Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Zakres instrukcji 1. nstrukcja reguluje zasady obiegu dowodów finansowo księgowych, określa niezbędne czynności kontrolne, do których zobowiązane są poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz sposób przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu: Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego. 2. W szczególności instrukcja ustala: 1) rodzaje dowodów księgowych. 2) zasady kontroli dowodów księgowych. 3) komórki i stanowiska pracy uprawnione do kontroli bieŝącej merytoryczno finansowej oraz obieg dowodów księgowych. 4) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów. 2 Dowód księgowy 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem w związku z realizacją Projektu Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego. Prawidłowy dokument księgowy powinien zawierać: 1) określenie rodzaju dowodu, 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 3) opis operacji oraz jej wartość, jeŝeli to moŝliwe, określoną takŝe w jednostkach naturalnych, 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą takŝe datę sporządzenia dowodu, 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 6) potwierdzenie przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza, Naczelnika Wydziału nwestycji i Funduszy Pomocowych lub jego Zastępcę dowodu pod względem merytorycznym poprzez złoŝenie podpisu, 7) potwierdzenie przez Pracownika finansowego Projektu dowodu pod względem 1

2 formalno rachunkowym poprzez złoŝenie podpisu, 8) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania, 9) numer identyfikacyjny dowodu umieszczony w górnym prawym rogu w kolorze czerwonym, zezwalający na powiązanie dowodu z dokonanymi na jego podstawie zapisami księgowymi. 2. Dowody księgowe powinny być kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Błędy w dowodach zewnętrznych obcych i własnych moŝna korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyraŝeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złoŝenie podpisu osoby jej dokonującej. 3 Podział dowodów księgowych 1. Dowody księgowe dzielimy na: 1) dowody zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów, 2) dowody zewnętrzne własne przekazywane kontrahentom, 3) dowody wewnętrzne. 2. Za dowody księgowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy o rachunkowości, uznaje się równieŝ sporządzone przez jednostki dowody księgowe: 1) zbiorcze słuŝące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2) korygujące słuŝące do korekt dowodów obcych lub własnych zewnętrznych, sprostowań zapisów lub sprostowań, 3) zastępcze wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego lub dla udokumentowania operacji księgowej w przypadku przechowywania dowodów źródłowych w odrębnych zbiorach, 4) ujmujące dokonane juŝ zapisy wg nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 4 Dowody zewnętrzne obce Do dowodów zewnętrznych obcych zalicza się: 1) faktury i rachunki na dostawę materiałów i towarów oraz za świadczone roboty i usługi, 2) dowody zakupu usługi parkingowej, 3) przelewy i wyciągi bankowe, 4) rachunki do umów zleceń i umów o dzieło za wykonanie czynności określonych w umowach, 5) protokóły zdawczo odbiorcze, 6) inne dowody przewidziane przepisami szczególnymi. 2

3 Dowody zewnętrzne własne Do dowodów zewnętrznych własnych zalicza się: 1) umowy o dotacje, 2) czeki gotówkowe i inne. 5 6 Dowody wewnętrzne Do dowodów wewnętrznych zalicza się: 1) polecenia księgowania, 2) protokóły zdawczo-odbiorcze, 3) noty księgowe własne, 4) raporty kasowe, 5) KP kasa przyjmie, 6) zbiorcze zestawienie przelewów wynagrodzeń, 7) polecenia przelewu, 8) wnioski o zaliczkę, 9) rozliczenie zaliczki, 10) polecenie wyjazdu słuŝbowego, 11) zbiorcze zestawienia dokonanych wpłat, 12) przypisy księgowe naleŝności, 13) listy płac i inne. 7 Zasady kontroli dowodów księgowych 1. KaŜdy dowód stanowiący podstawę wypłaty powinien być sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzony do realizacji. 2. Ustala się, Ŝe sprawdzenie dowodów pod względem merytorycznym naleŝy do Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Naczelnika Wydziału nwestycji i Funduszy Pomocowych lub jego Zastępcy. 3. Sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym polega na zbadaniu: 1) ilości i jakości dostarczonych materiałów lub wykonanych robót i usług z ich wyszczególnieniem na rachunku, 2) celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczej oraz zgodności z procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 3) zgodności ilości i jakości dostarczonych materiałów i usług z zamówieniem lub umową, 4) zabezpieczeniu środków finansowych w planie wydatków budŝetowych, 5) kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawdzenie dowodów pod względem formalnym i rachunkowym następuje po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i naleŝy do zakresu czynności Pracownika finansowego Projektu. 5. Sprawdzenie dowodu pod względem formalnym i rachunkowym polega na zbadaniu, Ŝe: 1) ustalono prawidłowość techniczną jego sporządzenia (nazwy, adresy stron, daty wystawienia dowodu, przedmiot operacji gospodarczej, jej wartościowo ilościowe określenie, podpisy osób odpowiedzialnych za jej dokonanie i udokumentowanie), 2) sprawdzono, iŝ nie zawiera błędów arytmetycznych, 3) do dowodu zostały załączone zamówienia, umowy, zlecenia. 6. Skarbnik lub Zastępca Głównego Księgowego dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji. Dowodem dokonania powyŝszej kontroli 3

4 jest podpis złoŝony na dokumentach dotyczących operacji. ZłoŜenie podpisu oznacza, Ŝe: 1) nie zgłasza zastrzeŝeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeŝeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków oraz są zabezpieczone środki finansowe na ich pokrycie. 7. Starosta lub Wicestarosta zatwierdzają dokumenty do realizacji. 8 Dekretacja dowodów księgowych 1. Dowód księgowy podlega zaksięgowaniu po dokonaniu dekretacji. 2. Dekretacji dowodów księgowych dokonuje. 3. Dekretacja to ogół czynności związanych z przygotowaniem dokumentów księgowych do księgowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem ich dokonania. 4. Dekretacja obejmuje następujące etapy: 1) segregacja dokumentów (wyłączenie z ogółu dokumentów napływających do księgowości tych dokumentów, które podlegają zaksięgowaniu; podział dowodów księgowych na jednorodne grupy; kontrola kompletności dowodów na oznaczony okres), 2) sprawdzenie prawidłowości dokumentów (ustalenie, czy dokumenty są podpisane na dowód skontrolowania przez osobę odpowiedzialną za dany odcinek działalności jednostki), 3) właściwa dekretacja (nadanie dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostaną zaewidencjonowane, umieszczenie na dokumentach adnotacji, na jakich kontach dokument ma być zaksięgowany, do jakich podziałek klasyfikacji budŝetowej dany dokument naleŝy zaliczyć, określenie daty ujęcia w księgach rachunkowych, złoŝenie podpisu przez pracownika). 9 Komórki i stanowiska pracy uprawnione do kontroli bieŝącej merytoryczno finansowej oraz obieg dowodów księgowych. Obieg dowodów zewnętrznych obcych 1. Faktury i rachunki na dostawę materiałów i towarów oraz za świadczone roboty i usługi oraz rachunki do umów zleceń i umów o dzieło Etap obiegu Kancelaria - ewidencja w dzienniku podawczym Starosta, Członek Zarządu lub Sekretarz - dekretacja otrzymanych dokumentów 4

5 V V V Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego Kierownik finansowy Projektu Starosta, Wicestarosta, Naczelnik Wydziału nwestycji i Funduszy Pomocowych lub jego Zastępca - przekazanie do Kierownika Finansowego lub Menagera Projektu - przekazanie Pracownikowi finansowemu Projektu, który dokonuje opisu dowodu księgowego, Opis powinien zawierać: 1.Wydatek finansowany z projektu Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego, realizowanego na podstawie Wydatek finansowany z projektu Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /08-00 z dnia 10 grudnia 2008 r., realizowanego przez Powiat Lubelski. Kategoria budŝetowa nr: Opis merytoryczny wydatku kwota na fakturze dotyczy: Spr. pod względem merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej oraz sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.) Kwota kwalifikowana: 100% Spr. pod względem formalnym i rachunkowym. Data i sposób płatności: Sposób kalkulacji (jeśli dotycz) Wydatek poniesiono w ramach Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. - sprawdzenie pod względem merytorycznym - czas sprawdzenia nie moŝe przekroczyć 2 dni roboczych - sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym 5

6 V Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego - zatwierdzenie do wypłaty V Starosta lub Wicestarosta - zatwierdzenie do wypłaty X - realizacja zobowiązania, Dowody zakupu materiałów i usług opłacone gotówką rozliczane są zaliczką nie podlegają ewidencji w kancelarii ogólnej etapy obiegu j.w. od V do X stosuje się odpowiednio. 10. Obieg dowodów zewnętrznych własnych 1. Dokumenty związane z udzieleniem dotacji dla powiatów 1) Dotacje dla powiatów partnerskich udzielane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Liderem Projektu- Powiatem Lubelskim a Partnerami Projektu. 2) Projekt umowy parafowany jest przez radcę prawnego. 3) Umowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika. 4) Transze dotacji będą przekazywane na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy Partnera Projektu. Etap obiegu V V - sporządzenie polecenia wypłaty dotacji Kierownik finansowy Projektu - zatwierdzenie polecenia wypłaty dotacji - sporządzenie polecenia przelewu Naczelnik Wydziału nwestycji i Funduszy Pomocowych lub jego Zastępca - kontrola merytoryczna - sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym V Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego - zatwierdzenie do wypłaty V Starosta lub Wicestarosta - zatwierdzenie do wypłaty V - realizacja zobowiązania, 6

7 2.Czeki gotówkowe Etap obiegu - sporządzenie - rejestracja w ksiąŝce druków ścisłego zarachowania Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego - zatwierdzenie Starosta lub Wicestarosta - zatwierdzenie V - realizacja czeku, 11. Obieg dowodów wewnętrznych 1. Polecenie księgowania sporządza się w przypadku konieczności korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych, celem dokonania przeksięgowań kończących rok obrotowy jak równieŝ, na podstawie list wypłat naliczenie w koszty wynagrodzeń. Etap obiegu - sporządzenie dowodu księgowego, 2. Polecenie wyjazdu słuŝbowego Etap obiegu Sekretariat Naczelnik Wydziału nwestycji i Funduszy Pomocowych lub jego Zastępca - sporządzenie, - rejestracja - podpisuje polecenie wyjazdu słuŝbowego pracownikom projektu, - stwierdza odbycie wyjazdu słuŝbowego, - dokonuje zatwierdzenia pod względem merytorycznym 7

8 Pracownik finansowy Projektu PrzedłoŜenie kosztów podróŝy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia podróŝy. - sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym V Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego - zatwierdzenie do wypłaty V Starosta lub Wicestarosta - zatwierdzenie do wypłaty V 3. Wnioski o zaliczkę Pracownik finansowy Projektu - realizacja zobowiązania, Etap obiegu Kierownik finansowy Projektu - sporządzenie Naczelnik Wydziału nwestycji i Funduszy Pomocowych lub jego Zastępca - kontrola merytoryczna planowanych wydatków Skarbnik lub Z-ca Głównego Księgowego - zatwierdzenie do wypłaty V Starosta lub Wicestarosta - zatwierdzenie do wypłaty V 4. Polecenie przelewu Pracownik finansowy Projektu - wypłata zaliczki Polecenie przelewu sporządza się m.in. dla operacji: a) przekazanie środków jednostce organizacyjnej Powiatu, b) przekazanie dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego, c) przekazania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, d) zwrot kwot, którymi mylnie uznano rachunki bankowe powiatu, e) zapłaty podatków wynikających z deklaracji podatkowych, f) zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy, g) opłaty za ubezpieczenie. Polecenia przelewu sporządza oraz Kierownik finansowy Projektu. 8

9 5. Listy płac Listy płac dla personelu projektu sporządza pracownik Starostwa Powiatowego w jednym egzemplarzu na podstawie umów o pracę. Listę płac podpisuje pod względem merytorycznym Naczelnik Wydziału nwestycji i Funduszy Pomocowych, Skarbnik/Zastępca Głównego Księgowego, Starosta/Wicestarosta. Na podstawie podpisanej listy płac Pracownik finansowy Projektu sporządza zestawienie wynagrodzeń netto i dokonuje przelewu wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników. 12 Przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji 1. Dokumentacja związana z realizacją przez Powiat Lubelski projektu: Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego jest przechowywana przez okres ustalony w umowie o dofinansowanie projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku. 2. Oryginały dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w związku z projektem przechowuje się przez okres realizacji projektu w Biurze Projektu, tj. przy ul. Karłowicza 4 pok. 109, w Lublinie, natomiast po zakończeniu realizacji projektu archiwizuje w siedzibie Powiatu przy ul. Spokojnej 9. Udostępnienie dokumentacji moŝe się odbywać na miejscu w pomieszczeniach Biura Projektu. 3. Oryginały dokumentów finansowych projektu są przechowywane i archiwizowane w siedzibie Powiatu. 4. Oryginały dokumentów związanych z projektem inne niŝ wymienione w ust. 2 i 3, a w szczególności: wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, umowę projektu, umowy z podmiotami zewnętrznymi, wnioski o płatność, sprawozdania i korespondencję dotyczącą projektu, przechowuje się przez okres realizacji w Biurze Projektu, a po zakończeniu realizacji projektu archiwizuje się w siedzibie Powiatu. 5. Wszystkie segregatory/teczki zawierające dokumenty dotyczące projektu oznaczone są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, dodatkowo oznaczone nazwą projektu, nazwą Realizatora Projektu oraz zawierają wskazanie źródeł jego finansowania poprzez zamieszczenie logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Unii Europejskiej. 6. Zbiory dowodów księgowych oznacza się dodatkowo określeniem nazwy ich rodzaju oraz numerem pozycji księgowej w zbiorze, zgodnie z art.73 ustawy o rachunkowości. 7. Wyszukiwaniem i udostępnianiem dokumentów w okresie realizacji projektu zajmuje się Manager projektu, natomiast po okresie realizacji projektu osoba odpowiedzialna za archiwum Starostwa. 8. Dokumenty księgowe udostępnia się: 1) do wglądu na terenie siedziby Starostwa - za zgodą Starosty, 2) poza siedzibą Starostwa na podstawie pisemnej zgody Starosty, po pozostawieniu w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów. 9. Postępowanie z dokumentacją po okresie wyznaczonym w umowie o dofinansowanie projektu reguluje Zarządzenie Starosty Lubelskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz o organizacji w zakresie działania archiwum zakładowego. 9

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.200.2014 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 października 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY Załącznik do Zarządzenia Nr 76/K/2013 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 marca 2013 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego I N S T R U K C J A Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego CZĘŚĆ I Wstęp 1 Każde zdarzenie gospodarcze powoduje skutki finansowe musi być udokumentowane w sposób umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku

Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku 1. Przedmiot kontroli. Przedmiotem kontroli są dowody dokumentujące każde zdarzenie gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014 w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Krzemieniewo Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo