Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie"

Transkrypt

1 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie 2. W państwie Mieszka I Gniezno, państwo Mieszka 3. Czasy Bolesława Chrobrego zjazd gnieźnieński 4. Rozbicie dzielnicowe Polska dzielnicowa, drogi ku zjednoczeniu, Władysław Łokietek * 5. Państwo Kazimierza Wielkiego Akademia Krakowska, uczta u Wierzynka legenda. plemię. Uczeń wie, kim był święty Wojciech i kto to jest patron. Uczeń wie, kim był Bolesław Krzywousty oraz Władysław Łokietek i czego dokonali. Uczeń wie, kim był Kazimierz Wielki. Uczeń zna i potrafi opowiedzieć legendę o Lechu, Czechu i Rusie i o Piaście Kołodzieju i Popielu. Uczeń zna datę przyjęcia chrztu przez Mieszka I, opowiada, jak wyglądało życie codzienne ludzi w czasach Mieszka I. Uczeń zna datę zjazdu w Gnieźnie i koronacji Bolesława Chrobrego, opowiada o męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Uczeń zna datę koronacji Władysława Łokietka, wie, kim byli Tatarzy, zna legendę o hejnale z Wieży Mariackiej, wie, kim byli Krzyżacy, wyjaśnia, skąd się wzięli w Polsce. Uczeń wymienia osiągnięcia Kazimierza Wielkiego, wie, kim był Wierzynek, zna datę założenia Akademii Krakowskiej, opowiada o życiu średniowiecznych żaków. legend w poznawaniu historii. Uczeń wymienia przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I, wymienia najważniejsze plemiona żyjące na ziemiach polskich. Uczeń pokazuje na mapie ziemie przyłączone przez Bolesława Chrobrego do Polski, wymienia postanowienia zjazdu w Gnieźnie. Uczeń zna datę testamentu Bolesława Krzywoustego, sprowadzenia Krzyżaków do Polski, bitwy pod Legnicą, wymienia przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego, pokazuje dzielnice na mapie. Uczeń wskazuje na mapie ziemie wchodzące w skład państwa Kazimierza Wielkiego na początku jego panowania i przez niego przyłączone, omawia osiągnięcia gospodarcze, Uczeń zna legendy związane ze swoim miejscem zamieszkania. Uczeń odróżnia źródła historyczne od legendy. wykupienia ciała św. Wojciecha przez Bolesława Chrobrego, podejmuje próbę oceny panowania Bolesława Chrobrego. Uczeń wie, komu przypadły poszczególne dzielnice. panowania Kazimierza Wielkiego dla historii Polski i potrafi je ocenić, zna najważniejszych absolwentów Akademii Krakowskiej. Podstawa programowa państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów

2 6. Koronacja w średniowieczu lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne * 7. Życie codzienne w klasztorze zajęcia mnichów, zakon, reguła, ubóstwo 8. Rycerze i turnieje zamek średniowieczny i jego mieszkańcy 9. Zakony rycerskie krucjaty, Ziemia Święta, konsekwencje krucjat* 10. W cieniu średniowieczn ej katedry Uczeń rozpoznaje podstawowe regalia. klasztor, wymienia zajęcia zakonników. Uczeń wie, kto to jest paź i giermek, wie co to jest herb, turniej i pasowanie na rycerza, wymienia elementy budowy zamku. Uczeń wie, kim byli Arabowie, co to jest krucjata i krzyżowiec. Uczeń wie, jak wyglądało miasto w średniowieczu, wie, co to jest ratusz i Uczeń omawia funkcje regaliów. Uczeń zna takie pojęcia, jak: opat, relikwie, wymienia elementy średniowiecznego klasztoru, omawia zajęcia zakonników, wymienia średniowieczne zakony, opowiada o przepisywaniu ksiąg. Uczeń potrafi opisać herb, turniej i pasowanie na rycerza, podaje przykładowe zasady kodeksu rycerskiego, opisuje elementy budowy zamku. Uczeń wskazuje na mapie Ziemię Świętą i Jerozolimę, wie, co to jest islam, zna zakony rycerskie. Uczeń wskazuje na planie miasta najważniejsze jego elementy: rynek, ulice, polityczne i kulturowe Kazimierza Wielkiego. Uczeń wie, jak wyglądała koronacja w średniowieczu. Uczeń omawia funkcje elementów średniowiecznego klasztoru, wie, kim był św. Benedykt. Uczeń opowiada o Zawiszu Czarnym, rozumie znaczenie powiedzenia polegać jak na Zawiszy. Uczeń krótko charakteryzuje religię muzułmanów, wymienia przyczyny i skutki wypraw krzyżowych, krótko charakteryzuje zakony rycerskie. Uczeń rozróżnia grupy mieszczan, wymienia ich zajęcia, przedstawia różnice Uczeń objaśnia kolejne etapy koronacji w średniowieczu. Uczeń rozpoznaje mnichów po stroju, rozumie znaczenie klasztorów w średniowieczu. kodeksu rycerskiego. Uczeń dokonuje samodzielnej oceny wypraw krzyżowych. Uczeń porównuje życie średniowiecznych mnichów, rycerzy i mieszczan. mnisi rycerze mieszczanie

3 miasto średniowieczne mieszczanie, wymienia podstawowe zajęcia mieszkańców miast. kościół, mury miejskie, wie co to jest jarmark, fosa, cech, rzemieślnicy. między miastem średniowiecznym i współczesnym. 11. Style romański i gotycki cechy stylów romańskiego i gotyckiego porównanie * Uczeń rozpoznaje budowle w stylu romańskim i gotyckim, wie, kim byli pątnicy i co to są relikwie. Uczeń wskazuje i nazywa podstawowe cechy stylów romańskiego i gotyckiego. Uczeń wymienia najważniejsze polskie zabytki sztuki średniowiecznej, opowiada o kulturze średniowiecznej. Uczeń wymienia zabytki sztuki średniowiecznej, które znajdują się w najbliższej dla ucznia okolicy. 12. Życie codzienne średniowieczn ej wsi warunki życia wsi średniowieczne j 13. Wikingowie żeglarze i odkrywcy lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne * 14. Unia dwóch państw Jadwiga, Jagiełło, Uczeń wymienia podstawowe zajęcia chłopów w średniowieczu, wie, kto to jest sołtys. Uczeń wie, kim byli wikingowie. Uczeń wie, kim była królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło. Uczeń wie, jaki był podział pracy między mężczyzn, kobiety i dzieci, opisuje chłopskie domostwa, wymienia podstawowe potrawy średniowiecznych chłopów. amulet, drakkary i runy. Uczeń zna legendę o klamerce królowej Jadwigi, wskazuje na mapie Wielkie Księstwo Litewskie, zna Uczeń wie, jakie miał obowiązki i przywileje sołtys, porównuje wieś średniowieczną ze współczesną, wymienia chłopskie powinności wobec właściciela wsi. Uczeń wskazuje na mapie miejsca zamieszkania wikingów oraz ich najważniejsze wyprawy, wymienia elementy stroju wikinga, dostrzega związek między miejscem zamieszkania a sposobem życia. Uczeń wie, dlaczego królowa Jadwiga zasiadła na polskim tronie, zna herb Litwy i Królestwa Polskiego, Uczeń porównuje życie średniowiecznych mnichów, rycerzy, chłopów i mieszczan. kultury wikingów w rozwoju Europy. Uczeń dokonuje samodzielnej oceny unii w Krewie. chłopi Jadwiga i Jagiełło

4 przyczyny unii z Litwą 15. Wielka wojna z Krzyżakami przyczyny i skutki bitwy pod Grunwaldem 16. Renesans w Europie powstanie renesansu, Leonardo da Vinci * Uczeń wie, kim byli Krzyżacy, zna datę, bitwy pod Grunwaldem,, potrafi odczytać plan bitwy pod Grunwaldem, wie, co to była wojna trzynastoletnia, zna jej datę i skutek. Uczeń wskazuje na osi czasu okres trwania renesansu w Europie, wie, kim byli Leonardo da Vinci i Michał Anioł. datę zawarcia unii w Krewie. Uczeń zna przebieg bitwy pod Grunwaldem, opowiada o bitwie pod Grunwaldem. Uczeń zna i wyjaśnia pojęcia: humanista, renesans, człowiek renesansu, wie, dlaczego renesans rozpoczął się we Włoszech. wymienia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej. Uczeń wie, kim byli Kawalerowie Mieczowi, opowiada, jak Krzyżacy założyli swoje państwo, wskazuje na mapie Malbork, Gdańsk, Pomorze Gdańskie, Grunwald, wymienia przyczyny i skutki wielkiej wojny, zna obraz Jana Matejki i wie o powieści Henryka Sienkiewicza. Uczeń rozpoznaje najważniejsze dzieła renesansu: kopułę katedry we Florencji, Pietę Watykańską, Monę Lisę, Damę z łasiczką. Uczeń zna znaczenie bitwy pod Grunwaldem. Uczeń rozpoznaje najważniejsze dzieła renesansu niepokazane w podręczniku. Jadwiga i Jagiełło 17. Odkrywanie Nowego Świata Krzysztof Kolumb, Nowy Świat, Indianie 18. Reformacja przyczyny reformacji, podział Europy Uczeń wie, kim był Krzysztof Kolumb, zna datę odkrycia Ameryki. Uczeń wie, kim był Marcin Luter, zna datę wystąpienia Marcina Lutra. Uczeń wie, kim był Ferdynand Magellan, zna datę pierwszej podróży dookoła świata, wymienia przyczyny i skutki odkryć geograficznych, wskazuje na mapie drogę wyprawy Kolumba i Magellana. reformacja, protestanci, seminarium, odróżnia katolików od protestantów, Uczeń zna i opisuje kulturę Ameryki prekolumbijskiej, wie, kim był Vasco da Gama, wskazuje na mapie drogę jego wyprawy. Uczeń wymienia przyczyny reformacji, wskazuje na mapie największe skupiska katolików i protestantów. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny odkryć geograficznych. Uczeń wie, kim byli jezuici. odkrycie Nowego Świata

5 Zachodniej, wojny religijne * wymienia podstawowe różnice między wyznaniami. 19. Wawel królewski złotego wieku dwór Jagiellonów 20. Astronom, który poruszył Ziemię Mikołaj Kopernik 21. Największe wynalazki epoki lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne * 22. Szlachcic *rycerz i obywatel obowiązki szlachcica wobec państwa Uczeń wie, kim był Zygmunt Stary, Zygmunt August, opowiada o życiu codziennym na wawelskim dworze. Uczeń wie, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik. druk. Uczeń, wie, co to jest husaria, pospolite ruszenie i sejmik. Uczeń wie, kim byli Bona Sforza, Jan Kochanowski i Mikołaj Rej, zna i wyjaśnia pojęcie złoty wiek, wie, skąd się wzięła nazwa włoszczyzna. Uczeń potrafi opowiedzieć o życiu Mikołaja Kopernika. Uczeń wie, że na początku epoki nowożytnej wynaleziono broń palną, okulary i umocnienia obronne. Uczeń wie, skąd się wzięła szlachta i jakie miała obowiązki, zna podział stanu szlacheckiego ze względu na majątek, wie, co to jest trybunał. Uczeń rozpoznaje najważniejsze zabytki architektury renesansowej: krużganki wawelskie i ratusz w Poznaniu, opowiada o życiu codziennym na wawelskim dworze. Uczeń opowiada o studiach Mikołaja Kopernika, wskazuje na mapie miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem, objaśnia teorię heliocentryczną, na przykładzie Kopernika wyjaśnia, kim był w XVI wieku człowiek renesansu. Uczeń wymienia skutki wynalazków nowożytnych. Uczeń wie, czym były przywilej, odróżnia senat od izby poselskiej i sejmu, porównuje sejm dawny ze współczesnym. Uczeń wie, kim był Stańczyk i rozpoznaje jego wizerunek na obrazie Matejki. Uczeń potrafi wyjaśnić, czy Mikołaj Kopernik był Polakiem i dlaczego. Uczeń dokonuje samodzielnej oceny skutków wynalezienia druku i broni palnej. przywilejów w rozwoju stanu szlacheckiego, dostrzega związek między polityką dawną a współczesną. dwór Jagiellonów Mikołaj Kopernik polski szlachcic

6 23. Rzeczpospolita wielu narodów unia lubelska 24. Szlachta wybiera królów elekcja, pole elekcyjne, koronacja, sejm, rząd, prezydent 25. Życie codzienne w szlacheckim dworze i *Jak żyli magnaci? folwark, pańszczyzna, spichlerz, spław Wisłą do Gdańska oraz lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne Uczeń wie, kim był Zygmunt August. Uczeń zna pierwszych królów elekcyjnych. Uczeń wie, jak wyglądał dwór szlachecki. Uczeń zna datę i postanowienia unii lubelskiej, wymienia narodowości zamieszkujące Rzeczpospolitą. Uczeń wie, dlaczego wprowadzono w Polsce wolną elekcję, zna dokonania pierwszych królów elekcyjnych, zna datę pierwszej wolnej elekcji, wie czym są artykuły henrykowskie, opowiada, jak przebiegała elekcja, wie, kto mógł wybierać króla na elekcji. Uczeń opowiada, jak wyglądał dwór szlachecki, wie, co to jest pańszczyzna i folwark, omawia wygląd i zasady funkcjonowania folwarku, wie, kim byli flisacy. Uczeń wie, kim była Barbara Radziwiłłówna, pokazuje na mapie Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, rozpoznaje świątynie różnych wyznań, opowiada o polskiej tolerancji. Uczeń wie, czego dotyczyły artykuły henrykowskie, wie, co to jest trójpodział władz i rozumie jego znaczenie. Uczeń potrafi wyjaśnić termin spichlerz Europy, rozumie znaczenie handlu zbożem dla gospodarki Rzeczpospolitej. Uczeń pokazuje na mapie ziemie dołączone do Korony, rozumie nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów i wyjaśnia jej znaczenie, wie, czym była konfederacja warszawska. Uczeń porównuje władzę współczesną z dawną, porównuje wybory współczesne z wolną elekcją. Uczeń *opisuje wygląd magnackiej rezydencji,* wie, kim był Jan Zamoyski, *wymienia podstawowe zajęcia magnatów. Rzeczpospolita Obojga Narodów Rzeczpospolita Obojga Narodów polski szlachcic

7 26. W kraju skrzydlatych jeźdźców potop szwedzki 27. Zwycięstwo pod Wiedniem Jan III Sobieski 28. Czasy stanisławowskie obiady czwartkowe, KEN, Canaletto * 29. Witaj majowa jutrzenko Konstytucja 3 maja husaria i jak wyglądał husarz, wie, kim był Jan Kazimierz. Uczeń zna datę bitwy pod Wiedniem. Uczeń wie, kiedy powołano Komisję Edukacji Narodowej. Uczeń zna dokładną datę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, potrafi wymienić trzech zaborców. Uczeń wie, kim był Stefan Czarniecki, podaje przyczyny i skutki wojen polsko-szwedzkich, zna datę rozpoczęcia i zakończenia potopu, zna słowo drugiej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Uczeń wie, kim byli janczarzy, Tatarzy, wymienia przyczyny i skutki wojen polsko-tureckich, rozpoznaje na ilustracji pałac w Wilanowie, wskazuje bryłę pałacu i ogród. Uczeń wymienia osiągnięcia kulturalne króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wie, kim był Marcello Bacciarelli i Canaletto, rozpoznaje na ilustracji Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, wie, co to jest oświecenie i klasycyzm. Uczeń zna datę pierwszego rozbioru, wymienia przyczyny I rozbioru i zwołania Sejmu Czteroletniego, wymienia najważniejsze reformy Konstytucji 3 maja. Uczeń potrafi wyjaśnić termin potop szwedzki, wie, co to jest unia personalna. Uczeń zna datę bitwy pod Cecorą i Chocimiem, potrafi objaśnić termin Lew Lechistanu, na podstawie planu opowiada o przebiegu bitwy pod Wiedniem, wie, co to jest Wersal. Uczeń wie, kim był Ignacy Krasicki i Grzegorz Piramowicz, wie, w jakim celu powołano Komisję Edukacji Narodowej, wie, co to jest Szkoła Rycerska i Collegium Nobilium. Uczeń potrafi wskazać na mapie ziemie zabrane w I rozbiorze, wie, co Sejm Czteroletni uchwalił z sprawie mieszczan i dlaczego, wie, dlaczego 3 Uczeń zna rodowód Zygmunta III Wazy, rozumie znaczenie obrony Częstochowy, rozumie treść drugiej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny udziału Rzeczpospolitej w bitwie pod Wiedniem. Uczeń znajduje analogie między kulturą polską i europejską. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny dzieła Konstytucji 3 maja. Rzeczpospolita w XVII w. Rzeczpospolita w XVII w. upadek I Rzeczypospolitej

8 maja obchodzone jest Święto Narodowe. 30. Insurekcja kościuszkowska i *Udekorować zasłużonych naczelnik powstania, kosynierzy, III rozbiór oraz lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 31. Upadek Rzeczpospolitej upadek państwa, rozbiory, granice rozbiorowe Uczeń wie, kim był Tadeusz Kościuszko, zna datę insurekcji kościuszkowskiej. Uczeń zna datę III rozbioru Polski. Uczeń zna datę i przyczynę II rozbioru, wie, co to jest insurekcja, kosynierzy. Uczeń wymienia przyczyny upadku Rzeczpospolitej, wie, co to jest abdykacja i anarchia. Uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch narodów, opowiada o bitwie pod Racławicami. Uczeń wskazuje na mapie ziemie zagarnięte w kolejnych rozbiorach przez poszczególne państwa. Uczeń potrafi dokonać oceny insurekcji wskazując na jej mocne i słabe strony, *wie, czym był order Virtuti Militari, *wie, jakie miało znaczenie przyznawanie orderów i podaje przykłady odznaczeń. Uczeń zastanawia się, czy i jak można było uniknąć rozbiorów. upadek I Rzeczypospolitej upadek I Rzeczypospolitej * Wymagania dotyczące lekcji oznaczonych gwiazdką dotyczyć będą oceny celującej.

9 Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3. Historia zegara i nie tylko chronologia, tysiąclecie, era, przed naszą erą historia i czym zajmuje się historyk. źródło historyczne, legenda i zabytek. Uczeń wie, jakie są rodzaje zegarów, umie wskazać podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). Uczeń umie krótko scharakteryzować epoki historyczne. Uczeń wie, jakie funkcje pełni muzeum, umie podzielić źródła historyczne na pisane i niepisane. Uczeń umieszcza wydarzenia na linii chronologicznej wie, co to jest chronologia. Uczeń wyjaśnia, po co uczy się historii. Uczeń umie wskazać inne formy poznawania historii (film, obraz), rozumie znaczenie źródeł historycznych dla pracy historyka. Uczeń wie, w jakim celu i gdzie wynaleziono kalendarz, rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. Uczeń rozumie wpływ wydarzeń historycznych na teraźniejszość, rozumie wpływ współczesnych zdarzeń także z życia ucznia na kształtowanie się przyszłej historii. Uczeń umie odczytać informacje z ilustracji przedstawiającej źródło niepisane,. Rozumie, dlaczego należy chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego inaczej liczymy czas przed naszą erą. Podstawa programowa Historia jako dzieje Historia jako dzieje Chronologia historyczna

10 4. Kiedy to było? Obliczanie czasu. określanie wieku, ery, obliczanie upływu czasu między wiekami 5. Palcem po mapie mapa historyczna, rodzaje map historycznych 6. Archeologia co to takiego? 7. Lekcja powtórzeniowa epoki historyczne źródła historyczne chronologia Sprawdzian Każdy człowiek jest inny Uczeń umie wskazać podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). mapa. Wie, co to jest tytuł mapy i legenda. Uczeń wie, czym zajmuje się archeolog. Uczeń rozumie pojęcia: wiek, era, epoka, historia, źródło historyczne, oblicza czas, który upłynął między epokami i wydarzeniami, przypisuje daty wydarzeń do odpowiednich wieków Uczeń wie, czym ludzie różnią się między sobą. chronologia, umie określić na podstawie daty wiek i jego połowę. Uczeń wie, jakie są rodzaje map. Umie wskazać na mapie konkretne miejsca i określić ich przynależność państwową. Uczeń wie, jakimi narzędziami i technikami posługuje się archeolog. Uczeń wymienia kolejne epoki historyczne, wie, jakie wyróżniamy rodzaje źródeł historycznych, wyjaśnia, dlaczego uczymy się historii tolerancja. Uczeń umie obliczyć upływ czasu między wydarzeniami p.n.e. i n.e. Uczeń umie odróżnić od siebie rodzaje map. Umie wskazać starą mapę i różnice między mapą dawną i współczesną. Uczeń potrafi wymienić różne znaleziska archeologiczne i ocenić ich wartość. Uczeń przedstawia własne rozumienie konieczności nauki historii. Uczeń umie wskazać różnice między ludźmi oraz zauważyć wynikające z nich korzyści i trudności. Rozumie, że należy szanować innych bez Uczeń rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. czytania mapy dla poznania zjawisk i procesów historycznych. pracy archeologa dla poznawania historii. Uczeń klasyfikuje źródła historyczne, posługując się przykładami, uzasadnia przydatność źródeł w pracy historyka i archeologa. Uczeń umie odróżnić tolerancję od akceptacji. Chronologia historyczna Analiza i interpretacja historyczna Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym

11 odmienność i niepowtarzalność człowieka 9. W domu, w szkole, w społeczeństwie rodzina, społeczność szkolna, społeczeństwo, prawa i obowiązki ucznia społeczeństwo i grupa społeczna i jakie są podstawowe rodzaje grup społecznych. Uczeń umie wskazać przykłady społeczeństw i grup społecznych, umie określić, do jakich grup sam należy i jaka pełni w nich funkcję, umie określić podstawowe funkcje rodziny. względu na wiek, wygląd czy przekonania. Uczeń umie wskazać przywódcę oraz określić role członków grupy społecznej, rozumie potrzebę życia ludzi w grupach, rozumie konieczność udziału w wyborach (na razie do samorządu szkolnego). grupy społecznej w życiu codziennym (zwłaszcza znaczenie szkoły i rodziny). Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym 10. Ja i moja historia tradycja rodzinna, pokolenie 11. Szkoła dawniej i dziś.* 12. Lekcja powtórzeniowa. społeczeństwo, grupa społeczna rodzina, szkoła tolerancja konflikty pamiątka rodzinna, zwyczaj, drzewo genealogiczne i rodowód. Uczeń rozumie, ze dawniej nauka nie wyglądała tak jak dzisiaj. Uczeń zna pojęcia: społeczeństwo, grupa społeczna, wie, czym ludzie różnią się między sobą umie określić podstawowe funkcje rodziny Uczeń umie odróżnić pamiątkę od zwyczaju oraz drzewo genealogiczne od rodowodu, umie podać przykład pamiątki i zwyczaju z swojej rodzinie. Uczeń wie, kim była Maria Skłodowska Curie. Uczeń wie do jakich grup społecznych należy i jaką pełni w nich funkcję. Zna swoje prawa i obowiązki jako uczeń w społeczności szkolnej. Uczeń umie narysować rodowód i drzewo genealogiczne. Uczeń wie, czym się różni szkoła dawna od dzisiejszej. tolerancja i potrafi opowiedzieć, w jaki sposób się przejawia. Uczeń rozumie korzyści wynikające z poznania swojej historii i historii swojej rodziny. Uczeń potrafi opowiedzieć, jak kiedyś wglądała nauka w dawnej szkole. Uczeń potrafi opowiedzieć o konfliktach miedzy ludźmi i wie, w jaki sposób próbować radzić sobie z nimi. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym

12 prawa i obowiązki ucznia Sprawdzian Moja ojczyzna stolica Polski, polskie symbole narodowe. Orzeł godło Polski*. godło, flaga, hymn państwowy historia orła sąsiedzi Polski 14. Polska niejedno ma imię regiony Polski 15. Moja wielka i mała ojczyzna mój region, mała ojczyzna 16. Lekcja powtórzeniowa. patriotyzm polskie symbole narodowe regiony Polski Uczeń wie, jakie miasto jest stolicą Polski, jakie są polskie symbole narodowe. Uczeń zna pojęcia: region, gwara, strój regionalny, mniejszość narodowa. ojczyzna i patriotyzm. patriotyzm i zna polskie symbole narodowe. Uczeń umie wymienić sąsiadów Polski. Uczeń umie wskazać na mapie i nazwać najważniejsze polskie regiony oraz region, w którym mieszka. mała ojczyzna. Uczeń wymienia sąsiadów Polski, umie wskazać na mapie państwa graniczące z Polską. Uczeń umie wskazać na mapie sąsiadów Polski. Uczeń umie wskazać na mapie i nazwać wszystkie polskie regiony. małej ojczyzny w swoim życiu i w historii. Uczeń wymienia regiony Polski, rozumie ich odrębności, wymienia cechy charakterystyczne własnego i innych regionów. Uczeń rozumie konieczność zdobywania wiedzy o ojczyźnie. Zna historię narodowego godła. lokalnych zwyczajów dla budowania kultury polskiej. Uczeń umie znaleźć informacje na temat swojej małej ojczyzny, interesuje się życiem lokalnym. Uczeń charakteryzuje swoją małą ojczyznę, potrafi wskazać, jakie znaczenie ma dla niego i jego najbliższych. Ojczyzna oraz temat spoza. Ojczyzna Ojczyzna, mała Ojczyzna

13 mniejszości etniczne i narodowe Sprawdzian Bardzo dawna historia człowieka* prehistoria 18. Nad wielkimi rzekami. * pierwsze cywilizacje, rolnictwo, rola wielkich rzek, Uczeń potrafi wymienić zajęcia człowieka pierwotnego i wie, jakie były funkcje ognia. Uczeń wymienia role rzeki w starożytności Uczeń wymienia najpowszechniejsze narzędzia człowieka pierwotnego i wie, co zmieniło życie człowieka pierwotnego. Uczeń potrafi wskazać na mapie Nil i Mezopotamię - wie, kim byli Sumerowie Uczeń wie, z czego człowiek dawniej wykonywał narzędzia. Uczeń wymienia osiągnięcia starożytnych Sumerów. Uczeń potrafi opowiedzieć o początkach rolnictwa i hodowli. Uczeń potrafi opowiedzieć o znaczeniu pierwszych cywilizacji nad wielkimi rzekami. 19. Historia pisma alfabety: fenicki, grecki, łaciński, współczesny 20. Gliniane tabliczki.* pismo klinowe, Babilon Uczeń wie, kiedy wynaleziono pismo. Uczeń wymienia grupy społeczne zamieszkujące Mezopotamię. Uczeń rozumie, do czego służyło pismo. Uczeń potrafi wskazać na mapie Mezopotamię, potrafi określić role grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię. Uczeń wymienia rodzaje pisma w kolejności chronologicznej. Uczeń potrafi określić hierarchię grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię, opisuje wygląd starożytnego Babilonu. Uczeń wie, w jaki sposób odczytano hieroglify. podatek. Wynalazek pisma

14 21. Na rydwanie faraona.* faraon, rydwan, hieroglify, piramidy 22. A tymczasem na ziemiach polskich * Biskupin, zajęcia ludności 23. Siedem cudów starożytnego świata.* 24. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Mezopotamii wynalazek pisma Egipt faraonów Biskupin 25. Grecja i jej mieszkańcy. Wielka kolonizacja. * Uczeń wie, kim był faraon i do czego służyły piramidy. Uczeń wymienia zajęcia mieszkańców Biskupina. Uczeń wie, że w starożytności wzniesiono wiele wspaniałych budowli, które nazwano siedmioma cudami świata. Uczeń rozumie pojęcia: Mezopotamia, pismo klinowe, faraon, piramidy, hieroglify, papirus. Uczeń potrafi wskazać na mapie Grecję. Uczeń potrafi wskazać na mapie Nil i Egipt oraz wymienić grupy społeczne starożytnego Egiptu i krótko je scharakteryzować. Uczeń potrafi na podstawie rysunku opisać gród w Biskupinie. Uczeń potrafi na podstawie zamieszczonych ilustracji opowiedzieć o siedmiu cudach świata. Uczeń omawia wpływ położenia geograficznego na życie w Mezopotamii i Egipcie. Uczeń wie, czym zajmowali się starożytni Grecy. Uczeń wie, z czego i jak Egipcjanie robili zwoje do pisania. Uczeń wskazuje przyczyny upadku Biskupina. Uczeń wskazuje siedem cudów świata na mapie świata starożytnego. Uczeń wie, które osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii i Egiptu odgrywają ważną role do dziś. Ocenia znaczenie wynalazku pisma dla rozwoju cywilizacji. Uczeń umie wskazać przyczyny Wielkiej Kolonizacji. Uczeń wie, kim był faraon Tutanchamon. Uczeń wie, kiedy powstała osada w Biskupinie i kto ją odkrył. Uczeń zna dalsze losy siedmiu cudów świata. Uczeń wymienia egipskie grupy społeczne i określa ich funkcje. Zna różne koncepcje dotyczące budowy piramid. Uczeń rozumie związek między położeniem geograficznym a rozwojem państwa i życiem mieszkańców. oraz temat dodatkowy

15 położenie Grecji, ukształtowanie terenu, rola żeglowania 26. Greckie wychowanie. wychowanie spartańskie, hoplici, igrzyska olimpijskie 27. W Atenach Peryklesa sztuka grecka, filozofia, demokracja 28. W świecie greckich bogów bogowie olimpijscy, teatr grecki 29. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Grecji wierzenia religijne Greków filozofia i teatr grecki Uczeń wie, co oznacza zwrot spartańskie wychowanie. Uczeń wie, kim był Sokrates i Atena. Uczeń wie, kim był Herakles, Odyseusz, Zeus, wie, co to był teatr w starożytnej Grecji. Uczeń rozumie pojęcia: demokracja, igrzyska olimpijskie, wymienia greckich bogów. Uczeń wie, co oznacza zwrot wróć z tarczą lub na tarczy, wskazuje na mapie Spartę i Olimpię. Uczeń wie, kim był Fidiasz i Perykles. Uczeń umie rozpoznać greckich bogów po ich atrybutach. Uczeń podaje genezę i znaczenie powiedzeń: z tarczą lub na tarczy, wychowanie spartańskie, zna postacie: Sokratesa, Arystotelesa, Platona, Fidiasza, Peryklesa. Uczeń umie opowiedzieć o spartańskim modelu wychowania i starożytnych igrzyskach sportowych. Uczeń umie objaśnić funkcje świątyni i agory. Uczeń umie opowiedzieć historię Heraklesa i Odyseusza. Uczeń wyjaśnia znaczenie demokracji ateńskiej. sportu w życiu starożytnych Greków i współczesnych. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym dla współczesności. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym współczesności. Uczeń porównuje warunki naturalne różnych krajów starożytnych: wskazuje podobieństwa i różnice oraz ich wpływ na funkcjonowanie państw. Fundamenty Europy Fundamenty Europy Fundamenty Europy

16 rola sportu w życiu starożytnych Greków 30. Rozwój państwa rzymskiego.* początki Rzymu, Rzym królewski, republika, cesarstwo 31. Miasto na siedmiu wzgórzach. drogi rzymskie, handel, życie codzienne, Juliusz Cezar 32. Rzymianina dzień powszedni. prawo rzymskie, termy, igrzyska, niewolnictwo 33. Rzymianin zostaje chrześcijaninem. narodziny chrześcijaństwa, apostołowie, ewangelia, prześladowania Uczeń wie, kim był Romulus. triumf i Forum Romanum. niewolnik. Uczeń wie, kim był Jezus i święty Paweł. Uczeń potrafi wskazać na mapie Rzym. Uczeń potrafi opowiedzieć, jak budowano rzymskie drogi. Uczeń wie, co to są termy, gladiator, akwedukt, umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu. Uczeń umie wskazać najważniejsze zasady chrześcijaństwa. Uczeń wymienia chronologicznie ustroje Rzymu. Uczeń omawia codzienne zajęcia mieszkańców Rzymu. niewolnictwa w państwie rzymskim. Uczeń wymienia najważniejszych rzymskich bogów. Uczeń krótko charakteryzuje ustroje Rzymu. dróg dla rozwoju imperium. Uczeń umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu w odniesieniu do współczesności. chrześcijaństwa dla rozwoju Rzymu i dalszej historii ludzkości. Fundamenty Europy Fundamenty Europy Fundamenty Europy

17 34. Upadek cesarstwa rzymskiego. Jak walczono w starożytnym Rzymie.* cesarstwo zachodnie, wschodnie, barbarzyńcy, 35. Lekcja powtórzeniowa. przemiany ustrojowe w państwie rzymskim Rzym podbija świat osiągnięcia cywilizacji rzymskiej chrześcijaństwo w świecie rzymskim Sprawdzian 6. legion rzymski. Zna datę 476 r. Uczeń rozumie pojęcia: republika, legiony, akwedukt, termy, cesarstwo, prawo rzymskie, chrześcijaństwo, Koloseum, amfiteatr. Zna postacie: Jezusa Chrystusa, Juliusza Cezara. Wie, co wydarzyło się w 476 r. Wskazuje na mapie miasto Rzym. taran, katapulta. Wymienia rzymskie osiągnięcia cywilizacyjne. Podaje przyczyny prześladowań chrześcijan. Uczeń zna datę upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, rozumie znaczenie armii w historii Rzymu. Uczeń opisuje republikę i cesarstwo, wskazuje na różnice między nimi. Uczeń umie wymienić przyczyny podziału imperium i upadku cesarstwa zachodniego. Uczeń wskazuje wpływ osiągnięć rzymskich na współczesne prawo i budownictwo. oraz temat dodatkowy * Wymagania dotyczące lekcji oznaczonych gwiazdką dotyczyć będą oceny celującej.

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa w klasie V

Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa w klasie V Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa w klasie V Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie opanował podstawowych treści kształcenia, nie posiada podstawowych umiejętności warsztatowych, nawet

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne klasa v szkoły podstawowej.

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne klasa v szkoły podstawowej. Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne klasa v szkoły podstawowej. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie 2. W

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V.

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V. Wymagania edukacyjne z historii Dla klasy V. I okres Polska za Piastów. - wie, co to jest legenda, plemię - wie, kim był: Mieszko I, Dobrawa, święty Wojciech, i kto to jest patron - wie, kim był Bolesław

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii dla kl. V

Kryteria ocen. z historii dla kl. V Kryteria ocen z historii dla kl. V Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Legendarne początki legendy polskie Uczeń wie, co to jest legenda.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 5 Plan wynikowy dla klasy 5 18 23 Plan wynikowy dla klasy 5 Plan wynikowy Klucz do historii Nr lekcji Temat lekcji dopuszczająca dostateczna dobra Polska 1 Legendarne początki legendy polskie legenda. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie 2. W państwie Mieszka I Gniezno, Mieszka 3. Czasy Bolesława Chrobrego zjazd gnieźnieński

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 5

Plan wynikowy. Klasa 5 1 Plan wynikowy. Klasa 5 1. Legendarne początki legendy polskie. 2. W państwie Mieszka I Gniezno, państwo Mieszka. 3. Czasy Bolesława Chrobrego zjazd gnieźnieński. 4. Rozbicie dzielnicowe* Polska dzielnicowa,

Bardziej szczegółowo

Klasa 5. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra. opowiedzieć legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz o Piaście Kołodzieju i Popielu.

Klasa 5. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra. opowiedzieć legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz o Piaście Kołodzieju i Popielu. Klasa 5 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania dotyczyć będą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii szkoła podstawowa kl IV i V podręcznik Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii szkoła podstawowa kl IV i V podręcznik Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii szkoła podstawowa kl IV i V podręcznik Wczoraj i dziś Nr działu Tytuł działu dopuszczająca I. Ja i moje otoczenie Uczeń wie jaką rolę odgrywa rodzina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie piątej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie piątej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie piątej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom Ocena K K+P

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 5 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 5 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA 5

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA 5 ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA 5 CELE EDUKACYJNE Zainteresowanie uczniów przeszłością. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w przeszłości,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. VA, VB, VC w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. VA, VB, VC w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. VA, VB, VC w roku szkolnym 2016/2017 Ocena celująca UCZEŃ: Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie kształcenia ogólnego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Uczeń umie krótko scharakteryzować epoki historyczne. Uczeń wie, jakie funkcje pełni muzeum, umie podzielić źródła historyczne na pisane i niepisane.

Uczeń umie krótko scharakteryzować epoki historyczne. Uczeń wie, jakie funkcje pełni muzeum, umie podzielić źródła historyczne na pisane i niepisane. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Testy, sprawdziany samodzielne pisemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOLECZENSTWA W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOLECZENSTWA W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOLECZENSTWA W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej, - braki w wiadomościach i umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

I OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI:

I OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI: Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Historia, klasa 5 Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Piotr Kmieć. Kryteria oceniania z historii w klasie IV

Piotr Kmieć. Kryteria oceniania z historii w klasie IV Piotr Kmieć Kryteria oceniania z historii w klasie IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE 1. Ja i moja rodzina. rodzina

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów klasy V

Indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów klasy V Indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów klasy V Opinia PPP.4223.447.2015 Opinia PPP. 4223.58.2017 Opinia PPP.4223.113.2017 Opinia PPP.4223.298.2016 Opinia PPP. 4223.513.2015 Opinia PPP. 4223.276.2015

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą. Niedostateczny Nie wie, co to jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Historia klasa 4

Plan wynikowy. Historia klasa 4 Plan wynikowy. Historia klasa 4 Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 5 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Polska pierwszych Piastów - opowiada legendę o początkach państwa polskiego pokazuje na mapie plemiona, które weszły w skład państwa polskiego

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 4 6

Rozkład materiału dla klas 4 6 Rozkład materiału dla klas 4 6 6 8 Rozkład materiału dla klasy 4 9 11 Rozkład materiału dla klasy 5 12 16 Rozkład materiału dla klasy 6 Rozkład materiału nauczania Klucz do historii. Klasa 4 Rozkład materiału

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓWZ HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓWZ HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓWZ HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Aleksandra Przewrocka-Petryków POZIOM WYMAGAŃ WYKRACZAJĄCYCH POZA PROGRAM NAUCZANIA (ocena celująca) uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klas IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klas IV VI Zasady ogólne I. Uczniowie Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klas IV VI klas czwartych i piątych korzystają z darmowych podręczników wydanych przez WSiP / Klucz do historii /;

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Polska pierwszych Piastów WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE V W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ( opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) Nazwa działu Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZAKRES WYMAGAŃ EDUAKCYJNYCH Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa IV I. Chronologia historyczna. 1) posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek,

Bardziej szczegółowo

1 źródła historyczne 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 3) podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić

1 źródła historyczne 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 3) podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej kl. 4 6 Na niebiesko zaznaczono lekcje o tematyce społecznej. Klasa 4 Lp. Tytuł działu/temat lekcji Liczba Podstawowe pojęcia Wymagania

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym MP-2 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa r.szk. Imię i nazwisko n-la przedmiotu szkoła podstawowa historia

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e.,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wiedzą, co to jest legenda i znają

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej w podręcznikach My i historia klasy IV VI

Realizacja podstawy programowej w podręcznikach My i historia klasy IV VI Realizacja podstawy programowej w podręcznikach My i historia klasy IV VI 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Uczeń: 1) wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka;

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

1 historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne

1 historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne Robert Leończyk Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej kl. 4 6 Na niebiesko zaznaczono lekcje o tematyce społecznej. Klasa 4 Lp. Tytuł działu/temat lekcji Zapoznaj się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z HISTORII. Klasa IV... 2 Klasa V... 8 Klasa VI... 15

Wymagania edukacyjne z HISTORII. Klasa IV... 2 Klasa V... 8 Klasa VI... 15 Wymagania edukacyjne z HISTORII Klasa IV... 2 Klasa V... 8 Klasa VI... 15 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII KL IV Ocena dopuszczająca I OKRES Uczeń wie, co to jest historia i czym zajmuje się historyk. Uczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 4

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 4 ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 4 CELE EDUKACYJNE Zainteresowanie uczniów przeszłością. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w przeszłości, zrozumienie natury

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO HISTORII. SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA

KLUCZ DO HISTORII. SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA Drodzy Nauczyciele, doskonale już Państwo wiedzą, że wybór podręczników do pracy w przyszłym roku szkolnym ma szczególne znaczenie. Zespoły nauczycieli przesądzą o jakości nauczania danego przedmiotu przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA - KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA - KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA - KLASA V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie sprostał wymaganiom edukacyjnym na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 OCENA ŚRÓDROCZNA KLASA IV Wiadomości - 1. Określa obszar

Bardziej szczegółowo

II. ROZKŁAD MATERIAŁU

II. ROZKŁAD MATERIAŁU 5 II. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie V? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo