waltonó" iramwajowg(h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "waltonó" iramwajowg(h"

Transkrypt

1 Pelna tabela wjlgran"ch Oler,' "aiislwowel na str. Sasi tr. 82. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. łlódź Czwartek, Z8 marca 1983 r. Rok V WG m. DZENNK SPOŁECZNY. Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: , =1 (ena Redaktor przyjmuje od godz. a-ej - 7 -ej wieczorem. == 'MW+'*tw'M ił POLTYCZNY LTERACK racownicy użyteczności ł pos anowili poprzeł: waltonó" iramwajowg(h On~dajsza uchwała, iaka zapadła na posiedzenju zarządów ca oraz w piątek, 24 marca. Do - Łomżyńska 14, XXV - ul. b~ą w czwartek, dnia 23 mar XX - SuwaGka 1, XXV wszystkich związków wchodzą " oh'zymania ta~nów ł1jpoważnio Skierniewicka 11. XXV - ul. cych w skład Okr~owe., komisji Zw. Zaw., o proklamowaniu dziećmi za okazaniem książecz Wodna 38. XXV - ul. Wa1l ne są tylko rodziny obarczone Rzgowska 143, XXV - ulica na dzień dzisiejszy.iednodniowego stre.iku soliliarności, wy r~h. Talony realizowane będą XXX - uj. 11 Listopada 76, ki ubezpieczeniowe.i kasy ch 0- na '38, XXX - Wodna nr. 38, wolaja zrozumiałe zainteresowanie w calem ~połecizeństwie dzielni SpożYWCÓW w okresie 5 XXX - ul. Józefa 11. XXX pl'zez s'klepy Powszechnej Spół XXX - ul. Rokicińska nr. 62, łódzkiem. dni, począwszy od daia ld- - ul Widok 12, XXXV - ul. W eiągn dnia wczol'ajsze~o sie.isze~o. N. Targowa 16. Niezależnie od ",e wszystkich związkach trwa ake.ii rozdawnictwa żywności, komitet otworzył listę ofiarodawców pienieżnych na rzecz. strejkujących oraz prowadzi e łv prace Wydawania talonów PRZYGOTOWA WCZE DO STREJKU POWSZECHNEGO. r W myśl u~ożoneg~ planu, '\:17ydano s., d ł punkt l-y mjeś{'łć Sl(~ będzie n. zen... o ezw roz-. _. widencje chętnycb lepiono!okalach komunikaty Pl'Zy ul. Polnej 5, -gl - ~ad obiadów w dcłmaeb. n członko' ł - zarna 4. -ci - Sierakowskieu w, zaw el'ająee WClEO " l'a.isze uchwaly l rezoluc.{e. ~o 26, V-ty - Lmanowskego 39, V -ty - Limanow8kie~o Wielkie kroki naprzód poczy ni~ równie,z akcja pomocy 37, V-ty - ul. Ogl'odowa 20, ~o A"O~Zg '=1 Adminigłracja: Piotrkowska 70. Telefon ~ - os = Tel. nocny , Nr. konta P.K.O ; 64-73q Włóknarze uddełania u p. wojewody ub icznej iarzy rulzg na miasio się tą sprawą. P. wojewoda o duiu wczo~ a.fszym, spreeyzowaświadczył, że stoi na stanowi- li swe. stanowisko na konferenskiu di w radzie mie.tskiej. W dniu JAKNAJRYCHLEJSZEGu ZA- wezora.ig,llynt, z uw~i na nie- KOŃCZENA STREJKU. zmierną doniosłość uniel'ucho- Nastę,pnie zapytał dele~atów, mienia tramwai i wynikających czy włókniane nie ma.tą ja- stąd konsekwenc.li, postanowiokicm innych wal'unków od sta- no zasie~nąć wianych na konferencji z prze.,' OPNJ WSZYSTKCH CZŁON mysłowcami w Warszawj~. Wo- {ÓW ZWĄZKU TRAMWAJAbec O(lmowne.i odpowiedzi dele RZY. ~atów. p, wo.iewoda oświadczył, W tym eelu zwołane zostały że dwie konferenc.te (dla obu GOTÓW JEST KAżDEJ CHW zmian). Pierwsze zebranie ~- L PUZYJĄĆ, DELEGACJĘ było sie rano w lokalu tramwawłóknial'z", któ'r pl'zyjdzie ze Jarzy, Zgromadzeni pl'. "Wtliry skonkretyzowanemi warunka- KEŁ., w wyniku dłuższej dysku mi. proponując dzień jutrzejszy d. wypowiedzieli się Jedno- Konfm enc.la trwała przeszło myślnie dwie JCodziny. Wkońcu włók- ZA POPARCEM STREJKU marze oświadczyli, że "dyby WŁÓKNARZY powzielj.iakieś nowe uchwały, i uchwalili rezolurc.ię w nastęniezwłocznie zakomuniku.fą.fe pu.iąeem brzmienhll p. wojewodzie. "O~ćlne zebrane pracow- Uchwala tramwaiarzy sb'ejku.fą,cym z Obywatelskim V - ul. Letnia 3-5, vm - Zgodnie z uchwałą powziętą. Komitetem na czele. Odezwa Zeromskiego 4, X - ul Koper na onegdajszej konferencji w. do obywateli (zamieszczona we nlka 19, X - ul. Wólczańska sali rady miejskiej w dniu wczo wczorajszym numerze "Głosu 196, X - n. Nawrot 23, X - l'a.fszym. uprzednio wybrana de Porannego") została rozlepiona ul. Prze.fazd 34, X - ul. Prze legacja, reprezentu.iąea wszyst ników KEŁ. postanowił. 10- lidaryzować się z uehwałą za w calem mieście. Niezależnie od.iazd 86, XV - ul. Piramowi- kie związki, udała się do wojelego opracowano w d,niu wezo- cza 10, XV - ul. JUljusza 28, wody Hauke - Nowaka. nieilll stre.łku solidarności, w sali rady miejskiej w dnu 21 W związku z proklamowa- rządu związków. powziętą w raj~zym dokładny ' XV - ul. N. Targowa 31, XV DELEGAC ZŁo2vL P. WOdniu dzisie.iszym, zgodnie z u - ul. Fabryczna 2, XV - JEWODZE marea r. b.. de<eydując się na chwałami. PLAN ROZDAWNCTWA TA- Kilińskie'-!o 100, XX _ ul. Ki- '~i' k powzietemi na poste całkowite poparcie stre.łku LONÓW ŻYWNOŚCOWYCH.. uchwałe mh;.uzyzwląz owe.l ko- dzeniaeh poszczegó~'łych związ ~hiskiego 100, XX - Kilhiskie- mis.ii, komuniku.ląc jedi1oi.:l1,e~dla rodzin stre.iku.fącycb włók- ków włókniarzy przez jednodniowy protestacy.1ny stre.ik Bol. go 100, XX - ul. Wólczańska lilie, że robotnicy wszystkich niarzy. Talony te wydawane 951 xxn l S 1 UNERUCHOMONE MAJĄ darności". 73..,. - li. osnowa, gał~i przemysłu oraz prareuwnicy umysłowi zrzetizenł we BYĆ WSZYSTKE PRZEDSĘ~ Jak sie w ~łatniej ehwill d.. BORSTW A MEJSKm, wiadujemy czc:ść wajcodów wszystkich zwązkach. na znak instytude samorządowe (poza tramwa.io,wyc'h ma rano wyr. Osietzkr zamordowany! protestu. po~otowjem, szpitalami i zakładaini opieki społecznej, ~dzie będą szyć PRZYSTĘPUJĄ W DNU: DZna miasto. O~łwać.te Hitlerowcy zamknęli swe ofiary w więzieniu SEJSZYM DO JEDNOD:\Otramwajarze nie należący wojskowem c zynny będzie personel przy do związku, którzy postanowu WEGO STREJKU SOL!DAl\M. chorych) oraz niektóre instytu-. PARYz, 22_3. (PAT) - Na pod cały dzienny swó.ł zarobek od.. no ich umieścić w szpitalu. Co do sej, ~tawie informacji:l wiarygodnych de komun8ilne. Karola von OsietzkY'ego, znanego dać do dyspozycji Obywatelskiego Komitetu na słre:ikujqr przyczem ośwładclaią, że o ile P' zradeł "Le Populaire" utl'zymuje, pacyfisty, którego oskarżono o raeownicy tramwajów łoozże niemieccy więinit>wie polityczni zdradę stanu, a który,.zniknął" od czylt~iki rządbwe nit. wljłyuą kich,.lak to podawaliśmy w cych włókniarzy. zwłaszcza komuniści, osadzeni za: czasu objęcia władzy przez hitlerowców, to według wszelkiego na przemysłoweów w ii ierauku stali. w więtzieniu wojskowem w Spandawie lmło Berlina. Przeby- prawdopodobieństwa został on zamordowany_ Przynajmniej władze wają tant równiei przywódcy komunistyczni posłowie Thaelman i hitlerowskie dały tak do zrozumienia jego żonie. Tor ger, dórych potraktowano :b tak wielką brutalnością, że musia- Wiosna unuymiwienia zawar.cill run 0"' y, Z ~ -e.. 11'1-.2 n, T -"d D -D d>iol'gwe.i na warllnju cil ro- U t:rł.,.. W ł! n ~ ku 1928, międzyzwiązkowa ko- Wyższe uczelnie zamknięte mis.ia będzie konlynllo,vać WEDEŃ, (PAT) - Wer czelnie zostały zamknięte. Na poił STREJK PO\\- SZECn:~ y BEZ dykt sądu przysięgłych uwalniają- ł technice i w instytucie farmaceu- OKREŚLENA CZASU. cy.16 członków S~hutzbunau, tycznym doszło do bójek, przyczem hl -Yl~rowsl,a Z ramienia delejcac.ii, repre- oskarzonych o strzelame z okien pobito dotkliwie dwuch studentów.. "Domu Robotniczego" do narodo- 5'ocjalistów i pięciu żydów zentu.fąeej włókniarzy, praeow- wych socjalistów w dzielnicy Se- Studenci narod{)w~. s~jallsty- Hitlerowców nie cieszy powrót Wilhelma ników użyteczności pub li czn c.t, mering zapadł 9 głosami przeciwko czni udali się pochodem przed BERLN, (pat) _ Dzisiaj czele Niemiec stanie znowu dy«a- pracowników miejskicb i ko- trze~: P~o~ur.ator zgłosił wlllos.ek gmach sądu krajowego i na Plae aejm prusld odbył po.<;iedzenie kon 1ja Hohenzollernów, Słowa te przy mnnalnych oraz tramwa.larzy o. um... wazmeme wyroku. Młodzlez Szc2icpan>l, wznoslząc okrzyki: "Ze stytuujące. Obrady zagaił przeworl jęli niemiec]{o _ narodowi burzliwy łódzkich f kolejek dojazdowych ~ltlerow8ka z powodu tego uwalnia msta za Semering". Rozpędzal niczący z tytułu starszeństwa gen. mi oklaskami (hitlemwcy zacl]o- przemawiał'. Wal k' J~cego ~yroku urzą!lzlła ' manifestb przez policjantów w jedne m miej. Litzmann _ narodowy socjalista, wali milczenie). E Zerbe l pp. eza oj:8:z cj~ POś'hćtYCzn:t, wznosząc okrzyki scu gromadzili się w mnem. który w przemówieniu inauguracy. N... na cze. Hitlera i przeciwko żydom Z obawy przed rozruchami wielu a p:ezydenta sejmu wy~rano Po złoł.eniu oświadczenia 6 nem zaznaczył, że obecny sejm pr'l lonowme narodowego socjahstę. WEDE~ kupców pozamykało swe sklepy. ski stoi pod znaldem wiosny hitle- K.eJl'la, na wiceprzewodniczących ~~rnlkaeh one~dalsze., konferen. ' ~2.3_. (pat) -! DZ,- W poludnie zapanował w Wiedniu rowskie i. nawclowego so"jalistę Hattkt' ('en ejj, przedsta'wioiele związków ~laj przted po-udmedm ponow,ły Sę zupehly spckój. Prar,.u wiedeńsl,a Przed"sta,'''l-el ikr ~ 'j.... uemons racje naro owych socj'ali- donaga si.. znl "", enl a i t t j' w... l11em ec o - na 0- troyvca Baumhoffa. nitmiecko przedstawili p. WOjewodZe sy stów z powodu yr k. ' _'.."~ fis Y lic l dowych Wintcrfeld wyrazu oczek i- fi' od re. W O U lhva ma sądów przysięgłych i wprowadz~wanie, że nadej{lą czasy, gdy na 01 owege... rlesa. tuae.l~..laka su: wytwo l'~yła,,iącegq, wydanego na człon!,:;"" nia w drodzę rozporządzenia dorarr pl'osząc. p. wojewode O zajt:eie Schutzbulldu. Wszystkie wyższe u- llego,ary śminci.

2 ł!8m. "GLOS PORANNy M Nr. 82 Ci~żki dzień Gorgo e NiezwJlkle obciążaiące zeznania złożyła ciołka Lusi KRAKÓW, 22-.g0 marea. - jedyne wspomnienie z POlSki, Dziś ' z rana w kuluarach sądu jedyne w5pomnienie z domu". rozes-zły się pogłos 'ki, że z minis-lerstwa sprawiedl.iwości nacarji Zaremba przyjął dwie ko Po powrocie LU5i ze Szwajdeszło pismo do trybunału repetytorki dla niej. Uczyła się z żądaniem wyjaśnienia, długo i poszła do szko;y. W co do listu ławy przysięgłych, maju i czerwcu 1931 roku Zaremba oddał dzieci do mnie na odczytanego przez sędziego Krowiokie.go sąjdowi w poniedziałek. Jak wiadomo, jest to C7lułam. że tam są awantury i dwa mi 'esiące. ennne.łac.fa ławy przysi~łych że coś się za tem kryje. z podzi~kowaniem Lus,ia martwiła się tern, że za ś-wietni'e zorganizowaną wizję 10ka1ną. Jest to prawnie nie Romusia kocha i że matka jej dozwolone. Ministerstwo sprawiedliwości żąda wyjaśnień. Wniosek obrony nał przychyla się do wniosku obrońc6w. aby dwuch biegłych ekspert6w - geolog6w, zbadało i teren. w willi brzuchowickiej piwnicę Na ws.tępie trybunał odczytu Je uchwałę, mianowicie trybu obrońcy bowiem wysuwają wniosełk, :be woda do piwnicy może się dostać nietylko z ko tła, lecz także z ziemi i może to być woda podsk6rna. 'Wniosek ten został uw~lędniony. t zastrze:beniem, że ty1ko jeden ekspert będzie to badał. Na salę wchodzi świadek Marja Kudelkowa, ciotka ś. n. Lusi, a siostra Zaremhiny. Zeznania.iei są bardzo niekorzystne dla oskarżonej. Ciotka Lusi - Jestem ciotką Łusi - mó.1 p. KlJdelkowa - a siostrą jej matki Zarembiny, Lusia z począllku do mnie nie przychodziła, miała zdaje się, zakazane. W rqku 1929, gdy ciężko zachorowa!,am, Lusia J>yła u mnie po raz pierwszy od czasu, gdy pos-zła po ojca, Pyta.łam się jej ogj.ędnie, jak je.i.fest w domu. Mówiła, że nie chod'zi do szko tv, opowiadała, że w domu jest dziecko, kt6re bardzo kocha i kt6remu oddaje wszy!jtkie u słullri. Powiedziałam jej: "Dziecino, powiedz o.jeu, że byraś u mnie". Kif'dy po kr6tkim czasie przyszła, powiedziała mi, że mówiła ojcu o wi'zycie u mnie, a w ikil ka dni potem.,panl" z drwinami powiedziała do o.fta: "Ty nie wiesz, gdzie twoja córka chodzi. Była ną Zielone.i". Na ulicy Zielonej, to znaczy mnie w mi:gsz kaniu. Ja.iej powiedziałam: "Możesz stale do mnie przychodzić, ale za w sze mów o tem ojcu, bo możesl być s<zpiegowana". Lusia powiedziała mi na to:.,ja wle~ że jestem szpiegowana". Od tego czasu prz~hodziła do mnie często. Była licho ubrana. Pewnego razu przyszła z 0- gromnvm płaczem i powiedzia ~: "Ciociu,.ja tutaj będę. bo pani powiedziała przed Heńkiem (o.jeu) że ja chodzę z cbłopcami. Była shaszna awantura, a ja byłam wtedy u koleżalllki leżanką w kościele". i z ko Ja iej powiedziałam: "To mo tesz do mnie przychodzić, ale, dziecino, narazie zosta6 w domu. Ciel'p, jak dłu;go możesz, o tocz ojca największą miłością". Potem Lusia posz'a do domu. Po jakimś czasie znowu przy ~zła. mówiąc, te ledzie do Szwajcar.ii do pens.fonatu. Pożegnała się ze mnll i wyjechała. Stamtąd nisała do mnie, oclpowiadałam jej na listv, a nawet na święta posłałam jej opla tek. Odpisała mi wówczas: "To jest d\a niej niedobra. Plany o ślubie PCwnego raw Lusia opowiadała mi, że ojciec chce się ożenić z Gorgonową. Kiedy powiedziała pani Gorgonowej: "Przecież mama żyje, więc tatko nic może się żenić, przeclez nie zmieni wiary" - ta jej odparla: "Ty jeszcze nie wiesz, co z łob~ będzie". Ja wówczas Lusi powiedziałam: "Co moż-e, dziecinko, z tobą być? Ty zdalsz maturę, wyjedziesz zagranicę i zdobędziesz stanowisiko". Znowu w jakiś czas później Lusia mówiła, że dosłała nowe mieszkanie. Bardzo się cieszyła i mówiła, że p. Gorgonowa hę dzie mieszkała w Brzuchowicach do czasu, aż sobie coś znajdzie. Po Bożem Narodzeniu Lusia przvs'z'a do mnie i powiedziała:.,ciociu, iajka radość, jakie wyzwolenie. Ja już mam własne mieszkanie". Ostatni pobyt we Lwowie Krytycznego dnia Lusia była u Dlie i wówczas chciałam.lą zatrzymać na noc, ale mówiła, że nie może zostać, gdyż ojciec będzi ' e na nią czekać na kolei. Gdyby nie to, zostałaby chętnie. W nocy telefonowano z Brzuchowic, że Lusia nie ży.fe. W ówczas ubrałam się pręd ko i pojechałam pierwszym po ciągiem do Brzuchowic. By' am tam przed sędzią śledczym. - Ktoś z posteru;nkowych zapro wadził mnie do pokoju Lusi. To było straszne. Zapytałam, kto je.i dal br.oń. Mvślałam, że sobie ode,brała życie. Przew.: - Może paui coś powie o pożyciu Zarembów? - Siostra moja p<>sz"a za Zarembe wbr'ew woli rodziców. Z początku żyli zgodnie, ona bardzo go kochała. Siostra była szczera, ale w przeclwleuslwie do mnie była zamknięta. Pamiętała persw~.fe rodziny, ażeby nie wychodziła za Zaremb~, to też widząc. że Zaremba zaczął obcować z innemi kobieta mi, nawd nie pła1kała, lecz całv ból w sobie tłumiła. - Dlaczego Lusia tyle lat ni~ chodziła do pani? upani" nie pozwala - Powiedziała mi, że kocha bardzo ojca i nie chce na niego nic mówić i że "pani" za zgodą ojca nie pozwala jej do mnie chodzić. Mówiła:.,Ciociu. za to przychodzenie do cioci mam.fuż tyle. że nie chcę mówić". - Więc kto zakazywał.}ej przychodzić do pani. Gor~onowa. czy Zaremba? - Pani Gorgonowa za aprobatą Zaremhy. - Dlaczego LUlSia nie chodziła do szkoły? - Musiała zajmować $ie domem. - Przez kogo była wana? szpie~o - Przez Gorgonową. W dalszym cillrou świadek o powiada, że Lusia była licho ubrana. Przew.: - Czy Zaremha miał wtedy pieniądze? - Miał, ale to był kawałek artysty. busia byla matką dla Stasia Lusia opowiadała świadkowi ta,kże, że Gorgonowa była zła dla własn 'ego dziecka. Mówiła dale.i, że p. Gor~onowa powiedziała, że odchodząc, zabierze will~ a Lusia upierała się, że willa bv'a własnością jej matki, więc powinna do d7ieci należeć. Czy siostra pani stykała się z Gorgonową? Owszem, siostra nrzychodziła do dzieci i uważała panią Gorgonowll za kochankę. Prok.: - Kto postawił wniosek o u~własnowonienie siostry? - Ja. \ - Dlaczego? - Widziałam, że siostra nisz czy rzeczv. - A więc Zaremba był pr'zeciwny? - Nie chciał.tej dać do zak -adu, ale ja widziałam, że lepiej ją oddać do za1kładu, aniżeli pozostawić bez opieki. Świadek opowiada dalej, iż gdy dzieci nie miały sukłenek ani bucików, Zaremba kupow'lł im pudła cze koladek. a gdy przyjechał z zagranicy, to zamiast przywieźć sukienkę, kupił Lusi sewrską porcelanę. - Może pani powie coś o stosunku Stasia do Lusi. - Lusia była matką dla Stasia. Wszystko około niego robiła. Pra'a nawet jego rzeczy. On Lusię kochał, jak matkę. Z kolei następuje serja pytań obrońców. Pierwszy pyta dr. Woźniakowski: - Co panią skłoniło do oddania siostry pod kuratelę? Do nabycia we wszystkich aptekach. ~81i11i11i11i188~ Dowody obłąkania "Artysta" - Nis,zczyła rzeczy. Pokraja- przew.: - Panie obrońco, ja la cenną koronkę i zrobiła z pana upominam, że pan za duniej sukienkę dla lajlki. żo sobie pozwala. Ja panu głos ~ Który adwokat pisał p(}- odbior~. danie o ubezwłasidowolnienie Adw. WoźniakowSld: - Chc!; siostry? dożyć tej chwili, kiedy za słowo - Dr. Stenzel ze Lwowa. "artvsta" odbierze mnie ł;ię - Czy w podaniu jest powle- glos. - Czy ~dy siostra wydziane, że mqż wyzyskał jej 19- chodziła zamąż, wiedziała, że dniowy nobyt na wolności dla Zaremba miał dziecko ze służąwykorzys.tania sytuacji mająt- cą? kowej i - Nie. Mec. Ettin~er: Na czem kupił ~a psie pieui'.ldzc ki po!-ega l brak opie1ki Zaremby willę? - Nie pamiętam. W dal.s'zvm cif!..j:(u świadek zeznaje, że po oddaniu siostry pod kuratelę Zaremby, po pewnym czasie zażądała usunięcia go, bo mało się siostrą opiekował. - Czy pani nie przyszło na myśl, że cz owiek, który strzela się przed ś~ubem swo.fe.i urz~niczki, mając koeha.ląca ~o żonę, nie może zatrzymać swoich dzieci przy sobie? - On dzieci bardzo kochał. - W CUm objawiała się ta miłość? - Troszczył się o nie. - A czy ijani pamięta, że dzieci wychowywała jego ko chanlka? - To było później. Najpierw wvchowvwałate ciotka. Nie pamiętam jej nazwiska. - Kto wzią ~ dzieci później? - Pani Opiołowa, która o- piekowała się niemi przez pół roku, a potem żona lwowskiego. - Czy pani pamięta gdy dzieci wychowywała ca, a pan Zaremba był słą". inżyniera okres, służą "art y- - CZy pani interesowała się wtedy dziećm? - Zaremba zabronił im wstę pu do domu. nad żoną? - Pozostawił ją w mieszkaniu. - Jak długo to trwało? - Dopóki ja nie interwenjowałam. - CZy własność willi jest o becni e sporna? - Toczy się spór. Ja zaskarżyłam, ponieważ dowiedziałam się, że ścigają Zaremhę za d 'ugi i że 1). dla sie- Gorl(onowa bie; wobec tego stanęłam chce wi1l~ na słanowisku, że willa była kupiona za zbyt niską cenę i wystąpiłam do sądu z wnioskiem, aby u znał willę za własność mojf'j sios,trv. - Pani mówi o artyźmie Zaremby, na czem to polega-o? Przyjaciel malarzy - Żył w otoczeniu artystów malarzy, którzy mu odpowiadali swoim nastrojem. Dr. Axer: - Pani twierdziła, i'e Zaremba był bardzo dobrym ojcem? Dlaczego pani nie zwróciła mu uwagi, że Lusla chodzi źle ubrana? - Ja wiedziałam, że on mnie nie lubi. Dr. Axer do oslkarżonej: Jak to było z posyłaniem Lus: g.g bujki?' Gorgonowa: - Jeź<hiła ran( wcześnie do szkoły, więc chodziła sobie po bu1!ki. Jako następny świadek -reznaje dr. Zdzisław Bl'icht~ który opowiada o kursach pie lęgniarskich, na które uczęszczała oskarżona: - W roku 1924 byłem asystentem na ~linice dla dzi-eci. P. Gorgonowa była przyjęta pro wizorycznie jako uczenica szkoły na po1.ecenie.fedne~o złekarzy. Ponieważ okaza o się, że do tego zawodu się ni'e nadawała, a pozatem do-kumentów, które miała przedłożyć, nie przedstawiła, więc zostata usunięta. p(} usunięciu ze szkoły. otrzymała prywatną posadę, jako piel~gniarka do dzieci. W s-zkole by a blisko trzy miesiące. - Dlaczego się nie nadawała? - - Była zbyt surowa, niech etnie przy.imowala UW8ł(l i nie miała miękkości w obchodzeniu się z dziećmi. - Czy pan zauważył jej zachowanie się w stosu.nku do mężczyzn? - Koki'etowala, a koledzy mó,... ili. że ją widywano w lokalach p.ubliesnych. Czyniono jej uwagi, że przychodzi po lo-ej. Dziwny wzrok liorlonowej z ko),ei przed sądem staje p. Tadeusz Kudelko, kuzyn Ś. P. Lusi. Świadek zeznaje, iż z dziećmi Zaremby sty kał się bardzo CZ f;l\s to. Lusia u czyła się bard~o dobrze. Opowiada on da1ej szereg szczegółów z dzieciństwa Lusi. Krytycznego wieczoru Lusia była nich w domu i proszono ją, aby zosta' a na noc, nie chciała.iednak i wy.1echała do Brzuchowic. Na drugi dzień rano ~elefono wano z Brzuchowic, że Lusia nie zy.le. MaLka powiedziała wówczas: "Zbieraj się, pojedzie my do Brzuchowk, bo Lusia nie żyje". Świadek myślał. że jest to jakiś figiel sylwestrowy. Po przybyciu do Brzuchowic zauważył OSikarżoną stojącą w futrze. Ręce miała w rękawach futra. Zauważył u nie.f.iakiś dziwny wzrok, wpatrzony w.iedno mie.isce. Po we.jściu do pokoju Losi matka zaczęła krzyczeć i płakać. Zaremba powiedział, te 'Lusię zamordowali bandyci. _. Świadek zapytał wówczas Stasia, co się stało, a Staś odpowiedział: "To pani zrobiła dla pieniędzy". Wówczas świadek umilkł i poszedł uspakajać mat kę. - Wkońcu sk'ada zeznania dr. Tadeusz Kudelka - dyrektor banku. Świadek opisuje bardzo obszernie pożycie małżeńskie Zarembv z żoną od chwi1j ich pobrania się w roku Zarembina bardzo męża tkochała, pośluhiła go wbrew woli rodziców. O jego nieślubnym synu nic nie wiedziała. Choroba jej ujawniła się pd wojnie, dokładnie zaś: po dniu popełnienia niefortunnego zamachu samobóiczego Zaremby. Na tych zeznaniach dzisiejsze rozprawy zamknięto. Na sali rozpraw obecna bv 1 a literatka niemiecka Olga Kern. Po zakotlczeniu roznraw, go:v policjant wyprowadzał z sali oskarżonq. pani Kern podf'szla do nipj i ucałowała ją. serdecznie znmieninhc z nią przytem kilka słów,

3 _ N_lT_ r,_8_z ~3.m-.. m,y'!"<: P01\JU~rq-Y;; - f9!r.1, ~~~--~~~~ ~~~~-~~ ~~----~.~ Marszałek wrócił Piłsudski do Warszawy WARSZAWA, 22 marca. (PAT.) - Dziś, o RQdz po ciągiem wileńskim oowrócił do W: '''s zawy marszałek Pił'suidtU Sztandar Hitlera. w Katowicach W związku z tem "Polska Zachodnia" w obawie mogącej zajść prowokacji, apeluje do społeczeństwa polskiego, by ten' fakt, wynikający z wnieczności dyplomatycz nych przyjęty został ze spokojem. ZWYCięstwo JędrZBiowskieJ LONDYN, 22 marca. (Pat) ' 'tv dzisie.lsze.i rozgrywce ćwierć finałowoej zawodów tenisowych o!kobiece mistrzostwo Londynu Jędrzejowska pokonała łatwo an~ielkę Coge Govell, hijąe ją 6:3 i 6:1... Tragikomie na debata V sprawie zajść ant,ż,dowskich'we Lwowie Warsz. koresp. "Głosu POl'allUego" telpfonuje:. za granicą robi się bardzo krzykli ny pólityki ż'ydowskiej i w kraju ł Komisja admijistracyjnn sejmu wą reklamę antysemickim wystą. obradowala wczoraj nad trzema pip,niom. Oto obecnie w Niemczech wnioskami, uotyczą.cemi grudniowych i listopadowych zajść anty gdzież są skargi żydowskie do!!gl naprawdę nie żartują. hitlerowcy, a KATOWCE, Od WCZl).. żvdowsldch we Lwowie. Sa to wuio narodów, gdzież artykuły w ame raj na gmarbu, w którym mieści sld Klubu Narodowego, koła żydowskiego j P. P, S.. WYCllOdzące z skich pismach? Gdzież są; misje rykailskich, nngielskich czy fra,ncu się konsulat Rzeszy NiemiecKiej wywieszono sztandar!-ej Rzeszy różnyrh założ'eń l zawiera.jącfl p:nlamentarne j. gązie ci opiekunowie o sercach czułych na p1'ześlad o - z jednej strony o barwach czet Wręcz odmienne. postulaty. wono - biało - czarnych, ż drugiej strony ze znakiem swastyki. (B. B,), l_tóry w dwugoc1zinnem tam, gdzie naprawd~ szaleje terał WlliiJski referow3.ł pos. Sanujea wanin żydowskie? Czemu nie jadą ptzemfjwieniu chal'akteryzowal zaj hit1ei.:oti'~kj('h Rzturmówek? Ani je, śch flht?żydowskie, oświetlają.ć w cle;} pol::tk nie winien, że głównymi sposób indywiclualny ich przyczy agentami i agitatorami komuni nę Mówca dowodził m. in.: "Mli\. clzi('~ działa z inspiraeji Stronnie twa Naroclowego tak, że wina je,j jest tlltaj minimalna. Należy mieć również i to na l1wa,dze, że ze stro styrznyn1i, SZCZl'gólnte, wśród młodzież'y, są 11 nas żydzi". Referent opisywał dalej s'lczegó łowo przebieg zajść we Lwowie, stwierdt:tjąc, że w riągu całych zajść przytrzymano \ł0 akademo. 1 Hajk t towarów ków, z czego 13 przekazano do po stwo czaszek pola.ków i żydów, stępowania są,dowego l odstawiono też niema potrzeby przeciwstawia.. clą więzienia, skąd byli zwolnieni. nh tych dwuch typów rasowych i Administracyjnie ukarano 43. Pod- wzajemnego zwalczania się. Zdją{; czas zajść pogotowie ratunkowe in. żydom chahty i obcią.ć im pejsy, to terwenjow~jo w 234 wypadkach, nie będą się róinili od katolików, a przycze.m lekarze stwierdzili w 40 przebrać posła Dubois lub posła wyp!ldkach ~ymulację, lub schorze H,oguszczaka w chałat i przyprawić nie, nie pozostające w związku z im pejsy, to upodobnią. się do ży. ekscesami. Na ogólną, liczbę 234 dów. zgłoszeń w pogotowiu, przypada na żydów 109 wypadków.. Następnie podnosil mówca agre- ~ywj10ść młodzieży O. W, P., Za1'2Ucając jej, iż wp, wszystkich wyższych uczelniach nawoływała młodziel, do zajść przeciwżydowskich. Mów('a nie widzi powodu do anta gonizmów pomiędzy tydami a ludnością. katolicką,.jeg:> zdaniem, badania antropologic'llle w)rl;:a.zały wielkie podobień iemieckic tala Jlm~rg a ro.esd~~ przec:iwko ~"S(eOD iłd~gżgdowlkinn w NielDł:zł!c:h przyłączyła się równi,eż flmię niemieckkh towarólw, Organi NOWY JORK, 22 marea. - dzywyznaniowa organiza-cj>l zacja weteranów żyd6w ann.ii (PAT.) - Gwa~tv antysemi<:kie "n tefaith Committee", która auler,~ka~lskie i wycofa' a zamóogłosiła protesl podpisany wien-ie na towary niemieckie, Held OPUŚCił łłiemcy w Niemc'zech wvwo'aly w Sta- BERLN, 21 marca. (Pat.) nach Zj'ednoczonych olbrzymie przez wielu wybitnych katali. wartoś-ci 2 miljonów,dolarów. ByłV minister Bawarji Held 0-.' N k telk ' t puścił Niemcv. uda.j''lc się do wrazellle. a S'11' 10 erw,:n- ków i protestantów m. in. by- O ile gwan" nad żydami w, cji żydowslkich organizacji w Locarno. VV liście wysłosowa- łych.ambasadorów G'erulda l Niemczech nic usłaną, bo.lk'ot nvm do ~'en. v. Eppa HeM pro- Stanach Zjednoczonych, sekre Davisa, b. ministrów Colby'ego ten. rozszerzy się niewątop.ljwie testuje przeciwko zarzutom!kół tarz stanu Hull zażądal od am- i Bakera. relktorów uniwersy- na cah' kraj. Po reiej'acie pos. l:lanojcy zabrał głos pos, Wierczak (K. Nar.), który uzupełnił referat pos Sanojcy uwa g'ą, że kwest ja żydowska nabrzmiewa z każ'dym dniem oraz, że mlodziez działa samoistnie, i z szla. chetnych pobudek należy także '" tem pamiętać - mówi p.. Wierczak - że wypadki hitll:tlowskie roną. t.akie swoje, w Polsce.' Pos. leger (BB) nważa raporty policyjne za nieścisłe i wyra,ża zaufanie dó rzadu. Pos, Som~ersteiń (Kolo i'yd,) rozprawia się na wstępie z r feren tem p. Sanojcy, poczem krytykuje przemówieni-e pos, Wierczaka. W reszcie przeehodzi do oceny samych zajść, mówiąc, ±e stau rzrrzy przedstawiony przez referenta jest nieprawdziwy i że poza ofiarami po danemi, dzienniki chciały podać dalsze nazwiska, ale władze zabro niły, Mówca w całej pelni ~odt1'7y mu.ie swoje tezy, d :>maga się przyjęcia wniosku, zaś fi:'\, wyparlek od rzucenia, zapowiad!l. zgłosl(:>nie votum nieufności. Ogólne zdumienie wywolało, te powierzono referat w tej flpr:w' je pos. Sanojcy, Jak wiadomo pos. :.1 nacjonalistvoznych, jakoby pro basadv w, Ber.l.inie i o:d konsu- tetów. adwokatów i przedsta\y~ wadził politykę g,eparat'.tl!lłycz- lat' e vk ' k' 1 N'c Zydzi zwrócili się do ministra nojca jest wyzy5kiwany w klltbie.l ow am r' ans' 1C l w l m- cieli. duchowieństwa. ną.. pl'<lcy z l)l'ośbą o ulżenie 'Prze- B, B. dla spełniania ról )lollrz\.1 '. cr,ech -svtuaoc.ll. c'e Y.\'e wszystkich miasta<:h St~,- \)isó\y ill1i,qra<:y.~jlydl celem da- nych, peszenia ot1ozycji' i W!,,::]\,,.!! lem ewentu,alneijil-o.wys-łania no- 110 'n, Z.l ednoczo n"c' nla.j'ą si"a. ' wania; humory:stycwych ~cell. P('jn " 1 nia luożnoś<:i ahlu ' krewnym. i tv w imif! sprawiedjiwoś<li. Następny OlwięMOW800 CA program Hlna Wallace leer Jackie ooper Korupcja warmii rumuliskibi Wysocy dostojnicy pobierali łapówki BUKARESZT, 22 ma'ca. T.el. ~tanowiskaeh warmi. wl.) - Na wczora.1szem nocncjll Przedstawiciel opozyc.u dr. posiedzeniu se.imu l'udmiskie Lupu znż q łlał wy jaśniel w spra ~o doszło do bardzo ~ol'ą.ce.i dyskus.u wie rewizji, dokonane.i w pr;;:el~ o kol'upc.fi na wyższych sławieie18twie bbryki Skoda '" Bukareszcie. Podczas t-ej rewizji l'zekomo znaleziono różne ta.ine WYCECZKA DO TORUNA. Jeszr,ze lliecały tydzień (elo środy dokumenty wo.iskowe, a także 29 marca) przyjmuje się zgłoszenia dowody, że z 15 mil.i. le.łów. wy udziału w wycieczce, jaką kim'ow płaconych Skodzie, 25 pl'oc. o nictwo wycieczek wypoczynkowo. tl'zyma-li różni dos,to.inky rumujls('y.. Jeden z ezłonków 0- krajoznawczych pod egidą Syncly katu Dziennikarzy Lódzlóch organizuje dnia 2 kwietnia do Toruma. bccnc~o l'ządu mial oh'zymoł Cena za kartę lcze.btnictwa zl. 100 tys. duw, a pewno płutja l0jityczna 700 tys. lc.iów. Wycieczce towarzy&zy wagon Przedstawiciel 'ządn oświadcz~'ł, że inhwpejanci zle inter bar - dancing. Zgłuszajcie się. już dziś w Wagons. Lits - Cook, Piotrkowska. JJl'etlli.iJ wspomniane dokumenty, 64, tel "11. że ślnlztwo tl'wa i wynik je~ przy dostawach ~o b~dzie podany do publicznc.i wiadomości. Cala dysk.us.ta odbyła sie w nastl'ojn niezwykl.e burzliwym. Orkan fi wyrządził BUDAPESZT, 22 marca. (PAT.) - Różne. części kraju nawiedzone zostały przez orkan śnież 'nv o ni, esłychanej sile. W h1ie.is~owoś<:i Nyire - Gyhaza orkan pozrywał daochy lul wielu domach, obalił sl~upy tele,graficzne i wywrócił wieże straży o~niowe.i. Ogromne drze' wa został'v pow'vrywane z ko- we Mi. 'M4 su ff4ffł**'*a Ei... _ii,.._a 'M'. wap..., * odbyć meetincri. Rów.nocześnie wien e się jego na trybunie jest m-,.., hd6w amen 1 kań 'sldch. wsze sygnałem dla opozycji do 0- ~!D!0~~P!r!o!t!e!d!ó!w~~z~:y~d!O!1!~!~!1!'C!h~s!z!e!rz!'!'!S!i!ę~M!~!h~~z!a~)!W!J!'k!o!t!c!m~~~~~~~~~~~~~~~u~~a ~L N~wn~z~3'1' : m A T powierzenie re.feratu w tak pmr'l'~nej sprawie tak niepcrwt' Żllrl11ll 11:) ~łowi nasuwa myśl, że B. B. cbehlo potraktować tę ealą tragwlję w sposób humorystyczny..j edn.'] kż" pos. SanojCtt inacz~,j potraktował powierzoną mu funkcję i ('\hok humorystycznych uwag z rlziel'lziny antropologji, zapozyczyl ~obie słownik z arspnaln enr1ecj.:ic?,o, Wygla3z~.i~ c referat. pod ktćr;rlll ll1ó~ ł by się pollpisać Dast~pny mów(,;l, pos. Wierczak. wielkie szkody na Węgrzech y rzeninmi. Wicher rzucił pewne g>o rolni:ka, ida;cego j)olem l'od przejeżdżający 'Poci~. Skut dem olbrzvmich zas p śnietnvch ruch kołowy na ulicach i drogach zupełnie ustał. KUka lin.ii kolejowych iest unieru-cho mionycb. Przerwane są również połączenia telegra.fi,czne ł telefoniczne, Dzieje kobiety, która straciła: Wiarę Miłość, Wolność, Dziecko, Szcz\:lście, zamordowała swego męża w filmie to Dziś i dni nastedn,ch! Początek seansów: 4, 6, 8 i 10 wiecz. Passe-partouts i bilety ulgowe nieważne do odwołanja. Tragedja r niedobranego małżeństwa. Rolę główną odtwarza największa tragiczka ekranu, dając koncert gry aktorsldej! Nadp ram: dnik dźwiękow "Param()untu" i aktualności.. D

4 23m.,.GLOS PORANNY" i nłów " " luwu.rób aórników polskich Jeden z dziennikarzy bto- nie kobiety w chustkach. Stoją, górnicy w liczbie kilkuset, dokładnej cyfry nikt mi nie mógł powie. wlckich udał się do Kimonto- siedzą, niektóre klęczą. Tworzą wa, kl'palni gdzie ma miejs<:e liczne grupy. PanuJe milczenie dzieć, znajdują się na 400 metrow włoski strejk Oto jego wraze wszyscy czekają na wiadomości głębokości, zgrupowani na jednem nia: z pod zieml miejscu, w pgbliżu w.ndy. Wszet- Pojecllaliśmy samochodem ao Pełno niewiast obległo równmlt de ganki" a zwłaszcza prowadzące KlilOOntowa. Z chwilą, gdy przyby- budynek zawiadowcy, z?ajdujący pochylnią ku wyjścłu, zostały 2:a- iśmy, zauważyliśmy przedewszyst- i się ~oza ~bręhem kopalm, ~śród grodzone tamami, które ustawono kiem licznie rozstawione posterun- blokow mleszl{alnych. Czekają lu w pierwszych dniaen. ki policyjne w hełmach stalo~ycn.! taj ~.ania i w ~ocy, na ~ru:~ś wia Na dole panuje bardzo surowa Na piel'wszy rzut oka wioska J~kby do~os,: od s~olch na~bhzszyctt, dyscyplina. By znajdujący się w wymarła. Dopiero pod muranu ko- znajdujących Się w podziemiach. podziemiach kopalni górnicy ne palni widać zywe istoty. Przewat- ' Kilku znajdujących się na tere podburzali swoich najbliżsych, któ ~~===::!!!~!!:~~~~ nie kopalni robotnikom oznajmiam, rzy zsyłają im na dół potrawy, : poco przyjechaliśmy i pr06z~ ch, istnieje tam kontr(lla niezwykle ścisła. by pomogli mi dostać się do Wszystkie listy i karteczkł wnę podlegają rewizji. Wolno pisać, że górnikool wiedzie się w podzie Od WydaWDCJVa ło 200 pracuje na powierzchni. Z powodu poparcia strejkujących Przystąp!1i oni.do strejku w tym 8a włólmiarzy przez związek zawodo- mym d,mu, Co ch koledzy Pk od Z~-... Gł m:ą. Nie opuszczają terenu opa m. Wy drukarzy dzsiejszy numer" o. R d'. h d t r. po- " l.. w o zmy C os a czają m 8u POl'anneg& 11 tazule Się., l S ; d k d' któ... b' toś. zywlen a. ą 3e na me, w - zmdle~ r.zonej o Ję C. rych robotmcy odmawia.ią przyję- ~... cia jakichkolwiek potraw. Tym spo PrE, obstrukcji. zaburseniach sobem pragną dobitniej zadokumt:ln trawienia, zgadze, uderzeniach do tować swoją demonstrację. glowy, bólach głowy i ogólnem nie domaganiu zltywa liię rllno nil czczo Mieliśmy szczęście. Zarząd kopal zklllnkę naturalne, wody gorzkiej ni, znajdujący się na kopalni "Mor.. Franc!szka-J6.efa". Za\. przez lak. timer" zawiadomił zawiadowcę... <ł "Klimontowa", że gotów jest per Wizy do łtiemłbc W :l Jawane są wszystkim obywatelom polskim,.. trza kopalni. Ogólna załoga kopalni "Klimonmiach dobrze. naczej nie tów" wynosi 810 robotników. Oko Wolno dodawać rodzinie wolno. ale nie wolno rozpaczać. Miejsce, gdzie zebrani są g6micy, jest bardzo małe. Panuje tutaj straszny zaduch._ W tym dobrowolnym grobie czy więzieniu górników jest niezwykle gorąco. Nicdzi;nego,. że dużo jest zasłabnię~. Wię!{sza cze-ść górników z osłable nia nie rusza się z miejsca. Leżą cały dzień pokotem na posaazce betonowej. Za poduszk~ służy ka. wał węd!a. Potrawy przysyłają im rodziny. Nie zawsze jednak wolno im przy. Ją. ć. Gdy większoś~ górnikó~ post~ nc-wi potraw me przyjmowac, traktować z delegatami znajdujących się w podziemiach kopalni górników. Dowiadujemy si~ dale), ze zarząd kopalni cofnął zapowiedzianą 15 procentową obniżkę płac. z informacjami, Koło windy pmzło w ruch. Wywo W zwią.zku.łakcby konsulaty niemieckie w lało to wśród ludn~ci, okalalącej Polsce wstrzymały wydawanie mury kopalni, duze poruszenie. wiz na w.iazd do Niemiec oily- Gdy jednak dowiedziano się, że z watclom polskim wyznania moj pod~iel!1i wyjeżd~ją delegaci, ludreszowej(o, zwróciliśmy się do nośc nę uspokoiła. Przyzwyczaj?" konsulatu Rzeszy niemieckie.f na bowiem była oglądać tylko olla w Łodzi, ~dzte nam oświadezo- ty niezwykłej demonstracji, które no, że pogłoski te są niepraw- wynoszono na noszach. wówczas podporządkować muszą się wszyscy. _ Jak długo myślicie się tak męczyć? - zapytuję Jednego z górników. _ Tym razem ustąpić już nte mgiemy. Wyciągną nas tylko jako trupów, Je:ieli nie cofną redukcji. Nam i tak wszystko Jedno Jak zgi niemy _ brzmiała zdecydowana Od powłedt. dziwe l że podobne zarządzenie Zdążyliśmy na czas, by spotka~ li ł nie ma mieisca. Konsulat Słosu-1Się z ludźmi, przebywasącyml od 8 'ogrzeb llndpa O,- je eoprawda pewne ~ranicze- dni w iywym grobie. Z windy szy- bławsllłego nia przy wydawanill wiz w slo- howej wy!izło trzech ludzi obrośnię! sunku do osób, ' co do którycb tycb, czarnych od węgla, z ocza- W dniu wczorajszym odbył alę istnie.fe domniemanie, że mają mi zapadniętemi. Dwuch z nich uroczy~cie pogrzeb zmarłego bisku zamiar pozostać na stałe w się słania ł kilku górników z strej- pa marjawitów okręgu łódzkiego, Nh~mczech w celach zarobko- kujących na powierzchni śpieszy ś. p. Leona Marji Andrzeja Golę. wych, ale obostrzenie to doty- im z pomocą. Nie chcą się przyznać biowskiego. cz~ wszystkich o~ywateli. ~- ze są oe!abie~i i o włas?yc~ silach Dla wzięcia udziału w,załobnej sklch., ~~a _;ąeych Slf~. do Nu!(ouec dalek~ nie z~j~ą. OcieraJ~ Się z po- uroczystości zjechali już onegdaj bez rozmcv wymadla. tu, ktory ob!lcle sp!ywa m z cz~ła. do l.{)dzi: arcybisltup marjawitów,. PrzystępuJ~ do.jednego z. Dlch Jan Maria Michał Kowalski, bisku "PGMALJON" W RADJO przedstawiam Się Jako <mlennt- pi Przysiecki. Peldman i Próchniew Dzisiaj o godz radjostacja karz. ski. Wczoraj zrana przybył do Ło warszawska nadaje sztukę Bemar- Zacząłem się wypytywać, w la- dzi czwarty bisltup marjawith, da =----- Shaw "Pigmaljon", znaną do- kich warunkach żyją znajdujący hr. Rostworowski. brze publiczności ze sceny teatru się w podziemiach kopalni górnicy. Z mieszkania przy kate~r~e na Polskiego. (r) Jak mnie informowano, wszyscy ul. Ftanciszkllńskiej przeniesono zwłoki zmarłego do krypty katedrainl'j. Egzekwja odprawił arcyb. -a lu cieczma dopaleslunu Organizacji Sjonistycznej. Wyjazd 3 kwietnia rb. Zapiay do 26 marca rb. pr~yjmuje Biuro Organizacji Sjonist., Śródmiejska 29. Kowalski. W ża l abnej uroczystości wzięli udział liczni wyznawcy marlawi tyzmu, w tem kilkutysięczny tłum wiernytb z Łodzi i okolic, jak i wie te delegacji z całeg()o obszaru b. Kongresówki. (P) Po kr6tltich cierpieniach zasnęła nallla ukochana. B. P. da Szlez,ngerówna wsp6łpr. Banku Wzajemno Ubezp... V!STA" honorowa sekretarka.. Niesienia Pomocy Kulturalnej dla dzieci" WpPJowadaenie drogich nam zwłok nastłlpl z domu przedpogrzebowego. h D.ień i godlllna podane bedll w kleps,drac RODZNA. Wszystkim. którzy oddali ostatni, posług~ drogim nam zwłokom 8. P. Bronislaw, Plockierowej ur: Lange składa s głebi serca podzi'2kowanie fiodnt naśladowania Wieczornica dla dzieci w św[etlicy elektrowni Mieliśmv wczoraj mpą i wzru tańc~, śpie~v i d~klamac.ie, ma szająjcą wizytę w redakcji. Przy komdy obad. A.les~cze. na odszła grupka dzieci. Chłopiec i ch0?-n,em tośmy cukle~kl otrz~dwie dziewczynki. Stanęli nie- mali - chwal chłopec komlśmiało w dnwiach i p()(!z~i coś tet organizacyjny. recytować dziedęcemi głosika * mi. Okazało się, że chcą za po- P.p. inżynierowe Glikowa i' średnictwem.. Głosu Poranne Bednarzewska oraz grono pań, go" podziękować dyrekcji Elek żon inżynierów i pracowników trowni Łódzkiej za zorg:.mizo- Elektrowni Łódzki -ej, które wanie im wieczoru z ojrazji sta,\e zajmują się pro~ad.zeniem imienin marszałka PL,s.udskie- kuchni dla bezrobolnej inteli JlO. gencji oraz świetlicy dla m1o- - Pięlknie było... - mówą dzieży szkolnej, w ubiegła niezgodnym chórem. Takie ład,lle dzielę poza normalnym obia... dem ~ydało 100 obiadów dla. l10zącej się m:odzieży, skierowa. nej llrzez kierowników poszcze gólnych s,z'kół. Wieczorem, w PUD E R świetlicy, odbył się wieczór ku czci marszał!ka Piłisudskiego, na Nie zawiera metali nie- który Z'lożyły si~ 'piewy, deukodliw1, o subt~lnym,klamacje orarz tańee. Cz}~ć wo miłym sapachl, doskonale matuje kalna wysłuchana. zo.sta:a urzet obecnych w skupl~mu l powydze, poczem beztroska zabawa c:er~. ~ e... trwała do godz-iny 9 wieczorem. Rudycja radiowa poświęcona pamięci Karola Szretera W Berlinie zmarł znakomity wir tuoz - piani~ta, łodzianin Karol Szreter. Zmarły zdobył!lobie w ea łej Europie wielką. Sławę, zarówno jako mistrz tonu, jak i techniki. Rozgłośnia łódzka "Polskiego Radja.", pragnąć uczcić pamięć słynnego syna polskiego Mancheste ru, plświęca. Karolowi Szreterowi speejalną audycję, która odbędzie sie juko, w pią.tek, o godz UsVSt\"'DlV p'.ldczas tej audycji w wvkon a.niu Karl)la Szretera (na ply ta'ch gramofonowych) dwa utwory: Zakoń:~zenie Koncertu fortepianowego nr. V Beethovena z kadencją A. Rubinsteina oraz "Soire de Vienne" Jana Straussa w opracowaniu Gl'unfelda. Słowo wstępne wygłosi red. Gustaw Wassercug. nicjatywa, podjęta przez pa nie z Elektrowni, jest pieknym czynem obywatelskim. Biedne dzieci i młodzież szkolna ta.k rzadko korzystać mogą z kulturalnej i mi1ej rozrywki, tak. r-zadko spędzić mog~ parę go dzin w atmosferze podniosłej a zarazem przyjazne.l, że napraw dę każdy te.l{o rodzaju krok witany być mtljsi z catem uznaniem. DZSEJSZY KONCERT MANENA. JUAN'" Dzig odbędzie się w filharmon,!ł () g o(h A.30 wif' ::!z. zapowiedziany koncert mistrzowski, który uśwetni skrzypek światowej sławy Juan Manen. Wybrał on na dzisiejszy koncert perły ze swego arcyboga. tfgo repertuaru. Znakomity a.fty\" sta przyhył już do naszego mial!ta. KMO-TEATR SPLB D -NARUTOWCZA 20. Dran -Kino Dziś i dni nast-=dn,ch! Początek o godz. 4-ej li Dźwiękomu Kino Teatr " Dziś ToL" i dni nastepnjch! 3 C~ ludzień remordoweuo DOWOdzenia L dzie W ołelu podł. łi,ki BauD Ceny mieisc zniżonel. B porwał Europą a potem OZ-OWCZę l 6o'r autg rown :::t :'~d:.! s;:n~ją-. Dramat szalonych, których hasłem jest: miłość, taniec: i pleśń. W Nadprogram: "Zaczarowany Saksofon". ro. uł.: Harru A elchmln, BellU Stohleld oraz Allred Burdon 4'5 Passe-partouts l bilety ulgowe nieważne. Fascynujf\cy film reżyserji Clarlnce Browna p. t. t;żtzgźni " j~j iglio Dramat erot.-obycz. z życia współczesnych kobiet. - Role gł. kreują: u~o~zi.;ielska i powabna J_oan Crawfo~d. Mils Aster. Robert MonigOmer,. Lewis Siane. - Nadpr.: DWle~(~~, dodale~. a~t. krajl,. Ceny miejsc zniżone Bilety ulgowe ważne bez ograniczeń. Poez1}tek o 4.3iJ, w soboty l llledzele o i. l-el

5 l'r. 82 ~a n - "GLOS PORANNY" Dziś wielba premiera -1.- Wielki film dźwiękowy Fox'a Zabójstwo le lu Arcysensacyjny dramat dźwiękowy, odsłaniający zbrodniczą kartę z życia najwyższego towarzystwa Stanów Zjednoczonych. chińskiego detektywa CHARLE CHANA, W rolaeh Warner Oland genjalny odtwórca głównyoh: przemiła BELA LUGON oraz męski VCTOR VRCON DRESZCZ GROZY. PODZW. ZACHWYT. KTO WVGRAL zl. na nr to.ooo zł. na nr zł. na nr zł. na nr zł. na n-ry: zł. na n-ry: ~ zł. na n-ry: ~ Q : ' b i:l h DiwiekoWJ f.'; ; ib r l b447j ' Numery oznaczone 1: wygrywają ttremję CL\ONreNE ' ' J ' R '; ; iS fr ,e : ' ~ fi?'! R14 fis i Ayn le Bezkonkurentgjnelto podwójneao profradu -. - Wielki przeb6j europejski w wersji francuski&j "ARBnl\ nl\plqtn śc" Potężny dramat współclesny na tle życia zakulisowego cyrkowców. W rolach głównych: znakomita gwiazda europejska l.ana HAlO "...,,',. oszałamiających niebezpieczeństwed; 5 A R T O N S" ~ ~,.".~ WarszawSka giełda 25), Starachowice Tranzak-l śląska , 7- proc. Warpieniężna cje dobnane anienotowane: Mo- szawska. dolarowa 38 i siedem ós- N. b' ejd dn:cjów 3.75, Haberbusch 3\:1.50 mvch - 39, 5 proc. Warszawy l słynny pogromca lwów OSKAR MARlON z współudziałem wyozynów trupy akrobatyczne] Początek seansów o godz. 4 ej. Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 49 gr. NA LOTE -'? ~ n dd , fi CA01\lENE P i ~ ' <)2+: J i if) 91-/ ł l ~g7~~~ l06; 8~: : ;: iJJ ' ' ;n ' h 32+ 8al a Co Usl,slymy dzjłl PlZ!Z radio, 19,.10 Koncert z płyt gramofonowych Koncert szkolny z filbarmo nji warszawskiej. a.towczoradjsz~m ze. rallluwgl y (plus 150) (plus 5{)); za 6 proc. obligacje wa l u wo - ewlzowej w arsza-/ W ł Muzyka z płyt gramofonowvch. wie tendencja dla. dewiz była słaba PAPERY PROCENTOWE arszawy V. em. c~clano p ac!ć +- przy o b ro"",c h zmmejszonyc... h N o t o Dla Jaoiero',v - ' procentowych ten , za V l JX "Balkony - letnie mieszkania" - wygł. p. Janina Ginet wano: Belgja (_ 20), Rolan dencja była mocniejsza, przy wjęl~- NOTOWANA BAWEŁNY dja 359,50 (- 35), Londyn szyc_h obrotach 5 p:oc. ~onwersyj- NOWY JOHK W ojnarowiczowa ':) ( 8) Nowy Jork 89:)7 ną l 7 pr0c. stab lza cyjną.. N oto L c 62- e 6 15 k Muzyka z płyt gramofonu. - -,~ " ': o o. marz c. WleCJen (Plus 'i') (wypłata teleo'raficzna) Pa wano: 3 proc. budowlana G 16 61" e wych. b, l 1 4 d l 1':4 50 maj i1 cz l'wec.., l V>!< 3503 ( 2) SzwaJ carj a l"'" 30 ~p u;; o) proc. o arowa o J~ -,,"'. _ r.: piec. Słerplen. wrzpslen 1625 Lekcja j~zyka francusłdego (kurs średni). (-: 4-0), Włochy (plus.5), Tranza- -:- 0;.2->. -;: (plus 15 )~ 4 proc październik 6.56 listopad 6.63 kcje dok:>nane a lllenotowane.' ldwe ~ tyc, Jna zwykła gru d' zlcn 6,"" t. 617 l t "Skąd się wzięła kabalisty./',;1 s yezen. u y Gdańsk (- 10), Sztokholm 105 -: (plus 6.5). 5 proc. kon ka matematyczna" - wyg!. prof. LVERPOOL W. Wilkosz. Loc:> 5.15 marzec 4.94 kwiecień Recital śpewaczy Lore (_ 100); w obrotach między wersv!lla H.50 (- 20), 6 bankowych dewizam na Berlin prcc:.dolar.owa (- 50), 7 pl. obracano Po kursie _ 21::l.40 stabłhz3j'jjn a 56 -!to.50 (plus 37) (plus 5!. W obrotach prywatnyeh l? pro~. kolejowa, ~04, 4 i pół pro.e. marka niemiecka , dolar go- zł.emskie ?, ~robne Od'ClD tówkowy 8.88,50. rubel złoty 4.7'7, n 40 (plus 150), 4 l poł proc. Wa;: dolar złotv rubel srebrny sza.wy (plus 125), 8 proc. 1.33, bilon- 0.il2. Warszawy (plus 50), AKCJE N& rynku akcyjnym tendencja przeważała mo~niejsza, przy dość dużych obrotach Banku Polskiego. Notom.no: Bank Polski (p\1s 25), Warszawskie Towarzystwo Fabryk Oukru 17 (- 8 pro<'. Częstorhowy (}1JU8 25); 8 proc. Łodzi (- 75). Tranzakcje dokonane anienotowa ue: 5 proc. kolejowa, 38, 7 proc. stli. hilizacyjna odcinki po 100 dola rów , 8 proc. dillonowska 6(; i6.75, odcin ki po 500 dola.rów 6'1'.25, ~ proc. Cornel maj 4.94 czerwie.c 4.94 lipiec Odczyt aktualny sierpień 4.96 wrzcsicj'ł ,00 Odczyt dla. maturzystów par.dziernik 5.- listopad 5.01 gro (Dział Historja). dzień 5.03 styczeń 5.04 luty ~uzyka lekka. marzec 5.07 kwierień 5.10 maj ,~Skrzynka pocztowa łodz- Egipska: loco 7.11 marzec 6.81 ka.... maj 6.88 lipiec pmdziernik Komunikat izby przemysło 7.03 listopad 7.00 styczeń (7.17 lu- wo - handlowej w Łodzi. ty Omówienie. koncertu z Wie- Upper: loco 6.38 marzec 6.12jdnia - dr. Aieja Slmonówna. maj 6.10 lipiec 6.09 październik Transmisja z Wiednia listopad 6.06 stycwń 6.11 Ju- EJ'uclmera X Svmfonja, i "Te ty DeWll"! 21.uC Wiadomości sportowe. :!1 A!) S:uchowisko pg. Bernardl' Rhaw }Jt..,Pigmaljon". ~2 3e Muzyka taneczna.. AUDYCJE ZAGRANCZNE Konigswusterhaugen (1635) Symfonia Ois-moll PfitZlle. ra. Stuttgart (360) Suita orkiestrowa. op. Klaasa i Koncert fortepianowy D dur Mozarta.. 19,15 Komiczna opera Ha.ydna. "Świat na ksi~ycu". Wiedeń (516) Symfonja D-moll Te Denm Brucknera. Kalundborg (1153) Koncert (M. in. Uwerturh..~Wesele Figara" Mozarta, Symfonja "Z N owego $wiata" Dworzaka.) Paryz (1724) Koncert fortepianowy C-moll Rachmaninowa. RZYm (441) Koncert (M. in. Uwertur. "Le.onora Nr. 3" Beethovena, 8ym follja V CzajkOWSkiego). Sztokholm (435) 20,00 Kwartet smyczkowy... uw.ll Schumaoa.

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA. Strejkw gazowirtwarezawskiei. Cbsadzenie gazowni przez wois&o. Mara wiezienia za strejfo w instytucjach użyteczności publicznej.

ILUSTROWANA. Strejkw gazowirtwarezawskiei. Cbsadzenie gazowni przez wois&o. Mara wiezienia za strejfo w instytucjach użyteczności publicznej. Cena numeru 15 groszu. Selna tabela wygranych loterii pań sin one i na str. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. REPU ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawier a 12 slro Rok X ŁODZ. CZWARTEK, 6 października

Bardziej szczegółowo

Panika na giełdzie warszawskiej Znaczny spadek kursu papierów. Echa zarządzeń New-Yorskich. Handel złotemi dolarami.

Panika na giełdzie warszawskiej Znaczny spadek kursu papierów. Echa zarządzeń New-Yorskich. Handel złotemi dolarami. DZIS 28 STRON" 1 Opfata pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 25 sroszi 6 S t r 0" " R e p u b h k i "' 4 s t r o n y Dodatku Literacko owego" i 8 stron Panoramy". KA - ~ LOOZ. NIEDZIELA, 29-go MAJA

Bardziej szczegółowo

b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych

b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych Opłata pocztowa aiuczana ryczałtem Nr. 29 Czwartek, dnia 30 stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 ' Telefony: Redakcji 1 81 06 1 Administracji 1 63 66 DZEllRllC BEZPAlłT~JR~

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN.

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN. Ceno numeru 5 grosza. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron REPUBLIKA Rok X I LÓDZ. PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 932 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 29 8 MARSZ GŁODNYCH

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

ollcja na miejscu zbrodni

ollcja na miejscu zbrodni Wydanie D f ( t o k I I. Wtorek l4-«o marca 1933 r. Hr. 73 D Z I E N N I K I L U S T R O W A N Y D L A W S Z Y S T K I C H O W S Z Y S T K I E M ollcja na miejscu zbrodni Zeznania funkcjonarjuszów policji

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

. B. i Z ku. DZIENNIK POLITYCZNY. SPOŁECZNY i LITERACKI. Fabryka Cuk:ró", i Czeko ady 'W" arszavvle. 9dznaczonei. medalami I rmie krajowej: uapiesk,bj

. B. i Z ku. DZIENNIK POLITYCZNY. SPOŁECZNY i LITERACKI. Fabryka Cuk:ró, i Czeko ady 'W arszavvle. 9dznaczonei. medalami I rmie krajowej: uapiesk,bj _2!;~il!;sz, numer zawie\ra 20 gro" ~ł su Pol kieo". 4 strony,.no~ałku LiterackasJołeczneno". i 8 stron. Dodatku lustrowanego" Dz."'~ uf7azeta Sparto a,t zi.,.gazeta HandQw,.. &r. 340. p.!ta PDcztowa uszczona

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg

Bardziej szczegółowo

\ t Poniedziałek 6 listopada 1933 r. Rok V. zwołania radg liei. Ai9&& UL' a. czego aresztowanie go jest tembardziej niezrozumiałe i nieuzasadnione.

\ t Poniedziałek 6 listopada 1933 r. Rok V. zwołania radg liei. Ai9&& UL' a. czego aresztowanie go jest tembardziej niezrozumiałe i nieuzasadnione. a& ~_h 8r. 3 v.~ Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. laódź \ t Poniedziałek 6 listopada 1933 r. Rok V DZIENNIK SPOŁECZNY. POLITYCZNY I LITERAW Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4. 177-771=16'6l02

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze Judem Wydanie DE CENA POJEDYŃCZ. ĘG W NIEDZIELĘ 10 GROSZY D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZVSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. ROK III. WTOREK, 13 LISTOPADA 1934 NR. 313 SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI

Bardziej szczegółowo