Schemat dla UDP. = możliwe zablokowanie aplikacji KLIENT SERWER. s=socket(...) bind(s,...) recvfrom(s,...) sendto(s,...) recvfrom(s,...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schemat dla UDP. = możliwe zablokowanie aplikacji KLIENT SERWER. s=socket(...) bind(s,...) recvfrom(s,...) sendto(s,...) recvfrom(s,..."

Transkrypt

1 Schemat dla UDP = możliwe zablokowanie aplikacji KLIENT s=socket(...) [bind(s,...)] sendto(s,...) recvfrom(s,...) sendto(s,...) close(s) SERWER s=socket(...) bind(s,...) recvfrom(s,...) sendto(s,...) recvfrom(s,...) close(s) Programowanie sieciowe - wykład 2 1

2 Schemat dla TCP KLIENT s=socket(...) [bind(s,...)] connect(s,...) send(s,...) recv(s,...) send(s,...) close(s) SERWER s=socket(...) bind(s,...) listen(s,...) s2=accept(s) recv(s2,...) send(s2,...) recv(s2,...) close(s2) Programowanie sieciowe - wykład 2 2

3 Funkcja select Problem: Funkcje send, recv, sendto, recvfrom i accept są blokujące. Nie jest możliwa implementacja programu, który nasłuchuje jednocześnie na TCP i UDP i nie jest wielowątkowy. Rozwiązanie: Funkcja select. Programowanie sieciowe - wykład 2 3

4 Funkcja select c.d. #include <sys/select.h> lub #include <unistd.h> #include <sys/time.h> int select( int n, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout) Programowanie sieciowe - wykład 2 4

5 Funkcja select c.d. FD_CLR(int fd, fd_set *set) Usu ń deskryptor fd ze zbioru set. FD_ISSET(int fd, fd_set *set) Czy fd znajduje si ę w zbiorze set? FD_SET(int fd, fd_set *set) Dodaj fd do zbioru set. FD_ZERO(fd_set *set) Wyczyść cały zbiór set. Programowanie sieciowe - wykład 2 5

6 Funkcja select c.d. struct timeval { long tv_sec; /* sekundy */ long tv_usec; /* mikrosekundy */ } Programowanie sieciowe - wykład 2 6

7 Funkcja select c.d. Funkcja select zwraca liczbę deskryptorów, na których zaszły zdarzenia. Dany zbiór deskryptorów może być ignorowany (podajemy NULL). Podanie NULL jako czasu oczekiwania powoduje natychmiastowy powrót. Podanie zerowego czasu oczekiwania oznacza czekanie do skutku. Programowanie sieciowe - wykład 2 7

8 Funkcja select c.d. Zwracana wartość to liczba deskryptorów, na których wystąpiło zdarzenie. 0 oznacza przeterminowanie (minął czas a nic się nie wydarzyło), a -1 to błąd (np. nieprawidłowe deskryptory w zbiorach). Dzięki select możliwy jest nasłuch na wielu gniazdach jednocześnie. Programowanie sieciowe - wykład 2 8

9 Funkcja select - przykład [...] int dtcp, dudp, maxd, ret; struct timeval tv; fd_set zbior; dtcp = socket(af_inet, SOCK_STREAM, 0); dudp = socket(af_inet, SOCK_DGRAM, 0); [ bind, listen na dtcp ale NIE accept] Programowanie sieciowe - wykład 2 9

10 Funkcja select c.d. maxd = (dtcp > dudp? dtcp : dudp); tv.tv_sec = tv.tv_usec = 0; FD_ZERO(&zbior); FD_SET(dtcp, &zbior); FD_SET(dudp, &zbior); ret = select( maxd, &zbior, NULL, NULL, &tv ); Programowanie sieciowe - wykład 2 10

11 Funkcja select c.d. if (ret > 0) { if (FD_ISSET(dtcp, &zbior)) { [accept, send, recv,...] } if (FD_ISSET(dudp, &zbior)) { [recvfrom, sendto,...] } } Programowanie sieciowe - wykład 2 11

12 Biblioteka WinSock Implementacja w wsock32.dll. Konieczna inicjalizacja i zwolnienie zasobów. #include <winsock2.h> WSAStartup(WORD wersja, WSADATA *info) info.imaxsockets maksymalna liczba gniazd info.imaxudpdg maksymalna długość datagramu WSACleanup() Programowanie sieciowe - wykład 2 12

13 Winsock - kompilacja Należy linkować z wsock32: Kompilatory GNU (np. MinGW): gcc -o wykonywalny zrodlo.c -lwsock32 Kompilator Borland C++: bcc32 zrodlo.c wsock32.lib Kompilator Visual C++: cl /Fewykonywalny zrodlo.c wsock32.lib Programowanie sieciowe - wykład 2 13

14 Winsock Typ deskryptora gniazda: SOCKET Tworzenie gniazda: socket Kojarzenie z portem: bind Nasłuch TCP: listen Akceptowanie połączenia TCP: accept Nawiązanie połączenia TCP: connect Wysyłanie / odbieranie danych: send, recv Komunikacja UDP: sendto, recvfrom Zamknięcie gniazda: closesocket Programowanie sieciowe - wykład 2 14

15 Winsock BSD / Unix: Deskryptory gniazd sieciowych są traktowane tak samo jak inne deskryptory w systemie (możliwe wysyłanie i odbieranie danych za pomocą read i write, zamknięcie gniazda przez close itd.). Winsock: Deskryptory gniazd sieciowych i deskryptory plików zachowują się różnie (dlatego np. nie można zamykać gniazd za pomocą close). Programowanie sieciowe - wykład 2 15

16 Winsock Dwa zestawy funkcji: zgodne z gniazdami BSD (socket, connect, listen, inet_addr, htonl,...) - zgodność prawie w 100% (wyjątki: typ SOCKET, funkcja closesocket, wartości zwracane przez niektóre funkcje) specyficzne dla API Win32 (nazwy zaczynają się od WSA, np. WSAStartup, WSAAsyncSelect) Programowanie sieciowe - wykład 2 16

17 Win32 - okna HWND Programowanie sieciowe - wykład 2 17

18 Obsługa komunikatów PĘTLA KOMUNIKATÓW Okno switch (umsg) { case WM_INITDIALOG: return TRUE; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } case WM_COMMAND: switch (wparam) { OBSŁUGA KOMUNIKATÓW OKNA case IDOK: case IDCANCEL: EndDialog(hDlg, TRUE); return TRUE; } } return FALSE; Programowanie sieciowe - wykład 2 18

19 Komunikat (UINT typ, WPARAM par1, LPARAM par2) typ: liczba całkowita (rodzaj komunikatu) par1: liczba całkowita 16-bitowa par2: liczba całkowita 32-bitowa (zwykle adres bufora) Programowanie sieciowe - wykład 2 19

20 Rodzaje komunikatów Komunikaty systemu dla okien, np. WM_PAINT, WM_CLOSE, WM_MOUSEDOWN, WM_COMMAND... Komunikaty użytkownika: WM_USER, WM_USER+1, WM_USER+2,... Komunikaty interakcji komponentów, np. (dla komponentu typu lista) LB_GETTEXT, LB_GETCURSEL, LB_ADDSTRING... Programowanie sieciowe - wykład 2 20

21 Źródła komunikatów Skąd komunikaty biorą się w kolejce komunikatów okna? Wstawiane przez system (np. WM_KEYDOWN, WM_MOUSEDOWN) Wysyłane przez aplikację za pomocą SendMessage (np. LB_ADDSTRING, WM_SETFONT) Programowanie sieciowe - wykład 2 21

22 Pętla komunikatów dopóki są komunikaty w kolejce m := pierwszy komunikat z kolejki w := okno, w którym wystąpił komunikat wynik := false dopóki wynik=false i w jest oknem wynik := funkcja obsługi komunikatów w oknie w dla komunikatu m jeśli wynik = false to w := właściciel(w) Programowanie sieciowe - wykład 2 22

23 Funkcje blokujące w Win32 Jeśli aplikacja okienkowa Win32 uruchomi funkcję blokującą (np. recv, recvfrom), to pętla komunikatów nie jest obsługiwana do momentu zakończenia zablokowanej funkcji. Skutek: program nie reaguje ani na zdarzenia użytkownika (kliknięcia, wciskanie klawiszy), ani na zdarzenia systemu (odświeżanie zawartości, zamknięcie). Dla użytkownika program wygląda jakby się zawiesił. Programowanie sieciowe - wykład 2 23

24 Funkcja WSAAsyncSelect WSAAsyncSelect(gniazdo, okno, komunikat, zdarzenie) SOCKET gniazdo gniazdo, które będzie monitorowane HWND okno okno, które otrzyma komunikat gdy wystąpi zdarzenie UINT komunikat rodzaj wysyłanego komunikatu (zwykle WM_USER+x) long zdarzenie rodzaj zdarzenia (FD_ACCEPT, FD_CONNECT, FD_READ, FD_WRITE, FD_CLOSE) Programowanie sieciowe - wykład 2 24

25 Funkcja WSAAsyncSelect WSAAsyncSelect(s, hwnd, POLACZENIE, FD_ACCEPT) Skutek: W momencie, gdy na gnieździe s wystąpi zdarzenie FD_ACCEPT (czyli gdy pojawi się przychodzące połączenie sieciowe), do okna o uchwycie hwnd zostanie wysłany komunikat POLACZENIE. Komunikat ten powinien zostać obsłużony w pętli komunikatów okna hwnd. Reakcją na POLACZENIE może być np. wykonanie accept, wysłanie / odebranie danych i zamknięcie sesji TCP. Programowanie sieciowe - wykład 2 25

26 WSAAsyncSelect OKNO Pętla komunikatów 5 1 socket bind listen 2 WSAAsyncSelect 4 WM_POLACZENIE gniazdo accept recv/send close 6 3 connect Programowanie sieciowe - wykład 2 26

27 Funkcja WSAAsyncSelect Korzyść: WSAAsyncSelect jest funkcją nieblokującą (wraca natychmiast). Pozwala na monitorowanie stanu gniazda i jednoczesne przetwarzanie kolejki komunikatów. Dzięki temu aplikacja oczekująca na połączenie sieciowe poprawnie reaguje na wszystkie komunikaty. Programowanie sieciowe - wykład 2 27

28 Gniazda w Javie Pakiet java.net: klasy gniazd TCP i UDP, adresy internetowe, datagramy. Pakiet java.io: strumienie wejściowe i wyjściowe. Programowanie sieciowe - wykład 2 28

29 Najważniejsze klasy java.net.inetaddress java.net.socket java.net.serversocket java.net.datagramsocket java.net.datagrampacket java.io.inputstream java.io.outputstream java.io.datainputstream java.io.dataoutputstream Programowanie sieciowe - wykład 2 29

30 java.net.inetaddress Nie posiada konstruktora. Metody statyczne: InetAddress getbyname(string nazwa/adres) InetAddress getlocalhost() Inne metody: String gethostname() byte[] getaddress() Programowanie sieciowe - wykład 2 30

31 java.net.socket Reprezentuje gniazdo TCP strony klienta. Konstruktor (jeden z wielu): Socket(InetAddress adres, int port) Tworzy gniazdo i wykonuje połączenie (connect) na podany adres i numer portu. Programowanie sieciowe - wykład 2 31

32 java.net.socket java.io.inputstream getinputstream() java.io.outputstream getoutputstream() Metody pobierają strumienie: wejściowy i wyjściowy skojarzone z gniazdem. Zwykle na InputStream i OutputStream budujemy wygodniejsze strumienie (np. DataInputStream i DataOutputStream lub ObjectInputStream i ObjectOutputStream). Programowanie sieciowe - wykład 2 32

33 java.net.socket Schemat: InetAddress adres = InetAddress.getByName(''atos.wmid.amu.edu.pl''); Socket s = new Socket(adres, port); DataOutputStream dos = new DataOutputStream(s.getOutputStream()); DataInputStream dis = new DataInputStream(s.getInputStream()); dos.writeutf(''tekst''); double d = dis.readdouble(); dis.close(); dos.close(); s.close(); Programowanie sieciowe - wykład 2 33

34 java.net.serversocket Konstruktor (jeden z wielu): ServerSocket(int port) Tworzy gniazdo TCP nasłuchujące na porcie o numerze port. Programowanie sieciowe - wykład 2 34

35 java.net.serversocket Schemat: ServerSocket ss = new ServerSocket(4500); while (warunek stopu) { Socket s = ss.accept(); [ strumienie na s, operacje wejścia/wyjścia, jak dla gniazda klienta ] s.close(); } ss.close(); Programowanie sieciowe - wykład 2 35

36 java.net.datagramsocket Konstruktory: DatagramSocket(int port) Tworzy gniazdo UDP skojarzone z lokalnym portem o numerze port. DatagramSocket() Tworzy gniazdo UDP skojarzone z lokalnym portem o numerze nadanym przez system operacyjny. Programowanie sieciowe - wykład 2 36

37 java.net.datagramsocket send(datagrampacket datagram) receive(datagrampacket datagram) Wysyła / odbiera datagram. W obu przypadkach parametr musi być wcześniej utworzonym datagramem (patrz dalej). Programowanie sieciowe - wykład 2 37

38 java.net.datagrampacket Konstruktory: DatagramPacket(byte[] bufor, int długość) Tworzy obiekt, który może być użyty w DatagramSocket.receive(...). DatagramPacket(byte[] bufor, int długość, InetAddress adres docelowy, int port docelowy) Tworzy obiekt, który może być użyty w DatagramSocket.send(...) Programowanie sieciowe - wykład 2 38

39 java.net.datagrampacket Inne metody: byte[] getdata() - pobierz dane z datagramu void setdata(byte[] dane) ustaw dane void setaddress(inetaddress adr) ustaw adres docelowy void setport(int port) ustaw port docelowy SocketAddress getsocketaddress() - pobierz adres nadawcy datagramu int SocketAddress.getPort() InetAddress SocketAddress.getAddress() Programowanie sieciowe - wykład 2 39

40 java.io.inputstream int read() - czytaj jeden bajt int read(byte[] bufor) czytaj co najwyżej bufor.length bajtów close() - zamknij strumień Programowanie sieciowe - wykład 2 40

41 java.io.outputstream write(int b) zapisz jeden bajt do strumienia write(byte[] bufor) zapisz zawartość bufora do strumienia close() - zamknij strumień Programowanie sieciowe - wykład 2 41

42 java.io.datainputstream DataInputStream(InputStream in) boolean readboolean() byte readbyte() char readchar() double readdouble() int readint() String readutf() void close() Programowanie sieciowe - wykład 2 42

43 java.io.dataoutputstream DataOutputStream(OutputStream out) void writeboolean(boolean v) void writebyte(int v) void writechar(int v) void writedouble(double v) void writeint(int v) void writeutf(string v) void close() Programowanie sieciowe - wykład 2 43

44 Wyjątki Praktycznie wszystkie operacje na gniazdach i strumieniach mogą potencjalnie wyrzucić wyjątek w przypadku błędu. Wyjątki takie należy przechwytywać i obsługiwać w aplikacji. W niektórych przypadkach program nie da się nawet skompilować z powodu nieprzechwyconych wyjątków. Programowanie sieciowe - wykład 2 44

45 Przechwytywanie wyjątków try { [ operacje na gniazdach / strumieniach ] } catch (Exception e) { [ obsługa wyjątku e ] } Programowanie sieciowe - wykład 2 45

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład 5: Java sieciowa cd. mgr inŝ. Paweł Kośla mgr Marcin Raniszewski Łódź, 2009 1 Plan wykładu ServerSocket serwer TCP DatagramSocket i DatagramPacket UDP FTP 2 Serwer TCP Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe email: dawid@us.edu.pl Programowanie warstwy transportu. - Berkeley sockets. - koncepcja gniazda - bibliteka sockets (connect(),socket(),bind(),listen(),accept(),read(),write() )

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading Obsługa sieci URL Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading protokół = http authority = java.sun.com:80 host = java.sun.com

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Dla funkcjonowania systemów rozproszonych konieczna jest sprawna komunikacja pomiędzy odległymi procesami Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Sprawy organizacyjne Forma zajęć Powiązanie z innymi przedmiotami Zaliczenie Literatura Podział na grupy Plan 1/2 Interfejsy komunikacyjne Przegląd interfejsów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC plan programowanie sieciowe BSD/POSIX Socket API systemy RPC interfejsy obiektowe CORBA DCOM RMI WebServices WSDL/SOAP XML-RPC REST

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. Model klient-serwer 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podział zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy

Bardziej szczegółowo

Java programowanie sieciowe

Java programowanie sieciowe Java programowanie sieciowe Podstawowe pojęcia dotyczące sieci Sieć to zbiór komputerów i innych urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji danych. Każda maszyna

Bardziej szczegółowo

Klasy w java.net. ContentHandlerFactory FileNameMap SocketImplFactory URLStreamHandlerFactory. Adres internetowy

Klasy w java.net. ContentHandlerFactory FileNameMap SocketImplFactory URLStreamHandlerFactory. Adres internetowy Klasy w java.net Klasy Interfejsy Wyjątki ContentHandler DatagramPacket DatagramSocket DatagramSocketImpl HttpURLConnection InetAddress MulticastSocket ServerSocket Socket SocketImpl URL URLConnection

Bardziej szczegółowo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo 2. 2.1. Gniazdo Gniazdo (ang. socket): pewna abstrakcja wykorzystywana do wysyłania lub otrzymywania danych z innych procesów. Pełni rolę punktu końcowego w linii komunikacyjnej. to interfejs między programem

Bardziej szczegółowo

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl Gniazda - Wstęp Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Domena adresowa 1/??

Bardziej szczegółowo

Programowanie przy użyciu gniazdek

Programowanie przy użyciu gniazdek Programowanie przy użyciu gniazdek Gniazdo (ang. socket) pojęcie abstrakcyjne reprezentujące dwukierunkowy punkt końcowy połączenia. Dwukierunkowość oznacza możliwość wysyłania i przyjmowania danych. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5.

Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5. Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5. Schemat Internetu R R R R R R R 2 Model Internetu 3 Protokoły komunikacyjne stosowane w sieci Internet Protokoły warstwy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Model OSI/ISO. Komputer B. Warstwy w modelu OSI aplikacji. aplikacji. prezentacji Komputer A. prezentacji. sesji. sesji. komunikacja wirtualna

Model OSI/ISO. Komputer B. Warstwy w modelu OSI aplikacji. aplikacji. prezentacji Komputer A. prezentacji. sesji. sesji. komunikacja wirtualna 1 Plan wykładu 1. Model ISO/OSI warstwy modelu OSI transmisja w modelu OSI 2. Model TCP/IP protokół UDP protokół TCP 3. Połączenie i rozłączenie w TCP 4. Programowanie z wykorzystaniem gniazd. 2 Model

Bardziej szczegółowo

4 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów

4 C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów Wstęp... 7 Rozdział 1. Język C# i platforma.net... 9 Technologia.NET. Krótki wstęp... 9 Elementy języka C# i programowanie zorientowane obiektowo... 10 Przestrzenie nazw... 13 Kolekcje... 14 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Strumienie, operacje wejścia-wyjścia

Rozdział 7 Strumienie, operacje wejścia-wyjścia Rozdział 7 Strumienie, operacje wejścia-wyjścia 7.1 Strumienie 7.2 Standardowe obsługa wejścia-wyjścia - klasy InputStream oraz OutputStream 7.2.1 Obsługa wejścia klasa InputStream 7.2.2 Obsługa wejścia

Bardziej szczegółowo

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP Mapa wykładu 2.1 Zasady budowy protokołów w. aplikacji 2.2 WWW i HTTP 2.3 DNS 2.4 Programowanie przy użyciu gniazd TCP 2.5 Programowanie przy użyciu gniazd UDP 2.6 Poczta elektroniczna SMTP, POP3, IMAP

Bardziej szczegółowo

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft.

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Autor: Radosław Płoszajczak Spis treści I. Wymagania i utworzenie projektu w Visual Studio 2005...2 II. Absolutne

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

Statystyka protokołów i połączeń sieciowych.

Statystyka protokołów i połączeń sieciowych. Statystyka protokołów i połączeń sieciowych. Aplikacja netstat. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Statystyka połączeń sieciowych.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI Gniazda BSD Jacek Nowicki Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Mostowskiego Gdańsk 2003 Spis treści Wstęp...3 1. Krótki rys

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP. Źródło : http://www.winapi.rox.pl/ 1.1 Wymagania i terminologia

1 WSTĘP. Źródło : http://www.winapi.rox.pl/ 1.1 Wymagania i terminologia 1 Źródło : http://www.winapi.rox.pl/ 1 WSTĘP 1.1 Wymagania i terminologia Zakładam, że do tej pory dobrze poznałeś języki C/C++. Potrafisz zrobić całkiem ciekawą aplikację wyświetlaną w środowisku konsolowym.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Szablon. 1 WinApi Wstęp i szablon. Czym jest API?

1. Wstęp. 2. Szablon. 1 WinApi Wstęp i szablon. Czym jest API? 1 WinApi Wstęp i szablon 1. Wstęp Czym jest API? API Windows to zestaw funkcji, które pozwalają zbudować praktycznie dowolną aplikację działającą w systemach Windows 95, 98, NT, 2000 oraz CE. Za ich pomocą

Bardziej szczegółowo

Procedura okna: LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam);

Procedura okna: LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam); 1. Pierwszy program pod Windows 1/8 Procedura okna: LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam); UINT unsigned int DWORD 32-bitowy unsigned int. LPSTR - wskaźnik do

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Część pierwsza Windows API wprowadzenie Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo