Plan wynikowy. Historia klasa 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy. Historia klasa 4"

Transkrypt

1 Plan wynikowy. Historia klasa 4 Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się. Uczniowie oceniani są z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego, zgodnie z przepisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. I OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI: - sprawdzian (w formie testu, dłuższej wypowiedzi pisemnej) - kartkówki - odpowiedzi ustne - praca na (w tym aktywność, projekty edukacyjne) - prace długoterminowe (prowadzone obserwacje i doświadczenia, opracowania, prezentacje) - sposób prowadzenia notatek ( estetyka, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna) II OBOWIĄZKI UCZNIA: Uczeń zobowiązany jest do: a) przynoszenia zeszytu i odrabiania zadanych prac domowych (zarówno ustnych, jak i pisemnych) b) prowadzenia obserwacji, prostych doświadczeń, mierzenia, dokumentowania wyników, wyciągania z nich wniosków, prezentowania c) samodzielnego przygotowywania zapowiedzianych wcześniej opracowań lub prezentacji opartych o inne źródła niż podręczniki szkolne d) uzupełniania braków powstałych na skutek nieobecności e) uważania na lekcjach, brania czynnego udziału w zajęciach i prowadzenia pełnych notatek w zeszycie, rzetelnego przygotowywania się do sprawdzianów f) systematycznego uczenia się III KONTROLA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: a) O sprawdzianie nauczyciel informuje co najmniej tydzień wcześniej, podaje zakres materiału b) Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać go z całą klasą, to powinien uczynić to w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Termin ten powinien ustalić do tygodnia po powrocie, jeśli tego nie uczyni, nauczyciel daje mu arkusz sprawdzianu na pierwszej (po upłynięciu terminu). Zakres tej uczeń musi nadrobić w swoim zakresie.

2 c) Nauczyciel udostępnia prace pisemne niezwłocznie po ich ocenieniu uczniom i rodzicom(prawnym opiekunom). Uczeń zielonym długopisem dokonuje poprawy błędnych odpowiedzi, po czym bierze pracę do domu i do 7 dni od daty otrzymania zwraca ją nauczycielowi. d) Nauczyciel może bez uprzedzenia przeprowadzić kartkówkę z trzech ostatnich tematów. Uczeń wkleja kartkówkę do zeszytu i daje do podpisu Rodzicowi. e) Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu zgłosić brak przygotowania do zajęć bez podania przyczyny. Należy to zrobić w momencie sprawdzania listy obecności, po wyczytaniu nazwiska ucznia. Prawo to nie dotyczy, na której przeprowadzane są zapowiedziane sprawdziany. W dzienniku zostaje ten fakt odnotowany jako np. Np. rozumiane jest jako brak pracy domowej, zeszytu, brak opanowania materiału z trzech poprzednich. g) Na bieżąco uczeń może być zapytany do 3 tematów wstecz. Powtórzenie większej partii materiału wymaga zapowiedzenia tydzień wcześniej. h) bieżąca może być wyrażona słownie (np. bardzo ładnie, świetnie, brawo, popracuj nad, pomyśl, poćwicz itp.) lub oceną w skali 1-6. i) Wszystkie prace pisemne sumujące muszą być opatrzone punktacją, komentarzem (zawiera informację o tym co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć), a ich ocena obliczona wg skali: ocena ocena celująca ocena bardzo 86% - 95% ocena 70% -85% ocena dostateczna 50% - 69% ocena 30% - 49% ocena niedostateczna do 29% IV TRYB POPRAWIANIA OCEN: a) Uczeń ma prawo poprawiać bieżącą ocenę sumującą. b) Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami. c) Termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem do dwóch tygodni od czasu otrzymania oceny. d) Nową ocenę zapisuje się obok poprawianej. e) Zadania domowe uczeń powinien poprawić na lekcję następną. Wyjątkowo, jeżeli zadanie było pracochłonne lub jego realizacja trwała dłuższy czas, uczeń uzgadnia z nauczycielem termin oddania pracy (maksymalnie 2 tygodnie). procent liczby punktów 96% - 100% oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe lub twórcze, oryginalne rozwiązanie

3 V OCENIANIE UCZNIA ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: 1. Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności przedmiotowych są dostosowywane do indywidualnych możliwości ucznia z uwzględnieniem wskazówek zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 2. W głównej mierze oceniany jest wkład pracy w realizowane zadanie, zaangażowanie w dążeniu do celu, pozytywna motywacja do nauki, jak również wytrwałość, systematyczność, przygotowanie do zajęć oraz wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 3. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych a) dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: - zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań - dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie - odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego - częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień - należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach - większa ilość czasu i powtórzeń na opanowanie materiału - w związku z dużym problemem w se i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź, czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi) b) dla ucznia z dysleksją rozwojową: - uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat - w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać - częściej powtarzać i utrwalać materiał - podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie - wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania - zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia - przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie - często oceniać prace domowe - w pracach klasowych czy zadaniach przeznaczonych do samodzielnego wykonania upewnić się, czy uczeń rozumie czytany tekst - w miarę możliwości nie dyktować tekstu zadań, ale wręczyć uczniowi kartkę z zapisanym poleceniem - zapisywać na tablicy obce nazwy

4 - należy mieć na uwadze zasadę stopniowania trudności oraz od bliższego do dalszego - operować pojęciami wiek, tysiąclecie i często pracować z osią czasu, co ułatwi poruszanie się po poszczególnych epokach i chronologiczne ich porządkowanie - dzięki temu abstrakcyjne pojęcia ulegają konkretyzacji. c) dla ucznia z odchyleniami rozwojowymi: - zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań - dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie - odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego - formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji - powoływanie się na ilustrujące przykłady - częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień - zezwolenie na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach - odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany - mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania - zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać - w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie - podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć itp. - włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse Nr dostateczna bardzo CZĘŚD I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłośd, epoki historyczne. historia i czym zajmuje się historyk. Uczeo umie krótko scharakteryzowad epoki historyczne. Uczeo wyjaśnia, po co uczy się historii. wpływ wydarzeo historycznych na teraźniejszośd oraz wpływ współczesnych zdarzeo, także z własnego życia, na kształtowanie się Historia jako dzieje

5 dostateczna bardzo przyszłej historii. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. źródło historyczne, legenda i zabytek. Uczeo wie, jakie funkcje pełni muzeum. Umie podzielid źródła historyczne na pisane i niepisane. inne formy poznawania historii (film, obraz). Rozumie znaczenie źródeł historycznych dla pracy historyka. Uczeo umie odczytad informacje z ilustracji przedstawiającej źródło niepisane. Rozumie, dlaczego należy chronid źródła historyczne. Historia jako dzieje 3. Historia zegara i nie tylko chronologia, tysiąclecie, era, przed naszą erą. Uczeo wie, jakie są rodzaje zegarów. Umie wskazad podstawowe podziały czasu (m.in. wiek, era). Uczeo umieszcza wydarzenia na linii chronologicznej. Wie, co to jest chronologia. Uczeo wie, w jakim celu i gdzie wynaleziono kalendarz. Rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii., dlaczego inaczej liczymy czas przed naszą erą. Chronologia historyczna 4. Kiedy to było? Obliczanie czasu określanie wieku, ery, obliczanie upływu czasu między wiekami. podstawowe podziały czasu (m.in. wiek, era). chronologia. Umie określid na podstawie daty rocznej wiek i jego połowę. Uczeo umie obliczyd upływ czasu między wydarzeniami p.n.e. i n.e., jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. Chronologia historyczna 5. Palcem po mapie mapa historyczna, rodzaje map historycznych. mapa. Wie, co to jest tytuł mapy i legenda. Uczeo wie, jakie są rodzaje map. Umie wskazad na mapie konkretne miejsca i określid ich przynależnośd Uczeo umie odróżnid od siebie rodzaje map. Umie wskazad starą mapę i różnice między mapą dawną znaczenie czytania mapy dla poznania zjawisk i procesów historycznych. Analiza i interpretacja historyczna

6 dostateczna bardzo paostwową. i współczesną. 7. Lekcja powtórzeniowa epoki historyczne, źródła historyczne, chronologia. pojęcia: wiek, era, epoka, historia, źródło historyczne. Oblicza czas, który upłynął między epokami i wydarzeniami. Przypisuje daty wydarzeo do odpowiednich wieków. Uczeo wymienia kolejne epoki historyczne. Wie, jakie wyróżniamy rodzaje źródeł historycznych. Wyjaśnia, dlaczego uczymy się historii. Uczeo przedstawia własne rozumienie konieczności nauki historii. Uczeo klasyfikuje źródła historyczne, posługując się przykładami. Uzasadnia przydatnośd źródeł w pracy historyka i archeologa. Sprawdzian 1. CZĘŚD II. CZŁOWIEK I SPOŁECZEOSTWO 8. Każdy człowiek jest inny odmiennośd i niepowtarzalnośd człowieka. Uczeo wie, czym ludzie różnią się między sobą. tolerancja. różnice między ludźmi oraz zauważyd wynikające z nich korzyści i trudności. Rozumie, że należy szanowad innych bez względu na wiek, wygląd czy przekonania. Uczeo umie odróżnid tolerancję od akceptacji. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym 9. W domu, w szkole, w społeczeostwie społeczeostwo i grupa społeczna oraz jakie przykłady społeczeostw i grup społecznych. przywódcę oraz określid role członków znaczenie grupy społecznej w życiu Refleksja nad sobą i otoczeniem

7 dostateczna bardzo rodzina, społecznośd szkolna, społeczeostwo, prawa i obowiązki ucznia. są podstawowe rodzaje grup społecznych. Umie określid, do jakich grup sam należy i jaką pełni w nich funkcję. Umie określid podstawowe funkcje rodziny. grupy społecznej. Rozumie potrzebę życia ludzi w grupach. Rozumie koniecznośd udziału w wyborach (na razie do samorządu szkolnego). codziennym (zwłaszcza znaczenie szkoły i rodziny). społecznym 10. Ja i moja historia tradycja rodzinna, pokolenie. pamiątka rodzinna, zwyczaj, drzewo genealogiczne i rodowód. Uczeo umie odróżnid pamiątkę od zwyczaju oraz drzewo genealogiczne od rodowodu. Umie podad przykład pamiątki i zwyczaju w swojej rodzinie. Uczeo umie narysowad rodowód i drzewo genealogiczne. korzyści wynikające z poznania swojej historii i historii swojej rodziny. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym 11. Poznaj to, co nieznane... Szkoła dawniej i dziś*, że dawniej nauka nie wyglądała tak jak dzisiaj. Uczeo wie, kim była Maria Skłodowska-Curie. Uczeo wie, czym się różni szkoła dawna od dzisiejszej. Uczeo potrafi opowiedzied, jak kiedyś wglądała nauka w szkole. 12. Lekcja powtórzeniowa społeczeostwo, grupa społeczna, rodzina, szkoła, tolerancja, konflikty, prawa i obowiązki ucznia. Uczeo zna pojęcia: społeczeostwo, grupa społeczna. Wie, czym ludzie różnią się między sobą. Umie określid podstawowe funkcje rodziny. Uczeo wie, do jakich grup społecznych należy i jaką pełni w nich funkcję. Zna swoje prawa i obowiązki jako ucznia w społeczności szkolnej. tolerancja, i potrafi opowiedzied, w jaki sposób się przejawia. Uczeo potrafi opowiedzied o konfliktach między ludźmi i wie, w jaki sposób próbowad radzid sobie z tymi konfliktami. Sprawdzian 2.

8 dostateczna bardzo CZĘŚD III. MAŁA I WIELKA OJCZYZNA 13. Moja ojczyzna + Poznaj to, co nieznane... Orzeł godło Polski* stolica Polski, godło, flaga, hymn paostwowy, historia godła Polski, sąsiedzi Polski. Uczeo wie, jakie miasto jest stolicą Polski i jakie są polskie symbole narodowe. Uczeo umie wymienid sąsiadów Polski. na mapie sąsiadów Polski. koniecznośd zdobywania wiedzy o ojczyźnie. Zna historię narodowego godła. Ojczyzna oraz temat dodatkowy spoza 14. Polska niejedno ma imię regiony Polski. Uczeo zna pojęcia: region, gwara, strój regionalny, mniejszość narodowa. na mapie i nazwad najważniejsze polskie regiony oraz region, w którym mieszka. na mapie i nazwad wszystkie polskie regiony. znaczenie lokalnych zwyczajów dla budowania kultury polskiej. Ojczyzna 15. Moja wielka i mała ojczyzna mój region, mała ojczyzna. ojczyzna i patriotyzm. mała ojczyzna. znaczenie małej ojczyzny w swoim życiu i w historii. Uczeo umie znaleźd informacje na temat swojej małej ojczyzny. Interesuje się życiem lokalnym. Ojczyzna, Mała Ojczyzna 16. Lekcja powtórzeniowa patriotyzm, polskie symbole narodowe, patriotyzm i zna polskie symbole narodowe. Uczeo wymienia sąsiadów Polski, umie wskazad na mapie paostwa graniczące z Polską. Uczeo wymienia regiony Polski, rozumie ich odrębności, wymienia cechy charakterystyczne Uczeo charakteryzuje swoją małą ojczyznę, potrafi wskazad, jakie znaczenie ma dla niego i jego najbliższych.

9 dostateczna bardzo regiony Polski, mniejszości etniczne i narodowe. własnego i innych regionów. Sprawdzian 3. CZĘŚD IV. DAWNO, DAWNO TEMU Bardzo dawna historia człowieka* prehistoria. Uczeo potrafi wymienid zajęcia człowieka pierwotnego. Wie, jakie były funkcje ognia w życiu człowieka pierwotnego. Uczeo wymienia najpowszechniejsze narzędzia człowieka pierwotnego. Wie, co zmieniło życie człowieka pierwotnego. Uczeo wie, z czego człowiek dawniej wykonywał narzędzia. Uczeo potrafi opowiedzied o początkach rolnictwa i hodowli. 19. Historia pisma alfabety: fenicki, grecki, łacioski, współczesny. Uczeo wie, kiedy wynaleziono pismo., do czego służyło pismo. Uczeo wymienia rodzaje pisma w kolejności chronologicznej. Uczeo wie, w jaki sposób odczytano hieroglify. 21. Na rydwanie faraona* faraon, hieroglify, piramidy. Uczeo wie, kim był faraon i do czego służyły piramidy. Uczeo potrafi wskazad na mapie Nil i Egipt oraz wymienid grupy społeczne starożytnego Egiptu i krótko je scharakteryzowad. Uczeo wie, z czego i jak Egipcjanie robili zwoje do pisania. Uczeo wie, kim był faraon Tutanchamon. 22. A tymczasem na ziemiach polskich * Uczeo wymienia zajęcia mieszkaoców Biskupina. Uczeo potrafi na podstawie rysunku opisad gród w Biskupinie. Uczeo wskazuje przyczyny upadku Biskupina. Uczeo wie, kiedy powstała osada w Biskupinie i kto ją

10 dostateczna bardzo osada w Biskupinie, zajęcia ludności Biskupina. odkrył. 23. Poznaj to, co nieznane... Siedem cudów starożytnego świata* Uczeo wie, że w starożytności wzniesiono wiele wspaniałych budowli, a siedem z nich nazwano cudami świata. Uczeo potrafi na podstawie ilustracji opowiedzied o siedmiu cudach świata. Uczeo wskazuje siedem cudów świata na mapie świata starożytnego. Uczeo zna dalsze losy siedmiu cudów starożytnego świata. 24. Lekcja powtórzeniowa położenie geograficzne Mezopotamii, wynalazek pisma, Egipt faraonów, Biskupin. pojęcia: Mezopotamia, pismo klinowe, faraon, piramidy, hieroglify, papirus. Uczeo omawia wpływ położenia geograficznego na życie w Mezopotamii i Egipcie. Uczeo wie, które osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii i Egiptu odgrywają ważną role do dziś. Ocenia znaczenie wynalazku pisma dla rozwoju cywilizacji. Uczeo wymienia egipskie grupy społeczne i określa ich funkcje. Zna różne koncepcje dotyczące budowy piramid. CZĘŚD V. STAROŻYTNA GRECJA 25. Grecja i jej mieszkaocy + Poznaj to, co nieznane... Wielka kolonizacja* położenie Grecji, ukształtowanie terenu, rola żeglowania. Uczeo potrafi wskazad na mapie Grecję. Uczeo wie, czym zajmowali się starożytni Grecy. przyczyny Wielkiej Kolonizacji. związek między położeniem geograficznym a rozwojem paostwa i życiem mieszkaoców. oraz temat dodatkowy

11 dostateczna bardzo 26. Greckie wychowanie wychowanie spartaoskie, hoplici, igrzyska olimpijskie. Uczeo wie, co oznacza określenie spartaoskie wychowanie. Uczeo wie, co oznacza zwrot wród z tarczą lub na tarczy, Wskazuje na mapie Spartę i Olimpię. Uczeo umie opowiedzied o spartaoskim modelu wychowania i starożytnych igrzyskach sportowych. znaczenie sportu w życiu starożytnych Greków i współczesnych ludzi. 27. W Atenach Peryklesa sztuka grecka, filozofia, demokracja. Uczeo wie, kim byli Sokrates i Atena. Uczeo wie, kim byli Fidiasz i Perykles. Uczeo umie objaśnid funkcje świątyni greckiej i agory. znaczenie osiągnięd starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym dla współczesności. 28. W świecie greckich bogów bogowie olimpijscy, teatr grecki. Uczeo wie, kim byli Herakles, Odyseusz, i Zeus. Wie, czym był teatr w starożytnej Grecji. Uczeo umie rozpoznad greckich bogów po ich atrybutach. Uczeo umie opowiedzied historie Heraklesa i Odyseusza. znaczenie osiągnięd starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym współczesności. 29. Lekcja powtórzeniowa położenie geograficzne Grecji, wierzenia Greków, filozofia i teatr grecki, rola sportu w życiu starożytnych Greków. pojęcia: demokracja, igrzyska olimpijskie. Wymienia greckich bogów. Uczeo podaje genezę i znaczenie powiedzeo: z tarczą lub na tarczy, wychowanie spartaoskie. Zna postacie: Sokratesa, Arystotelesa, Platona, Fidiasza, Peryklesa. Uczeo wyjaśnia znaczenie demokracji ateoskiej. Uczeo porównuje warunki naturalne różnych krajów starożytnych: wskazuje podobieostwa i różnice między nimi oraz ich wpływ na funkcjonowanie paostw. CZĘŚD VI. STAROŻYTNY RZYM 30. Rozwój paostwa rzymskiego* Uczeo wie, kim był Uczeo potrafi wskazad na Uczeo wymienia Uczeo krótko

12 dostateczna bardzo początki Rzymu, Rzym królewski, republika, cesarstwo. Romulus. mapie Rzym. chronologicznie ustroje Rzymu. charakteryzuje ustroje Rzymu. 31. Miasto na siedmiu wzgórzach drogi rzymskie, handel, życie codzienne, Juliusz Cezar. triumf i Forum Romanum. Uczeo potrafi opowiedzied, jak budowano rzymskie drogi. Uczeo omawia codzienne zajęcia mieszkaoców Rzymu. znaczenie dróg dla rozwoju imperium. 32. Rzymianina dzieo powszedni prawo rzymskie, termy, igrzyska, niewolnictwo. Uczeo wie, kim był niewolnik w starożytnym Rzymie. Uczeo wie, czym były termy i akwedukty oraz kim był gladiator. Umie wymienid najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzymskiego. znaczenie niewolnictwa w paostwie rzymskim. Uczeo umie wymienid najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu w odniesieniu do współczesności. 33. Rzymianin zostaje chrześcijaninem narodziny chrześcijaostwa, apostołowie, ewangelia, prześladowania chrześcijan. Uczeo wie, kim byli Jezus i święty Paweł. najważniejsze zasady chrześcijaostwa. Uczeo wymienia najważniejszych rzymskich bogów. znaczenie chrześcijaostwa dla rozwoju Rzymu i dalszej historii ludzkości.

13 dostateczna bardzo 34. Upadek cesarstwa rzymskiego. + Poznaj to, co nieznane... Jak walczono w starożytnym Rzymie* cesarstwo zachodnie i wschodnie, barbarzyocy. legion rzymski. Zna datę 476 r. Uczeo wie, czym są taran, katapulta. Uczeo zna datę upadku cesarstwa rzymskiego na Zachodzie. Rozumie znaczenie armii w historii Rzymu. Uczeo umie wymienid przyczyny podziału imperium i upadku cesarstwa zachodniego. oraz temat dodatkowy 35. Lekcja powtórzeniowa przemiany ustrojowe w paostwie rzymskim, Rzym podbija świat, osiągnięcia cywilizacji rzymskiej, chrześcijaostwo w świecie rzymskim. pojęcia: republika, legiony, akwedukt, termy, cesarstwo, prawo rzymskie, chrześcijaostwo, Koloseum, amfiteatr. Zna postacie: Jezusa Chrystusa, Juliusza Cezara. Wie, co wydarzyło się w 476 r. Wskazuje na mapie miasto Rzym. Wymienia rzymskie osiągnięcia cywilizacyjne. Podaje przyczyny prześladowao chrześcijan. Uczeo opisuje republikę i cesarstwo, wskazuje na różnice między nimi. Uczeo wskazuje wpływ osiągnięd rzymskich na współczesne prawo i budownictwo. Na ocenę celującą uczeń opanował wszystkie wiadomości i umiejętności oraz odnosi sukcesy w konkursach.

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasach V VI i z historii w klasach IV i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych kl.

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasach V VI i z historii w klasach IV i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych kl. Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w klasach V VI i z historii w klasach IV i VII oraz w oddziałach gimnazjalnych kl. II i III 1. Kryteria oceniania osiągnięć Kryteria ogólne, dotyczące

Bardziej szczegółowo

planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty fizyczne,

planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty fizyczne, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W SIECHNICACH Katarzyna Naziębło I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem - GWO. I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania (PS0) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uregulowań prawnych zawartych w Rozporządzeniu MEN z 23.08.2007, Dz. U. Nr 51 w sprawie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z GEOGRAFII obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z GEOGRAFII obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z GEOGRAFII obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowy system ocenienia z geografii jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU 1. Kryteria ocen i osiągnięć uczniów. Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się systematycznie w zróżnicowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie Wiedza (zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki własnej)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - Sprawdziany Kryteria zgodne z wymaganiami dla poszczególnych klas. Zakres materiału określony przez nauczyciela przez podanie tematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PSO z przyrody jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni 1) Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów jest zgodne z WSO. Jego podstawę stanowią ustalone wymagania programowe na poszczególne poziomy. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE. Nauczyciel mgr Karolina Kościukiewicz. Obowiązkowe podręczniki:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE. Nauczyciel mgr Karolina Kościukiewicz. Obowiązkowe podręczniki: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE Nauczyciel mgr Karolina Kościukiewicz Obowiązkowe podręczniki: Klasa 1 - Puls życia 2 wyd. Nowa Era Klasa 2 - Puls życia 1 wyd. Nowa Era

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d. Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d. Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 Zasady oceniania Chemia Dla klas: 1o, 1d, 2o, 2d, 3d Nauczyciel: mgr Justyna Jankowska-Święch 1.CELE OCENIANIA: Cele ogólne oceniania z chemii: -rozpoznanie przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna.

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna. Szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna Alina Linkiewicz Halina Błażuk Wiesława Kaczmarek Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczyciel: mgr Waldemar Łapkowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot: Religia dla klas I-III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciel: Michał Wiktorko I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Dratowie Nauczyciel: Justyna Słowik I. Postanowienia ogólne: Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z jęz. angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie wewnątrzszkolne z przyrody. DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU

Ocenianie wewnątrzszkolne z przyrody. DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU Ocenianie wewnątrzszkolne z przyrody. DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU 1. Kryteria ocen i osiągnięć uczniów. Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się systematycznie w zróżnicowanej formie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZS CKP w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZS CKP w Sochaczewie Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZS CKP w Sochaczewie Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa PSO został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty i publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej 1 września 2017 r. System bieżącego oceniania uczniów edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W GEOGRAFII ZGODNIE Z PSO

KRYTERIA OCENIANIA W GEOGRAFII ZGODNIE Z PSO KRYTERIA OCENIANIA W GEOGRAFII ZGODNIE Z PSO I. Obszary aktywności Na lekcjach geografii oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 1. Stopień rozumienia pojęć, terminów i zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI . PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Obszary aktywności podlegające ocenie 3. Formy oceniania 4. Ogólne kryteria oceniania uczniów z przyrody 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny: a) informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Przedmiotowy System Oceniania z przyrody jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 1.1. Sprawdziany a)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania):

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania): KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W 2 I 3 KLASIE GIMNAZJUM 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - prace długoterminowe, prace dodatkowe -praca

Bardziej szczegółowo

Maria Kurowska Kontrakt z uczniami obowiązujący na lekcjach matematyki

Maria Kurowska Kontrakt z uczniami obowiązujący na lekcjach matematyki Maria Kurowska Kontrakt z uczniami obowiązujący na lekcjach matematyki I. Zasady zachowania: 1. Nie spóźniamy się. 2. Słuchamy uważnie. 3. Pytamy o to, czego nie rozumiemy. 4. Nie wyśmiewamy innych. II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest jawna dla ucznia i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WARSZAWIE OPRACOWAŁ: mgr Arkadiusz Olszyna Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii

Przedmiotowy System Oceniania z chemii Literka.pl Przedmiotowy System Oceniania z chemii Data dodania: 2011-05-03 13:32:23 Autor: Anna Wojciechowska Przedmiotowy System Oceniania z chemii dla liceum ogólnokształcącego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania Przyroda Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z B I O L O G I I W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianiu podlega: Posługiwanie się poprawną terminologią

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV Wymagania edukacyjne z historii zostały opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś 1. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Ocenianie odbywa się sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Przedmiotowy System Oceniania z przyrody jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016 Informacje wstępne: 1. Kryteria Oceniania regulują zasady oceniania z przyrody uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach. 2. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Ogólne zasady oceniania. Kontrakt między nauczycielem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WIEDZA O KULTURZE W LICEUM KLASA I

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WIEDZA O KULTURZE W LICEUM KLASA I PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WIEDZA O KULTURZE W LICEUM KLASA I 1. Realizowany materiał wg programu nauczania: Spotkania z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum, Nowa Era.

Bardziej szczegółowo

PSO na lekcjach matematyki w Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego. PSO na lekcjach matematyki

PSO na lekcjach matematyki w Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego. PSO na lekcjach matematyki PSO na lekcjach matematyki 1 Przedmiotowy System Oceniania Nauczycieli matematyki w Gimnazjum nr 27 w Gdańsku I. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ustnie, podana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM Opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo