Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tryb i warunki zawierania Umowy lub Umowy Depozytowej... 4 III. Tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy lub Umowy Depozytowej... 8 IV. Świadczenie usług w zakresie przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów finansowych, prowadzenia rejestru przechowywanych Instrumentów finansowych przez Secus AM oraz prowadzenia rachunków pieniężnych... 9 V. Świadczenie usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych rynku niepublicznego VI. Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych rynku niepublicznego VII. Tryb i warunki ustanawiania Pełnomocnika VIII. Opłaty i Prowizje IX. Tryb, terminy oraz warunki zmiany Regulaminu X. Skargi i wnioski klientów XI. Raporty XII. Sposób postępowania Secus AM w przypadku zalegania przez klienta w płatnościach XIII. Zakres odpowiedzialności Secus AM XIV. Postanowienia końcowe Załącznik nr 1. Tabela Opłat i Prowizji Załącznik nr 2.Informacja dodatkowa do Regulaminu świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A Załącznik nr 3. Oświadczenie podmiotu prowadzącego ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w zakresie dokonania blokady certyfikatów inwestycyjnych na potrzeby wykonania zlecenia zbycia certyfikatów inwestycyjnych

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług maklerskich w zakresie: a. wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rynku niepublicznego, b. trybu i warunków przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych rynku niepublicznego oraz Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rynku niepublicznego. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r., Nr 211, poz z późn. zmianami), 2. Ustawie o FI rozumie się przez to Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz z późn. zmianami) 3. Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1078), 4. Secus AM - rozumie się przez to Secus Asset Management S.A., 5. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Secus AM Umowę lub Umowę Depozytową, 6. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A., 7. Tabeli - rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, 8. Umowie - rozumie się przez to umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych rynku niepublicznego, 9. Umowie Depozytowej - rozumie się przez to umowę o przechowywanie lub rejestrowanie Instrumentów finansowych, 10. Instrumentach finansowych rynku niepublicznego / Instrumenty finansowe - rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, oraz niezdematerializowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 i ust 3 pkt. 1 Ustawy instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a i b Ustawy, 11. Depozycie - rozumie się przez to przechowywanie Instrumentów finansowych niedopuszczonych, w momencie podpisania Umowy lub Umowy Depozytowej, do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, 12. Rejestrze - rozumie się przez to system zapisów elektronicznych odzwierciedlający stan posiadania przez Klienta Instrumentów finansowych, udokumentowany przez Klienta w sposób określony w przepisach Rozporządzenia, 13. Osobach powiązanych - rozumie się przez to osoby wskazane w art. 82 ust. 3a Ustawy, 2

3 14. Zleceniu - rozumie się przez to zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rynku niepublicznego lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są Instrumenty finansowe, 15. Dyspozycji - rozumie się przez to polecenie Klienta wykonania przez Secus AM określonej czynności związanej ze świadczeniem danej usługi w zakresie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego na rzecz Klienta, 16. Podaniu do wiadomości Klientów - rozumie się przez to informacje przekazane do wiadomości Klientów na piśmie lub z wykorzystaniem trwałego nośnika informacji, a także równocześnie i niezależnie udostępnione w siedzibie Secus AM oraz na stronie internetowej Secus AM, 17. Informacja dodatkowa informacja dodatkowa do usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych rynku niepublicznego przekazywana Klientowi zgodnie z 14 ust 1 Rozporządzenia, 18. Polityka oznacza Politykę wykonywania zleceń w Secus AM, 19. Konflikt interesów znane Secus AM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Secus AM, osoby powiązanej z Secus AM w rozumieniu art. 82 ust. 3 Ustawy i obowiązkiem działania przez Secus AM w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Secus AM okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności miedzy interesami kilku Klientów Secus AM, 20. Klient detaliczny Klient detaliczny, o którym mowa w art. 3 pkt. 39c Ustawy, 21. Klient profesjonalny Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b Ustawy, 22. Uprawniony kontrahent Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 pkt. 39b lit. a-j oraz l-m Ustawy, z którym Secus AM w ramach usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania przekazywania zleceń, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, 23. Certyfikaty Inwestycyjne - certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym, które to certyfikaty inwestycyjne nie mają formy dokumentu, a prawa do tych certyfikatów inwestycyjnych przysługują Klientowi, jako osobie wskazanej jako ich posiadacz w ewidencji uczestników takiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o której mowa w art. 123 ust. 2,3 i 4 Ustawy o FI Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenia woli Klienta składane są na piśmie. 2. Jeżeli oświadczenia woli są składane przez pełnomocnika powinny zawierać odpowiednie dane pełnomocnika i mocodawcy, o których mowa w 24 ust. 6 Regulaminu. 3. Klient obowiązany jest niezwłocznie informować Secus AM o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść Umowy lub Umowy Depozytowej oraz przechowywanie przez Secus AM instrumentów finansowych. Klient jest obowiązany do udokumentowania wyżej powołanych zdarzeń w sposób zgodny z charakterem dokumentowanego zdarzenia. Secus AM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia Secus AM o wyżej powołanych zdarzeniach. 4. Secus AM nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust Secus AM zapewnia Klientowi zachowanie w tajemnicy faktu posiadania, obrotów, stanu rejestru Instrumentów finansowych oraz treści Zleceń i Dyspozycji Klienta w granicach określonych przepisami prawa. 3

4 4 1. Secus AM ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie dokumentów inkorporujących prawa z instrumentów finansowych na zasadach ogólnych. 2. Secus AM nie jest zobowiązany do sprawdzania autentyczności (prawdziwości) dokumentów złożonych do Depozytu. 3. Secus AM nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne dokumentów złożonych do Depozytu. 4. Secus AM może odmówić zawarcia Umowy lub Umowy Depozytowej oraz może odmówić przyjęcia do Depozytu instrumentów finansowych. ROZDZIAŁ II Tryb i warunki zawierania Umowy lub Umowy Depozytowej 5 1. Przed zawarciem Umowy Depozytowej oraz Umowy Secus AM: a. przekazuje Klientowi detalicznemu przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące Secus AM oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy Depozytowej lub Umowy. Obowiązek przekazania informacji nie dotyczy Klientów profesjonalnych, którym Secus AM przekazuje informacje wyłącznie na żądanie Klienta profesjonalnego, chyba że Klient profesjonalny zażądał traktowania go jak Klienta detalicznego, b. przekazuje Klientowi ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, dostosowując zakres tej informacji do rodzaju instrumentu finansowego oraz kategorii, do której należy Klient, c. zwraca się do Klienta o przedstawienie w formie kwestionariusza informacyjnego tzw. Ankiety informacji o Kliencie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy Instrument finansowy i/lub usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest odpowiednia dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, przy czym informacje te powinny pochodzić bezpośrednio od Klienta i nie mogą zostać zastąpione oświadczeniem złożonym przez przedstawiciela Klienta, w tym pełnomocnika, d. informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Secus AM nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Umowa Depozytowa lub Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o konflikcie interesów oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy Depozytowej lub Umowy z Secus AM, e. przekazuje Klientowi informacje dotyczące stosowania Polityki oraz odbiera zgodę Klienta na jej stosowanie przez Secus AM, f. przekazuje Klientowi Informację Dodatkową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Na podstawie przekazanych informacji, Secus AM dokonuje klasyfikacji Klienta do jednej z kategorii: Klientów detalicznych, Klientów profesjonalnych albo Uprawnionych kontrahentów, a następnie informuje Klienta w formie pisemnej o podjętej decyzji. 4

5 3. W każdej chwili Klient jest uprawniony do wystąpienia do Secus AM z żądaniem zmiany kategorii, do której został przypisany, o ile Klient spełnia warunki i kryteria określone w Rozporządzeniu i Ustawie. O przypisaniu Klienta do innej kategorii, Secus AM informuje Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. 4. Przekazanie przez Secus AM Klientowi informacji o miejscu udostępnienia prospektu emisyjnego w przypadku instrumentu finansowego, który jest przedmiotem trwającej oferty publicznej i w związku z tą ofertą opublikowany został prospekt emisyjny, lub dostarczenie Klientowi skrótu prospektu informacyjnego w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uważa się za spełnienie przez Secus AM obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. c). 5. Secus AM dokonując oceny, czy Instrument finansowy i/lub usługa świadczona przez Secus AM jest dla danego Klienta odpowiednia, opiera się na informacjach przekazanych przez Klienta zgodnie z ust. 1 lit. c), o ile nie istnieją obiektywne podstawy do uznania, że informacje te są nieaktualne, nierzetelne lub niepełne. 6. W przypadku, gdy ocena indywidualnej sytuacji Klienta wskazuje, że Instrument Finansowy i/lub usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy jest nieodpowiednia, Secus AM ostrzega o tym Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Secus AM ostrzega również Klienta, że uniemożliwia on dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub dany instrument finansowy, którego ta usługa dotyczy, jest dla Klienta odpowiednia, w sytuacji gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust.1 lit. c) lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające do dokonania takiej oceny. 7. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Secus AM o zmianie wszelkich danych i informacji pozwalających na dokonanie przez Secus AM oceny, że usługa jest w dalszym ciągu odpowiednia dla Klienta. W przypadku powzięcia przez Secus AM informacji, że usługa przestała być odpowiednia dla Klienta, Secus AM może wystąpić z żądaniem przedstawienia przez Klienta informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w ust. 1 lit. c). 8. Secus AM może odstąpić od żądania od Klienta przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1 lit. c) jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. przedmiotem zleceń będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe, b. umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta, c. Klient został ostrzeżony przez Secus AM, że zawarcie Umowy nie jest związane z obowiązkiem przekazania informacji, o którym mowa w ust. 1 lit. c), i że nie będzie korzystał z ochrony, jaką zapewnia Klientowi wypełnienie przez Secus AM obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lit. c), 9. Secus AM wypełnia wymogi związane z przeciwdziałaniem powstawaniu konfliktów interesów. 10. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy Depozytowej lub Umowy, przepisy ust. 1 lit. d) stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Secus AM jest zobowiązany poinformować Klienta o wystąpieniu konfliktu interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymać się od wykonywania Umowy Depozytowej lub Umowy do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o jej kontynuacji albo rozwiązaniu Umowy Depozytowej lub Umowy. 6 5

6 1. Umowę oraz Umowę Depozytową, zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Warunkiem zawarcia Umowy z Klientem jest uprzednie zawarcie Umowy Depozytowej z tym samym Klientem. 3. Secus AM może odstąpić od warunku wskazanego w ust. 2, jeżeli Klient spełni łącznie następujące warunki: a. Klient złoży Instrumenty finansowe będące przedmiotem Umowy z Secus AM w Depozycie prowadzonym przez inny niż Secus AM podmiot zajmujący się zawodowo przechowywaniem lub rejestrowaniem instrumentów finansowych oraz dostarczy dowód dokonania tej czynności; b. Klient ustanowi do czasu złożenia Zlecenia blokadę instrumentów finansowych złożonych w Depozycie opisanym w pkt a. oraz dostarczy do Secus AM dokument zawierający oświadczenie podmiotu zajmującego się zawodowo przechowywaniem lub rejestrowaniem instrumentów finansowych, który przechowuje Instrumenty finansowe o ustanowieniu blokady do czasu wykonania przez Secus AM Zlecenia. c. Klient dostarczy Secus AM nieodwołalne i niegasnące w przypadku śmierci Klienta pełnomocnictwo dla Secus AM do zbycia Instrumentów finansowych złożonych w Depozycie opisanym w pkt a. celem wykonania Zlecenia, wraz z dowodem złożenia tego pełnomocnictwa w podmiocie zajmującym się zawodowo przechowywaniem lub rejestrowaniem instrumentów finansowych, w którym zdeponowane są Instrumenty finansowe Klienta będące przedmiotem Umowy. 4. Secus AM może również odstąpić od warunku wskazanego w ust. 2, w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest wykonanie zlecenia zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych, jeżeli Klient spełni łącznie następujące warunki: a. Klient ustanowi do chwili złożenia Zlecenia, blokadę Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być przedmiotem Zlecenia oraz dostarczy dowód ustanowienia tej blokady w postaci oświadczenia podmiotu prowadzącego ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu, b. Klient dostarczy Secus AM nieodwołalne i niegasnące w przypadku śmierci Klienta pełnomocnictwo dla Secus AM do dysponowania Certyfikatami Inwestycyjnymi celem wykonania Zlecenia, wraz z dowodem złożenia tego pełnomocnictwa w podmiocie prowadzącym ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w której Klient jest wskazany jako uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego, któremu przysługują Certyfikaty Inwestycyjne mające być przedmiotem Umowy Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przed zawarciem Umowy Depozytowej lub Umowy: a. okazują upoważnionemu pracownikowi Secus AM dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), b. wskazują właściwy urząd skarbowy, c. okazują inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 2. Osoby prawne przed zawarciem Umowy Depozytowej lub Umowy składają: a. numer statystyczny REGON (w przypadku polskich osób prawnych), b. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, statut lub akt założycielski albo inny dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 6

7 majątkowych oraz okazują dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentacji osoby prawnej, c. oświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP, d. inne dokumenty, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przed zawarciem Umowy Depozytowej lub Umowy składają: a. numer statystyczny REGON (w przypadku polskich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), b. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, statut lub akt założycielski albo inny dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz okazują dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, c. inne dokumenty, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Secus AM o wszelkich zmianach danych dotyczących dokumentu tożsamości lub innych danych wymienionych w ust Secus AM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta oraz osoby trzecie w związku z niepowiadomieniem Secus AM o zaistniałych zmianach. 5. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, Klient zobowiązany jest do przedstawienia poświadczonych dokumentów przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnienia tych dokumentów zgodnie z zasadami przewidzianymi umowami międzynarodowymi, w tym w szczególności przez Konwencję sporządzoną w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (klauzula apostille) o ile umowy z danym krajem nie znoszą tego obowiązku. 6. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą zostać złożone bądź w oryginałach bądź uwierzytelnione przez notariusza, polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny albo, w odniesieniu do dokumentów urzędowych, poprzez klauzulę apostille, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską. Dokumenty winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowią inaczej. W przypadku składania kopii, Secus AM może zażądać przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów. Secus AM może odstąpić od żądania złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, o ile dokumenty takie zostały przez Klienta uprzednio przedłożone w Secus AM w związku z dokonaniem innej czynności, o ile w dniu zawarcia Umowy Depozytowej lub Umowy będą one aktualne. 7. W razie powzięcia wątpliwości co do przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, Secus AM może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji. Secus AM zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta. 8. Umowa lub Umowa Depozytowa zawierana jest zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Secus AM chyba, że Secus AM i Klient postanowią inaczej. 9. Klient zawierając Umowę lub Umowę Depozytową obowiązany jest do udostępnienia danych wymaganych przez Secus AM, innych niż określone w ust. 1, 2, 3, 4, Osoba podpisująca Umowę lub Umowę Depozytową czyni to w obecności pracownika Secus AM, któremu przed złożeniem podpisu, zobowiązana jest okazać ważny dokument tożsamości, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 7

8 11. Jeżeli złożenie podpisów w obecności osoby wymienionej w ust. 10 nie jest możliwe, własnoręczność podpisów oraz tożsamość osób podpisujących Umowę lub Umowę Depozytową mogą zostać potwierdzone przez notariusza polskiego albo, za zgodą Secus AM, polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny lub w inny prawnie dopuszczalny sposób. 12. Klient może zawrzeć Umowę lub Umowę Depozytową przez pełnomocnika. W tym przypadku dokument pełnomocnictwa musi być przedstawiony Secus AM. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy lub Umowy Depozytowej powinno zostać udzielone w obecności upoważnionego pracownika Secus AM, mieć formę aktu notarialnego lub formę pisemną z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. Pełnomocnik obowiązany jest okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 13. Umowa lub Umowa Depozytowa może również zostać zawarta drogą korespondencyjną. W celu zawarcia Umowy lub Umowy Depozytowej korespondencyjnie Klient przekazuje Secus AM wszystkie informacje niezbędne do zawarcia Umowy lub Umowy Depozytowej. Na podstawie tych informacji Secus AM sporządza dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy lub Umowy Depozytowej i przesyła je do podpisu Klientowi wraz z informacją o konieczności uwierzytelnienia podpisów Klienta. Tożsamość oraz podpisy osób zawierających Umowę lub Umowę Depozytową w drodze korespondencyjnej powinny być potwierdzone notarialnie. Po uzyskaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy lub Umowy Depozytowej, Secus AM dokonuje ich weryfikacji. Secus AM może zażądać dodatkowych dokumentów jeżeli w jego ocenie otrzymane dokumenty budzą wątpliwość. Zawarcie Umowy lub Umowy Depozytowej następuje po otrzymaniu przez Secus AM podpisanych przez Klienta dokumentów, weryfikacji oraz podpisania przez Secus AM. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Umowa lub Umowa Depozytowa została zawarta w chwili dojścia dokumentów do Secus AM w taki sposób, aby Secus AM mógł zapoznać się z ich treścią. 14. W przypadku instrumentów finansowych posiadanych we współwłasności, Secus AM zawiera jedną Umowę i/lub Umowę Depozytową ze współwłaścicielami instrumentów finansowych. W takim przypadku współwłaściciele instrumentów finansowych są zobowiązani do zgodnego współdziałania w zakresie rozporządzania instrumentami finansowymi oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy i/lub Umowy Depozytowej. 15. Secus AM prześle lub przekaże Klientowi podpisany przez Secus AM egzemplarz Umowy lub Umowy Depozytowej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta. ROZDZIAŁ III Tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy lub Umowy Depozytowej 8 1. Klient oraz Secus AM może rozwiązać Umowę lub Umowę Depozytową z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Secus AM może rozwiązać Umowę lub Umowę Depozytową bez wypowiedzenia w następujących przypadkach: a. naruszenia przez Klienta warunków Umowy lub Umowy Depozytowej lub postanowień Regulaminu, b. nieuregulowania przez 3 miesiące, pomimo wezwania, opłat przewidzianych w Tabeli, pod warunkiem uprzedniego zastosowania procedury opisanej w 31 Regulaminu. 8

9 c. gdy rejestr Klienta wskazuje zerowy stan posiadania instrumentów finansowych i w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia dokonania ostatniej czynności nie były wykonywane żadne czynności na Instrumentach finansowych. 3. W przypadku rozwiązania Umowy lub Umowy Depozytowej Klient podejmie czynności mające na celu rozdysponowanie Instrumentami finansowymi przechowywanymi w Depozycie. 4. Klient powinien złożyć w okresie wypowiedzenia dyspozycje, w terminie umożliwiającym ich wykonanie przed rozwiązaniem Umowy lub Umowy Depozytowej, dotyczące przeniesienia lub sprzedaży instrumentów finansowych. 5. W razie braku dokonania odpowiedniej dyspozycji Secus AM będzie uprawniony do złożenia, wraz z upływem okresu wypowiedzenia, Instrumentów finansowych do depozytu sądowego na koszt Klienta Umowa lub umowa Depozytowa wygasa w przypadku: a. śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, b. wykreślenia Klienta z właściwego rejestru skutkującego utratą osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną, c. wykreślenia podmiotu z ewidencji prowadzonej działalności, rozwiązaniu odpowiedniej umowy lub o wystąpieniu innego zdarzenia powodującego jego likwidację W przypadku wygaśnięcia Umowy lub Umowy Depozytowej Klient bądź jego następcy prawni podejmą czynności mające na celu rozdysponowanie Instrumentami finansowymi przechowywanymi w Depozycie. Secus AM zamyka rejestr po wykonaniu dyspozycji następców prawnych Klienta w zakresie aktywów zapisanych na Rejestrze. 2. Do czasu zamknięcia Rejestru, Secus AM nalicza i pobiera należne opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą. 3. W przypadku braku dyspozycji, o której mowa w ust.1, w terminie 6 miesięcy od wygaśnięcia Umowy lub Umowy Depozytowej, Secus AM będzie uprawniony do złożenia Instrumentów finansowych do depozytu sądowego na koszt Klienta lub jego następców prawnych. ROZDZIAŁ IV Świadczenie usług w zakresie przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów finansowych, prowadzenia rejestru przechowywanych Instrumentów finansowych przez Secus AM oraz prowadzenia rachunków pieniężnych Secus AM zobowiązuje się do prowadzenia Depozytu i Rejestru Instrumentów finansowych rynku niepublicznego. 2. Prowadzenie Depozytu i Rejestru Instrumentów finansowych rynku niepublicznego odbywa się w oparciu o zawartą Umowę Depozytową Przedmiotem usług świadczonych przez Secus AM jest: 9

10 a. przyjmowanie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego do Depozytu, b. przechowywanie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego złożonych do Depozytu, c. wydawanie zaświadczeń depozytowych stwierdzających złożenie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego do Depozytu, d. otwarcie Rejestru Instrumentów finansowych rynku niepublicznego, ewidencjonowanie zmian ich stanu posiadania e. otwarcie i prowadzenie rachunku pieniężnego. 2. Klient składa do Depozytu Instrumenty finansowe rynku niepublicznego w następującej formie: a. odcinków zbiorowych, reprezentujących Instrumenty finansowe danej emisji, przyznające te same prawa ich właścicielom lub, b. dokumentów reprezentujących pojedynczy Instrument finansowy. 3. Do deponowanych Instrumentów finansowych rynku niepublicznego Klient załącza: a. w przypadku imiennych Instrumentów finansowych, jeśli uprawnienie z Instrumentów finansowych nie wynika wprost z dokumentu Instrumentu finansowego - dokument stwierdzający nabycie deponowanych imiennych Instrumentów finansowych, b. w przypadku Instrumentów finansowych na okaziciela - oświadczenie, że Instrumenty finansowe składane do Depozytu stanowią jego własność, c. oświadczenie, dotyczące obciążeń prawami osób trzecich bądź ich braku na instrumentach finansowych składanych do Depozytu. 4. W razie powzięcia wątpliwości, co do przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 3, Secus AM może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji. Secus AM zastrzega sobie prawo sporządzania kserokopii wszelkich dokumentów przedstawionych przez Klienta. 5. Klient przy zawarciu Umowy Depozytowej zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Secus AM o zmianach danych dotyczących jego osoby oraz o wszelkich znanych mu zdarzeniach prawnych dotyczących posiadanych przez niego Instrumentów finansowych oraz przedstawiania Secus AM dostępnych mu dokumentów potwierdzających te zdarzenia prawne. Secus AM nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niepowiadomienia Secus AM o zmianach danych oraz nieprzedłożenia powyższych dokumentów Zapisów w Rejestrze oraz zarejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów finansowych Secus AM dokonuje na podstawie: a. złożenia Instrumentów finansowych rynku niepublicznego do Depozytu, b. umowy sprzedaży Instrumentów finansowych wraz z dyspozycją ich przeniesienia (złożoną na formularzu dostępnym w Secus AM), c. zawarcia transakcji na Instrumentach finansowych na podstawie złożonych zleceń nabycia lub zbycia, d. prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia przedłożonego przez spadkobiercę właściciela Instrumentów finansowych. W przypadku kilku spadkobierców, zmiany na rejestrze dokonywane są po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku lub umowy o dział spadku, e. wydania Instrumentów finansowych rynku niepublicznego z Depozytu, 10

11 f. innych dokumentów, które w związku z przeprowadzaną transakcją zostaną uznane przez Secus AM za wystarczające. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. a) - f), Secus AM przechowuje i archiwizuje przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to roku zdarzenie miało miejsce, o ile z odrębnych przepisów nie wynika inaczej. 3. Secus AM dokonuje czynności związanych z przeniesieniem własności opisanych w niniejszym paragrafie w terminie 5 dni roboczych od dokonania przez Secus AM weryfikacji i ustalenia poprawności złożonych dokumentów stanowiących podstawę przeniesienia oraz oświadczenia nabywcy (złożonym na formularzu dostępnym w Secus AM). W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, co do poprawności, kompletności i legalności złożonych dokumentów Secus AM odmawia przeniesienia własności. 4. Na podstawie pisemnej dyspozycji, gdy nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Secus AM dokonuje blokady instrumentów finansowych zapisanych na Rejestrze Klienta. Ustanowienie blokady przez Klienta następuje na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej w Secus AM, która określa m. in. liczbę, rodzaj instrumentów rynku niepublicznego, termin, na jaki instrumenty rynku niepublicznego mają być zablokowane, oraz przyczynę żądania ustanowienia blokady. 5. Na żądanie Klienta Secus AM wystawia zaświadczenie depozytowe potwierdzające, na moment jego wystawienia, fakt posiadania przez Klienta Instrumentów finansowych znajdujących się w Depozycie 6. W przypadku utraty zaświadczenia depozytowego Secus AM wydaje, na pisemny wniosek Klienta, nowe zaświadczenie depozytowe. 7. Na pisemny wniosek Klienta Secus AM wydaje wyciąg z aktualnego stanu Rejestru i/ lub rachunku pieniężnego potwierdzający stan posiadania przez Klienta i przechowywania przez Secus AM określonej liczby Instrumentów finansowych i/lub środków pieniężnych. 8. Wyciąg, o którym mowa w ust. 7, jak również pozostałą korespondencję, Secus AM przesyła listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób wskazany przez Klienta w Umowie Depozytowej Rachunek pieniężny służy do ewidencjonowania środków pieniężnych Klienta oraz do rozliczania usług świadczonych przez Secus AM na rzecz Klienta. 2. Secus AM prowadzi rachunek pieniężny w walucie polskiej, chyba że co innego wynika z Umowy lub Umowy Depozytowej. 3. Secus AM może wykonywać dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych w celu: a. Realizacji zobowiązań wynikających ze zbywania lub nabywania instrumentów finansowych rynku niepublicznego; b. Pokrywania opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta wobec Secus AM; c. Przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta; d. Innych czynności dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wpłaty na rachunek pieniężny oraz wypłaty z rachunku pieniężnego dokonywane są tylko i wyłącznie przelewem. 5. Secus AM dokonuje przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta. 11

12 6. Secus AM przechowuje środki pieniężne Klientów na rachunku bankowym prowadzonym przez bank krajowy, na podstawie umowy o prowadzenie rachunku bankowego zawartego pomiędzy Secus AM a bankiem krajowym. Secus AM jest uprawniony do dokonywania wszelkich operacji na tymże rachunku bankowym. 7. Środki pieniężne Klientów są przechowywane na rachunku bankowym prowadzonym dla Secus AM odrębnie od środków pieniężnych Secus AM. 8. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku pieniężnym nie podlegają oprocentowaniu Instrumenty wydawane są Klientowi na jego pisemny wniosek. 2. W przypadku, gdy Klientem jest emitent Instrumentów finansowych, Instrumenty finansowe wydawane są emitentowi Instrumentów finansowych. Umowa Depozytowa z emitentem Instrumentów finansowych może przewidywać możliwość wydania instrumentów finansowych właścicielowi instrumentów. 3. Klient kwituje Secus AM odbiór Instrumentów finansowych. 4. Wydanie Instrumentów finansowych, stanowiących przedmiot Depozytu, osobie innej niż Klient następuje, na podstawie: a. prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia przedłożonego przez spadkobiercę. W przypadku kilku spadkobierców, wydanie maklerskich instrumentów finansowych nastąpi po przedłożeniu dodatkowo prawomocnego postanowienia o dziale spadku lub umowy o dział spadku, b. umowy sprzedaży Instrumentów finansowych lub innego dokumentu, który przez Secus AM zostanie uznany za wystarczający oraz przedstawienia dyspozycji Klienta w tym zakresie. 5. Secus AM zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Instrumentów Finansowych z Depozytu w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że wydanie Instrumentów może prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zajęć, zabezpieczeń, blokad i obciążeń ustanowionych na Instrumentach lub statutu. ROZDZIAŁ V Świadczenie usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych rynku niepublicznego Secus AM zobowiązuje się do przyjmowania Dyspozycji nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych rynku niepublicznego i realizowania ich poza obrotem zorganizowanym w oparciu o zawartą Umowę. 2. Nabycie lub zbycie Instrumentów finansowych odbywa się w oparciu o Zlecenie wystawione na podstawie i w granicach Dyspozycji Klienta. 3. Secus AM wykonując czynności, o których mowa w ust. 1-2, zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz zgodnie z Polityką Przed podpisaniem Umowy Secus AM informuje Klienta o istniejących i potencjalnych czynnikach ryzyka wynikających z charakteru Instrumentów finansowych rynku niepublicznego. 12

13 2. Secus AM wykonuje Umowę przyjmując do wykonania pisemną Dyspozycję Klienta. Na podstawie Dyspozycji złożonej przez Klienta, Secus AM wystawia i wykonuje Zlecenie w sposób możliwy oraz dostępny na rynku niepublicznym Dyspozycja powinna w szczególności zawierać: a. dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, b. datę i czas wystawienia, c. nazwę, rodzaj i liczbę Instrumentów finansowych rynku niepublicznego będących przedmiotem Dyspozycji, d. rodzaj czynności(nabycie lub zbycie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego), e. określenie ceny, f. oznaczenie terminu ważności, g. podpis Klienta lub jego pełnomocnika. 2. W sytuacji niewskazania przez Klienta terminu ważności Dyspozycji przyjmuje się, że Dyspozycja jest ważna do ostatniego dnia roku, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji. 3. Dyspozycja może zawierać dodatkowe warunki jej wykonania, jeżeli zostaną one zaakceptowane przez Secus AM i nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Anulowanie Dyspozycji lub jej modyfikacja jest dopuszczalna, o ile nie doszło do zawarcia transakcji realizującej Zlecenie wystawione na podstawie tej Dyspozycji. 5. W przypadku, gdy Dyspozycja została zrealizowana częściowo, anulowanie Dyspozycji lub jej modyfikacja może być przyjęta jedynie dla niezrealizowanej jej części. 6. Anulowanie lub modyfikacja następuje w trybie i terminach przyjętych dla składania Dyspozycji. 7. Secus AM jest zobowiązany do niezwłocznej realizacji złożonego Zlecenia. 8. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, w celu poprawnego wykonania obowiązków określonych powyżej Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do prawidłowej realizacji transakcji. Secus AM w terminie 3 dni roboczych od dokonania weryfikacji i ustalenia poprawności przedłożonych dokumentów wykona Zlecenie. W przypadku nie przedłożenia wszelkich wymaganych dokumentów w odpowiedniej formie Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, a Secus AM nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu. Rozdział VI Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych rynku niepublicznego Secus AM wykonuje czynności związane z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów na nabycie Instrumentów finansowych na podstawie umowy między bankiem a Klientem, do której przystępuje, lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a Secus AM. 2. Klient zobowiązany jest do udzielenia bankowi upoważnienia do uzyskiwania informacji od Secus AM o stanach jego rejestrów. 3. Secus AM podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia na Instrumentach finansowych, wyłącznie po uprzednim przyjęciu od Klienta pisemnego oświadczenia o istnieniu wierzytelności, przedmiocie zabezpieczenia wierzytelności oraz zgodności formy zabezpieczenia 13

14 z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności związane z ustanowieniem zabezpieczeń dokonywane są niezwłocznie po przedstawieniu dokumentów, o których mowa poniżej W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Klient może ustanowić blokadę określonej liczby Instrumentów finansowych, udzielając jednocześnie osobie uprawnionej z tytułu blokady (wierzycielowi) pełnomocnictwa do sprzedaży zablokowanych instrumentów finansowych. 2. Secus AM dokonuje blokady po otrzymaniu umowy ustanawiającej zabezpieczenie wierzytelności i złożeniu przez Klienta pisemnej dyspozycji blokady. 3. W przypadku, gdy wierzycielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wierzyciel, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty określające osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela. 4. W przypadku, gdy wierzycielem jest osoba fizyczna powyższe przepisy stosuje się odpowiednio Secus AM znosi blokadę: a. w przypadku blokady bezterminowej ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą - niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela lub Klienta, za pisemną zgodą wierzyciela, pisemnej dyspozycji zniesienia blokady, b. w przypadku blokady nieodwołalnej - w dniu następnym po upływie okresu utrzymywania blokady, c. w przypadku złożenia przez wierzyciela zlecenia sprzedaży na podstawie posiadanego pełnomocnictwa i na warunkach określonych w umowie ustanawiającej blokadę. 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 lit. c), środki pieniężne w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela wynikających z umowy ustanawiającej blokadę, pochodzące z realizacji zlecenia sprzedaży, Secus AM przekazuje niezwłocznie do dyspozycji wierzyciela. 3. Na żądanie Klienta Secus AM wydaje zaświadczenie o dokonaniu blokady Instrumentów finansowych. 4. Jeżeli umowa blokady nie stanowi inaczej, wszelkie pożytki z Instrumentów finansowych objętych blokadą przekazywane są do dyspozycji Klienta we wskazany przez niego sposób W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, Klient może obciążyć zastawem Instrumenty finansowe. 2. W celu zawiadomienia Secus AM o ustanowieniu zastawu powinny zostać złożone: a. umowa zastawu z datą pewną określającą w szczególności: rodzaj i ilość Instrumentów finansowych obciążonych zastawem, wierzytelność zabezpieczoną zastawem, termin spełnienia świadczenia lub okres, na jaki ustanowiono zastaw, b. odpis z rejestru zastawów, w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego, c. dokumenty określające adres zastawnika, a w wypadku, gdy zastawnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, także dokumenty określające osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu zastawnika. 3. Po przedstawieniu umowy zastawu i złożeniu przez Klienta pisemnej dyspozycji blokady Instrumentów finansowych objętych zastawem, Secus AM dokonuje blokady. 14

15 23 Zwolnienie Instrumentów finansowych z zastawu, o ile umowa zastawu nie stanowi inaczej, następuje po przedstawieniu oświadczenia zastawnika sporządzonego w formie pisemnej zawierającego w szczególności określenie Instrumentów finansowych, które powinny zostać zwolnione z zastawu i datę zwolnienia z zastawu. 24 Blokada akcji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy następuje w dniu złożenia przez Klienta pracownikowi Depozytu pisemnego wniosku o jej ustanowienie nie wcześniej jednak niż w dniu zapłaty za blokadę i wydanie zaświadczenia. ROZDZIAŁ VII Tryb i warunki ustanawiania Pełnomocnika Klient może ustanowić pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy lub Umowy Depozytowej. 2. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: a. ogólne - uprawniające do wykonywania czynności przewidzianych w Umowie lub Umowie Depozytowej, b. szczególne - uprawniające do wykonywania określonych czynności. 3. Pełnomocnictwo jest udzielane w obecności upoważnionego pracownika Secus AM. 4. Pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. 5. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej musi zostać uwierzytelnione przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnione zgodnie z zasadami przewidzianymi umowami międzynarodowymi, w tym w szczególności przez Konwencję sporządzoną w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (klauzula apostille) oraz dostarczone w formie przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego. 6. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę sporządzenia, dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika, oraz podpis mocodawcy i zakres pełnomocnictwa. 7. Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo lub zmienić jego zakres. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa stają się skuteczne wobec Secus AM z chwilą dojścia do wiadomości Secus AM oświadczenia o odwołaniu lub zmianie. 8. Do sposobu oraz formy odwołania lub zmiany zakresu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do postanowienia dotyczącego jego udzielenia Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania, upływu czasu, na jaki zostało udzielone, śmierci Klienta lub pełnomocnika, likwidacji albo upadłości Klienta chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 2. Secus AM nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji złożonych przez pełnomocnika, do czasu otrzymania pisemnej, potwierdzonej przez właściwy organ informacji o śmierci, likwidacji albo upadłości Klienta. ROZDZIAŁ VIII Opłaty i Prowizje 15

16 27 1. Za świadczone usługi oraz inne czynności wykonywane na rzecz Klienta, Secus AM pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą. 2. Opłaty i prowizje Secus AM pobiera z góry, przed wykonaniem usługi lub czynności, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3. W przypadku niedokonania opłaty, Secus AM odmawia wykonania usługi lub czynności. 3. Opłaty i prowizje mogą być również potrącane ze środków finansowych pozyskanych przez Secus AM dla klienta w wyniku wykonania usługi maklerskiej polegającej na wykonaniu zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych przed ich przekazaniem na rachunek klienta, pod warunkiem wyrażenia zgody na potrącenie przez klienta. 4. W przypadku zmiany Tabeli, Secus AM informuje o tym Klienta, którego zmiana dotyczy przed wprowadzeniem zmiany w życie w sposób opisany w 29 Regulaminu. 5. Nie stanowi zmiany Tabeli w rozumieniu ust. 2, jej rozszerzenie o pozycje związane z wprowadzeniem przez Secus AM nowych produktów lub usług,. 6. W ramach Umowy lub Umowy Depozytowej z Klientem Secus AM może świadczyć usługi oraz wykonywać czynności dotyczące Instrumentów finansowych, inne niż te, o których mowa w Regulaminie. Za świadczenie usług lub wykonywanie czynności, o których mowa powyżej Secus AM pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą. 7. Jeżeli opłaty i prowizje za czynności, o których mowa w ust. 4 nie są wymienione w Tabeli, wysokość opłat i prowizji za ww. czynności zostanie określona w Umowie, Umowie Depozytowej lub innym dokumencie pomiędzy Secus AM a Klientem Zarząd Secus AM może w indywidualnych przypadkach wyrazić, na wniosek Klienta, zgodę na odroczenie płatności oraz stosowanie innych niż wyrażone w Tabeli opłat i prowizji. 2. Zarząd Secus AM może w Umowie lub Umowie Depozytowej zawartej z Klientem wyrazić zgodę na odroczenie płatności oraz stosowanie innych niż wyrażone w Tabeli opłat i prowizji. Rozdział IX Tryb, terminy oraz warunki zmiany Regulaminu Secus AM zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Secus AM zawiadamia klientów o zmianach Regulaminu w sposób opisany w 34 ust. 1 Regulaminu. 3. Klient niewyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, może w ciągu 7 dni od doręczenia lub powiadomienia o zmianach w Regulaminie rozwiązać Umowę lub Umowę Depozytową z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do upływu terminu rozwiązania Umowy lub Umowy Depozytowej stosuje się dotychczasowy Regulamin. ROZDZIAŁ X Skargi i wnioski klientów 30 16

17 1. Skargę dotyczącą świadczenia usług przez Secus AM Klient składa w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem skargi lub powzięcia informacji o tym zdarzeniu. 2. Skargi winny być złożone w formie pisemnej - osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres 3. Skarga jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia do Secus AM. Odpowiedź na skargę jest przekazywana w sposób opisany w 34 ust. 1 Regulaminu, o ile w treści skargi nie wskazano innego sposobu przekazania odpowiedzi. 4. W uzasadnionych przypadkach, jeśli treść skargi nie określa rodzaju żądania lub jest niezrozumiała, Secus AM może zażądać jej uzupełnienia o informacje i dokumenty, niezbędne do jej prawidłowego rozpatrzenia. Termin oczekiwania na wyjaśnienie nie jest wliczany do terminu rozpatrywania skargi. 5. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi Klienta w terminie określonym w ust. 3, Secus AM powiadamia Klienta o tym fakcie wraz z podaniem przyczyn opóźnienia oraz przewidywanym terminem rozpatrzenia skargi. ROZDZIAŁ XI Raporty Secus AM przekazuje Klientom roczny raport obejmujący zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów, w terminie do ostatniego lutego po zakończeniu roku kalendarzowego zawierający: a) wskazanie rodzaju, nazwy oraz liczby lub wysokości aktywów według stanu na dzień 31 grudnia, b) wskazanie aktywów wykorzystanych przez firmę inwestycyjną do transakcji finansowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 2 pkt. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.; c) wartość pożytków otrzymanych przez klienta w związku z wykorzystaniem należących do niego aktywów do transakcji finansowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 2 pkt. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r., oraz sposób ich naliczania. 2. Raport, o którym mowa w ust. 1 przekazywany jest Klientom w sposób opisany w 34 ust. 1 Regulaminu. 3. Secus AM przekazuje niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało Zlecenie, raport zawierający informacje dotyczące wykonanego Zlecenia. 4. Raport, o którym mowa w ust. 3 przekazywany jest Klientom, poprzez jego wydrukowanie i udostępnienie w siedzibie Secus AM. 5. Na żądanie Klienta, Secus AM przekazuje informacje dotyczące aktualnego stanu wykonania Zlecenia. ROZDZIAŁ XII Sposób postępowania Secus AM w przypadku zalegania przez klienta w płatnościach 17

18 32 1. W przypadku, gdy Klient zalega w płatnościach na rzecz Secus AM wynikających z Regulaminu, Umowy lub Umowy Depozytowej, po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Klienta do dokonania zapłaty, Secus AM ma prawo dokonać sprzedaży odpowiedniej ilości wybranych przez Secus AM instrumentów rynku niepublicznego, pozwalającej na zaspokojenie roszczeń Secus AM. 2. Sprzedaż instrumentów rynku niepublicznego może nastąpić w każdym terminie i po dowolnej cenie. ROZDZIAŁ XIII Zakres odpowiedzialności Secus AM Secus AM ponosi odpowiedzialność wobec Klientów za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu, Umowy lub Umowy Depozytowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Secus AM nie ponosi odpowiedzialności. ROZDZIAŁ XIV Postanowienia końcowe Secus AM przekazuje Klientom informacje związane z wypełnieniem zapisów Regulaminu, Umowy lub Umowy Depozytowej w formie pisemnej poprzez a. wysłanie listu na adres korespondencyjny Klienta, lub b. wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej, w tym poprzez wysłanie elektronicznego powiadomienia zawierającego adres strony internetowej wraz ze wskazaniem miejsca, gdzie można znaleźć odpowiednie informacje, jeżeli Klient uprzednio wyraził zgodę na taki rodzaj komunikacji. 2. Klient jest zobowiązany do aktualizowania wskazanego Secus AM adresu do korespondencji. W przypadku niepowiadomienia Secus AM o zmianie adresu do korespondencji, Secus AM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tego tytułu a związane m.in. z wysłaniem korespondencji na podany przez Klienta nieaktualny adres. 3. Klient, który w Umowie Depozytowej, Umowie lub innej pisemnej dyspozycji wskazał swój adres poczty elektronicznej, posiada stały i regularny dostęp do Internetu. 4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt b powyżej oznacza, że: a. Oświadczenie woli związane z wykonywaniem Umowy, Umowy Depozytowej lub Regulaminu, składane przez Secus AM za pomocą poczty elektronicznej spełniają wymagania formy pisemnej w rozumieniu art. 13 ust. 3 Ustawy, b. Zmiana Umowy, Umowy Depozytowej, Regulaminu lub Tabeli, jak i raporty wynikające z Umowy lub Regulaminu (w tym informacja PIT-8C) oraz inne informację, mogą być przekazywane na adres poczty elektronicznej Klienta. 5. Secus AM zastrzega sobie prawo do sprostowania błędnego zapisu, bez dyspozycji Klienta, będącego wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku. 18

19 Załącznik nr 1. Tabela Opłat i Prowizji LP Rodzaj czynności/usługi. 1. Otwarcie, prowadzenie oraz zamknięcie Rejestru Instrumentów finansowych rynku niepublicznego * 2. Złożenie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego do Depozytu * Stawka podstawowa opłat nie pobiera się wartość instrumentów **: do ,00 zł - 0,40% wartości instrumentów nie mniej niż 100 zł od ,01 zł do ,00 zł - 0,35% wartości instrumentów od ,01 zł do ,00 zł - 0,30% wartości instrumentów od ,01 zł ,00 zł - 0,20% wartości instrumentów od ,01 zł ,00 zł - 0,15% wartości instrumentów od ,01 zł ,00 zł - 0,10% wartości instrumentów powyżej ,01 zł - 0,09% wartości instrumentów 3. Wydanie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego z Depozytu 4. Zarejestrowanie zmiany stanu posiadania Instrumentów finansowych rynku niepublicznego w Depozycie z zastrzeżeniem pkt 5 opłat nie pobiera się wartość transakcji***: do ,00 zł - 0,40%, lecz nie mniej niż 100 zł od ,01 zł do ,00 zł - 0,35%; powyżej ,00 zł - 0,30%. Zarejestrowanie zmiany stanu posiadania Akcji spółek do 3% od wartości transakcji komandytowo-akcyjnych; 5. Zarejestrowanie zmiany stanu posiadania Instrumentów opłat nie pobiera się finansowych rynku niepublicznego w związku z nabyciem spadku. 6. Wykonanie Zlecenia nabycia/zbycia Instrumentów wartość transakcji***: finansowych rynku niepublicznego (od jednej strony transakcji od 0,01 do ,99-0,80%, lecz nie mniej niż 100 zł wskazanej w Umowie) z zastrzeżeniem pkt 7 od ,00 do ,99 0,60% powyżej ,00 - do negocjacji 7. Wykonanie Zlecenia nabycia/zbycia Certyfikatów 5% wartości transakcji Inwestycyjnych (od jednej strony transakcji wskazanej w Umowie) 8 Wystawienie i wydanie Zaświadczenia Depozytowego 20,00 zł za każde wystawione Zaświadczenie Depozytowe 9. Wykonanie czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń wierzytelności na Instrumentach finansowych rynku niepublicznego na podstawie dyspozycji Klienta; 10. Wystawienie i wydanie Zaświadczenia potwierdzającego blokadę Instrumentów finansowych rynku niepublicznego.. 0,5% wartości zabezpieczenia**** nie mniej niż 150,00 zł 20,00 zł 11. Sporządzenie wyciągu z rejestru na wniosek Klienta 20,00 zł 12. Wystawienie innego zaświadczenia na wniosek Klienta 20,00 zł 13. Wydanie Odpisu z Księgi Akcyjnej 20,00 zł za pierwszą stronę i 5 zł za każdą następną 14. Unieważnienie (anulowanie) lub opieczętowanie Instrumentów finansowych rynku niepublicznego złożonych do Depozytu w związku z podziałem, umorzeniem, zmianą wartości nominalnej, zmianą rodzaju, splitem, scaleniem lub wymianą maklerskich instrumentów finansowych złożonych do Depozytu 20,00 zł za każdy Odcinek Zbiorowy 19

20 15. Przesłanie Zaświadczenia Depozytowego lub Duplikatu 15,00 zł / 30,00 zł Zaświadczenia Depozytowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru / pocztą kurierską - dodatkowo poza opłatą przewidzianą w pkt. 3 lub w pkt Wystawienie Duplikatu Informacji PIT 8 C 20,00 zł 17. Sporządzenie i złożenie w imieniu Klienta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wniosku o wpis Klienta do Księgi Akcyjnej prowadzonej przez podmiot inny aniżeli Secus. opłata negocjowana * w przypadku, gdy klientem jest emitent instrumentów finansowych, wysokość oraz warunki pobierania opłat ustalana jest indywidualnie z Klientem. **wartość emisyjna instrumentów finansowych, nie mniej niż wartość nominalna. *** wartość transakcji, nie mniej niż wartość nominalna i wartość emisyjna instrumentów finansowych. **** wysokość zabezpieczanej wierzytelności, nie mniej niż wartość nominalna i wartość emisyjna będących przedmiotem blokady instrumentów finansowych 20

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. REGULAMIN PRZECHOWYWANIA I REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Przyjęty Uchwałą nr 1/VII/2014 Zarządu Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Instrukcja wypłaty rekompensat z systemu rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.)

REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób prowadzenia ewidencji obligacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 19 października 2016r.)

REGULAMIN DEPOZYTU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 19 października 2016r.) REGULAMIN DEPOZYTU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 19 października 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 30 /2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

8 W przypadku zawarcia Umowy, wypełnione przez Klienta Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

8 W przypadku zawarcia Umowy, wypełnione przez Klienta Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W NABYWANIU LUB ZBYWANIU INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r. Zarząd Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin Świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Money Makers Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu nr 38/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 9/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin )

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) 1. Zmienia się 1 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA. ZAGRANICZNY RYNEK KASOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Nazwa: Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / paszport / organu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POWIERNICZYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POWIERNICZYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POWIERNICZYCH Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usług powierniczych przez Bank Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Klientów oraz Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Zarząd Spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na

Bardziej szczegółowo