RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W II KWARTALE 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W II KWARTALE 2012 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W II KWARTALE 2012 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy GO TFI (Towarzystwo), a (Zarządzający), spółka Secus Asset Management SA niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2012 roku. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 95% zgromadzonych środków inwestycyjnych. Secus I FIZ dokonał dotychczas inwestycji w akcje i udziały następujących spółek: 1. WiedzaNet SA lider branży e-learning - inwestycja na kwotę PLN w październiku 2007 roku; akcje sprzedane w styczniu 2009 r. - łączna cena sprzedaży akcji wyniosła zł. SECUS I FIZ poniósł na sprzedaży akcji stratę w wysokości zł, tj. 69,80%. 28 września 2009 roku Fundusz wydał Kupującym ostatni odcinek zbiorowy przedmiotowych akcji. 2. Agito SA lider branży e-commerce inwestycja na kwotę ok PLN w listopadzie 2007 roku oraz reinwestycja w styczniu 2011 roku na kwotę PLN; akcje sprzedane 15 września 2011 r. za łączną cenę sprzedaży USD, po zamianie na PLN przy kursie 3,1415 cena sprzedaży wyniosła PLN. Inwestycja zakończona wynikiem dodatnim na poziomie PLN tj. +20,3%. 3. PZU SA największy polski ubezpieczyciel inwestycja na kwotę 3,6 mln PLN w grudniu 2007 roku, zbycie części aktywów za kwotę ok. 1,07 mln PLN 4. Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA) krakowski deweloper inwestycja na kwotę 18,5 mln PLN w styczniu 2008 roku oraz reinwestycja we wrześniu 2011 roku na PLN oraz pakiet akcji za 2 PLN.

2 5. APN Promise SA dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych inwestycja na kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku. Katowice, 24 lipiec 2012 roku 2

3 Zakres działań Zarządzającego w okresie Działania inwestycyjne podjęte w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego W II kwartale Zarządzający nie dokonał żadnej nowej inwestycji ani też dezinwestycji w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. 2. Działania podjęte w odniesieniu do Spółek Niepublicznych Docelowego Portfela Inwestycyjnego Sento S.A. W II kwartale 2012 r. przedstawiciele Zarządzającego uczestniczyli w czterech posiedzeniach Rady Nadzorczej Sento S.A. W dniu 7 maja 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania celem emisji obligacji imiennych do łącznej kwoty 30 mln zł, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii J, K, L i M w wysokości 4,50 zł dla każdej z w/w serii. W dniu 8 maja 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ilości oferowanych w ramach oferty prywatnej Inwestorom akcji na okaziciela serii J, K i L odpowiednio: do sztuk akcji serii J, do akcji serii K oraz do akcji serii L. W dniu 16 maja 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwalę w sprawie akceptacji powołania Pana Marcina Rams na członka Zarządu spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. W dniu 18 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały obniżające cenę emisyjną akcji serii K z 4,50 zł do 4,00 zł. APN Promise S.A. W II kwartale 2012 r. Rada Nadzorcza z udziałem przedstawicieli Zarządzającego obradowała 3- krotnie. Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. Rada nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do opracowania regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników. 3

4 3. Istotne wydarzenia w Spółkach Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi tychże Spółek A) PZU SA A.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: PZU Spółka Akcyjna ul. Jana Pawła II 24, Warszawa A.2. Przedmiot działalności Grupa PZU oferuje swoje produkty w każdym z trzech podstawowych sektorów ubezpieczeniowych: ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie, oraz otwartych funduszach emerytalnych. Podstawowymi produktami PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. A.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu W dniu 15 maja 2012 r. Grupa PZU opublikowała wyniki pierwszego kwartału 2012 r. Wynik finansowy netto Grupy PZU za I kwartał 2012 roku wyniósł tys. zł i był wyższy o 4,0% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Wskaźnik ROE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku wyniósł 24,7%, co oznacza wzrost o 0,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wpływ na wynik netto Grupy PZU w okresie I kwartału 2012 roku miały następujące elementy: wyższe dochody z działalności inwestycyjnej w związku z wyższą wyceną obligacji skarbowych (spadek stóp procentowych) oraz akcji (indeks WIG wzrósł w I kwartale 2012 roku o 9,8% wobec 2,6% w I kwartale 2011 roku) wzrost składki przypisanej brutto na skutek zwiększenia sprzedaży m.in. ubezpieczeń OC komunikacyjnych (segment ubezpieczeń masowych), obowiązkowych NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych (segment ubezpieczeń korporacyjnych) oraz ubezpieczeń grupowych ochronnych i indywidualnych na życie (w kanale bancassurance) wyższy poziom odszkodowań i świadczeń (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno ubezpieczeniowych) w bieżącym roku wynikający z: ujemnego wpływu przezimowań w segmencie ubezpieczeń masowych mniejszego tempa konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P 4

5 wyższej sprzedaży produktów indywidualnych w kanale bancassurance, przekładającej się na wzrost rezerw techniczno ubezpieczeniowych poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych (w szczególności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych) i majątkowych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (z wyłączeniem efektu konwersji) utrzymanie dyscypliny kosztowej, przy jednoczesnym rozpoczęciu działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU oraz usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych. Wynik finansowy netto Grupy PZU za 4 kwartały 2011 roku wyniósł 2.343,9 mln zł i był niższy o 3,9% od wyniku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na koniec 2011 roku wskaźnik ROE wyniósł 18,3% i spadł o 2,0 p.p. w porównaniu do końca 2010 roku. Na spadek wyniku netto miały wpływ niższe dochody z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wynikające przede wszystkim z gorszej niż w roku ubiegłym sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wpływ na wynik netto Grupy PZU w 2011 roku miały następujące elementy: poprawa rentowności w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, głównie w produktach komunikacyjnych i majątkowych stabilny wzrost składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach grupowych ochronnych spadek kosztów administracyjnych dzięki utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej oraz przeprowadzonemu programowi restrukturyzacji, w tym procesowi zwolnień grupowych niższe wyniki z działalności inwestycyjnej w porównaniu do roku poprzedniego na skutek słabej koniunktury na rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Składki Składki przypisane brutto za I kw r. wyniosły 4,32 mld zł, co oznacza wzrost o 8,7%. Wyższy przypis składki spowodowany był wyższą sprzedażą ubezpieczeń OC komunikacyjnych w segmencie ubezpieczeń masowych, ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym dynamiczny wzrost nowej sprzedaży) oraz ubezpieczeń na życie i dożycie. Wzrostowi przypisu składki towarzyszy utrzymanie wysokiej rentowności. Odszkodowania i świadczenia W porównaniu do analogicznego okresu roku w I kw Grupa PZU odnotowała wzrost odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmian rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) o 376,05 mln zł (+15,7%). Wzrost wynikał przede wszystkim z ujemnego wpływu przezimowań w 5

6 segmencie ubezpieczeń rolnych, mniejszego tempa konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P oraz wyższej sprzedaży produktów indywidualnych w kanale bancassurance. Jednocześnie, zanotowano poprawę rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz majątkowych w I kwartale 2012 roku m.in. w związku z korzystniejszymi warunkami drogowymi oraz z brakiem pojedynczych szkód o znacznej skali. Koszty Wzrost kosztów administracyjnych o 36,15 mln zł (+11,0%) nastąpił wskutek wdrażania nowych projektów, które mają na celu zmianę wizerunku Grupy PZU oraz usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych. Wzrost kosztów jest także wynikiem zmian w ich sezonowości, inwestycjach w obszarze kadr i IT (prace nad nowym systemem produktowym dla spółki majątkowej). W zakresie kosztów powtarzalnych utrzymano dyscyplinę kosztów stałych, co spowodowało ich spadek o 3,8. Rentowność działalności ubezpieczeniowej W obu segmentach działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU poprawiła rentowność. Wskaźnik mieszany wzrósł z 88,8% do 91,2%, ale po wyjęciu szkód związanych z ubezpieczeniami rolnymi (które w zeszłym roku miały miejsce w 2 kwartale) wskaźnik mieszany wyniósłby poniżej 88%. W głównej linii produktowej ubezpieczeń na życie ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wskaźnik zysku operacyjnego z 13,8% do 20,1%. Działalność inwestycyjna Dochody z działalności lokacyjnej wyniosły 872,8 mln zł i wzrosły o ponad 84%. Wzrost spowodowany był głównie skutkiem wyższej wyceny obligacji skarbowych oraz lepszej koniunktury na GPW. Zysk Zysk z działalności operacyjnej w I kw roku wyniósł tys. zł i był wyższy o tys. zł (7,5%) w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego, co wynikało głównie ze wzrostu dochodów z działalności inwestycyjnej Grupy PZU. Wskaźnik ROE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku wyniósł 24,7%, co oznacza wzrost o 0,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 6

7 Margines wypłacalności Grupa PZU utrzymuje nadwyżkę środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności. Po I kwartale wyniosła ona ponad 8,85 mld zł, co w kontekście zawirowań na rynkach finansowych świadczy o bardzo bezpiecznej pozycji kapitałowej. W dniu 30 maja br. walne zgromadzenie PZU na wniosek Skarbu Państwa zdecydowało o wypłacie 22,43 zł dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2011 roku, czyli więcej niż wcześniej proponował zarząd spółki. Na dywidendę trafi w sumie około 1,94 mld zł. Dywidenda, jaką wypłaci PZU, jest wyższa niż wcześniejsza propozycja zarządu spółki, który proponował, by trafiło na nią 1,75 mld zł, co miało dawać 20,3 zł dywidendy na akcję. Dniem nabycia prawa do dywidendy PZU jest 30 sierpnia br., a dniem jej wypłaty 20 września 2012 roku. Na wniosek Skarbu Państwa akcjonariusze zdecydowali także o rozszerzeniu składu rady nadzorczej z 7 do 9 osób. Wniosek dotyczący zmian w radzie nadzorczej SP motywował chęcią wzmocnienia nadzoru właścicielskiego. Ostatnie wyceny spółki publikowane przez ośrodki analityczne: r. J.P. Morgan podniósł cenę docelową do 414 zł z 402 zł, rekomendacja przeważaj r. Erste Group obniżył cenę docelową do 385 zł z 400 zł, rekomendacja akumuluj r. Bank of America wyznaczył cenę docelową akcji na 370 zł, rekomendacja kupuj. A.4. Wyniki finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU po I kwartale 2012 roku w tys. zł zgodnie z MSSF Lp. Wyszczególnienie stan na/za okres I-III 2012 I-III 2011 Zmiana 1 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto ,7% 2 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ,7% 3 Dochód z działalności lokacyjnej ,1% 4 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,5% 5 Wynik finansowy netto ,0% 6 Kapitały własne ,4% 7 Aktywa finansowe ,3% 8 Aktywa razem ,1% 9. ROE 24,7% 23,9% +0,8 p.p. Źródło: Obliczenia własne 7

8 A.5. Cena akcji Wycena akcji PZU SA na dzień roku wynika z kursu ich zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym dniu i wynosi 334,00 zł (zmiana +2,8% w stosunku do poprzedniego kwartału). B) Sento SA B.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: SENTO Spółka Akcyjna ul. Włościańska 2B, Kraków B.2. Przedmiot działalności Sento S.A. to deweloper działający od 2000 roku na krakowskim rynku nieruchomości. Grupa SENTO zajmuje się przygotowywaniem od podstaw inwestycji budowlanych, w tym kompleksową obsługą prawną nieruchomości, przygotowywaniem dokumentacji projektowej, realizacją inwestycji oraz nadzorem nad jej prawidłowym przebiegiem. Inwestycja w Spółkę była prowadzona w ramach uzupełniania portfela funduszu. Fundusz nabył blisko 32% grupy deweloperskiej INWEST S.A. z Krakowa za łączną kwotę 18,5 mln zł. Spółka zmieniła w sierpniu 2008 roku nazwę na Sento SA. We wrześniu 2011 r. Fundusz nabył kolejny pakiet akcji Sento S.A. za łączną kwotę zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Fundusz posiada akcji, co stanowi 48,68% akcjonariatu oraz 42,74% ogólnej liczby głosów. Inwestycja w Sento SA była realizowana z uwagi na atrakcyjny bank ziemi będący w jej posiadaniu, a zlokalizowany w obszarze aglomeracji krakowskiej, co miało stanowić źródło wzrostu wartości inwestycji. Reinwestycja we wrześniu 2011 r. miała na celu uzupełnienie kapitału spółki potrzebnego do uruchomienia kredytu bankowego na realizację nowych projektów inwestycyjnych oraz zwiększenie kontroli Funduszu w spółce. B.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu W okresie od ostatniego raportu spółka skoncentrowała się na następujących działaniach związanych z jej bieżącą działalnością operacyjną: 8

9 1. Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą oraz uruchomienie kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie budowy projektu Sentopark A. Aktualnie wykonywane są prace ziemne oraz zabezpieczenia wykopu. Projekt Sentopark A obejmuje ponad 170 mieszkań (PUM ponad ) oraz 3 lokale użytkowe. Aktualnie spółka posiada już umowy na sprzedaż 11% powierzchni mieszkalnej w projekcie. Dodatkowo spółka prowadzi zaawansowane negocjacje z sieciami handlowymi na temat sprzedaży lub wynajmu lokalu handlowego o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych zlokalizowanego na parterze budynku. Pozyskanie rozpoznawalnej marki dla tego lokalu w opinii spółki przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych mieszkań zarówno w projekcie Sentopark A jak i pozostałych do sprzedaży mieszkań i lokali w projekcie Sentopark B. 2. Kontynuowanie procesu budowy oraz sprzedaży mieszkań w ramach I etapu inwestycji Atrium Park. Etap ten obejmuje 107 mieszkań o powierzchni ponad metrów kwadratowych. Prace na projekcie idą zgodnie z harmonogramem, aktualnie wykonywany jest poziom stropu nad piątym piętrem. W ramach sprzedaży drugim kwartale podpisanych zostało kilkanaście umów. Projekt posiada finansowanie z banku Getin Noble Bank SA. 3. Kontynuowanie procesu budowy oraz sprzedaży mieszkań w ramach projektu Sentopark Bk. Projekt ten obejmuje 90 mieszkań oraz 9 lokali użytkowych. Prace na projekcie idą zgodnie z harmonogramem, aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz elewacja. W ramach sprzedaży drugim kwartale podpisanych zostało kilka umów. Projekt posiada finansowanie z banku Getin Noble Bank SA. 4. Wykup obligacji serii B oraz C na łączną kwotę ok. 6 mln zł. Środki na wykup pochodziły ze źródeł wewnętrznych oraz emisji dwuletnich obligacji korporacyjnych. 5. Przygotowanie kolejnych projektów. Spółka prowadzi prace mające na celu uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac na innych gruntach znajdujących się w aktualnym banku ziemi spółki. Priorytetem w tej kwestii są prace przy ul. Barskiej gdzie spółka będzie realizowała projekt na 2000 PUM i 40 mieszkań, a w razie pozyskania finansowania na zakup działki sąsiedniej projekt na 6000 PUM i ok. 120 mieszkań. W tej inwestycji trwają prace związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy na działkach sąsiednich oraz rozmowy z potencjalnymi inwestorami na finansowanie zakupu działki sąsiedniej. 9

10 B.4. Wyniki finansowe Wyniki finansowe Sento SA w tys. zł. Wyszczególnienie I-V 2011 I-V 2012 Aktywa trwałe , , , ,37 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 39,23 15,98 29,54 13,89 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,48 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 249,83 0,00 249,83 0,00 Aktywa obrotowe 8 768, , , ,03 Zapasy 8 035, , , ,95 Należności krótkoterminowe 152,95 289,87 189,91 474,84 Inwestycje krótkoterminowe 143,81 728,99 164,49 202,58 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 436,42 250,07 314,00 241,66 Suma aktywów , , , ,40 Kapitał (fundusz) własny , , , ,70 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,70 Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe , , , ,93 Wobec jednostek powiązanych 0,00 56,23 0,00 47,73 Wobec pozostałych jednostek , , , ,20 - w tym kredyty i pożyczki , , , ,20 Zobowiązania krótkoterminowe 370, ,52 408, ,77 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 170, ,00 Wobec pozostałych jednostek 370, ,52 238, ,77 - w tym kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 - w tym inne zobowiązania finansowe 0, ,76 0, ,70 - w tym z tytułu dostaw i usług 248, ,99 572,36 Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma pasywów , , , ,40 Przychody ze sprzedaży 188, ,06 741,11 899,20 Zysk ze sprzedaży -832,91-618,86-199,34-81,24 Zysk operacyjny -812,21-606,57-199,34-81,29 EBITDA -728,28-583,32-189,66-73,92 Zysk brutto -425,87 680,49-260,56-77,35 Zysk netto -425,87 680,49-260,56-77,35 10

11 B.5. Cena akcji Wycenę Spółki Sento S.A. przeprowadzono przy zastosowaniu metody aktywów netto. Zgodnie z Modelem Wyceny Aktywów Niepublicznych dla Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Metoda ta jest adekwatna do spółek, których wartość wywodzi sie bardziej z posiadanych aktywów niż z osiąganych przychodów i zysków. Z uwagi na ponoszone przez spółkę straty nie możliwe było zastosowanie metody krotności zysków. W czerwcu 2012 rozpoczął sie plan restrukturyzacji zadłużenia Sento S.A. Cześć długu z tytułu emisji obligacji serii B, C, których termin wykupu przypada na czerwiec 2012 jest spłacana ze środków pozyskanych z oferty prywatnej nowych obligacji G, J i K oraz środków własnych, a część ze środków pozyskanych z emisji akcji serii K. W związku z powyższym Zarząd podejmował uchwały o zakończeniu oferty prywatnej obligacji imiennych serii G, J i K o łącznej wartości nominalnej ,00 PLN. W dniu 23 czerwca 2012 Zarząd podjął również uchwałę o zakończeniu emisji akcji serii K w ilości sztuk o wartości nominalnej ,00 PLN. Cena emisyjna akcji serii K wyniosła 4,00 PLN, co ma wpływ na wartość aktywów netto Spółki. Łączna wartość emisyjna objętych akcji wyniosła ,00 PLN. W wycenie uwzględniono skutki transakcji zakończenia emisji akcji serii K. W lipcu 2012 Spółka planuje kolejne emisje akcji serii L i M w ramach oferty prywatnej. Do dnia wyceny nie odbyła sie rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii K. Wycenę oparto na danych finansowych na dzień bilans, rachunek zysków i strat, raport z monitoringu za miesiąc maj Sprawozdanie finansowe na nie było analizowane pod względem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia. Wartość aktywów netto na dzień wynosi tys. PLN, zgodnie z bilansem na ten dzień. Bilans ten nie uwzględnia podwyższenia kapitału własnego Spółki z tytułu emisji akcji serii K w kwocie 730 tys. PLN. Po uwzględnieniu podwyższenia kapitału z tej emisji, oszacowana wartość aktywów netto na dzień wynosi tys. PLN. Wyceniając Spółkę zastosowano 50% dyskonto uwzględniając następujące fakty: In plus: dodatni wynik netto za rok 2011 wzrost aktywów netto o kwotę 725 tys. PLN (II kwartał 2012 do I kwartał 2012, po uwzględnieniu emisji akcji serii K) nabycie dodatkowych akcji Spółki Beta SKA w I kwartale

12 sprzedaż mieszkań w Spółkach zależnych sukcesywnie realizowana w roku 2011 oraz w bieżącym okresie 2012 otrzymane od Spółki prognozowane zyski Spółek zależnych w okresie w łącznej kwocie tys. PLN podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego Spółki w ostatnim kwartale 2011 oraz w drugim kwartale 2012 poprzez emisje nowych akcji (podwyższenie kapitału własnego w porównaniu do końca trzeciego kwartału 2011 wyniosło 61%) poprawę wskaźników finansowo-ekonomicznych Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału własnego nabycie akcji spółki projektowej 1 SKA posiadającej grunt inwestycyjny w Sopocie i w Krakowie zakup poprzez Spółkę zależną Sento % udziałów w Spółce Sento 15 Sp. z o.o., która jest właścicielem gruntu wraz z pozwoleniem na budowę budynków mieszkalnych w dzielnicy Kraków Pradnik zmniejszono uprzywilejowanie pakietu akcji należących do założycieli i podmiotów od nich zależnych osiągnięcie większej kontroli nad Spółką poprzez sprzedaż w dniu przez dotychczasowych Akcjonariuszy pakietu akcji serii A2 na rzecz Secus I FIZ. In minus: strata netto za okres 1 stycznia-31 maja 2012 niewielkie przychody ze sprzedaży skomplikowana sytuacja prawna związana ze sprzedażą terenu na Górce Narodowej; rozstrzygniecie sporu do którego doszło pomiędzy Magierowska Inwestycje SKA a Evolution Gamma Sp. z o.o., zdaniem prawników może trwać wiele lat zadłużenie z tytułu kredytów bankowych i obligacji, co przy zmniejszonych działaniach operacyjnych i możliwościach generowania przychodów ze sprzedaży może oznaczać ryzyko utraty płynności wypowiedzenie umów kredytów bankowych oraz ryzyko braku możliwości wykupu obligacji ryzyko utraty wartości aktywów, a zwłaszcza posiadanych udziałów i akcji niestabilna sytuacja na rynku branży deweloperskiej. Bieżąca wycena kształtuje sie na poziomie 1,23 PLN za akcje. 12

13 C) APN Promise SA C.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: APN Promise S.A. ul. Kryniczna 2, Warszawa C.2. Przedmiot działalności Spółka jest dystrybutorem oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Głównymi obszarami działalności Spółki jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych, świadczenie usług wdrożeniowych, programistycznych oraz serwisowych na najwyższym poziomie. Swoim klientom Spółka oferuje również profesjonalne doradztwo, konsultacje przed wyborem rozwiązania, rzeczową pomoc w trakcie użytkowania oraz sprawną obsługę. Profil działalności Spółki uzupełnia wydawnictwo książek informatycznych Spółka jest wyłącznym dystrybutorem Wydawnictwa Microsoft Press na Polskę. W ofercie Microsoft Press znajduje się obecnie ponad 500 tytułów anglojęzycznych, oraz ponad 70 w polskiej wersji językowej. Poprzez Sklep On-line Spółka oferuje ponad produktów wiodących producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego. APN Promise tworzy sześć działów: Biznes System & Security Software Retail Centrum Wiedzy Sklep On-line Celem strategicznym APN Promise S.A. realizowanym konsekwentnie w pierwszym kwartale 2011 roku jest zajęcie pozycji największego partnera Microsoft w Polsce. Strategia realizacji tego celu obejmuje: obejmowanie kolejnych podmiotów licencjonowaniem typu Select oraz Enterprise Agreement na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw poszerzanie kompetencji wdrożeniowych w kategoriach Business Productivity oraz Infrastructure Maintenance rozwinięcie sprzedaży rozwiązań opartych na modelu chmury Microsoft 13

14 podpisywanie kolejnych umów partnerskich i dystrybucyjnych w zakresie oprogramowania oraz sprzętu IT. C.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu W dniu 12 kwietnia 2012 roku odbyło się NWZA APN Promise SA, które podjęło szereg uchwał zmieniających postanowienia statutu (m.in. split akcji, nową emisję, program menadżerski, zmianę liczebności rady nadzorczej). Działania te miały na celu dostosowanie spółki pod względem prawnym do warunków rynku publicznego a w konsekwencji do debiutu na New Connect. W ostatnich miesiącach nastąpiła istotna poprawa efektywności prowadzonego biznesu. Co ważne, kontynuacja pozytywnych tendencji sprzedażowych dokonuje się bez wzrostu zatrudnienia. Po pięciu miesiącach 2012 r. spółka może się pochwalić wyraźnym wzrostem obrotów handlowych. W analizowanym okresie przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 52% w ujęciu rocznym, natomiast EBITDA o 175%. Na uwagę zasługuje również wzrost o 137% (ponad 1 mln zł) pozostałych przychodów operacyjnych. W tej pozycji zawarta jest znaczna część marż w postaci dodatkowych bonusów posprzedażnych, głównie na sprzedaży produktów firmy Microsoft. Wyższe niż przed rokiem dodatkowe marże spółka realizuje także na różnicach kursowych. W II kwartale nie dokonano żadnej akwizycji, natomiast cały czas trwają aktywne poszukiwania potencjalnych podmiotów do przejęcia w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności. C.4. Wyniki finansowe Wyniki finansowe APN Promise S.A. w tys. zł. Wyszczególnienie I-V 2011 I-V 2012 Aktywa trwałe 1 636, , , ,09 Wartości niematerialne i prawne 182,51 395,14 206,09 328,16 Rzeczowe aktywa trwałe 576,90 602,40 712,78 687,25 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Długoterminowe aktywa finansowe 700, , , ,99 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 177,58 169,69 189,47 169,69 Aktywa obrotowe , , , ,39 Zapasy 6 773, , , ,94 Należności krótkoterminowe , , , ,18 Inwestycje krótkoterminowe 327,71 283,02 66,89 389,17 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 023, ,06 356, ,09 Suma aktywów , , , ,47 14

15 Kapitał (fundusz) własny 4 524, , , ,64 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,84 Rezerwy na zobowiązania 26,82 53,30 32,54 53,30 Zobowiązania długoterminowe 153,67 14,57 102,68 12,06 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 Wobec pozostałych jednostek 153,67 14,57 102,68 12,06 - w tym kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,47 Wobec jednostek powiązanych 15, ,39 0,00 201,04 Wobec pozostałych jednostek , , , ,58 - w tym kredyty i pożyczki 0,15 215, ,93 364,67 - w tym z tytułu dostaw i usług , , , ,23 Rozliczenia międzyokresowe 810, ,89 0,00 0,00 Suma pasywów , , , ,47 Przychody ze sprzedaży , , , ,57 Zysk ze sprzedaży 2 687, ,32 145,86-437,68 Zysk operacyjny 1 542,08 941,37 19,40 306,79 EBITDA 1 963, ,02 230,89 515,48 Zysk brutto 1 166, ,09 66,61 985,14 Zysk netto 1 232, ,05 66,61 941,06 C.5. Cena akcji Wycenę Spółki APN Promise S.A. przeprowadzono zgodnie z Modelem Wyceny Aktywów Niepublicznych dla Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych trzema metodami: krotności zysków, wskaźników rynkowych oraz DCF. Dla trzech zastosowanych metod przyjęto średnią ważoną uznając, że metody te właściwie oddają wartość godziwą Spółki w jej obecnym kształcie i perspektywach rozwoju. Przy wycenie wzięto pod uwagę dane finansowe spółki na dzień 31 maja 2012 bilans, rachunek zysków i strat wraz z raportem z monitoringu za miesiąc maj 2012 oraz prognozy finansowe sporządzone przez Zarząd Spółki za okres , z uwzględnieniem ich wykonania za okres Do wyliczenia kapitalizacji spółek rynkowych przyjęto kurs zamknięcia z dnia 29 czerwca 2012 zgodnie z danymi zamieszczonymi na GPW. Do wyliczenia wskaźników przyjęto dane finansowe w oparciu o sprawozdania za 1 kwartał 2012, 2011 rok oraz 1 kwartał 2011, obliczając wyniki finansowe za ostatnie 12 miesięcy. 15

16 W kwietniu 2012 Spółka dokonała rejestracji w KRS zmiany liczby akcji z sztuk do sztuk i wartości nominalnej 1 akcji z wartości 2,50 PLN na 0,10 PLN. W wyniku tej zmiany łączny kapitał podstawowy Spółki na dzień 29 czerwca 2012 składał sie z akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i wynosił ,00 PLN. Zmiany nie miały wpływu na wysokość kapitału podstawowego Spółki. Do Secus I FIZ należy akcji o łącznej wartości nominalnej ,00 PLN. Ostatecznie wartość 1 akcji Spółki APN Promise S.A. po splicie oszacowano na 1,94 zł wobec 1,94 zł na koniec poprzedniego kwartału. Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Porównanie wartości aktywów netto na Certyfikat wg stanu na dzień i prezentuje poniższa tabela: Wyszczególnienie Zmiana Wartość netto aktywów na Certyfikat 555,29 zł 557,60 zł -0,4% Porównanie jednostkowych cen akcji dla poszczególnych aktywów wg stanów na dzień i roku: Wyszczególnienie Zmiana PZU S.A. 334,00 zł 325,00 zł +2,8% SENTO S.A. 1,23 zł 1,22 zł +0,8% APN Promise SA 1,94 zł 1,94 zł 0,0% Zarządzający zwraca uwagę, że prawdziwa wartość posiadanych aktywów będzie mogła zostać ostatecznie zweryfikowana dopiero z chwilą ich sprzedaży. Należy brać pod uwagę ryzyko, że dokonywane obecnie wyceny aktywów cechują się w dużym stopniu subiektywną oceną wyceniającego, a sama wycena może się różnić tak in plus jaki i in minus w stosunku do wartości jaką będzie można osiągnąć z chwilą sprzedaży aktywów. 16

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2012 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2012 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2012 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2012 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2012 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2012 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2012 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2012 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2012 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Warszawa, 15 marca 2017 roku Komunikat prasowy Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Wzrost składki przypisanej brutto Grupy PZU o 10,1% r/r do

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2011 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2011 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2011 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2010 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2010 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2010 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73 aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS NA r

BILANS NA r BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze w historii otwarcie roku

Najlepsze w historii otwarcie roku Warszawa, 17 maja 2017 roku Komunikat prasowy Najlepsze w historii otwarcie roku 5,768 mld zł składki brutto po raz pierwszy w historii Grupa PZU osiągnęła tak wysoki poziom składek za jeden kwartał. Przy

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2013r. (tj. za okres 01.01.2013 31.03.2013) WROCŁAW, 14 MAJA 2013r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. 1. Skonsolidowane dane finansowe Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo