracownikowi wydziału IGM ds. gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Lubelskiego, drugi do wydziału FN na stanowisko ds. księgowości Starostwa Powiatowego celem zaewidencjonowania przekazania inwestycji, trzeci naleŝy przekazać jednostce organizacyjnej. Na podstawie tego dokumentu pracownik wydziału IGM ds. zasobu nieruchomościami Powiatu Lubelskiego i trwałego zarządu dokonuje zmiany wartości mienia a pracownik wydziału FN ds. księgowości Starostwa Powiatowego ewidencjonuje syntetycznie. 8) Tabele amortyzacyjne sporządza na dzień kończący rok obrotowy pracownik wydziału FN ds. środków trwałych wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do instrukcji w dwóch egzemplarzach: jeden przekazać naleŝy na stanowisko ds. księgowości Starostwa, a drugi pozostaje w ewidencji analitycznej. 9 Obieg dokumentów związanych z ewidencją naleŝności 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych operacji związanych z ewidencją naleŝności są następujące dowody: 8

9 - faktury - rachunki - wyciągi bankowe - raporty kasowe - przypisy naleŝności; - polecenia księgowania- PK - noty księgowe (obciąŝeniowe). 2. NaleŜności ustalone w drodze postępowania sądowego. Postępowanie prowadzi ZRP po uzyskaniu prawomocnego wyroku czy teŝ postanowienia sądu, w którym orzeczono naleŝności na rzecz Powiatu Lubelskiego lub Skarbu Państwa pracownik ZRP ma obowiązek niezwłocznie przekazać kopię powyŝszego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem do Wydziału FN gdzie dokument ten stanowi podstawę do naliczenia naleŝności i wystawienia PK. W przypadku ustanowienia hipoteki na nieruchomości lub ustanowienia innej formy zabezpieczenia naleŝności kopię dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie potwierdzona za zgodność z oryginałem naleŝy w ciągu 7 dni od otrzymania przekazać do wydziału finansowego 3. NaleŜności z tytułu opłat za czynności wykonywane przez wydział KTD, karty wędkarskie, dzienniki budowy. Dochody te podlegają ewidencji bezpośrednio na konto 750 dochody budŝetowe na podstawie wpłat dokonanych do kasy starostwa lub na rachunek bankowy. Wydział merytoryczny wydział KTD, wydział AB lub wydział OŚR nie moŝe wydać druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart wędkarskich lub dziennika budowy bez uprzedniego sprawdzenia dokonania wpłaty na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny - oryginał dowodu wpłaty naleŝy dołączyć do akt sprawy. JeŜeli petent wystąpi z prośbą o wydanie dokumentu potwiedzającego uiszczenie opłaty za wymienioną wyŝej czynność pracownik kasy na podstawie kopii dowodu uiszczenia opłaty wystawia rachunek - oryginał otrzymuje petent, natomiast kopię pozostawia w kasie). 4. NaleŜności z tytułu sprzedaŝy usług najmu i dzierŝawy lokali, uŝytkowania wieczystego, trwałego zarządu oraz dozór nieruchomości Wynajmem nieruchomości Powiatu Lubelskiego zajmują się: wydział OR i IiGM. Pracownicy wyznaczeni przez Naczelników w/w wydziałów mają obowiązek sporządzenia umów najmu. Umowę naleŝy sporządzać w trzech egzemplarzach w tym dwa pozostają w Starostwie: jeden egzemplarz w aktach sprawy, drugi naleŝy przekazać do Wydziału Finansowego. NaleŜności 9

10 z tytułu najmu, dzierŝawy - pracownik wydziału merytorycznego ma obowiązek zafakturować i przekazać do wydziału FN kopię faktury w ciągu 3 dni od daty wystawienia. Czynności związane z oddaniem w wieczyste uŝytkowanie nieruchomości Powiatu Lubelskiego oraz nieruchomości Skarbu Państwa, umowami dzierŝawy, sprzedaŝą nieruchomości wykonuje wydział IGM. Pracownik wydziału IGM ma obowiazek przekazać do wydziału FN przypisy w/w naleŝności w terminie co najmniej na 10 dniu przed terminem płatności. Przypis naleŝności powienien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, kwotę zobowiązania oraz tytuł jego powstania, jak równieŝ termin płatności i informację czy jest to naleŝność Powiatu Lubelskiego czy teŝ Skarbu Państwa. 5. Zasady wystawiania faktur VAT a) Faktury wystawiają pracownicy upowaŝnieni przez Starostę do wystawiania faktur VAT. Pracownik który wystawia faktury ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zafakturowania operacji. Przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz z późn. zm.) regulują zasady wystawiania faktur. b) Faktury wystawia się w trzech egzemplarzach: oryginał dla kontrahenta, jedną kopię naleŝy przekazać niezwłocznie do wydziału finansowego, drugą naleŝy pozostawić w aktach wydziału. Termin płatności faktury powinien być określony na fakturze w sposób nie budzący wątpliwości. c) Stosuje się nastepujące oznaczenia faktur: IGM/../rok - faktury wystawiane przez wydział IiGM za wynajem, sprzedaŝ, dzierŝawę mienia i t.p.../ P / rok faktury wystawiane przez wydział OR za dozór mienia, odsetki od poŝyczek i t.p.../ WS / rok faktury wystawiane przez wydział OR za dostawę wody i odprowadzenie ścieków./ EC / rok faktury wystawiane przez wydział OR za energię cieplną./ E / rok faktury wystawiane przez wydział OR za dostawę energii elektrycznej./ NK / rok faktury wystawiane przez wydział OR za wywóz nieczystości./ W/ rok - faktury wystawiane przez wydział OR za najem pomieszczeń../ T/ rok faktury wystawiane przez wydział OR za rozmowy telefoniczne 2 /./rok faktury wystawiane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej za kseorokopie (..-numer kolejny faktury) 10

11 d) Faktury wystawiane w imieniu Powiatu Lubelskiego naleŝy odrębnie numerować niŝ w imieniu Starostwa Powiatowego w Lublinie. e) Na koniec miesiąca naleŝy sporządzić rejestr wystawionych faktur i przekazać do wydziału finansowego do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawiono faktury. Rejestr faktur powinien zawierać wszystkie wystawione w danym miesiącu faktury. MoŜna nie sporządzać rejestru wystawionych faktur jeŝeli iośc ich w poszczególnej grupie nie przekracza 10-ciu w ciągu miesiąca. 6. Umarzanie wierzytelności, rozkładanie na raty, odraczanie terminu płatności Umorzeniem naleŝności urzędu zajmuje się pracownik wydziału finansowego stanowisko ds. Egzekucji kompletuje dokumentację stanowiącą podstawę do umorzenia wierzytelności. Komplet dokumentów przekazuje na posiedzenie zarządu lub do Starosty celem podjęcia decyzji.. Pracownik ds. Egzekucji przygotowuje decyzję, zarządzenie, uchwałę zarządu czy teŝ umowę o zwolnienie z długu stosownie do przepisów. PowyŜsze dokumenty przed przedłoŝeniem do zatwierdzenia powinny być przekazane do ZRP celem sprawdzenia zgodności z prawem powyŝszych działań na potwierdzenie dokonania sprawdzenia radca prawny składa podpis na jednym egzemplarzu. Dokument jest sporządzany w trzech egzemplarzach: jeden dla stanowiska ds. księgowości odpowiedniego dla umarzanej naleŝności, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy trzeci dla dłuŝnika. 7. Inne naleŝności W przypadku powstania innych naleŝności nie wymienionych w niniejszej instrukcji (np. obciąŝenia z tytułu kar umownych i t. p. pracownik który prowadzi daną sprawę ma obowiązek wystawić notę księgową (obciąŝeniową) lub inny dokument potwierdzający dokonanie operacji ( po uzgodnieniu z wydziałme FN) i przekazać kopię do wydziału FN celem zaewidencjonowania. 10 Obieg dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji Dotacje udzielane: Komórki merytorycznie odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji umoŝliwiającej udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie: 1. Dotacje z zakresu kultury i sportu Wydział EZK 2. Dotacje z zakresu pomocy społecznej wydział pomocy społecznej PCPR Lublin 3. Dotacje z zakresu ochrony środowiska- Wydział OŚR 11

12 4. Dotacje z zakresu ochrony zdrowia Wydział EZK 5. Dotacje z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej i dotacje dla policji Wydział WZK 6. Dotacje dla jednostek oświatowych Wydział EZK 7. Dotacje dla instytucji kultury Wydział EZK 8. Dotacje na zadania powierzone w drodze porozumień Wydział OR w porozumieniu z innymi wydziałami z zakresu działalności, których zadania są powierzane 9. Dotacje udzielane i otrzymywane na inne zadania niŝ wymienione w pkt. 1-8 np. budowa i remont dróg wydział FN lub IiGm w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w BełŜycach Obieg dokumentów PowyŜsze wydziały mają następujące obowiązki: 1. Przeprowadzenie procedury udzielania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Przygotowanie umowy do podpisu (umowa wymaga sprawdzenia przez radcę prawnego oraz kontrasygnaty skarbnika); 3. Nadzór i kontrola wykorzystania dotacji; 4. Przekazanie do wydziału FN polecenia przelewu dotacji na conajmniej 5 dni przed upływem terminu przekazania dotacji wraz z egzemplarzem umowy; 5. Zbieranie dokumentów rozliczeniowych od jednostek dotowanych potwierdzenie dokonania rozliczenia naleŝy przedłoŝyć w wydziale FN; Pracownik dokonujący rozliczenia dotacji sporządza informację o dokonanym rozliczeniu na druku polecenia księgowania określonego załącznikiem Nr 3 do niniejszej instrukcji i przekazuje do wydziału finansowego w terminie 7 dni od dnia dokonania rozliczenia. 3. W przypadku niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem pracownik wydziału merytorycznego ma obowiązek poinformować wydział FN o wysokości dotacji orzeczonej do zwrotu. Dotacje otrzymane Komórki odpowiedzialne za rozliczanie dotacji: 1. Dotacje na przeprowadzenie poboru do wojska wydział WZK 2. Dotacje na zadania związane z gospodarką nieruchomościami IGM 3. Dotacje na zadania inwestycyjne IGM 4. Dotacje na zadania geodezyjne GGN 5. Dotacje dla jednostek oświatowych otrzymywane za pośrednictwem powiatu EZK 6. Dotacje i pomoc finansowa na remonty i modernizację dróg powiatowych WF (z wyjątkiem dotacji na zadania inwestycyjne nadzorowane przez wydział IGM) 12

13 Wydziały, do których naleŝy rozliczanie poszczególnych dotacji maja następujące obowiązki: 1. Wnioskowanie do odpowiedniej instytucji o przyznanie środków na realizację powyŝszych zadań jeden egzemplarz naleŝy przedłoŝyć do wydziału FN; 2. Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o otrzymaniu dotacji naleŝy przekazać informację zarządowi za pośrednictwem wydziału FN o konieczności dokonania zamian w budŝecie powiatu; w przypadku, gdy wystąpi konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań na współfinansowanie powinny być zabezpieczone przed złoŝeniem wniosku o przyznanie dotacji, o czym równieŝ naleŝy poinformować zarząd za pośrednictwem wydziału FN; 3. Zapewnić wykorzystanie dotacji zgodnie z celem określonym w umowie, czy teŝ innym dokumencie; 4. Dokonać rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z zawartą umową. 11 Obieg dokumentów związanych z płatnościami 1. Faktury i rachunki na dostawę materiałów i towarów oraz za świadczone roboty i usługi oraz rachunki do umów zleceń i umów o dzieło Tabela 1. Etap obiegu dokumentu Wydział lub stanowisko Czynności I Kancelaria - ewidencja w dzienniku podawczym II III IV Starosta, Członek Zarządu lub Sekretarz Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego Wydział merytoryczny - dekretacja otrzymanych dokumentów - przekazuje dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych celem sprawdzenia ich pod względem merytorycznym - opis dowodu księgowego Opis powinien zawierać: a) cel operacji gospodarczej na którą jest wystawiony dowód, jeŝeli nie wynika to z jego tręści, np. materiały zostaną wykorzystane do... ; b) numer i datę umowy, zlecenia, zamówienia. Dowody księgowe za zakupione ksiąŝki podlegają ewidencji w Wydziale Organizacyjnym poprzez wprowadzenie na karty wyposaŝenia osobistego pracowników. Fakt ten powinien być odnotowany na dowodach dotyczących zakupu. - sprawdzenie dokumentu pod względem merytorycznymczas sprawdzenia nie moŝe przekroczyć 2 dni roboczych 13

14 V VI VII Wydział finansowy Starosta lub Wicestarosta Wydział finansowy Do dowodu naleŝy dołączyć umowy, zlecenia, zamówienia i.t.p. Gdy dowód dotyczy umowy której płatności dokonywane są okresowo naleŝy podać nr umowy. W zakresie operacji finansowanych z udziałem środków z zagranicy w przypadku gdy umowy lub przepisy tego wymagają- opisu dokumentów źródłowych dokonuje osoba upowaŝniona do potwierdzania kwalifikowalności wydatków. Dokumenty te powinny być niezzwłocznie przekazane do wydziału FN celem dokonania płatności i zaewidencjonowania lub conajmniej na 2 dni robocze przed terminem płatności. - sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym, - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty, - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty - realizacja zobowiązania, - dekretacja księgowa, - ewidencja analityczna i syntetyczna dowodu Dowody zakupu materiałów i usług opłacone gotówką rozliczane są zaliczką nie podlegają ewidencji w kancelarii ogólnej etapy obiegu dokumentu j.w. od IV do VI stosuje się odpowiednio. 2. Inne dokumenty zewnętrzne obce obciąŝające koszty, takie jak np.: noty księgowe obce, zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych, wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki, decyzje, postanowienia sądu, i t. p. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za powstanie powyŝszych zobowiązań ma obowiązek wystawić polecenie przelewu do niniejszej instrukcji. Obieg powyŝszych dokumentów w/g tabeli Akty notarialne. JeŜeli wystąpi sytuacja w której nie ma moŝliwości pozyskania rachunku lub faktury (gdyŝ sprzedawcą jest osoba fizyczna) wówczas pracownik wydziału IiGM ma obowiązek wystawić polecenie przelewu i przedłoŝyć wraz z kopią aktu notarialnego do wydziału FN celem realizacji płatności. W zakresie operacji finansowanych z udziałem środków z zagranicy w przypadku gdy umowy lub przepisy tego wymagają- opisu dokumentów źródłowych dokonuje osoba upowaŝniona do potwierdzania kwalifikowalności wydatków. 14

15 4. Polecenie wyjazdu słuŝbowego Pracownik sekretariatu wystawia polecenie wyjazdu słuŝbowego i rejestruje Etap obiegu dokumentu I II III IV V Wydział lub stanowisko Czynności Sekratariat Zwierzchnik słuŝbowy Wydział Finansowy Starosta lub Wicestarosta Wydział finansowy -sporządzenie dokumentu, -rejestracja dokumentu, - polecenie wyjazdu słuzbowego podpisują: pracownikom naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz ich zastępcy; naczelnikom wydziałów Starosta, Wicestarosta lub członek Zarządu pracujący na etacie ; Staroście Wicestarosta; Wicestarosta Starosta. PrzedłoŜenie rozliczenia kosztów podróŝy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia podróŝy. - sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym, - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty, - zatwierdzenie dokumentu do zapłaty - realizacja zobowiązania, - dekretacja księgowa, - ewidencja analityczna i syntetyczna dowodu 5. Wnioski o zaliczkę Etap obiegu dokumentu I Wydział lub stanowisko Czynności Wydział Merytoryczny - sporządzenie dokumentu, - kontrola merytoryczna planowanych wydatków II Wydział Finansowy - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty III IV Starosta lub Wicestarosta Wydział finansowy - zatwierdzenie dokumentu do wypłaty - wypłata zaliczki, 15

16 6. Listy wypłat członkom komisji poborowychi lekarskich Etap obiegu dokumentu Wydział lub stanowisko Czynności I Wydział WZK -przygotowanie list stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzeń członków komisji poborowych i lekarskich II Wydział finansowy - sporządzenie list płac, III Naczelnik lub zastępca wydziału organizacyjnego - kontrola merytoryczna dokumentu IV Wydział finansowy - realizacja przelewów i wypłata w kasie - dekretacja księgowa, - ewidencja analityczna i syntetyczna dowodu 7Polecenie przelewu Wzór polecenia przelewu zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej instrukcji Polecenie przelewu sporządza się m. in. dla operacji: a) przekazania środków jednostce organizacyjnej Powiatu; b) przekazania dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego; c) przekazania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; d) zwrotu wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy; e) zwrotu kwot, którymi mylnie uznano rachunki bankowe powiatu; f) przelewu kwot wynikających z orzeczeń sądu, postanowień i decyzji innych organów władzy publicznej; g) wpłaty podatków wynikających z deklaracji podatkowych; h) przelewu dochodów z zakresu administracji rządowej do Urzędu Wojewódzkiego, i) przelewu do nadleśnictw i gmin czynszu z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich, j) przelew dofinansowania do wczasów, kolonii, obozów i innych świadczeń finansowanych z ZFŚS, k) przelew opłaty ewidencyjnej, l) opłata za ubezpieczenie, m) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy. Polecenia przelewu sporządzają pracownicy wydziałów merytorycznych w odniesieniu do pkt. c, b, d,e, f, g, i, j,l,k. Pracownicy wydziału finansowego sporządzają polecenie przelewu dla operacji wymienionych w pkt. a, b, c, e, g, h, k, m,. 16

17 Polecenie przelewu powinno być przekazane na stanowisko do spraw likwidatury w terminie umoŝliwiającym terminową realizację przelewu- co najmniej 3 dni przed upływem terminu płatności. 8. Deklaracje do PFRON Deklaracje składa pracownik ds. kadr kopię wraz z poleceniem przelewu przekazuje do wydziału FN celem realizacji płątności. Na podstawie tej deklaracji pracownik ustala wysokość składki na PERON i wypisuje polecenie przelewu. 9. Podatek od nieruchomości Pracownik Wydziału IGM zatrudniony na stanowisku ds. zasobu nieruchomości Powiatu Lubelskiego i trwałego zarządu sporządza deklaracje podatku od nieruchomości kopię wraz z poleceniami przelewu podatku przekazuje do wydziału FN na stanowisko ds. obsługi bankowej, likwidatury i ewidencji środków trwałych, na co najmniej 5 dni przed upływem terminu płatności podatku od nieruchomości. 10. Ubezpieczenie Ubezpieczeniem mienia Powiatu Lubelskiego zajmuje się wydział OR. Oryginał polisy ubezpieczeniowej przechowywany jest w Wydziale OR. Ksero polisy naleŝy przekazać wraz z poleceniem przelewu składki na rachunek firmy ubezpieczeniowej do wydziału FN na stanowisko ds. obsługi bankowej. 11. Wypłata wynagrodzeń pracowników Umowy o pracę oraz inne dokumenty stanowiące podstawę wypłat wynagrodzeń (w tym równieŝ m.in. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) sporządza pracownik wydziału OR ds. kadr i przekazuje do wydziału FN na stanowisko ds. płac. Listy wypłat oraz przelewy sporządza pracownik wydziału FN. Listy wypłat kompletuje się osobno nadając kolejne numery. Na ich podstawie pracownik ds. płac sporządza naliczenie kosztów wynagrodzeń na druku PK ze wskazaniem numerów list których PK dotyczy oraz miesiąca wypłaty. Do przelewów wynagrodzeń pracownik ds. płac sporządza zbiorcze zestawienie przelewów wynagrodzeń uwzględniające podział na poszczególną klasyfikcję budŝetową wydatków. 17

18 12. Wypłata diet dla radnych Dokumentację stanowiącą podstawę do naliczenia diet dla radnych kompletuje referat wydziału organizacyjnego Biuro Rady i Zarządu Powiatu. Na podstawie list obecności radnych na komisjach i sesjach BRP sporządza listę radnych uprawnionych do wypłaty diet z wyszczególnieniem funkcji pełnionych przez poszczególnych radnych oraz uwzględniającą procent potrącenia diety stosowanie do zapisów uchwały i obowiązujących przepisów. Lista powinna być zatwierdzona przez Kierownika Biura Rady i Zarządu Powiatu.. Tak sporządzoną listę naleŝy przekazać do Wydziału FN na stanowisko ds. obsługi bankowej, do 5-tego dnia następującego po miesiącu, za który dieta jest naleŝna. Pracownik wydziału FN stanowisko ds. obsługi bankowej na tej podstawie sporządza listę wypłat diet dla radnych. 13. Udzielanie poŝyczekz Postępowanie w sprawie udzielania poŝyczki dla zakładów opieki zdrowotnej prowadzi pracownik wydziału EZK dla innych podmiotów pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki. Sporządza umowę udzielenia poŝyczki w trzech egzemplarzach jeden dla poŝyczkobiorcy, jeden dla wydziału FN, jeden egzemplarz umowy pozostaje w aktach sprawy. Egzemplarz umowy przeznaczony dla wydziału FN naleŝy przekazać wraz z poleceniami przelewu poszczególnych transz poŝyczki najpóźniej na 5 dni przed terminem uruchomienia poŝyczki. Na pracowniku wydziału merytorycznego ciąŝy obowiązek nadzoru nad wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z zawartych umów, przy czym. naliczenia odsetek od udzielonych poŝyczek dokonuje pracownik wydziału FN informacje o ich wysokości przekazuje do wydziału OR osobie upowaŝnionej do wystawiania faktur celem zafakturowania. 14. Wypłata odszkodowań Wydział IiGM ustala w drodze decyzji wysokość odszkodowania za wywłaszczenie gruntów, kopię decyzji potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez naczelnika wydziału lub zastępcę przekazuje do wydziału finansowego niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji wraz z poleceniem przelewu środków na odpowiednie konto. Oryginał decyzji przechowywany jest w aktach sprawy. JeŜeli wystapi sytuacja wypłaty odszkodowania z innego tytułu pracownik wydziału który zajmuje się sprawą postępuje w sposób opiasny powyŝej. 15. Zwrot wadium Pracownik, który zajmuje się przeprowadzeniem przetargu przekazuje polecenie przelewu ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który naleŝy przekazać oraz terminem zwrotu. 18

19 Polecenie przelewu naleŝy przekazać na stanowisko ds. obsługi bankowej najpóźniej na 3 dni przed terminem zwrotu. 16. Wypłata ekwiwalentu za zalesianie gruntów. Pracownik wydziału OŚ sporządza zestawienie ekwiwalentów naleŝnych właścicielom za prowadzenie upraw leśnych przekazuje do WF w termnie do 05 dnia miesiąca na tej podstawie pracownik ds. likwidatury sporządza listę wypłat i przygotowuje przelewy do realizacji. 16. Wypłata naleŝności w kasie Starostwa Obieg dowodów obrotu kasowego został uregulowany zarządzeniem nr 85/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 17. ZaangaŜowanie wydatków. a) Pracownik wydziału FN ds. naliczania wynagrodzeń na druku PK dokonuje naliczenia zaangaŝowania wydatków na wynagrodzenia. b) ZangaŜowanie wydatków które poprzedza podpisanie umowy druk PK sporządza pracownik FN ds. realizacji płatności po uprzednim otrzymaniu umowy od pracownika wydziału merytorycznego który zajmował się podpisaniem umowy na zakup towrów lub usług umowę naleŝy przekazać niezzwłocznie po podpisaniu. KaŜda umowa powinna być zweryfikowana przez radcę prawnego co od zgodności z przepisami praawa na potwierdzenie tego faktu radca składa podpis na umowie. KaŜda umowa powodująca powstanie zobowiązań finansowych dla swej waŝności wymaga równieŝ kontrasygnaty skarbnika lub osoby upowaŝnionej przez skarbnika. 12 Obieg pozostałych dowodów księgowych 1.Czeki gotówkowe Blankiety czeków gotówkowych przechowywane są w kasie. Kasjer ewidencjonuje przychód i rozchód czeków w księdze druków ścisłego zarachowania. Kasjer wypisuje czek, który następnie zatwierdzają osoby upowaŝnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych. Kasjer przyjmując pieniądze z banku do kasy wystawia dokument KP, natomiast odcinek czeku potwierdzający podjęcie gotówki z rachunku bankowego podpina się pod wyciąg bankowy. 2. Polecenie księgowania Polecenie księgowania sporządzają pracownicy Wydziału Finansowego w jednym egzemplarzu w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji. Dokument ten wystawia się w w szczególności w następujących przypadkach: 19

20 -celem dokonania korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych, -celem dokonania przeksięgowań kończących rok obrotowy, - celem naliczenia w koszty wynagrodzeń i pochodnych na podstawie list wypłat. - naliczenie naleŝności. 3. Weksle Weksle obce stanowią zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się kontrahentów z zawartych umów. Pracownik który zajmuje się poszczególnymi umowami ma obowiązek zebrać weksle wraz z deklaracją wekslową i zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 4. Zbiorcze zestawienie dokonanych wpłat Dowód ten jest zbiorczym dowodem zastępczym wykonywanym na podstawie wyciągu bankowego. Celem sporządzenia tego dowodu jest zebranie jednolitych tranzakcji występujących na danym wyciągu, zadekretowanie ich uwzględniając symbole kalsyfikacji budŝetowej. Dowód ten sporządza się w jednym egzemplarzu. Winien zawierać numer i date wyciągu bankowego do którego jest sporządzany oraz zestawienie tranzakcji wpłat na rachunek w/g symboli klasyfikacji budŝetowej uwzględniający powiązanie operacji z wyciągu z zestawieniem zbiorczym. 20

21 Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu dokumentów. Imię i nazwisko Lublin, dnia (stanowisko słuŝbowe). Wzór podpisu. 21

22 . pieczęć jednostki Załącznik nr 2 do instrukcji obiegu dokumentów Umorzenie środków trwałych Grupa... rok Lp. Nazwa przedmio tu Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie % umorzeni a Ilość miesięcy Kwota umorzenia za r. Kwota pozostała do umorzenia RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporządzi ł: DEKRETACJA KWOTA KONTO WN KONTO MA PODPIS:. 22

23 Załącznik Nr 3 do instrukcji obiegu dokumentów Polecenie księgowania: Wydział Finansowy w/m L.p. Dokonano rozliczenia Dekretacja Wartość dotacji: WN MA WN MA podmiot dotowany- umowa Nr dział - rozdział - Kwota dotacji przekazanej.. Kwota dotacji rozliczonej. Kwota dotacji do zwrotu.. 2. podmiot dotowany- umowa Nr dział - rozdział - Kwota dotacji przekazanej. Kwota dotacji rozliczonej Kwota dotacji do zwrotu. 3. podmiot dotowany- umowa Nr dział - rozdział - Kwota dotacji przekazanej. Kwota dotacji rozliczonej Kwota dotacji do zwrotu. Sporządził Data sporządzenia Sprawdził Zaksięgowano Data zaksięgowania 23

24 Załącznik nr 4 do instrukcji obiegu dokumentów POLECENIE PRZELEWU Proszę dokonać przelewu z konta: Starostwa Powiatowego w Lublinie/Organ//ZFŚŚ Dział:... Rozdział:. złotych, słownie:. Na rachunek:. Nr konta :.. Tytułem:.. Sporządził: Data:. 24

25 Załącznik nr 5 do instrukcji obiegu dokumentów WYDZIAŁ FINANSOWY W/M PK Polecenie Księgowania Numer KONTO Data wystawienia.. SUMY L.p. Dowód Treść Winien Ma Pojedyńcze-Cząstkowe Zaksięgować pod datą Ogólnekontrolne Razem 0,00 0,00 SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ ZAKSIĘGOWANO DATA DZIENNIK PODPIS 25

INSTRUKCJA. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.

INSTRUKCJA. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 241/10 z dnia 22 lipca 2010 r. INSTRUKCJA obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych związanych z realizacją projektu Poprawa wewnętrznej spójności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika GOPS z dnia 31.12.2013 r. DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są / art. 20 ustawy o rachunkowości / dowody księgowe stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia wstępne

Rozdział 1 Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. INSTRUKCJA obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie uwzględniająca obieg dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 7.08.2015 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Strona 1 z 5 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich

Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. 1.Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym, zabezpieczonym przed włamaniem.

INSTRUKCJA KASOWA. 1.Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym, zabezpieczonym przed włamaniem. Załącznik do Zarządzenia Nr 85/08 Starosty Lubelskiego z dnia 12.VIII. 2008 roku INSTRUKCJA KASOWA I. POMIESZCZENIE KASY 1.Kasa znajduje sie na parterze budynku Starostwa, w pomieszczeniu wydzielonym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.104.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości opłat z tytulu czynszu Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych dotyczących krytej pływalni przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznaniu pomocy Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r.

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych naleŝności z tytułu podatków, opłat oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88 /2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 88 /2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 88 /2016 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu Miasta Orzesze Na podstawie art.31,33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Rozdział I.

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Rozdział I. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie Rozdział I Ustalenia ogólne 1 Instrukcje opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zasady rachunkowości w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Zasady

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.2.3.2011 id.1699125 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji naleŝności z tytułu umów najmu i dzierŝawy w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY i TRYB POSTĘPOWANIA przy wnioskowaniu o zabezpieczenie lub uruchomienie środków pozabudŝetowych Akademii

ZASADY i TRYB POSTĘPOWANIA przy wnioskowaniu o zabezpieczenie lub uruchomienie środków pozabudŝetowych Akademii Warszawa 29 sierpnia 2008 roku ZATWIERDZAM /-/ Michał Kleiber PREZES PAN ZASADY i TRYB POSTĘPOWANIA przy wnioskowaniu o zabezpieczenie lub uruchomienie środków pozabudŝetowych Akademii 1. Decyzję o zabezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 września 2006 r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/00 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 0 grudnia 00 r. Załącznik Nr do zasad (polityki) rachunkowości SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Nazwa Nazwa, na Podstawa sprawdzenie pod

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. Procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu 1 Pojęcie kontroli

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo