Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie"

Transkrypt

1 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Legendarne początki legendy polskie 2. W państwie Mieszka I Gniezno, państwo Mieszka 3. Czasy Bolesława Chrobrego zjazd gnieźnieński 4. Rozbicie dzielnicowe Polska dzielnicowa, drogi ku zjednoczeniu, Władysław Łokietek * 5. Państwo Kazimierza Wielkiego Akademia Krakowska, uczta u Wierzynka legenda. plemię. Uczeń wie, kim był święty Wojciech i kto to jest patron. Uczeń wie, kim był Bolesław Krzywousty oraz Władysław Łokietek i czego dokonali. Uczeń wie, kim był Kazimierz Wielki. Uczeń zna i potrafi opowiedzieć legendę o Lechu, Czechu i Rusie i o Piaście Kołodzieju i Popielu. Uczeń zna datę przyjęcia chrztu przez Mieszka I, opowiada, jak wyglądało życie codzienne ludzi w czasach Mieszka I. Uczeń zna datę zjazdu w Gnieźnie i koronacji Bolesława Chrobrego, opowiada o męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Uczeń zna datę koronacji Władysława Łokietka, wie, kim byli Tatarzy, zna legendę o hejnale z Wieży Mariackiej, wie, kim byli Krzyżacy, wyjaśnia, skąd się wzięli w Polsce. Uczeń wymienia osiągnięcia Kazimierza Wielkiego, wie, kim był Wierzynek, zna datę założenia Akademii Krakowskiej, opowiada o życiu średniowiecznych żaków. legend w poznawaniu historii. Uczeń wymienia przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I, wymienia najważniejsze plemiona żyjące na ziemiach polskich. Uczeń pokazuje na mapie ziemie przyłączone przez Bolesława Chrobrego do Polski, wymienia postanowienia zjazdu w Gnieźnie. Uczeń zna datę testamentu Bolesława Krzywoustego, sprowadzenia Krzyżaków do Polski, bitwy pod Legnicą, wymienia przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego, pokazuje dzielnice na mapie. Uczeń wskazuje na mapie ziemie wchodzące w skład państwa Kazimierza Wielkiego na początku jego panowania i przez niego przyłączone, omawia osiągnięcia gospodarcze, Uczeń zna legendy związane ze swoim miejscem zamieszkania. Uczeń odróżnia źródła historyczne od legendy. wykupienia ciała św. Wojciecha przez Bolesława Chrobrego, podejmuje próbę oceny panowania Bolesława Chrobrego. Uczeń wie, komu przypadły poszczególne dzielnice. panowania Kazimierza Wielkiego dla historii Polski i potrafi je ocenić, zna najważniejszych absolwentów Akademii Krakowskiej. Podstawa programowa państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów państwo polskie za Piastów

2 6. Koronacja w średniowieczu lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne * 7. Życie codzienne w klasztorze zajęcia mnichów, zakon, reguła, ubóstwo 8. Rycerze i turnieje zamek średniowieczny i jego mieszkańcy 9. Zakony rycerskie krucjaty, Ziemia Święta, konsekwencje krucjat* 10. W cieniu średniowieczn ej katedry Uczeń rozpoznaje podstawowe regalia. klasztor, wymienia zajęcia zakonników. Uczeń wie, kto to jest paź i giermek, wie co to jest herb, turniej i pasowanie na rycerza, wymienia elementy budowy zamku. Uczeń wie, kim byli Arabowie, co to jest krucjata i krzyżowiec. Uczeń wie, jak wyglądało miasto w średniowieczu, wie, co to jest ratusz i Uczeń omawia funkcje regaliów. Uczeń zna takie pojęcia, jak: opat, relikwie, wymienia elementy średniowiecznego klasztoru, omawia zajęcia zakonników, wymienia średniowieczne zakony, opowiada o przepisywaniu ksiąg. Uczeń potrafi opisać herb, turniej i pasowanie na rycerza, podaje przykładowe zasady kodeksu rycerskiego, opisuje elementy budowy zamku. Uczeń wskazuje na mapie Ziemię Świętą i Jerozolimę, wie, co to jest islam, zna zakony rycerskie. Uczeń wskazuje na planie miasta najważniejsze jego elementy: rynek, ulice, polityczne i kulturowe Kazimierza Wielkiego. Uczeń wie, jak wyglądała koronacja w średniowieczu. Uczeń omawia funkcje elementów średniowiecznego klasztoru, wie, kim był św. Benedykt. Uczeń opowiada o Zawiszu Czarnym, rozumie znaczenie powiedzenia polegać jak na Zawiszy. Uczeń krótko charakteryzuje religię muzułmanów, wymienia przyczyny i skutki wypraw krzyżowych, krótko charakteryzuje zakony rycerskie. Uczeń rozróżnia grupy mieszczan, wymienia ich zajęcia, przedstawia różnice Uczeń objaśnia kolejne etapy koronacji w średniowieczu. Uczeń rozpoznaje mnichów po stroju, rozumie znaczenie klasztorów w średniowieczu. kodeksu rycerskiego. Uczeń dokonuje samodzielnej oceny wypraw krzyżowych. Uczeń porównuje życie średniowiecznych mnichów, rycerzy i mieszczan. mnisi rycerze mieszczanie

3 miasto średniowieczne mieszczanie, wymienia podstawowe zajęcia mieszkańców miast. kościół, mury miejskie, wie co to jest jarmark, fosa, cech, rzemieślnicy. między miastem średniowiecznym i współczesnym. 11. Style romański i gotycki cechy stylów romańskiego i gotyckiego porównanie * Uczeń rozpoznaje budowle w stylu romańskim i gotyckim, wie, kim byli pątnicy i co to są relikwie. Uczeń wskazuje i nazywa podstawowe cechy stylów romańskiego i gotyckiego. Uczeń wymienia najważniejsze polskie zabytki sztuki średniowiecznej, opowiada o kulturze średniowiecznej. Uczeń wymienia zabytki sztuki średniowiecznej, które znajdują się w najbliższej dla ucznia okolicy. 12. Życie codzienne średniowieczn ej wsi warunki życia wsi średniowieczne j 13. Wikingowie żeglarze i odkrywcy lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne * 14. Unia dwóch państw Jadwiga, Jagiełło, Uczeń wymienia podstawowe zajęcia chłopów w średniowieczu, wie, kto to jest sołtys. Uczeń wie, kim byli wikingowie. Uczeń wie, kim była królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło. Uczeń wie, jaki był podział pracy między mężczyzn, kobiety i dzieci, opisuje chłopskie domostwa, wymienia podstawowe potrawy średniowiecznych chłopów. amulet, drakkary i runy. Uczeń zna legendę o klamerce królowej Jadwigi, wskazuje na mapie Wielkie Księstwo Litewskie, zna Uczeń wie, jakie miał obowiązki i przywileje sołtys, porównuje wieś średniowieczną ze współczesną, wymienia chłopskie powinności wobec właściciela wsi. Uczeń wskazuje na mapie miejsca zamieszkania wikingów oraz ich najważniejsze wyprawy, wymienia elementy stroju wikinga, dostrzega związek między miejscem zamieszkania a sposobem życia. Uczeń wie, dlaczego królowa Jadwiga zasiadła na polskim tronie, zna herb Litwy i Królestwa Polskiego, Uczeń porównuje życie średniowiecznych mnichów, rycerzy, chłopów i mieszczan. kultury wikingów w rozwoju Europy. Uczeń dokonuje samodzielnej oceny unii w Krewie. chłopi Jadwiga i Jagiełło

4 przyczyny unii z Litwą 15. Wielka wojna z Krzyżakami przyczyny i skutki bitwy pod Grunwaldem 16. Renesans w Europie powstanie renesansu, Leonardo da Vinci * Uczeń wie, kim byli Krzyżacy, zna datę, bitwy pod Grunwaldem,, potrafi odczytać plan bitwy pod Grunwaldem, wie, co to była wojna trzynastoletnia, zna jej datę i skutek. Uczeń wskazuje na osi czasu okres trwania renesansu w Europie, wie, kim byli Leonardo da Vinci i Michał Anioł. datę zawarcia unii w Krewie. Uczeń zna przebieg bitwy pod Grunwaldem, opowiada o bitwie pod Grunwaldem. Uczeń zna i wyjaśnia pojęcia: humanista, renesans, człowiek renesansu, wie, dlaczego renesans rozpoczął się we Włoszech. wymienia przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej. Uczeń wie, kim byli Kawalerowie Mieczowi, opowiada, jak Krzyżacy założyli swoje państwo, wskazuje na mapie Malbork, Gdańsk, Pomorze Gdańskie, Grunwald, wymienia przyczyny i skutki wielkiej wojny, zna obraz Jana Matejki i wie o powieści Henryka Sienkiewicza. Uczeń rozpoznaje najważniejsze dzieła renesansu: kopułę katedry we Florencji, Pietę Watykańską, Monę Lisę, Damę z łasiczką. Uczeń zna znaczenie bitwy pod Grunwaldem. Uczeń rozpoznaje najważniejsze dzieła renesansu niepokazane w podręczniku. Jadwiga i Jagiełło 17. Odkrywanie Nowego Świata Krzysztof Kolumb, Nowy Świat, Indianie 18. Reformacja przyczyny reformacji, podział Europy Uczeń wie, kim był Krzysztof Kolumb, zna datę odkrycia Ameryki. Uczeń wie, kim był Marcin Luter, zna datę wystąpienia Marcina Lutra. Uczeń wie, kim był Ferdynand Magellan, zna datę pierwszej podróży dookoła świata, wymienia przyczyny i skutki odkryć geograficznych, wskazuje na mapie drogę wyprawy Kolumba i Magellana. reformacja, protestanci, seminarium, odróżnia katolików od protestantów, Uczeń zna i opisuje kulturę Ameryki prekolumbijskiej, wie, kim był Vasco da Gama, wskazuje na mapie drogę jego wyprawy. Uczeń wymienia przyczyny reformacji, wskazuje na mapie największe skupiska katolików i protestantów. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny odkryć geograficznych. Uczeń wie, kim byli jezuici. odkrycie Nowego Świata

5 Zachodniej, wojny religijne * wymienia podstawowe różnice między wyznaniami. 19. Wawel królewski złotego wieku dwór Jagiellonów 20. Astronom, który poruszył Ziemię Mikołaj Kopernik 21. Największe wynalazki epoki lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne * 22. Szlachcic *rycerz i obywatel obowiązki szlachcica wobec państwa Uczeń wie, kim był Zygmunt Stary, Zygmunt August, opowiada o życiu codziennym na wawelskim dworze. Uczeń wie, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik. druk. Uczeń, wie, co to jest husaria, pospolite ruszenie i sejmik. Uczeń wie, kim byli Bona Sforza, Jan Kochanowski i Mikołaj Rej, zna i wyjaśnia pojęcie złoty wiek, wie, skąd się wzięła nazwa włoszczyzna. Uczeń potrafi opowiedzieć o życiu Mikołaja Kopernika. Uczeń wie, że na początku epoki nowożytnej wynaleziono broń palną, okulary i umocnienia obronne. Uczeń wie, skąd się wzięła szlachta i jakie miała obowiązki, zna podział stanu szlacheckiego ze względu na majątek, wie, co to jest trybunał. Uczeń rozpoznaje najważniejsze zabytki architektury renesansowej: krużganki wawelskie i ratusz w Poznaniu, opowiada o życiu codziennym na wawelskim dworze. Uczeń opowiada o studiach Mikołaja Kopernika, wskazuje na mapie miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem, objaśnia teorię heliocentryczną, na przykładzie Kopernika wyjaśnia, kim był w XVI wieku człowiek renesansu. Uczeń wymienia skutki wynalazków nowożytnych. Uczeń wie, czym były przywilej, odróżnia senat od izby poselskiej i sejmu, porównuje sejm dawny ze współczesnym. Uczeń wie, kim był Stańczyk i rozpoznaje jego wizerunek na obrazie Matejki. Uczeń potrafi wyjaśnić, czy Mikołaj Kopernik był Polakiem i dlaczego. Uczeń dokonuje samodzielnej oceny skutków wynalezienia druku i broni palnej. przywilejów w rozwoju stanu szlacheckiego, dostrzega związek między polityką dawną a współczesną. dwór Jagiellonów Mikołaj Kopernik polski szlachcic

6 23. Rzeczpospolita wielu narodów unia lubelska 24. Szlachta wybiera królów elekcja, pole elekcyjne, koronacja, sejm, rząd, prezydent 25. Życie codzienne w szlacheckim dworze i *Jak żyli magnaci? folwark, pańszczyzna, spichlerz, spław Wisłą do Gdańska oraz lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne Uczeń wie, kim był Zygmunt August. Uczeń zna pierwszych królów elekcyjnych. Uczeń wie, jak wyglądał dwór szlachecki. Uczeń zna datę i postanowienia unii lubelskiej, wymienia narodowości zamieszkujące Rzeczpospolitą. Uczeń wie, dlaczego wprowadzono w Polsce wolną elekcję, zna dokonania pierwszych królów elekcyjnych, zna datę pierwszej wolnej elekcji, wie czym są artykuły henrykowskie, opowiada, jak przebiegała elekcja, wie, kto mógł wybierać króla na elekcji. Uczeń opowiada, jak wyglądał dwór szlachecki, wie, co to jest pańszczyzna i folwark, omawia wygląd i zasady funkcjonowania folwarku, wie, kim byli flisacy. Uczeń wie, kim była Barbara Radziwiłłówna, pokazuje na mapie Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, rozpoznaje świątynie różnych wyznań, opowiada o polskiej tolerancji. Uczeń wie, czego dotyczyły artykuły henrykowskie, wie, co to jest trójpodział władz i rozumie jego znaczenie. Uczeń potrafi wyjaśnić termin spichlerz Europy, rozumie znaczenie handlu zbożem dla gospodarki Rzeczpospolitej. Uczeń pokazuje na mapie ziemie dołączone do Korony, rozumie nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów i wyjaśnia jej znaczenie, wie, czym była konfederacja warszawska. Uczeń porównuje władzę współczesną z dawną, porównuje wybory współczesne z wolną elekcją. Uczeń *opisuje wygląd magnackiej rezydencji,* wie, kim był Jan Zamoyski, *wymienia podstawowe zajęcia magnatów. Rzeczpospolita Obojga Narodów Rzeczpospolita Obojga Narodów polski szlachcic

7 26. W kraju skrzydlatych jeźdźców potop szwedzki 27. Zwycięstwo pod Wiedniem Jan III Sobieski 28. Czasy stanisławowskie obiady czwartkowe, KEN, Canaletto * 29. Witaj majowa jutrzenko Konstytucja 3 maja husaria i jak wyglądał husarz, wie, kim był Jan Kazimierz. Uczeń zna datę bitwy pod Wiedniem. Uczeń wie, kiedy powołano Komisję Edukacji Narodowej. Uczeń zna dokładną datę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, potrafi wymienić trzech zaborców. Uczeń wie, kim był Stefan Czarniecki, podaje przyczyny i skutki wojen polsko-szwedzkich, zna datę rozpoczęcia i zakończenia potopu, zna słowo drugiej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Uczeń wie, kim byli janczarzy, Tatarzy, wymienia przyczyny i skutki wojen polsko-tureckich, rozpoznaje na ilustracji pałac w Wilanowie, wskazuje bryłę pałacu i ogród. Uczeń wymienia osiągnięcia kulturalne króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wie, kim był Marcello Bacciarelli i Canaletto, rozpoznaje na ilustracji Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, wie, co to jest oświecenie i klasycyzm. Uczeń zna datę pierwszego rozbioru, wymienia przyczyny I rozbioru i zwołania Sejmu Czteroletniego, wymienia najważniejsze reformy Konstytucji 3 maja. Uczeń potrafi wyjaśnić termin potop szwedzki, wie, co to jest unia personalna. Uczeń zna datę bitwy pod Cecorą i Chocimiem, potrafi objaśnić termin Lew Lechistanu, na podstawie planu opowiada o przebiegu bitwy pod Wiedniem, wie, co to jest Wersal. Uczeń wie, kim był Ignacy Krasicki i Grzegorz Piramowicz, wie, w jakim celu powołano Komisję Edukacji Narodowej, wie, co to jest Szkoła Rycerska i Collegium Nobilium. Uczeń potrafi wskazać na mapie ziemie zabrane w I rozbiorze, wie, co Sejm Czteroletni uchwalił z sprawie mieszczan i dlaczego, wie, dlaczego 3 Uczeń zna rodowód Zygmunta III Wazy, rozumie znaczenie obrony Częstochowy, rozumie treść drugiej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny udziału Rzeczpospolitej w bitwie pod Wiedniem. Uczeń znajduje analogie między kulturą polską i europejską. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny dzieła Konstytucji 3 maja. Rzeczpospolita w XVII w. Rzeczpospolita w XVII w. upadek I Rzeczypospolitej

8 maja obchodzone jest Święto Narodowe. 30. Insurekcja kościuszkowska i *Udekorować zasłużonych naczelnik powstania, kosynierzy, III rozbiór oraz lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 31. Upadek Rzeczpospolitej upadek państwa, rozbiory, granice rozbiorowe Uczeń wie, kim był Tadeusz Kościuszko, zna datę insurekcji kościuszkowskiej. Uczeń zna datę III rozbioru Polski. Uczeń zna datę i przyczynę II rozbioru, wie, co to jest insurekcja, kosynierzy. Uczeń wymienia przyczyny upadku Rzeczpospolitej, wie, co to jest abdykacja i anarchia. Uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch narodów, opowiada o bitwie pod Racławicami. Uczeń wskazuje na mapie ziemie zagarnięte w kolejnych rozbiorach przez poszczególne państwa. Uczeń potrafi dokonać oceny insurekcji wskazując na jej mocne i słabe strony, *wie, czym był order Virtuti Militari, *wie, jakie miało znaczenie przyznawanie orderów i podaje przykłady odznaczeń. Uczeń zastanawia się, czy i jak można było uniknąć rozbiorów. upadek I Rzeczypospolitej upadek I Rzeczypospolitej * Wymagania dotyczące lekcji oznaczonych gwiazdką dotyczyć będą oceny celującej.

9 Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3. Historia zegara i nie tylko chronologia, tysiąclecie, era, przed naszą erą historia i czym zajmuje się historyk. źródło historyczne, legenda i zabytek. Uczeń wie, jakie są rodzaje zegarów, umie wskazać podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). Uczeń umie krótko scharakteryzować epoki historyczne. Uczeń wie, jakie funkcje pełni muzeum, umie podzielić źródła historyczne na pisane i niepisane. Uczeń umieszcza wydarzenia na linii chronologicznej wie, co to jest chronologia. Uczeń wyjaśnia, po co uczy się historii. Uczeń umie wskazać inne formy poznawania historii (film, obraz), rozumie znaczenie źródeł historycznych dla pracy historyka. Uczeń wie, w jakim celu i gdzie wynaleziono kalendarz, rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. Uczeń rozumie wpływ wydarzeń historycznych na teraźniejszość, rozumie wpływ współczesnych zdarzeń także z życia ucznia na kształtowanie się przyszłej historii. Uczeń umie odczytać informacje z ilustracji przedstawiającej źródło niepisane,. Rozumie, dlaczego należy chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego inaczej liczymy czas przed naszą erą. Podstawa programowa Historia jako dzieje Historia jako dzieje Chronologia historyczna

10 4. Kiedy to było? Obliczanie czasu. określanie wieku, ery, obliczanie upływu czasu między wiekami 5. Palcem po mapie mapa historyczna, rodzaje map historycznych 6. Archeologia co to takiego? 7. Lekcja powtórzeniowa epoki historyczne źródła historyczne chronologia Sprawdzian Każdy człowiek jest inny Uczeń umie wskazać podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). mapa. Wie, co to jest tytuł mapy i legenda. Uczeń wie, czym zajmuje się archeolog. Uczeń rozumie pojęcia: wiek, era, epoka, historia, źródło historyczne, oblicza czas, który upłynął między epokami i wydarzeniami, przypisuje daty wydarzeń do odpowiednich wieków Uczeń wie, czym ludzie różnią się między sobą. chronologia, umie określić na podstawie daty wiek i jego połowę. Uczeń wie, jakie są rodzaje map. Umie wskazać na mapie konkretne miejsca i określić ich przynależność państwową. Uczeń wie, jakimi narzędziami i technikami posługuje się archeolog. Uczeń wymienia kolejne epoki historyczne, wie, jakie wyróżniamy rodzaje źródeł historycznych, wyjaśnia, dlaczego uczymy się historii tolerancja. Uczeń umie obliczyć upływ czasu między wydarzeniami p.n.e. i n.e. Uczeń umie odróżnić od siebie rodzaje map. Umie wskazać starą mapę i różnice między mapą dawną i współczesną. Uczeń potrafi wymienić różne znaleziska archeologiczne i ocenić ich wartość. Uczeń przedstawia własne rozumienie konieczności nauki historii. Uczeń umie wskazać różnice między ludźmi oraz zauważyć wynikające z nich korzyści i trudności. Rozumie, że należy szanować innych bez Uczeń rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. czytania mapy dla poznania zjawisk i procesów historycznych. pracy archeologa dla poznawania historii. Uczeń klasyfikuje źródła historyczne, posługując się przykładami, uzasadnia przydatność źródeł w pracy historyka i archeologa. Uczeń umie odróżnić tolerancję od akceptacji. Chronologia historyczna Analiza i interpretacja historyczna Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym

11 odmienność i niepowtarzalność człowieka 9. W domu, w szkole, w społeczeństwie rodzina, społeczność szkolna, społeczeństwo, prawa i obowiązki ucznia społeczeństwo i grupa społeczna i jakie są podstawowe rodzaje grup społecznych. Uczeń umie wskazać przykłady społeczeństw i grup społecznych, umie określić, do jakich grup sam należy i jaka pełni w nich funkcję, umie określić podstawowe funkcje rodziny. względu na wiek, wygląd czy przekonania. Uczeń umie wskazać przywódcę oraz określić role członków grupy społecznej, rozumie potrzebę życia ludzi w grupach, rozumie konieczność udziału w wyborach (na razie do samorządu szkolnego). grupy społecznej w życiu codziennym (zwłaszcza znaczenie szkoły i rodziny). Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym 10. Ja i moja historia tradycja rodzinna, pokolenie 11. Szkoła dawniej i dziś.* 12. Lekcja powtórzeniowa. społeczeństwo, grupa społeczna rodzina, szkoła tolerancja konflikty pamiątka rodzinna, zwyczaj, drzewo genealogiczne i rodowód. Uczeń rozumie, ze dawniej nauka nie wyglądała tak jak dzisiaj. Uczeń zna pojęcia: społeczeństwo, grupa społeczna, wie, czym ludzie różnią się między sobą umie określić podstawowe funkcje rodziny Uczeń umie odróżnić pamiątkę od zwyczaju oraz drzewo genealogiczne od rodowodu, umie podać przykład pamiątki i zwyczaju z swojej rodzinie. Uczeń wie, kim była Maria Skłodowska Curie. Uczeń wie do jakich grup społecznych należy i jaką pełni w nich funkcję. Zna swoje prawa i obowiązki jako uczeń w społeczności szkolnej. Uczeń umie narysować rodowód i drzewo genealogiczne. Uczeń wie, czym się różni szkoła dawna od dzisiejszej. tolerancja i potrafi opowiedzieć, w jaki sposób się przejawia. Uczeń rozumie korzyści wynikające z poznania swojej historii i historii swojej rodziny. Uczeń potrafi opowiedzieć, jak kiedyś wglądała nauka w dawnej szkole. Uczeń potrafi opowiedzieć o konfliktach miedzy ludźmi i wie, w jaki sposób próbować radzić sobie z nimi. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym

12 prawa i obowiązki ucznia Sprawdzian Moja ojczyzna stolica Polski, polskie symbole narodowe. Orzeł godło Polski*. godło, flaga, hymn państwowy historia orła sąsiedzi Polski 14. Polska niejedno ma imię regiony Polski 15. Moja wielka i mała ojczyzna mój region, mała ojczyzna 16. Lekcja powtórzeniowa. patriotyzm polskie symbole narodowe regiony Polski Uczeń wie, jakie miasto jest stolicą Polski, jakie są polskie symbole narodowe. Uczeń zna pojęcia: region, gwara, strój regionalny, mniejszość narodowa. ojczyzna i patriotyzm. patriotyzm i zna polskie symbole narodowe. Uczeń umie wymienić sąsiadów Polski. Uczeń umie wskazać na mapie i nazwać najważniejsze polskie regiony oraz region, w którym mieszka. mała ojczyzna. Uczeń wymienia sąsiadów Polski, umie wskazać na mapie państwa graniczące z Polską. Uczeń umie wskazać na mapie sąsiadów Polski. Uczeń umie wskazać na mapie i nazwać wszystkie polskie regiony. małej ojczyzny w swoim życiu i w historii. Uczeń wymienia regiony Polski, rozumie ich odrębności, wymienia cechy charakterystyczne własnego i innych regionów. Uczeń rozumie konieczność zdobywania wiedzy o ojczyźnie. Zna historię narodowego godła. lokalnych zwyczajów dla budowania kultury polskiej. Uczeń umie znaleźć informacje na temat swojej małej ojczyzny, interesuje się życiem lokalnym. Uczeń charakteryzuje swoją małą ojczyznę, potrafi wskazać, jakie znaczenie ma dla niego i jego najbliższych. Ojczyzna oraz temat spoza. Ojczyzna Ojczyzna, mała Ojczyzna

13 mniejszości etniczne i narodowe Sprawdzian Bardzo dawna historia człowieka* prehistoria 18. Nad wielkimi rzekami. * pierwsze cywilizacje, rolnictwo, rola wielkich rzek, Uczeń potrafi wymienić zajęcia człowieka pierwotnego i wie, jakie były funkcje ognia. Uczeń wymienia role rzeki w starożytności Uczeń wymienia najpowszechniejsze narzędzia człowieka pierwotnego i wie, co zmieniło życie człowieka pierwotnego. Uczeń potrafi wskazać na mapie Nil i Mezopotamię - wie, kim byli Sumerowie Uczeń wie, z czego człowiek dawniej wykonywał narzędzia. Uczeń wymienia osiągnięcia starożytnych Sumerów. Uczeń potrafi opowiedzieć o początkach rolnictwa i hodowli. Uczeń potrafi opowiedzieć o znaczeniu pierwszych cywilizacji nad wielkimi rzekami. 19. Historia pisma alfabety: fenicki, grecki, łaciński, współczesny 20. Gliniane tabliczki.* pismo klinowe, Babilon Uczeń wie, kiedy wynaleziono pismo. Uczeń wymienia grupy społeczne zamieszkujące Mezopotamię. Uczeń rozumie, do czego służyło pismo. Uczeń potrafi wskazać na mapie Mezopotamię, potrafi określić role grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię. Uczeń wymienia rodzaje pisma w kolejności chronologicznej. Uczeń potrafi określić hierarchię grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię, opisuje wygląd starożytnego Babilonu. Uczeń wie, w jaki sposób odczytano hieroglify. podatek. Wynalazek pisma

14 21. Na rydwanie faraona.* faraon, rydwan, hieroglify, piramidy 22. A tymczasem na ziemiach polskich * Biskupin, zajęcia ludności 23. Siedem cudów starożytnego świata.* 24. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Mezopotamii wynalazek pisma Egipt faraonów Biskupin 25. Grecja i jej mieszkańcy. Wielka kolonizacja. * Uczeń wie, kim był faraon i do czego służyły piramidy. Uczeń wymienia zajęcia mieszkańców Biskupina. Uczeń wie, że w starożytności wzniesiono wiele wspaniałych budowli, które nazwano siedmioma cudami świata. Uczeń rozumie pojęcia: Mezopotamia, pismo klinowe, faraon, piramidy, hieroglify, papirus. Uczeń potrafi wskazać na mapie Grecję. Uczeń potrafi wskazać na mapie Nil i Egipt oraz wymienić grupy społeczne starożytnego Egiptu i krótko je scharakteryzować. Uczeń potrafi na podstawie rysunku opisać gród w Biskupinie. Uczeń potrafi na podstawie zamieszczonych ilustracji opowiedzieć o siedmiu cudach świata. Uczeń omawia wpływ położenia geograficznego na życie w Mezopotamii i Egipcie. Uczeń wie, czym zajmowali się starożytni Grecy. Uczeń wie, z czego i jak Egipcjanie robili zwoje do pisania. Uczeń wskazuje przyczyny upadku Biskupina. Uczeń wskazuje siedem cudów świata na mapie świata starożytnego. Uczeń wie, które osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii i Egiptu odgrywają ważną role do dziś. Ocenia znaczenie wynalazku pisma dla rozwoju cywilizacji. Uczeń umie wskazać przyczyny Wielkiej Kolonizacji. Uczeń wie, kim był faraon Tutanchamon. Uczeń wie, kiedy powstała osada w Biskupinie i kto ją odkrył. Uczeń zna dalsze losy siedmiu cudów świata. Uczeń wymienia egipskie grupy społeczne i określa ich funkcje. Zna różne koncepcje dotyczące budowy piramid. Uczeń rozumie związek między położeniem geograficznym a rozwojem państwa i życiem mieszkańców. oraz temat dodatkowy

15 położenie Grecji, ukształtowanie terenu, rola żeglowania 26. Greckie wychowanie. wychowanie spartańskie, hoplici, igrzyska olimpijskie 27. W Atenach Peryklesa sztuka grecka, filozofia, demokracja 28. W świecie greckich bogów bogowie olimpijscy, teatr grecki 29. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Grecji wierzenia religijne Greków filozofia i teatr grecki Uczeń wie, co oznacza zwrot spartańskie wychowanie. Uczeń wie, kim był Sokrates i Atena. Uczeń wie, kim był Herakles, Odyseusz, Zeus, wie, co to był teatr w starożytnej Grecji. Uczeń rozumie pojęcia: demokracja, igrzyska olimpijskie, wymienia greckich bogów. Uczeń wie, co oznacza zwrot wróć z tarczą lub na tarczy, wskazuje na mapie Spartę i Olimpię. Uczeń wie, kim był Fidiasz i Perykles. Uczeń umie rozpoznać greckich bogów po ich atrybutach. Uczeń podaje genezę i znaczenie powiedzeń: z tarczą lub na tarczy, wychowanie spartańskie, zna postacie: Sokratesa, Arystotelesa, Platona, Fidiasza, Peryklesa. Uczeń umie opowiedzieć o spartańskim modelu wychowania i starożytnych igrzyskach sportowych. Uczeń umie objaśnić funkcje świątyni i agory. Uczeń umie opowiedzieć historię Heraklesa i Odyseusza. Uczeń wyjaśnia znaczenie demokracji ateńskiej. sportu w życiu starożytnych Greków i współczesnych. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym dla współczesności. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym współczesności. Uczeń porównuje warunki naturalne różnych krajów starożytnych: wskazuje podobieństwa i różnice oraz ich wpływ na funkcjonowanie państw. Fundamenty Europy Fundamenty Europy Fundamenty Europy

16 rola sportu w życiu starożytnych Greków 30. Rozwój państwa rzymskiego.* początki Rzymu, Rzym królewski, republika, cesarstwo 31. Miasto na siedmiu wzgórzach. drogi rzymskie, handel, życie codzienne, Juliusz Cezar 32. Rzymianina dzień powszedni. prawo rzymskie, termy, igrzyska, niewolnictwo 33. Rzymianin zostaje chrześcijaninem. narodziny chrześcijaństwa, apostołowie, ewangelia, prześladowania Uczeń wie, kim był Romulus. triumf i Forum Romanum. niewolnik. Uczeń wie, kim był Jezus i święty Paweł. Uczeń potrafi wskazać na mapie Rzym. Uczeń potrafi opowiedzieć, jak budowano rzymskie drogi. Uczeń wie, co to są termy, gladiator, akwedukt, umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu. Uczeń umie wskazać najważniejsze zasady chrześcijaństwa. Uczeń wymienia chronologicznie ustroje Rzymu. Uczeń omawia codzienne zajęcia mieszkańców Rzymu. niewolnictwa w państwie rzymskim. Uczeń wymienia najważniejszych rzymskich bogów. Uczeń krótko charakteryzuje ustroje Rzymu. dróg dla rozwoju imperium. Uczeń umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu w odniesieniu do współczesności. chrześcijaństwa dla rozwoju Rzymu i dalszej historii ludzkości. Fundamenty Europy Fundamenty Europy Fundamenty Europy

17 34. Upadek cesarstwa rzymskiego. Jak walczono w starożytnym Rzymie.* cesarstwo zachodnie, wschodnie, barbarzyńcy, 35. Lekcja powtórzeniowa. przemiany ustrojowe w państwie rzymskim Rzym podbija świat osiągnięcia cywilizacji rzymskiej chrześcijaństwo w świecie rzymskim Sprawdzian 6. legion rzymski. Zna datę 476 r. Uczeń rozumie pojęcia: republika, legiony, akwedukt, termy, cesarstwo, prawo rzymskie, chrześcijaństwo, Koloseum, amfiteatr. Zna postacie: Jezusa Chrystusa, Juliusza Cezara. Wie, co wydarzyło się w 476 r. Wskazuje na mapie miasto Rzym. taran, katapulta. Wymienia rzymskie osiągnięcia cywilizacyjne. Podaje przyczyny prześladowań chrześcijan. Uczeń zna datę upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, rozumie znaczenie armii w historii Rzymu. Uczeń opisuje republikę i cesarstwo, wskazuje na różnice między nimi. Uczeń umie wymienić przyczyny podziału imperium i upadku cesarstwa zachodniego. Uczeń wskazuje wpływ osiągnięć rzymskich na współczesne prawo i budownictwo. oraz temat dodatkowy * Wymagania dotyczące lekcji oznaczonych gwiazdką dotyczyć będą oceny celującej.

Kryteria ocen. z historii dla kl. V

Kryteria ocen. z historii dla kl. V Kryteria ocen z historii dla kl. V Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Legendarne początki legendy polskie Uczeń wie, co to jest legenda.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 5 Plan wynikowy dla klasy 5 18 23 Plan wynikowy dla klasy 5 Plan wynikowy Klucz do historii Nr lekcji Temat lekcji dopuszczająca dostateczna dobra Polska 1 Legendarne początki legendy polskie legenda. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Testy, sprawdziany samodzielne pisemne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej.

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej. 1 ROZDZIAŁ I Początek wieków średnich Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo:

Historia i społeczeństwo: 1) klasa 4: Historia i społeczeństwo: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

- zapoznanie z systemem oceniania - zapoznanie się uczniów z podręcznikiem. - pojęcie średniowiecza - rola Kościoła.

- zapoznanie z systemem oceniania - zapoznanie się uczniów z podręcznikiem. - pojęcie średniowiecza - rola Kościoła. Polska średniowieczna Wprowadzenie Dział Nrumeracj a według podstawy programo wej Temat Lekcji Treści Wymagania Uczeń: 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie V? - zapoznanie z systemem

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla klasy V HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Temat Początek nowej epoki średniowiecza Religie średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian. - podaje lata panowania Mieszka I

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian. - podaje lata panowania Mieszka I WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA V Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 ostatnich tematów(ze względu na ciągłość) - pisemne : kartkówki:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk

Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań/ocena I Ja i moje otoczenie K/dop P/dst

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV - VI Z HISTORII Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII

SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII I. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: 1. Wiedza historyczna. 2. Umiejętności zastosowania posiadanych wiadomości w sytuacjach prostych, typowych oraz

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa IV i V

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa IV i V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa IV i V opracowała: Joanna Dynaburska 1 Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z historii i społeczeństwa. obowiązuje w roku szkolnym 2014 /2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z historii i społeczeństwa. obowiązuje w roku szkolnym 2014 /2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z historii i społeczeństwa obowiązuje w roku szkolnym 2014 /2015 Imię i nazwisko nauczyciela: Dariusz Weber Klasa / klasy: IV a, b, c, d, e, f, g; V a, b, c, d, e, f, g, h;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Na zajęciach historii uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalski korzystają z podręcznika: - Ryszard

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza

Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza Sprawdzian nr Rozdział III. Polska i jej mieszkańcy u schyłku średniowiecza GRUPA A 6 1. Wpisz datę utworzenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego i zaznacz ją na taśmie chronologicznej. Założenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo - klasa 5

Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo - klasa 5 Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo - klasa 5 Dział I. Powstanie państwa polskiego Wiadomości - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię,

Bardziej szczegółowo

- umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich wniosków),

- umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich wniosków), PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasa VI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 2. Program nauczania Moja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE z Historii i społeczeństwa dla kl. IV-VI

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE z Historii i społeczeństwa dla kl. IV-VI OCENIANIE PRZEDMIOTOWE z Historii i społeczeństwa dla kl. IV-VI 1 Wymagania związanie z przygotowaniem ucznia do zajęć 2 Wymagania edukacyjne (wiadomości, umiejetności na poszczególne oceny) Uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 1.Prace pisemne : A. Sprawdzian obejmujący zrealizowany dział programu może mieć zarówno

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO) Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV - VI Z HISTORII

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV - VI Z HISTORII KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV - VI Z HISTORII Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasie piątej na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku 1. Na lekcjach historii kontrola i ocena pracy ucznia zmierza

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo) Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo) Nr lekcji Temat 1. Jak mierzymy czas w historii? 2. Epoki w dziejach ludzkości. STAROŻYTNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej

Patryk D. Garkowski. Repetytorium z historii ogólnej Patryk D. Garkowski Repetytorium z historii ogólnej R e p e t y t o r i u m z h i s t o r i i o g ó l n e j 3 Copyright by Patryk Daniel Garkowski & e-bookowo 2010 ISBN 978-83-62480-21-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY 4 Wymagania podstawowe: wymienia potrzeby człowieka; charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka; wyjaśnia termin społeczność; tłumaczy, jakie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII dla klas I- III gimnazjum Podstawa programowa www.men.gov.pl DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE 1. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 1 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 1. P r ze d m i o t e m o c e n y z h i s t o r i i j e s t : wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji, rozumienie i umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE. Historia. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE. Historia. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Historia Plansze interaktywne 2.0 Szkoła podstawowa Informacja o publikacji: Historia. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa Autor testów i komentarzy Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU - WIESŁAWA SĘKOWSKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU - WIESŁAWA SĘKOWSKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU - WIESŁAWA SĘKOWSKA I. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY. - przekazywana przez nauczyciela informacja ustna

Bardziej szczegółowo

Grażyna Okła. WIEDZA O POLSCE Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat

Grażyna Okła. WIEDZA O POLSCE Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat Grażyna Okła WIEDZA O POLSCE Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat 1 SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI I PRZEDMIOT PROGRAMU... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii

I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii I. Zasady oceniania ucznia na lekcjach historii 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i zapisami WSO. 2. Formy sprawdzania wiedzy: Poziom wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA REGULAMIN OCENIANIA I. Postanowienia wstępne Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z historii jest zgodne z Zarządzeniem Ogólnym Oceniania Osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Uczeń:

Cele szczegółowe Uczeń: Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy Vas, Vbi, Vc i Vd 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy program owej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Historia wokół nas

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Historia wokół nas Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej Historia wokół nas Autorzy programu nauczania: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski Informacje o autorach programu

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEG0 KOŁA,,MŁODEGO HISTORYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEG0 KOŁA,,MŁODEGO HISTORYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEG0 KOŁA,,MŁODEGO HISTORYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMICY HISTORIA- świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości Cyceron OPRACOWAŁA mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SIEDLISKACH-BOGUSZ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SIEDLISKACH-BOGUSZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEDLISKACH-BOGUSZ Renata Wadas Franciszek Ogrodnik CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie:

Przedmiotowy system oceniania z historii w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie: Przedmiotowy system oceniania z historii w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie: Ocenie z historii podlegają: - prace klasowe (obowiązkowe, zapowiedziane, z możliwością jednorazowej poprawy;

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO. Historia - świadek czasu, światło prawdy, Ŝycie pamięci, nauczycielka Ŝycia, zwiastunka przyszłości.

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO. Historia - świadek czasu, światło prawdy, Ŝycie pamięci, nauczycielka Ŝycia, zwiastunka przyszłości. POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO Historia - świadek czasu, światło prawdy, Ŝycie pamięci, nauczycielka Ŝycia, zwiastunka przyszłości. CYCERON SOCHACZEW 2015 Organizator konkursu: II MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Eliminacje szkolne Witamy Cię w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy

Bardziej szczegółowo

Detektywi na tropach. Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach łączonych.

Detektywi na tropach. Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach łączonych. Detektywi na tropach historii Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach łączonych Julia Miśkowicz ZAMIAST WSTĘPU Program został nagrodzony w konkursie na programy

Bardziej szczegółowo

nie jest mi obce wyjaśnia zwroty nic, co ludzkie, walczyć z wiatrakami to miało znaczenie znaczenie rozwoju gospodarczego

nie jest mi obce wyjaśnia zwroty nic, co ludzkie, walczyć z wiatrakami to miało znaczenie znaczenie rozwoju gospodarczego Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 dobrą CZĘŚĆ I. EPOKA ODRODZENIA przedstawia samodzielnie zebrane informacje na temat twórców renesansu ilustracji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr:bzp.243.10.2014.js Załącznik nr 6 do SIWZ strona. L.p. Temat Link do zasobu

Postępowanie nr:bzp.243.10.2014.js Załącznik nr 6 do SIWZ strona. L.p. Temat Link do zasobu pieczęć Wykonawcy Postępowanie nr:bzp.243.10.2014.js Załącznik nr 6 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron W Y K A Z P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Zakup 148 ilustracji/infografik na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1. Na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym roku szkolnym zapoznanie uczniów z programem historii w danej klasie, wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii kl. I

Wymagania edukacyjne z historii kl. I UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: - opisuje środowisko geograficzne, w którym rozgrywały się wydarzenia z przeszłości, - dostrzega związek między przyrodą, osadnictwem, gospodarką, - szereguje wydarzenia w ciągach chronologicznych,

Bardziej szczegółowo