(22) biuro w Warszawie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper WAN 22 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, Warszawa (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON Nr telefonu poczty elektronicznej Nr faksu strony internetowej dewelopera NIP: REGON: (22) biuro w Warszawie II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA WAN 22 Sp. z o.o. jest spółką celową, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WAN. Inwestycja Apartamenty Marymoncka jest pierwszym przedsięwzięciem deweloperskim 1

2 Spółki WAN 22 Sp. z o.o. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) brak PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO brak OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE brak Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Przeciwko WAN 22 Sp. z o.o. nigdy nie prowadzono, ani aktualnie nie prowadzi się żadnych postępowań egzekucyjnych. II A. DOŚWIADCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ WAN, W SKŁAD KTOREJ WCHODZI DEWELOPER HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Grupa Kapitałowa WAN działa od ponad 19 lat w branży nieruchomości, głównie w sektorze usług deweloperskich, koncentrując się na działalności w czterech segmentach: mieszkaniowym, biurowousługowym, magazynowym i rekreacyjnym; w celu uzyskania bliższych informacji o Grupie Kapitałowej WAN zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Budynek apartamentowy Apartamenty Stary Żoliborz 2

3 ul. Hanki Czaki 2, Hanki Czaki 4, Warszawa r r. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Budynek biurowo mieszkalny Babka Tower Al. Jana Pawła II 80; Warszawa r r. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Budynek biurowy ONYX ul. Taneczna 30 (róg Puławskiej), Warszawa r r. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Zespół pięciu budynków mieszkalnych z usługami Apartamenty Wielicka ul. Górników 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 i 66, Kraków r r. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU i nr działki ewidencyjnej 1 Ul. Marymoncka w Warszawie, dz. nr ew.: 36/2, 43/1, 44/1, 44/3, 44/5, 45/1 w obrębie Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Księga wieczysta: KW numer WA1M/ /1 Na dzień sporządzenia Prospektu dział IV księgi wieczystej nr WA1M/ /1 wolny jest od jakichkolwiek hipotek i wniosków o wpisach. W związku z faktem, że w trakcie realizacji inwestycji WAN 22 Sp. z o.o. będzie korzystał z kredytu bankowego do działu IV zostanie złożony wniosek o ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności banku 3

4 z tytułu udzielonego kredytu budowlanego W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Nie dotyczy przeznaczenie w planie a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa śródmiejska usługowa, administracyjna, handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 partery budynków od strony ul. Marymonckiej i Słowiańskiej przeznacza się wyłącznie na funkcje usługowe oraz części wejściowe budynków (klatki schodowe, halle, portiernie, pomieszczenia gospodarcze, etc.); b) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe podziemne przepompownie ścieków dopuszczalna wysokość zabudowy wysokość zabudowy określa się na 46 kondygnacje naziemne, Wysokość zabudowy od strony ul. Marymonckiej określa się na maksimum 6 kondygnacji naziemnych (maksimum 20,0 m), wysokość zabudowy od strony północnowschodniej określa się na maksimum 4 kondygnacje naziemne (maksimum 14,0 m) Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach dopuszczalny procent zabudowy działki 75% dopuszczalny procent zabudowy działki Zgodnie z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych dokumentach na dzień sporządzania prospektu w promieniu 1 km od nieruchomości na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie planuje się budowę drogi od ul. Słowiańskiej. Ponadto Aleja Armii Krajowej jest dostosowywana do kategorii drogi ekspresowej, natomiast węzeł Żeromskiego/Marymoncka znajduje się obecnie w przebudowie. Jednocześnie, zgodnie z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych dokumentach na dzień sporządzania prospektu w promieniu 1 km od nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie 4

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU deweloperskie nie planuje się budowy linii szynowych oraz wytyczania korytarzy powietrznych, a także innych inwestycji komunalnych, w postaci oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk, ani cmentarzy. Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* tak* nie* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Decyzja nr 134/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy Termin rozpoczęcia 21 października 2014 r. Termin zakończenia do 30 września 2016 r. 90 dni od uzyskania Pozwolenia na, lecz nie później niż 31 marca 2017 r. liczba budynków 1 Opis przedsięwzięcia deweloperskiego rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Nie dotyczy Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Zgodnie z Polską Normą PN ISO 9836:1997 (forma posiadanych środków kredyt, środki własne, inne) udział własny 30% kredyt bankowy 70% Na udział własny składają się koszty zakupu gruntu i wydatki związane z przygotowaniem inwestycji. w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) (w trakcie negocjacji) brak środków ochrony, o których mowa w otwarty* zamknięty* art. 4 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., albowiem rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy; gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nie przeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Środki pieniężne wpłacane przez klientów po uzyskaniu przez dewelopera bankowego kredytu budowlanego będą deponowane na rachunku wyodrębnionych wypływów lub na bankowym rachunku powierniczym otwartym prowadzonym przez ten bank. Środki te mogą być przeznaczone przez WAN 22 Sp. z o.o. wyłącznie na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego oraz obsługę kredytu i będą zwalniane przez bank w wysokości adekwatnej do postępu robót budowlanych na podstawie przedstawionych protokołów odbioru robót zweryfikowanych przez przedstawiciela banku i przedłożonych faktur częściowych wykonawców inwestycji. 5

6 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji (w trakcie negocjacji) Harmonogram realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego stanowi Załącznik nr A do Prospektu Informacyjnego (w przygotowaniu) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stawek podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, aż do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej powodującej, że stawka podatku będzie wyższa od przyjętej w Umowie, cena sprzedaży, określona w 4.1. Umowy może ulec zmianie o kwotę proporcjonalnie wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. W powyższym przypadku, z uwagi na konieczność dokonania dopłat przez Kupujących, przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Kupujących zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującym, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez nich na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. W każdym przypadku zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni Lokalu Mieszkalnego strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym zmienią cenę z powyżej wskazanych przyczyn, w proporcji do różnicy zachodzącej pomiędzy powierzchnią Lokalu Mieszkalnego ustaloną w wyniku obmiaru a powierzchnią wskazaną w Umowie; w przypadku konieczności dokonania dopłat przez Kupujących, Kupującym przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży wskazującej wysokość dopłaty; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującym, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez nich na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy; powyższe ustalenia dotyczą realizacji budowy Lokalu Mieszkalnego według planu stanowiącego Załącznik nr 3. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Zgodnie z treścią Umowy przedwstępnej: W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stawek podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, aż do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej powodującej, że stawka podatku będzie wyższa od przyjętej w Umowie, cena sprzedaży, określona w 4.1. Umowy może ulec zmianie o kwotę proporcjonalnie wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. W powyższym przypadku, z uwagi na konieczność dokonania dopłat przez Kupujących, przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Kupujących zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującym, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez nich na poczet łącznej ceny 6

7 brutto za Przedmiot Umowy. W każdym przypadku zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni Lokalu Mieszkalnego strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym zmienią cenę z powyżej wskazanych przyczyn, w proporcji do różnicy zachodzącej pomiędzy powierzchnią Lokalu Mieszkalnego ustaloną w wyniku obmiaru a powierzchnią wskazaną w Umowie; w przypadku konieczności dokonania dopłat przez Kupujących, Kupującym przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży wskazującej wysokość dopłaty; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującym, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez nich na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy; powyższe ustalenia dotyczą realizacji budowy Lokalu Mieszkalnego według planu stanowiącego Załącznik nr 3. a/ W przypadku, gdy Kupujący opóźnią się z dokonaniem którejkolwiek płatności wskazanej w Umowie chyba, że niespełnienie przez Kupujących świadczenia pieniężnego spowodowane jest działaniem siły wyższej Sprzedający ma prawo po uprzednim wezwaniu Kupujących do uregulowania należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania i bezskutecznym upływie wyznaczonego Kupującym w tym celu terminu do odstąpienia od Umowy; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującym, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez nich na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, łącznie z naliczonymi i pobranymi przez Sprzedającego odsetkami ustawowymi za okres opóźnienia się Kupujących z którąkolwiek płatnością określoną w Umowie, po potrąceniu kary umownej w wysokości 5% (pięć procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. b/ W przypadku, gdy Kupujący nie stawią się w celu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy lub podpisania Umowy Przyrzeczonej, w terminie wskazanym przez Sprzedającego, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania skierowanego do Kupujących przez Sprzedającego w odstępie 60 dni, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Kupujących jest spowodowane działaniem siły wyższej; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującym, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez niego na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, łącznie z naliczonymi i pobranymi przez Sprzedającego odsetkami ustawowymi za okres opóźnienia się Kupujących z którąkolwiek płatnością określoną w Umowie, po potrąceniu kary umownej w wysokości 5% (pięć procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. c/ W przypadkach, o których mowa powyżej w 11. lit. a/, b/ Umowy Sprzedający zwróci Kupującym wpłacone przez niego kwoty na zasadach i w terminach w tych punktach określonych, po potrąceniu: ewentualnych kosztów przywrócenia Lokalu Mieszkalnego do stanu zgodnego z pierwotną dokumentacją wykonawczą, ewentualnego upustu ceny jaki Kupujący otrzymali od Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy, 7

8 d/ W przypadku opóźnienia Sprzedającego w podpisaniu Umowy Przyrzeczonej Kupującym za każdy dzień zwłoki przysługuje kara umowna w wysokości 0,01% (jednej setnej procenta) kwot wpłaconych już przez niego na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, jednak nie więcej niż 5% (pięć procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, e/ w przypadkach określonych art. 29 ust. 1 pkt. pkt. 1) 5) powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Kupującym przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującym w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, całą kwotę wpłaconą przez nich na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, łącznie z naliczonymi i pobranymi przez Sprzedającego odsetkami ustawowymi za okres opóźnienia się Kupujących z którąkolwiek płatnością określoną w Umowie, f/ w przypadku zwłoki Sprzedającego w podpisaniu Umowy Przyrzeczonej, z zastrzeżeniem treści 11 lit. h/ Umowy Kupującym przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po uprzednim wyznaczeniu Sprzedającemu przez Kupujących dodatkowego 120dniowego terminu do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Kupującym przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 5% (pięć procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, g/ gdyby Sprzedający nie uzyskał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na, przed dniem 15 listopada 2016 roku, pomimo właściwego zawiadomienia organów administracji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania przed dniem 30 września 2016 roku, wówczas nie będzie on względem Kupujących ponosił odpowiedzialności z tytułu kary umownej, o której mowa w 11. lit. f/ Umowy, h/ Kupujący mogą ponadto od Umowy odstąpić bez podawania przyczyn, w każdym czasie do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej, z zachowaniem formy pisemnego oświadczenia z podpisem poświadczonym przez notariusza, pod warunkiem zapłacenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 5% (pięciu procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. i/ w każdym przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązują się do podpisania faktur korygujących dotyczących: pierwszej wpłaty dokonanej przez Kupujących, łącznej sumy wpłaconych rat z tytułu zapłaty ceny, j/ W każdym przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy, Kupujący w Umowie wyrażają zgodę na wykreślenie wpisu roszczenia o przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego, jakie zostanie wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości na podstawie wniosku zawartego w 23 tego Umowy W każdym przypadku odstąpienia przez Kupujących od Umowy, w tym również w przypadkach określonych w 4.2. i 5. lit. f/ Umowy, oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne, jeżeli: 8

9 zawierać będzie zgodę Kupujących na wykreślenie wpisu roszczenia o przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego, jakie zostanie wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości na podstawie wniosku zawartego w 23. Umowy, oraz złożone zostanie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. INNE INFORMACJE Sprzedający zobowiązuje się, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez Kupujących, przedłożyć Kupującym pisemne oświadczenie banku kredytującego Inwestycję zawierające zobowiązanie do udzielenia zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego i przeniesienie jego własności, w przypadku wykonania przez Kupujących wszystkich postanowień Umowy, a w szczególności zapłaty całej ceny; oświadczenie banku stanowić będzie potwierdzenie zgodności Umowy z parametrami określonymi w umowie kredytu; od złożonego przez Kupujących wniosku o uzyskanie oświadczenia banku o udzieleniu zgody na bezciężarowe wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego pobierana będzie zgodnie z wymaganiami banku opłata w wysokości ok. 150, zł (sto pięćdziesiąt złotych). Osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w lokalu przedsiębiorstwa z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektonicznobudowlanym: (w przygotowaniu). 1 jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 w szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację "Brak planu". * niepotrzebne skreślić. 9

10 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Cena mieszkania jest podawana indywidualnie dla każdego mieszkania. liczba kondygnacji 4 / 6 technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku 60 liczba miejsc garażowych i postojowych 60 Posadowienie budynku na monolitycznej płycie fundamentowej, główna konstrukcja nośna żelbetowa, ściany zewnętrzne, pomiędzy mieszkaniami i działowe murowane Załącznik nr B: standard inwestycji (Załącznik nr 5 według Umowy Deweloperskiej) Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej instalacje: cwu, co, woda zimna, kanalizacja bytowa i deszczowa, energia elektryczna, gaz z sieci miejskiej tylko do kotłowni Będzie zapewniony poprzez ul. Słowiańską Załącznik nr C Lokalizacja mieszkania na rzucie poszczególnej kondygnacji. Lokal mieszkalny typ numer.usytuowany w budynku na. Piętrze/parterze w klatce.. Załącznik nr D Plan lokalu mieszkalnego (Załącznik nr 3 według Umowy Deweloperskiej). lokal mieszkalny typ..nr.o powierzchni.m2, składający się z pokoi, salonu/pokój dzienny z aneksem kuchennym/kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, garderoby, wiatrołapu wraz z przynależnym ogródkiem lokatorskim/tarasem i miejscem parkingowym znajdującym się w garażu podziemnym zgodnie z załącznikiem do Umowy Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa... Załączniki: A. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, B. Standard inwestycji (Załącznik nr 5 według Umowy Deweloperskiej), C. Lokalizacja mieszkania na rzucie poszczególnej kondygnacji, D. Plan Lokalu Mieszkalnego (Załącznik nr 3 według Umowy Deweloperskiej), E. Wzór Umowy Deweloperskiej. 10

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo