Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 BP.I arządzenie Nr 3280/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 246/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2012 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Urzędy wojewódzkie w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- 1

2 Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 000,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Administracja publiczna w kwocie ,- /UM/Kd/ Rozdział Urzędy wojewódzkie w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 281,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 596,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 228,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 250,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 300,- Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 2 000,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 2 000,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DPL/ 2

3 Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 6 277,- /DPS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie 6 277,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 277,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DSS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DWW/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 900,- /UM/BRM/ Paragraf Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- /UM/S/ Paragraf Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie ,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,- /UM/BRM/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 1 900,- 3

4 Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 810,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810,- Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 430,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 430,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie ,- /MOPS/ Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DPL/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DSS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- /DWW/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- 4

5 Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 1/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 2/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 500,- /PR 5/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 200,- /PR 6/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 100,- /PR11/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 500,- /PR12/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,- Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4 750,- /SD/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 500,- Paragraf Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,- /UM/BRM/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 500,- /UM/BRM/ Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- /UM/BP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 9 650,- /UM/BP/ Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- /UM/BP/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 880,- /UM/BAG/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330,- /UM/BAG/ 5

6 Paragraf Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,- /UM/BAG/ Paragraf Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,- /UM/BAG/ Paragraf akup środków żywności w kwocie 980,- /UM//BAG / Paragraf akup energii w kwocie ,- /UM/BAG/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 400,- /UM/BAG/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,- /UM/BAG/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 1 000,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU VI/ Paragraf Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,- /EDU VI/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 937,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 937,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf akup energii w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137,- /MOPS/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 820,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 820,- Paragraf Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 820,- /UM/EST/ Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 1 820,- /EDU/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie 100,- 6

7 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 100,- Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,- /MOPS/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,- /MOPS/ adania powierzone powiatowi przez administrację samorządową Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,- /UM/EST/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,- /UM/EST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,- /UM/EST/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,- /UM/EST/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /UM/EST/ Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ,- /UM/EST/ adania własne powiatu Dział Transport i łączność w kwocie ,- Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie ,- Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /MDIK/ adanie: DR 11 Budowa obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie ,- /MDIK/ adanie: DR 11 Budowa obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie ,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia 7

8 Dział Oświata i wychowanie w kwocie 7 764,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie 3 764,- Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 901,- /EDU/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 863,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 764,- /EDU/ Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie 4 000,- Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /EDU/ Dział Pomoc społeczna w kwocie 3 070,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie 2 020,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 2 020,- /DPS/ Paragraf akup energii w kwocie 2 020,- /DPS/ Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie 1 050,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie 1 050,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie 988,- Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 988,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 107,- /PINB/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 650,- /PINB/ Paragraf Różne opłaty i składki w kwocie 231,- /PINB/ 8

9 Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933,- /PINB/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 7,- /PINB/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 18,- /PINB/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 30,- /PINB/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ,- Paragraf Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup energii w kwocie 1 734,- /KMPSP/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 632,- /KMPSP/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /KMPSP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 361,- /KMPSP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 9 234,- /KMPSP/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 227,- /KMPSP/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 825,- /KMPSP/ Paragraf Szkolenia członków korpusu słyzby cywilnej w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,- /KMPSP/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie ,- /KMPSP/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 916,- /KMPSP/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 278,- /KMPSP/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5 468,- Rozdział espoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 5 468,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,- /MOPS/ Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 215,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /MOPS/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 110,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 15,- /MOPS/ Paragraf Podróże służbowe krajowe w kwocie 95,- /MOPS/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8,- /MOPS/ 9

10 Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 736,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 372,- /MOPS/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 25,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 35,- /MOPS/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między dysponentami: adania własne gminy UM w Radomiu /Jednostka/EST/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 600,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,- Wydział Edukacji Sportu i Turystyki /obsługa szkół/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 600,- Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,- Paragraf 5 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 10

11 UASADNIENIE: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Nr 297/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na postawie decyzji: - Nr 279/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku, pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku /kwota 2 000,-/, - Nr 282/2012 i 283/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I i FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informujących o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zmiany planu dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z póżn. zm) /kwota ,-/, - Nr 266/2012 i 278/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 roku pismo FIN.I i FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informujących o zwiększeniu planu dotacji na 2012 rok. Powyższe zwiększenia planu dotacji celowych pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego następuje w związku z niedoborem środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 3. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie decyzji: - Nr 316/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2012 roku, - Nr 318/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 roku pismo FIN.I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2012 roku, Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego następują w związku niedoborem środków przeznaczonych na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: 11

12 - zakup energii dla Urzędu Miejskiego w Radomiu w kwocie ,-, - w ramach promocji miasta na zakup słodyczy z okazji imprez mikołajkowych nad którym patronat objął Przewodniczący Rady Miejskie w Radomiu /kwota 1 900,-/, 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku i urządzeń technicznych wewnętrznych, strojenie instrumentów i wypożyczenie nut w espole Szkół Muzycznych w Radomiu. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla pracowników domów pomocy społecznej, Słonecznego mu oraz placówek rodzinnych oraz na składki rentowe w związku z ich podwyższeniem w mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na : - zakup artykułów spożywczych w związku z licznymi spotkaniami służbowymi oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego /kwota 1 380,-/, - delegacje służbowe pracowników Urzędu Miejskiego/kwota 3 000,-/, - ogłoszenia zawierające życzenia świąteczno-noworoczne dla mieszkańców Radomia składane przez Radnych na łamach prasy, radia, telewizji i portali internetowych /kwota 3 500,-/, - zakup energii elektrycznej i cieplnej w Urzędzie Miejskim w Radomiu /kwota ,-/. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację programu Comenius Uczenie się przez całe życie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i dotyczy wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii w ramach programu /różnice kursowe EURO/. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 937,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - wypłatę ekwiwalentów za używanie odzieży własnej do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP oraz korektę odpisu na FŚS w mu dla bezdomnych /kwota 237,-/, - odprowadzenie ścieków oraz opłatę za wywóz nieczystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu /kwota 700,-/. 11. Przesunięcie w wydatków paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 820,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. 12

13 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 100,- w zadaniach zleconych gminie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP. 13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie ,- w zadaniach realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z jst wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu unijnego bry zawód lepsza przyszłość, zajęcia dla uczniów-uczennic radomskich szkół zawodowych w latach /kwota ,-/, - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zmianą stawek w ramach projektu unijnego Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach /kwota 1 000,-/. 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zmiany końcówek paragrafów z 9 na 7 w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. 15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 7 764,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest zmianą charakteru wydatków tj. udział w zawodach w miejsce delegacji służbowych wystąpią koszty wyżywienia i noclegów w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy espole Szkół Budowlanych oraz koniecznością zabezpieczenia środków dla espołu Szkół Muzycznych w Radomiu na wywóz nieczystości, planowane przeglądy techniczne budynków i urzadzeń technicznych Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 3 070,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu /kwota 1 050,-/, - opłaty za gaz w mu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza /kwota 2 020,-/. 17. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 988,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uregulowanie składek US przez pracodawcę, na opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 18. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie ,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup dostępu do Internetu oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 19. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 5 468,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej w Radomiu na: - wypłatę nagród dla pracowników oraz na umowy zlecenia i wynagrodzenia dla lekarzy z tytułu większej liczby wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności niż 13

14 planowano /kwota 5 408,-/, - opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne i abonament za dostęp do Internetu /kwota 60,-/. 20. Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 854 w kwocie 4 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. 14

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo