Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 6/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 września 2006 r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne 1. Instrukcja ustala obowiązujące zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej CBA Pracownicy i funkcjonariusze CBA z tytułu powierzonych im obowiązków powinni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. 2. Sprawy nieobjęte niniejszą instrukcją zostały uregulowane odrębnymi przepisami m.in.: 1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 3) aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1 i 2; 4) szczegółowych zarządzeń Szefa CBA odnośnie do polityki finansowej CBA. Rozdział II Dowody księgowe Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej lub finansowej w określonym miejscu i czasie. Prawidłowo sporządzony dowód księgowy stanowi podstawę do zaksięgowania go we właściwej ewidencji. 2. Sporządzenie konkretnego dowodu księgowego jest związane z zaistnieniem operacji: kupna, sprzedaŝy, przesunięcia, wydania, przyjęcia, likwidacji, zmiany, darowizny, zuŝycia, zniszczenia środków rzeczowych albo operacji finansowych gotówkowych lub bezgotówkowych, w pieniądzu lub w papierach wartościowych, realnych lub szacunkowych (wycenionych metodami pośrednimi) w postaci: wpłat, wypłat, przedpłat, regulowania naleŝności lub zobowiązania naliczenia płatności, wyceny składników majątkowych i róŝnych rozliczeń wartościowych. 3. Dowodami księgowymi dokonuje się równieŝ korekty sprawozdań i przeszacowań. 1. Dowody księgowe dzieli się na: 1) zewnętrzne; 2) wewnętrzne. 4.

2 2. Podstawą zapisów rachunkowych mogą być sporządzone przez jednostkę organizacyjną, o której jest mowa w 3 ust. 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 49, poz. 527), zwanej dalej jednostką, dowody księgowe: 1) zbiorcze; 2) korygujące; 3) zastępcze; 4) rozliczeniowe. 3. Przy zapisie komputerowym operacji gospodarczych dozwolone jest korzystanie z dowodów księgowych sporządzonych ręcznie, maszynowo lub komputerowo. Po rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy uŝyciu programu komputerowego zapisy w nim mogą być dokonane równieŝ za pośrednictwem urządzeń łączności lub magnetycznych nośników danych, pod warunkiem, Ŝe podczas rejestracji operacji gospodarczej uzyskują one trwale czytelną postać, odpowiadającą treści dowodu księgowego, będzie moŝliwe stwierdzenie źródła pochodzenia kaŝdego zapisu Właściwie sporządzony dowód księgowy powinien być: 1) sporządzony w języku polskim; 2) sprawdzony pod względem: a) merytorycznym (co do zasadności dokonania operacji gospodarczej), b) formalnym (co do zgodności z przepisami prawa), c) rachunkowym (co do prawidłowości obliczeń); 3) opisany w sposób trwały, czytelnie, ręcznie, maszynowo lub komputerowo, zapobiegający ich usunięciu, poprawieniu lub uzupełnieniu; 4) kompletny, a treść i liczby w poszczególnych rubrykach (polach) powinny być nanoszone pismem starannym, bez błędów i w sposób poprawny, niebudzący Ŝadnych wątpliwości; 5) wypełniony zgodnie z przeznaczeniem; 6) sporządzony rzetelnie, rzeczowo, wiarygodnie, bez błędów i zawierając wszystkie dane wymagane przepisami i wynikające z operacji, którą dokumentuje; 7) pozbawiony jakichkolwiek przeróbek i wymazywania. 2. JeŜeli jedną operację dokumentuje więcej niŝ jeden dowód księgowy, kierownik jednostki wskazuje, który z nich będzie podstawą dokonania zapisu Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu (tj. podanie pełnej nazwy dowodu i ewentualnie jego symbolu lub kodu); 2) określenie (tj. podanie nazw i adresów) stron dokonujących operacji gospodarczej; 3) opis operacji oraz jej wartości (jeŝeli to moŝliwe określonej takŝe w jednostkach naturalnych), tj. umieszczenie na dowodzie księgowym opisu operacji gospodarczej lub finansowej oraz wartości tej operacji (jeŝeli operacja jest mierzona w jednostkach naturalnych to musi być podana liczba tych jednostek); 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą takŝe datę sporządzenia dowodu w razie dokonania zapłaty zaliczkowej równieŝ datę otrzymania zaliczki;

3 5) podpis wystawcy dowodu; 6) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej (dane te na dowodzie księgowym są nanoszone w akcie dekretacji na podstawie zakładowego planu kont); 7) numer identyfikacyjny dowodu (kolejny numer dowodu księgowego w danej grupie rodzajowej, przedmiotowej i organizacyjnej; numer powinien identyfikować konkretny dowód). 2. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzania operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia powinien być zapisany na dowodzie, chyba Ŝe przeliczenie to zapewnia system przetwarzania danych, co jest potwierdzone odpowiednim wydrukiem. 3. JeŜeli dowód księgowy nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika majątkowego, przeniesienia własności albo uŝytkowania wieczystego gruntu ani nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób na tym dowodzie mogą być zastąpione znakami umoŝliwiającymi ustalenie tych osób. Podpisy na emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone mechanicznie Zaciągnięcie przez CBA zobowiązań finansowych lub dokonanie wydatków: 1) do wysokości 500 zł, realizowanych w ramach udzielonej zaliczki, nie wymaga formy pisemnej, ale kaŝdorazowego wystąpienia o zaangaŝowanie środków; 2) w wysokości powyŝej 500 zł do 2000 zł wymaga formy pisemnej zlecenia albo zamówienia; 3) powyŝej 2000 zł wymaga wcześniejszego zawarcia umowy na piśmie. 2. Zaciągnięcie przez CBA zobowiązań finansowych lub dokonanie wydatków przekraczających równowartość 6000 euro wymaga uwzględnienia zasad i trybu wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Błędy w dokumentach księgowych, przekazanych zewnętrznym odbiorcom, koryguje się przez wystawienie i przekazanie kontrahentowi: 1) noty księgowej korygującej błędne zapisy dotyczące treści dokumentu; 2) faktury albo rachunku korygującego, jeŝeli błąd dotyczy danych ilościowo- -wartościowych. 2. Błędy w dowodach gotówkowych i czekach koryguje się przez uniewaŝnienie dowodu zawierającego błąd i wystawienie nowego, właściwego dowodu. 3. Błędy w pozostałych dokumentach koryguje się przez przekreślenie, z całkowitym zachowaniem ich czytelności, dokonanie wpisu prawidłowego i daty dokonania korekty oraz podpisanie przez osobę, która dokonała poprawki KaŜdy dokument księgowy podlega sprawdzeniu pod względem legalności, rzetelności i prawidłowości zadań odzwierciedlonych w tym dokumencie. 2. W celu sprawdzenia, czy dokument odpowiada stawianym wymogom, musi on być skontrolowanym pod względem merytorycznym i pod względem formalno-rachunkowym.

4 3. Kontrola pod względem merytorycznym polega na zbadaniu, czy wyraŝona w dowodzie księgowym operacja gospodarcza rzeczywiście została dokonana, czy była celowa z punktu widzenia gospodarczego i zgodna z obowiązującymi przepisami oraz czy dane jakościowe, ilościowe i wartościowe zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości. 4. Kontrola pod względem formalno-rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dokument zawiera określenie wystawcy, wskazanie podmiotów uczestniczących w operacji, datę wystawienia dokumentu i datę dokonania operacji, właściwe określenie przedmiotu operacji, jej wartości i ilości oraz własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za jej dokonanie. 5. Kontrola musi być odpowiednio uwidoczniona za pomocą daty i podpisu osoby sprawdzającej. Rozdział III Obieg i kontrola dokumentów zewnętrznych 10. Obieg i kontrola zewnętrznych dokumentów księgowych (faktur, rachunków i innych) odbywa się w CBA według następującego schematu: 1. Dokument wpływa do kancelarii ogólnej, która dokonuje jego rejestracji w księdze korespondencji i zaznacza w sposób trwały datę wpływu, a następnie bezzwłocznie doręcza go do właściwej jednostki celem sprawdzenia pod względem merytorycznym. 2. Dokument moŝe równieŝ wpłynąć bezpośrednio do jednostki, która go opatruje pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty i liczby dziennika korespondencji, w którym jest rejestrowany. Dokument podpisuje osoba upowaŝniona do odbioru przedmiotu umowy i dokumentu rozliczeniowego. 3. Kierownik jednostki albo osoba przez niego upowaŝniona sprawdza prawidłowość wykonania przedmiotu umowy pod względem merytorycznym i zatwierdza dokument składając podpis (pieczątka imienna) pod pieczęcią o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji. Ponadto pracownik jednostki, odpowiedzialny za realizację przedmiotu umowy, jest zobowiązany do opisania dokumentu. Opis ma stwierdzić, czy przedmiot ten został wykonany zgodnie z treścią umowy. W tym celu pracownik podpisuje się (pieczątka imienna) pod klauzulą o treści: Faktura/Rachunek obejmuje naleŝność dla... za... dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową/zleceniem nr. z dnia... podpis Jeśli zakupu przedmiotu umowy dokonano z zaliczki, pracownik jednostki opisuje cel dokonanego wydatku (nie wpisuje się numeru umowy). Kierownik jednostki opisuje na dokumencie, jaki tryb udzielenia zamówienia publicznego zastosowano przy realizacji zakupu: Zamówienia publicznego udzielono w trybie art.... ustawy o zamówieniach publicznych Podpis....

5 Jeśli przy wydatkowaniu środków zamawiający jest zwolniony ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, fakt ten opisuje się na dokumencie. Do dokumentu dołącza się załączniki, tj. opis zamówienia, protokół odbioru przedmiotu umowy, kosztorysy itp. 5. Do dokumentów rozliczeniowych nie załącza się umów. Umowy są ewidencjonowane przez Departament Finansów CBA w rejestrze papierowym i rejestrze komputerowym. 6. Jeśli dokument dotyczy środków trwałych lub zakupów bieŝących, odpowiedzialny pracownik Departamentu Logistyki CBA podpisuje się pod pieczęciami o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji. 7. Dokumenty opisane i sprawdzone, z kompletem załączników, naleŝy przekazać do Departamentu Finansów CBA w terminie dwóch dni, licząc od daty wpływu do jednostki, jednak nie później niŝ trzy dni robocze przed upływem terminu płatności. W razie kwestionowania dokumentu lub wstrzymania realizacji płatności jednostka powiadamia na piśmie Departament Finansów CBA, podając przyczynę takiej decyzji. W razie zagroŝenia terminu realizacji faktury naleŝy dołączyć pisemne oświadczenie kontrahenta, Ŝe opóźnienie nie spowoduje zapłaty odsetek za zwłokę. 8. Dowodem przekazania dokumentu do Departamentu Finansów CBA jest pieczęć z oznaczeniem daty wpływu. UpowaŜniony pracownik Departamentu Finansów CBA sprawdza dokument pod względem formalno-rachunkowym i umieszcza swój podpis z pieczątką imienną pod pieczęcią o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji. 9. Dyrektor Departamentu Finansów CBA albo osoba przez niego upowaŝniona oraz Szef CBA albo osoba przez niego upowaŝniona na dowód akceptacji umieszczają podpisy (pieczątki imienne) pod klauzulą o treści: Zatwierdzono do wypłaty ze środków CBA Dział 754 rozdział zł......zł......zł... Razem zł... Do wypłaty/zwrotu zł... Słownie: zł..... Dyrektor Departamentu Finansów... Szef CBA 10. Sprawdzenie prawidłowości dokumentu (kompletność podpisów jest dowodem dokonania kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej), nadanie kwalifikacji i kolejnego numeru odbywa się w Departamencie Finansów CBA. 11. Dekretacja dokumentu polega na: 1) nadaniu kolejnego numeru identyfikacyjnego przez zaksięgowanie w księdze głównej; 2) wskazaniu urządzeń księgowych, na których dowód ma być zaksięgowany (rejestry, konta), określeniu daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany oraz złoŝeniu przez osobę upowaŝnioną podpisu pod pieczęcią o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszej instrukcji. 12. UpowaŜniony pracownik rozlicza się z kontrahentem zgodnie z warunkami sformułowanymi w dokumencie, tj. poleceniem przelewu albo gotówką z kasy. Termin

6 zapłaty wynika z treści umowy. W razie nieokreślenia terminu zapłaty w treści umowy, wynosi on 14 dni od daty złoŝenia tego dokumentu. 13. Przelewu dokonuje się drogą elektroniczną w systemie bankowym. Polecenie przelewu przed złoŝeniem w banku w celu realizacji naleŝności musi być podpisane elektronicznie przez osoby zatwierdzające (Szefa CBA albo osoby przez niego upowaŝnione i Dyrektora Departamentu Finansów CBA albo osoby upowaŝnione), zgodnie ze złoŝonymi w banku wzorami podpisów. 14. Faktury zapłacone przelewem opatruje się pieczęcią o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszej instrukcji. Do faktury dołącza się potwierdzenie przelewu. 15. W przypadku, gdy faktura jest rozliczana w kasie, stosuje się pieczęć o treści określonej w załączniku nr 6 do niniejszej instrukcji. Pod pieczęcią podpisuje się osoba upowaŝniona do odbioru naleŝnej kwoty. Rozdział IV Obieg i kontrola dokumentów wewnętrznych 11. Obieg i kontrola wewnętrznych dokumentów księgowych odbywa się w CBA według następującego schematu: 1. Wyciągi bankowe są odbierane z banku przez upowaŝnionego pracownika Departamentu Finansów CBA. Następnie w tym departamencie dokonywane są ich kontrola rachunkowa, dekretacja i ewidencja analityczna. 2. Raporty kasowe są sporządzane z częstotliwością bieŝącą przez kasjera w dwóch formach - papierowej i elektronicznej. Następnie pracownicy Departamentu Finansów CBA dokonują kontroli rachunkowej raportów, dekretacji księgowej oraz ewidencji analitycznej i syntetycznej. 3. Polecenia księgowania są opracowywane i sporządzane w Departamencie Finansów CBA. Opatrzone są one pieczątką imienną i podpisem pracownika tego departamentu. Ich dekretacja i ewidencja księgowa są dokonywane według klasyfikacji budŝetowej. 4. Listy płac pracowników są sporządzane przez Wydział Rozrachunkowo-Rozliczeniowy Departamentu Finansowego CBA, gdzie następuje takŝe ich kontrola pod względem merytorycznym i pod względem formalno-rachunkowym, której przeprowadzenie potwierdzają pieczątka imienna i podpis pracownika. Pracownik ten dokonuje takŝe dekretacji według podziałki klasyfikacji budŝetowej na dokumencie zawierającym zbiorcze dane płacowe. Dokument ten jest przekazywany do Wydziału Finansowo-Księgowego Departamentu Finansów CBA, gdzie następują jego dekretacja i ewidencja księgowa. Listy płac są zatwierdzane przez naczelnika Wydziału Rozrachunkowo-Rozliczeniowego Departamentu Finansów CBA, Dyrektora Departamentu Finansów CBA i Szefa CBA albo osobę przez niego upowaŝnioną (podpisy i pieczątki imienne), a następnie na ich podstawie są przygotowywane w formie elektronicznej przelewy bankowe. 5. Przelewy bankowe są opracowywane i sporządzane w elektronicznym systemie bankowym przez pracowników Departamentu Finansów CBA, a następnie opatrywane podpisami elektronicznymi przez Szefa CBA albo osobę przez niego upowaŝnioną i Dyrektora Departamentu Finansów CBA albo osobę upowaŝnioną, zgodnie ze złoŝonymi w banku kartami wzorów podpisów. W szczególnych wypadkach (np. awaria systemu bankowego) dopuszcza się dokonywanie płatności za pomocą przelewów papierowych, które, po opatrzeniu przez upowaŝnione osoby podpisem zgodnym ze złoŝonymi w banku kartami wzorów podpisów, upowaŝniony pracownik Departamentu Finansów CBA zawozi do banku, gdzie są realizowane.

7 6. Listę wypłat ryczałtów samochodowych przygotowuje na podstawie umów i oświadczeń pracowników Departament Logistyki CBA. Pracownik tego departamentu dokonuje kontroli pod względem merytorycznym i pod względem formalnym listy, opatruje ją pieczątką imienną i przekazuje do Departamentu Finansów CBA, w którym jest ona sprawdzana pod względem rachunkowym i podpisywana oraz opatrywana pieczątką imienną przez pracownika tego departamentu. Lista jest zatwierdzana przez Dyrektora Departamentu Logistyki CBA, Dyrektora Departamentu Finansów CBA i Szefa CBA albo osobę przez niego upowaŝnioną (podpisy i pieczątki imienne). Na podstawie zatwierdzonej listy Departament Finansów CBA sporządza w formie elektronicznej przelewy bankowe, za których pośrednictwem są realizowane zobowiązania wynikające z ryczałtów samochodowych. 7. Wnioski o zaliczkę są sporządzane w jednostkach, gdzie jest dokonywana kontrola pod względem merytorycznym i pod względem formalnym wniosku, której przeprowadzenie potwierdzają podpis i pieczątka imienna dyrektora jednostki. Następnie wniosek o zaliczkę jest przekazywany do Departamentu Finansów CBA, w których dokonuje się kontroli rachunkowej. Wniosek zatwierdzają Dyrektor Departamentu Finansów CBA i Szefa CBA albo osobę przez niego upowaŝniona. Na podstawie zatwierdzonego wniosku zaliczka jest realizowana w kasie. 8. Jednostka delegująca pracownika sporządza i dokonuje kontroli pod względem merytorycznym i formalnym dokumentu rozliczenia polecenia wyjazdu słuŝbowego. Przeprowadzenie tej kontroli potwierdzają podpis i pieczątka imienna dyrektora tej jednostki. Następnie dokument jest przekazywany do Departamentu Finansów CBA, gdzie jest sprawdzany pod względem rachunkowym. Potwierdzeniem tej kontroli jest podpis z pieczątką imienną pracownika tego departamentu. Dyrektor Departamentu Finansów CBA i Szef CBA albo osoba przez niego upowaŝniona zatwierdzają rozliczenie (podpisy i pieczątki imienne) i jest ono realizowane przez kasę. Z kasy jest przekazywane ono do Wydziału Finansowo-Księgowego Departamentu Finansowego CBA, gdzie jest dekretowane i ewidencjonowane według podziałki klasyfikacji budŝetowej. 9. Właściwy wydział sporządza dowód księgowy zwalniający środki. Następnie dokonuje kontroli pod względem merytorycznym i pod względem formalnym oraz uzgadnia i konfrontuje dane. Pracownik składa podpis z pieczątką imienną jako potwierdzenie dokonania kontroli. Dokument przekazuje się do Departamentu Finansów CBA, gdzie zostaje sprawdzony pod względem rachunkowym i podpisany przez pracownika. Po akceptacji Dyrektora Departamentu Finansów CBA i Szefa CBA albo osoby przez niego upowaŝnionej zobowiązanie zostaje zrealizowane w formie przekazu elektronicznego. Następnie dokument jest dekretowany i ewidencjonowany według podziałki klasyfikacji budŝetowej. 10. Pozostałe dokumenty wewnętrzne są tworzone w jednostkach, w których następują ich sprawdzenie pod względem merytorycznym i pod względem formalnym potwierdzone podpisem z pieczątką imienną upowaŝnionego pracownika, a takŝe zatwierdzenie przez dyrektora jednostki (podpis z pieczątką imienną). Następnie dokument jest przekazywany do Departamentu Finansów CBA, gdzie są dokonywane kontrola rachunkowa (potwierdzona podpisem upowaŝnionego pracownika z pieczątką imienną), dekretacja i ewidencja księgowa w księgach rachunkowych, zgodnie z podziałką klasyfikacji budŝetowej. 11. W przypadku gdy dokument wewnętrzny rodzi skutki finansowe dla CBA, musi być zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Finansów CBA i Szefa CBA albo osobę przez niego upowaŝnioną (podpisy i pieczątki imienne).

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika GOPS z dnia 31.12.2013 r. DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są / art. 20 ustawy o rachunkowości / dowody księgowe stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych Działając na podstawie 26 Statutu oraz ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH Załącznik do decyzji nr 47/2006 Rektora UKSW z dnia 30 października 2006r. INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH dotyczących realizacji inwestycji Budowa Centrum Edukacji i Badań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 7.08.2015 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Strona 1 z 5 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i inwentaryzacja

Dokumenty i inwentaryzacja Dokumenty i inwentaryzacja Zapisy w księgach Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się: 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.43.2012 Burmistrza Białej z dnia 06.06.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach realizowanych projektów ze środków UE. 2. Instrukcja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Adnotacja na dowodach księgowych. Wpisany przez Piotr Wieczorek

Adnotacja na dowodach księgowych. Wpisany przez Piotr Wieczorek Najczęstszym błędem na kontrolowanych dokumentach jest opisywanie uzasadnienia przez kierownika jednostki i podpisywanie się pod pieczątką o treści Sprawdzono pod względem merytorycznym. Pytanie Jakie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia nr 135/10 dyrektora Publicznego Gimnazjum nr1 im. Króla Bolesława Chrobregoz dnia 29.10.201 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW 1 Ilekroć w niniejszej Instrukcji mowa o: 1)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r.

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.

INSTRUKCJA. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 241/10 z dnia 22 lipca 2010 r. INSTRUKCJA obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych związanych z realizacją projektu Poprawa wewnętrznej spójności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich

Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Procedur kontroli wydatków ze środków europejskich Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy. Prowadzący: Sebastian Bach

Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy. Prowadzący: Sebastian Bach Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy Prowadzący: Sebastian Bach Ustawa o rachunkowości Art. 4 ust. 3 uor Rachunkowość jednostki obejmuje: 2)

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie Nr III/372/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 143/2009 Wójta Gminy Grybów Z dnia 27 sierpnia 2009 rok. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uaktualnienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów ch) będącej załącznikiem nr 4 do Decyzji nr 1341/2004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Moja stara nowa szkoła realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. w sprawie gospodarki kasowej

Instrukcja. w sprawie gospodarki kasowej Załącznik do Zasad rachunkowości Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej I. Zasady ogólne Prowadzenie kasy powierza się referentowi finansowemu - kasjer. Do podstawowych obowiązków kasjera naleŝy: wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-8 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/7 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 65/1378/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2011 r. PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY i TRYB POSTĘPOWANIA przy wnioskowaniu o zabezpieczenie lub uruchomienie środków pozabudŝetowych Akademii

ZASADY i TRYB POSTĘPOWANIA przy wnioskowaniu o zabezpieczenie lub uruchomienie środków pozabudŝetowych Akademii Warszawa 29 sierpnia 2008 roku ZATWIERDZAM /-/ Michał Kleiber PREZES PAN ZASADY i TRYB POSTĘPOWANIA przy wnioskowaniu o zabezpieczenie lub uruchomienie środków pozabudŝetowych Akademii 1. Decyzję o zabezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie planu kont do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00121-6921-UM1100114/11 z dnia 17.08.2011 roku na realizację projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budŝetu Gminy Andrychów dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych dotyczących krytej pływalni przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Kanclerza nr 484/2007 z dnia 29 października 2007r.

Załącznik do zarządzenia Kanclerza nr 484/2007 z dnia 29 października 2007r. Załącznik do zarządzenia Kanclerza nr 484/2007 z dnia 29 października 2007r. Instrukcja określająca procedury i zasady płatności z tytułu regulowania zobowiązań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora ŚDS z dnia 15 lutego 2013r INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU 1. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych naleŝności z tytułu podatków, opłat oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie : wprowadzenie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków PROW w Urzędzie Gminy Chynów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 31-12-2007 roku. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.

Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 31-12-2007 roku. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 31-12-2007 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo