Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1"

Transkrypt

1 Komunikacja międzyprocesowa Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

2 Komunikacja międzyprocesowa Dla funkcjonowania systemów rozproszonych konieczna jest sprawna komunikacja pomiędzy odległymi procesami Podstawowym mechanizmem komunikacji międzyprocesowej jest wymiana komunikatów między procesami Wymiana komunikatów polega na istnieniu pary operacji wyślij/odbierz (send/receive) wywoływanych odpowiednio przez nadawcę i odbiorcę komunikatu Poza mechanizmami wymiany komunikatów istnieją inne formy komunikacji międzyprocesowej nadbudowane nad podstawowym mechanizmem send/receive, takie jak np. zdalne wywołanie procedur (RPC, remote procedure call) czy zdalne wywołanie metod (funkcji składowych obiektów, RMI, remote method invocation) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 2

3 Cechy komunikacji międzyprocesowej Różne realizacje techniki wymiany komunikatów charakteryzują się różnymi własnościami jeśli chodzi o: sposób adresowania (wyszukiwania serwera przez klienta) format danych przekazywanych w komunikatach (np. strumienie bajtów, zmienne określonych typów) sposób synchronizacji operacji send i receive: każda z operacji może być blokująca lub nieblokująca w ramach konkretnej realizacji można ustalić precyzyjnie kiedy następuje powrót z określonej procedury niezawodność gwarancje dostarczenia komunikatu uporządkowanie kolejność dostarczania komunikatów w odniesieniu do kolejności nadawania komunikatów Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 3

4 Cechy komunikacji międzyprocesowej Dla analizy cech komunikacji procedurę przesyłania wiadomości rozbija się często na etapy: umieszczenie przez proces danych w buforze wysyłania przesłanie danych z bufora wysyłania do bufora odbierania dostarczenie danych z bufora odbierania do procesu Niezawodność komunikacji dwupunktowej (point topoint) określają cechy: ważność (validity) każdy komunikat z bufora wysyłania jest dostarczony do bufora odbierania integralność (integrity) komunikat odebrany jest identyczny z komunikatem wysłanym Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 4

5 Funkcjonowanie systemów rozproszonych Zazwyczaj procesy w systemie rozproszonym są procesami z warstwy programów użytkowych i korzystają z usług należących do niższych warstw oprogramowania (oprogramowanie warstwy pośredniej middleware, lokalny system operacyjny, oprogramowanie sprzętowe lokalnych zasobów, zwłaszcza urządzeń sieciowych) W zrozumieniu funkcjonowania systemów rozproszonych pomocne jest stosowanie warstwowych modeli komunikacji sieciowej (ISO/OSI, Internet) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 5

6 Warstwy w modelu ISO OSI Layers Application Presentation Session Transport Network Data link Message sent Message received Physical Sender Communication medium Recipient Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 6

7 Model ISO/OSI Warstwa fizyczna służy przekazaniu sygnału poprzez medium fizyczne Warstwa łącza danych służy przesyłaniu danych pomiędzy bezpośrednio połączonymi węzłami (wykorzystuje adresy sprzętowe, np. numery MAC w Ethernecie) Warstwa sieciowa służy przekazywaniu danych pomiędzy dowolnie położonymi węzłami, stosuje trasowanie (routing), wykorzystuje własny mechanizm adresowania (np. adresy Internetowe, IPv4, IPv6) Warstwa transportowa służy do przekazywania danych między procesami, dostarcza dodatkowe mechanizmy wspomagające przesyłanie danych Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 7

8 Technologie komunikacyjne Znajomość technologii komunikacyjnych ma istotne znaczenie dla projektowania systemów rozproszonych Tworząc system rozproszony trzeba odpowiedzieć na pytania: które mechanizmy komunikacyjne można stosować (ze względów dostępności, wydajności itp.)? czy usługi świadczone przez oprogramowanie komunikacyjne jest wystarczające dla potrzeb systemu rozproszonego (np. ze względu na jego niezawodność lub bezpieczeństwo)? w jaki sposób uwzględnić przewidywaną ewolucję systemu rozproszonego i technologii komunikacyjnych? Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 8

9 Charakterystyki technologii komunikacyjnych Przewodowe: Przykład Zasięg Pasmo (Mbps) Zwłoka (ms) LAN Ethernet 1 2 km WAN IP routing światowy MAN ATM 250 km Internetwork Internet światowy Bezprzewodowe: WPAN Bluetooth ( ) 10 30m WLAN WiFi (IEEE ) km WMAN WiMAX (802.16) 550 km WWAN GSM, 3G światowy Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 9

10 Rozwój Internetu Date Computers Web servers 1979, Dec , July 130, , July 56,218,000 5,560, , Jan. 171,638,297 35,424,956 Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 10

11 Protokoły Protokół zestaw reguł umożliwiających porozumienie w zastosowaniu do komunikacji sieciowej: sekwencja komunikatów, które muszą być wymienione między stronami specjalny format kolejnych komunikatów standaryzacja protokołów gwarantuje otwartość komunikacji sieciowej protokół zazwyczaj składa się z początkowej wymiany komunikatów, nawiązania połączenia przekazania danych sprawdzenia poprawności przekazania danych Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 11

12 Warstwa transportowa Z punktu widzenia programowania systemów rozproszonych warstwą, której specyfikę często uwzględnia się jest warstwa transportowa: protokół UDP (User Datagram Protocol) przesyłanie datagramów brak gwarancji dostarczenia (można wbudować na poziomie aplikacji) wysoka efektywność komunikacji protokół TCP (Transport Control Protocol) dodatkowe mechanizmy oba protokoły oparte są na sieciowym protokole IP (Internet Protocol) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 12

13 Protokół TCP Protokół TCP gwarantuje dostarczenie wszystkich danych odbiorcy, w takiej samej kolejności jak zostały wysłane TCP łączy w sobie funkcje warstwy transportowej i warstwy sesji Wbudowane dodatkowe mechanizmy: sterowanie przepływem kontrola kolejności pakietów (numerowanie) powtarzanie przesyłu buforowanie komunikatów sprawdzanie poprawności pakietów za pomocą sum kontrolnych Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 13

14 Protokół TCP/IP Layers Message Application Transport Internet Network interface Messages (UDP) or Streams (TCP) UDP or TCP packets IP datagrams Network specific frames Underlying network Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 14

15 Budowa ramki dla kombinacji Ethernet/TCP/IP Application message TCP header port IP header TCP Ethernet header IP Ethernet frame Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 15

16 Port Port jest programowo definiowanym miejscem, z którego dane przekazywane są do związanego z portem procesu Porty są mechanizmem adresowania wykorzystywanym w protokołach TCP i UDP w ramkach TCP i UDP znajdują się numery portów związanych z procesem nadawcą i adresatem Procesy tworzą porty, które po zgłoszeniu zarządzane są przez system operacyjny i oprogramowanie obsługi sieci Popularne usługi sieciowe mają przydzielone sobie na stałe numery portów Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 16

17 Komunikacja międzyprocesowa gniazda Gniazda są podstawowym interfejsem programowania (API) niskiego poziomu dla aplikacji korzystających z protokołów TCP/IP Obsługa gniazd realizowana jest najczęściej z poziomu systemu operacyjnego Podstawowy interfejs gniazd powstał dla systemu 4.2 BSD Unix (Berkeley Software Distribution Unix) w 1983 Istnieją wersje API gniazd dla różnych systemów operacyjnych (Unix/Linux, MS Windows) i różnych języków programowania (C/C++, Java, C#) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 17

18 Komunikacja międzyprocesowa gniazda Gniazda zostały pierwotnie zaprojektowane jako ogólny mechanizm komunikacji międzyprocesowej tutaj ograniczmy się tylko do funkcjonowania gniazd do obsługi sieci Internet Gniazda tworzone są przez procesy i wiązane z portami TCP/IP Gniazda pozwalają na wysyłanie i odbieranie komunikatów przy pomocy portów Cechą charakterystyczną gniazd jest wykorzystanie procedur obsługi typowych dla plików: zapis sekwencji bajtów i odczyt sekwencji bajtów Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 18

19 Komunikacja międzyprocesowa gniazda Interfejs gniazd Unixa zaprojektowany został do realizacji modelu przetwarzania klient serwer Serwer jest programem oczekującym na żądania klientów i realizującym różnorodne usługi Klient jest programem, który zgłasza serwerowi żądanie i następnie odbiera rezultaty działania serwera W programowaniu dla modelu klient serwer istnieją dwa istotne problemy techniczne: wyszukiwanie serwera (usługodawcy) przez klienta przesyłanie danych pomiędzy klientem i serwerem W API gniazd klient musi znać adres internetowy serwera i związany z nim numer poru Przesyłanie danych odbywa się za pomocą strumienia bitów Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 19

20 Komunikacja międzyprocesowa gniazda Pełne połączenie komunikacyjne (asocjacja) jest tworzone przez adres węzła i numer portu po stronie serwera, adres węzła i numer portu po stronie klienta oraz ustalony protokół Gniazdo można utożsamiać z tzw. półasocjacją czyli trójką (protokół, adres węzła, numer portu) Dla realizacji wymiany komunikatów konieczne jest połączenie gniazd serwera i klienta W ramach interfejsu gniazd rozróżnia się dwa podstawowe sposoby komunikacji: transmisja połączeniowa z wykorzystaniem TCP dla przesyłania danych w postaci strumieni bajtów transmisja bezpołączeniowa z wykorzystaniem UDP dla przesyłania pakietów datagramów Gniazda umożliwiają także komunikację dla innych protokołów Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 20

21 Interfejs gniazd Typowy przebieg wymiany informacji między klientem i serwerem w transmisji połączeniowej: serwer: socket() bind() listen() accept() read() write() klient: socket() connect() write() read() Typowy przebieg wymiany informacji między klientem i serwerem w transmisji bezpołączeniowej: serwer: socket() bind() recvfrom() sendto() klient: socket() bind() sendto() recvfrom() Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 21

22 Specyfikacja interfejsu gniazd UNIXA int socket(int domain, int type, int protocol); int bind(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen) int listen(int sockfd, int max_dl_kol) int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen); int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen); ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count); ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count); ssize_t sendto(int s, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr *to, socklen_t tolen); ssize_t recvfrom(int s, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *from, socklen_t *fromlen); Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 22

23 Komunikacja połączeniowa Przykład utworzenia gniazda przez serwer do komunikacji połączeniowej: #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> struct sockaddr_in adres_serwera; socklen_t dl_adr_serw; gniazdo_serwera_fd = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 ); adres_serwera.sin_family = AF_INET; inet_aton( , &(adres_serwera.sin_addr) ); adres_serwera.sin_port = htons( 6543 ); dl_adr_serw = sizeof( adres_serwera ); bind( gniazdo_serwera_fd, (struct sockaddr *) &adres_serwera, dl_adr_serw); Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 23

24 Komunikacja bezpołączeniowa Przykładowa wymiana komunikatów w transmisji bezpołączeniowej strona serwera: for(;;){ } info = recvfrom(gniazdo_serwera_fd, bufor, dl_buf, 0, (struct sockaddr *) &adres_klienta, &dl_adr_kli); // adres klienta jest uzyskiwany // po otrzymaniu komunikatu... // dowolne operacje związane z otrzymanymi danymi sendto(gniazdo_serwera_fd, bufor, dl_buf, 0, (struct sockaddr *) &adres_klienta, dl_adr_kli); // do zwrotnego wysłania danych // używany jest otrzymany adres Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 24

25 Komunikacja bezpołączeniowa Przykładowa wymiana komunikatów w transmisji bezpołączeniowej strona klienta: gniazdo_klienta_fd = socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 ); // nadanie odpowiednich wartości elementom struktury adresu klienta: adres_klienta.sin_family = AF_INET; adres_klienta.sin_addr.s_addr = htonl( INADDR_ANY ); adres_klienta.sin_port = htons( 0 );... // nadanie nazwy gniazdu klienta (bind)... // nadanie odpowiednich wartości elementom struktury adresu serwera sendto(gniazdo_klienta_fd, buf, dlb, 0, (struct sockaddr *) &adres_serwera, dl_adr_serw); recvfrom(gniazdo_klienta_fd, buf, dlb, 0, (struct sockaddr *) &adres_serwera, &dl_adr_serw); close( gniazdo_klienta_fd ); Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 25

26 Rozmaitości Oprócz procedur read, write, recvfrom, sendto istnieją inne (recv, send, recvmsg, sendmsg) umożliwiające bardziej złożoną wymianę informacji Istnieje wiele parametrów sterujących funkcjonowaniem gniazd można zmieniać ich wartości i uzyskiwać o nich informacje za pomocą procedur setsockopt, ioctl, fcntl, getsockopt Informacje o adresie związanym lokalnie z gniazdem lub adresie procesu odległego połączonego z gniazdem można uzyskać wywołując getsockname lub getpeername Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 26

27 Serwery Wiele systemów komputerowych działa w sieci jako specjalizowane serwery komputery z działającymi nieprzerwanie programami serwerami oczekującymi na żądania klientów Programy serwery są w takich systemach uruchamiane najczęściej przy starcie systemu i następnie pracują w tle Przykładami takich programów są demony Unixowe Przykładami demonów są takie programy jak: httpd, sshd, moused, swapd, cupsd, itd Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 27

28 Serwer współbieżny Serwer współbieżny jednoczesna obsługa wielu klientów: sockfd = socket(...) bind( sockfd,...) listen( sockfd, 5 ) for(;;){ sockfd_n = accept( sockfd,... ) if( fork() == 0 ) { close( sockfd ); obsługa_żądania( sockfd_n ); exit(0); } else { close( sockfd_n ); } } Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 28

29 Demony Demon Unixowy jest procesem działającym w sposób ciągły w tle, bez powiązania z terminalem i bez udziału użytkownika uruchamiającego demona (demony często uruchamiane są przy starcie systemu) Tworzenie demonów Unixowych jako serwerów wykorzystujących mechanizm gniazd do odbierania żądań od klientów wymaga poza opisanymi poprzednio krokami dodatkowych operacji związanych z odbieraniem sygnałów, standardowymi plikami, obsługą plików i katalogów, itp. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 29

30 Demony Przykładem często stosowanego demona jest demon Internetu inetd (lub xinetd), który może służyć jako super serwer dla innych serwerów Internetowych Jednym z zadań inetd jest zmniejszenie liczby procesów oczekujących na żądania klientów poprzez zastąpienie ich jednym oczekującym procesem inetd jest uruchamiany przy starcie sytemu i nasłuchuje czy nie są zgłaszane żądania dla dowolnego z serwerów zarejestrowanych w pliku konfiguracyjnym (/etc/inetd.conf lub /etc/xinetd.conf) W przypadku nadejścia żądania inetd uruchamia odpowiedni serwer i kontynuuje nasłuchiwanie Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 30

31 Rozmaitości Obsługa wielu gniazd funkcja select : int select( int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout) Funkcja sprawdza deskryptory plików z jednego z trzech zbiorów: pliki odczytujące (readfds), zapisujące (writefds) i w stanie błędu (exceptfds), a następnie zwraca liczbę deskryptorów, których stan uległ zmianie ( nfds jest liczbą sprawdzanych deskryptorów, a timeout określa czas, po którym procedura przerywa działanie) Zbiorami deskryptorów, na których operuje select, zarządza się za pomocą makr: FD_ZERO (inicjowanie zbioru), FD_SET (wstawienie deskryptora do zbioru), FD_CLR (usunięcie deskryptora ze zbioru), FD_ISSET (sprawdzenie czy deskryptor należy do zbioru) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 31

32 Użycie funkcji select do obsługi wielu gniazd #include<select.h> fd_set gniazda_czyt, gniazda_test; int gn_serw, gn_kli, gniazdo, liczba; gn_serw = socket(...); bind(gn_serw,...); listen(gn_serw,...); FD_ZERO( &gniazda_czyt ); FD_SET( gn_serw, &gniazda_czyt ); for(;;){ gniazda_test=gniazda_czyt; liczba = select( FD_SETSIZE, &gniazda_test, (fd_set*)0, (fd_set*)0, 0); if(liczba < 1) exit( 1); for( gniazdo=0; gniazdo < FD_SETSIZE ; gniazdo++ ){ if( FD_ISSET (gniazdo, &gniazda_test) ) { if( gniazdo == gn_serw ) { // zmiana stanu serwera > nowy klient gn_kli = accept( gn_serw,...); FD_SET( gn_kli, &gniazda_czyt); } else {... // zmiana stanu jednego z klientów > obsługa klienta } } } } Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 32

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. Model klient-serwer 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podział zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy

Bardziej szczegółowo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo 2. 2.1. Gniazdo Gniazdo (ang. socket): pewna abstrakcja wykorzystywana do wysyłania lub otrzymywania danych z innych procesów. Pełni rolę punktu końcowego w linii komunikacyjnej. to interfejs między programem

Bardziej szczegółowo

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl Gniazda - Wstęp Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Domena adresowa 1/??

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Sprawy organizacyjne Forma zajęć Powiązanie z innymi przedmiotami Zaliczenie Literatura Podział na grupy Plan 1/2 Interfejsy komunikacyjne Przegląd interfejsów

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe email: dawid@us.edu.pl Programowanie warstwy transportu. - Berkeley sockets. - koncepcja gniazda - bibliteka sockets (connect(),socket(),bind(),listen(),accept(),read(),write() )

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN Instytut Informatyki PW Sieci Komputerowe Notatki do wykładu dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl Zakres: podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN warstwy modelu OSI powszechnie stosowane

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Programowanie przy użyciu gniazdek

Programowanie przy użyciu gniazdek Programowanie przy użyciu gniazdek Gniazdo (ang. socket) pojęcie abstrakcyjne reprezentujące dwukierunkowy punkt końcowy połączenia. Dwukierunkowość oznacza możliwość wysyłania i przyjmowania danych. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Model OSI/ISO. Komputer B. Warstwy w modelu OSI aplikacji. aplikacji. prezentacji Komputer A. prezentacji. sesji. sesji. komunikacja wirtualna

Model OSI/ISO. Komputer B. Warstwy w modelu OSI aplikacji. aplikacji. prezentacji Komputer A. prezentacji. sesji. sesji. komunikacja wirtualna 1 Plan wykładu 1. Model ISO/OSI warstwy modelu OSI transmisja w modelu OSI 2. Model TCP/IP protokół UDP protokół TCP 3. Połączenie i rozłączenie w TCP 4. Programowanie z wykorzystaniem gniazd. 2 Model

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Rok akademicki 2013/2014, Wykład nr 7 2/70 Plan wykładu nr 7 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowo-komunikacyjne

Programowanie sieciowo-komunikacyjne Programowanie sieciowo-komunikacyjne Krzysztof Grąbczewski Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 26 maja 2015 http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/psk/psk.pdf 1 / 176 Program

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Temat nr 7: (INT) Protokoły Internetu, ochrona danych i uwierzytelniania w Internecie.

Temat nr 7: (INT) Protokoły Internetu, ochrona danych i uwierzytelniania w Internecie. Temat nr 7: (INT) Protokoły Internetu, ochrona danych i uwierzytelniania w Internecie. 1. Protokół. Protokół - ścisła specyfikacja działań, reguł jakie podejmują urządzenia komunikacyjne aby ustanowić

Bardziej szczegółowo

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Wykonali : Roman Popek Marcin Weron Piotr Wolak 1 1 SNMP protokół zarządzania sięcią. 1.1 Programy zarządzania 1.2 Agenci 1.3 Bazy informacji i zarządzania(mib)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo