Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego"

Transkrypt

1 Strona 1 Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności Możliwośd definiowania nieograniczonej ilości kont prowadzonych w różnych bankach, 1 Bank i kasa również w walutach obcych. 2 Bank i kasa Możliwośd prowadzenia wielu kas również w walutach obcych. Możliwośd integracji z dowolnym systemem homebanking-u w zakresie eksportu i importu 3 Bank i kasa dokumentów Bank i kasa Bank i kasa Możliwośd automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków i kas prowadzonych w walucie obcej (np. algorytmem FIFO lub równoważnym). Automatyczne zakładanie kolejnego konta analitycznego w banku lub kasie. Wymiana danych pomiędzy modułami aplikacji. Dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację w systemie. Możliwośd równoległego księgowania na kontach Księgi Głównej i w równoległych Planach Kont. Prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w polskich złotych, walucie transakcji (np. Euro, Dolar itp.) i ilościowo. System powinien umożliwid prowadzenie dziennika księgowego oraz dzienników cząstkowych. Generowanie dziennika księgowao dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont. Generowanie kartotek kont, zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej. Księgowanie w dzienniku w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach. Kontrola księgowania dowodu (bilansowanie stron WN i MA, zamknięcie kręgu kosztów z możliwością włączenia zespołu 6 w krąg kosztowy). Rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie i w PLN, z zapisem kursu wymiany. Jednoczesny dostęp do danych z poszczególnych lat umożliwiających ich porównanie bez konieczności przelogowywania się lub uruchamiania kopii programu/archiwum. 1 Dotyczy projektu o numerze POKL /11 pt.: "Orientacja na jakośd, kurs na przyszłośd wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Strona Stornowanie dokumentów poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego. System musi posiadad możliwośd tworzenia folderów lub grup dekretów pozwalających na dzielenie typów dekretów w celu uporządkowania dokumentów księgowych Dwustopniowe księgowanie (księgowanie wstępne i właściwe) z możliwością korekty dekretów przed księgowaniem właściwym (ostatecznym). Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont. Możliwośd tworzenia automatów księgujących, pobierających dane z kont księgowych i plików zewnętrznych z formatu np. XML, TXT, itp. Automatyczna dekretacja dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów. Automatyczne powiązanie kont Zakładowego Planu Kont z kontami równoległych ewidencji księgowych. Możliwośd modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego. Możliwośd automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu koszowego). Możliwośd wprowadzenia opisu dowodu dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji dowodu wielkośd pola minimum 50 znaków z możliwością zmiany na dowolną długośd pola. Możliwośd wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub zakresie kont. Możliwośd wygenerowania wydruku z zapisami na koncie lub zakresie kont z użyciem filtrów na kwoty i opisy. Możliwośd wyszukiwania kont księgowych i przeglądania obrotów wg filtrów definiowanych na podstawie wprowadzonej struktury konta księgowego. Możliwośd wygenerowania wydruku z zapisami wprowadzonymi w walutach na koncie lub zakresie kont (np. Euro, Dolar, itp.). Możliwośd wykonywania raportów i sprawozdao przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów. Możliwośd importu księgowao z systemów zewnętrznych. Możliwośd przeglądania obrotów kont księgowych w systemie bezpośrednio w oknie bez konieczności wykonania podglądu raportu. Możliwośd przeglądania obrotów kont księgowych w systemie w układzie za dowolnie wybrany okres roku obrotowego. Możliwośd przeglądania obrotów kont walutowych w walucie PLN i walutach obcych (np. Euro, Dolar itp. Możliwośd przeglądania obrotów kont księgowych w wartościach i ilościach.

3 Strona Możliwośd przeglądania obrotów i sald w tym sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych. Możliwośd przeglądania zapisów na danym koncie z poziomu obrotów księgowych. Możliwośd exportu obrotów wybranych kont księgowych do MS Excela. Generowanie zestawienia obrotów i sald. Kursy Walut Kursy Walut Kursy Walut Noty odsetkowe Noty odsetkowe Możliwośd wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na podstawie zapisanych filtrów wskazujących numery kont księgowych. Możliwośd wykonania raportu z zestawieniem obrotów i sald na konkretny dzieo roku obrotowego. Możliwośd wykonania raportu obrotów i sald dla dowolnych poziomów analityki. Możliwośd tworzenia dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany w rozbiciu na banki oraz na kurs kupna, średni i sprzedaży dla danego banku. Możliwośd automatycznego pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP. Ręczne wprowadzanie kursów walutowych na określony dzieo. Możliwośd przypisania odsetek do grup kontrahentów lub kontrahenta. Możliwośd wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym. Noty odsetkowe Automatyczne generowanie not odsetkowych. Noty odsetkowe Noty odsetkowe Możliwośd generowania not odsetkowych dla kompensat. Automatyczna dekretacja not odsetkowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem dekretacji. Noty odsetkowe Możliwośd grupowania not odsetkowych. Noty odsetkowe Obsługa kasy Obsługa kasy Możliwośd wygenerowania noty odsetkowej w postaci raportu dla kontrahenta. Bieżąca ewidencja dokumentów kasowych rozchodu i przychodu gotówki w dowolnej walucie. Mechanizm ewidencji i rozliczania zaliczek pracowniczych. Możliwośd rozliczenia rozrachunku z poziomu 56 Obsługa kasy wprowadzania raportów kasowych. Możliwośd zdefiniowania własnych rodzajów dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów operacji (np. wpłata czesnego, odsetek, opłat administracyjnych przez studenta, wpłata za 57 Obsługa kasy akademik, wpłaty pracownicze). 58 Obsługa kasy Mechanizm przepisujący stan zamknięcia raportu kasowego jako stan otwarcia nowo otwieranego raportu kasowego. 59 Moduł finansowo- Obsługa kasy Możliwośd wydruku dokumentów KP i KW.

4 Strona 4 księgowy Obsługa kasy Obsługa kasy Możliwośd wydruku raportu kasowego, w tym historycznych. Automatyczna dekretacja raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji Możliwośd automatycznego generowania przelewów dla pracowników z list płac. Możliwośd automatycznego generowania przelewów dla komorników, związków zawodowych, potrąconych składek branżowych z naliczonych na listach płac pozycji. 64 Możliwośd automatycznego generowania przelewów z dokumentów zakupowych z określonym typem płatności jako przelew. 65 Możliwośd automatycznego generowania przelewów ze zobowiązao i ujemnych należności. 66 Możliwośd automatycznego generowania przelewów. 67 Możliwośd wyboru danych do przelewu ze wstępnie przygotowanej listy płatności. 68 Kontrola zgodności numeru konta bankowego pod względem poprawności numeru IBAN w przelewach. 69 Możliwośd modyfikacji kont beneficjenta i płatnika z poziomu przelewów. 70 Możliwośd zaewidencjonowania wielu rachunków kontrahenta, przypisanie polecenia zapłaty konkretnemu rachunkowi kontrahenta. 71 Mechanizm grupowania/łączenia transakcji w jedno zbiorcze polecenie przelewu dla kontrahenta (jeden przelew za kilka faktur). 72 Możliwośd podziału przelewów na kilka mniejszych. 73 Zmiana daty emisji przelewów. 74 Możliwośd wydruku przelewów i zbiorówek. 75 Możliwośd obsługi przelewów w różnych walutach (np. Euro, Dolar itp.)

5 Strona 5 76 Możliwośd podania kodu SWIFT przy przelewach międzynarodowych 77 Możliwośd przesłania przelewów do systemów w co najmniej 2 standardach np. multicash, videotel, itp. 78 Mechanizm parametryzacji funkcji eksportu przelewu, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości. 79 Możliwośd wygenerowania komunikatu w momencie utworzenia przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej napisany. 80 Możliwośd automatycznego wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie zapisów z roku poprzedniego. 81 Definiowalny przez użytkownika słownik okresów sprawozdawczych. 82 Możliwośd zdefiniowania własnych lat obrotowych (przesunięcie względem kalendarzowego, inna niż 12 liczba okresów). 83 System musi pozwalad na równoczesną pracę w dwóch otwartych latach podatkowych. 84 Księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego. 85 Księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie. 86 Możliwośd blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych. 87 System musi posiadad funkcjonalnośd zamykania roku obrotowego wraz z automatycznym przeksięgowaniem kont wynikowych Możliwośd zdefiniowania dodatkowych (np. korygujących) okresów obrachunkowych. Możliwośd definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetowych prowadzonych projektów i grantów itp.). Plan Kont Plan Kont Tworzenie kont pozabilansowych. 91 Plan Kont Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych. 92 Moduł finansowo- Plan Kont Obsługa numerów kont księgowych w postaci

6 Strona księgowy alfanumerycznej. Plan Kont Możliwośd zdefiniowania dowolnej struktury konta. Plan Kont Plan Kont Plan Kont Plan Kont Możliwośd definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont. Możliwośd budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe (np. kont kontrahentów, magazynów, kont itp.) Pozycje słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika. Możliwośd zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta. Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia. możliwośd definiowania w systemie wskaźnika Podatek VAT odliczenia VAT w danym roku. Podatek VAT Automatyczne tworzenie rejestru VAT. Podatek VAT Podatek VAT Podatek VAT Podatek VAT Podatek VAT Obsługa rejestrów VAT zakupu, sprzedaży, nabycia i dostawy wewnątrz unijnej, importu i eksportu usług. Możliwośd weryfikacji dokumentów, modyfikacji parametrów dokumentu (np. data obowiązku VAT przy korekcie, rodzaj podatku). Mechanizm automatycznej generacji deklaracji VAT i VAT UE. Możliwośd sporządzania rejestru VAT sprzedaży i zakupu z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej, do odliczenia wskaźnikiem VAT i zwolnionej Wydruk rejestrów VAT cząstkowych i całościowych, w dowolnym momencie za dowolny okres (również częśd okresu VAT). Podatek VAT Wydruk deklaracji w wersji obowiązującej w danym okresie, w tym historycznych. Podatek VAT Możliwośd definicji nowych stawek podatku VAT. Możliwośd przeglądania i wykonania operacji rozliczeo rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS-em, bez konieczności zaewidencjonowania dekretu w Księdze Głównej z uwzględnieniem waluty operacji. Możliwośd rozliczania rozrachunków wg. zdefiniowanych strategii, co najmniej wg. zgodności identyfikatora dokumentu, kwoty rozliczeo +/-x gdzie x procent odchylenia, terminu płatności +/- x gdzie x ilośd dni, możliwośd doboru kolejności kwot rosnąco lub malejąco.

7 Strona Możliwośd automatycznego rozpoznania kontrahenta i przeprowadzenia rozliczenia rozrachunku na podstawie informacji zapisanych w koncie bankowym, z którego wpłynęła płatnośd np. numer w koncie zgodny z numerem kartotekowym i nazwą kontrahenta oraz numerem faktury dotyczącej transakcji, cechy dodatkowe np. numer umowy i inne dane zdefiniowane przez użytkownika. Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków. Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeo. Obsługa kompensat, automatyczna dekretacja wg. zdefiniowanych szablonów, możliwośd wydruku dokumentu kompensaty. Możliwośd wygenerowania raportu struktura wiekowa należności i zobowiązao w walucie PLN i obcej (np. Euro, Dolar itp.) Możliwośd przeglądania rozliczonych rozrachunków i wykonania operacji anulowania rozliczenia Możliwośd wykonania częściowego rozliczenia rozrachunków Różnice kursowe Różnice kursowe Różnice kursowe Możliwośd przeglądania i wykonania operacji rozliczeo rozrachunków wg różnych tytułów rozrachunkowych np. rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi, rozrachunki z kontrahentami krajowymi, itp. Możliwośd przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. statusu np. nierozliczone, częściowo rozliczone, rozliczone. Możliwośd przeglądania i wykonania operacji rozliczenia rozrachunków wg. stanu na dzieo. Możliwośd przeglądania jednocześnie należności i zobowiązao gdy odbiorca jest naszym dostawcą. Możliwośd wygenerowania potwierdzeo sald na dowolny dzieo roku w walucie obcej i PLN. Możliwośd wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeo z kontrahentami. Możliwośd wygenerowania raportu prowadzonych rozliczeo z kontrahentami jako stanu na dzieo. Możliwośd bieżącej kontroli (przeglądu) stanu rozrachunków bez konieczności uruchamiania dodatkowych raportów i zestawieo. Możliwośd generowania przewalutowania dla rozrachunków i płatności na dowolny dzieo w roku bez ograniczenia ilości takich operacji. Obsługa różnic kursowych z rozrachunków, rachunków i kas prowadzonych w walucie obcej. Automatyczna dekretacja wg zdefiniowanych szablonów oraz możliwośd wprowadzenia przewalutowania. Obsługa różnic kursowych na rachunkach w kasach z wykorzystaniem algorytmu FIFO.

8 Strona Różnice kursowe Możliwośd wydrukowania raportu różnic kursowych wraz z opisem zastosowanego algorytmu. 128 wewnętrzna Możliwośd wykonywania zestawieo i raportów z kont księgowych i dzienników za dowolny okres księgowy (w tym za lata ubiegłe) wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Możliwośd wykonywania zestawieo i raportów z kont księgowych i dzienników za okres od dnia do dnia z dowolnego zakresu dat. Możliwośd wykonywania zestawieo i raportów z kont księgowych i dzienników dla wybranego zakresu kont, dla więcej niż jednego konta syntetycznego, dla wybranego typu dowodu, dla wybranych typów dokumentów. Możliwośd wykonywania zestawieo i raportów z kont księgowych i dzienników dla uprzednio zdefiniowanej grupy kont, grupy te muszą byd edytowalne przez użytkowników. Definiowanie sprawozdao finansowych zgodnie z wymogami Ustawy Rachunkowości: bilans jednostek organizacyjnych, rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i porównawczy, przepływy pieniężne. 133 zewnętrzna Definiowanie sprawozdao zgodnie z wymogami GUS: np. F0-1s. 134 zewnętrzna Możliwośd skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdao (np. rachunek zysków i strat, bilans, F01 itp.) z poziomu definiowania planu kont. 135 zewnętrzna Możliwośd automatycznego przypisania skojarzeo konta księgowego do pozycji sprawozdania do kont analitycznych z kont syntetycznych. 136 Struktura organizacyjna Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej) Struktura organizacyjna Wyciągi bankowe Wyciągi bankowe Wyciągi bankowe Wyciągi bankowe Wyciągi bankowe Wyciągi bankowe Możliwośd definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej. Możliwośd wprowadzenia w systemie wyciągów wraz z pozycjami. Automatyczna dekretacja wyciągów na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji. Mechanizm parametryzacji funkcji importu wyciągów, w przypadku podpisania umowy z innymi bankami w przyszłości. Mechanizm wyznaczający opisy pozycji wyciągu i automatyzujący proces księgowania. Możliwośd rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów Mechanizm przepisujący stan zamknięcia wyciągu bankowego jako stan otwarcia nowo otwieranego wyciągu.

9 Strona Zgodnośd ustawami Zgodnośd ustawami Zgodnośd ustawami Zgodnośd ustawami Zgodnośd ustawami Zgodnośd ustawami z z z z z z Zgodnośd z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o Rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Zgodnośd z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z póź. zm.). Zgodnośd z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z póź. zm.). Zgodnośd z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. z póź. zm.). Zgodnośd z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z 2000r. z póź. zm.). Zgodnośd z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności z Ordynacją podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z poź. zm). Możliwośd grupowania kontrahentów i produktów w klasy lub grupy. Możliwośd wprowadzania numeru NIP nadanego zarówno w Polsce jak i w dowolnym kraju należącym do Unii Europejskiej. Automatyczne nadawanie księgowego konta analitycznego kontrahentowi. Możliwośd zdefiniowania płatnika dla kontrahenta. Możliwośd zdefiniowania wielu (minimum 3) adresów dla kontrahenta np. podstawowego, do fakturowania, do wysyłki, do odbioru, itp. Możliwośd definiowania dowolnej liczby kont dla dostawców prowadzonych w różnych bankach i różnych walutach. Możliwośd zdefiniowania kont dla odbiorców (do płatności masowych każdy z odbiorców może mied zdefiniowane subkonto). Możliwośd wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji faktury bez utraty już wprowadzonych danych.

10 Strona Możliwośd zdefiniowania kartotek kontrahentów zawierających minimum: identyfikator i nazwę, dane adresowe, dane do komunikacji (w tym adres , telefon, fax, osoba kontaktowa), domyślną walutę do transakcji z kontrahentem, domyślne warunki płatności, dane dotyczące rachunków, przypisanie dostawców i odbiorców do grup oraz nadanie konta księgowego dla rozliczeo z tytułu rozrachunków. Możliwośd tworzenia jednorazowych dostawców i odbiorców. Możliwośd blokowania dostawcy i odbiorcy w systemie (np. w celu blokowania płatności czy sprzedaży). Możliwośd wprowadzenia zakupu do zbioru dokumentów przychodzących. Możliwośd połączenia ewidencji dokumentów zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów. Możliwośd wskazania na etapie wprowadzania dokumentu zakupu miejsc kosztowych (komórka kosztowa, pracownik, grant) wykorzystanych później przy dekretacji dokumentów. Możliwośd wprowadzenia dokumentu zakupu rozliczającego zaliczkę pracownika. W dokumencie jako odbiorca musi byd wykazany rzeczywisty kontrahent od którego pochodzi dokument, a rozrachunek ma zostad wygenerowany automatycznie na konto pracownika. Możliwośd definiowania różnych typów dokumentów zakupu usług, środków trwałych, inwestycji, materiałów. Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów zakupu z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu Możliwośd wprowadzenia opisów do pozycji i nagłówka dokumentu zakupu i przeniesienie tych opisów do dekretów księgowych. Określenia sposobu numeracji dokumentów zakupu (określenie postaci symbolu dokumentu zakupu). Prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży. Grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego. Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży). Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT. Wystawianie faktury korygującej. Możliwośd korygowania korekt.

11 Strona Możliwośd zdefiniowania własnych typów dokumentów sprzedaży w celu rozróżnienia rodzaju działalności (dydaktyka, prace zlecone, najem itd.). Rejestracja i rozliczenie faktur zaliczkowych. Monitorowanie rozrachunków w momencie wystawiania faktury. Określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy. Obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego. Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zapisanych w systemie. Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów. Obsługa własnych wzorów wydruku dokumentu sprzedaży, załączników i faktur w języku obcym. Możliwośd prowadzenia sprzedaży za granicę (wewnątrz Unii Europejskiej i poza obszar wspólnotowy) z uwzględnieniem wymogów dla dokumentu potwierdzającego taką sprzedaż. Mechanizm automatycznej dekretacji dokumentów sprzedaży z możliwością utworzenia oddzielnych szablonów dla różnych typów dokumentów zakupu Wystawianie dokumentów handlowych magazynowych z automatycznym generowaniem dokumentów wydania WZ. Możliwośd automatycznej generacji faktur na podstawie dokumentów wydania WZ lub zamówieo od odbiorców. Możliwośd ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży. Ewidencja VAT sprzedaży, tworzenie rejestru VAT. Możliwośd wystawienia dokumentu sprzedaży, gdzie pozycjami będą towary/materiały z magazynu i usługi. Automatyczna dekretacja takiego dokumentu. Możliwośd sporządzania zestawieo i rejestrów ułatwiających analizę sprzedaży. Możliwośd współpracy z drukarkami fiskalnymi. Możliwośd tworzenia zestawieo i analiz sięgających do wielu komórek organizacyjnych i pozwalających na konsolidację danych finansowych. Możliwośd tworzenia zestawieo i analiz obejmujących wiele lat obrotowych. Możliwośd tworzenia wielowymiarowych analiz w technologii OLAP, ze szczegółowym dostępem do wymiarów planu kont i lat obrotowych. Możliwośd budowania zestawieo z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy (np. od października jednego roku do października roku następnego).

12 Strona Możliwośd tworzenia raportów i zestawieo w oparciu o dane pochodzące z różnych obszarów działalności uczelni. Możliwośd eksportowania raportów do formatu xls. Analizy finansowe Analizy finansowe Możliwośd tworzenia hierarchicznej struktury centrów kosztów i przychodów. Możliwośd tworzenia spójnych zestawieo z danych finansowych oraz danych pochodzących z innych systemów obsługi uczelni. Możliwośd różnorodnej graficznej prezentacji danych (wykresy, drzewa dekompozycji, grafy rozkładu strukturalnego itp.). Możliwośd tworzenia Pulpitów Menadżerskich zawierających kluczowe raporty, analizy, karty wyników, grafy dedykowanych dla użytkowników systemu. Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe. Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe. Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + Analizy finansowe pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe. Kosztochłonnośd poszczególnych produktów edukacyjnych. a. koszty prowadzenia poszczególnych kierunków (łącznie dla wszystkich rodzajów studiów realizowanych w ramach kierunku), b. koszty prowadzenia każdego rodzaju studiów na poszczególnych kierunkach (oddzielnie studia I stopnia licencjackie, inżynierskie, studia II stopnia dodatkowo w rozbiciu na studia stacjonarne i niestacjonarne), c. Koszty jednej grupy dziekaoskiej i jednej grupy lektoratowej dla poszczególnych kierunków, rodzajów studiów, d. koszt prowadzenia każdej specjalności na kierunku i rodzaju studiów (oddzielnie studia I stopnia Analizy finansowe licencjackie, inżynierskie, studia II stopnia). Rentownośd poszczególnych produktów dydaktycznych: zysk/strata oddzielnie z każdego: Analizy finansowe kierunku, rodzaju studiów, specjalności. Próg rentowności dla poszczególnych produktów edukacyjnych - liczba studentów na kierunku, specjalności, rodzaju studiów, w grupie dziekaoskiej Analizy finansowe niezbędna do zapewnienia progu rentowności. Koszty wykształcenia jednego absolwenta na poszczególnych rodzajach studiów w odniesieniu do Analizy finansowe poszczególnych kierunków i specjalności.

13 Strona Analizy finansowe Analizy finansowe Kosztochłonnośd i rentownośd studiów podyplomowych. a. koszt każdej edycji w odniesieniu do rodzaju (nazwy studiów), b. zysk/strata na poszczególnych rodzajach i edycjach studiów podyplomowych, c. rentownośd poszczególnych rodzajów i edycji studiów podyplomowych, d. próg rentowności poszczególnych studiów podyplomowych (minimalna liczba słuchaczy w relacji do przychodów i kosztów niezbędna do tego, aby studia nie generowały straty). Efektywnośd zatrudnienia pracowników naukowodydaktycznych w relacji kosztów wynagrodzeo do wypracowanego rzeczywistego pensum dydaktycznego lub liczby godzin dydaktycznych w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę bez przyznanego pensum dydaktycznego oraz zatrudnienia na umowę cywilno-prawną oddzielnie dla każdego pracownika i łącznie w katedrze w stosunku do liczby godzin dydaktycznych realizowanych przez katedrę. Magazyn Możliwośd wystawiania dokumentów magazynowych (PZ, WZ, MM, RW, PW). Możliwośd przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach (wg towarów, przyjęd magazynowych, Magazyn wydao magazynowych). Magazyn Możliwośd prowadzenia dwóch i więcej magazynów. Możliwośd przeprowadzania remanentu na dowolny Magazyn dzieo. Możliwośd sporządzania zestawieo - analiza stanu towarów, cennik, podliczanie finansów, podliczanie wydao magazynowych, wg dokumentów i kontrahentów, podliczanie przyjęd magazynowych wg dokumentów i kontrahentów, powiązanie dokumentów sprzedaży z magazynowymi, powiązanie dokumentów zakupu z magazynowymi, raporty o dokumentach i towarach z danego okresu, zestawienia sprzedaży wg asortymentu, wg Magazyn dokumentów, wg kontrahentów. Magazyn Magazyn Możliwośd wystawiana dokumentów kasowych (KP, KW, raport kasowy, rozrachunki wg dokumentów i kontrahentów, finansowe podliczenia dnia). Możliwośd prowadzenia kartotek dla towarów, kontrahentów, instytucji.

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia: DZP-0431-773/2010 /Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA LP WYMAGANIA PARAMETRY FUNKCJONALNE OPROGRAMOWA- NIA OFEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 0 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Strona 1 Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/05/2013/OnJKnP z dnia 27.05.2013 r. Poznao, dnia 11.06.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Strona 1 Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZS.042.21.2012 Gorzyce,26.10.2012 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania

Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania Strona 1 Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania Reprezentując...... (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP -..), będąc osobą

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE comarch.com comarch.pl SPIS TREŚCI 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 1. SUKCES W WYMIARZE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo