RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W I KWARTALE 2013 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz), podpisanej pomiędzy GO TFI (Towarzystwo), a (Zarządzający), spółka Secus Asset Management SA niniejszym przekazuje raport okresowy za I kwartał 2013 roku. Na moment sporządzenia niniejszego Raportu, Zarządzający alokował ponad 95% zgromadzonych środków inwestycyjnych. Secus I FIZ dokonał dotychczas inwestycji w akcje i udziały następujących spółek: 1. WiedzaNet SA lider branży e-learning - inwestycja na kwotę PLN w październiku 2007 roku; akcje sprzedane w styczniu 2009 r. - łączna cena sprzedaży akcji wyniosła zł. SECUS I FIZ poniósł na sprzedaży akcji stratę w wysokości zł, tj. 69,80%. 28 września 2009 roku Fundusz wydał Kupującym ostatni odcinek zbiorowy przedmiotowych akcji. 2. Agito SA lider branży e-commerce inwestycja na kwotę ok PLN w listopadzie 2007 roku oraz reinwestycja w styczniu 2011 roku na kwotę PLN; akcje sprzedane 15 września 2011 r. za łączną cenę sprzedaży USD, po zamianie na PLN przy kursie 3,1415 cena sprzedaży wyniosła PLN. Inwestycja zakończona wynikiem dodatnim na poziomie PLN tj. +20,3%. 3. PZU SA największy polski ubezpieczyciel inwestycja na kwotę 3,6 mln PLN w grudniu 2007 roku, zbycie części aktywów za kwotę ok. 1,07 mln PLN, aktualna rynkowa wycena pakietu na dzień 17 kwietnia 2013 r. wynosi 2,877 mln PLN. 4. Sento SA (poprzednia nazwa Inwest SA) krakowski deweloper inwestycja na kwotę 18,5 mln PLN w styczniu 2008 roku oraz reinwestycja we wrześniu 2011 roku na PLN oraz pakiet akcji za 2 PLN.

2 5. APN Promise SA dystrybutor oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych inwestycja na kwotę 3,7 mln PLN we wrześniu 2008 roku, aktualna rynkowa wycena pakietu na dzień 17 kwietnia 2013 r. wynosi 11,4 mln PLN. Katowice, 17 kwietnia 2013 roku

3 Zakres działań Zarządzającego w okresie Działania inwestycyjne podjęte w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego W I kwartale 2013 r. Zarządzający nie dokonał żadnej nowej inwestycji ani też dezinwestycji w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego. 2. Istotne wydarzenia w Spółkach Docelowego Portfela Inwestycyjnego wraz z podstawowymi danymi finansowymi tychże Spółek A) PZU SA A.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: PZU Spółka Akcyjna ul. Jana Pawła II 24, Warszawa A.2. Przedmiot działalności Grupa PZU oferuje swoje produkty w każdym z trzech podstawowych sektorów ubezpieczeniowych: ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie, oraz otwartych funduszach emerytalnych. Podstawowymi produktami PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. A.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu W dniu 13 marca 2013 r. Grupa PZU opublikowała wyniki za 2012 rok z najwyższym wynikiem finansowym netto od czasu debiutu giełdowego. Zysk netto przekroczył 3,25 mld zł, czyli był o blisko 40% wyższy niż w roku poprzednim. Składki przypisane brutto osiągnęły poziom 16,24 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 6% w stosunku do roku Grupa odnotowała wysoki zwrot na kapitale (ROE) w wysokości 24%.

4 Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2012 roku: wzrost składki przypisanej brutto na skutek zwiększenia sprzedaży m.in. ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ochronnych oraz indywidualnych inwestycyjnych w kanale bancassurance, a także obowiązkowych NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych (segment ubezpieczeń korporacyjnych) i ubezpieczeń OC komunikacyjnych (segment ubezpieczeń masowych) wyższe dochody z lokat, głównie na skutek wdrożenia nowej strategii inwestycyjnej, wyższej wyceny obligacji skarbowych i lepszej koniunktury na rynkach kapitałowych poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (z wyłączeniem efektu konwersji) wzrost poziomu rezerw technicznych w wyniku zastosowania niższych stóp technicznych jako konsekwencja spadku rentowności obligacji skarbowych niższe tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P straty w produktach związanych z gwarancjami kontraktowymi m.in. wskutek przyrostu rezerw szkodowych w związku z serią upadłości firm z branży budowlanej realizacja strategii Grupy PZU w zakresie optymalizacji procesów i centralizacji funkcji, w tym unifikacji PZU i PZU Życie, których konsekwencją są kolejne etapy restrukturyzacji zatrudnienia realizacja działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU (odświeżenie marki) oraz wprowadzenie nowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych (planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w nowym systemie pod koniec 2013 roku). Składki Składki przypisane brutto za 2012 rok wyniosły ,1 mln zł (15.279,3 mln zł w 2011 roku). Wzrost o 963,9 mln zł (+6,3%) w porównaniu do ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (+10,4%). Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w 2012 roku to: ubezpieczenia indywidualne, ze składką jednorazową (+492,6 mln zł) ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane ze składką regularną (+223,8 mln zł) głównie dzięki rozwojowi klasycznych ubezpieczeń grupowych ochronnych (typ P) oraz większej sprzedaży ubezpieczeń dodatkowych i podwyższaniu sumy ubezpieczenia w produktach indywidualnie kontynuowanych ubezpieczenia NNW i OC pozostałe (+198,5 mln zł) w szczególności obowiązkowe NNW szpitali i OC podmiotów leczniczych w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych

5 ubezpieczenia OC komunikacyjne (+70,0 mln zł), w tym w segmencie ubezpieczeń masowych (+80,7 mln zł). Jednocześnie odnotowano spadek składki AC (-143,1 mln zł), z jednej strony na skutek niższego poziomu rejestracji nowych pojazdów, z drugiej natomiast na skutek prowadzenia restrykcyjnej polityki szacowania ryzyka w segmencie klienta korporacyjnego, gdzie składka AC spadła o 100,1 mln zł. Odszkodowania Wzrost odszkodowań i świadczeń netto (1.997,6 mln zł, czyli o 19,5%) w przeważającej mierze wynika ze zmniejszenia stóp technicznych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (PZU), jak i w ubezpieczeniach na życie (PZU Życie). Zmiana stopy technicznej została dokonana wskutek obniżenia długoterminowych prognoz rentowności obligacji skarbowych. Na skutek powyższych zmian miał miejsce jednorazowy efekt w postaci podwyższenia rezerw: matematycznych w segmencie ub. grupowych i kontynuowanych o 798,6 mln zł, w tym w wyniku dostosowania stopy technicznej w sprawozdaniu skonsolidowanym wg. MSSF do stosowanej w sprawozdaniu jednostkowym wg. PSR - 390,1 mln zł na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i masowych łącznie o 234,2 mln zł. Ponadto, na wzrost odszkodowań i świadczeń miał wpływ: wzrost rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający (znacznie lepsze wyniki z działalności inwestycyjnej) 810,4 mln zł w ubezpieczeniach grupowych typ P mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne; efekt konwersji (wg. MSSF, z wyłączeniem efektu zmiany stóp technicznych) w 2012 roku przełożył się na uwolnienie 207,0 mln zł rezerw, o 199,1 mln zł mniej niż w trakcie 2011 roku w ubezpieczeniach finansowych w gwarancjach kontraktowych wypłaty oraz wzrost rezerw w związku z serią upadłości w branży budowlanej (zwiększenie rezerw brutto dla gwarancji kontraktowych o 117,0 mln zł, w tym na udziale własnym o 46,1 mln zł). Z kolei na spadek poziomu odszkodowań i świadczeń wpłynęło: w ubezpieczeniach komunikacyjnych zmniejszenie częstości szkód w następstwie korzystniejszych warunków drogowych i mniejszego natężenia ruchu (m.in. wzrost cen paliw) w ubezpieczeniach majątkowych niska skala pojedynczych szkód o znacznej skali wypłat

6 Należy podkreślić spadek kosztów likwidacji szkód o 34,1 mln zł (-4,9%). Jest to efekt prowadzenia programu optymalizacji procesów likwidacji szkód i świadczeń, opartego w szczególności na wystandaryzowanej obsłudze w każdym z 9 centrów likwidacji szkód oraz umiejętności dostosowania kosztów pracowniczych do obsługiwanych wolumenów (niższa częstość szkód zanotowana dla ubezpieczeń komunikacyjnych). Koszty akwizycji i administracyjne Koszty akwizycji w 2012 roku nieznacznie wzrosły (o 38,4 mln zł czyli +2,0%) w stosunku do poziomu z 2011 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zmian w obszarze sprzedaży w segmencie ubezpieczeń na życie związanych ze: wzrostem prowizji wypłacanych z tytułu ubezpieczeń grupowych ochronnych na skutek zwiększenia portfela, wysokiej sprzedaży nowych polis w trakcie 2012 roku oraz rosnącego udziału składki pozyskanej przez kanał brokerski dynamicznym rozwojem sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bankowy, w szczególności produktu typu unit-linked charakteryzującego się wysokimi kosztami akwizycji. Jednocześnie, w ramach segmentu ubezpieczeń emerytalnych, w wyniku zmian regulacyjnych i zakazu akwizycji OFE, koszty te spadły o 61,3 mln zł, tj. o 75,2%. Wzrost kosztów administracyjnych w 2012 o 56,4 mln zł (+4,1%) był w głównej mierze następstwem działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU oraz rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem nowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych. Ponadto, należy podkreślić konsekwentną realizację strategii PZU w zakresie poprawy efektywności w obszarze likwidacji szkód, centralizacji obsługi bieżącej polis i gospodarki własnej (tzw. księgowości pozaubezpieczeniowej) oraz stworzenia nowych standardów obsługi klienta (utworzenie unijnego Pionu Sieci Grupy). W wyniku powyższych działań Grupa PZU mogła sfinalizować kolejny etap restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozpocząć następny etap pod koniec 2012 roku. Łącznie koszty pracownicze spadły o 2,3% do poziomu 1.511,8 mln zł, co jest konsekwencją spadku poziomu zatrudnienia. W samym PZU i PZU Życie liczba etatów zmniejszyła się o 4,1% w porównaniu do poziomu z końca 2011 roku. Ponadto, w ramach programu optymalizacji kosztów stałych obniżono m.in. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, dzięki zrewidowaniu warunków części umów najmu i obsługi, oraz połączeń telefonicznych na skutek wdrożenia telefonii cyfrowej (IP).

7 Działalność ubezpieczeniowa Działalność ubezpieczeniowa w 2012 roku charakteryzowała się: w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 23,1 mln zł ze względu na poprawę rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt realizowanej od kilku lat polityki underwritingowej oraz ogólnie zaobserwowanej na rynku tendencji niższej częstości szkód), w części skompensowanej przez pogorszenie wyników w ubezpieczeniach finansowych w związku z serią upadłości w branży budowlanej w segmencie ubezpieczeń masowych zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 226,2 mln zł zadecydowała o tym poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych (niższa częstość szkód) oraz w ubezpieczeniach majątkowych (spadek szkodowości w wyniku braku dużych szkód), mimo jednorazowego efektu obniżenia stopy technicznej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych utrzymała się wysoka rentowność, pomimo spadku wyniku o 406,7 mln zł na skutek jednorazowego efektu obniżenia stóp technicznych oraz niższego efektu konwersji umów długoterminowych na kontrakty odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P w segmencie ubezpieczeń indywidualnych nastąpiło zmniejszenie wyniku operacyjnego o 55,6 mln zł, przy równoczesnym istotnym wzroście sprzedaży (wzrost składki przypisanej o 517,3 mln zł, tj. o 90,3%), w szczególności w kanale bancassurance. Działalność lokacyjna Dochody z działalności lokacyjnej Grupy PZU w 2012 roku wzrosły o 2.110,9 mln zł, tj. o 132,4% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2012 roku wprowadzono nową strategię inwestycyjną, której efektem było zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyników z działalności inwestycyjnej. Wzrost wyników z działalności lokacyjnej Grupy PZU jak i segmentu inwestycje spowodowany był m.in. wzrostem cen obligacji oraz instrumentów kapitałowych na rynkach. Wzrost dochodów z działalności lokacyjnej na instrumentach kapitałowych o 1.398,6 mln zł wynikał z lepszej niż w roku poprzednim koniunktury na rynkach finansowych. Do wzrostu wyników osiągniętych na instrumentach dłużnych o 765,6 mln zł przyczynił się spadek rynkowych stóp procentowych w 2012 roku. Na instrumentach pochodnych, nabywanych głównie w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem, zanotowano wzrost o 40,0 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku.

8 Działalność lokacyjna Grupy PZU prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowiły ponad 65% portfela lokat zarówno na koniec 2012 roku jak 2011 roku. Wzrost udziału oraz wartości instrumentów kapitałowych wynikał m.in. z dobrej koniunktury na rynkach finansowych. Wzrost udziału oraz wartości pozostałych dłużnych papierów wartościowych oraz spadek dłużnych papierów wartościowych rządowych wynikał m.in. z dostosowania ich wielkości do nowej strategii lokacyjnej Grupy PZU zakładającej większą dywersyfikację portfela lokat. Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP wynosiło odpowiednio na koniec 2012 i 2011 roku: 2,5% i 1,4% stanu lokat. Z kolei, zaangażowanie w korporacje i jednostki samorządu terytorialnego wzrosło z poziomu 1,0% do 4,8%. Wyniki i istotne wskaźniki działalności Zysk netto w 2012 roku wyniósł 3.253,8 mln zł i był wyższy o 910,0 mln zł, tj. o 38,8% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał z wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej i bardzo dobrych dochodów z działalności inwestycyjnej. Z kolei negatywnie na zysk netto wpłynęło podwyższenie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wynikające ze zmiany stóp technicznych łącznie wpływ na wynik brutto ,8 mln zł. Wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) wyniósł w 2012 r. 24% i był wyższy niż w roku ubiegłym o 5,7 pp. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wzrósł o 1,4 pp i osiągnął poziom 6%. Rentowność sprzedaży wzrosła o 4,7 pp, osiągając poziom 20%. Rating PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie przez agencje ratingowe. Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej. Rating zawiera również perspektywę ratingową (ang. outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. Na koniec 2012 roku obie spółki posiadały długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej, nadany przez agencję Standard & Poor's Ratings Services w dniu 16 lipca 2009 roku, na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. W dniu 23 lipca 2012 roku agencja Standard & Poor's Ratings Services podtrzymała powyższy rating. Jest to jeden z najwyższych ratingów nadawanych spółkom polskim.

9 Dywidenda Zarząd PZU rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę przeznaczono 2,56 mld zł, czyli 29,70 zł na akcję. Maksymalnej możliwej dywidendy z PZU będzie tymczasem chciał największy akcjonariusz czyli Skarb Państwa poinformował dziennikarzy 5 kwietnia br. minister skarbu, Mikołaj Budzanowski. Rekomendacje Ostatnie wyceny spółki publikowane przez ośrodki analityczne: r. DM Trigon wyznaczył cenę docelową na 448 zł, rekomendacja akumuluj r. HSBC wyznaczył cenę docelową na 370 zł, rekomendacja niedoważaj r. Credit Suisse wyznaczył cenę docelową na 420 zł, rekomendacja poniżej rynku r. J.P. Morgan wyznaczył cenę docelową na 447 zł, rekomendacja przeważaj. A.4. Wyniki finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU po IV kwartałach 2012 roku w tys. zł zgodnie z MSSF Lp. Wyszczególnienie stan na/za okres Zmiana 1 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto ,3% 2 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ,5% 3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,0% 4 Wynik finansowy netto ,8% 5 Kapitały własne ,9% 6 Aktywa finansowe ,8% 7 Aktywa razem ,3% 8 ROE * 24% 18% +6 p.p. * Obliczenie na podstawie średniego kapitału własnego w okresie Źródło: Obliczenia własne A.5. Cena akcji Wycena akcji PZU SA na dzień 31 marca 2013 roku wynika z kursu ich zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 28 marca 2012 r. i wynosi 404,00 zł wobec 437,00 zł na koniec poprzedniego kwartału (zmiana -7,6% w stosunku do poprzedniego kwartału).

10 B) Sento SA B.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: SENTO Spółka Akcyjna ul. Włościańska 2B, Kraków B.2. Przedmiot działalności Sento S.A. to deweloper działający od 2000 roku na krakowskim rynku nieruchomości. Grupa SENTO zajmuje się przygotowywaniem od podstaw inwestycji budowlanych, w tym kompleksową obsługą prawną nieruchomości, przygotowywaniem dokumentacji projektowej, realizacją inwestycji oraz nadzorem nad jej prawidłowym przebiegiem. Inwestycja w Spółkę była prowadzona w ramach uzupełniania portfela funduszu. Fundusz nabył blisko 32% grupy deweloperskiej INWEST S.A. z Krakowa za łączną kwotę 18,5 mln zł. Spółka zmieniła w sierpniu 2008 roku nazwę na Sento SA. We wrześniu 2011 r. Fundusz nabył kolejny pakiet akcji Sento S.A. za łączną kwotę zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Fundusz posiada akcji, co stanowi 48,68% akcjonariatu oraz 42,74% ogólnej liczby głosów. Inwestycja w Sento SA była realizowana z uwagi na atrakcyjny bank ziemi będący w jej posiadaniu, a zlokalizowany w obszarze aglomeracji krakowskiej, co miało stanowić źródło wzrostu wartości inwestycji. Reinwestycja we wrześniu 2011 r. miała na celu uzupełnienie kapitału spółki potrzebnego do uruchomienia kredytu bankowego na realizację nowych projektów inwestycyjnych oraz zwiększenie kontroli Funduszu w spółce. W 2011 r. wspólnym wysiłkiem Zarządzającego oraz spółki została przeprowadzona głęboka restrukturyzacja, której celem było zbudowanie trwałej struktury finansowania wysoko rentownych projektów deweloperskich. Dzięki pozyskaniu kapitału na realizację nowych projektów, Sento jest obecnie wiodącym deweloperem na krakowskim rynku nieruchomości. Jest spółką wiarygodną zarówno w oczach klientów, jak też banków. Pozytywne efekty przeprowadzonej restrukturyzacji są już widoczne. Spółka podobnie jak w 2011 roku także rok 2012 zakończyła dodatnim wynikiem finansowym, natomiast w pełni efekty zostaną osiągnięte z chwilą zakończenia projektów, których cykl realizacji obliczony jest średnio na 2 lata. Z uwagi na proces realizacji projektów w 2013 i 2014 roku przewidywana jest znacząca poprawa wyników finansowych. Realizacja wszystkich nowych projektów przebiega zgodnie z planem.

11 B.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu W okresie od ostatniego raportu spółka skoncentrowała się na następujących działaniach związanych z jej bieżącą działalnością operacyjną: Kontynuowanie procesu budowy oraz sprzedaży mieszkań w ramach Projektu Sentopark A. Aktualnie wykonywane są prace związane z budową stropu nad ósmym piętrem budynku. Projekt Sentopark A obejmuje ponad 170 mieszkań (PUM ponad ) oraz 3 lokale użytkowe. Aktualnie spółka posiada już umowy na sprzedaż 28% powierzchni mieszkalnej w projekcie. Kontynuowanie procesu budowy oraz sprzedaży mieszkań w ramach I etapu inwestycji Atrium Park. Etap ten obejmuje 107 mieszkań o powierzchni ponad metrów kwadratowych. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe w środku budynku. Do końca marca 2013 r. sprzedano 35 mieszkań z pierwszego etapu inwestycji, którego zakończenie planuje się na III kwartał 2013 r. Projekt posiada finansowanie z banku. W drugim kwartale spółka planuje rozpoczęcie budowy drugiego etapu projektu obejmującego 112 mieszkań. Zarząd Spółki szacuje przychody z całego projektu na poziomie ok. 110 mln zł. Przewiduje się, że zysk netto z projektu wyniesie ok. 11 mln zł. W zakresie projektu Sentopark B aktualnie trwa końcowe przekazywanie zakontraktowanych wcześniej mieszkań oraz zawierane są umowy z nowymi klientami na gotowe mieszkania. Do końca marca 2013 r. sprzedano 60 spośród 89 mieszkań. Spółka planuje całkowite zakończenie projektu do końca II kwartału 2013 r. Częściowy wykup obligacji Sento S.A. serii D i F za łączną kwotę ok. 0,5 mln zł Przygotowanie kolejnych projektów. Spółka prowadzi prace mające na celu uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac na innych gruntach znajdujących się w aktualnym banku ziemi spółki. Podpisano umowę z biurem architektonicznym na realizację projektu budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych dla nieruchomości przy ul. Wielickiej. B.4. Wyniki finansowe Wyniki finansowe Sento SA w tys. zł. Wyszczególnienie I-II 2012 I-II 2013 Aktywa trwałe , , , ,38 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 15,98 5,69 17,39 5,17 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,21 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywa obrotowe 9 586, , , ,96 Zapasy 8 317, , , ,57 Należności krótkoterminowe 289,87 384,08 286,45 350,31 Inwestycje krótkoterminowe 728,99 260,07 336,41 200,01 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 250,07 534,50 177,35 478,07 Suma aktywów , , , ,34 Kapitał (fundusz) własny , , , ,54 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,80 Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe , , , ,39 Wobec jednostek powiązanych 56,23 0,00 56,23 0,00 Wobec pozostałych jednostek , , , ,39 - w tym kredyty i pożyczki , , , ,15 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,41 Wobec jednostek powiązanych 0, ,56 0, ,56 Wobec pozostałych jednostek , , , ,85 - w tym kredyty i pożyczki 0,00 465,87 0,00 270,84 - w tym inne zobowiązania finansowe , , , ,79 - w tym z tytułu dostaw i usług 390,32 975,52 445, ,45 Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma pasywów , , , ,34 Przychody ze sprzedaży 1 439, ,19 284,57 386,75 Zysk ze sprzedaży -618,86-98,12-74,60-106,69 Zysk operacyjny -606,57-82,83-74,61-106,96 EBITDA -583,32-67,25-70,74-105,80 Zysk brutto 680,49 382,34-72,26-106,00 Zysk netto 680,49 382,34-72,26-106,00 Źródło: Sento S.A. Wyniki finansowe spółki Sento SA w związku z przyjętą polityką rachunkowości są uzależnione od zakończenia poszczególnych projektów realizowanych w spółkach celowych. Od 2010 roku spółka rozpoczęła realizację trzech projektów, z których jeden (Sentopark B) jest już całkowicie ukończony w zakresie budowy, a pozostałe są w trakcie realizacji. Sento SA nie dokonuje przeszacowania trwających projektów w sprawozdaniach finansowych. Sprawozdania finansowe za ostatnie lata pokazują więc koszty związane z bieżącą działalnością spółki, a nie pokazują wyników na projektach realizowanych w spółkach celowych. Powyższe ma bezpośrednie przełożenie na bieżącą wycenę spółki.

13 B.5. Cena akcji Wycenę Spółki Sento S.A. przeprowadzono przy zastosowaniu metody bilansowej polegającej na oszacowaniu aktywów netto wykazanych w bilansie na dzień 28 lutego 2013 r. Zgodnie z Modelem Wyceny Aktywów Niepublicznych dla Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, taka metoda została przyjęta z uwagi na specyfikę działalności deweloperskiej Sento S.A. Spółka realizuje swoje projekty poprzez spółki celowe, w których Sento S.A. posiada 100% kapitału. Ponieważ Sento S.A. nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, pozytywne wyniki realizowanych projektów pojawią się w sprawozdaniach finansowych Sento S.A. dopiero po zakończeniu poszczególnych projektów. Wycena bilansowa według aktywów netto jest więc wyceną konserwatywną czyli bezpieczną, natomiast w ocenie zarządzającego jej wadą jest brak uwzględnienia rentowności realizowanych projektów wpływających na przyszłą wartość firmy. Bieżąca wycena po uwzględnieniu w modelu wyceny 50% dyskonta kształtuje sie na poziomie 1,24 PLN za akcje. W ocenie zarządzającego wycena ta nie odzwierciedla godziwej wartości przedsiębiorstwa. W ocenie zarządzającego z uwagi na proces realizacji nowych projektów deweloperskich, już w 2013 roku powinna nastąpić istotna poprawa wyników finansowych spółki, natomiast w roku 2014 sytuacja spółki Sento SA oraz jej wycena powinna być dużo lepsza z uwagi na: Niższe zadłużenie wynikające ze spłaty części długu ze środków uzyskanych z projektów Beta, częściowo z projektu Alfa oraz I etapu projektu Atrium Park Wyższe kapitały własne w związku z uwzględnieniem w sprawozdaniu finansowym zysków uzyskanych z realizacji projektów Beta, częściowo z projektu Alfa oraz I etapu projektu Atrium Park Zakończenie budowy projektu Alfa, który w 2014 roku będzie wycenianym majątkiem w postaci gotowych mieszkań, których sprzedaż będzie mogła być w sposób wiarygodny uwzględniona w prognozach spółki na rok 2015 Realizację kolejnych etapów projektu Atrium Park, z którego wyniki poprzez zrealizowanie wcześniej I etapu będą uwiarygodniały prognozy finansowe Sento na kolejne lata Przygotowanie do rozpoczęcia lub rozpoczęcia projektów na pozostałych gruntach inwestycyjnych spółki - Zbrojarzy, Sopot, Wielicka i Barska, co umożliwi uwzględnienie w wycenie spółki wartości rezydualnej aktualnie pomijanej.

14 Z uwagi na proces realizacji projektów w 2013 i 2014 roku powinna nastąpić znacząca poprawa wyników finansowych. Prognoza zakłada trwałe utrzymanie rentowności na poziomie zysku netto, którego zauważalny wzrost powinien nastąpić od 2013 roku. Z kolei w 2014 roku zadłużenie spółki, stanowiące jeden z głównych czynników ryzyka, powinno spaść do poziomu ok. 17 mln zł z ok. 47 mln zł obecnie. Tak istotna poprawa sytuacji finansowej spółki powinna mieć pozytywny wpływ zarówno na wycenę, jak i na znalezienie inwestora zainteresowanego nabyciem pakietu akcji. C) APN Promise SA C.1. Nazwa, siedziba i adres Nazwa (firma): Adres siedziby: Adres strony internetowej: APN Promise S.A. ul. Kryniczna 2, Warszawa C.2. Przedmiot działalności Spółka jest dystrybutorem oprogramowania komputerowego dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Głównymi obszarami działalności Spółki jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych, świadczenie usług wdrożeniowych, programistycznych oraz serwisowych na najwyższym poziomie. Swoim klientom Spółka oferuje również profesjonalne doradztwo, konsultacje przed wyborem rozwiązania, rzeczową pomoc w trakcie użytkowania oraz sprawną obsługę. Profil działalności Spółki uzupełnia wydawnictwo książek informatycznych Spółka jest wyłącznym dystrybutorem Wydawnictwa Microsoft Press na Polskę. W ofercie Microsoft Press znajduje się obecnie ponad 500 tytułów anglojęzycznych, oraz ponad 70 w polskiej wersji językowej. Poprzez Sklep On-line Spółka oferuje ponad produktów wiodących producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego. APN Promise tworzy sześć działów: Biznes System & Security Software Retail Centrum Wiedzy Sklep On-line

15 Celem strategicznym APN Promise S.A. realizowanym konsekwentnie w pierwszym kwartale 2011 roku jest zajęcie pozycji największego partnera Microsoft w Polsce. Strategia realizacji tego celu obejmuje: obejmowanie kolejnych podmiotów licencjonowaniem typu Select oraz Enterprise Agreement na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw poszerzanie kompetencji wdrożeniowych w kategoriach Business Productivity oraz Infrastructure Maintenance rozwinięcie sprzedaży rozwiązań opartych na modelu chmury Microsoft podpisywanie kolejnych umów partnerskich i dystrybucyjnych w zakresie oprogramowania oraz sprzętu IT. C.3. Istotne zdarzenia do dnia sporządzenia Raportu Najważniejszym wydarzeniem I kwartału 2013 r. był długo oczekiwany debiut akcji spółki na rynku NewConnect w dniu 7 lutego 2013 r. Do obrotu na małej giełdzie trafiło akcji serii E, które w IV kwartale ub.r. w ramach subskrypcji prywatnej inwestorzy obejmowali po cenie emisyjnej 2,60 zł. Debiut okazał się bardzo udany. W pierwszym dniu notowań kurs akcji zamknął się na poziomie 3,94 zł, co oznacza wzrost o 51,5% w stosunku do ceny emisyjnej akcji serii E. Obecnie trwa procedura związana z wprowadzeniem do obrotu akcji serii B, z których akcji należy do Secus I FIZ. Po tej operacji do obrotu będzie wprowadzonych 68,2% wszystkich akcji spółki. W następnej kolejności do obrotu trafi jeszcze akcji serii E obejmowanych w ubiegłym roku przez pracowników spółki na preferencyjnych warunkach po 1,50 zł za akcję, co powinno poprawić płynność tych akcji na rynku NewConnect. W IV kwartale nie dokonano żadnej akwizycji, natomiast cały czas trwają aktywne poszukiwania potencjalnych podmiotów do przejęcia w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności. W planach jest m.in. dokupienie kolejnych 30% udziałów w spółce zależnej Alterkom Sp. z o.o. Transakcja ta powinna zostać sfinalizowana w pierwszym półroczu 2013 r. C.4. Wyniki finansowe Zgodnie z ogłoszonymi przez spółkę terminami publikacji raportów okresowych, ostatnim przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 14 lutego 2013 r. jest Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 r. Raport za I kwartał 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2013 r.

16 Wybrane dane finansowe APN Promise S.A. (w tys. zł) APN Promise S.A. Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0 15 Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Q2012 4Q2011 Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności gospodarczej Zysk/strata z działalności brutto Zysk/strata z działalności netto Źródło: APN Promise S.A. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise (w tys. zł) Grupa Kapitałowa APN Promise Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Q2012 4Q2011 Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności gospodarczej Zysk/strata z działalności brutto Zysk/strata z działalności netto Źródło: APN Promise S.A. Spółka APN Promise S.A. zawdzięcza znaczący wzrost obrotów w roku 2012 prowadzeniu agresywnej akcji handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, zakończonej sukcesem. Oprócz osiągnięcia rekordowego zysku ze sprzedaży produktów, udało się także uzyskać znaczny wzrost przychodów z usług.

17 Spadek zysku w czwartym kwartale wynika z poniesienia w tym okresie kosztów debiutu giełdowego oraz z realizacji programu pozyskiwania nowych umów długoterminowych. Po bardzo udanych pierwszych trzech kwartałach roku, Zarząd podjął decyzję o poniesieniu w czwartym kwartale dodatkowych kosztów pozyskiwania nowych klientów. W wyniku tych działań udało się zawrzeć szereg kontraktów długoterminowych, dzięki którym możliwe będzie generowanie przychodów i zysków w przyszłych latach. Ze względu na rosnącą sprzedaż licencji Microsoft, Spółka poniosła też koszty znaczącego zwiększenia gwarancji bankowych na rzecz Microsoft Ireland Operations Ltd. Obciążenia te wpłynęły na wyniki czwartego kwartału. Znaczący wzrost zysku ze sprzedaży w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku wynika z utworzenia rezerw na koszty bierne przyszłych okresów do realizacji umów trzyletnich zawartych w grudniu 2012 roku oraz na realizację bonusów należnych Spółce od Microsoft Ireland Operations Ltd wypłacanych w pierwszym kwartale kolejnego okresu rozliczeniowego. Do momentu faktycznego otrzymania bonusów, są one częścią pozostałych przychodów operacyjnych. W ostatecznej wersji bilansu rezerwy zostaną rozwiązane, a bonusy pomniejszą koszty sprzedanych licencji. Z tego powodu Zarząd rekomenduje jako bardziej miarodajne wskaźniki takie jak zysk z działalności gospodarczej czy zysk brutto oraz netto. Jednocześnie zarząd podtrzymuje prognozy finansowe na rok 2013 opublikowane w raporcie bieżącym nr 7 w dniu 24 stycznia 2013 r. Oznacza to, że wynik jednostkowy APN Promise S.A. powinien zamknąć się na poziomie 208 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 2,65 mln zł zysku netto. Na poziomie Grupy Kapitałowej oczekiwane są wielkości 228 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3,2 mln zł zysku netto. C.5. Cena akcji Debiut akcji spółki na aktywnym rynku ma zasadniczy wpływ na wycenę zarówno akcji spółki jak też na wycenę certyfikatów. Do IV kwartału 2012 r. włącznie wyceny dokonywał niezależny audytor Baker Tilly, który po raz ostatni wycenił jedną akcję APN Promise S.A. na dzień 28 grudnia 2012 r. na poziomie 1,53 zł. Obecnie do wyceny akcji wykorzystuje się kurs zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej w danym kwartale. Na dzień 28 marca 2013 r wycena akcji wynosi 3,90 zł. Różnica pomiędzy obecną wyceną rynkową a poprzednią wyceną biegłego wynosi więc 2,37 zł na akcję (+155%), co daje różnicę wyceny 7,11 mln zł na całym pakiecie akcji oraz 223,12 zł na certyfikacie inwestycyjnym funduszu.

18 Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Porównanie wartości aktywów netto na Certyfikat wg stanu na dzień r. i r. prezentuje poniższa tabela: Wyszczególnienie Zmiana Wartość netto aktywów na Certyfikat 742,48 zł 532,91 zł +39,3% Porównanie jednostkowych cen akcji dla poszczególnych aktywów wg stanów na dzień r. i r. Wyszczególnienie Zmiana PZU S.A. 404,00 zł 437,00 zł -7,6% SENTO S.A. 1,24 zł 1,23 zł +0,8% APN Promise SA 3,90 zł 1,53 zł +154,9% Zarządzający zwraca uwagę, że wycena niepublicznych aktywów funduszu, które nie są przedmiotem obrotu na aktywnym rynku, do czasu ich sprzedaży nie ma charakteru wyceny rynkowej. Wartość niepublicznych aktywów będzie mogła zostać ostatecznie zweryfikowana dopiero z chwilą ich sprzedaży. Należy brać pod uwagę, że wpływ na wynik dokonywanych obecnie wycen aktywów niepublicznych ma zarówno subiektywna ocena wyceniającego, jak też przyjęty model wyceny. Wycena dokonywana w ten sposób może się istotnie różnić od wyceny transakcyjnej, jaką będzie można osiągnąć z chwilą sprzedaży aktywów. List do uczestników Secus Pierwszego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spółek Niepublicznych Szanowni Państwo, W związku z upływem sześcioletniego okresu funkcjonowania funduszu Secus I FIZ, pragniemy przekazać Państwu komplet informacji z zakresu przewidywanego terminu zakończenia inwestycji, sposobu wyjścia, a także wyceny funduszu oraz działań podjętych przez Zarządzającego.

19 Perspektywa zakończenia inwestycji Secus I FIZ jako fundusz aktywów niepublicznych został utworzony na okres 6 lat. Termin ten wynikał z charakteru realizowanych inwestycji na rynku niepublicznym, gdzie głównym założeniem jest nabywanie akcji lub udziałów perspektywicznych spółek we wczesnej fazie rozwoju w celu ich późniejszej sprzedaży i realizacji zysku osiągniętego w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa i w konsekwencji wzrostu jego wartości. Po upływie terminu, na jaki fundusz został utworzony, rozpoczyna się likwidacja, a po jej zakończeniu fundusz ulega rozwiązaniu. W pierwotnej wersji statutu likwidacja funduszu powinna się rozpocząć z upływem 6 lat licząc od dnia rejestracji w sądzie czyli 29 listopada 2012 r. Z uwagi na brak możliwości zamknięcia w tym terminie wszystkich inwestycji funduszu przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu jego uczestników, Secus Asset Management S.A. jako Zarządzający zwrócił się do GO TFI z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania funduszu o 2 lata oraz o dokonanie zmian statutu w zakresie trybu wykupu certyfikatów w celu umożliwienia wypłaty środków pieniężnych uczestnikom funduszu sukcesywnie wraz z zamykaniem kolejnych pozycji portfelowych. Proponowany dwuletni termin przedłużenia czasu trwania funduszu wynika z przewidywanego czasu potrzebnego do całkowitego upłynnienia aktywów funduszu. Intencją Zarządzającego jest sukcesywne przekazywanie uczestnikom funduszu środków pochodzących ze sprzedaży aktywów. Z uwagi na stan realizacji projektów oceniamy, że ostateczne umorzenie wszystkich certyfikatów i wypłacenie uczestnikom funduszu środków pieniężnych powinno nastąpić nie później niż do końca 2014 roku. Realizacja powyższych założeń będzie polegała na przeprowadzeniu przez fundusz automatycznych proporcjonalnych częściowych wykupów certyfikatów pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na takie wykupy. Plany w zakresie upłynnienia aktywów Na dzień wyceny 29 marca 2013 r. skład portfela funduszu przedstawiał się następująco: Walor Ilość Wycena Wartość APN Promise , ,00 Sento , ,08 PZU , ,00

20 Do tego dochodziły jeszcze aktywa płynne: zł depozyty ,86 zł środki pieniężne na rachunkach Aktywami o ograniczonej płynności pozostają pakiety akcji APN Promise S.A. tj. spółki obecnie notowanej na rynku New Connect oraz Sento S.A. Przewidujemy, że pakiet akcji APN zostanie upłynniony w drugiej połowie 2013 r., a pakiet akcji Sento w drugiej połowie 2014 r. Terminy te wynikają z bieżącej sytuacji w spółkach oraz z koniunktury na rynkach finansowych. APN Promise S.A. Przy wsparciu Zarządzającego akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym NewConnect. Podczas giełdowego debiutu w dniu 7 lutego 2013 r. zostały wycenione przez rynek w kursie zamknięcia na poziomie 3,94 zł za akcje. Podtrzymujemy dotychczasową opinię, że optymalnym momentem do zbycia pakietu akcji APN Promise S.A. będzie druga połowa 2013 r. Sprzyjać temu będzie z jednej strony poprawa wyników finansowych spółki, z drugiej zaś oczekiwane polskiej gospodarki mające pozytywny wpływ na koniunkturę na rynku finansowym, a tym samym na rynkową wycenę spółki. Z uwagi na wielkość posiadanego pakietu akcji (36,69% kapitału) Zarządzający będzie aktywnie poszukiwał potencjalnych inwestorów zarówno wśród inwestorów branżowych jak też finansowych. Sento S.A. Strategia wyjścia z pakietu akcji Sento S.A. związana jest ściśle z realizacją aktualnych projektów deweloperskich prowadzonych w ramach spółek celowych, w których Sento S.A. posiada 100% kapitału. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Spółki, w wyniku realizacji projektów w 2013 i 2014 roku powinna nastąpić znacząca poprawa wyników finansowych. Prognoza zakłada trwałe utrzymanie rentowności na poziomie zysku netto, którego zauważalny wzrost powinien nastąpić od 2013 roku. Z kolei w 2014 roku zadłużenie spółki, stanowiące jeden z głównych czynników ryzyka, powinien spaść do poziomu ok. 17 mln zł z ok. 47 mln zł obecnie. Tak istotna poprawa sytuacji finansowej spółki będzie powinna mieć pozytywny wpływ zarówno na wycenę, jak i na znalezienie inwestora zamierzającego nabycie pakietu akcji, co jest strategicznym planem wyjścia z inwestycji przez fundusz Secus I FIZ.

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2012 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2012 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W IV KWARTALE 2012 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2012 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2012 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2012 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W II KWARTALE 2012 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W II KWARTALE 2012 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W II KWARTALE 2012 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Warszawa, 15 marca 2017 roku Komunikat prasowy Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Wzrost składki przypisanej brutto Grupy PZU o 10,1% r/r do

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Najlepsze w historii otwarcie roku

Najlepsze w historii otwarcie roku Warszawa, 17 maja 2017 roku Komunikat prasowy Najlepsze w historii otwarcie roku 5,768 mld zł składki brutto po raz pierwszy w historii Grupa PZU osiągnęła tak wysoki poziom składek za jeden kwartał. Przy

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych PZU za III kwartał 2011 r. Warszawa, 8 listopada 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych PZU za III kwartał 2011 r. Warszawa, 8 listopada 2011 r. Prezentacja wyników finansowych PZU za III kwartał 2011 r. Warszawa, 8 listopada 2011 r. 0 Aktualny skład Zarządu Grupy PZU Postępy we wdrażaniu strategii Przegląd wyników finansowych w I-III kw. 2011

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2010 ROKU

RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2010 ROKU RAPORT DLA INWESTORÓW SECUS I FIZ ORAZ GO TFI SA DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO SECUS ASSET MANAGEMENT SA W III KWARTALE 2010 ROKU Zgodnie z treścią umowy o zarządzanie aktywami Secus I FIZ (Fundusz),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Plan prezentacji 11. Rynek ubezpieczeń w Polsce 2. Wyniki operacyjne w I półroczu 2012 3. Przegląd wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2010 DO 30.06.2010 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1. PRZYCHODY NETTO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo