Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007roku ze zmianami, dotyczącego zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Wewnętrznego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie - zgodny z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo dla II etapu edukacyjnego: klasy IV VI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 roku). 1

2 Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007roku ze zmianami, dotyczącego zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Wewnętrznego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie i jest zgodny z podstawą programową przedmiotu historia i społeczeństwo dla II etapu edukacyjnego: klasy IV VI oraz Programem nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Klucz do historii, autorstwa Małgorzaty Lis, opublikowanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: 1. Informacje, jakie umiejętności nabyte na przedmiocie historia i społeczeństwo będą podlegały ocenie obszary aktywności ucznia; 2. Kontrakt między nauczycielem a uczniem; 3. Kryteria ocen zawierające wymagania na daną ocenę; 4. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów; 5. Sposób ustalania oceny śródrocznej i końcoworocznej; 6. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA 1. Postawy i zachowania specyficzne dla aktywności historycznych: uczeń rozumie przyczyny i skutki poznanych zjawisk; uczeń prawidłowo posługuje się chronologią i poprawnie operuje pojęciami z nią związanymi; uczeń umie wykorzystać różne źródła informacji do zdobywania wiedzy historycznej; uczeń umie korzystać z mapy jako źródła wiadomości; uczeń próbuje interpretować różnego rodzaju źródła historyczne; uczeń próbuje samodzielnie oceniać fakty i wydarzenia historyczne; uczeń zna i przestrzega praw dziecka i praw człowieka. 2. Postawy i zachowania funkcjonujące poza sferą działań ściśle związanych z historią: uczeń umie jasno i precyzyjnie formułować myśli, odpowiedzi i pytania, wyjaśnia je, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 2

3 uczeń umie posługiwać się encyklopedią, tekstem źródłowym i zbiorami bibliotecznymi; uczeń rozwiązuje problemy indywidualnie i w grupie; uczeń wie, jak umiejętnie uczestniczyć w dyskusji; uczeń próbuje posługiwać się językiem historycznym przy opisie wydarzeń; uczeń okazuje tolerancję i szacunek dla poglądów niezgodnych z jego własnymi; uczeń szanuje prawa innych ludzi. UMOWA KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Są zapowiadane nie później niż tydzień przed ich przeprowadzeniem i omówiony jest ich zakres. Nieobecność na sprawdzianie lub pracy klasowej może być usprawiedliwiona chorobą ucznia i potwierdzona przez lekarza lub rodziców/prawnych opiekunów; Prace pisemne są archiwizowane przez rok. Rodzice mają prawo wglądu podczas wywiadówek i otwartych drzwi ; 2. Na koniec semestru przewiduje się test sprawdzający; 3. Jeżeli praca klasowa lub sprawdzian, test nie odbędą się w terminie ustalonym przez nauczyciela, z przyczyn niezależnych od nauczyciela lub klasy, wówczas nauczyciel w porozumieniu z klasą ustala nowy termin; 4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian lub test z przyczyn losowych, powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; 5. Krótkie sprawdziany kartkówki są obowiązkowe, mogą, ale nie muszą być zapowiedziane i nie podlegają poprawie. Zakres treści tych sprawdzianów obejmuje trzy ostatnie tematy lekcyjne; 6. Każdy uczeń ma prawo prosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałego tematu lekcji i do dodatkowej pracy domowej; 7. Uczeń może poprawić słabą ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowejdwa razy w semestrze, w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności; 9. Uczeń ma prawo, ale i obowiązek zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji /należy rozumieć zarówno przygotowanie ustne, brak pracy domowej, jak i brak zeszytu przedmiotowego/. Ma prawo zgłosić nieprzygotowanie 2 razy w półroczu na początku każdych zajęć. Trzecie i kolejne nieprzygotowanie do lekcji pozwala nauczycielowi postawić ocenę niedostateczną. Próba oszukania nauczyciela upoważnia go do postawienia uczniowi oceny niedostatecznej. 10. Jeżeli uczeń będzie nieobecny na lekcji, jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienie braków /notatki lekcyjnej i zadanej pracy domowej/; 11. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne, czytelne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego zapisywanie w nim notatek i prac domowych; 3

4 12. Uczeń za pracę na zajęciach lekcyjnych otrzymuje plusy. Trzy plusy są równoznaczne z oceną bardzo dobrą. 13. Uczniowie klas IV w miesiącu wrześniu nie otrzymują ocen niedostatecznych; 14. Uczeń ma obowiązek systematycznie pracować na lekcjach historii i w domu /ma obowiązek przeczytania danego tematu lekcji z podręcznika/; 15. Uczeń na koniec semestru i koniec roku szkolnego ma możliwość pytania na wyższą ocenę poprawę oceny. Jednak swoją ocenę uczeń pracuje cały semestr lub cały rok; 16. Oceny śródroczne wystawia nauczyciel w terminie ustalonym przez dyrekcję szkoły (przynajmniej siedem dni) przed posiedzeniem rady pedagogicznej; 17. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych nie może być klasyfikowany z historii i społeczeństwa; 18.. O planowanej ocenie niedostatecznej uczeń zostaje powiadomiony na miesiąc przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej i ma prawo poprawić ocenę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. KRYTERIA OCENY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Normy wymagań na poszczególne oceny szkolne znajdują się w kolejnych załącznikach: nr 1 klasa IV NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: prac klasowych, sprawdzianów, testów; krótkich sprawdzianów kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, przygotowania się do lekcji, aktywności w czasie lekcji, pracy w grupach lub pracy samodzielnej. 2. Stosowane metody: pogadanka; rozmowa nauczająca; praca z tekstem. V. SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ Ocenianie będzie się odbywać w oparciu o skalę obowiązującą w polskim systemie oświaty. Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-) przy ocenach cząstkowych. Ocenianie jest jawne. 4

5 Obszary oceniane w ciągu semestru: 1. Prace klasowe, testy i krótkie sprawdziany kartkówki W zależności od zdobytych punktów uczniowie otrzymują oceny w następujący sposób: celujący 100% bardzo dobry 99% - 95% bardzo dobry - 94% - 90% dobry + 89% - 85% dobry 84% - 79% dobry - 78% - 75% dostateczny+ 74% - 70% dostateczny 69% - 54% dostateczny - 53% - 50% dopuszczający + 49% - 45% dopuszczający 44% - 35% dopuszczający - 34% - 31% niedostateczny 30% - 0% 2. Odpowiedzi ustne: na które składają się: umiejętności zanalizowania tematu główna myśl jasno sformułowana; logiczne uzasadnienie własnego stanowiska umiejętności selekcjonowania materiału brak błędów faktograficznych; fakty mieszczące się w podstawie programowej; styl wypowiedzi, czyli: samodzielność i płynność wypowiedzi; konsekwentne stosowanie adekwatnej terminologii; bogate słownictwo 3. Praca domowa: oceniamy następujące umiejętności poprawność; kompletność pracy; oryginalność; samodzielność; prezentacja wyników 5

6 4. Aktywność: oceniamy stopniem lub umownym znakiem (+) w zależności od wkładu pracy. Trzy plusy powodują wpisanie do dziennika lekcyjnego oceny bardzo dobrej. 5. Praca w grupach: będzie polegała na efektywnym współdziałaniu w zespole i ocenianiu własnego uczenia się, skutecznym porozumiewaniu się w różnych sytuacjach i rozwiązywaniu problemów w twórczy sposób. Praca w grupie będzie oceniana przez ucznia jako element samooceny i przez nauczyciela, uwzględniając następujące fazy: zaangażowanie, przekształcania, badanie, prezentację. Kryteria oceny pracy w grupie: zadana praca; wkład w pracę grupy; kontakt z grupą. Oceny: bardzo dobry: uczeń konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, przypomina innym członkom grupy o zadanej pracy, wnosi pozytywny wkład w pracę, ma wiele ciekawych pomysłów, szczerze chwali wkład wnoszony przez innych, zachęca do dobrej komunikacji, szanuje innych i ich pomysły. dobry: koncentruje się na wyznaczonym działaniu, wykonuje zadanie z czasem, słucha innych, zwykle szanuje innych, zdolny do kompromisu. dostateczny: większość czasu wykonuje zadaną pracę, czasami odrywa się od pracy, rozmawiając na inne tematy, wnosi pewien wkład w pracę grupy, opiera się na pomysłach innych, czasami chwali innych, niezbyt wyraźnie okazuje szacunek członkom grupy. dopuszczający: często odrywa się od zadanej pracy, dyskutuje na inne tematy, wykonuje część pracy, nie słucha pomysłów innych, rzadko chwali innych i okazuje im szacunek. niedostateczny: odrywa od pracy innych członków grupy, zajmuje się innymi sprawami, rozmawia z ludźmi z innych grup, pozbawia grupę zapału do pracy, przeszkadza, nie stara się o potrzebne materiały, zamyka usta grupie, całkowicie dominuje w dyskusji, nigdy nie zawiera kompromisu. 6. Zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń: obowiązkiem ucznia jest systematycznie (czytelne i estetyczne) prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń; za brak zeszytu uczeń otrzymuje minus ; uzyskania trzech minusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej; za prowadzenie zeszytu lub zeszytu ćwiczeń uczeń może otrzymać ocenę. 6

7 7. Przy wystawieniu oceny śródrocznej i końcoworocznej będą brane pod uwagę kryteria społeczno wychowawcze oraz zalecenia Poradni Pedagogicznej - Psychologicznej: warunki nauki ucznia w domu rodzinnym; trudności ucznia wynikające z patologii rodziny; stan zdrowia ucznia; stosunek ucznia do obowiązków szkolnych; wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; systematyczność ucznia; możliwości ucznia; trudne sytuacje losowe w życiu ucznia. VI. SPOSOBY INFORMOWANIA O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH Uczniów: ustne uzasadnienie oceny; recenzje prac pisemnych; publikowanie wyników prac uczniowskich. Rodziców: ogólnoklasowe spotkania; rozmowy indywidualne; korespondencja. 7

8 Załącznik nr 1 do przedmiotowego systemu oceniania wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z historii i społeczeństwa zgodne z podstawą programową z historii i społeczeństwa II etap edukacyjny klasy IV VI i programem nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Klucz do historii autor: Małgorzata Lis, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. klasa IV * Gwiazdką oznaczono tematy Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy temat ten jako obowiązkowy czy nadobowiązkowy wówczas wymagania dotyczyć będą oceny celującej. Nr lekcji lekcji Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające Podstawa programowa CZĘŚĆ 1 ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli. źródła historyczne. UCZEŃ: historia i czym zajmuje się historyk. źródło historyczne, legenda i zabytek. - wyjaśnia, po co uczy się historii. - wie, jakie funkcje pełni muzeum, - umie podzielić źródła historyczne na pisane i niepisane. - umie krótko scharakteryzować epoki historyczne. inne formy poznawania historii (film, obraz), - rozumie wpływ wydarzeń historycznych na teraźniejszość, źródeł historycznych dla pracy historyka. - rozumie wpływ współczesnych zdarzeń także z życia ucznia na kształtowanie się przyszłej historii. - umie odczytać informacje z ilustracji przedstawiającej źródło niepisane,. - rozumie, dlaczego należy chronić źródła historyczne. Historia jako dzieje. Historia jako dzieje 8

9 3. Historia zegara i nie tylko chronologia, tysiąclecie, era, przed naszą erą. - zna przyrządy do pomiaru czasu, -wie, jakie są rodzaje zegarów, - wie, w jakim celu i gdzie wynaleziono kalendarz, podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). - umieszcza wydarzenia na osi chronologicznej, chronologia. - rozumie, dlaczego inaczej liczymy czas przed naszą erą. - rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. Chronologia historyczna 4. Kiedy to było? Obliczanie czasu. określanie wieku, ery, obliczanie upływu czasu między wiekami. 5. Palcem po mapie. mapa historyczna, rodzaje map historycznych. 6. Archeologia co to takiego?* - umie określić na podstawie daty wiek. mapa. tytuł mapy i legenda. - wie, czym zajmuje się archeolog. podstawowe podziały czasu (wiek, era itp.). - określić na podstawie daty wiek i jego połowę. - wie, jakie są rodzaje map. - opowiada o pracy archeologa. chronologia, - umie określić na podstawie daty wiek i jego połowę oraz wskazać na osi czasu. na mapie konkretne miejsca i określić ich przynależność państwową. - wie, jakimi narzędziami i technikami posługuje się archeolog. - umie obliczyć upływ czasu między wydarzeniami p.n.e. i n.e. - umie odróżnić od siebie rodzaje map. starą mapę i różnice między mapą dawną i współczesną. - potrafi wymienić rożne znaleziska archeologiczne i ocenić ich wartość. - rozumie, jakie ma znaczenie chronologia w nauce historii. czytania mapy dla poznania zjawisk i procesów historycznych. pracy archeologa dla poznawania historii. Chronologia historyczna Analiza i interpretacja historyczna. 7. Lekcja powtórzeniowa. epoki historyczne źródła historyczne chronologia. - zna pojęcia: wiek, era, epoka, historia, źródło historyczne, - przypisuje daty wydarzeń do odpowiednich wieków. - wymienia kolejne epoki historyczne, - wie, jakie wyróżniamy rodzaje źródeł historycznych, - wyjaśnia, dlaczego uczymy się historii. - oblicza czas, który upłynął między epokami i wydarzeniami, - przedstawia własne rozumienie konieczności nauki historii. - klasyfikuje źródła historyczne, posługując się przykładami, - uzasadnia przydatność źródeł w pracy historyka i archeologa. 9

10 CZĘŚĆ 2: CZŁOWIEK SPOŁECZEŃSTWO 8. Każdy człowiek jest inny. odmienność i niepowtarzalność człowieka. 9. W domu, w szkole, w społeczeństwie. rodzina, społeczność szkolna, społeczeństwo, prawa i obowiązki ucznia. 10. Ja i moja historia. tradycja rodzinna, pokolenie. UCZEŃ: - wie, czym ludzie różnią się między sobą. społeczeństwo i grupa społeczna i jakie są podstawowe rodzaje grup społecznych. pamiątka rodzinna, zwyczaj, drzewo genealogiczne i rodowód. tolerancja. przykłady społeczeństw i grup społecznych, - umie podać przykład pamiątki i zwyczaju w swojej rodzinie. różnice między ludźmi oraz zauważyć wynikające z nich korzyści i trudności. - umie określić, do jakich grup sam należy i jaką pełni w nich funkcję, - umie określić podstawowe funkcje rodziny. - umie odróżnić pamiątkę od zwyczaju oraz drzewo genealogiczne od rodowodu, - rozumie, że należy szanować innych bez względu na wiek, wygląd czy przekonania. przywódcę oraz określić role członków grupy społecznej, - rozumie potrzebę życia ludzi w grupach, - rozumie konieczność udziału w wyborach (na razie do samorządu szkolnego). - umie narysować rodowód i drzewo genealogiczne. - umie odróżnić tolerancję od akceptacji. grupy społecznej w życiu codziennym (zwłaszcza znaczenie szkoły i rodziny). - rozumie korzyści wynikające z poznania swojej historii i historii swojej rodziny. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. 11. Szkoła dawniej i dziś.* - wie, jak wygląda nauka we współczesnej szkole. - rozumie, że dawniej nauka nie wyglądała tak jak dzisiaj. - wie, kim była Maria Skłodowska-Curie. - wie, czym się różni szkoła dawna od dzisiejszej. - potrafi opowiedzieć, jak kiedyś wglądała nauka w dawnej szkole. 12. Lekcja powtórzeniowa. społeczeństwo, grupa społeczna rodzina, szkoła tolerancja konflikty - zna pojęcia: społeczeństwo, grupa społeczna, - wymienia grupy społeczne, do których należy i określa rolę, jaką w nich pełni, - wie, czym ludzie różnią się między sobą, - umie określić podstawowe funkcje rodziny. - zna swoje prawa i obowiązki jako uczeń w społeczności szkolnej. tolerancja i potrafi opowiedzieć, w jaki sposób się przejawia. - potrafi opowiedzieć o konfliktach między ludźmi i wie, w jaki sposób próbować radzić sobie z nimi. 10

11 prawa i obowiązki ucznia CZĘŚĆ 3: MAŁA I WIELKA OJCZYZNA 13. Moja ojczyzna. Orzeł godło Polski*. stolica Polski godło, flaga, hymn państwowy historia orła sąsiedzi Polski. UCZEŃ: - wie, jakie miasto jest stolicą Polski, jakie są polskie symbole narodowe. - umie wymienić sąsiadów Polski. na mapie sąsiadów Polski. - zna historię narodowego godła. - rozumie konieczność zdobywania wiedzy o ojczyźnie. Ojczyzna oraz temat 14. Polska niejedno ma imię. regiony Polski 15. Moja wielka i mała ojczyzna. mój region, mała ojczyzna - zna pojęcia: region, gwara, strój regionalny, mniejszość narodowa. -wie, co to jest ojczyzna i patriotyzm. na mapie i nazwać najważniejsze polskie regiony oraz region, w którym mieszka. mała ojczyzna. na mapie i nazwać wszystkie polskie regiony. - wymienia cechy charakterystyczne dla małej ojczyzny. - umie scharakteryzować podać cechy charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski. małej ojczyzny w swoim życiu i w historii. lokalnych zwyczajów dla budowania kultury polskiej. - umie znaleźć informacje na temat swojej małej ojczyzny, interesuje się życiem lokalnym. Ojczyzna. Ojczyzna, mała Ojczyzna 16. Lekcja powtórzeniowa. patriotyzm polskie symbole narodowe regiony Polski mniejszości etniczne i narodowe patriotyzm. - zna polskie symbole narodowe. - wymienia sąsiadów Polski, na mapie państwa graniczące z Polską. - wymienia regiony Polski, - rozumie ich odrębności, - wymienia cechy charakterystyczne własnego i innych regionów. - charakteryzuje swoją małą ojczyznę, - potrafi wskazać, jakie znaczenie ma dla niego i jego najbliższych. 11

12 CZĘŚĆ 4: DAWNO, DAWNO TEMU 17. Bardzo dawna historia człowieka.* prehistoria UCZEŃ: - potrafi wymienić zajęcia człowieka pierwotnego - wie, jakie były funkcje ognia. - wymienia najpowszechniejsze narzędzia człowieka pierwotnego - wie, co zmieniło życie człowieka pierwotnego. - wie, z czego człowiek dawniej wykonywał narzędzia. - potrafi opowiedzieć o początkach rolnictwa i hodowli. 18. Nad wielkimi rzekami. * pierwsze cywilizacje, rolnictwo, rola wielkich rzek. 19. Historia pisma. alfabety: fenicki, grecki, łaciński, współczesny. 20. Gliniane tabliczki.* pismo klinowe, Babilon. - omawia rolę rzeki w starożytności. - wie, kiedy wynaleziono pismo. -wymienia grupy społeczne zamieszkujące Mezopotamię. - potrafi wskazać na mapie Nil i Mezopotamię - rozumie, do czego służyło pismo. - potrafi wskazać na mapie Mezopotamię, - wie, kim byli Sumerowie. - wymienia rodzaje pisma w kolejności chronologicznej. - opisuje wygląd starożytnego Babilonu. podatek. - wymienia osiągnięcia starożytnych Sumerów. - wie, w jaki sposób odczytano hieroglify. - potrafi określić rolę grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię. - potrafi opowiedzieć o znaczeniu pierwszych cywilizacji nad wielkimi rzekami. - Wynalazek pisma. - potrafi określić hierarchię grup społecznych zamieszkujących Mezopotamię, 21. Na rydwanie faraona.* faraon, rydwan, hieroglify, piramidy. - wie, kim był faraon i do czego służyły piramidy. - potrafi wskazać na mapie Nil i Egipt, - potrafi wymienić grupy społeczne starożytnego Egiptu i krótko je scharakteryzować. - wie, z czego i jak Egipcjanie robili zwoje do pisania. - wie, kim był faraon Tutanchamon. 12

13 22. A tymczasem na ziemiach polskich * Biskupin, zajęcia ludności 23. Siedem cudów starożytnego świata.* 24. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Mezopotamii wynalazek pisma Egipt faraonów Biskupin. - wymienia zajęcia mieszkańców Biskupina. - wie, że w starożytności wzniesiono wiele wspaniałych budowli, niektóre z nich nazwano siedmioma cudami świata. - rozumie pojęcia: Mezopotamia, pismo klinowe, faraon, piramidy, hieroglify, papirus. - potrafi na podstawie rysunku opisać gród w Biskupinie. - potrafi na podstawie zamieszczonych ilustracji opowiedzieć o siedmiu cudach świata. - omawia wpływ położenia geograficznego na życie w Mezopotamii i Egipcie. - wskazuje przyczyny upadku Biskupina. - wie, które osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii i Egiptu odgrywają ważną rolę do dziś. - wie, kiedy powstała osada w Biskupinie i kto ją odkrył. - wskazuje siedem cudów świata na mapie świata starożytnego. - wymienia egipskie grupy społeczne i określa ich funkcje, - - zna dalsze losy siedmiu cudów świata. - ocenia znaczenie wynalazku pisma dla rozwoju cywilizacji. - zna różne koncepcje dotyczące budowy piramid. Grecja i jej mieszkańcy. Wielka kolonizacja. * położenie Grecji, ukształtowanie terenu, rola żeglowania. UCZEŃ: - potrafi wskazać na mapie Grecję. - wie, czym zajmowali się starożytni Grecy. CZĘŚĆ 5: STAROŻYTNA GRECJA - potrafi omówić najważniejsze cechy ukształtowania terenu. przyczyny Wielkiej Kolonizacji. - rozumie związek między położeniem geograficznym a rozwojem państwa i życiem mieszkańców. programowej oraz temat dodatkowy. 13

14 26. Greckie wychowanie. wychowanie spartańskie, hoplici, igrzyska olimpijskie. 27. W Atenach Peryklesa. sztuka grecka filozofia demokracja 28. W świecie greckich bogów. bogowie olimpijscy teatr grecki 29. Lekcja powtórzeniowa. położenie geograficzne Grecji wierzenia religijne Greków filozofia i teatr grecki rola sportu w życiu starożytnych Greków 30 Rozwój państwa rzymskiego.* początki Rzymu Rzym królewski republika - wskazuje na mapie Spartę i Olimpię. - wie, kim był Sokrates i Atena. - wie, kim był Herakles, Odyseusz, Zeus, - rozumie pojęcia: demokracja, igrzyska olimpijskie, - wymienia greckich bogów. UCZEŃ: - potrafi wskazać na mapie Rzym. - wie, co oznacza zwrot spartańskie wychowanie. - wie, kim był Fidiasz i Perykles. - wie, co to był teatr w starożytnej Grecji. - podaje genezę i znaczenie powiedzeń: z tarczą lub na tarczy, wychowanie spartańskie, - zna postacie: Sokratesa, Arystotelesa, Platona, Fidiasza, Peryklesa. - wyjaśnia znaczenie zwrotu wrócić z wojny z tarczą lub na tarczy, - wyjaśnia, z czego zasłynął: Fidiasz Perykles. - umie rozpoznać greckich bogów po ich atrybutach. - wyjaśnia znaczenie demokracji ateńskiej. CZĘŚĆ 6: STAROŻYTNY RZYM - wie, kim był Romulus. - opowiada legendę o powstaniu Rzymu. - umie opowiedzieć o spartańskim modelu wychowania i starożytnych igrzyskach sportowych. - umie objaśnić funkcje świątyni grackiej i agory. - umie opowiedzieć historię Heraklesa i Odyseusza. - porównuje warunki naturalne różnych krajów starożytnych: - wymienia chronologicznie ustroje Rzymu. sportu w życiu starożytnych Greków i współczesnych. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym dla współczesności. osiągnięć starożytnych Greków dla kolejnych epok, w tym współczesności. - wskazuje podobieństwa i różnice oraz ich wpływ na funkcjonowanie państw. - krótko charakteryzuje ustroje Rzymu. Fundamenty Europy. Fundamenty Europy. Fundamenty Europy. 14

15 cesarstwo. 31. Miasto na siedmiu wzgórzach drogi rzymskie handel, życie codzienne Juliusz Cezar. 32. Rzymianina dzień powszedni prawo rzymskie termy, igrzyska, niewolnictwo. triumf i Forum Romanum. - wie, kim był niewolnik. - wyjaśnia, kim był Juliusz Cezar. - wie, co to są termy, gladiator, akwedukt, - potrafi opowiedzieć, jak budowano rzymskie drogi. - umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzymskiego. - omawia codzienne zajęcia mieszkańców Rzymu. niewolnictwa w państwie rzymskim. dróg dla rozwoju imperium. - umie wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury starożytnego Rzymu w odniesieniu do współczesności. Fundamenty Europy. Fundamenty Europy. 33. Rzymianin zostaje chrześcijaninem. narodziny chrześcijaństwa, apostołowie, ewangelia, prześladowania 34. Upadek cesarstwa rzymskiego. Jak walczono w starożytnym Rzymie.* - wie, kim był Jezus i święty Paweł. legion rzymski. - zna datę 476 r. najważniejsze zasady chrześcijaństwa. taran, katapulta. - wymienia najważniejszych rzymskich bogów. - zna datę upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, - wymienia najważniejszych rzymskich bogów, ich atrybuty i opisuje za co byli odpowiedzialni. armii w historii Rzymu. chrześcijaństwa dla rozwoju Rzymu i dalszej historii ludzkości. - umie wymienić przyczyny podziału imperium i upadku cesarstwa zachodniego. Fundamenty Europy. programowej oraz temat dodatkowy. cesarstwo zachodnie, wschodnie 15

16 barbarzyńcy 35. Lekcja powtórzeniowa. przemiany ustrojowe w państwie rzymskim Rzym podbija świat osiągnięcia cywilizacji rzymskiej chrześcijaństwo w świecie rzymskim. - zna pojęcia: republika, legiony, akwedukt, termy, cesarstwo, prawo rzymskie, chrześcijaństwo, Koloseum, amfiteatr. - zna postacie: Jezusa Chrystusa, Juliusza Cezara. - wie, co wydarzyło się w 476 r. - wskazuje na mapie miasto Rzym. - wymienia rzymskie osiągnięcia cywilizacyjne. - opisuje republikę i cesarstwo. - podaje przyczyny prześladowań chrześcijan. - wskazuje na różnice między cesarstwem a republiką. - wskazuje wpływ osiągnięć rzymskich na współczesne prawo i budownictwo. 16

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KL IV VI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Statut Szkoły 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania CELE OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny: a) informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wiedzę i umiejętności ucznia z wiedzy o społeczeństwie sprawdza się poprzez: - obowiązkowe sprawdziany. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - Sprawdziany Kryteria zgodne z wymaganiami dla poszczególnych klas. Zakres materiału określony przez nauczyciela przez podanie tematyki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO

ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO 1. Każdy uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i przynosić go na lekcje. 2. Uczniowie muszą przychodzić na lekcje punktualnie. 3. Ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Statut Szkoły 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH Opracowała: Małgorzata Gulka 1 Przedmiotowy System Oceniania z historii w Szkole Podstawowej I. PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania):

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania): KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W 2 I 3 KLASIE GIMNAZJUM 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - prace długoterminowe, prace dodatkowe -praca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Historia klasa 4

Plan wynikowy. Historia klasa 4 Plan wynikowy. Historia klasa 4 Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy

PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy PRZDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W Gimnazjum Nr2 w Legnicy Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1. Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Klasa 4 KONTRAKT: UCZEŃ - NAUCZYCIEL RODZIC 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 3. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczyciel: mgr Waldemar Łapkowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z historii w GIMNAZJUM NR 2 w Sokółce

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z historii w GIMNAZJUM NR 2 w Sokółce PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z historii w GIMNAZJUM NR 2 w Sokółce Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku Przedmiotowy System Oceniania z MATEMATYKI Gimnazjum Nauczyciele prowadzący zajęcia: Krystyna Rewers Regina Kosmala PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Ocena dostateczna

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena opanowanej wiedzy i umiejętności z historii w klasach I-III gimnazjum. Ogólne wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania są przedstawione w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV VI szkoła podstawowa 1. Jawność ocen nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH I. Przedmiot historia zakres podstawowy II. Przedmiot historia i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich Przedmiotowy system oceniania z historii w klasie I w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kliniskach Wielkich I. Cele oceniania wewnątrzszkolnego 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) Przedmiotowy System Oceniania ( PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem - GWO. I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII 1 Podstawa prawna do opracowania przedmiotowych zasad oceniania: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania (PS0) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki w klasie IV Szkoły Podstawowej odbywa się na bazie programu Matematyka z plusem, GWO I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o:

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY Przedmiotowe ocenianie z przyrody jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii.

Przedmiotowy system oceniania z biologii. Przedmiotowy system oceniania z biologii. 1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 2. Uczeń oceniany jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI . PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Obszary aktywności podlegające ocenie 3. Formy oceniania 4. Ogólne kryteria oceniania uczniów z przyrody 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. Wymagania edukacyjne z przyrody: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada 96% wiadomości i umiejętności określone programem

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania 1. Wstęp: A. Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w statucie szkoły. B. Oceny są

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania przez niego wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii na rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii na rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii na rok szkolny 2015/2016 1. Ocenianie ma na celu przede wszystkim informowanie samych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli o osiągnięciach, postępach, trudnościach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Kontrakt z uczniem III. Narzędzia i częstotliwość pomiaru badanych obszarów aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV Wymagania edukacyjne z historii zostały opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I Rok szkolny 2012/20123 PODSTAWA PRAWNA. 1. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania biologia Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1.Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć technicznych. Przy ustalaniu oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół w Gardnie Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Marta Kamraczewska Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik z ćwiczeniami do gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM I. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Ilość ocen bieżących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 2 1. Zasady oceniania są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Bardziej szczegółowo