Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r."

Transkrypt

1 i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I /07 Zarządzenie Nr 646/2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie

2 gminnym / jedn.tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm /, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz z 2003 roku/ oraz 9 Uchwały Nr 65/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2007 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: 1 I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- Zadania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /B.P.I./ Rozdział Pozostała działalność w kwocie , dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Zadania zlecone gminie

3 Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie ,- /B.P.I/ Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /B.P.I./ Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- Zadania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- /ED/

4 Rozdział Pozostała działalność w kwocie , zakup usług pozostałych w kwocie ,- Zadania zlecone gminie Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie ,- /Wydział Organizacyjny/ Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie , różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie , składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie , składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.500, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000, zakup usług pozostałych w kwocie 4.358, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 3.000,-

5 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2.500,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,-/MOPS/ Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie , świadczenia społeczne w kwocie ,- 2 Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: Zadania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,-

6 Rozdział Urzędy gminu (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.250,- Z zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/ Do zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,- /Kancelaria Prezydenta/ Z zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych w kwocie ,- Do wynagrodzenia bezosobowe w kwocie różne opłaty i składki w kwocie 5.000,-

7 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.830,- /Wydział Ochrony/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1.830,- Z zakup usług remontowych w kwocie 1.830,- Do zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.830,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 100,- /ZSS/ Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100,- Z składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,- Do zakup środków żywności w kwocie 100,-

8 Dział Kultura fizyczna i sport w kwocie 648,- /ED/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 648,- Z zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,- Do składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567, składki na Fundusz Pracy w kwocie 81,- Zadania własne powiatu Dział Działalność usługowa w kwocie 1.000,- /PINB/ Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 1.000,- Z

9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.000,- Do podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie ,- Z zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /Placówka Rodzinna Nr 6 w kwocie 8.400,-: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne kwota ,-/ zakup energii w kwocie 80,- / Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 kwota 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 40,-: / zakup usług pozostałych w kwocie 160,- / Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 4 kwota 40,-: Placówka Rodzinna Nr 5 kwota 40,- ; Placówka Rodzinna Nr 6 kwota 40,-/ Do świadczenia społeczne w kwocie ,- /Placówka Rodzinna Nr 6 w kwocie 8.400,-: Placówka Rodzinna Nr 7 kwota 6.720,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 6.720,-/ zakup energii w kwocie 1.800,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 400,-: Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 1.400,-/

10 zakup usług remontowych w kwocie 2.000,- /Placówka Rodzinna Nr 7/ zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 50,-: Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 50,-/ zakup usług pozostałych w kwocie 400,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 200,- : Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 200,-/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 600,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 300,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 300,-/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 644,- /Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w kwocie 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 4 kwota 40,- ; Placówka Rodzinna Nr 5 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 6 kwota 40,-: Placówka rodzinna Nr 7 kwota 202,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 202,-/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,- /Placówka Rodzinna Nr 7 kwota 100,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 100,-/ Rozdział Domy pomocy społecznej w kwocie 418,- /DPSWWiP/ Z różne opłaty i składki w kwocie 418,- Do opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418,-

11 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- /KMPSP/ Rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Z dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie , równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie ,- Do wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.000, różne opłaty i składki w kwocie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4.200,-

12 3 Dokonuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym: Zadania własne powiatu Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział Pomoc społeczna w kwocie 9.421,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 9.421, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.421,- Do Placówki Rodzinnej Nr 7 Działu Pomoc społeczna w kwocie 4.533,- Rozdziału Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.533,-

13 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.533,- Do Placówki Rodzinnej Nr 8 Działu Pomoc społeczna w kwocie 4.888,- Rozdziału Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.888, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.888,- Z Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.002,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1.002, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.002,- Do Wydziału Rozwoju i Promocji

14 Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.002,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1.002, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.002,- Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Z Placówki Rodzinnej Nr 4 Dział Ochrona zdrowia w kwocie 1.475,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.475, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.475,- Do Placówki Rodzinnej Nr 6 Dział Ochrona zdrowia w kwocie 567,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

15 zdrowotnego w kwocie 567, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 567,- Do Placówki Rodzinnej Nr 7 Działu Ochrona zdrowia w kwocie 454,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 454, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 454,- Do Placówki Rodzinnej Nr 8 Działu Ochrona zdrowia w kwocie 454,- Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 454, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 454,-

16 4 Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej: Zadania własne gminy Z Działu Różne rozliczenia w kwocie ,- /B.P.I./ Rozdziału Rezerwy ogólne i celowe w kwocie , rezerwy w kwocie ,- Do Działu Kultura fizyczna i sport w kwocie ,- /MOSIR/ Rozdziału Instytucje kultury fizycznej w kwocie ,-

17 zakup usług remontowych w kwocie ,- 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie : 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/801/65/06 z dnia informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD-580/5/07 z dnia roku informującego o zwiększeniu dotacji na 2007 rok dla Miasta Radomia z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

18 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.- 301/3011/852/93/07 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na niedobory środków na wypłatę zasiłków i opłacenie składki zdrowotnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 1. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na : - konkurs Prezydenta Miasta Radomia dla organizacji i innych podmiotów pozarządowych pn. Dobre Praktyki na najlepsze przedsięwzięcie z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Radomia /kwota 250,-/. - zlecenie przez Gminę świadczenia usług promocyjnych przez piłkarzy Radomiaka w czasie rozgrywek piłkarskich i innych imprez sportowych /kwota ,-/. - koszty związane z ogłoszeniami promocyjnymi oraz ubezpieczeniami imprez masowych / kwota ,-/. - opłatę zabezpieczeń hipotecznych dokonywanych na nieruchomościach podatników, którzy zalegają z zapłatą należnych gminie podatków, / kwota 5.000,-/ 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 1.830,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy w zakresie prawidłowości prowadzenia prac serwisowych monitoringu miejskiego w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 100,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Radomiu w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 w kwocie 648,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki ZUS i Fundusz Pracy od pobieranego stypendium sportowego przez Pana Krzoska Grzegorza. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 1.000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach

19 własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - działalność dwóch nowoutworzonych placówek opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 180/2007 z dnia 24 września 2007 roku z dniem 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 7 przy ul. Wieniawskiego 5 oraz Uchwałą Nr 181/2007 z dnia 24 września również od 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 8 przy ul. Joteyki 4. Środki na funkcjonowanie placówek zabezpieczono w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, stąd konieczność przesunięć w układzie wykonawczym / kwota ,-/, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach rodzinnych na 2007 rok /kwota 240,-/, -zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dwóch przyjętych wychowanków w Placówce Rodzinnej Nr 6 /kwota 8.400,-/ - opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2007 rok nieruchomości przekazanej dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu /kwota 418,-/. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, zakup materiałów, składki na ubezpieczenia społeczne oraz różne opłaty i składki w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 852 w kwocie 9.421,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność dwóch nowoutworzonych placówek opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 180/2007 z dnia 24 września 2007 roku z dniem 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 7 przy ul. Wieniawskiego 5 oraz Uchwałą Nr 181/2007 z dnia 24 września również od 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 8 przy ul. Joteyki 4. Środki na funkcjonowanie placówek zabezpieczono w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, stąd konieczność przesunięć w układzie wykonawczym. 1. Przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 853 w kwocie 1.002,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu Gminy Miasta Radomia Kobieta pracująca - aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych mieszkanek Radomia. 1. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 851 w kwocie 1.475,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z Placówki Rodzinnej Nr 4 spowodowane jest: - przyjęciem przez Placówkę Rodzinną Nr 6 trzech wychowanków z tej Placówki. /kwota 567,-/ - utworzeniem z dniem 1 października 2007 roku dwóch placówek rodzinnych tj Placówki Rodzinnej Nr 7 i

20 Placówki Rodzinnej Nr 8 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 września 2007 roku Nr 180/2007 i 181/2007 /kwota 908,-/. Stąd powstała konieczność przesunięcia wydatków na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. 1. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 926 w kwocie ,- dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Firma Jadar Techmatik zobowiązała się do dostarczenia nieodpłatnie kostki brukowej na remont parkingu. 1

21 Załączniki 646.doc 100 KB Data dodania : :42 Data publikacji : Obowiązuje od : Rejestr zmian Autor dokumentu: Skarbnik Miasta, Krystyna Dadej Osoba publikująca: Justyna Kacprzak Statystyka strony: 41 wizyt

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo