Internet Control Message Protocol Aplikacja ping

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet Control Message Protocol Aplikacja ping"

Transkrypt

1 Internet Control Message Protocol Aplikacja ping Zagadnienia: Protokół ICMP. Specyfikacja projektu ping. Specyfikacja struktur i funkcji programu. Struktura programu. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Internet Control Message Protocol ICMP, ang. Internet Control Message Protocol. Protokół ICMP jest protokołem warstwy sieci modelu OSI. Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym, bez mechanizmów kontroli błędów. Protokół ICMP został opracowany do obsługi błędów w transmisji datagramów IP. Protokół ICMP wykorzystywany jest do: przesyłania informacji do nadawcy o błędach w transmisji, generowania pakietów do testowania sieci. 2

3 Internet Control Message Protocol Wiadomości ICMP są generowane gdy: datagram IP nie może być przesłany do odbiorcy ze względu na wartość pola TTL = 0 w nagłówku datagramu IP, przesyłane datgramy IP są zbyt duże dla danej sieci a datagram ma ustawioną opcję nie fragmentować, szybkość transmisji jest zbyt duża i odbiorca nie może odebrać nadchodzących pakietów, pole 'Window' w nagłówku segmentu TCP, odbiorca chce aby datagramy były przesyłane inna trasą, pole 'Opcje' w datagramie IP, błędna wartość w polu 'Header Checksum, np. z powodu uszkodzenia datagramu. 3

4 Wartości pola 'Typ wiadomości' w komunikacie ICMP Pole 'Type' Opis pola Odpowiedz Echo Cel nieosiagalny (Destination Unreachable). Wygasniecie zrodla (Source Quench). Przekierowanie (Redirect). Zadanie Echo (Echo Request). Parametr TTL =0 (Time To Live Exceeded) Niewlasciwy parametr (Parameter Problem). Zadanie znacznika czasu (Timestamp). Odpowiedz ze znacznikiem czasu (Timestamp Reply). Zadanie informacji (Information Request). Odpowiedz z informacja (Information Reply). Wartosci pola 'Typ wiadomosci' 4

5 Struktura wiadomości ICMP typu 0, 8 Wiadomość: Echo request, Echo Reply. Pole: Typ = 8 (typ wiadomości: echo). 0 (typ wiadomości: echo reply). Pole: Kod = 0. Typ=8, 0 Identyfikator Kod=0 Suma kontr. Kolejny numer Dane Wiadomosci ICMP: Echo, Echo Reply Pole: Suma kontrolna. Pole: Identyfikator. Dla pola Kod = 0 pole służy do skojarzenia odpowiedzi z zapytaniem. Pole: Kolejny numer. Dla pola Kod = 0 pole służy do skojarzenia odpowiedzi z zapytaniem. Pole: Dane. Dane zawarte w wiadomości 'Echo' muszą być zwrócone w wiadomości 'Echo Replay'. Wiadomości: echo, echo reply (typ 8, 0) są używane do sprawdzania jakości łączy i stanu urządzeń w sieci. 5

6 Specyfikacja struktury ECHOREQUEST Nazwa struktury: ECHOREQUEST Opis : Struktura zawiera komunikat ICMP Echo Request typedef struct tagechorequest ICMPHDR icmphdr; DWORD dwtime; char cdata[req_datasize]; } ECHOREQUEST, *PECHOREQUEST; 6

7 Specyfikacja struktury ECHOREPLY Nazwa struktury : ECHOREPLY Opis : Struktura zawiera komunikat ICMP Echo Reply typedef struct tagechoreply IPHDR iphdr; ECHOREQUEST echorequest; char cfiller[256]; } ECHOREPLY, *PECHOREPLY; 7

8 Specyfikacja struktury IPHDR Nazwa struktury : IPHDR Opis : Struktura zawiera nagłówek datagramu IP, pole Protocol = 1. typedef struct tagiphdr u_char VIHL; // Pola: wersja protokolu IP, długość nagłówka (4 bity, 4 bity) u_char TOS; // Pole: Type of service (8 bitów) short TotLen; // Pole: Total length (8 bitów) short ID; // Pole: Identification (16 bitów) short FlagOff; // Pola: Flags, Fragment offset (3 bity, 13 bitow) u_char TTL; // Pole: Time-to-live (8 bitów) u_char Protocol; // Pole: Protocol, dla ICMP pole Protocol = 1, (8 bitów) u_short Checksum; // Pole: Checksum, (16 bitów) struct in_addr iasrc; // Pole: Internet address, source (32 bity) struct in_addr iadst; // Pole: Internet address, destination (32 bity) } IPHDR, *PIPHDR; 8

9 Specyfikacja struktury ICMPHDR Nazwa struktury : ICMPHDR Opis : Struktura zawiera nagłówek wiadomości ICMP echo request/reply. typedef struct tagicmphdr u_char Type; // Pole: Type, (8 bitów) u_char Code; // Pole: Code, (pole kod błędu powinno mieć wielkość 32 bitów) u_short Checksum; // Pole: Checksum, (16 bitów) u_short ID; // Pole: Identification, (8 bitów) u_short Seq; // Pole: Sequence, (8 bitów) // pola ID i Seq służą do kojarzenia pytań z odpowiedziami } ICMPHDR, *PICMPHDR; 9

10 Specyfikacja struktury sockaddr_in Nazwa struktury: sockaddr_in Opis : Zawiera adres IP i numer portu odbiorcy danych. Struktura zadeklarowana w pliku Winsock2.h (dla IPv4), ws2tcpip.h (dla IPv6). Atrybuty : short sin_family; unsigned short sin_port; struct in_addr sin_addr; char sin_zero[8]; sin_family sin_port sin_addr sin_zero Kod rodziny adresów TCP//IP (wartość musi być AF_INET). Numer portu (IP port). Adres IP odbiorcy. Pole służy do uzupełniania tak, aby wielkość struktury była taka sama jak SOCKADDR. Implementacja struktury sockaddr_in: struct sockaddr_in short sin_family; u_short sin_port; struct in_addr sin_addr; char sin_zero[8]; }; struct sockaddr_in6 short sin6_family; u_short sin6_port; u_long sin6_flowinfo; struct in6_addr sin6_addr; u_long sin6_scope_id; }; 10

11 Specyfikacja struktury in_addr Nazwa struktury : in_addr Opis : Struktura zdefiniowana w pliku WINSOCK.H struct in_addr union struct unsigned char s_b1, s_b2, s_b3, s_b4; } S_un_b; struct unsigned short s_w1, s_w2; } S_un_w; unsigned long S_addr; } S_un; }; 11

12 Specyfikacja struktury fd_set Nazwa struktury: fd_set Opis : Struktura służy do tworzenia zbiorów gniazd. Struktura używana przez funkcje winsock np. funkcję select(). Struktura zadeklarowana w pliku Winsock2.h. Atrybuty : u_int fd_count; SOCKET fd_array[fd_setsize]; fd_count - Liczba gniazd w zbiorze. fd_array - Tablica gniazd. Implementacja struktury fd_set: typedef struct fd_set u_int fd_count; SOCKET fd_array[fd_setsize]; } fd_set; 12

13 Specyfikacja struktury timeval Nazwa struktury: timeval Opis : Struktura stosowana do określania wartości czasu. Struktura zadeklarowana w pliku time.h. Atrybuty : long tv_sec; long tv_usec; tv_sec - wartość czasu w sekundach. tv_usec - wartość czasu w mikrosekundach (mikro µ = 1 / ). Implementacja struktury timeval: typedef struct timeval long tv_sec; long tv_usec; } timeval; 13

14 Specyfikacja funkcji GetTickCount() Nazwa funkcji : GetTickCount() Zwracana wartość: DWORD Zwarcaną wartością jest liczba milisekund od czasu uruchmienia systemu. Argumenty : brak Opis : Funkcja zwraca liczbę milisekund jak upłynęła od czasu uruchomienia systemu, maks. czas 49,7 dnia. Zwracane wartości ograniczone są rozdzielczością czasową systemu. Do uzyskania infomacji o rozdzielczości czasowej systemu należy użyć funkcji GetSystemTimeAdjustment(). Zwracana wartość jest przechowywana w zmienej DWORD (32-bit unsigned integer), dlatego po około 49,7 dniach ciągłej pracy systemu wartość jest liczona ponownie (zerowna). Funkcja zadeklarowana w plilku Winbase.h. Implementacja w pliku Kernel32.lib. Przykład: użycie funkcji GetTickCount(). #define TIMELIMIT = DWORD dwstart = GetTickCount(); // zatrzymaj gdy działanie programu przekroczy czas TIMELIMIT if( GetTickCount() - dwstart >= TIMELIMIT ) Cancel(); 14

15 Specyfikacja funkcji select() Nazwa funkcji : select() Zwracana wartość: int Funkcja zwraca - liczbę uchwytów do gniazd (socket handles) które są w strukturze fd_set, - zero, gdy wygasł limit czasu lub - SOCKET_ERROR, gdy wystąpił błąd. Kody błędów: WSANOTINITIALISED, WSAEFAULT, WSAENETDOWN, WSAEINVAL, WSAEINTR, WSAEINPROGRESS, WSAENOTSOCK Argumenty : int nfds, fd_set* readfds, fd_set* writefds, fd_set* exceptfds, const struct timeval* timeout nfds - Readfds - writefds - exceptfds - timeout - [in] Ignorowany. Parameter dodany dla zgodności z gniazdami Berkeley. [in-ot] Opcjonalny, wskaźnik do zbioru gniazd, do weryfikacji czy mają atrybut do czytania (readability). [in-out] Opcjonalny, wskaźnik do zbioru gniazd, do weryfikacji czy mają atrybut for zapisu (writability). [in-out] Opcjonalny, wskaźnik do zbioru gniazd, do weryfikacji czy są bez błędów. [in] Maksymalny czas oczekiwania pod warunkiem, że jest w formacie struktury TIMEVAL. Wartość parametru równa zero blokuje operacje. Opis : Funkcja select() określa status gniazd oczekujących na wykonanie synchronicznej operacji wejścia/wyjścia. 15

16 Specyfikacja funkcji Ping() int Ping(SOCKET raw, SOCKADDR_IN target_addr) DWORD start; struct timeval timeout; fd_set readfds; int sel; int rcv; //liczba wysłanych bajtów, sendto() if(sendechorequest(raw, &target_addr) == SOCKET_ERROR) cerr << "sendto() error no: " << WSAGetLastError() << endl; WSACleanup(); return 1; } start = GetTickCount(); do readfds.fd_count = 1; // struktura fd_set readfds.fd_array[0] = raw; // struktura fd_set timeout.tv_sec = 5; // struktura timeval timeout.tv_usec = 0; // struktura timeval if((sel = select(1, &readfds, NULL, NULL, &timeout)) == SOCKET_ERROR) cerr << "select() error no: " << WSAGetLastError() << endl; WSACleanup(); return 1; } if(sel == 0) cout << "uplynal czas oczekiwania na odpowiedz... " << endl; else if((rcv = RecvEchoReply(raw, start)) == SOCKET_ERROR) cerr << "recvfrom() error no: " << WSAGetLastError() << endl; WSACleanup(); return 1; } } while( rcv == 0 ); return 0; } 16

17 Specyfikacja funkcji in_cksum() Nazwa funkcji : in_cksum() Zwracana wartość: u_short Argumenty : u_short *addr, int len Opis : Funkcja wylicza sumę kontrolną tak, jak dla nagłówka datagramu IP, czyli zwracaną wartością jest liczba 16-bitowych słów w nagłówku datagramu IP (jeżeli wyliczona suma nie zajmuje 16 bitów wartość jest uzupełniana jedynkami). Przy obliczaniu sumy kontrolnej przyjmuje się, że pole Header Checksum zawiera same zera. u_short in_cksum(u_short *addr, int len) register int nleft = len; register u_short *w = addr; register u_short answer; register int sum = 0; } while( nleft > 1 ) sum += *w++; nleft -= 2; } if( nleft == 1 ) u_short u = 0; *(u_char *)(&u) = *(u_char *)w; sum += u; } // sum & (sum & ) sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff); sum += (sum >> 16); answer = ~sum; return (answer); 17

18 Specyfikacja funkcji SendEchoRequest() Nazwa funkcji : SendEchoRequest(); Zwracana wartość: int Argumenty : SOCKET, SOCKADDR_IN * Wartości arg : Funkcjonalność : Funkcja wysyła żądanie echa. int SendEchoRequest(SOCKET sock, SOCKADDR_IN * target_addr) static ECHOREQUEST echo_req; static int seq = 1; int rc; // liczba wysłanych bajtów echo_req.icmphdr.type = ICMP_ECHOREQ; // typ wiadomosci icmp, typy wiadomosci ICMP (RFC 792) echo_req.icmphdr.code = 0; // kod wiadomosci 0 echo_req.icmphdr.checksum = 0; // przed obliczniem sumy kontrolnej pole Checksum=0 echo_req.icmphdr.id = _getpid(); // proces id echo_req.icmphdr.seq = seq++; // kolejny numer memset(echo_req.cdata, '*', REQ_DATASIZE); echo_req.dwtime = GetTickCount(); echo_req.icmphdr.checksum = in_cksum((u_short *)&echo_req, sizeof(echorequest)); } rc = sendto(sock, (const char *)&echo_req, sizeof(echorequest), 0, (SOCKADDR *) target_addr, sizeof(sockaddr_in)); return (rc); 18

19 Specyfikacja funkcji RecvEchoReply() Nazwa funkcji : RecvEchoReply() Zwracana wartośc: int Argumenty : SOCKET, DWORD Opis : Funkcja odbiera komunikat Echo Reply. int RecvEchoReply(SOCKET sock, DWORD start) ECHOREPLY echo_reply; SOCKADDR_IN from_addr; int addrlen; int rc; // liczba wysłanych bajtów DWORD elapsed; addrlen = sizeof(struct sockaddr_in); rc = recvfrom(sock, (char *) &echo_reply, sizeof(echoreply), 0, (SOCKADDR *) &from_addr, &addrlen); if (rc == SOCKET_ERROR) return(rc); if (echo_reply.echorequest.icmphdr.id!= _getpid()) cout << "Brak odpowiedzi na zapytanie o ID: " << echo_reply.echorequest.icmphdr.id << endl; return 1; } elapsed = GetTickCount() - start; } if (echo_reply.echorequest.icmphdr.type!= ICMP_ECHOREPLY) cout << "Niewlasciwy typ odpowiedzi: "<< echo_reply.echorequest.icmphdr.type << endl; else cout << "Czas odpowiedzi: " << elapsed << " ms, (id= " << echo_reply.echorequest.icmphdr.id << ", seq= " << echo_reply.echorequest.icmphdr.seq << ") "<< endl; return 1; 19

20 Specyfikacja funkcji sendto() Nazwa funkcji : sendto() Zwracana wartość: Funkcja sento() zwraca całkowitą liczbę wysłanych bajtów. W pozostałych przypadkach zwracana jest wartość SOCKET_ERROR. Argumenty : SOCKET s, const char* buf, int len, int flags, const struct sockaddr* to, int tolen. s [in] Obiekt identyfikujący gniazdo. buf [in] Bufor na dane do wysłania. len [in] Długośc danych w buf, (liczona w bajtach). flags [in] Wskaźnik określający sposób wywołania funkcji. to [in] Argument opcjonalny, wskaźnik do struktury sockaddr zawierającej adres gniazda odbiorcy. tolen [in] Wielkość adresu w zmiennej to, (liczona w bajtach). Opis : Funkcja sendto() wysyła dane do konkretnego odbiorcy. Funkcja zadeklarowana w pliku: Winsock2.h. Implementacja w bibliotece: Ws2_32.lib. 20

21 Nazwa funkcji : recvfrom() Zwracana wartość: typ int, liczba odebranych bajtów Specyfikacja funkcji recvfrom() Argumenty : SOCKET s, char* buf, int len, int flags, struct sockaddr* from, int* fromlen s - [in] Obiekt identyfikujący połączone gniazdo (bound socket). buf - [out] Bufor na przychodzące dane. len - [in] Długość zmiennej buf (w bajtach). flags - [in] Wskaźnik określający sposób wywołania funkcji. Określa procesy OOB ( Out-of-Band Data ). MSG_PEEK Peeks at the incoming data. The data is copied into the buffer but is not removed from the input queue. The function subsequently returns the amount of data that can be read in a single call to the recvfrom (or recv) function, which may not be the same as the total amount of data queued on the socket. The amount of data that can actually be read in a single call to the recvfrom (or recv) function is limited to the data size written in the send or sendto function call. MSG_OOB. from - [out] Argument opcjonalny, wskaźnik do atrybutu struct in_addr sin_addr w strukturze SOCKADDR. fromlen - [in, out] Argument opcjonalny, wskaźnik do zmiennej przechowującej wielkość zmiennej from. Opis : Funkcja recvfrom() odbiera datagramy i przechowuje adres nadawcy. 21

22 Specyfikacja funkcji socket() Nazwa funkcji : socket() Zwracana wartość: SOCKET Jeżeli nie ma błędów, funkcja socket() zwraca referencje do nowego gniazda. W przeciwnym przypadku zwraca kod INVALID_SOCKET. Kod błędu można uzyskać przez wywołanie funkcji WSAGetLastError(). Argumenty : int af, int type, int protocol af - [in] Typ adresu stosu (address family specification). type - [in] Typ adresu dla nowych gniazd (SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM). protocol- [in] Numer protokołu użytego przez gniazdo. Wartości parametruprotocol: IPPROTO_IP, IPPROTO_TCP, 0. Opis : Funkcja socket() tworzy gniazdo o określonym typie (specific service provider). Funkcja zadeklarowana w pliku winsock2.h, implementacja w pliku ws2_32.lib. 22

23 Specyfikacja funkcji _getpid() Nazwa funkcji : _getpid() Zwracana wartość: int Funkcja _getpid() zwraca identyfikator procesu (process ID). Argumenty : brak Opis : Funkcja zadeklarowana w pliku process.h 23

24 Surowe gniazda (typ gniazda SOCK_RAW) Obsługa gniazd typu SOCK_RAW nie jest wymagana. Odmiany gniazd typu SOCK_RAW: odmiana w której zakłada się, że znany jest typ protokołu zapisany w nagłówku datagramu IP. Przykładem takiego gniazda jest gniazdo ICMP. druga odmiana pozwala użyć dowolnego typ protokołu. Odmiana gniazda stosowana np. dla protokołów eksperymentalnych, gdy nie jest znana wartość pola typ protokołu w nagłówku datagramu IP. 24

25 Zasady użycia gniazd SOCK_RAW Wysyłany datagram może nie zawierać nagłówka IP jeżeli jest ustawiona opcja gniazda IP_HDRINCL. Do gniazda odbiorcy zawsze dociera datagram z nagłówkiem bez względu na to, czy jest ustawiona opcja gniazda IP_HDRINCL. Odebrane datagramy są kopiowane do wszystkich gniazd SOCK_RAW jeżeli spełniają następujące warunki: Numer protokołu określony dla gniazda jest zgodny z numerem w nagłówku przychodzącego datagramu IP. Jeżeli adres IP lokalnego hosta jest przypisany do gniazda to powinien być zgodny z adresem IP odbiorcy w nagłówku datagramu IP. Aplikacja może określić adres IP lokalnego hosta poprzez wywołanie funkcji bind(). Jeżeli żaden adres IP lokalnego hosta jest nie jest przypisany do gniazda to datagramy są zawsze kopiowane do gniazda (bez względu jaki adres jest w nagłówku datagramu IP). Jeżeli adres IP nadawcy jest przypisany do gniazda to powinien być zgodny z adresem IP nadawcy w nagłówku datagramu IP. Aplikacja może określić adres IP nadawcy poprzez wywołanie funkcji connect(). Jeżeli adres IP nadawcy jest nie jest przypisany do gniazda to datagramy są zawsze kopiowane do gniazda. Uwaga: Gniazda typu SOCK_RAW mogą odbierać przypadkowe, nieoczekiwane datagramy, np. aplikacja ping wysyła żądanie echa (datagram ICMP echo requests ), spodziewa się odebrać datagram ICMP echo response ale może odebrać inne datagramy np. ICMP HOST_UNREACHABLE. Jeżeli kilka gniazd typu SOCK_RAW jest otwartych na danym hoście to do wszystkich gniazd docierają takie same datagramy. Apliakcja powinna mieć mechanizm rozróżniania datagramów. 25

26 Specyfikacja projektu Nazwa projektu: ping2 Typ projektu : Win32 console application Lista plików : ping2.cpp, icmp.h Kompilacja : Microsoft Visual C Utworzyć projekt typu 'Win32 console application w menu (-)File-> New -> Project-> Other languages-> Visual C++ -> win32 -> Win32 console application -> wpisać nazwę: ping2 -> przycisk (OK) -> Okno Win32 application wizard ping2-> wybrać: Application settings -> wybrać: Empty project-> Przycisk (Finish). Konfiguracja projektu: (-)Project-> nazwa_projektu Properies... -> Configuration Properies-> Linker-> Input -> Additional Dependecies, wpisać: ws2_32.lib. Wkopiować pliki: icmp.h do katalogu projektu. Funkcjonalność: uruchomienie \> ping2 adres_ip_hosta 26

27 Specyfikacja projektu Pliki nagłówkowe: process.h, winsock2.h, iostream, "icmp.h" Funkcje programu: WSAStartup(), socket(), gethostbyname(), select(), sendto(), recvfrom(), _getpid() Ping(), SendEchoRequest(), RecvEchoReply(), GetTickCount(), in_cksum() 27

28 Specyfikacja projektu Zmienne programu: #define NUM_PINGS 10 // Liczba wyslanych zapytan Echo Request WSADATA WORD int SOCKET HOSTENT * SOCKADDR_IN int struct timeval fd_set wsadata; wversionrequested = MAKEWORD(2,2); rc; raw; host_ent; target_addr; count; timeout; readfds; static ECHOREQUEST echo_req; ECHOREPLY echo_reply; 28

29 Struktura programu (struktura funkcji main()) 1. Sprawdzenie poprawności argumentów programu. 2. Uruchomienie Winsock a rc = WSAStartup(wVersionRequested, &wsadata); 3. Sprawdzenie wersji Winsock Czy wsadata.wversion!= wversionrequested? 4. Utworzenie gniazda raw = socket(af_inet, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP); 5. Inicjowanie zmiennej adresem IP odbiorcy lub nazwą hosta target_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]) 6. Gdy podano adres hosta host_ent = gethostbyname(argv[1]); 7. Przekazanie nazwy do obiektu target_addr: memcpy(&target_addr.sin_addr, host_ent->h_addr, host_ent->h_length); 29

30 Struktura programu (struktura funkcji main()) 8. Przekazanie wartości atrybutów obiektu target_addr target_addr.sin_family = AF_INET; target_addr.sin_port = 0; 9. Przekierowanie na ekran wiadomości: cout << "Pingowanie hosta: " << argv[1] << " (" << inet_ntoa(target_addr.sin_addr) << ") " << endl; 10. Wywołanie funkcji Ping() Ping(raw, target_addr); 11. Zamknięcie gniazda closesocket(raw); WSACleanup(); 30

31 #include <process.h> #include <winsock2.h> #include <iostream> #include "icmp.h" using namespace std; #define NUM_PINGS 10 // liczba wysłanych wiad. ICMP Echo Request int Ping(SOCKET, SOCKADDR_IN); u_short in_cksum(u_short *addr, int len); int SendEchoRequest(SOCKET, SOCKADDR_IN *); int RecvEchoReply(SOCKET, DWORD); 31

32 int main(int argc, char **argv) WSADATA wsadata; WORD wversionrequested = MAKEWORD(2,2); int rc; SOCKET raw; HOSTENT * host_ent; SOCKADDR_IN target_addr; int count; if (argc!= 2) cerr << "Wpisz: " << argv[0] << " hazwahosta" << endl; return 1; } if (rc = WSAStartup(wVersionRequested, &wsadata)) cerr << "WSAStartup() error no: " << rc << endl; if (wsadata.wversion!= wversionrequested) cerr << "WinSock version: " << LOBYTE(wVersionRequested) <<"." << HIBYTE(wVersionRequested) << " not supported" << endl; WSACleanup(); return 1; } 32

33 if ((raw = socket(af_inet, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP)) == SOCKET_ERROR) cerr << "socket() error no: " << WSAGetLastError() << endl; WSACleanup(); return 1; } if ((target_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1])) == INADDR_NONE) if (host_ent = gethostbyname(argv[1])) memcpy(&target_addr.sin_addr, host_ent->h_addr, host_ent->h_length); else cerr << "Nie znaleziono hosta " << argv[1] << " error no: " << WSAGetLastError() << endl; WSACleanup(); return 1; } } target_addr.sin_family = AF_INET; target_addr.sin_port = 0; cout << "Pingowanie hosta: " << argv[1] << " ("<< inet_ntoa(target_addr.sin_addr) << ") "<< endl; for (count = 0; count < NUM_PINGS; ++count) Ping(raw, target_addr); closesocket(raw); WSACleanup(); return 0; } 33

34 Specyfikacja funkcji setsockopt() (aplikacja tracert) Nazwa funkcji : setsockopt() Zwracana wartość: int setsockopt() zwraca zero gdy wywołanie funkcji zakończyło się sukcesem. W innym przypadku zwraca SOCKET_ERROR, i określony kod błędu może być uzyskany poprzez wywołanie funkcji WSAGetLastError(): Argumenty : SOCKET s, int level, int optname, const char* optval, int optlen s [in] identyfikator gniazda. level [in] nazwa poziomu opcji (SOL_SOCKET, IPPROTO_TCP). SOL_SOCKET: SO_ACCEPTCONN, SO_BROADCAST, SO_CONDITIONAL_ACCEPT,SO_CONNDATA, SO_CONNDATALEN, SO_CONNECT_TIME, SO_CONNOPT, SO_CONNOPTLEN, SO_DISCDATA, SO_DISCDATALEN, SO_DISCOPT, SO_DISCOPTLEN, SO_DEBUG, SO_DONTLINGER, SO_DONTROUTE, SO_ERROR, SO_EXCLUSIVEADDRUSE, SO_GROUP_ID, SO_GROUP_PRIORITY, SO_KEEPALIVE, SO_LINGER, SO_MAX_MSG_SIZE, SO_MAXDG, SO_MAXPATHDG, SO_OOBINLINE, SO_OPENTYPE, SO_PROTECT, SO_PROTOCOL_INFO, SO_PROTOCOL_INFOA, SO_PROTOCOL_INFOW,SO_RCVBUF, SO_RCVLOWAT, SO_RCVTIMEO, SO_REUSEADDR, SO_SNDBUF, SO_SNDLOWAT, SO_SNDTIMEO, SO_SYNCHRONOUS_ALERT, SO_SYNCHRONOUS_NONALERT, SO_TYPE, SO_UPDATE_ACCEPT_CONTEXT, SO_UPDATE_CONNECT_CONTEXT, SO_USELOOPBACK. IPPROTO_TCP: TCP_EXPEDITED_1122, TCP_NODELAY. IPPROTO_IP: IP_ADD_MEMBERSHIP, IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP, IP_BLOCK_SOURCE, IP_DONTFRAGMENT, IP_DROP_MEMBERSHIP, IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP, IP_HDRINCL,IP_MULTICAST_IF, IP_MULTICAST_LOOP, IP_MULTICAST_TTL, IP_OPTIONS, IP_PKTINFO,IP_RECEIVE_BROADCAST,IP_TOS, IP_TTL, IP_UNBLOCK_SOURCE. optname [in] nazwa opcji, wartość poziomu opcji. optval [in] wskaźnik do zmiennej która przechowuje dane o opcji. optlen [in] wielkość zmiennej która przechowuje dane o opcji. Opis : Funkcja służy do ustawiania opcji gniazd. Funkcja zadeklarowana w pliku Winbase.h. Implementacja w pliku ws2_32.lib. Note If the setsockopt function is called before the bind function, TCP/IP options will not be checked with TCP/IP until the bind occurs. In this case, the setsockopt function call will always succeed, but the bind function call may fail because of an early setsockopt failing. Note If a socket is opened, a setsockopt call is made, and then a sendto call is made, Windows Sockets performs an implicit bind function call. 34

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Statystyka protokołów i połączeń sieciowych.

Statystyka protokołów i połączeń sieciowych. Statystyka protokołów i połączeń sieciowych. Aplikacja netstat. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Statystyka połączeń sieciowych.

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe email: dawid@us.edu.pl Programowanie warstwy transportu. - Berkeley sockets. - koncepcja gniazda - bibliteka sockets (connect(),socket(),bind(),listen(),accept(),read(),write() )

Bardziej szczegółowo

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Sprawy organizacyjne Forma zajęć Powiązanie z innymi przedmiotami Zaliczenie Literatura Podział na grupy Plan 1/2 Interfejsy komunikacyjne Przegląd interfejsów

Bardziej szczegółowo

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl Gniazda - Wstęp Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Domena adresowa 1/??

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. Model klient-serwer 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podział zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy

Bardziej szczegółowo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo 2. 2.1. Gniazdo Gniazdo (ang. socket): pewna abstrakcja wykorzystywana do wysyłania lub otrzymywania danych z innych procesów. Pełni rolę punktu końcowego w linii komunikacyjnej. to interfejs między programem

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Dla funkcjonowania systemów rozproszonych konieczna jest sprawna komunikacja pomiędzy odległymi procesami Podstawowym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stanisław Busza Nr albumu: 221101 Rok akad.: 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa

Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Transmisja bezpołączeniowa i połączeniowa Mikołaj Leszczuk 2010-12-27 1 Spis treści wykładu Komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja połączeniowa Protokół UDP Protokół TCP Literatura 2010-12-27 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

DNS - jest klejem łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół Domain Name System Usługa DNS. dr Zbigniew Lipiński

Sieci Komputerowe. Protokół Domain Name System Usługa DNS. dr Zbigniew Lipiński Sieci Komputerowe Protokół Domain Name System Usługa DNS dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Specyfikacje Protokołu DNS DNS, (ang.)

Bardziej szczegółowo

Programowanie przy użyciu gniazdek

Programowanie przy użyciu gniazdek Programowanie przy użyciu gniazdek Gniazdo (ang. socket) pojęcie abstrakcyjne reprezentujące dwukierunkowy punkt końcowy połączenia. Dwukierunkowość oznacza możliwość wysyłania i przyjmowania danych. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół DHCP

Bardziej szczegółowo

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI Gniazda BSD Jacek Nowicki Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Mostowskiego Gdańsk 2003 Spis treści Wstęp...3 1. Krótki rys

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC plan programowanie sieciowe BSD/POSIX Socket API systemy RPC interfejsy obiektowe CORBA DCOM RMI WebServices WSDL/SOAP XML-RPC REST

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowo-komunikacyjne

Programowanie sieciowo-komunikacyjne Programowanie sieciowo-komunikacyjne Krzysztof Grąbczewski Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 26 maja 2015 http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/psk/psk.pdf 1 / 176 Program

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN Instytut Informatyki PW Sieci Komputerowe Notatki do wykładu dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl Zakres: podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN warstwy modelu OSI powszechnie stosowane

Bardziej szczegółowo

Określanie konfiguracji TCP/IP

Określanie konfiguracji TCP/IP Określanie konfiguracji TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Internet Control Message Protocol Protokół IP nie jest wyposażony w żadne

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych Sieci Komputerowe Bezpieczeństwo sieci komputerowych dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady bezpieczeństwa w sieciach

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo