waltonó" iramwajowg(h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "waltonó" iramwajowg(h"

Transkrypt

1 Pelna tabela wjlgran"ch Oler,' "aiislwowel na str. Sasi tr. 82. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. łlódź Czwartek, Z8 marca 1983 r. Rok V WG m. DZENNK SPOŁECZNY. Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: , =1 (ena Redaktor przyjmuje od godz. a-ej - 7 -ej wieczorem. == 'MW+'*tw'M ił POLTYCZNY LTERACK racownicy użyteczności ł pos anowili poprzeł: waltonó" iramwajowg(h On~dajsza uchwała, iaka zapadła na posiedzenju zarządów ca oraz w piątek, 24 marca. Do - Łomżyńska 14, XXV - ul. b~ą w czwartek, dnia 23 mar XX - SuwaGka 1, XXV wszystkich związków wchodzą " oh'zymania ta~nów ł1jpoważnio Skierniewicka 11. XXV - ul. cych w skład Okr~owe., komisji Zw. Zaw., o proklamowaniu dziećmi za okazaniem książecz Wodna 38. XXV - ul. Wa1l ne są tylko rodziny obarczone Rzgowska 143, XXV - ulica na dzień dzisiejszy.iednodniowego stre.iku soliliarności, wy r~h. Talony realizowane będą XXX - uj. 11 Listopada 76, ki ubezpieczeniowe.i kasy ch 0- na '38, XXX - Wodna nr. 38, wolaja zrozumiałe zainteresowanie w calem ~połecizeństwie dzielni SpożYWCÓW w okresie 5 XXX - ul. Józefa 11. XXX pl'zez s'klepy Powszechnej Spół XXX - ul. Rokicińska nr. 62, łódzkiem. dni, począwszy od daia ld- - ul Widok 12, XXXV - ul. W eiągn dnia wczol'ajsze~o sie.isze~o. N. Targowa 16. Niezależnie od ",e wszystkich związkach trwa ake.ii rozdawnictwa żywności, komitet otworzył listę ofiarodawców pienieżnych na rzecz. strejkujących oraz prowadzi e łv prace Wydawania talonów PRZYGOTOWA WCZE DO STREJKU POWSZECHNEGO. r W myśl u~ożoneg~ planu, '\:17ydano s., d ł punkt l-y mjeś{'łć Sl(~ będzie n. zen... o ezw roz-. _. widencje chętnycb lepiono!okalach komunikaty Pl'Zy ul. Polnej 5, -gl - ~ad obiadów w dcłmaeb. n członko' ł - zarna 4. -ci - Sierakowskieu w, zaw el'ająee WClEO " l'a.isze uchwaly l rezoluc.{e. ~o 26, V-ty - Lmanowskego 39, V -ty - Limanow8kie~o Wielkie kroki naprzód poczy ni~ równie,z akcja pomocy 37, V-ty - ul. Ogl'odowa 20, ~o A"O~Zg '=1 Adminigłracja: Piotrkowska 70. Telefon ~ - os = Tel. nocny , Nr. konta P.K.O ; 64-73q Włóknarze uddełania u p. wojewody ub icznej iarzy rulzg na miasio się tą sprawą. P. wojewoda o duiu wczo~ a.fszym, spreeyzowaświadczył, że stoi na stanowi- li swe. stanowisko na konferenskiu di w radzie mie.tskiej. W dniu JAKNAJRYCHLEJSZEGu ZA- wezora.ig,llynt, z uw~i na nie- KOŃCZENA STREJKU. zmierną doniosłość uniel'ucho- Nastę,pnie zapytał dele~atów, mienia tramwai i wynikających czy włókniane nie ma.tą ja- stąd konsekwenc.li, postanowiokicm innych wal'unków od sta- no zasie~nąć wianych na konferencji z prze.,' OPNJ WSZYSTKCH CZŁON mysłowcami w Warszawj~. Wo- {ÓW ZWĄZKU TRAMWAJAbec O(lmowne.i odpowiedzi dele RZY. ~atów. p, wo.iewoda oświadczył, W tym eelu zwołane zostały że dwie konferenc.te (dla obu GOTÓW JEST KAżDEJ CHW zmian). Pierwsze zebranie ~- L PUZYJĄĆ, DELEGACJĘ było sie rano w lokalu tramwawłóknial'z", któ'r pl'zyjdzie ze Jarzy, Zgromadzeni pl'. "Wtliry skonkretyzowanemi warunka- KEŁ., w wyniku dłuższej dysku mi. proponując dzień jutrzejszy d. wypowiedzieli się Jedno- Konfm enc.la trwała przeszło myślnie dwie JCodziny. Wkońcu włók- ZA POPARCEM STREJKU marze oświadczyli, że "dyby WŁÓKNARZY powzielj.iakieś nowe uchwały, i uchwalili rezolurc.ię w nastęniezwłocznie zakomuniku.fą.fe pu.iąeem brzmienhll p. wojewodzie. "O~ćlne zebrane pracow- Uchwala tramwaiarzy sb'ejku.fą,cym z Obywatelskim V - ul. Letnia 3-5, vm - Zgodnie z uchwałą powziętą. Komitetem na czele. Odezwa Zeromskiego 4, X - ul Koper na onegdajszej konferencji w. do obywateli (zamieszczona we nlka 19, X - ul. Wólczańska sali rady miejskiej w dniu wczo wczorajszym numerze "Głosu 196, X - n. Nawrot 23, X - l'a.fszym. uprzednio wybrana de Porannego") została rozlepiona ul. Prze.fazd 34, X - ul. Prze legacja, reprezentu.iąea wszyst ników KEŁ. postanowił. 10- lidaryzować się z uehwałą za w calem mieście. Niezależnie od.iazd 86, XV - ul. Piramowi- kie związki, udała się do wojelego opracowano w d,niu wezo- cza 10, XV - ul. JUljusza 28, wody Hauke - Nowaka. nieilll stre.łku solidarności, w sali rady miejskiej w dnu 21 W związku z proklamowa- rządu związków. powziętą w raj~zym dokładny ' XV - ul. N. Targowa 31, XV DELEGAC ZŁo2vL P. WOdniu dzisie.iszym, zgodnie z u - ul. Fabryczna 2, XV - JEWODZE marea r. b.. de<eydując się na chwałami. PLAN ROZDAWNCTWA TA- Kilińskie'-!o 100, XX _ ul. Ki- '~i' k powzietemi na poste całkowite poparcie stre.łku LONÓW ŻYWNOŚCOWYCH.. uchwałe mh;.uzyzwląz owe.l ko- dzeniaeh poszczegó~'łych związ ~hiskiego 100, XX - Kilhiskie- mis.ii, komuniku.ląc jedi1oi.:l1,e~dla rodzin stre.iku.fącycb włók- ków włókniarzy przez jednodniowy protestacy.1ny stre.ik Bol. go 100, XX - ul. Wólczańska lilie, że robotnicy wszystkich niarzy. Talony te wydawane 951 xxn l S 1 UNERUCHOMONE MAJĄ darności". 73..,. - li. osnowa, gał~i przemysłu oraz prareuwnicy umysłowi zrzetizenł we BYĆ WSZYSTKE PRZEDSĘ~ Jak sie w ~łatniej ehwill d.. BORSTW A MEJSKm, wiadujemy czc:ść wajcodów wszystkich zwązkach. na znak instytude samorządowe (poza tramwa.io,wyc'h ma rano wyr. Osietzkr zamordowany! protestu. po~otowjem, szpitalami i zakładaini opieki społecznej, ~dzie będą szyć PRZYSTĘPUJĄ W DNU: DZna miasto. O~łwać.te Hitlerowcy zamknęli swe ofiary w więzieniu SEJSZYM DO JEDNOD:\Otramwajarze nie należący wojskowem c zynny będzie personel przy do związku, którzy postanowu WEGO STREJKU SOL!DAl\M. chorych) oraz niektóre instytu-. PARYz, 22_3. (PAT) - Na pod cały dzienny swó.ł zarobek od.. no ich umieścić w szpitalu. Co do sej, ~tawie informacji:l wiarygodnych de komun8ilne. Karola von OsietzkY'ego, znanego dać do dyspozycji Obywatelskiego Komitetu na słre:ikujqr przyczem ośwładclaią, że o ile P' zradeł "Le Populaire" utl'zymuje, pacyfisty, którego oskarżono o raeownicy tramwajów łoozże niemieccy więinit>wie polityczni zdradę stanu, a który,.zniknął" od czylt~iki rządbwe nit. wljłyuą kich,.lak to podawaliśmy w cych włókniarzy. zwłaszcza komuniści, osadzeni za: czasu objęcia władzy przez hitlerowców, to według wszelkiego na przemysłoweów w ii ierauku stali. w więtzieniu wojskowem w Spandawie lmło Berlina. Przeby- prawdopodobieństwa został on zamordowany_ Przynajmniej władze wają tant równiei przywódcy komunistyczni posłowie Thaelman i hitlerowskie dały tak do zrozumienia jego żonie. Tor ger, dórych potraktowano :b tak wielką brutalnością, że musia- Wiosna unuymiwienia zawar.cill run 0"' y, Z ~ -e.. 11'1-.2 n, T -"d D -D d>iol'gwe.i na warllnju cil ro- U t:rł.,.. W ł! n ~ ku 1928, międzyzwiązkowa ko- Wyższe uczelnie zamknięte mis.ia będzie konlynllo,vać WEDEŃ, (PAT) - Wer czelnie zostały zamknięte. Na poił STREJK PO\\- SZECn:~ y BEZ dykt sądu przysięgłych uwalniają- ł technice i w instytucie farmaceu- OKREŚLENA CZASU. cy.16 członków S~hutzbunau, tycznym doszło do bójek, przyczem hl -Yl~rowsl,a Z ramienia delejcac.ii, repre- oskarzonych o strzelame z okien pobito dotkliwie dwuch studentów.. "Domu Robotniczego" do narodo- 5'ocjalistów i pięciu żydów zentu.fąeej włókniarzy, praeow- wych socjalistów w dzielnicy Se- Studenci narod{)w~. s~jallsty- Hitlerowców nie cieszy powrót Wilhelma ników użyteczności pub li czn c.t, mering zapadł 9 głosami przeciwko czni udali się pochodem przed BERLN, (pat) _ Dzisiaj czele Niemiec stanie znowu dy«a- pracowników miejskicb i ko- trze~: P~o~ur.ator zgłosił wlllos.ek gmach sądu krajowego i na Plae aejm prusld odbył po.<;iedzenie kon 1ja Hohenzollernów, Słowa te przy mnnalnych oraz tramwa.larzy o. um... wazmeme wyroku. Młodzlez Szc2icpan>l, wznoslząc okrzyki: "Ze stytuujące. Obrady zagaił przeworl jęli niemiec]{o _ narodowi burzliwy łódzkich f kolejek dojazdowych ~ltlerow8ka z powodu tego uwalnia msta za Semering". Rozpędzal niczący z tytułu starszeństwa gen. mi oklaskami (hitlemwcy zacl]o- przemawiał'. Wal k' J~cego ~yroku urzą!lzlła ' manifestb przez policjantów w jedne m miej. Litzmann _ narodowy socjalista, wali milczenie). E Zerbe l pp. eza oj:8:z cj~ POś'hćtYCzn:t, wznosząc okrzyki scu gromadzili się w mnem. który w przemówieniu inauguracy. N... na cze. Hitlera i przeciwko żydom Z obawy przed rozruchami wielu a p:ezydenta sejmu wy~rano Po złoł.eniu oświadczenia 6 nem zaznaczył, że obecny sejm pr'l lonowme narodowego socjahstę. WEDE~ kupców pozamykało swe sklepy. ski stoi pod znaldem wiosny hitle- K.eJl'la, na wiceprzewodniczących ~~rnlkaeh one~dalsze., konferen. ' ~2.3_. (pat) -! DZ,- W poludnie zapanował w Wiedniu rowskie i. nawclowego so"jalistę Hattkt' ('en ejj, przedsta'wioiele związków ~laj przted po-udmedm ponow,ły Sę zupehly spckój. Prar,.u wiedeńsl,a Przed"sta,'''l-el ikr ~ 'j.... uemons racje naro owych socj'ali- donaga si.. znl "", enl a i t t j' w... l11em ec o - na 0- troyvca Baumhoffa. nitmiecko przedstawili p. WOjewodZe sy stów z powodu yr k. ' _'.."~ fis Y lic l dowych Wintcrfeld wyrazu oczek i- fi' od re. W O U lhva ma sądów przysięgłych i wprowadz~wanie, że nadej{lą czasy, gdy na 01 owege... rlesa. tuae.l~..laka su: wytwo l'~yła,,iącegq, wydanego na człon!,:;"" nia w drodzę rozporządzenia dorarr pl'osząc. p. wojewode O zajt:eie Schutzbulldu. Wszystkie wyższe u- llego,ary śminci.

2 ł!8m. "GLOS PORANNy M Nr. 82 Ci~żki dzień Gorgo e NiezwJlkle obciążaiące zeznania złożyła ciołka Lusi KRAKÓW, 22-.g0 marea. - jedyne wspomnienie z POlSki, Dziś ' z rana w kuluarach sądu jedyne w5pomnienie z domu". rozes-zły się pogłos 'ki, że z minis-lerstwa sprawiedl.iwości nacarji Zaremba przyjął dwie ko Po powrocie LU5i ze Szwajdeszło pismo do trybunału repetytorki dla niej. Uczyła się z żądaniem wyjaśnienia, długo i poszła do szko;y. W co do listu ławy przysięgłych, maju i czerwcu 1931 roku Zaremba oddał dzieci do mnie na odczytanego przez sędziego Krowiokie.go sąjdowi w poniedziałek. Jak wiadomo, jest to C7lułam. że tam są awantury i dwa mi 'esiące. ennne.łac.fa ławy przysi~łych że coś się za tem kryje. z podzi~kowaniem Lus,ia martwiła się tern, że za ś-wietni'e zorganizowaną wizję 10ka1ną. Jest to prawnie nie Romusia kocha i że matka jej dozwolone. Ministerstwo sprawiedliwości żąda wyjaśnień. Wniosek obrony nał przychyla się do wniosku obrońc6w. aby dwuch biegłych ekspert6w - geolog6w, zbadało i teren. w willi brzuchowickiej piwnicę Na ws.tępie trybunał odczytu Je uchwałę, mianowicie trybu obrońcy bowiem wysuwają wniosełk, :be woda do piwnicy może się dostać nietylko z ko tła, lecz także z ziemi i może to być woda podsk6rna. 'Wniosek ten został uw~lędniony. t zastrze:beniem, że ty1ko jeden ekspert będzie to badał. Na salę wchodzi świadek Marja Kudelkowa, ciotka ś. n. Lusi, a siostra Zaremhiny. Zeznania.iei są bardzo niekorzystne dla oskarżonej. Ciotka Lusi - Jestem ciotką Łusi - mó.1 p. KlJdelkowa - a siostrą jej matki Zarembiny, Lusia z począllku do mnie nie przychodziła, miała zdaje się, zakazane. W rqku 1929, gdy ciężko zachorowa!,am, Lusia J>yła u mnie po raz pierwszy od czasu, gdy pos-zła po ojca, Pyta.łam się jej ogj.ędnie, jak je.i.fest w domu. Mówiła, że nie chod'zi do szko tv, opowiadała, że w domu jest dziecko, kt6re bardzo kocha i kt6remu oddaje wszy!jtkie u słullri. Powiedziałam jej: "Dziecino, powiedz o.jeu, że byraś u mnie". Kif'dy po kr6tkim czasie przyszła, powiedziała mi, że mówiła ojcu o wi'zycie u mnie, a w ikil ka dni potem.,panl" z drwinami powiedziała do o.fta: "Ty nie wiesz, gdzie twoja córka chodzi. Była ną Zielone.i". Na ulicy Zielonej, to znaczy mnie w mi:gsz kaniu. Ja.iej powiedziałam: "Możesz stale do mnie przychodzić, ale za w sze mów o tem ojcu, bo możesl być s<zpiegowana". Lusia powiedziała mi na to:.,ja wle~ że jestem szpiegowana". Od tego czasu prz~hodziła do mnie często. Była licho ubrana. Pewnego razu przyszła z 0- gromnvm płaczem i powiedzia ~: "Ciociu,.ja tutaj będę. bo pani powiedziała przed Heńkiem (o.jeu) że ja chodzę z cbłopcami. Była shaszna awantura, a ja byłam wtedy u koleżalllki leżanką w kościele". i z ko Ja iej powiedziałam: "To mo tesz do mnie przychodzić, ale, dziecino, narazie zosta6 w domu. Ciel'p, jak dłu;go możesz, o tocz ojca największą miłością". Potem Lusia posz'a do domu. Po jakimś czasie znowu przy ~zła. mówiąc, te ledzie do Szwajcar.ii do pens.fonatu. Pożegnała się ze mnll i wyjechała. Stamtąd nisała do mnie, oclpowiadałam jej na listv, a nawet na święta posłałam jej opla tek. Odpisała mi wówczas: "To jest d\a niej niedobra. Plany o ślubie PCwnego raw Lusia opowiadała mi, że ojciec chce się ożenić z Gorgonową. Kiedy powiedziała pani Gorgonowej: "Przecież mama żyje, więc tatko nic może się żenić, przeclez nie zmieni wiary" - ta jej odparla: "Ty jeszcze nie wiesz, co z łob~ będzie". Ja wówczas Lusi powiedziałam: "Co moż-e, dziecinko, z tobą być? Ty zdalsz maturę, wyjedziesz zagranicę i zdobędziesz stanowisiko". Znowu w jakiś czas później Lusia mówiła, że dosłała nowe mieszkanie. Bardzo się cieszyła i mówiła, że p. Gorgonowa hę dzie mieszkała w Brzuchowicach do czasu, aż sobie coś znajdzie. Po Bożem Narodzeniu Lusia przvs'z'a do mnie i powiedziała:.,ciociu, iajka radość, jakie wyzwolenie. Ja już mam własne mieszkanie". Ostatni pobyt we Lwowie Krytycznego dnia Lusia była u Dlie i wówczas chciałam.lą zatrzymać na noc, ale mówiła, że nie może zostać, gdyż ojciec będzi ' e na nią czekać na kolei. Gdyby nie to, zostałaby chętnie. W nocy telefonowano z Brzuchowic, że Lusia nie ży.fe. W ówczas ubrałam się pręd ko i pojechałam pierwszym po ciągiem do Brzuchowic. By' am tam przed sędzią śledczym. - Ktoś z posteru;nkowych zapro wadził mnie do pokoju Lusi. To było straszne. Zapytałam, kto je.i dal br.oń. Mvślałam, że sobie ode,brała życie. Przew.: - Może paui coś powie o pożyciu Zarembów? - Siostra moja p<>sz"a za Zarembe wbr'ew woli rodziców. Z początku żyli zgodnie, ona bardzo go kochała. Siostra była szczera, ale w przeclwleuslwie do mnie była zamknięta. Pamiętała persw~.fe rodziny, ażeby nie wychodziła za Zaremb~, to też widząc. że Zaremba zaczął obcować z innemi kobieta mi, nawd nie pła1kała, lecz całv ból w sobie tłumiła. - Dlaczego Lusia tyle lat ni~ chodziła do pani? upani" nie pozwala - Powiedziała mi, że kocha bardzo ojca i nie chce na niego nic mówić i że "pani" za zgodą ojca nie pozwala jej do mnie chodzić. Mówiła:.,Ciociu. za to przychodzenie do cioci mam.fuż tyle. że nie chcę mówić". - Więc kto zakazywał.}ej przychodzić do pani. Gor~onowa. czy Zaremba? - Pani Gorgonowa za aprobatą Zaremhy. - Dlaczego LUlSia nie chodziła do szkoły? - Musiała zajmować $ie domem. - Przez kogo była wana? szpie~o - Przez Gorgonową. W dalszym cillrou świadek o powiada, że Lusia była licho ubrana. Przew.: - Czy Zaremha miał wtedy pieniądze? - Miał, ale to był kawałek artysty. busia byla matką dla Stasia Lusia opowiadała świadkowi ta,kże, że Gorgonowa była zła dla własn 'ego dziecka. Mówiła dale.i, że p. Gor~onowa powiedziała, że odchodząc, zabierze will~ a Lusia upierała się, że willa bv'a własnością jej matki, więc powinna do d7ieci należeć. Czy siostra pani stykała się z Gorgonową? Owszem, siostra nrzychodziła do dzieci i uważała panią Gorgonowll za kochankę. Prok.: - Kto postawił wniosek o u~własnowonienie siostry? - Ja. \ - Dlaczego? - Widziałam, że siostra nisz czy rzeczv. - A więc Zaremba był pr'zeciwny? - Nie chciał.tej dać do zak -adu, ale ja widziałam, że lepiej ją oddać do za1kładu, aniżeli pozostawić bez opieki. Świadek opowiada dalej, iż gdy dzieci nie miały sukłenek ani bucików, Zaremba kupow'lł im pudła cze koladek. a gdy przyjechał z zagranicy, to zamiast przywieźć sukienkę, kupił Lusi sewrską porcelanę. - Może pani powie coś o stosunku Stasia do Lusi. - Lusia była matką dla Stasia. Wszystko około niego robiła. Pra'a nawet jego rzeczy. On Lusię kochał, jak matkę. Z kolei następuje serja pytań obrońców. Pierwszy pyta dr. Woźniakowski: - Co panią skłoniło do oddania siostry pod kuratelę? Do nabycia we wszystkich aptekach. ~81i11i11i11i188~ Dowody obłąkania "Artysta" - Nis,zczyła rzeczy. Pokraja- przew.: - Panie obrońco, ja la cenną koronkę i zrobiła z pana upominam, że pan za duniej sukienkę dla lajlki. żo sobie pozwala. Ja panu głos ~ Który adwokat pisał p(}- odbior~. danie o ubezwłasidowolnienie Adw. WoźniakowSld: - Chc!; siostry? dożyć tej chwili, kiedy za słowo - Dr. Stenzel ze Lwowa. "artvsta" odbierze mnie ł;ię - Czy w podaniu jest powle- glos. - Czy ~dy siostra wydziane, że mqż wyzyskał jej 19- chodziła zamąż, wiedziała, że dniowy nobyt na wolności dla Zaremba miał dziecko ze służąwykorzys.tania sytuacji mająt- cą? kowej i - Nie. Mec. Ettin~er: Na czem kupił ~a psie pieui'.ldzc ki po!-ega l brak opie1ki Zaremby willę? - Nie pamiętam. W dal.s'zvm cif!..j:(u świadek zeznaje, że po oddaniu siostry pod kuratelę Zaremby, po pewnym czasie zażądała usunięcia go, bo mało się siostrą opiekował. - Czy pani nie przyszło na myśl, że cz owiek, który strzela się przed ś~ubem swo.fe.i urz~niczki, mając koeha.ląca ~o żonę, nie może zatrzymać swoich dzieci przy sobie? - On dzieci bardzo kochał. - W CUm objawiała się ta miłość? - Troszczył się o nie. - A czy ijani pamięta, że dzieci wychowywała jego ko chanlka? - To było później. Najpierw wvchowvwałate ciotka. Nie pamiętam jej nazwiska. - Kto wzią ~ dzieci później? - Pani Opiołowa, która o- piekowała się niemi przez pół roku, a potem żona lwowskiego. - Czy pani pamięta gdy dzieci wychowywała ca, a pan Zaremba był słą". inżyniera okres, służą "art y- - CZy pani interesowała się wtedy dziećm? - Zaremba zabronił im wstę pu do domu. nad żoną? - Pozostawił ją w mieszkaniu. - Jak długo to trwało? - Dopóki ja nie interwenjowałam. - CZy własność willi jest o becni e sporna? - Toczy się spór. Ja zaskarżyłam, ponieważ dowiedziałam się, że ścigają Zaremhę za d 'ugi i że 1). dla sie- Gorl(onowa bie; wobec tego stanęłam chce wi1l~ na słanowisku, że willa była kupiona za zbyt niską cenę i wystąpiłam do sądu z wnioskiem, aby u znał willę za własność mojf'j sios,trv. - Pani mówi o artyźmie Zaremby, na czem to polega-o? Przyjaciel malarzy - Żył w otoczeniu artystów malarzy, którzy mu odpowiadali swoim nastrojem. Dr. Axer: - Pani twierdziła, i'e Zaremba był bardzo dobrym ojcem? Dlaczego pani nie zwróciła mu uwagi, że Lusla chodzi źle ubrana? - Ja wiedziałam, że on mnie nie lubi. Dr. Axer do oslkarżonej: Jak to było z posyłaniem Lus: g.g bujki?' Gorgonowa: - Jeź<hiła ran( wcześnie do szkoły, więc chodziła sobie po bu1!ki. Jako następny świadek -reznaje dr. Zdzisław Bl'icht~ który opowiada o kursach pie lęgniarskich, na które uczęszczała oskarżona: - W roku 1924 byłem asystentem na ~linice dla dzi-eci. P. Gorgonowa była przyjęta pro wizorycznie jako uczenica szkoły na po1.ecenie.fedne~o złekarzy. Ponieważ okaza o się, że do tego zawodu się ni'e nadawała, a pozatem do-kumentów, które miała przedłożyć, nie przedstawiła, więc zostata usunięta. p(} usunięciu ze szkoły. otrzymała prywatną posadę, jako piel~gniarka do dzieci. W s-zkole by a blisko trzy miesiące. - Dlaczego się nie nadawała? - - Była zbyt surowa, niech etnie przy.imowala UW8ł(l i nie miała miękkości w obchodzeniu się z dziećmi. - Czy pan zauważył jej zachowanie się w stosu.nku do mężczyzn? - Koki'etowala, a koledzy mó,... ili. że ją widywano w lokalach p.ubliesnych. Czyniono jej uwagi, że przychodzi po lo-ej. Dziwny wzrok liorlonowej z ko),ei przed sądem staje p. Tadeusz Kudelko, kuzyn Ś. P. Lusi. Świadek zeznaje, iż z dziećmi Zaremby sty kał się bardzo CZ f;l\s to. Lusia u czyła się bard~o dobrze. Opowiada on da1ej szereg szczegółów z dzieciństwa Lusi. Krytycznego wieczoru Lusia była nich w domu i proszono ją, aby zosta' a na noc, nie chciała.iednak i wy.1echała do Brzuchowic. Na drugi dzień rano ~elefono wano z Brzuchowic, że Lusia nie zy.le. MaLka powiedziała wówczas: "Zbieraj się, pojedzie my do Brzuchowk, bo Lusia nie żyje". Świadek myślał. że jest to jakiś figiel sylwestrowy. Po przybyciu do Brzuchowic zauważył OSikarżoną stojącą w futrze. Ręce miała w rękawach futra. Zauważył u nie.f.iakiś dziwny wzrok, wpatrzony w.iedno mie.isce. Po we.jściu do pokoju Losi matka zaczęła krzyczeć i płakać. Zaremba powiedział, te 'Lusię zamordowali bandyci. _. Świadek zapytał wówczas Stasia, co się stało, a Staś odpowiedział: "To pani zrobiła dla pieniędzy". Wówczas świadek umilkł i poszedł uspakajać mat kę. - Wkońcu sk'ada zeznania dr. Tadeusz Kudelka - dyrektor banku. Świadek opisuje bardzo obszernie pożycie małżeńskie Zarembv z żoną od chwi1j ich pobrania się w roku Zarembina bardzo męża tkochała, pośluhiła go wbrew woli rodziców. O jego nieślubnym synu nic nie wiedziała. Choroba jej ujawniła się pd wojnie, dokładnie zaś: po dniu popełnienia niefortunnego zamachu samobóiczego Zaremby. Na tych zeznaniach dzisiejsze rozprawy zamknięto. Na sali rozpraw obecna bv 1 a literatka niemiecka Olga Kern. Po zakotlczeniu roznraw, go:v policjant wyprowadzał z sali oskarżonq. pani Kern podf'szla do nipj i ucałowała ją. serdecznie znmieninhc z nią przytem kilka słów,

3 _ N_lT_ r,_8_z ~3.m-.. m,y'!"<: P01\JU~rq-Y;; - f9!r.1, ~~~--~~~~ ~~~~-~~ ~~----~.~ Marszałek wrócił Piłsudski do Warszawy WARSZAWA, 22 marca. (PAT.) - Dziś, o RQdz po ciągiem wileńskim oowrócił do W: '''s zawy marszałek Pił'suidtU Sztandar Hitlera. w Katowicach W związku z tem "Polska Zachodnia" w obawie mogącej zajść prowokacji, apeluje do społeczeństwa polskiego, by ten' fakt, wynikający z wnieczności dyplomatycz nych przyjęty został ze spokojem. ZWYCięstwo JędrZBiowskieJ LONDYN, 22 marca. (Pat) ' 'tv dzisie.lsze.i rozgrywce ćwierć finałowoej zawodów tenisowych o!kobiece mistrzostwo Londynu Jędrzejowska pokonała łatwo an~ielkę Coge Govell, hijąe ją 6:3 i 6:1... Tragikomie na debata V sprawie zajść ant,ż,dowskich'we Lwowie Warsz. koresp. "Głosu POl'allUego" telpfonuje:. za granicą robi się bardzo krzykli ny pólityki ż'ydowskiej i w kraju ł Komisja admijistracyjnn sejmu wą reklamę antysemickim wystą. obradowala wczoraj nad trzema pip,niom. Oto obecnie w Niemczech wnioskami, uotyczą.cemi grudniowych i listopadowych zajść anty gdzież są skargi żydowskie do!!gl naprawdę nie żartują. hitlerowcy, a KATOWCE, Od WCZl).. żvdowsldch we Lwowie. Sa to wuio narodów, gdzież artykuły w ame raj na gmarbu, w którym mieści sld Klubu Narodowego, koła żydowskiego j P. P, S.. WYCllOdzące z skich pismach? Gdzież są; misje rykailskich, nngielskich czy fra,ncu się konsulat Rzeszy NiemiecKiej wywieszono sztandar!-ej Rzeszy różnyrh założ'eń l zawiera.jącfl p:nlamentarne j. gązie ci opiekunowie o sercach czułych na p1'ześlad o - z jednej strony o barwach czet Wręcz odmienne. postulaty. wono - biało - czarnych, ż drugiej strony ze znakiem swastyki. (B. B,), l_tóry w dwugoc1zinnem tam, gdzie naprawd~ szaleje terał WlliiJski referow3.ł pos. Sanujea wanin żydowskie? Czemu nie jadą ptzemfjwieniu chal'akteryzowal zaj hit1ei.:oti'~kj('h Rzturmówek? Ani je, śch flht?żydowskie, oświetlają.ć w cle;} pol::tk nie winien, że głównymi sposób indywiclualny ich przyczy agentami i agitatorami komuni nę Mówca dowodził m. in.: "Mli\. clzi('~ działa z inspiraeji Stronnie twa Naroclowego tak, że wina je,j jest tlltaj minimalna. Należy mieć również i to na l1wa,dze, że ze stro styrznyn1i, SZCZl'gólnte, wśród młodzież'y, są 11 nas żydzi". Referent opisywał dalej s'lczegó łowo przebieg zajść we Lwowie, stwierdt:tjąc, że w riągu całych zajść przytrzymano \ł0 akademo. 1 Hajk t towarów ków, z czego 13 przekazano do po stwo czaszek pola.ków i żydów, stępowania są,dowego l odstawiono też niema potrzeby przeciwstawia.. clą więzienia, skąd byli zwolnieni. nh tych dwuch typów rasowych i Administracyjnie ukarano 43. Pod- wzajemnego zwalczania się. Zdją{; czas zajść pogotowie ratunkowe in. żydom chahty i obcią.ć im pejsy, to terwenjow~jo w 234 wypadkach, nie będą się róinili od katolików, a przycze.m lekarze stwierdzili w 40 przebrać posła Dubois lub posła wyp!ldkach ~ymulację, lub schorze H,oguszczaka w chałat i przyprawić nie, nie pozostające w związku z im pejsy, to upodobnią. się do ży. ekscesami. Na ogólną, liczbę 234 dów. zgłoszeń w pogotowiu, przypada na żydów 109 wypadków.. Następnie podnosil mówca agre- ~ywj10ść młodzieży O. W, P., Za1'2Ucając jej, iż wp, wszystkich wyższych uczelniach nawoływała młodziel, do zajść przeciwżydowskich. Mów('a nie widzi powodu do anta gonizmów pomiędzy tydami a ludnością. katolicką,.jeg:> zdaniem, badania antropologic'llle w)rl;:a.zały wielkie podobień iemieckic tala Jlm~rg a ro.esd~~ przec:iwko ~"S(eOD iłd~gżgdowlkinn w NielDł:zł!c:h przyłączyła się równi,eż flmię niemieckkh towarólw, Organi NOWY JORK, 22 marea. - dzywyznaniowa organiza-cj>l zacja weteranów żyd6w ann.ii (PAT.) - Gwa~tv antysemi<:kie "n tefaith Committee", która auler,~ka~lskie i wycofa' a zamóogłosiła protesl podpisany wien-ie na towary niemieckie, Held OPUŚCił łłiemcy w Niemc'zech wvwo'aly w Sta- BERLN, 21 marca. (Pat.) nach Zj'ednoczonych olbrzymie przez wielu wybitnych katali. wartoś-ci 2 miljonów,dolarów. ByłV minister Bawarji Held 0-.' N k telk ' t puścił Niemcv. uda.j''lc się do wrazellle. a S'11' 10 erw,:n- ków i protestantów m. in. by- O ile gwan" nad żydami w, cji żydowslkich organizacji w Locarno. VV liście wysłosowa- łych.ambasadorów G'erulda l Niemczech nic usłaną, bo.lk'ot nvm do ~'en. v. Eppa HeM pro- Stanach Zjednoczonych, sekre Davisa, b. ministrów Colby'ego ten. rozszerzy się niewątop.ljwie testuje przeciwko zarzutom!kół tarz stanu Hull zażądal od am- i Bakera. relktorów uniwersy- na cah' kraj. Po reiej'acie pos. l:lanojcy zabrał głos pos, Wierczak (K. Nar.), który uzupełnił referat pos Sanojcy uwa g'ą, że kwest ja żydowska nabrzmiewa z każ'dym dniem oraz, że mlodziez działa samoistnie, i z szla. chetnych pobudek należy także '" tem pamiętać - mówi p.. Wierczak - że wypadki hitll:tlowskie roną. t.akie swoje, w Polsce.' Pos. leger (BB) nważa raporty policyjne za nieścisłe i wyra,ża zaufanie dó rzadu. Pos, Som~ersteiń (Kolo i'yd,) rozprawia się na wstępie z r feren tem p. Sanojcy, poczem krytykuje przemówieni-e pos, Wierczaka. W reszcie przeehodzi do oceny samych zajść, mówiąc, ±e stau rzrrzy przedstawiony przez referenta jest nieprawdziwy i że poza ofiarami po danemi, dzienniki chciały podać dalsze nazwiska, ale władze zabro niły, Mówca w całej pelni ~odt1'7y mu.ie swoje tezy, d :>maga się przyjęcia wniosku, zaś fi:'\, wyparlek od rzucenia, zapowiad!l. zgłosl(:>nie votum nieufności. Ogólne zdumienie wywolało, te powierzono referat w tej flpr:w' je pos. Sanojcy, Jak wiadomo pos. :.1 nacjonalistvoznych, jakoby pro basadv w, Ber.l.inie i o:d konsu- tetów. adwokatów i przedsta\y~ wadził politykę g,eparat'.tl!lłycz- lat' e vk ' k' 1 N'c Zydzi zwrócili się do ministra nojca jest wyzy5kiwany w klltbie.l ow am r' ans' 1C l w l m- cieli. duchowieństwa. ną.. pl'<lcy z l)l'ośbą o ulżenie 'Prze- B, B. dla spełniania ról )lollrz\.1 '. cr,ech -svtuaoc.ll. c'e Y.\'e wszystkich miasta<:h St~,- \)isó\y ill1i,qra<:y.~jlydl celem da- nych, peszenia ot1ozycji' i W!,,::]\,,.!! lem ewentu,alneijil-o.wys-łania no- 110 'n, Z.l ednoczo n"c' nla.j'ą si"a. ' wania; humory:stycwych ~cell. P('jn " 1 nia luożnoś<:i ahlu ' krewnym. i tv w imif! sprawiedjiwoś<li. Następny OlwięMOW800 CA program Hlna Wallace leer Jackie ooper Korupcja warmii rumuliskibi Wysocy dostojnicy pobierali łapówki BUKARESZT, 22 ma'ca. T.el. ~tanowiskaeh warmi. wl.) - Na wczora.1szem nocncjll Przedstawiciel opozyc.u dr. posiedzeniu se.imu l'udmiskie Lupu znż q łlał wy jaśniel w spra ~o doszło do bardzo ~ol'ą.ce.i dyskus.u wie rewizji, dokonane.i w pr;;:el~ o kol'upc.fi na wyższych sławieie18twie bbryki Skoda '" Bukareszcie. Podczas t-ej rewizji l'zekomo znaleziono różne ta.ine WYCECZKA DO TORUNA. Jeszr,ze lliecały tydzień (elo środy dokumenty wo.iskowe, a także 29 marca) przyjmuje się zgłoszenia dowody, że z 15 mil.i. le.łów. wy udziału w wycieczce, jaką kim'ow płaconych Skodzie, 25 pl'oc. o nictwo wycieczek wypoczynkowo. tl'zyma-li różni dos,to.inky rumujls('y.. Jeden z ezłonków 0- krajoznawczych pod egidą Syncly katu Dziennikarzy Lódzlóch organizuje dnia 2 kwietnia do Toruma. bccnc~o l'ządu mial oh'zymoł Cena za kartę lcze.btnictwa zl. 100 tys. duw, a pewno płutja l0jityczna 700 tys. lc.iów. Wycieczce towarzy&zy wagon Przedstawiciel 'ządn oświadcz~'ł, że inhwpejanci zle inter bar - dancing. Zgłuszajcie się. już dziś w Wagons. Lits - Cook, Piotrkowska. JJl'etlli.iJ wspomniane dokumenty, 64, tel "11. że ślnlztwo tl'wa i wynik je~ przy dostawach ~o b~dzie podany do publicznc.i wiadomości. Cala dysk.us.ta odbyła sie w nastl'ojn niezwykl.e burzliwym. Orkan fi wyrządził BUDAPESZT, 22 marca. (PAT.) - Różne. części kraju nawiedzone zostały przez orkan śnież 'nv o ni, esłychanej sile. W h1ie.is~owoś<:i Nyire - Gyhaza orkan pozrywał daochy lul wielu domach, obalił sl~upy tele,graficzne i wywrócił wieże straży o~niowe.i. Ogromne drze' wa został'v pow'vrywane z ko- we Mi. 'M4 su ff4ffł**'*a Ei... _ii,.._a 'M'. wap..., * odbyć meetincri. Rów.nocześnie wien e się jego na trybunie jest m-,.., hd6w amen 1 kań 'sldch. wsze sygnałem dla opozycji do 0- ~!D!0~~P!r!o!t!e!d!ó!w~~z~:y~d!O!1!~!~!1!'C!h~s!z!e!rz!'!'!S!i!ę~M!~!h~~z!a~)!W!J!'k!o!t!c!m~~~~~~~~~~~~~~~u~~a ~L N~wn~z~3'1' : m A T powierzenie re.feratu w tak pmr'l'~nej sprawie tak niepcrwt' Żllrl11ll 11:) ~łowi nasuwa myśl, że B. B. cbehlo potraktować tę ealą tragwlję w sposób humorystyczny..j edn.'] kż" pos. SanojCtt inacz~,j potraktował powierzoną mu funkcję i ('\hok humorystycznych uwag z rlziel'lziny antropologji, zapozyczyl ~obie słownik z arspnaln enr1ecj.:ic?,o, Wygla3z~.i~ c referat. pod ktćr;rlll ll1ó~ ł by się pollpisać Dast~pny mów(,;l, pos. Wierczak. wielkie szkody na Węgrzech y rzeninmi. Wicher rzucił pewne g>o rolni:ka, ida;cego j)olem l'od przejeżdżający 'Poci~. Skut dem olbrzvmich zas p śnietnvch ruch kołowy na ulicach i drogach zupełnie ustał. KUka lin.ii kolejowych iest unieru-cho mionycb. Przerwane są również połączenia telegra.fi,czne ł telefoniczne, Dzieje kobiety, która straciła: Wiarę Miłość, Wolność, Dziecko, Szcz\:lście, zamordowała swego męża w filmie to Dziś i dni nastedn,ch! Początek seansów: 4, 6, 8 i 10 wiecz. Passe-partouts i bilety ulgowe nieważne do odwołanja. Tragedja r niedobranego małżeństwa. Rolę główną odtwarza największa tragiczka ekranu, dając koncert gry aktorsldej! Nadp ram: dnik dźwiękow "Param()untu" i aktualności.. D

4 23m.,.GLOS PORANNY" i nłów " " luwu.rób aórników polskich Jeden z dziennikarzy bto- nie kobiety w chustkach. Stoją, górnicy w liczbie kilkuset, dokładnej cyfry nikt mi nie mógł powie. wlckich udał się do Kimonto- siedzą, niektóre klęczą. Tworzą wa, kl'palni gdzie ma miejs<:e liczne grupy. PanuJe milczenie dzieć, znajdują się na 400 metrow włoski strejk Oto jego wraze wszyscy czekają na wiadomości głębokości, zgrupowani na jednem nia: z pod zieml miejscu, w pgbliżu w.ndy. Wszet- Pojecllaliśmy samochodem ao Pełno niewiast obległo równmlt de ganki" a zwłaszcza prowadzące KlilOOntowa. Z chwilą, gdy przyby- budynek zawiadowcy, z?ajdujący pochylnią ku wyjścłu, zostały 2:a- iśmy, zauważyliśmy przedewszyst- i się ~oza ~bręhem kopalm, ~śród grodzone tamami, które ustawono kiem licznie rozstawione posterun- blokow mleszl{alnych. Czekają lu w pierwszych dniaen. ki policyjne w hełmach stalo~ycn.! taj ~.ania i w ~ocy, na ~ru:~ś wia Na dole panuje bardzo surowa Na piel'wszy rzut oka wioska J~kby do~os,: od s~olch na~bhzszyctt, dyscyplina. By znajdujący się w wymarła. Dopiero pod muranu ko- znajdujących Się w podziemiach. podziemiach kopalni górnicy ne palni widać zywe istoty. Przewat- ' Kilku znajdujących się na tere podburzali swoich najbliżsych, któ ~~===::!!!~!!:~~~~ nie kopalni robotnikom oznajmiam, rzy zsyłają im na dół potrawy, : poco przyjechaliśmy i pr06z~ ch, istnieje tam kontr(lla niezwykle ścisła. by pomogli mi dostać się do Wszystkie listy i karteczkł wnę podlegają rewizji. Wolno pisać, że górnikool wiedzie się w podzie Od WydaWDCJVa ło 200 pracuje na powierzchni. Z powodu poparcia strejkujących Przystąp!1i oni.do strejku w tym 8a włólmiarzy przez związek zawodo- mym d,mu, Co ch koledzy Pk od Z~-... Gł m:ą. Nie opuszczają terenu opa m. Wy drukarzy dzsiejszy numer" o. R d'. h d t r. po- " l.. w o zmy C os a czają m 8u POl'anneg& 11 tazule Się., l S ; d k d' któ... b' toś. zywlen a. ą 3e na me, w - zmdle~ r.zonej o Ję C. rych robotmcy odmawia.ią przyję- ~... cia jakichkolwiek potraw. Tym spo PrE, obstrukcji. zaburseniach sobem pragną dobitniej zadokumt:ln trawienia, zgadze, uderzeniach do tować swoją demonstrację. glowy, bólach głowy i ogólnem nie domaganiu zltywa liię rllno nil czczo Mieliśmy szczęście. Zarząd kopal zklllnkę naturalne, wody gorzkiej ni, znajdujący się na kopalni "Mor.. Franc!szka-J6.efa". Za\. przez lak. timer" zawiadomił zawiadowcę... <ł "Klimontowa", że gotów jest per Wizy do łtiemłbc W :l Jawane są wszystkim obywatelom polskim,.. trza kopalni. Ogólna załoga kopalni "Klimonmiach dobrze. naczej nie tów" wynosi 810 robotników. Oko Wolno dodawać rodzinie wolno. ale nie wolno rozpaczać. Miejsce, gdzie zebrani są g6micy, jest bardzo małe. Panuje tutaj straszny zaduch._ W tym dobrowolnym grobie czy więzieniu górników jest niezwykle gorąco. Nicdzi;nego,. że dużo jest zasłabnię~. Wię!{sza cze-ść górników z osłable nia nie rusza się z miejsca. Leżą cały dzień pokotem na posaazce betonowej. Za poduszk~ służy ka. wał węd!a. Potrawy przysyłają im rodziny. Nie zawsze jednak wolno im przy. Ją. ć. Gdy większoś~ górnikó~ post~ nc-wi potraw me przyjmowac, traktować z delegatami znajdujących się w podziemiach kopalni górników. Dowiadujemy si~ dale), ze zarząd kopalni cofnął zapowiedzianą 15 procentową obniżkę płac. z informacjami, Koło windy pmzło w ruch. Wywo W zwią.zku.łakcby konsulaty niemieckie w lało to wśród ludn~ci, okalalącej Polsce wstrzymały wydawanie mury kopalni, duze poruszenie. wiz na w.iazd do Niemiec oily- Gdy jednak dowiedziano się, że z watclom polskim wyznania moj pod~iel!1i wyjeżd~ją delegaci, ludreszowej(o, zwróciliśmy się do nośc nę uspokoiła. Przyzwyczaj?" konsulatu Rzeszy niemieckie.f na bowiem była oglądać tylko olla w Łodzi, ~dzte nam oświadezo- ty niezwykłej demonstracji, które no, że pogłoski te są niepraw- wynoszono na noszach. wówczas podporządkować muszą się wszyscy. _ Jak długo myślicie się tak męczyć? - zapytuję Jednego z górników. _ Tym razem ustąpić już nte mgiemy. Wyciągną nas tylko jako trupów, Je:ieli nie cofną redukcji. Nam i tak wszystko Jedno Jak zgi niemy _ brzmiała zdecydowana Od powłedt. dziwe l że podobne zarządzenie Zdążyliśmy na czas, by spotka~ li ł nie ma mieisca. Konsulat Słosu-1Się z ludźmi, przebywasącyml od 8 'ogrzeb llndpa O,- je eoprawda pewne ~ranicze- dni w iywym grobie. Z windy szy- bławsllłego nia przy wydawanill wiz w slo- howej wy!izło trzech ludzi obrośnię! sunku do osób, ' co do którycb tycb, czarnych od węgla, z ocza- W dniu wczorajszym odbył alę istnie.fe domniemanie, że mają mi zapadniętemi. Dwuch z nich uroczy~cie pogrzeb zmarłego bisku zamiar pozostać na stałe w się słania ł kilku górników z strej- pa marjawitów okręgu łódzkiego, Nh~mczech w celach zarobko- kujących na powierzchni śpieszy ś. p. Leona Marji Andrzeja Golę. wych, ale obostrzenie to doty- im z pomocą. Nie chcą się przyznać biowskiego. cz~ wszystkich o~ywateli. ~- ze są oe!abie~i i o włas?yc~ silach Dla wzięcia udziału w,załobnej sklch., ~~a _;ąeych Slf~. do Nu!(ouec dalek~ nie z~j~ą. OcieraJ~ Się z po- uroczystości zjechali już onegdaj bez rozmcv wymadla. tu, ktory ob!lcle sp!ywa m z cz~ła. do l.{)dzi: arcybisltup marjawitów,. PrzystępuJ~ do.jednego z. Dlch Jan Maria Michał Kowalski, bisku "PGMALJON" W RADJO przedstawiam Się Jako <mlennt- pi Przysiecki. Peldman i Próchniew Dzisiaj o godz radjostacja karz. ski. Wczoraj zrana przybył do Ło warszawska nadaje sztukę Bemar- Zacząłem się wypytywać, w la- dzi czwarty bisltup marjawith, da =----- Shaw "Pigmaljon", znaną do- kich warunkach żyją znajdujący hr. Rostworowski. brze publiczności ze sceny teatru się w podziemiach kopalni górnicy. Z mieszkania przy kate~r~e na Polskiego. (r) Jak mnie informowano, wszyscy ul. Ftanciszkllńskiej przeniesono zwłoki zmarłego do krypty katedrainl'j. Egzekwja odprawił arcyb. -a lu cieczma dopaleslunu Organizacji Sjonistycznej. Wyjazd 3 kwietnia rb. Zapiay do 26 marca rb. pr~yjmuje Biuro Organizacji Sjonist., Śródmiejska 29. Kowalski. W ża l abnej uroczystości wzięli udział liczni wyznawcy marlawi tyzmu, w tem kilkutysięczny tłum wiernytb z Łodzi i okolic, jak i wie te delegacji z całeg()o obszaru b. Kongresówki. (P) Po kr6tltich cierpieniach zasnęła nallla ukochana. B. P. da Szlez,ngerówna wsp6łpr. Banku Wzajemno Ubezp... V!STA" honorowa sekretarka.. Niesienia Pomocy Kulturalnej dla dzieci" WpPJowadaenie drogich nam zwłok nastłlpl z domu przedpogrzebowego. h D.ień i godlllna podane bedll w kleps,drac RODZNA. Wszystkim. którzy oddali ostatni, posług~ drogim nam zwłokom 8. P. Bronislaw, Plockierowej ur: Lange składa s głebi serca podzi'2kowanie fiodnt naśladowania Wieczornica dla dzieci w św[etlicy elektrowni Mieliśmv wczoraj mpą i wzru tańc~, śpie~v i d~klamac.ie, ma szająjcą wizytę w redakcji. Przy komdy obad. A.les~cze. na odszła grupka dzieci. Chłopiec i ch0?-n,em tośmy cukle~kl otrz~dwie dziewczynki. Stanęli nie- mali - chwal chłopec komlśmiało w dnwiach i p()(!z~i coś tet organizacyjny. recytować dziedęcemi głosika * mi. Okazało się, że chcą za po- P.p. inżynierowe Glikowa i' średnictwem.. Głosu Poranne Bednarzewska oraz grono pań, go" podziękować dyrekcji Elek żon inżynierów i pracowników trowni Łódzkiej za zorg:.mizo- Elektrowni Łódzki -ej, które wanie im wieczoru z ojrazji sta,\e zajmują się pro~ad.zeniem imienin marszałka PL,s.udskie- kuchni dla bezrobolnej inteli JlO. gencji oraz świetlicy dla m1o- - Pięlknie było... - mówą dzieży szkolnej, w ubiegła niezgodnym chórem. Takie ład,lle dzielę poza normalnym obia... dem ~ydało 100 obiadów dla. l10zącej się m:odzieży, skierowa. nej llrzez kierowników poszcze gólnych s,z'kół. Wieczorem, w PUD E R świetlicy, odbył się wieczór ku czci marszał!ka Piłisudskiego, na Nie zawiera metali nie- który Z'lożyły si~ 'piewy, deukodliw1, o subt~lnym,klamacje orarz tańee. Cz}~ć wo miłym sapachl, doskonale matuje kalna wysłuchana. zo.sta:a urzet obecnych w skupl~mu l powydze, poczem beztroska zabawa c:er~. ~ e... trwała do godz-iny 9 wieczorem. Rudycja radiowa poświęcona pamięci Karola Szretera W Berlinie zmarł znakomity wir tuoz - piani~ta, łodzianin Karol Szreter. Zmarły zdobył!lobie w ea łej Europie wielką. Sławę, zarówno jako mistrz tonu, jak i techniki. Rozgłośnia łódzka "Polskiego Radja.", pragnąć uczcić pamięć słynnego syna polskiego Mancheste ru, plświęca. Karolowi Szreterowi speejalną audycję, która odbędzie sie juko, w pią.tek, o godz UsVSt\"'DlV p'.ldczas tej audycji w wvkon a.niu Karl)la Szretera (na ply ta'ch gramofonowych) dwa utwory: Zakoń:~zenie Koncertu fortepianowego nr. V Beethovena z kadencją A. Rubinsteina oraz "Soire de Vienne" Jana Straussa w opracowaniu Gl'unfelda. Słowo wstępne wygłosi red. Gustaw Wassercug. nicjatywa, podjęta przez pa nie z Elektrowni, jest pieknym czynem obywatelskim. Biedne dzieci i młodzież szkolna ta.k rzadko korzystać mogą z kulturalnej i mi1ej rozrywki, tak. r-zadko spędzić mog~ parę go dzin w atmosferze podniosłej a zarazem przyjazne.l, że napraw dę każdy te.l{o rodzaju krok witany być mtljsi z catem uznaniem. DZSEJSZY KONCERT MANENA. JUAN'" Dzig odbędzie się w filharmon,!ł () g o(h A.30 wif' ::!z. zapowiedziany koncert mistrzowski, który uśwetni skrzypek światowej sławy Juan Manen. Wybrał on na dzisiejszy koncert perły ze swego arcyboga. tfgo repertuaru. Znakomity a.fty\" sta przyhył już do naszego mial!ta. KMO-TEATR SPLB D -NARUTOWCZA 20. Dran -Kino Dziś i dni nast-=dn,ch! Początek o godz. 4-ej li Dźwiękomu Kino Teatr " Dziś ToL" i dni nastepnjch! 3 C~ ludzień remordoweuo DOWOdzenia L dzie W ołelu podł. łi,ki BauD Ceny mieisc zniżonel. B porwał Europą a potem OZ-OWCZę l 6o'r autg rown :::t :'~d:.! s;:n~ją-. Dramat szalonych, których hasłem jest: miłość, taniec: i pleśń. W Nadprogram: "Zaczarowany Saksofon". ro. uł.: Harru A elchmln, BellU Stohleld oraz Allred Burdon 4'5 Passe-partouts l bilety ulgowe nieważne. Fascynujf\cy film reżyserji Clarlnce Browna p. t. t;żtzgźni " j~j iglio Dramat erot.-obycz. z życia współczesnych kobiet. - Role gł. kreują: u~o~zi.;ielska i powabna J_oan Crawfo~d. Mils Aster. Robert MonigOmer,. Lewis Siane. - Nadpr.: DWle~(~~, dodale~. a~t. krajl,. Ceny miejsc zniżone Bilety ulgowe ważne bez ograniczeń. Poez1}tek o 4.3iJ, w soboty l llledzele o i. l-el

5 l'r. 82 ~a n - "GLOS PORANNY" Dziś wielba premiera -1.- Wielki film dźwiękowy Fox'a Zabójstwo le lu Arcysensacyjny dramat dźwiękowy, odsłaniający zbrodniczą kartę z życia najwyższego towarzystwa Stanów Zjednoczonych. chińskiego detektywa CHARLE CHANA, W rolaeh Warner Oland genjalny odtwórca głównyoh: przemiła BELA LUGON oraz męski VCTOR VRCON DRESZCZ GROZY. PODZW. ZACHWYT. KTO WVGRAL zl. na nr to.ooo zł. na nr zł. na nr zł. na nr zł. na n-ry: zł. na n-ry: ~ zł. na n-ry: ~ Q : ' b i:l h DiwiekoWJ f.'; ; ib r l b447j ' Numery oznaczone 1: wygrywają ttremję CL\ONreNE ' ' J ' R '; ; iS fr ,e : ' ~ fi?'! R14 fis i Ayn le Bezkonkurentgjnelto podwójneao profradu -. - Wielki przeb6j europejski w wersji francuski&j "ARBnl\ nl\plqtn śc" Potężny dramat współclesny na tle życia zakulisowego cyrkowców. W rolach głównych: znakomita gwiazda europejska l.ana HAlO "...,,',. oszałamiających niebezpieczeństwed; 5 A R T O N S" ~ ~,.".~ WarszawSka giełda 25), Starachowice Tranzak-l śląska , 7- proc. Warpieniężna cje dobnane anienotowane: Mo- szawska. dolarowa 38 i siedem ós- N. b' ejd dn:cjów 3.75, Haberbusch 3\:1.50 mvch - 39, 5 proc. Warszawy l słynny pogromca lwów OSKAR MARlON z współudziałem wyozynów trupy akrobatyczne] Początek seansów o godz. 4 ej. Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 49 gr. NA LOTE -'? ~ n dd , fi CA01\lENE P i ~ ' <)2+: J i if) 91-/ ł l ~g7~~~ l06; 8~: : ;: iJJ ' ' ;n ' h 32+ 8al a Co Usl,slymy dzjłl PlZ!Z radio, 19,.10 Koncert z płyt gramofonowych Koncert szkolny z filbarmo nji warszawskiej. a.towczoradjsz~m ze. rallluwgl y (plus 150) (plus 5{)); za 6 proc. obligacje wa l u wo - ewlzowej w arsza-/ W ł Muzyka z płyt gramofonowvch. wie tendencja dla. dewiz była słaba PAPERY PROCENTOWE arszawy V. em. c~clano p ac!ć +- przy o b ro"",c h zmmejszonyc... h N o t o Dla Jaoiero',v - ' procentowych ten , za V l JX "Balkony - letnie mieszkania" - wygł. p. Janina Ginet wano: Belgja (_ 20), Rolan dencja była mocniejsza, przy wjęl~- NOTOWANA BAWEŁNY dja 359,50 (- 35), Londyn szyc_h obrotach 5 p:oc. ~onwersyj- NOWY JOHK W ojnarowiczowa ':) ( 8) Nowy Jork 89:)7 ną l 7 pr0c. stab lza cyjną.. N oto L c 62- e 6 15 k Muzyka z płyt gramofonu. - -,~ " ': o o. marz c. WleCJen (Plus 'i') (wypłata teleo'raficzna) Pa wano: 3 proc. budowlana G 16 61" e wych. b, l 1 4 d l 1':4 50 maj i1 cz l'wec.., l V>!< 3503 ( 2) SzwaJ carj a l"'" 30 ~p u;; o) proc. o arowa o J~ -,,"'. _ r.: piec. Słerplen. wrzpslen 1625 Lekcja j~zyka francusłdego (kurs średni). (-: 4-0), Włochy (plus.5), Tranza- -:- 0;.2->. -;: (plus 15 )~ 4 proc październik 6.56 listopad 6.63 kcje dok:>nane a lllenotowane.' ldwe ~ tyc, Jna zwykła gru d' zlcn 6,"" t. 617 l t "Skąd się wzięła kabalisty./',;1 s yezen. u y Gdańsk (- 10), Sztokholm 105 -: (plus 6.5). 5 proc. kon ka matematyczna" - wyg!. prof. LVERPOOL W. Wilkosz. Loc:> 5.15 marzec 4.94 kwiecień Recital śpewaczy Lore (_ 100); w obrotach między wersv!lla H.50 (- 20), 6 bankowych dewizam na Berlin prcc:.dolar.owa (- 50), 7 pl. obracano Po kursie _ 21::l.40 stabłhz3j'jjn a 56 -!to.50 (plus 37) (plus 5!. W obrotach prywatnyeh l? pro~. kolejowa, ~04, 4 i pół pro.e. marka niemiecka , dolar go- zł.emskie ?, ~robne Od'ClD tówkowy 8.88,50. rubel złoty 4.7'7, n 40 (plus 150), 4 l poł proc. Wa;: dolar złotv rubel srebrny sza.wy (plus 125), 8 proc. 1.33, bilon- 0.il2. Warszawy (plus 50), AKCJE N& rynku akcyjnym tendencja przeważała mo~niejsza, przy dość dużych obrotach Banku Polskiego. Notom.no: Bank Polski (p\1s 25), Warszawskie Towarzystwo Fabryk Oukru 17 (- 8 pro<'. Częstorhowy (}1JU8 25); 8 proc. Łodzi (- 75). Tranzakcje dokonane anienotowa ue: 5 proc. kolejowa, 38, 7 proc. stli. hilizacyjna odcinki po 100 dola rów , 8 proc. dillonowska 6(; i6.75, odcin ki po 500 dola.rów 6'1'.25, ~ proc. Cornel maj 4.94 czerwie.c 4.94 lipiec Odczyt aktualny sierpień 4.96 wrzcsicj'ł ,00 Odczyt dla. maturzystów par.dziernik 5.- listopad 5.01 gro (Dział Historja). dzień 5.03 styczeń 5.04 luty ~uzyka lekka. marzec 5.07 kwierień 5.10 maj ,~Skrzynka pocztowa łodz- Egipska: loco 7.11 marzec 6.81 ka.... maj 6.88 lipiec pmdziernik Komunikat izby przemysło 7.03 listopad 7.00 styczeń (7.17 lu- wo - handlowej w Łodzi. ty Omówienie. koncertu z Wie- Upper: loco 6.38 marzec 6.12jdnia - dr. Aieja Slmonówna. maj 6.10 lipiec 6.09 październik Transmisja z Wiednia listopad 6.06 stycwń 6.11 Ju- EJ'uclmera X Svmfonja, i "Te ty DeWll"! 21.uC Wiadomości sportowe. :!1 A!) S:uchowisko pg. Bernardl' Rhaw }Jt..,Pigmaljon". ~2 3e Muzyka taneczna.. AUDYCJE ZAGRANCZNE Konigswusterhaugen (1635) Symfonia Ois-moll PfitZlle. ra. Stuttgart (360) Suita orkiestrowa. op. Klaasa i Koncert fortepianowy D dur Mozarta.. 19,15 Komiczna opera Ha.ydna. "Świat na ksi~ycu". Wiedeń (516) Symfonja D-moll Te Denm Brucknera. Kalundborg (1153) Koncert (M. in. Uwerturh..~Wesele Figara" Mozarta, Symfonja "Z N owego $wiata" Dworzaka.) Paryz (1724) Koncert fortepianowy C-moll Rachmaninowa. RZYm (441) Koncert (M. in. Uwertur. "Le.onora Nr. 3" Beethovena, 8ym follja V CzajkOWSkiego). Sztokholm (435) 20,00 Kwartet smyczkowy... uw.ll Schumaoa.

6 ł... ' 1,.,.. d"xtc2!3. lu... GLOs PORANNY 193~ ruko D Z V a, alte,. Od jutra w kinach Do akt. Nr.!:"! O ~ tosze nie. Komomik Sądu Grodzkiego w Łod.i rewiru 15 zam. w Łodzi pny ul. S ienkiewicza 67 na zasadzie art U P. C. oglasza, że w dniu 29 marca 1935 roku od godz. 10 rano w Łodzi przy ul. Piotrl;0"l'3ltiej 85 odbędzie się spnedaż z puetargu publ!c~ne g o ruchomo:ici naletącl1ch do Arona Bialerll i składa j ących s i ę z mebli oraz pian "a osr;acowanych na 8um~ zł Ł6di, dn Komornik (-) Jan Rlłymowski Do ekt. N, i 1932 Ot łos2gll'!loe Komornik Sąda Grodzkiego V Ło.. dgi rewiru 15.. go zamieszkaly w Łodr:i przy ul. Sienkiewicr;a 67 nil zaslldi!ie art U. P. C. ogla sza. że w dnu 29 mtrca 1933 r. od god". 10 rano w Łodzi puy u\. W61czańshiej,O odbędze się sprzedat z ppzetargu publicmego ruchomot\ ci, na letących do flrmy.. Wilhelm Liirkens Sukc. ł. spadli. Wilhel ma Liirltens~ ~kładaj,,"yoh sil: mebli i kllsy pancernej szacowanych na sum ę Zł Ł 6dv., dn. ls }\:omomik Jan Rzymowlilki Do al.t. Nr. E O~ 6omi:GnBe. Komornik S,lUU Grod:: kiego w Ło.. dzi, rewiru 14, zam. w Łodzi, prlly ul. Al. go Maja 34 na zasadzie art. 602 K. P. C. ollła" 1 Ba. te w G.niu 31 marca 1033 r. od godz. 10 rano" Ło ~ll1i. o r,;)" ul. 6-go Sierpnia 47 odb l)rl.lli t: się At>rl!()de,;; prze?; liey18.oj<l ruohomośei, należąeych do Abrama Najmann i 8kłf\dai~eych sie :t 23 pacek przę " dzy bewelnianej i sknynlsi pnędzy na sumę M~ii. dn !n homornik S1. Dulkowskl. ~ Do akt. N'. E '0826nle. Korl1ornik 8qdn Orodllkłego '\\" Łod.i, rewiru 6-go w tod.i pray ul. Nałutowicza 10 na lasadne art U. P. O. oll!au!!'.we w d. 4 twietnia 1933 od goc!e. 10 rano w Łodzi pl::}' ul. Narutowicza 20 odbędil e slą eprzar1a~ prze'argll pu bl1e8mgo ruehomości nalat!ł~yoh do Dyrekcji Sali Filharmonji w os. Alfre.. da S1raucha i skladalqcych się z kasy żelaznei ogn!otrw. z 2 kluceami i massyn,r do pisania sf8temu.remington O!:f\cowanych na BUDEJ Zł Ł,6dt, Komo:roik Leon Wąsowslll Do akt Nr. Km ObwieS2Cll811de Komomik 5~du GrodllkieSo w to dzi Leon W'lsowski zam. w todr:i puy ul1cy Naru10wicza 10,na 2asadzle lut. 602 K. P. C. ogłasza, te w dnu (i go kwietnia 1933 roku od godz. 19 w to przy ul. Piotrkowskie) 44 odbędzie sie licytacja ruchomości.a mianowicie: 220 chustecllek ze sztuclnello jedwl" biu, 100 sztok takich chustek, 6 sztuk jedwabiu katcla po 15 metp6w, biurko dębowe, 50 chustek.e sztuczneg<.. jedwabiu oszlcowllnych na ł~czną sumę 560 zł. kt6re motnl oglądać w aniu licytacji w miejscu sprzeda!., w cza,ie wyj;j oznaczonym. r.,6dt, 21.l5. 19~3 Komornik (..) Leon W/tsowsili nowoczesne i starożvtn8 po cenach najniższvch Jlabyć można tylko w sklepie komisowym ajcmana ul. Sienkiew;cza 6. Dziś arcjlvesoła nrenuera ł Pierwsza długometrażowa arcykomedja najnowszej produkcji 1933 nagrodzona na konkursie śmiechu złotym medalem. li'enomenalni siewcy śmiechu i humoru La r G a lin " la L "i u l t OSTROŻNE w 12 aktowej bombie śmiechu Komedia nad komedjami, w której LAUREL i HARDY pr7eżywają tysiąc i j e dną niezwykłą prz ygo dę l Zawl omienie :Mam zaszczyt podać do łask. wiado.. mośei W. P., że mój okład win, delikatesów i towarów kolonjalnych DrZeniosłem. li: ulicy Piotrkowskiej Nr. 173 na ulicę P rmo ą 2 mnie chęć Do zmiany lokalu skłoniła zapewnienia moim P. T. Odbio1'com bogatszego wyboru jak najlepszych artykułów. Jestem te~ przekonany, że moi dotychczasowi Odbiorcy nadal obdarzać mnie będą życzliwością, co mi pozwala ze Bwei strony dać zapewnienie, również moim przyszłym Klijentom, te obsługa moja stale znajdować się będzie na wysokości swego zadania. Skład i r. win, dellkates6w towar6w kolonialnych Piotrkowska 152, tel L U. EL - jako zatwardz i ały kawaler HARDY - jako rozczarowany małżonek! LAUREs,. i HARDY w Afry~e jako l egioniści i obrońcy forłu...! Tak dobrei wodolej lwmeuji nigdy j e llzej(j Rie bylo!!! LAUREL HA~DY przechodzą samych WELK WYBaR siebie! Spontaniczny śmi e ch budzą FLJP i FLAP jako u p U J C E Z l-go Z R 6 D l A żołnierze Legji Cudzoziemskie j l!!ln~p~w!~8~!!!!1 W ~JiJiMf ilaiem Ji#lL4JC.::; ~J...-..m. _ NADPROGRAM: Tygodnik dźwiękowy i 2-akt. kreskówka Początek seansów o g. 4-ej. - i bilety ulgowe niewaine do PRZY PRZEZĘBENACH! Pl6ltanill gardła rano wieczorem Chnosolem nie nalety uważać za przesadn/ł osfro1:no ć, lecz za chę~ ~aclb..."ania zdrowia i ochronę przed zekeźnem! chorobami. Nie zbędne dla dzieci. Chinosol, Co spofz/łdllenit1 roztworu, do nabycia w aptekach iskładllch aptecllnych w łabletka.,h :li powyżsaym."kiem ochronnym. Spos6b utycia w Jcażdem opakowaniu. NADCHODZ CZAS S~DZiE ii ilrze WELK WYB6R DORODNYCH DRZEW OWOCOWYCH ALeJOWYCH oraz R6:2: polecają ODR y DZBW E Sp. z ogr. odp. p O C Z T A P A B J A N C EJ Dkrz. poczt. 154 Dojazd tnmwajem Łódt.. Pabjanice. Przy~tanek Ksawer6w. Od przystanku. 1 klm. MiEJSCA SPRZEDAZY w ŁODZ: ul. Pomorsko r6g Magistrackiej u p. Franc. ~EŚLAKA. RsdogoazCJt naprzeciw Juljlinowa u p. KOPCZYNSKEGO. HAbTRECH Dr. med. Speojallsta chorób skórnl'ch, w«!nerycznych moc:lopłclowych PlofrkoUJs~a 10 Tel Prsyjm rano; 1-2 popołudniu i 5-9 ",ien. Nied:iela i w. 0-1 Fano Dr. Do ola LE Chcrob, DBae (ROE NTGE N) POTRKOWSKR 114 ~ t O "" " przyjmuje od 5-7. Ororl8ne noju:.ndp1:: POSZU~UJE SJĘ 3-ch akwizy Lódź, anki likanin)' po torów i 2 akwizytorki na probtlrdllo r:redukowa-., d b. d d nych cenach. poleca WZJę O ardzo ogo ne80.lo firma RUDl!lP JUłłli dzaju asekuracji..- Zgłoszenia W6lc_anska 161 tel Biuro Powiernicze" Universator" Rok znłoł:enill Moniuszki 3, od Nłlb~c! r.6. lu Z8WSfti choroby skórne. weneryczne włosów i moczopłciowe 'ódi, Zimelihola 6 przyjmuje od godz rano i od 6-8 wiecz. w niedziele od mieszkanie la li i e k lletalow,oh "PATBNT' tv,t Jmanek amerykański oh moba w FABRYCZNYM SKŁAD!E,. DDBO'Ob " toał, Potrkowska 11, 1'BL. 18S.!ł, w podw6nu. pokój z tejefonem DUŻY!!łoneczny wygc<1ami od zar <l.~ z wszelkiemi do wynajęcia. Odtłzielne wejście: Tra.ugutta 12 m. 9. OKAZYJNE do sprzedania gabi" net gdański, składający się 4 krzeseł, 2 foteli, stołu i biurka. O bejrzeć można; Za&'ajnikowa ~O, od KASA ogdiotrwała, pianino i meble gabinetowe okaz.yjnie d<l sprzedania. Piotrkowska 84, m ZŁOTO, BlZUTERJĘ i kwty lombardowa kupuje i pl80i nai ~e~e c6~y. Mag'Bzyn jubi ~erski L.Fi}ałko, Piotrkowska 1 Cle w.lkras CSl1slcllGnla!ll!vb, łrote',owanlll, ofklinowanla. drutowana pollolell. 3prllQtnnle blm i mla.. kll6 or8& o.yellollenie okien fab.yolnjoh \op budpnltaoh p1otrowvoh i pa.tc.owvoh (t. :W. Sledowych) oraz odkurzenie elektroluxem. Opakowanie dflwi i ohien na.im~1 ---_ 76. Dozorca wskaż~ _ z wszelkiemi wygodami od za.. raz do wynałełcla. Wiado mość u właściciela domu pny ul. Piotrkowskiej 86 m. 10. S BRYLANTY, ~łoto. srebro, rólną biżuterję oraz kwity 10mb ar " dowe kupuje i płaci naiwy~s oeny M. Mizes, Piotrkowska 3 " t,ódi, Andrzeja 1. DUŻY SŁONECZNY pokój P,JmuJe wo.elkle robołv, wcbodll~ wb~el~iemi wvgodami do wy Da]ę(ua od zaraz. Piłsudskiego DWA frontowe, ładnie umeblowane pokoje z telefonem do wynnjlloia. Dzwonić Cenr ntat".. Tel. 10" 41 (p".) KUPĘ uśywaną zosłonę pu. szową, ewentualnie inną 3 x 3. PERWSZORZĘDNE mieftlkanie składające się z 5 pokoi, Oferty Bub... Zasłona" kuchni i wygód. 2 piętro, f.ront SAMO DZELNA krawcowa, do wynajęcia od l.. go kwietnia. krojczyni potrzebna do praeowjli Cegielniana 4'3. Wiadomość w Kilińskiego 127, m. 5 do god 7.. biurza. Tel , 12 w poło '"- J'lgłoszenl~ a za wieru milimetrowy ' szpaltowy (trona ~ lpalt):.zo strono 2., Reklamy tekst,.. Prenumerata mle~ec~no _W4!='U PoraMego H WMVltkleml. o- redakcyjnym zł. 1.50, w ~kściet nstr.eieniem mie}!lca na,tronie od li «o 7 w1llcznle ero 81'.... datlrllml wynos w to~ ~ 4.60, ~ odnollllenle - bell Zltr.etenill miejsca '0 gr., nade.lane od strony 8-ej do końca łeksłla 40,r., nekrologi 40 ' gr. ZWJczajne 4Ollroe 8 V. r: p,:reay "tl pocl!tf\vj" w krllju - %- o.. ::r;1!j;:j'1n1c/, - zł. 9. ' (str. to s.palt) 12 gr. Drobni U gr. u WJrllZ, najl1lniejge ogło3%enie ł POSlukiwenie pracy 10 gr. & w,. RAkopitl6w redakcl'a nie zwraca. ru, nlljmniejace zł. t.20. Olłło.unia r:ręczynowo lu1w,inowo l!. zł. OlJłoułlnill.amilJ8coWO obliczllne..... q ~/n drołol. firm.. llr. 1roV> z.a Og tabelaryczne lab fantu. d,od.8t~ 5l!!!o- Ogl. dwukolor. o Sep/,. drołol R~ ldal'v w clodat!cu ilu~trowilnvm zo 1 cm. uwadretowv 1 s.._ ~ , Redaktor: Eugenjusz Kronman. Za wydawniotwo "Prasa'" Wydawnioza sp. % osr. odp. '&ł!ienjusif Kronman. W drukarni własnej Pioirkowska 101

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA muzyka: Katarzyna BAYER aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI 1 Mała choinka 1. Choinka mała na święta przyszła już. Panu zagrała kolędę z śnieżnych nut. Ref. kolędę

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 7

Spis treści. Słowo wstępne... 7 Spis treści Słowo wstępne................................... 7 1. Kruszyć pancerz (Wyznania 5, 1) środa popielcowa............................... 9 2. Niespokojne jest serce nasze (Wyznania 1, 1) czwartek

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 1 1 1. Rodzice( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer

fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer fot. Wilhelm Brauer, Helmut Brauer Pastor Wilhelm Brauer był zwierzchnikiem obornickiej parafii ewangelickiej, i gospodarzem kościoła ewangelickiego, w latach 1933-1945 ale i historykiem opisującym czasy,

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

KARTA MIESZKAŃCA PBSA WE WROCŁAWIU

KARTA MIESZKAŃCA PBSA WE WROCŁAWIU KARTA MIESZKAŃCA PBSA WE WROCŁAWIU Imię i nazwisko:... Data i miejsce urodzenia:... Nazwa szkoły:... Adres zamieszkania wychowanki/a:...... Numer telefonu wychowanki/a: Numer PESEL wychowanki/a:... Nazwiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

SPRAWY CYWILNE. Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. SPRAWY CYWILNE Jak wnieêç pozew? Kto mo e reprezentowaç stron w sàdzie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaki drogowe

Wybrane znaki drogowe Wybrane znaki drogowe Znaki ostrzegawcze Znaki nakazu przejazd kolejowy bez zapór droga dla rowerów sygnały Êwietlne droga dla pieszych Êliska jezdnia koniec drogi dla rowerów 14 C 3.3 Zindywidualizowana

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo