Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 246/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2012 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Urzędy wojewódzkie w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- 1

2 Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 000,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /UM/Kd/ Rozdział Urzędy wojewódzkie w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 281,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 596,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 228,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 250,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 300,- Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 000,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DPL/ 2

3 Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 6 277,- /DPS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie 6 277,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 277,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DSS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DWW/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 900,- /UM/BRM/ Paragraf Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie ,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,- /UM/BRM/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 1 900,- 3

4 Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 810,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810,- Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 430,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 430,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DPL/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DSS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DWW/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- 4

5 Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 1/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 2/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 500,- /PR 5/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 6/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 100,- /PR11/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 500,- /PR12/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4 750,- /SD/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 500,- Paragraf Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,- /UM/BRM/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 500,- /UM/BRM/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /UM/BP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 9 650,- /UM/BP/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- /UM/BP/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 880,- /UM/BAG/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330,- /UM/BAG/ 5

6 Paragraf Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,- /UM/BAG/ Paragraf Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,- /UM/BAG/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 980,- /UM//BAG / Paragraf akup energii w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 400,- /UM/BAG/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,- /UM/BAG/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 000,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU VI/ Paragraf Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,- /EDU VI/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 937,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 937,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf akup energii w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137,- /MOPS/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 820,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 820,- Paragraf Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 820,- /UM/EST/ Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 1 820,- /EDU/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 100,- 6

7 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 100,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,- /MOPS/ adania powierzone powiatowi przez administrację samorządową Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,- /UM/EST/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,- /UM/EST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,- /UM/EST/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,- /UM/EST/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /UM/EST/ adania własne powiatu Dział Transport i łączność w kwocie ,- Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /MDIK/ adanie: DR 11 Budowa obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /MDIK/ adanie: DR 11 Budowa obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia 7

8 Dział Oświata i wychowanie w kwocie 7 764,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie 3 764,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 901,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 863,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 764,- /EDU/ Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie 4 000,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /EDU/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 3 070,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie 2 020,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 2 020,- /DPS/ Paragraf akup energii w kwocie 2 020,- /DPS/ Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie 1 050,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 1 050,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie 988,- Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 988,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 107,- /PINB/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 650,- /PINB/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 231,- /PINB/ 8

9 Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933,- /PINB/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 7,- /PINB/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 18,- /PINB/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 30,- /PINB/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup energii w kwocie 1 734,- /KMPSP/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 632,- /KMPSP/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /KMPSP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 361,- /KMPSP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 9 234,- /KMPSP/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 227,- /KMPSP/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 825,- /KMPSP/ Paragraf Szkolenia członków korpusu słyzby cywilnej w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,- /KMPSP/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 916,- /KMPSP/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 278,- /KMPSP/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5 468,- Rozdział espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 5 468,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 215,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /MOPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 110,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 15,- /MOPS/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 95,- /MOPS/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8,- /MOPS/ 9

10 Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 736,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 372,- /MOPS/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 25,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 35,- /MOPS/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między dysponentami: adania własne gminy UM w Radomiu /Jednostka/EST/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 600,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,- Wydział Edukacji Sportu i Turystyki /obsługa szkół/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 600,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf 5 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 10

11 UASADNIENIE: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Nr 297/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na postawie decyzji: - Nr 279/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku, pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku /kwota 2 000,-/, - Nr 282/2012 i 283/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I i FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informujących o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zmiany planu dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z póżn. zm) /kwota ,-/, - Nr 266/2012 i 278/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I i FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informujących o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zwiększenia planu dotacji celowych pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego następuje w związku z niedoborem środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 3. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie decyzji: - Nr 316/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2012 roku, - Nr 318/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2012 roku, Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego następują w związku niedoborem środków przeznaczonych na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: 11

12 - zakup energii dla Urzędu Miejskiego w Radomiu w kwocie ,-, - w ramach promocji miasta na zakup słodyczy z okazji imprez mikołajkowych nad którym patronat objął Przewodniczący Rady Miejskie w Radomiu /kwota 1 900,-/, 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku i urządzeń technicznych wewnętrznych, strojenie instrumentów i wypożyczenie nut w espole Szkół Muzycznych w Radomiu. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników domów pomocy społecznej, Słonecznego mu oraz placówek rodzinnych oraz na składki rentowe w związku z ich podwyższeniem w mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na : - zakup artykułów spożywczych w związku z licznymi spotkaniami służbowymi oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego /kwota 1 380,-/, - delegacje służbowe pracowników Urzędu Miejskiego/kwota 3 000,-/, - ogłoszenia zawierające życzenia świąteczno-noworoczne dla mieszkańców Radomia składane przez Radnych na łamach prasy, radia, telewizji i portali internetowych /kwota 3 500,-/, - zakup energii elektrycznej i cieplnej w Urzędzie Miejskim w Radomiu /kwota ,-/. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację programu Comenius Uczenie się przez całe życie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i dotyczy wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii w ramach programu /różnice kursowe EURO/. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 937,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - wypłatę ekwiwalentów za używanie odzieży własnej do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP oraz korektę odpisu na FŚS w mu dla bezdomnych /kwota 237,-/, - odprowadzenie ścieków oraz opłatę za wywóz nieczystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu /kwota 700,-/. 11. Przesunięcie w wydatków paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 820,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. 12

13 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 100,- w zadaniach zleconych gminie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP. 13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z jst wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu unijnego bry zawód lepsza przyszłość, zajęcia dla uczniów-uczennic radomskich szkół zawodowych w latach /kwota ,-/, - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zmianą stawek w ramach projektu unijnego Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach /kwota 1 000,-/. 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zmiany końcówek paragrafów z 9 na 7 w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. 15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 7 764,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest zmianą charakteru wydatków tj. udział w zawodach w miejsce delegacji służbowych wystąpią koszty wyżywienia i noclegów w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy espole Szkół Budowlanych oraz koniecznością zabezpieczenia środków dla espołu Szkół Muzycznych w Radomiu na wywóz nieczystości, planowane przeglądy techniczne budynków i urzadzeń technicznych Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 3 070,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu /kwota 1 050,-/, - opłaty za gaz w mu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza /kwota 2 020,-/. 17. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 988,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uregulowanie składek US przez pracodawcę, na opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 18. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup dostępu do Internetu oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 19. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 5 468,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej w Radomiu na: - wypłatę nagród dla pracowników oraz na umowy zlecenia i wynagrodzenia dla lekarzy z tytułu większej liczby wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności niż 13

14 planowano /kwota 5 408,-/, - opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne i abonament za dostęp do Internetu /kwota 60,-/. 20. Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 854 w kwocie 4 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. 14

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: BP.I.3021.2.65.2012 arządzenie Nr 3207/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,- BP.I.3021.2.45.2013 arządzenie Nr 4200/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/ BP.I.3021.2.88.2015 arządzenie Nr 941/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.58.2015 arządzenie Nr 654/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: BP.I.3021.3.31.2013 arządzenie Nr 3990/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.37.2014 arządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.44.2014 arządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 565/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 565/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 22.08.2007 Nr 565/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-31/07 arządzenie Nr 565/2007 Prezydenta Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1. Paragraf 2 BP.I.-3012-2-24/09

Paragraf 1. Paragraf 2 BP.I.-3012-2-24/09 BP.I.-3012-2-24/09 arządzenie Nr 2247 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 lipca 2009 rok w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 11.10.2007 Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-40/07 Zarządzenie Nr 646/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5363/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5363/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.56.2014 arządzenie Nr 5363/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. arządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 799 700,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 799 700,- BP.I.3012-2-29/09 arządzenie Nr 2345/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3275/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 3275/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2010 r. BP.I-3012-2-8/10 arządzenie Nr 3275/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: BP.I.3021.2.46.2013 arządzenie Nr 4219/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5354/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5354/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.55.2014 arządzenie Nr 5354/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 298. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 BP.I-3012-2-37/05. Zarządzenie nr 298/2005. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.07.2005 Nr 298 BP.I-3012-2-37/05 Zarządzenie nr 298/2005 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 755/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 755/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 755/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-48/07 Zarządzenie Nr 755/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Nr 423/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 15.12.2004 BP.I-3012-2-41/04. Zarządzenie Nr 423 / 2004. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 423/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 15.12.2004 BP.I-3012-2-41/04. Zarządzenie Nr 423 / 2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 15.12.2004 Nr 423/2004 BP.I-3012-2-41/04 Zarządzenie Nr 423 / 2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nr 366/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 BP.I-3012-2-35/03. Zarządzenie Nr 366/2003. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 366/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 BP.I-3012-2-35/03. Zarządzenie Nr 366/2003. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 Nr 366/2003 BP.I-3012-2-35/03 Zarządzenie Nr 366/2003 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie: wprowadzenia zmian w

Bardziej szczegółowo

BP.I.3012-2-32/09. Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 270 086,- Zadania własne powiatu

BP.I.3012-2-32/09. Paragraf 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 270 086,- Zadania własne powiatu BP.I.3012-2-32/09 arządzenie Nr 2762/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Treść. 1 066,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 621,00 2010

Treść. 1 066,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 621,00 2010 Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 24 kwietnia 2015 roku Dział Rozdział Paragra

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 55 614,00 1 098 799,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 163,00 SĄDOWNICTWA 75110 REFERENDA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Nr 1047/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r.

Nr 1047/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 21.04.2008 Nr 1047/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008r. BP.I-3012-2-14/08 Zarządzenie Nr 1047/2008 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent

1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006 w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr P. 151-360/ 05 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31.08.2005r. Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~ ZARZĄD PO'J1IATU w Nowym Dworze Mazowieckim ui Ignacego Paderewskiego 18 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki UCHWAŁA NR 558/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 462/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Nr 722/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 722/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 23.11.2007 Nr 722/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-46/07 Zarządzenie Nr 722/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 335/10 BURMISTRZA LIPSKA. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 335/10 BURMISTRZA LIPSKA. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 335/10 BURMISTRZA LIPSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 163/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.08.2015 roku

Uchwała Nr 163/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.08.2015 roku BP.I.3021.1.8.2015 Druk Nr 100 Uchwała Nr 163/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.08.2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

2 840,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00

2 840,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Plan dochodów 2014 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług - za pobyt w domu opieki społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2290 UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 25 maja 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2290 UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2290 UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3621/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3621/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2010 r. BP.I-3012-2-27/10 arządzenie Nr 3621/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok.

Bardziej szczegółowo