RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy GO TFI (Towarzystwo), a (Zarządzający), spółka Secus Asset Management SA niniejszym przekazuje raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 95% zgromadzonych środków inwestycyjnych. Secus I FIZ dokonał dotychczas inwestycji w akcje i udziały następujących spółek: 1. WiedzaNet SA lider branży e-learning - inwestycja na kwotę PLN w październiku 2007 roku; akcje sprzedane w styczniu 2009 r. - łączna cena sprzedaży akcji wyniosła zł. SECUS I FIZ poniósł na sprzedaży akcji stratę w wysokości zł, tj. 69,80%. 28 września 2009 roku Fundusz wydał Kupującym ostatni odcinek zbiorowy przedmiotowych akcji. 2. Agito SA lider branży e-commerce inwestycja na kwotę ok PLN w listopadzie 2007 roku oraz reinwestycja w styczniu 2011 roku na kwotę PLN; akcje sprzedane 15 września 2011 r. za łączną cenę sprzedaży USD, po zamianie na PLN przy kursie 3,1415 cena sprzedaży wyniosła PLN. Inwestycja zakończona wynikiem dodatnim na poziomie PLN tj. +20,3%. 3. PZU SA największy polski ubezpieczyciel inwestycja na kwotę 3,6 mln PLN w grudniu 2007 roku, zbycie części aktywów za kwotę ok. 1,07 mln PLN, aktualna rynkowa wycena pakietu na dzień 17 kwietnia 2013 r. wynosi 2,877 mln PLN. 4. Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA) krakowski deweloper inwestycja na kwotę 18,5 mln PLN w styczniu 2008 roku oraz reinwestycja we wrześniu 2011 roku na PLN oraz pakiet akcji za 2 PLN.

2 5. APN Promise SA dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych inwestycja na kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku, aktualna rynkowa wycena pakietu na dzień 17 kwietnia 2013 r. wynosi 11,4 mln PLN. Katowice, 17 kwietnia 2013 roku

3 Zakres działań Zarządzającego w okresie Działania inwestycyjne podjęte w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego W I kwartale 2013 r. Zarządzający nie dokonał żadnej nowej inwestycji ani też dezinwestycji w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. 2. Istotne wydarzenia w Spółkach Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi tychże Spółek A) PZU SA A.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: PZU Spółka Akcyjna ul. Jana Pawła II 24, Warszawa A.2. Przedmiot działalności Grupa PZU oferuje swoje produkty w każdym z trzech podstawowych sektorów ubezpieczeniowych: ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie, oraz otwartych funduszach emerytalnych. Podstawowymi produktami PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. A.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu W dniu 13 marca 2013 r. Grupa PZU opublikowała wyniki za 2012 rok z najwyższym wynikiem finansowym netto od czasu debiutu giełdowego. Zysk netto przekroczył 3,25 mld zł, czyli był o blisko 40% wyższy niż w roku poprzednim. Składki przypisane brutto osiągnęły poziom 16,24 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 6% w stosunku do roku Grupa odnotowała wysoki zwrot na kapitale (ROE) w wysokości 24%.

4 Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2012 roku: wzrost składki przypisanej brutto na skutek zwiększenia sprzedaży m.in. ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ochronnych oraz indywidualnych inwestycyjnych w kanale bancassurance, a także obowiązkowych NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych (segment ubezpieczeń korporacyjnych) i ubezpieczeń OC komunikacyjnych (segment ubezpieczeń masowych) wyższe dochody z lokat, głównie na skutek wdrożenia nowej strategii inwestycyjnej, wyższej wyceny obligacji skarbowych i lepszej koniunktury na rynkach kapitałowych poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (z wyłączeniem efektu konwersji) wzrost poziomu rezerw technicznych w wyniku zastosowania niższych stóp technicznych jako konsekwencja spadku rentowności obligacji skarbowych niższe tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P straty w produktach związanych z gwarancjami kontraktowymi m.in. wskutek przyrostu rezerw szkodowych w związku z serią upadłości firm z branży budowlanej realizacja strategii Grupy PZU w zakresie optymalizacji procesów i centralizacji funkcji, w tym unifikacji PZU i PZU Życie, których konsekwencją są kolejne etapy restrukturyzacji zatrudnienia realizacja działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU (odświeżenie marki) oraz wprowadzenie nowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych (planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w nowym systemie pod koniec 2013 roku). Składki Składki przypisane brutto za 2012 rok wyniosły ,1 mln zł (15.279,3 mln zł w 2011 roku). Wzrost o 963,9 mln zł (+6,3%) w porównaniu do ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (+10,4%). Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w 2012 roku to: ubezpieczenia indywidualne, ze składką jednorazową (+492,6 mln zł) ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane ze składką regularną (+223,8 mln zł) głównie dzięki rozwojowi klasycznych ubezpieczeń grupowych ochronnych (typ P) oraz większej sprzedaży ubezpieczeń dodatkowych i podwyższaniu sumy ubezpieczenia w produktach indywidualnie kontynuowanych ubezpieczenia NNW i OC pozostałe (+198,5 mln zł) w szczególności obowiązkowe NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych

5 ubezpieczenia OC komunikacyjne (+70,0 mln zł), w tym w segmencie ubezpieczeń masowych (+80,7 mln zł). Jednocześnie odnotowano spadek składki AC (-143,1 mln zł), z jednej strony na skutek niższego poziomu rejestracji nowych pojazdów, z drugiej natomiast na skutek prowadzenia restrykcyjnej polityki szacowania ryzyka w segmencie klienta korporacyjnego, gdzie składka AC spadła o 100,1 mln zł. Odszkodowania Wzrost odszkodowań i świadczeń netto (1.997,6 mln zł, czyli o 19,5%) w przeważającej mierze wynika ze zmniejszenia stóp technicznych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (PZU), jak i w ubezpieczeniach na życie (PZU Życie). Zmiana stopy technicznej została dokonana wskutek obniżenia długoterminowych prognoz rentowności obligacji skarbowych. Na skutek powyższych zmian miał miejsce jednorazowy efekt w postaci podwyższenia rezerw: matematycznych w segmencie ub. grupowych i kontynuowanych o 798,6 mln zł, w tym w wyniku dostosowania stopy technicznej w sprawozdaniu skonsolidowanym wg. MSSF do stosowanej w sprawozdaniu jednostkowym wg. PSR - 390,1 mln zł na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i masowych łącznie o 234,2 mln zł. Ponadto, na wzrost odszkodowań i świadczeń miał wpływ: wzrost rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający (znacznie lepsze wyniki z działalności inwestycyjnej) 810,4 mln zł w ubezpieczeniach grupowych typ P mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne; efekt konwersji (wg. MSSF, z wyłączeniem efektu zmiany stóp technicznych) w 2012 roku przełożył się na uwolnienie 207,0 mln zł rezerw, o 199,1 mln zł mniej niż w trakcie 2011 roku w ubezpieczeniach finansowych w gwarancjach kontraktowych wypłaty oraz wzrost rezerw w związku z serią upadłości w branży budowlanej (zwiększenie rezerw brutto dla gwarancji kontraktowych o 117,0 mln zł, w tym na udziale własnym o 46,1 mln zł). Z kolei na spadek poziomu odszkodowań i świadczeń wpłynęło: w ubezpieczeniach komunikacyjnych zmniejszenie częstości szkód w następstwie korzystniejszych warunków drogowych i mniejszego natężenia ruchu (m.in. wzrost cen paliw) w ubezpieczeniach majątkowych niska skala pojedynczych szkód o znacznej skali wypłat

6 Należy podkreślić spadek kosztów likwidacji szkód o 34,1 mln zł (-4,9%). Jest to efekt prowadzenia programu optymalizacji procesów likwidacji szkód i świadczeń, opartego w szczególności na wystandaryzowanej obsłudze w każdym z 9 centrów likwidacji szkód oraz umiejętności dostosowania kosztów pracowniczych do obsługiwanych wolumenów (niższa częstość szkód zanotowana dla ubezpieczeń komunikacyjnych). Koszty akwizycji i administracyjne Koszty akwizycji w 2012 roku nieznacznie wzrosły (o 38,4 mln zł czyli +2,0%) w stosunku do poziomu z 2011 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zmian w obszarze sprzedaży w segmencie ubezpieczeń na życie związanych ze: wzrostem prowizji wypłacanych z tytułu ubezpieczeń grupowych ochronnych na skutek zwiększenia portfela, wysokiej sprzedaży nowych polis w trakcie 2012 roku oraz rosnącego udziału składki pozyskanej przez kanał brokerski dynamicznym rozwojem sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bankowy, w szczególności produktu typu unit-linked charakteryzującego się wysokimi kosztami akwizycji. Jednocześnie, w ramach segmentu ubezpieczeń emerytalnych, w wyniku zmian regulacyjnych i zakazu akwizycji OFE, koszty te spadły o 61,3 mln zł, tj. o 75,2%. Wzrost kosztów administracyjnych w 2012 o 56,4 mln zł (+4,1%) był w głównej mierze następstwem działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU oraz rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem nowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych. Ponadto, należy podkreślić konsekwentną realizację strategii PZU w zakresie poprawy efektywności w obszarze likwidacji szkód, centralizacji obsługi bieżącej polis i gospodarki własnej (tzw. księgowości pozaubezpieczeniowej) oraz stworzenia nowych standardów obsługi klienta (utworzenie unijnego Pionu Sieci Grupy). W wyniku powyższych działań Grupa PZU mogła sfinalizować kolejny etap restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozpocząć następny etap pod koniec 2012 roku. Łącznie koszty pracownicze spadły o 2,3% do poziomu 1.511,8 mln zł, co jest konsekwencją spadku poziomu zatrudnienia. W samym PZU i PZU Życie liczba etatów zmniejszyła się o 4,1% w porównaniu do poziomu z końca 2011 roku. Ponadto, w ramach programu optymalizacji kosztów stałych obniżono m.in. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, dzięki zrewidowaniu warunków części umów najmu i obsługi, oraz połączeń telefonicznych na skutek wdrożenia telefonii cyfrowej (IP).

7 Działalność ubezpieczeniowa Działalność ubezpieczeniowa w 2012 roku charakteryzowała się: w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 23,1 mln zł ze względu na poprawę rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt realizowanej od kilku lat polityki underwritingowej oraz ogólnie zaobserwowanej na rynku tendencji niższej częstości szkód), w części skompensowanej przez pogorszenie wyników w ubezpieczeniach finansowych w związku z serią upadłości w branży budowlanej w segmencie ubezpieczeń masowych zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 226,2 mln zł zadecydowała o tym poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych (niższa częstość szkód) oraz w ubezpieczeniach majątkowych (spadek szkodowości w wyniku braku dużych szkód), mimo jednorazowego efektu obniżenia stopy technicznej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych utrzymała się wysoka rentowność, pomimo spadku wyniku o 406,7 mln zł na skutek jednorazowego efektu obniżenia stóp technicznych oraz niższego efektu konwersji umów długoterminowych na kontrakty odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P w segmencie ubezpieczeń indywidualnych nastąpiło zmniejszenie wyniku operacyjnego o 55,6 mln zł, przy równoczesnym istotnym wzroście sprzedaży (wzrost składki przypisanej o 517,3 mln zł, tj. o 90,3%), w szczególności w kanale bancassurance. Działalność lokacyjna Dochody z działalności lokacyjnej Grupy PZU w 2012 roku wzrosły o 2.110,9 mln zł, tj. o 132,4% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2012 roku wprowadzono nową strategię inwestycyjną, której efektem było zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyników z działalności inwestycyjnej. Wzrost wyników z działalności lokacyjnej Grupy PZU jak i segmentu inwestycje spowodowany był m.in. wzrostem cen obligacji oraz instrumentów kapitałowych na rynkach. Wzrost dochodów z działalności lokacyjnej na instrumentach kapitałowych o 1.398,6 mln zł wynikał z lepszej niż w roku poprzednim koniunktury na rynkach finansowych. Do wzrostu wyników osiągniętych na instrumentach dłużnych o 765,6 mln zł przyczynił się spadek rynkowych stóp procentowych w 2012 roku. Na instrumentach pochodnych, nabywanych głównie w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem, zanotowano wzrost o 40,0 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku.

8 Działalność lokacyjna Grupy PZU prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowiły ponad 65% portfela lokat zarówno na koniec 2012 roku jak 2011 roku. Wzrost udziału oraz wartości instrumentów kapitałowych wynikał m.in. z dobrej koniunktury na rynkach finansowych. Wzrost udziału oraz wartości pozostałych dłużnych papierów wartościowych oraz spadek dłużnych papierów wartościowych rządowych wynikał m.in. z dostosowania ich wielkości do nowej strategii lokacyjnej Grupy PZU zakładającej większą dywersyfikację portfela lokat. Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP wynosiło odpowiednio na koniec 2012 i 2011 roku: 2,5% i 1,4% stanu lokat. Z kolei, zaangażowanie w korporacje i jednostki samorządu terytorialnego wzrosło z poziomu 1,0% do 4,8%. Wyniki i istotne wskaźniki działalności Zysk netto w 2012 roku wyniósł 3.253,8 mln zł i był wyższy o 910,0 mln zł, tj. o 38,8% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał z wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej i bardzo dobrych dochodów z działalności inwestycyjnej. Z kolei negatywnie na zysk netto wpłynęło podwyższenie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikające ze zmiany stóp technicznych łącznie wpływ na wynik brutto ,8 mln zł. Wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) wyniósł w 2012 r. 24% i był wyższy niż w roku ubiegłym o 5,7 pp. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wzrósł o 1,4 pp i osiągnął poziom 6%. Rentowność sprzedaży wzrosła o 4,7 pp, osiągając poziom 20%. Rating PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie przez agencje ratingowe. Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej. Rating zawiera również perspektywę ratingową (ang. outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. Na koniec 2012 roku obie spółki posiadały długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej, nadany przez agencję Standard & Poor's Ratings Services w dniu 16 lipca 2009 roku, na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. W dniu 23 lipca 2012 roku agencja Standard & Poor's Ratings Services podtrzymała powyższy rating. Jest to jeden z najwyższych ratingów nadawanych spółkom polskim.

9 Dywidenda Zarząd PZU rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę przeznaczono 2,56 mld zł, czyli 29,70 zł na akcję. Maksymalnej możliwej dywidendy z PZU będzie tymczasem chciał największy akcjonariusz czyli Skarb Państwa poinformował dziennikarzy 5 kwietnia br. minister skarbu, Mikołaj Budzanowski. Rekomendacje Ostatnie wyceny spółki publikowane przez ośrodki analityczne: r. DM Trigon wyznaczył cenę docelową na 448 zł, rekomendacja akumuluj r. HSBC wyznaczył cenę docelową na 370 zł, rekomendacja niedoważaj r. Credit Suisse wyznaczył cenę docelową na 420 zł, rekomendacja poniżej rynku r. J.P. Morgan wyznaczył cenę docelową na 447 zł, rekomendacja przeważaj. A.4. Wyniki finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU po IV kwartałach 2012 roku w tys. zł zgodnie z MSSF Lp. Wyszczególnienie stan na/za okres Zmiana 1 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto ,3% 2 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ,5% 3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,0% 4 Wynik finansowy netto ,8% 5 Kapitały własne ,9% 6 Aktywa finansowe ,8% 7 Aktywa razem ,3% 8 ROE * 24% 18% +6 p.p. * Obliczenie na podstawie średniego kapitału własnego w okresie Źródło: Obliczenia własne A.5. Cena akcji Wycena akcji PZU SA na dzień 31 marca 2013 roku wynika z kursu ich zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 28 marca 2012 r. i wynosi 404,00 zł wobec 437,00 zł na koniec poprzedniego kwartału (zmiana -7,6% w stosunku do poprzedniego kwartału).

10 B) Sento SA B.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: SENTO Spółka Akcyjna ul. Włościańska 2B, Kraków B.2. Przedmiot działalności Sento S.A. to deweloper działający od 2000 roku na krakowskim rynku nieruchomości. Grupa SENTO zajmuje się przygotowywaniem od podstaw inwestycji budowlanych, w tym kompleksową obsługą prawną nieruchomości, przygotowywaniem dokumentacji projektowej, realizacją inwestycji oraz nadzorem nad jej prawidłowym przebiegiem. Inwestycja w Spółkę była prowadzona w ramach uzupełniania portfela funduszu. Fundusz nabył blisko 32% grupy deweloperskiej INWEST S.A. z Krakowa za łączną kwotę 18,5 mln zł. Spółka zmieniła w sierpniu 2008 roku nazwę na Sento SA. We wrześniu 2011 r. Fundusz nabył kolejny pakiet akcji Sento S.A. za łączną kwotę zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Fundusz posiada akcji, co stanowi 48,68% akcjonariatu oraz 42,74% ogólnej liczby głosów. Inwestycja w Sento SA była realizowana z uwagi na atrakcyjny bank ziemi będący w jej posiadaniu, a zlokalizowany w obszarze aglomeracji krakowskiej, co miało stanowić źródło wzrostu wartości inwestycji. Reinwestycja we wrześniu 2011 r. miała na celu uzupełnienie kapitału spółki potrzebnego do uruchomienia kredytu bankowego na realizację nowych projektów inwestycyjnych oraz zwiększenie kontroli Funduszu w spółce. W 2011 r. wspólnym wysiłkiem Zarządzającego oraz spółki została przeprowadzona głęboka restrukturyzacja, której celem było zbudowanie trwałej struktury finansowania wysoko rentownych projektów deweloperskich. Dzięki pozyskaniu kapitału na realizację nowych projektów, Sento jest obecnie wiodącym deweloperem na krakowskim rynku nieruchomości. Jest spółką wiarygodną zarówno w oczach klientów, jak też banków. Pozytywne efekty przeprowadzonej restrukturyzacji są już widoczne. Spółka podobnie jak w 2011 roku także rok 2012 zakończyła dodatnim wynikiem finansowym, natomiast w pełni efekty zostaną osiągnięte z chwilą zakończenia projektów, których cykl realizacji obliczony jest średnio na 2 lata. Z uwagi na proces realizacji projektów w 2013 i 2014 roku przewidywana jest znacząca poprawa wyników finansowych. Realizacja wszystkich nowych projektów przebiega zgodnie z planem.

11 B.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu W okresie od ostatniego raportu spółka skoncentrowała się na następujących działaniach związanych z jej bieżącą działalnością operacyjną: Kontynuowanie procesu budowy oraz sprzedaży mieszkań w ramach Projektu Sentopark A. Aktualnie wykonywane są prace związane z budową stropu nad ósmym piętrem budynku. Projekt Sentopark A obejmuje ponad 170 mieszkań (PUM ponad ) oraz 3 lokale użytkowe. Aktualnie spółka posiada już umowy na sprzedaż 28% powierzchni mieszkalnej w projekcie. Kontynuowanie procesu budowy oraz sprzedaży mieszkań w ramach I etapu inwestycji Atrium Park. Etap ten obejmuje 107 mieszkań o powierzchni ponad metrów kwadratowych. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe w środku budynku. Do końca marca 2013 r. sprzedano 35 mieszkań z pierwszego etapu inwestycji, którego zakończenie planuje się na III kwartał 2013 r. Projekt posiada finansowanie z banku. W drugim kwartale spółka planuje rozpoczęcie budowy drugiego etapu projektu obejmującego 112 mieszkań. Zarząd Spółki szacuje przychody z całego projektu na poziomie ok. 110 mln zł. Przewiduje się, że zysk netto z projektu wyniesie ok. 11 mln zł. W zakresie projektu Sentopark B aktualnie trwa końcowe przekazywanie zakontraktowanych wcześniej mieszkań oraz zawierane są umowy z nowymi klientami na gotowe mieszkania. Do końca marca 2013 r. sprzedano 60 spośród 89 mieszkań. Spółka planuje całkowite zakończenie projektu do końca II kwartału 2013 r. Częściowy wykup obligacji Sento S.A. serii D i F za łączną kwotę ok. 0,5 mln zł Przygotowanie kolejnych projektów. Spółka prowadzi prace mające na celu uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac na innych gruntach znajdujących się w aktualnym banku ziemi spółki. Podpisano umowę z biurem architektonicznym na realizację projektu budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych dla nieruchomości przy ul. Wielickiej. B.4. Wyniki finansowe Wyniki finansowe Sento SA w tys. zł. Wyszczególnienie I-II 2012 I-II 2013 Aktywa trwałe , , , ,38 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 15,98 5,69 17,39 5,17 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,21 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywa obrotowe 9 586, , , ,96 Zapasy 8 317, , , ,57 Należności krótkoterminowe 289,87 384,08 286,45 350,31 Inwestycje krótkoterminowe 728,99 260,07 336,41 200,01 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 250,07 534,50 177,35 478,07 Suma aktywów , , , ,34 Kapitał (fundusz) własny , , , ,54 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,80 Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe , , , ,39 Wobec jednostek powiązanych 56,23 0,00 56,23 0,00 Wobec pozostałych jednostek , , , ,39 - w tym kredyty i pożyczki , , , ,15 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,41 Wobec jednostek powiązanych 0, ,56 0, ,56 Wobec pozostałych jednostek , , , ,85 - w tym kredyty i pożyczki 0,00 465,87 0,00 270,84 - w tym inne zobowiązania finansowe , , , ,79 - w tym z tytułu dostaw i usług 390,32 975,52 445, ,45 Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma pasywów , , , ,34 Przychody ze sprzedaży 1 439, ,19 284,57 386,75 Zysk ze sprzedaży -618,86-98,12-74,60-106,69 Zysk operacyjny -606,57-82,83-74,61-106,96 EBITDA -583,32-67,25-70,74-105,80 Zysk brutto 680,49 382,34-72,26-106,00 Zysk netto 680,49 382,34-72,26-106,00 Źródło: Sento S.A. Wyniki finansowe spółki Sento SA w związku z przyjętą polityką rachunkowości są uzależnione od zakończenia poszczególnych projektów realizowanych w spółkach celowych. Od 2010 roku spółka rozpoczęła realizację trzech projektów, z których jeden (Sentopark B) jest już całkowicie ukończony w zakresie budowy, a pozostałe są w trakcie realizacji. Sento SA nie dokonuje przeszacowania trwających projektów w sprawozdaniach finansowych. Sprawozdania finansowe za ostatnie lata pokazują więc koszty związane z bieżącą działalnością spółki, a nie pokazują wyników na projektach realizowanych w spółkach celowych. Powyższe ma bezpośrednie przełożenie na bieżącą wycenę spółki.

13 B.5. Cena akcji Wycenę Spółki Sento S.A. przeprowadzono przy zastosowaniu metody bilansowej polegającej na oszacowaniu aktywów netto wykazanych w bilansie na dzień 28 lutego 2013 r. Zgodnie z Modelem Wyceny Aktywów Niepublicznych dla Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, taka metoda została przyjęta z uwagi na specyfikę działalności deweloperskiej Sento S.A. Spółka realizuje swoje projekty poprzez spółki celowe, w których Sento S.A. posiada 100% kapitału. Ponieważ Sento S.A. nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, pozytywne wyniki realizowanych projektów pojawią się w sprawozdaniach finansowych Sento S.A. dopiero po zakończeniu poszczególnych projektów. Wycena bilansowa według aktywów netto jest więc wyceną konserwatywną czyli bezpieczną, natomiast w ocenie zarządzającego jej wadą jest brak uwzględnienia rentowności realizowanych projektów wpływających na przyszłą wartość firmy. Bieżąca wycena po uwzględnieniu w modelu wyceny 50% dyskonta kształtuje sie na poziomie 1,24 PLN za akcje. W ocenie zarządzającego wycena ta nie odzwierciedla godziwej wartości przedsiębiorstwa. W ocenie zarządzającego z uwagi na proces realizacji nowych projektów deweloperskich, już w 2013 roku powinna nastąpić istotna poprawa wyników finansowych spółki, natomiast w roku 2014 sytuacja spółki Sento SA oraz jej wycena powinna być dużo lepsza z uwagi na: Niższe zadłużenie wynikające ze spłaty części długu ze środków uzyskanych z projektów Beta, częściowo z projektu Alfa oraz I etapu projektu Atrium Park Wyższe kapitały własne w związku z uwzględnieniem w sprawozdaniu finansowym zysków uzyskanych z realizacji projektów Beta, częściowo z projektu Alfa oraz I etapu projektu Atrium Park Zakończenie budowy projektu Alfa, który w 2014 roku będzie wycenianym majątkiem w postaci gotowych mieszkań, których sprzedaż będzie mogła być w sposób wiarygodny uwzględniona w prognozach spółki na rok 2015 Realizację kolejnych etapów projektu Atrium Park, z którego wyniki poprzez zrealizowanie wcześniej I etapu będą uwiarygodniały prognozy finansowe Sento na kolejne lata Przygotowanie do rozpoczęcia lub rozpoczęcia projektów na pozostałych gruntach inwestycyjnych spółki - Zbrojarzy, Sopot, Wielicka i Barska, co umożliwi uwzględnienie w wycenie spółki wartości rezydualnej aktualnie pomijanej.

14 Z uwagi na proces realizacji projektów w 2013 i 2014 roku powinna nastąpić znacząca poprawa wyników finansowych. Prognoza zakłada trwałe utrzymanie rentowności na poziomie zysku netto, którego zauważalny wzrost powinien nastąpić od 2013 roku. Z kolei w 2014 roku zadłużenie spółki, stanowiące jeden z głównych czynników ryzyka, powinno spaść do poziomu ok. 17 mln zł z ok. 47 mln zł obecnie. Tak istotna poprawa sytuacji finansowej spółki powinna mieć pozytywny wpływ zarówno na wycenę, jak i na znalezienie inwestora zainteresowanego nabyciem pakietu akcji. C) APN Promise SA C.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: APN Promise S.A. ul. Kryniczna 2, Warszawa C.2. Przedmiot działalności Spółka jest dystrybutorem oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Głównymi obszarami działalności Spółki jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych, świadczenie usług wdrożeniowych, programistycznych oraz serwisowych na najwyższym poziomie. Swoim klientom Spółka oferuje również profesjonalne doradztwo, konsultacje przed wyborem rozwiązania, rzeczową pomoc w trakcie użytkowania oraz sprawną obsługę. Profil działalności Spółki uzupełnia wydawnictwo książek informatycznych Spółka jest wyłącznym dystrybutorem Wydawnictwa Microsoft Press na Polskę. W ofercie Microsoft Press znajduje się obecnie ponad 500 tytułów anglojęzycznych, oraz ponad 70 w polskiej wersji językowej. Poprzez Sklep On-line Spółka oferuje ponad produktów wiodących producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego. APN Promise tworzy sześć działów: Biznes System & Security Software Retail Centrum Wiedzy Sklep On-line

15 Celem strategicznym APN Promise S.A. realizowanym konsekwentnie w pierwszym kwartale 2011 roku jest zajęcie pozycji największego partnera Microsoft w Polsce. Strategia realizacji tego celu obejmuje: obejmowanie kolejnych podmiotów licencjonowaniem typu Select oraz Enterprise Agreement na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw poszerzanie kompetencji wdrożeniowych w kategoriach Business Productivity oraz Infrastructure Maintenance rozwinięcie sprzedaży rozwiązań opartych na modelu chmury Microsoft podpisywanie kolejnych umów partnerskich i dystrybucyjnych w zakresie oprogramowania oraz sprzętu IT. C.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu Najważniejszym wydarzeniem I kwartału 2013 r. był długo oczekiwany debiut akcji spółki na rynku NewConnect w dniu 7 lutego 2013 r. Do obrotu na małej giełdzie trafiło akcji serii E, które w IV kwartale ub.r. w ramach subskrypcji prywatnej inwestorzy obejmowali po cenie emisyjnej 2,60 zł. Debiut okazał się bardzo udany. W pierwszym dniu notowań kurs akcji zamknął się na poziomie 3,94 zł, co oznacza wzrost o 51,5% w stosunku do ceny emisyjnej akcji serii E. Obecnie trwa procedura związana z wprowadzeniem do obrotu akcji serii B, z których akcji należy do Secus I FIZ. Po tej operacji do obrotu będzie wprowadzonych 68,2% wszystkich akcji spółki. W następnej kolejności do obrotu trafi jeszcze akcji serii E obejmowanych w ubiegłym roku przez pracowników spółki na preferencyjnych warunkach po 1,50 zł za akcję, co powinno poprawić płynność tych akcji na rynku NewConnect. W IV kwartale nie dokonano żadnej akwizycji, natomiast cały czas trwają aktywne poszukiwania potencjalnych podmiotów do przejęcia w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności. W planach jest m.in. dokupienie kolejnych 30% udziałów w spółce zależnej Alterkom Sp. z o.o. Transakcja ta powinna zostać sfinalizowana w pierwszym półroczu 2013 r. C.4. Wyniki finansowe Zgodnie z ogłoszonymi przez spółkę terminami publikacji raportów okresowych, ostatnim przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 14 lutego 2013 r. jest Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 r. Raport za I kwartał 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2013 r.

16 Wybrane dane finansowe APN Promise S.A. (w tys. zł) APN Promise S.A. Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0 15 Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Q2012 4Q2011 Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności gospodarczej Zysk/strata z działalności brutto Zysk/strata z działalności netto Źródło: APN Promise S.A. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise (w tys. zł) Grupa Kapitałowa APN Promise Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Q2012 4Q2011 Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności gospodarczej Zysk/strata z działalności brutto Zysk/strata z działalności netto Źródło: APN Promise S.A. Spółka APN Promise S.A. zawdzięcza znaczący wzrost obrotów w roku 2012 prowadzeniu agresywnej akcji handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, zakończonej sukcesem. Oprócz osiągnięcia rekordowego zysku ze sprzedaży produktów, udało się także uzyskać znaczny wzrost przychodów z usług.

17 Spadek zysku w czwartym kwartale wynika z poniesienia w tym okresie kosztów debiutu giełdowego oraz z realizacji programu pozyskiwania nowych umów długoterminowych. Po bardzo udanych pierwszych trzech kwartałach roku, Zarząd podjął decyzję o poniesieniu w czwartym kwartale dodatkowych kosztów pozyskiwania nowych klientów. W wyniku tych działań udało się zawrzeć szereg kontraktów długoterminowych, dzięki którym możliwe będzie generowanie przychodów i zysków w przyszłych latach. Ze względu na rosnącą sprzedaż licencji Microsoft, Spółka poniosła też koszty znaczącego zwiększenia gwarancji bankowych na rzecz Microsoft Ireland Operations Ltd. Obciążenia te wpłynęły na wyniki czwartego kwartału. Znaczący wzrost zysku ze sprzedaży w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku wynika z utworzenia rezerw na koszty bierne przyszłych okresów do realizacji umów trzyletnich zawartych w grudniu 2012 roku oraz na realizację bonusów należnych Spółce od Microsoft Ireland Operations Ltd wypłacanych w pierwszym kwartale kolejnego okresu rozliczeniowego. Do momentu faktycznego otrzymania bonusów, są one częścią pozostałych przychodów operacyjnych. W ostatecznej wersji bilansu rezerwy zostaną rozwiązane, a bonusy pomniejszą koszty sprzedanych licencji. Z tego powodu Zarząd rekomenduje jako bardziej miarodajne wskaźniki takie jak zysk z działalności gospodarczej czy zysk brutto oraz netto. Jednocześnie zarząd podtrzymuje prognozy finansowe na rok 2013 opublikowane w raporcie bieżącym nr 7 w dniu 24 stycznia 2013 r. Oznacza to, że wynik jednostkowy APN Promise S.A. powinien zamknąć się na poziomie 208 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 2,65 mln zł zysku netto. Na poziomie Grupy Kapitałowej oczekiwane są wielkości 228 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3,2 mln zł zysku netto. C.5. Cena akcji Debiut akcji spółki na aktywnym rynku ma zasadniczy wpływ na wycenę zarówno akcji spółki jak też na wycenę certyfikatów. Do IV kwartału 2012 r. włącznie wyceny dokonywał niezależny audytor Baker Tilly, który po raz ostatni wycenił jedną akcję APN Promise S.A. na dzień 28 grudnia 2012 r. na poziomie 1,53 zł. Obecnie do wyceny akcji wykorzystuje się kurs zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej w danym kwartale. Na dzień 28 marca 2013 r wycena akcji wynosi 3,90 zł. Różnica pomiędzy obecną wyceną rynkową a poprzednią wyceną biegłego wynosi więc 2,37 zł na akcję (+155%), co daje różnicę wyceny 7,11 mln zł na całym pakiecie akcji oraz 223,12 zł na certyfikacie inwestycyjnym funduszu.

18 Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Porównanie wartości aktywów netto na Certyfikat wg stanu na dzień r. i r. prezentuje poniższa tabela: Wyszczególnienie Zmiana Wartość netto aktywów na Certyfikat 742,48 zł 532,91 zł +39,3% Porównanie jednostkowych cen akcji dla poszczególnych aktywów wg stanów na dzień r. i r. Wyszczególnienie Zmiana PZU S.A. 404,00 zł 437,00 zł -7,6% SENTO S.A. 1,24 zł 1,23 zł +0,8% APN Promise SA 3,90 zł 1,53 zł +154,9% Zarządzający zwraca uwagę, że wycena niepublicznych aktywów funduszu, które nie są przedmiotem obrotu na aktywnym rynku, do czasu ich sprzedaży nie ma charakteru wyceny rynkowej. Wartość niepublicznych aktywów będzie mogła zostać ostatecznie zweryfikowana dopiero z chwilą ich sprzedaży. Należy brać pod uwagę, że wpływ na wynik dokonywanych obecnie wycen aktywów niepublicznych ma zarówno subiektywna ocena wyceniającego, jak też przyjęty model wyceny. Wycena dokonywana w ten sposób może się istotnie różnić od wyceny transakcyjnej, jaką będzie można osiągnąć z chwilą sprzedaży aktywów. List do uczestników Secus Pierwszego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spółek Niepublicznych Szanowni Państwo, W związku z upływem sześcioletniego okresu funkcjonowania funduszu Secus I FIZ, pragniemy przekazać Państwu komplet informacji z zakresu przewidywanego terminu zakończenia inwestycji, sposobu wyjścia, a także wyceny funduszu oraz działań podjętych przez Zarządzającego.

19 Perspektywa zakończenia inwestycji Secus I FIZ jako fundusz aktywów niepublicznych został utworzony na okres 6 lat. Termin ten wynikał z charakteru realizowanych inwestycji na rynku niepublicznym, gdzie głównym założeniem jest nabywanie akcji lub udziałów perspektywicznych spółek we wczesnej fazie rozwoju w celu ich późniejszej sprzedaży i realizacji zysku osiągniętego w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa i w konsekwencji wzrostu jego wartości. Po upływie terminu, na jaki fundusz został utworzony, rozpoczyna się likwidacja, a po jej zakończeniu fundusz ulega rozwiązaniu. W pierwotnej wersji statutu likwidacja funduszu powinna się rozpocząć z upływem 6 lat licząc od dnia rejestracji w sądzie czyli 29 listopada 2012 r. Z uwagi na brak możliwości zamknięcia w tym terminie wszystkich inwestycji funduszu przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu jego uczestników, Secus Asset Management S.A. jako Zarządzający zwrócił się do GO TFI z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania funduszu o 2 lata oraz o dokonanie zmian statutu w zakresie trybu wykupu certyfikatów w celu umożliwienia wypłaty środków pieniężnych uczestnikom funduszu sukcesywnie wraz z zamykaniem kolejnych pozycji portfelowych. Proponowany dwuletni termin przedłużenia czasu trwania funduszu wynika z przewidywanego czasu potrzebnego do całkowitego upłynnienia aktywów funduszu. Intencją Zarządzającego jest sukcesywne przekazywanie uczestnikom funduszu środków pochodzących ze sprzedaży aktywów. Z uwagi na stan realizacji projektów oceniamy, że ostateczne umorzenie wszystkich certyfikatów i wypłacenie uczestnikom funduszu środków pieniężnych powinno nastąpić nie później niż do końca 2014 roku. Realizacja powyższych założeń będzie polegała na przeprowadzeniu przez fundusz automatycznych proporcjonalnych częściowych wykupów certyfikatów pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na takie wykupy. Plany w zakresie upłynnienia aktywów Na dzień wyceny 29 marca 2013 r. skład portfela funduszu przedstawiał się następująco: Walor Ilość Wycena Wartość APN Promise , ,00 Sento , ,08 PZU , ,00

20 Do tego dochodziły jeszcze aktywa płynne: zł depozyty ,86 zł środki pieniężne na rachunkach Aktywami o ograniczonej płynności pozostają pakiety akcji APN Promise S.A. tj. spółki obecnie notowanej na rynku New Connect oraz Sento S.A. Przewidujemy, że pakiet akcji APN zostanie upłynniony w drugiej połowie 2013 r., a pakiet akcji Sento w drugiej połowie 2014 r. Terminy te wynikają z bieżącej sytuacji w spółkach oraz z koniunktury na rynkach finansowych. APN Promise S.A. Przy wsparciu Zarządzającego akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym NewConnect. Podczas giełdowego debiutu w dniu 7 lutego 2013 r. zostały wycenione przez rynek w kursie zamknięcia na poziomie 3,94 zł za akcje. Podtrzymujemy dotychczasową opinię, że optymalnym momentem do zbycia pakietu akcji APN Promise S.A. będzie druga połowa 2013 r. Sprzyjać temu będzie z jednej strony poprawa wyników finansowych spółki, z drugiej zaś oczekiwane polskiej gospodarki mające pozytywny wpływ na koniunkturę na rynku finansowym, a tym samym na rynkową wycenę spółki. Z uwagi na wielkość posiadanego pakietu akcji (36,69% kapitału) Zarządzający będzie aktywnie poszukiwał potencjalnych inwestorów zarówno wśród inwestorów branżowych jak też finansowych. Sento S.A. Strategia wyjścia z pakietu akcji Sento S.A. związana jest ściśle z realizacją aktualnych projektów deweloperskich prowadzonych w ramach spółek celowych, w których Sento S.A. posiada 100% kapitału. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Spółki, w wyniku realizacji projektów w 2013 i 2014 roku powinna nastąpić znacząca poprawa wyników finansowych. Prognoza zakłada trwałe utrzymanie rentowności na poziomie zysku netto, którego zauważalny wzrost powinien nastąpić od 2013 roku. Z kolei w 2014 roku zadłużenie spółki, stanowiące jeden z głównych czynników ryzyka, powinien spaść do poziomu ok. 17 mln zł z ok. 47 mln zł obecnie. Tak istotna poprawa sytuacji finansowej spółki będzie powinna mieć pozytywny wpływ zarówno na wycenę, jak i na znalezienie inwestora zamierzającego nabycie pakietu akcji, co jest strategicznym planem wyjścia z inwestycji przez fundusz Secus I FIZ.

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2009 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI k RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NWAI Dom Maklerski SA NWAI DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku. Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku. Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA SPIS TREŚCI 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego...

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo