PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO,UL. REYMONTA 41b OTWOCK I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO,UL. REYMONTA 41b OTWOCK I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO,UL. REYMONTA 41b OTWOCK CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper "BUD-MEX II" Sp. z o.o., nr KRS Adres Otwock (05-400), ul. Kościelna 6/2 NIP i REGON NIP REGON Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA BUD-MEX II Sp. z o.o. działa na rynku od 2006 r. Specjalizujemy się w budowie kameralnych osiedli domów wielorodzinnych w niskiej zabudowie i domów jednorodzinnych w Warszawie i na terenach podwarszawskich. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Warszawa, ul. Ruskowy Bród Data rozpoczęcia 11 czerwca 2007 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 21 maja 2008 r. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Warszawa Wilanów, ul. Piechoty Łanowej 35 Data rozpoczęcia 24 kwietnia 2006 r. Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 14 grudnia 2006 r. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Otwock,ul. Kościelna 6,6A Data rozpoczęcia 7 stycznia 2008 r. Data wydania ostatecznego 31 maja 2010 r.

2 pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Otwock, ul. W. Reymonta 41b, działki nr 7/5, 7/8, obr. 51 Nr księgi wieczystej WA1O/ /2 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej 1)hipoteka umowna suma ,00 (trzysta czterdzieści tysięcy zł), umowa kredytu nr z dnia r; 2)hipoteka umowna suma ,00 (trzysta czterdzieści tysięcy zł), umowa kredytu nr z dnia r 3)hipoteka umowna suma ,00(jeden milion dwieście tysięcy zł), umowa nr z dnia r. Wierzyciel Bank PKO BP S.A. I Odział w Otwocku. W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy Dopuszczalny procent zabudowy działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub kilkurodzinna na działkach z zadrzewieniem o charakterze leśnym, usługi handlu lub usługi i produkcja rzemieślnicza 3 kondygnacje 30% przy zabudowie kilkurodzinnej 20% przy zabudowie jednorodzinnej W promieniu 1 km od inwestycji nie przewiduje się budowy ani rozbudowy dróg, nie planuje się budowy linii szynowych. Perspektywicznie planowana jest na szczeblu regionalnym i krajowym modernizacja isniejącej linni kolejowej relacji Warszawa-Lublin, biegnącej w odległości ok. 700 m od inwestycji. Nie przewiduje się również realizacji inwestycji komunalnych polegających na budowie oczyszczalni ścieków, splarni śmieci, cmentarza oraz innych uciążliwych inwestycji.

3 przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę TAK NIE Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców TAK TAK NIE NIE Pozwolenie na budowę wg projektu zamiennego, decyzja nr 1165P/2012 z dn r., organ wydający-starosta Otwocki termin rozpoczęcia robót budowlanych r. termin zakończenia robót budowlanych r r. liczba budynków 1 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Na nieruchomości znajduje się 1 budynek odsunięty od granic sąsiednich działek po 9 m, od drogi publicznej około 9 m. Powierzchnia lokalu określana jest na podstawie polskiej normy budowlanej PN ISO 9836: %-kredyt, 25 % środki własne Kredyty na finansowanie inwestycji udzielone w Banku PKO BP S.A. I Oddział w Otwocku. Bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy OTWARTY ZAMKNIĘTY ZGODNIE Z ART. 38 USTAWY Z DN r. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO - DEWELOPER NIE STOSUJE ŚRODKÓW OCHRONY NABYWCY PRZEWIDZIANYCH W ART. 4 USTAWY Z DN r. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

4 Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa zapewniającej bezpieczeństwo nabywcy instytucji środków Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach BRAK BRAK ETAP I Prace budowlane poziomu piwnicy i parteru (zakończenie prac ETAP I r.) udział w inwestycji:25% - prace ziemne - wykonanie fundamentów - wymurowanie ścian garażu - wykonanie izolacji - wykonanie posadzki (chudy beton) - wykonanie stropu nad garażem - wykonanie schodów - wykonanie podjazdu ETAP II Prace budowlane poziomu piętra (zakończenie prac ETAPII r.) udział w inwestycji: 20% - wymurowanie ścian osłonowych - wymurowanie ścian działowych - wykonanie schodów - wykonanie stropów - wykonanie przyłącza wody użytkowej - wykonanie przyłącza kanalizacji ETAP III Prace budowlane, więźba dachowa (zakończenie prac ETAP III r.) udział w inwestycji: 10% - wykonanie więźby dachowej - wykonanie pokrycia dachu - wykonanie systemów rozsączania wód opadowych ETAP IV Prace instalacyjno budowlane (zakońćzenie prac ETAP IV r.) udział w inwestycji: 15% - wykonanie instalacji hydraulicznych - wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej - wykonanie instalacji elektrycznych - wykonanie tynków wewnętrznych - wykonanie wylewek betonowych ETAP V Prace montażowo budowlane (zakończenie prac ETAP V r.) udział w inwestycji: 15% - montaż stolarki budowlanej - wykonanie prac posadzkarskich - wykonanie prac kamieniarskich - montaż balustrad i poręczy ETAP VI Prace budowlane, wykończeniowe (zakończenie prac ETAP VI r.) udział w inwestycji: 15%

5 - wykonanie renowacji ogrodzenia - wykonanie prac brukarskich - wykonanie prac malarskich - wykonanie elewacji budynku - montaż osprzętu i wyposażenia - udział w odbiorach technicznych Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Cena może ulec zmianie jeżeli wystąpi różnica pomiędzy powierzchnią użytkową lokalu po odbiorze a określoną w umowie. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Kupujący ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w ar. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 3)jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i ar. 19 ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; 4)jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 6) w przypadku nieprzeniesienia na Kupującego prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W przypadkach, o których mowa w pkt 1-5, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej Kupujący wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa do lokalu mieszkalnego. Po upływie tego terminu Kupujący może od umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy deweloper zwraca Kupującemu zaliczkę powiększoną o kary umowne dla Kupującego terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. Odstąpienie Kupującego od umowy deweloperskiej będzie

6 skuteczne, jeżeli będzie zawierało zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności lokalu złożonego w formie pisemnej z podpisani notarialnie poświadczonymi, jeżeli został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Kupującego świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Kupującego w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Kupującego świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. Deweloper zwróci Kupującemu wpłacone zaliczki w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kwota zwórconych zaliczek zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę odsetek ustawowych na rzecz dewelopera. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Kupującego do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Kupującego jest spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku odstąpienia dewelopera od umowy deweloperskiej Kupujący zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Ponad to deweloper zwróci Kupującemu wpłacone zaliczki, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. INNE INFORMACJE Banku PKO BP S.A. I Oddział w Otwocku oświadczył, iż zezwoli na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia w przypadku gdy zostanie zachowana co najmniej pierwotna relacja pomiędzy kwotą zaangażowania PKO BP SA a wartością przedmiotu zabezpieczenia, który pozostaje obciążony hipoteką na rzecz PKO BP SA (skorelowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia ze spłatą wierzytelności z tytułu transakcji kredytowej), a bieżąca i perspektywiczna sytuacja ekonomiczno-finansowa nie bedzie stanowiła zagrożenia terminowej spłaty ekspozycji kredytowej. Osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w siedzibie Spółki w poniedziałki, środy, piątki godz z następującymi dokumentami: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: CZĘŚĆ INDYWIDUALNA

7 Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Cena za m 2 powierzchni lokalu jest uzależniona od powierzchni lokalu i wynosi od 4.980,00 zł brutto do 5.400,00 zł brutto. liczba kondygnacji technologia wykonania liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media budynku w dostęp do drogi publicznej 3, kondygnacja garażu podziemnego Standard wykończenia w części wspólnej budynku: ściany wewnętrzne: tynki wewnętrzne w garażu cementowo wapienne kat. III schody: okładzina schodów, płytki kamienne granitowe lub marmurowe, balustrady stylowe kute lub szklone - profile stalowe posadzki: w pomieszczeniach technicznych garażu płytki podłogowe układane na kleju elastycznym, cokół wykonany z płytki wysokość 15 cm lub posadzka żywiczna; hala garażowa posadzka betonowa mineralna utwardzana posypką stolarka okienna: drewniana, z szybami zespolonymi, uchylne i otwierane w zależności od okna, drzwi: drzwi w garażu i na poddaszu o odporności ogniowej, brama garażowa segmentowa z napędem Standard wykończenia terenu wokół budynku: teren ogrodzony i oświetlony,monitoring, ogrodzenie od strony ulicy; słupki betonowe malowane farbą wypełnienie przęseł stal kuta stylowa, pozostała część ; drewniane konstrukcja stalowa, cokół betonowy, brama wjazdowa z napędem drogi i chodniki:kostka brukowa, system podgrzewania na wjeździe do garażu i chodniku zieleń:ogród wykonany wg opracowania architekta krajobrazów, trawniki wykonane na gruncie, automatyczny system podlewania z własnego ujęcia wody,altana wypoczynkowa, stanowisko grillowe; odwodnienie:wody opadowe system rozsączania, przed wjazdem do garażu kanał wyłapujący wodę 4 8 instalacje:gazowa,c.o.,kanalizacji sanitarnej,wody zimnej,wody ciepłej,elektryczna,wyciągowa (wentylatory-garaż) BEZPOŚREDNI do ulicy Reymonta

8 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których zobowiązuje się deweloper wykonania Lokal 1 usytuowany jest na parterze po prawej stronie od wejścia do budynku. Lokal 2 usytuowany jest na parterze po lewej stronie od wejścia do budynku. Na pierwszym piętrze usytuowane są lokale 3 i 4. Lokal 4 znajduje się po lewej stronie klatki schodowej, nad lokalem nr 2. Na ostatniej kondygnacji budynku usytuowana jest druga kondygnacja lokalu nr 3 oraz 4 pomieszczenia nieużytkowe-strychy. Układ i powierzchnia pomieszczeń przedstawione są na rzutach lokali. zakres prac wykończeniowych w lokalu: ściany wewnętrzne z pustaków U220, K3 i cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, tynki wewnętrzne w lokalach cementowowapienne, posadzki- jastrych betonowy (do dalszego wykończenia); tarasy, balkony płytki kamienne układane na zaprawie elastycznej; stolarka okienna-drewniana, z szybami zespolonymi, uchylne i otwierane w zależności od okna, drzwi do lokali antywłamaniowe pełne w kolorze okien; centralne ogrzewanie grzejniki z modułami kontowymi, rozdzielacze, połączenie grzejników i rozdzielaczy rurą polietylenową, kocioł dwu funkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody z zamkniętą komorą spalania. Woda użytkowa instalacja z rur polipropylenowych. Instalacja kanalizacyjna z rur z tworzywa sztucznego. Instalacja elektryczna z osprzętem. Instalacja alarmowa przewodowa bez osprzętu. Instalacja telefoniczna. Instalacja telewizyjna. W każdym poziomie wideo domofon; podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa... Załączniki: 1.Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, rzut lokalu mieszkalnego. 2.Wzór umowy deweloperskiej.

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo