Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości"

Transkrypt

1 Jerzy Gwizdała * Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości Wstęp Wraz z rozwojem gospodarki wzrasta zarówno liczba jak i poziom inwestycji w nieruchomości podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Każda inwestycja wymaga nakładów kapitałowych, które są niezbędne w celu jej realizacji. Podmioty gospodarcze, które nie posiadają odpowiedniego potencjału kapitałów własnych poszukują źródeł inwestowania w kapitale obcym. Jedną z form finansowania inwestycji jest leasing, który stanowi alternatywę dla kredytów bankowych i zakupów gotówkowych. Jest to obecnie ważna forma realizowania inwestycji, zwłaszcza w tych jednostkach, które wykazują niedobór kapitału, zaś wykorzystanie kredytu jest z różnych względów utrudnione lub wręcz nieopłacalne. Coraz większa liczba przedsiębiorców w Polsce podejmuje próby skorzystania z usług firm leasingowych. Zachęcają ich oferty bądź opinie płynące z rynku. Leasing może być znakomitym sposobem na rozwój rynku nieruchomości w Polsce, jednak pod warunkiem dokładnego poznania jego specyfiki, w relacji do innych możliwości finansowania inwestycji. Z roku na rok dynamika rozwoju rynku usług leasingowych jest wyższa. Popularność transakcji leasingowych zawdzięcza się m.in. wzrostowi świadomości przedsiębiorców na temat korzyści wynikających z tego rodzaju formy finansowania inwestycji. Celem niniejszej artykułu jest przedstawienie leasingu, jako alternatywnej formy finansowania inwestycji w nieruchomości oraz zaprezentowanie uwarunkowań rozwoju polskiego rynku leasingowego. Leasing stanowi jedną z form finansowania inwestycji w gospodarce i ma coraz większe znaczenie w procesie finansowania inwestycji w Polsce. 1. Prawne uwarunkowania rozwoju leasingu Warto zauważyć, że obowiązujące w Polsce uregulowania dotyczące leasingu, zawarte w Kodeksie Cywilnym, były inspirowane prawem międzynarodowym. Chodzi przede wszystkim o konwencję UNIDROIT (Międzynarodowy Instytut Weryfikacji Prawa Prywatnego z siedzibą w Rzymie), przyjętą w Ottawie 28 maja 1988 r. Konwencja regulowała zagadnienia dotyczące międzynarodowego leasingu finansowego w zakresie prawa cywilnego, zaś jej celem było ujednolicenie zasad oraz możliwości prowadzenia międzynarodowej działalności leasingowej podmiotom z różnych systemów prawnych. Doprowadzono do usunięcie barier w rozwoju leasingu międzynarodowego, polegających na od- * Prof. UG, dr hab., Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,

2 328 Jerzy Gwizdała miennym traktowaniu operacji leasingowych w systemach prawnych poszczególnych państw [Grzywacz, Burłacka Majcher, 2007, s. 89]. Wprowadzenie umowy leasingu do Kodeksu Cywilnego pozwoliło na polskim gruncie usystematyzować jego problematykę i uniknąć dysproporcji w prawach i obowiązkach między finansującym i korzystającym. Ma to duże znaczenie w obrocie gospodarczym, obowiązujące bowiem przepisy normują zachowania podmiotów uczestniczących w transakcjach leasingowych i chociaż szereg kwestii nadal wymaga pilnych rozwiązań, stworzone ramy prawne dają gwarancję określonego ładu gospodarczego w tym zakresie. Fakt znalezienia się umowy leasingu w Kodeksie Cywilnym nabiera szczególnego znaczenia, gdy realizują się związane z nią ryzyka lub gdy dochodzi do nieporozumień między stronami umowy, dotyczących ponoszenia różnego rodzaju kosztów, takich jak ubezpieczenie umowy leasingu czy podatek od środków transportu [Grzywacz, Majcher, 2007, s. 106]. Praktyka gospodarcza wielokrotnie notowała w Polsce przypadki sprowadzania umów leasingu do umów najmu, dzierżawy, kredytu czy sprzedaży ratalnej. Celem tego rodzaju praktyk była niekiedy próba udaremnienia stronom umowy leasingowej wykorzystania tej formy finansowania jako legalnego i powszechnego sposobu na obniżenie podatków. Warto pamiętać, że wszystkie wymienione rodzaje umów mają swoją specyfikę, istotnie wpływającą na możliwości korzystania z określonych dóbr i wysokość ponoszonych obciążeń finansowych. Obowiązujące obecnie przepisy nie wyróżniają wprost pojęć leasingu operacyjnego i finansowego. Charakter konkretnej umowy zależy natomiast od przyjętych w jej treści rozwiązań, wśród których szczególne znaczenie ma kwestia odpisów amortyzacyjnych. Należy przy tym zauważyć, że nadal w praktyce gospodarczej oraz w literaturze funkcjonuje w/w nazewnictwo, co bez wątpienia, ułatwia rozróżnianie istotnych cech charakterystycznych dla poszczególnych typów umów. Kluczowe znaczenie w rozwoju rynku leasingu w Polsce mają przepisy regulujące zasady naliczania podatku VAT. Nowelizacja obowiązującej ustawy istotnie wpływa na wzrost przejrzystości zasad podatkowych, chociaż nadal przepisy te są przedmiotem szeregu polemik i kontrowersji. Dotyczy to, np. wysokości odliczonego przez leasingobiorców podatku VAT. Wprowadzone zmiany zbliżyły polskie ustawodawstwo, w tym zakresie, do norm unijnych, chociaż nadal istnieją rozbieżności, wymagające prac legislacyjnych. Porównując przepisy prawa podatkowego i bilansowego stwierdza się podstawowe różnice, w myśl ustawy o VAT leasing finansowy stanowi dostawę towarów, zaś operacyjny usługę fakturowaną ratami. Umowy dotyczące gruntu traktowane są jako umowy o leasing finansowy, gdy dla celów bilansowych jako umowy o leasing operacyjny, o ile umowa nie zapewnia przeniesienia własności na korzystającego. Umowy, których przedmiotem są budynki lub budowle, mogą być odmiennie kwalifikowane dla celów podatkowych (tzn. podatku

3 Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji dochodowego, a w ślad za nim VAT) i bilansowych (stosownie do warunków umów). Podsumowując należy zauważyć, że leasing ma w większym stopniu charakter inwestycyjny, ponieważ przedmiot umowy wybierany jest przez korzystającego, a więc dokładniej odwzorowuje jego potrzeby. Z uwagi na fakt, że znaczna część klientów decyduje się na wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, można stwierdzić, że leasing stanowi formę finansowania inwestycji, nie zaś jedynie okresowego pozyskiwania środków rzeczowych do prowadzenia działalności. 2. Bariery rozwoju leasingu w warunkach kryzysu gospodarczego Kryzys gospodarczy uderza najczęściej we wszystkie gałęzie rozwoju gospodarki, nie szczędząc też prywatnych przedsiębiorców, jednakże najczęściej cały proces zaczyna się od nieprawidłowości bądź błędów w systemie obrotu w sektorze finansowym. Polska gospodarka została dotknięta skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego w znacznie mniejszym stopniu niż inne gospodarki Unii Europejskiej. Otwarcie Polski na świat powoduje jednak spadek eksportu, a powiązania ze światowym systemem finansowym prowadzą do ostrożnych zachowań banków na rynku kredytowym. Osłabienie złotego wobec euro i dolara nastąpiło bardziej pod wpływem sytuacji w gospodarkach wschodzących niż w wyniku procesów gospodarczych w Polsce. Stąd też aktualna i przyszła sytuacja polskiej gospodarki jest znacząco uzależniona od trudnego do przewidzenia rozwoju gospodarki świata i Europy. Pogorszenie koniunktury gospodarczej na świecie wpłynęło również na spadek wartości oddanych w leasing nieruchomości w okresie kryzysu. W Polsce niewiele instytucji posiada doświadczenie w finansowaniu nieruchomości. Część z nich z różnych względów została zmuszona ograniczyć skalę swojego działania i rynek został zdominowany przez największych zagranicznych uczestników rynku leasingowego. Wiele czynników determinuje atrakcyjność leasingu w kontekście obecnych uwarunkowań prawno ekonomicznych w Polsce. Kryzys gospodarczy w istotny sposób wpływa na transakcje w zakresie leasingu zwrotnego nieruchomości. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze z faktu, iż część firm wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe i zmianę profilu zadłużenia z krótko- na długoterminowe. Po drugie z tego, iż duża część projektów planowanych do realizacji w zakresie nieruchomości handlowych i biurowych z naturalnych przyczyn została wstrzymana lub ograniczona do niezbędnego minimum. Sytuacja na rynku międzybankowym spowodowała pogorszenie warunków, na jakich finansowane są nieruchomości komercyjne. Pierwszą kwestią jest wzrost marż ze względu na wyższe koszty pozyskiwanego finansowania przez leasingodawców. W okresie hossy oscylowały one w granicach 1,5 2 proc., podczas gdy w najgorszym okresie kształtują się one na poziomie od 3

4 330 Jerzy Gwizdała proc. wzwyż. Wyeliminowane zostały projekty o niskich zakładanych stopach zwrotu. Kolejną konsekwencją jest zaostrzenie procedur oceny ryzyka. Przejawia się to m.in. w podwyższeniu wskaźnika zdolności do obsługi zadłużenia. Istotną konsekwencją zaostrzenia procedur kredytowych jest również zmniejszenie wskaźnika LTV [Antosik, 2009]. Wszystkie wymienione uwarunkowania spowodowały, że na finansowanie mogą liczyć jedynie bezpieczne projekty charakteryzujące się stabilną sytuacją finansową leasingobiorcy lub wysoką jakością oddawanej w leasing nieruchomości. Projekty balansujące na krawędzi wszelkich akceptowalnych wcześniej wskaźników oceny ryzyka muszą poczekać na zakończenie wahań na rynkach finansowych i poprawę ogólnego klimatu gospodarczego. Leasing, mimo stosunkowo krótkiej historii na polskim rynku, jest jedną z najpopularniejszych form finansowania aktywów przedsiębiorstw. Dzięki elastyczności umowy, różnorodności form oraz możliwości wykupu przedmiotu, rynek leasingu sięga kilku miliardów złotych. Po wielu latach dynamicznego wzrostu obrotów firm leasingowych rok 2000 odnotował znaczące spadki, kontynuowane także w roku następnym, zapisując się w historii polskiego leasingu jako etap załamania i kryzysu. Taka sytuacja powtórzyła się również w roku 2009, odnotowując 29% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Niewypłacalność wielu polskich firm leasingowych wywołała swoistą panikę na rynku bankowym. Banki, największe, a dla niektórych firm leasingowych jedyne, dotychczasowe źródło finansowania, masowo zaczęły wycofywać się z kredytowania działalności leasingowej. Instytucje te zaostrzyły kryteria, podniosły stawki, a niekiedy decydowały się na całkowite wstrzymanie finansowania branży. Wiele kolejnych spółek leasingowych postawiło to w sytuacji zagrożenia kontynuacji prowadzenia dalszej działalności. Za pośrednią przyczynę kryzysu branży uznać również można osłabienie kondycji gospodarki w ogóle. Obawa o utratę zdolności do spłacania rat leasingowych przełożyła się, z jednej strony na zmniejszone zainteresowanie tą formą finansowania inwestycji. Z drugiej spowodowały dalsze zaostrzenie polityki w zakresie kredytowania firm leasingowych przez banki. W latach wartość rynku dynamicznie wzrastała, kiedy to uzyskano ponad 33 miliardową wartość rynku. Niestety, w wyniku globalnego kryzysu, który również dotyczy polskich przedsiębiorców, w 2009 roku wartość ta spadła o ponad 30%. Szczególnemu pogorszeniu uległy wyniki za pierwsze kwartały 2009 roku, natomiast już w czwartym kwartale wartość sprzedaży zaczęła powoli rosnąć, osiągając łączną wartość 23 mld złotych [www.leasing.org.pl]. Spadek można wytłumaczyć sytuacją niepewności na skutek światowego kryzysu gospodarczego. Na początku roku przedsiębiorcy nie byli w stanie przewidzieć, jak kryzys będzie miał wpływ na polski rynek leasingowy. Kiedy tylko sytuacja stała się bardziej klarowna i inwestorzy odnaleźli się w nowym położeniu, wyniki zaczęły się poprawiać, choć przedsiębior-

5 Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji stwa wprowadziły praktykę oszczędności np. poprzez cięcia kosztów i wydłużanie terminów płatności. Z danych GUS i Lewiatana wynika że firmy leasingowe w 2010 roku osiągnęły najlepszy rezultat w ostatniej dekadzie. Szacuje się, że 78% dużych firm uzyskało w 2010 roku zysk netto. Ostatnie dwa kryzysy pokazują, że wyniki polskiej gospodarki w większym stopniu zależą od kondycji przedsiębiorstw i ich odpowiedzialnej postawy niż od skali załamania globalnej gospodarki. Kryzys z lat , który nie był dla świata tak destrukcyjny, zastał polskie przedsiębiorstwa mocno przeinwestowane, z konsumpcją na rynku wewnętrznym schładzaną przez wysokie stopy procentowe. Wówczas przedsiębiorstwa bardzo radykalnie się restrukturyzowały (mocno tnąc wynagrodzenia bezrobocie wzrosło do 20%), szukały zbytu na rynkach zewnętrznych oraz ograniczały regulowanie swoich zobowiązań handlowych, tworząc zatory płatnicze i często niszcząc relacje handlowe. Obecny kryzys firmy rozpoczęły w bardzo dobrej kondycji finansowej, zmodernizowane po wcześniejszym kryzysie. Skala redukcji zatrudnienia była stosunkowo niewielka, bo firmy miały w pamięci problemy ze znalezieniem pracowników w latach Zamiast zwalniać pracowników i ograniczać w ten sposób konsumpcję krajową, firmy decydowały się na elastyczne kształtowanie wynagrodzeń. Starały się też bieżąco regulować swoje zobowiązania, dzięki czemu zatory płatnicze nie są już problemem [www.leasing.org.pl]. 3. Perspektywy rozwoju rynku leasingu w Polsce Prognozy dla rozwoju rynku leasingu napawają sporym optymizmem. Obserwowany wysoki wzrost sprzedaży samochodów, rozwój eksportu i inwestycji, napływ środków unijnych oraz długofalowe programy inwestycyjne pozwalają myśleć z optymizmem o przyszłości branży. Nie ulega wątpliwości, że rynek usług leasingowych w Polsce ma trwałe podstawy do dalszej ekspansji. W warunkach ciągłego braku kapitału w tysiącach przedsiębiorstw, ta forma finansowania musi cieszyć się stale rosnącym zainteresowaniem pomimo pewnych cech negatywnych, które posiada. Trudno jest wyobrazić sobie dzisiaj rozwój sektora MSP pozbawiony wsparcia ze strony firm leasingowych, które zdołały już odbudować zaufanie do całej branży po serii bankructw przedsiębiorstw leasingowych, mających miejsce po roku Należy dodać, że została już usunięta część istotnych barier legislacyjnych, hamujących rozwój transakcji leasingowych [Gwizdała, 2008a, s. 205]. Segment leasingu nieruchomości można podzielić na lokale użytkowe i budynki. Do tych pierwszych zaliczamy przede wszystkim lokale biurowe, handlowe oraz usługowe takie jak np. kancelarie, gabinety lekarskie, a nawet przychodnie. Budynki są brane w leasing przez przedsiębiorców, którzy przeznaczają je w całości na budynki handlowe (markety itp.), usługowe, biurowce, hale magazynowe i centra logistyczne, budynki użyteczności publicznych, infrastrukturalne oraz przemysłowe.

6 332 Jerzy Gwizdała Po 1 maja 2004 roku wzrosło zainteresowanie firm zagranicznych inwestycjami w Polsce. Dotyczy to zarówno podmiotów z terenu Unii Europejskiej, jak i firm spoza UE, głównie Stanów Zjednoczonych i Japonii. Polska postrzegana jest jako kraj stabilny, oferujący interesujące warunki inwestycyjne, a przede wszystkim relatywnie niskie koszty zatrudnienia. Przystąpienie Polski do UE skutkuje zwiększeniem zaufania inwestorów do stabilności systemu politycznego, podatkowego oraz sądowego. Otwarcie rynków unijnych i ożywienie gospodarcze to czynniki, które dają dobre perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące do rozwoju rynku leasingu nieruchomości. Dotychczasowe zainteresowanie leasingiem nieruchomości w Polsce jest stosunkowo niewielkie, głównie ze względu niewiedzy przedsiębiorców na temat korzyści mogących wypływać z tej formy finansowania. Z reguły siedziby firm, magazyny, hale produkcyjne stanowią własność korzystających z nich firm, mimo iż bardziej opłacalne byłoby ich leasingowanie. Stąd firmy leasingowe nie zawsze znajdują klientów na swoje usługi. Ważnym czynnikiem wzrostu ilości zawieranych umów leasingu nieruchomości może okazać się rozszerzenie oferty dla mniejszych podmiotów. Do tej pory firmy leasingowe współpracowały prawie wyłącznie z wielkimi korporacjami. Podpisywały umowy na leasing hoteli, centrów handlowych i hipermarketów, a także biurowców. Zainteresowanie koncentrowało się na transakcjach powyżej 10 mln euro. Oczekuje się, że obecnie firmy będą coraz częściej interesowały się mniejszymi klientami i transakcjami wahającymi się w przedziale 1 10 euro [Rubrycka Dettlaff, 2006, s ]. W przyszłości można spodziewać się także rozwoju usług finansowania inwestycji komunalnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa, przy wykorzystaniu leasingu. Instytucje leasingowe mogą zaoferować nabycie poprzez leasing takich nieruchomości jak budynek szkoły gminnej, budynek ośrodka kultury czy przychodnia zdrowia. Firma leasingowa finansuje w całości budowę tych nieruchomości i w wyniku postanowień umowy np. zarząd gminy płaci leasingodawcy co miesiąc lub co kwartał tzw. czynsz leasingowy. Jednostki te mogą więc prowadzić inwestycje bez konieczności angażowania w całości własnych środków finansowych. Ponadto rosnące wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego sprawiają, że nie mogą już zaciągnąć nowych zobowiązań. Szczególnie atrakcyjny może okazać się leasing zwrotny np. zadłużonych szpitali. Pozwoliłby on na uregulowanie zobowiązań z uwolnionych środków pieniężnych, a ponadto zmniejszyłby koszty administrowania budynkami. Finansowanie jakiejkolwiek inwestycji w ramach leasingu komunalnego to przede wszystkim rozłożenie kosztów na co najmniej kilka lat. Jest to szczególnie korzystne przy inwestycjach infrastrukturalnych. Leasing jest sposobem finansowania przedsięwzięć, zaspokajających istotne potrzeby mieszkańców gminy, miasta lub powiatu. Również dla leasingodawcy istnieją pozytywne aspekty podobnych transakcji. Otóż samorząd jest najbardziej wiarygodnym klientem dla firm leasingowych, także z tego powodu, że jego dokumentacja,

7 Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji zanim trafi do leasingodawcy, najpierw podlega analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Od pewnego czasu Ministerstwo Budownictwa wraz ze Związkiem Przedsiębiorstw Leasingowych przymierza się do wprowadzenia w życie możliwości leasingowania mieszkań. Ceny nieruchomości od kilku lat są tak wysokie, że Polacy zadłużają się na całe życie. Średni okres spłacania kredytu wynosi 30 lat. Jednak dla wielu, głównie młodych ludzi, kredyty te są niedostępne, gdyż nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej. Procedura leasingu mieszkań nie różniłaby się od tradycyjnej umowy leasingu. Lokator płaciłby co miesiąc raty leasingowe. Bardziej zamożni spłacaliby odsetki i cześć kapitałową, a wraz z ostatnią ratą od razu stawaliby się właścicielami mieszkania. Natomiast mniej zamożni opłacaliby jedynie niskie raty odsetkowe, ale na koniec musieliby jeszcze zapłacić jednorazowo większą cześć kapitałową. Leasing mieszkań stanowi doskonałą alternatywę dla kredytu, i choć na razie jest jedynie projektem, ma spore szanse powodzenia. Z uwagi na specyfikę rynku leasingu nieruchomości, prognoza jego rozwoju jest trudna, jednakże niektóre fakty wydają się być oczywiste. Z całą pewnością będzie postępowała specjalizacja firm leasingowych, gdyż finansowanie nieruchomości w wielu płaszczyznach zasadniczo różni się od finansowania wyposażenia przemysłowego i środków transportu. Jej przejawem jest budowa osobnych firm zajmujących się nieruchomościami lub tworzenie oddzielnych departamentów. Co więcej, na rynku niemieckim dalsze etapy specjalizacji przejawiały się rozwojem ofert firm leasingowych o różne profesjonalne usługi związane z nieruchomościami i organizacją procesów budowlanych np.: organizację zamkniętych funduszy inwestycyjnych, nadzór budowlany, doradztwo w zakresie restrukturyzacji projektów, zarządzanie strategiczne portfelami nieruchomości itp. Można podejrzewać, że w tym kierunku będą się również rozwijać firmy leasingowe w Polsce. Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem nieruchomości poprzez struktury leasingowe powinno wzrastać dzięki napływowi inwestorów zagranicznych, dla których tego typu finansowanie jest niejako naturalne (np. inwestorów niemieckich). Za inwestorami będą podążały ich banki, dla których finansowanie inwestycji poprzez leasing również jest dość oczywiste. Przeprowadzone analizy i prognozy przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych są optymistyczne dla rynku leasingu nieruchomości, ale nie przewiduje się w następnych kilku latach gwałtownego przyspieszenia, które zrównałoby tempo wzrostu tego segmentu z leasingiem ruchomości. Dla nieruchomości stopień wzrostu wynosi ok. 20% rocznie. Rosnąca konkurencja i malejące marże spowodują dalszy rozwój nowych, dopasowanych do potrzeb klientów rozwiązań produktowych, wpłyną na poszukiwanie nowych możliwości rynkowych oraz wzmożoną aktywność marketingową. Firmy, które chcą utrzymać pozycję w ścisłej czołówce, zmuszone będą do stałego usprawniania posiadanych i ciągłego poszukiwania nowych technik i narzędzi dotarcia do klientów [Gurak, 2006, s. 20].

8 334 Jerzy Gwizdała Na podstawie doświadczeń europejskich oraz naszych krajowych, można wskazać dwie podstawowe tendencje rozwoju: stopniowe wydłużanie okresów umów również dzięki większej skłonności banków do finansowania tego typu rozwiązań oraz tworzenie coraz to bardziej skomplikowanych struktur finansowania, w których typowa umowa leasingu będzie stanowiła małą część większego projektu. Odwołując się do Małgorzaty Okręglickiej można prognozować, że nowe przepisy prawne, regulujące tego rodzaju transakcje, zdobywane doświadczenia oraz konsolidacja w polskiej branży leasingowej, pozwalająca na umocnienie firm i powiększenie ich kapitałów, spowodują prawdopodobnie, że w przyszłości leasing nieruchomości stanie się uznaną formą finansowania nieruchomości w Polsce [Okręglicka, 2006, s. 60]. Zakończenie Leasing nieruchomości w Polsce do niedawna funkcjonował w niewielkim zakresie i dotyczył małej ilości zawieranych umów. Jednak liczne uwarunkowania gospodarcze oraz zmiany polegające na dostosowaniu przepisów prawa polskiego do prawa obowiązującego w UE spowodowały szereg zmian na rynku leasingu. W treści artykułu potwierdzono postawioną wcześniej tezę, że leasing jest dynamicznie rozwijająca się i efektywną formą finansowania nieruchomości dla polskich przedsiębiorstw [Gwizdała, 2008b, s. 123]. Rynek leasingu nieruchomości jest wysoce specyficzny, głównie ze względu na wysoką wartość transakcji oraz długi okres amortyzacji. Z punktu widzenia firm leasingowych, podjęcie działalności w danej branży stanowi decyzję strategiczną i wymaga pozyskania unikalnej wiedzy i umiejętności. Obecnie udział leasingu nieruchomości w całości polskiego rynku leasingowego nadal odbiega od sytuacji występujących w krajach wysoko rozwiniętych. Jednak zainteresowanie tą formą finansowania wśród przedsiębiorców sukcesywnie wzrasta. Dla nowo powstałych firm, nie posiadających dużego kapitału, leasing stał się szansą na szybki rozwój. W okresie lat nastąpił ponad pięciokrotny wzrost wartości leasingowych nieruchomości. Na wzrost ten, z pewnością pozytywnie wpłynęła wciąż powiększająca się świadomość przedsiębiorców w zakresie alternatywnych form finansowania nieruchomości, dobra koniunktura gospodarcza, związana z nią rosnąca konsumpcja, postęp techniczny, a także stabilność polskiego rynku nieruchomości. Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem nieruchomości poprzez leasing powinno wzrastać dzięki napływowi inwestorów zagranicznych, dla których tego typu finansowanie jest niejako naturalne. Za inwestorami będą podążały banki, dla których finansowanie inwestycji poprzez leasing również jest dosyć oczywiste. Literatura 1. Antosik A. (2009), Nieruchomość w leasingu, Gazeta Bankowa, nr Grzywacz J., Burłacka Majcher M. (2007), Leasing w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa.

9 Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji Gurak A. (2006), Polski Rynek Leasingu 4. Gwizdała J. (2008a), Leasing nieruchomości alternatywą dla kredytu w finansowaniu, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. 5. Gwizdała J. (2008b), Perspektywy i szanse rozwoju leasingu nieruchomości komercyjnych w Polsce, w: Innowacje finansowe, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa Okręglicka M. (2006), Leasing nieruchomości w Europie Środkowo Wschodniej, Finansowanie Nieruchomości, Nr 3(8) 8. Rubrycka Dettlaff A. (2006), Leasing nieruchomości w Polsce i perspektywy jego rozwoju, w: Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej, red. W. Przybylska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Streszczenie Rynek leasingu nieruchomości funkcjonuje w Polsce od 1997 roku, jest młodą usługą i znajduje się dopiero w fazie rozwoju. W ciągu ostatnich lat wartość leasingu nieruchomości znacznie wzrasta, rok 2007 potwierdził, że Polska stała się obszarem dużego zainteresowania instytucji lokujących swój kapitał w nieruchomości. Leasing stał się popularną formą finansowania w Polsce dużych centrów handlowych, hal produkcyjnych, powierzchni magazynowych i obiektów biurowych. Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem nieruchomości przez leasing powinno nadal wzrastać dzięki napływowi inwestorów zagranicznych, dla których tego typu finansowanie jest bardzo przyjazne. Za inwestorami będą podążały banki, dla których finansowanie inwestycji poprzez leasing jest dosyć oczywiste. Słowa kluczowe leasing nieruchomości, finansowanie, rynek nieruchomości Leasing as an alternative source of financing real estate investment (Summary) Real estate leasing market has been functioning in Poland since 1997, it is a young service in development phase only. In recent years the value of real estate leasing has been significantly increasing. The 2007 year confirmed that Poland had become the area of big interest from institutions allocating its capital in real estate. In Poland leasing became popular form of financing shopping centers, storage areas, production halls and office buildings. Enterprise s interest in financing real estate through leasing should still increase thanks to foreign investors inflow for whom this type of financing is very friendly. After investors, the banks will follow, for which investment financing through leasing is quite apparent. Key words leasing, financing, real estate market

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU Autor: Tomasz Cicirko, Piotr Russel, Wstęp Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z różnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów rozwojowych w firmie.

Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Niejeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zastanawia się nad sposobem finansowania swoich planów rozwojowych. Wybór rozstrzyga się w wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadrowe budownictwa

Zasoby kadrowe budownictwa Targi INFRASTRUKTURA 1010 Konferencja Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego Warszawa, 14.10.2010 Zasoby kadrowe budownictwa Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze budownictwa Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Grupa Magellan w liczbach 15 lat Doświadczenia w finansowaniu sektora publicznego 2007 Debiut na GPW 5,8 mld PLN finansowanie udzielone w sektorze

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Budapest 27th January 2010 10:16 PM Leasing Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Wrocław, maj 2010 Agenda

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing.

Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing. Jednym z alternatywnych sposobów finansowania zakupów inwestycyjnych może być leasing. Kryzys na rynkach finansowych i jego wpływ na realną gospodarkę znacznie pogorszył sytuację polskich przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania IT

Leasing jako forma finansowania IT Leasing jako forma finansowania IT Adam Surowski 1 Plan prezentacji Leasing w Europie Rynek leasingu w Polsce Umowa leasingu w polskim prawie: cywilnym, podatkowym i rachunkowym Własność, a prawo do używania-

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za II kwartał i I półrocze 2010 r.

Prezentacja wyników za II kwartał i I półrocze 2010 r. S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za II kwartał i I półrocze 2010 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2010 r. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 68 437 tys. zł

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe lipca 6 Budżety JST po q 6 r. nadal w okresie przejściowym Trendy bieżące Stagnacja w sektorze JST w q6 (dochody,% r/r vs.,8 w q5) w efekcie wygaszania dotacji UE (, mld zł w q6 wobec,9

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo